Cải cách thủ tục hành chính tại sở xây dựng tỉnh cao bằng

111 47 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ’./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÀ THỊ NGA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ NỘI VỤ ’ ’ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÀ THỊ NGA CAI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHINH TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HÀ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Hà Thị Nga MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Những vấn đề chung thủ tục hành 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành 1.1.2 Đặc điểm thủ tục hành 10 1.1.3 Vai trò thủ tục hành 11 1.1.4 Phân loại thủ tục hành 12 1.1.5 Nguyên tắc xây dựng thực thủ tục hành 14 1.2 Cải cách thủ tục hành 1.2.1 16 Mộ t số quan niệm cải cách thủ tục hành 1.2.2 16 Sự cần thiết cải cách thủ tục hành 17 1.2.3 Nội dung cải cách thủ tục hành 19 1.2.4 Ý nghĩa cải cách thủ tục hành 23 1.3 Cải cách TTHC tai mơt số đia phương, hoc kinh nghiêm 26 cho tỉnh Cao Bằng nói chung Sở Xây dựng nói riêng 1.3.1 Cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh 26 1.3.2 Cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai 33 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho cải cách thủ tục hành Sở 35 Xây dựng tỉnh Cao Bằng Tiểu kết chương 37 Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH 38 CHÍNH TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên - xã hội tỉnh Cao Bằng 38 tổ chức máy Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng 2.1.1 Điề u kiện tự nhiên - xã hội tỉnh Cao Bằng 2.1.2 Tổ chức máy Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng 38 40 2.1.2.1 Vị trí chức năng, nhiệm vụ 40 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức, máy Sở Xây dựng 41 2.2 Phân tích thực trạng việc thực cải cách thủ tục hành 43 Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng 2.2.1 Xây dựng ban hành văn 43 2.2.2 Công tác tổ chức thực cải cách thủ tục hành Sở 53 Xây dựng tỉnh Cao Bằng 2.2.3 Kết cải cách thủ tục hành số lĩnh vực 58 2.2.3.1 Lĩnh vực xây dựng 58 2.2.3.2 Lĩnh vực quy hoạch xây dựng 64 2.3 Đánh giá cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng tỉnh 69 Cao Bằng 2.3.1 Nh ững điểm đạt 69 2.3.2 Một số tồn hạn chế 72 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 75 Tiểu kết chương 81 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH 82 CAO BẰNG 3.1 3.1.1 nước Cơ sở đề xuất giải pháp 82 Định hướng cải cách thủ tục hành Đảng nhà 82 3.1.2 Phương hướng cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng 83 tỉnh Cao Bằng 3.2 Các giải pháp cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng 84 tỉnh Cao Bằng 3.2.1 Tăng cường công tác đạo, tổ chức thực 84 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật có quy định 87 thủ tục hành 3.2.3 Kiện tồn máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 89 chức 3.2.4 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; thu hút tham 91 gia người dân, doanh nghiệp vào cải cách thủ tục hành 3.2.5 Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thơng tin, triển khai có hiệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 92 9001:2008 giải thủ tục hành 3.2.6 Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, giám sát 95 3.2.7 Tiếp tục công khai hóa, đơn giản hóa thủ tục hành 96 Tiểu kết Chương 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 104 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán công chức CCHC : Cải cách hành CNTT : Cơng nghệ thơng tin Bộ phận cửa : Bộ phận tiếp nhận trả kết HĐND : Hội đồng nhân dân HCNN : Hành Nhà nước BCKT-KT : Báo cáo kinh tế - kỹ thuật TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTHC : Thủ tục hành UBND : Ủy ban nhân dân QLNN : Quản lý nhà nước QPPL : Quy phạm pháp luật MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Thủ tục hành loại quy phạm pháp luật quy định trình tự thời gian, không gian thực thẩm quyền định máy Nhà nước, cách thức giải công việc quan Nhà nước mối quan hệ với quan, tổ chức cá nhân công dân Hiện thủ tục hành nước ta nhược điểm: hình thức, đòi hỏi q nhiều giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân; nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian, rườm rà, không rõ ràng trách nhiệm; không phù hợp với yêu cầu thời kỳ mở cửa hội nhập Thủ tục hành thiếu thống nhất, thường bị thay đổi cách tuỳ tiện, thiếu công khai, minh bạch Hậu nhược điểm gây phiền hà cho việc thực quyền tự do, lợi ích cơng việc chung quan, gây trở ngại cho việc giao lưu hợp tác nước ta với nước ngoài, gây tệ cửa quyền, bệnh giấy tờ hệ thống quan hành chính, nơi thuận lợi cho nạn tham nhũng, lãng phí phát sinh, hồnh hành Chính vậy, cải cách thủ tục hành yêu cầu đáng nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức nhà đầu tư nước ngoài, khâu đột phá tiến trình cải cách hành Nhà nước Mặc dù vậy, vấn đề cải cách thủ tục hành từ trước tới nay, phần lớn tập trung UBND Còn cơng tác Cải cách thủ tục hành quan chun mơn thuộc tỉnh nhiều mặt hạn chế yếu Một mặt thủ tục hành quan chun mơn tương đối phức tạp, liên quan đến nhiều nội dung công việc, mặt khác chất lượng đội ngũ công chức chưa đáp ứng yêu cầu việc thực cải cách thủ tục hành chính, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm phận Chức năng, nhiệm vụ phận trùng lặp, chưa rõ ràng Nhận thức tầm quan trọng CCHC cải cách TTHC Lãnh đạo cấp, ngành tỉnh Cao Bằng xác định, cải cách TTHC vấn đề thiết yếu nhằm tạo môi trường thông thống thu hút đầu tư ngồi nước Sau nhiều năm triển khai thực công tác CCHC nói chung cải cách TTHC nói riêng tỉnh Cao Bằng bước đầu đạt số kết định Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, nhiều hạn chế, Cao Bằng tỉnh Miền núi phía Bắc, có đường biên giới giáp với Trung Quốc dài 311 km, điểm xuất phát thấp, trình độ số cán bộ, cơng chức hạn chế, sở vật chất đại thiếu năm qua số CCHC tỉnh mức thấp Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng quan chuyên môn giúp việc cho UBND tỉnh Cao Bằng quản lý lĩnh vực xây dựng địa bàn tỉnh, số lượng TTHC phức tạp ngày tăng, TTHC số lĩnh vực tăng, với phát triển kinh tế tỉnh, nhu cầu người dân ngày nhiều, đòi hỏi Sở Xây dựng cần có đổi mới, thực đơn giản hóa quy trình giải quyết, TTHC để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt Chính xuất phát từ lý nêu trên, chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng" nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp r 2rflỊ !_ !_ A 1_ 1_ *Ạ r_ • iA J-A J-A J \ • A y Tình hình nghiên cứu liên quan đen đe tài luận văn Nghiên cứu CCHC nói chung cải cách TTHC nói riêng nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu có hàng loạt đề tài, sách chuyên khảo, báo, tạp chí xuất Có thể kể số cơng trình tiêu biểu sau: - Tơ Tử Hạ, Nguyễn Hữu Trị, Nguyễn Hữu Đức (đồng chủ biên) “Cải cách hành địa phương lý luận thực tiễn” Nxb Chính trị Quốc gia - Hà Nội, năm 1998 Cuốn sách cho thấy vấn đề chung cải cách hành nhà nước, cải cách hành địa phương, vấn đề quyền địa phương cải cách hành nhà nước, bàn tập trung, phân quyền, tản quyền hành địa phương, lãnh đạo quản lý hành chính, định hướng giải pháp xóa bỏ cấp hành chủ quản trực thuộc; Một số vần đề cần quan tâm trúa trình cải cách máy hành chính, cấu máy quyền địa phương số giải pháp đổi mới, cải cách máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước; Phân định hành lãnh thổ; phương hướng giải pháp tổ chức quản lý quyền địa phương; - Nguyễn Văn Thâm (chủ biên) TS Võ Kim Sơn đồng biên soạn (2002) “Thủ tục hành - Lý luận thực tiễn ” Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Cuốn sách trình bày vấn đề lý luận liên quan đến TTHC, minh chứng thực tiễn không TTHC Việt Nam mà có số nước giới; - Nguyễn Văn Thâm Võ Kim Sơn (2004) “Giáo trình thủ tục hành chính”, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội Cuốn sách trình bày quan niệm phân loại thủ tục hành chính; nguyên tắc xây dựng yêu cầu, nghĩa vụ thực thủ tục hành chính; thủ tục hành số lĩnh vực cụ thể cải cách thủ tục hành chính; - Mai Hữu Khuê Bùi Văn Nhơn biên soạn (1995) “Một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính” Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Cuốn sách giới thiệu tổng quát tác động thủ tục hành hoạt động máy quản lý nhà nước, hạn chế quản lý nhà nước thiếu thủ tục hành hữu hiệu; số quan điểm, nguyên tắc giải pháp nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; - Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên (2001) “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam” Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cuốn sách nêu chủ chương, quan điểm đảng nhà nước cải cách hành chính, tiến trình cải cách hành nước ta, rào cản cải cách hành nguyên nhân; Đặc điểm, nguyên tắc phương hướng cải cách hành chính; giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính; đẩy mạnh cải cách hành địa phương sở; cải tiến cung ứng dịch vụ công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy cải cách hành chính; - Mai Thị Thơm (2013) “Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa ” cấp phép xây dựng (từ thực tiễn Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) Luận văn Thạc sĩ Xuất phát từ vấn đề lý luận cải cách thủ tục hành theo chế “một sau: Ưu tiên đầu tư mua sắm trang thiết bị thiếu, thay thiết bị hư hỏng, lạc hậu nâng cấp phần mềm tin học theo chế cửa liên thông đại đảm bảo tiêu chí quy định Trong thời gian tới cần Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cần phải tiếp tục đầu tư số trang thiết bị như: máy quét mã vạch; máy in mã vạch; hình cảm ứng; máy scan hồ thiết kế A3, camera; bốt tra cứu thông tin 3.2.6 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò quan trọng triển khai thực cải cách TTHC Trong vai trò kiểm tra, giám sát người đứng đầu quan, đơn vị đóng vai trò định để đảm bảo cho cơng việc cơng dân giải nhanh chóng cán công chức thuộc quyền ý thức trách nhiệm giao Việc kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh sai sót q trình giải thủ tục hành theo chế “một cửa” như: tiếp nhận hồ không đầy đủ thành phần, giấy tờ theo quy định, giải hồ trái quy định pháp luật, giải hồ trễ hẹn Nghiêm cấm việc quan, cán công chức tự ý đặt thủ tục hành ngồi quy định gây phiền hà cho tổ chức, công dân Khi phát trường hợp cụ thể cần phải đạo chấm dứt ngay, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để làm rõ xử lý sai phạm Hàng năm, UBND tỉnh phải có kế hoạch tiến hành kiểm tra thường xuyên hàng quý đột xuất để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, tiêu cực, thiếu sót q trình triển khai thực cải cách TTHC Trong kiểm tra, giám sát cần kịp thời xác minh, làm rõ trường hợp có dư luận phản ánh Khi phát CBCC nhũng nhiễu, hạch sách gây khó khăn cho dân phải kiên xử lý công khai việc xử lý nhằm tạo răn đe, phòng ngừa trường hợp tương tự Thực nghiêm việc quy trách nhiệm người đứng đầu quan, không để biểu tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín quan nhà nước, hiệu chế lòng tin nhân dân Ngoài quan nhà nước, nhân tố quan trọng việc kiểm tra, giám sát quan hành nhà nước thực CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng, vai trò tổ chức, cơng dân, họ đối tượng phục vụ, CBCC đối tượng phục vụ Tuy nhiên, thời gian qua, tổ chức cơng dân chưa nhận thức vai trò lợi ích việc CCHC, chưa hiểu rõ quyền nghĩa vụ nên khơng mạnh dạn đấu tranh, đóng góp ý kiến cho quan hành nhà nước nhằm cải tiến phương thức hoạt động, quản lý đơn vị mình, giảm thiểu phiền hà cho nhân dân, tránh tình trạng tham nhũng, cửa quyền phận CBCC biến chất Do đó, cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật thường xuyên cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động CCHC theo hướng “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” Đây lực lượng giám sát quyền địa phương có hiệu biết khơi dậy tiềm 3.2.7 Tiếp tục công khai hóa, đơn giản hóa thủ tục hành Việc đơn giản cơng khai hóa TTHC việc giải mối liên hệ nhà nước với công dân, tổ chức điều kiện góp phần tăng cường hiệu trình giải yêu cầu khách hàng Đối với phận tiếp nhận trả kết Sở Xây dựng việc công khai sở để kiểm tra q trình thực thủ tục, đồng thời để đánh giá trách nhiệm CBCC thực nhiệm vụ cơng dân, tổ chức Do đó, để cơng tác đơn giản hóa cơng khai hóa TTHC đạt hiệu cần thực biện pháp sau: - Tiếp tục cơng khai hóa cập nhật thường xuyên TTHC bao gồm: điều kiện cần đủ để giải hồ sơ, mẫu, giấy tờ hồ sơ, thời gian giải loại hồ sơ, lệ phí hành quan HCNN cấp loại hồ - Sở Xây dựng phải tiến hành niêm yết đầy đủ quy định thủ tục hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí - Tiếp tục rà sốt thủ tục hành để loại bỏ thủ tục khơng phù hợp - Cơng khai TTHC nhiều hình thức: tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết nơi thuận lợi trụ sở Sở Xây dựng, đăng tải TTHC trang điện tử Sở Xây dựng; trang thông tin điện tử tỉnh để công dân, tổ chức truy cập nắm bắt thơng tin dễ dàng Tiểu kết Chương Trên sở phân tích tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, chương vào xác định sở để đề xuất giải pháp xuất phát từ định hướng Đảng nhà nước; từ chương trình, mục tiêu cải cách hành tỉnh Cao bằng; tác giả đề xuất phương hướng cải cách thủ tục hành 07 nhóm giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành theo chế cửa, tiến tới thực mơ hình cửa, cửa liên thơng đại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng KẾT LUẬN Cải cách thủ tục hành khâu quan trọng đặt từ giai đoạn đầu tiến trình cải cách yêu cầu đặt phải đạt bước chuyển biến quan hệ thủ tục giải công việc quan Nhà nước, quan Nhà nước quan, đơn vị khác; quan Nhà nước với nhân dân việc tiếp nhận giải cơng việc, Chính phủ ban hành nhiều văn để triển khai thực Cải cách giải thủ tục hành theo chế cửa, tiến tới thực cửa liên thông đại giải pháp mang tính đột phá bền vững tiến trình cải cách thủ tục hành Đối với cấp quyền địa phương, nơi trực tiếp cung cấp nhiều loại dịch vụ hành cơng nên việc áp dụng mơ hình cửa cửa liên thơng đại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cần thiết, hướng đến xây dựng nhà nước thật dân, dân dân Xuất phát từ quan điểm đó, luận văn sâu nghiên cứu giải nội dung sau: Về lý luận, luận văn làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò, chất cách thủ tục hành chính; cần thiết phải cải cách thủ tục hành theo chế cửa, sở tác giả vào xác định mơ hình cải cách hành theo chế cửa Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; Nghiên cứu kinh nghiệm thực tế số địa phương nước việc thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Đánh giá ưu điểm, hạn chế, từ xác định nguyên nhân dẫn đến hạn chế Trên sở đó, tác giả đưa giải pháp trọng tâm gồm: - Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo “cơ chế cửa” tiến tới thực “cơ chế cửa, cửa liên thông đại”; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công việc giao giải thủ tục hành hành đội ngũ cơng chức nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, để kịp thời phát giải khó khăn, vướng mắc - Phân công trách nhiệm cụ thể tổ chức, cá nhân nhằm xác định cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn quan, trách nhiệm cá nhân q trình thực Khơng để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm quan qua quan khác, người qua người khác, cuối khơng tổ chức, cá nhân có trách nhiệm triển khai thực thi nhiệm vụ Việc cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông đại nơi “đầu mối” để tổ chức, công dân giao dịch với quan hành nhà nước, trách nhiệm chồng chéo, khơng rõ ràng khó thực mục tiêu cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông đại - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cơng chức, viên chức có trình độ, lực, kinh nghiệm cơng tác có uy tín để bố trí làm việc chuyên trách Bộ phận tiếp nhận trả kết Từ đội ngũ cơng chức có tinh thần trách nhiệm, đạo đức cơng vụ, ln phấn đấu hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Kịp thời chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sách nhiễu làm ảnh hưởng đến niềm tin nhân dân với quan hành nhà nước giải thủ tục hành tổ chức, công dân - Ứng dụng khoa học công nghệ đại nhằm triển khai đồng việc thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông đại với việc áp dụng tiến khoa học - công nghệ, hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin; thường xuyên thực kiểm sốt thủ tục hành tiến đến đơn giản, thuận tiện, giảm tối đa thủ tục, thời gian giải quyết, tránh phiền hà cho tổ chức công dân - Tăng cường đề xuất tỉnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận trả kết đảm bảo theo hướng đại nhằm phục vụ tốt cho tổ chức, cơng dân - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Đơn giản hố cơng khai hố loại thủ tục hành phương tiện thơng tin đăng trang thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở để người dân tổ chức thuận tiện theo dõi Việc thực cải cách thủ tục hành chương trình cải cách hành nói chung cần thiết Với thành công đạt được, với tâm to lớn hệ thống trị, chắn cải cách hành thời gian đến thu thành cơng to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy cơng đổi mới, hội nhập phát triển nhanh, mạnh, vững chắc./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng (2012) Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn chi tiết số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 Chính phủ cấp giấy phép xây dựng; Bộ Xây dựng (2016) Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 quy định phân cấp cơng trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Bộ Xây dựng (2016) Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 hướng dẫn xác định quản lý chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 Chính phủ (2012), Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2012 Chính phủ cấp giấy phép xây dựng; Chính phủ (2014), Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luất đất đai Diệp Văn Sơn (2005), Cải cách hành chính: Những vấn đề cần biết, Nxb Lao Động, Hà Nội Đinh Ngọc Vượng (2006), Cải cách hành xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nay, Viện Nhà nước pháp luật Việt Nam Đoàn Trọng Truyến (2006), Cải cách hành cơng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam NXB Tư pháp 10 Đỗ Mạnh Cường (2013), Mơ hình “Một cửa” thực thủ tục hành UBND cấp huyện tỉnh Hưng Yên 11 Học Viện Hành Quốc gia (2004), Giáo trình Thủ tục hành chính, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 12 Học viện hành Quốc gia (2011), Tài liệu bồi dưỡng Quản lý hành Nhà nước (Phần II: Hành Cơng nghệ hành chính), Nxb Khoa học Kỹ thuật 13 Mