Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến bến cầu rào – khu công nghiệp nomura – dụ nghĩa trên địa bàn thành phố hải phòng đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao ( Nghiên cứu khoa học XD)

52 42 2
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:22

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến bến cầu rào – khu công nghiệp nomura – dụ nghĩa trên địa bàn thành phố hải phòng đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao ( Nghiên cứu khoa học XD)Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến bến cầu rào – khu công nghiệp nomura – dụ nghĩa trên địa bàn thành phố hải phòng đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao ( Nghiên cứu khoa học XD)Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến bến cầu rào – khu công nghiệp nomura – dụ nghĩa trên địa bàn thành phố hải phòng đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao ( Nghiên cứu khoa học XD) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA XE BUÝT TUYẾN: CẦU RÀO KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA DỤ NGHĨA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HOẠT ĐỘNG CỦA XE BUÝT ĐẠT HIỆU QUẢ CAO Chủ nhiệm đề tài: ThS Hồng Xn Trung HẢI PHỊNG, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNG ISO 9001 : 2008 PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA XE BUÝT TUYẾN: CẦU RÀO KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA DỤ NGHĨA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HOẠT ĐỘNG CỦA XE BUÝT ĐẠT HIỆU QUẢ CAO CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CẦU ĐƢỜNG Chủ nhiệm đề tài: ThS Hồng Xn Trung HẢI PHỊNG, 2014 LỜI CAM ĐOAN Đƣợc đồng ý hội đồng Khoa học Khoa Xây dựng; Hội đồng Khoa học & Đào tạo Nhà Trƣờng, cho phép chủ nhiệm đề tài đƣợc triển khai thực báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng: “Phân tích số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào Khu công nghiệp Nomura Dụ Nghĩa địa bàn thành phố Hải Phòng Đề xuất giải pháp để hoạt động xe buýt đạt hiệu cao” Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tác giả thành viên nghiên cứu thực hiện, không chép Hiện chƣa có tài liệu hay báo cáo cơng bố cụ thể vấn đề Trong trình thực đề tài tác giả có tìm đọc tham khảo số tài liệu liên quan, tác giả trích dẫn cụ thể theo quy định cơng tác NCKH Hải Phòng, ngày / … / … Chủ nhiệm đề tài HOÀNG XUÂN TRUNG LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn quan chủ quản đề tài Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, hội đồng Khoa học & Đào tạo nhà Trƣờng, thầy cô giáo nhà trƣờng tạo điều kiện, giúp đỡ nhóm tác giả thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp đồng ý cho phép sử dụng nghiên cứu có liên quan nội dung đề tài, tác giả viết Internet giáo trình, giảng Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn PGS TS Bùi Xuân Cậy, trƣởng Khoa Cơng trình - Trƣờng Đại học Giao Thơng Vận Tải có định hƣớng, bảo tận tình giúp chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Do thời gian có hạn nên báo cáo nghiên cứu khoa học không tránh khỏi sai sót Tơi mong quan tâm góp ý thầy cô, bạn đọc để đề tài nghiên cứu tơi đƣợc hồn thiện Xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 11 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 1.1 Một số quy định thông số kỹ thuật đường đô thị ảnh hưởng tới hoạt động xe buýt 11 1.2 Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải hành khách công cộng 12 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn giao thông 13 1.4 Căn pháp 14 TỔNG QUAN Về CÁC YẾU TỐ Tự NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, VÀ MạNG LƢớI GIAO THÔNG VẬN TẢI 13 2.1 Các yếu tố tự nhiên 15 2.2 Các yếu tố xã hội 16 2.3 Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông 16 THựC TRạNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG XE BUÝT TạI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 16 3.1 Quá trình hình thành tuyến buýt 18 3.2 Tình hình phương tiện kết hoạt động đơn vị xe buýt 19 NHữNG TồN TạI, HạN CHế 22 4.1 Những tồn tại, hạn chế 24 4.2 Nguyên nhân 25 4.3 Các học kinh nghiệm từ việc phát triển vthkcc xe buýt 25 NHữNG VẤN ĐỀĐề TÀI TậP TRUNG NGHIÊN CỨU GIảI QUYếT 24 CHƢƠNG II: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH 27 ĐốI TƢợNG ĐIềU TRA 25 PHƢƠNG PHÁP ĐIềU TRA 25 2.1 Đặc điểm chung tuyến buýt số 01 28 2.2 Số liệu điều tra thực tế tuyến buýt số 01 29 2.3 Đánh giá hoạt động xe buýt 34 2.3.1 Tuyến 01: 34 2.3.2 Đánh giá chung mạng lƣới xe buýt Hải Phòng : 34 CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CAO HIỆU QỦA HOẠT ĐỘNG XE BUÝT 44 XÁC ĐịNH MụC TIÊU VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG 44 XÂY DựNG, PHÁT TRIểN MạNG LƢớI TUYếN XE BUÝT 44 HOÀN THIệN Hệ THốNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHụC Vụ HOẠT ĐỘNG XE BUÝT 444 XÂY DựNG CƠ CHế CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG 446 CHƢƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 KẾT LUẬN 50 KIẾN NGHỊ 50 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Với mục tiêu phát triển nhanh, mạnh tuyến vận tải hành khách nội tỉnh, năm 1998 Hải Phòng bắt đầu đời tuyến xe Hải Phòng Đồ Sơn Liên doanh BIC (VN Hàn Quốc) khai thác Từ năm 2004, tuyến xe bus Hải Phòng dần đƣợc hình thành thêm, nở rộ quãng thời gian 2005-2006, nhƣng chủ yếu DN tự đầu tƣ xe Từ đến xe buýt trở thành điểm nhấn quan trọng tranh giao thơng Thành phố Có thời điểm địa bàn Thành phố có 15 tuyến xe bus DN khai thác với 129 đầu xe phục vụ trung bình 4,3 triệu lƣợt hành khách/năm Mạng lƣới tuyến xe bus kết nối tất cửa ơ, tuyến đƣờng chính, KCN, trung tâm dân cƣ với tần xuất trung bình khoảng 15-25 phút chuyến Sự hoạt động tuyến xe bt khơng góp phần giải nhu cầu lại ngƣời dân mà góp phần hạn chế phƣơng tiện cá nhân; lập lại trật tự dịch vụ vận tải hành khách đóng góp khơng nhỏ việc giảm thiểu ùn tắc giao thông tuyến đƣờng Nhu cầu lại ngƣời dân xe buýt ngày tăng cao, đặc biệt ngƣời có thu nhập thấp trung bình nhƣ học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân Nhƣng thực tế đáp ứng nhu cầu DN vận tải khai thác tuyến xe buýt địa bàn Thành phố lại có hƣớng suy giảm rõ rệt, nhiều tuyến giảm tần suất chạy xe, chất lƣợng dịch vụ xe buýt chƣa đáp ứng yêu cầu, có tuyến xe buýt tạm ngừng hoạt động mở tuyến; số lƣợng xe giảm từ 129 xe xuống 90 xe (trong 35% số xe xuống cấp hƣ hỏng, khó bảo đảm an tồn vận chuyển hành khách); chƣa có hệ thống thông tin hƣớng dẫn nhƣ vạch sơn, đồ tuyến điểm trung chuyển xe buýt; giá vé tuyến xe buýt mức cao… Hoạt động xe buýt đáp ứng gần 1% nhu cầu lại ngƣời Hải Phòng Trƣớc thực trạng ngày 31/5/2012, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức họp Đề án phát triển VTHKCC xe buýt địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016 định hƣớng đến năm 2020, coi việc phát triển VTHKCC xe buýt nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thị Hải Phòng văn minh, đại Theo Đề án phát triển VTHKCC xe buýt địa bàn thành phố giai đoạn 2012 -2016 củng cố tuyến có mở thêm tuyến mới, đáp ứng từ -6% nhu cầu lại, tƣơng ứng với số lƣợng xe buýt 180 đến 190 xe, sản lƣợng hành khách xe buýt đạt 72.000 hành khách/ ngày (26 triệu hk/ năm) Giai đoạn 2016 -2020 mở thêm tuyến mới, đáp ứng 10 -12% nhu cầu lại nhân dân, tƣơng ứng với số lƣợng xe buýt 320 xe, với sản lƣợng 69 triệu hk/ năm [3] Song song với việc thúc đẩy phát triển tăng số lƣợng tuyến, số chuyến, … Cũng cần quan tâm xử lý vấn đề bất cập gặp phải hoạt động xe buýt địa bàn thành phố, nhƣ cần nghiên cứu phân tích để rút số học điều hành giao thông xe buýt số thành phố lớn nhƣ Tp Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội - Hạ tầng (bãi đỗ xe, điểm dừng đỗ ) phục vụ cho loại hình nhiều bất cập: việc đầu tƣ bến bãi chƣa đƣợc xây dựng (hiện nhiều doanh nghiệp thuê đất trống nhà dân, doanh nghiệp hay bến xe cũ ) Việc đầu tƣ điểm dừng đỗ nhà chờ ít, dẫn đến việc khơng có quy hoạch điểm trung chuyển kết nối tuyến xe buýt - Nhiều tuyến bt lộ trình chƣa thực hợp lý phù hợp nhu cầu mong muốn thực tế ngƣời dân Giữa tuyến buýt thiếu liên kết chặt chẽ, làm cho việc di chuyển ngƣời dân hình thức gặp nhiều khó khăn - Đánh giá ảnh hƣởng hoạt động xe buýt tới giao thơng chung Thành phố để điều hành tốt giao thơng xe bt Ví dụ nhƣ thƣờng ta thấy cao điểm tần suất hoạt động xe buýt phải tăng lên để phục vụ nhu cầu lại hành khách, nhƣng với dòng xe đơng đúc thời điểm có mặt xe buýt lại có tác dụng tiêu cực làm giảm khả thông hành tuyến đƣờng Từ đó, kéo theo ùn tắc, dẫn đến ngƣời tham gia giao thơng nói chung hành khách xe bt nói riêng khơng thể rút ngắn thời gian lại Nhƣ mục đích sử dụng xe buýt bị ảnh hƣởng rõ rệt Do cần nghiên cứu tác động qua lại hoạt động xe buýt giao thông đô thị cao điểm, làm sở cho việc bố trí sử dụng hợp lý xe buýt thời điểm này… Đề tài đề cập đến vấn đề thu hút quan tâm toàn xã hội: Xe buýt giao thơng cơng cộng Kết nghiên cứu tham khảo phục vụ phát triển mạng lƣới giao thông công cộng, quản lý điều hành hệ thống giao thơng cơng cộng, … Vì việc nghiên cứu ứng dụng đề tài: “Phân tích số yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào Khu công nghiệp Nomura Dụ Nghĩa địa bàn TP Hải Phòng; Đề xuất giải pháp để hoạt động xe buýt đạt hiệu cao” cần thiết Mục tiêu đề tài Đề tài nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động xe buýt địa bàn Tp Hải Phòng để đƣa kết luận đánh giá góp phần giải số bất cập hoạt động xe buýt, nhƣ phục vụ phát triển mạng lƣới giao thông công cộng, quản lý điều hành hệ thống giao thông công cộng Cụ thể nghiên cứu tuyến xe buýt: Bến Cầu Rào Khu công nghiệp Nomura Dụ Nghĩa địa bàn TP Hải Phòng Nội dung nghiên cứu đề tài: Điều tra tổng quan giao thơng mạng lƣới xe bt Tp Hải Phòng hoạt động xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào Khu công nghiệp Nomura Dụ nghĩa địa bàn Tp Hải Phòng Nhằm đánh giá mức độ hoạt động phục vụ giao thông công cộng, nhƣ xe buýt Phân tích đánh giá số yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào Khu công nghiệp Nomura Dụ nghĩa địa bàn Tp Hải Phòng: Nhƣ ảnh hƣởng hoạt động xe buýt tới dòng xe đƣờng ngƣợc lại; vấn đề tổ chức điều hành hoạt động xe buýt; Đề xuất giải pháp để hoạt động xe buýt đạt hiệu cao Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài có tính khoa học thực tiễn cao, triển khai áp dụng thực tế Đây vấn đề nghiên cứu đƣợc quan tâm ý dƣ luận Vấn đề nghiên cứu đóng góp hữu ích cho phát triển mạng lƣới giao thơng cơng cộng, làm chun đề nghiên cứu cho sinh viên trƣờng Đại học thuộc khối kỹ thuật Đề tài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục Đây hƣớng nghiên cứu mẻ xe buýt giao thông công cộng Đề tài nghiên cứu vấn đề thực tế gặp phải khai thác hoạt động tuyến xe buýt địa bàn Tp Hải Phòng, để đề xuất giải pháp xử lý Đây định hƣớng cần đƣợc cấp quan tâm triển khai thực Việc triển khai thực đề tài mang lại lộ ích khơng nhỏ về: - Giảm thiểu tổn thất thời gian lại - Giúp giao thông ổn định, hạn chế ùn tắc, nâng cao chất lƣợng phục vụ đƣờng, tăng hiệu khai thác - Làm cho ngƣời tham gia giao thơng cảm thấy dễ chịu thoải mái - Góp phần cải thiện môi trƣờng… Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp thống kê: thu thập tài liệu, số liệu thực tế hệ thống VTHKCC thành phố Hải Phòng, tuyến buýt 01 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp số liệu thu thập đƣợc Phƣơng pháp lý thuyết Phƣơng pháp kế thừa kinh nghiệm nghiên cứu: kế thừa lý luận khoa học tài liệu, cơng trình khoa học tác giả trƣớc, nghiên cứu văn định hƣớng hệ thống VTHKCC Phƣơng pháp chuyên gia 10 ... tài: Phân tích số yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào – Khu công nghiệp Nomura – Dụ Nghĩa địa bàn TP Hải Phòng; Đề xuất giải pháp để hoạt động xe buýt đạt hiệu cao cần thiết... tới hoạt động xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào – Khu công nghiệp Nomura – Dụ Nghĩa địa bàn thành phố Hải Phòng Đề xuất giải pháp để hoạt động xe buýt đạt hiệu cao Tác giả xin cam đoan công trình nghiên. .. buýt Phân tích đánh giá số yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào – Khu công nghiệp Nomura – Dụ nghĩa địa bàn Tp Hải Phòng: Nhƣ ảnh hƣởng hoạt động xe buýt tới dòng xe đƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến bến cầu rào – khu công nghiệp nomura – dụ nghĩa trên địa bàn thành phố hải phòng đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao ( Nghiên cứu khoa học XD), Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến bến cầu rào – khu công nghiệp nomura – dụ nghĩa trên địa bàn thành phố hải phòng đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao ( Nghiên cứu khoa học XD)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay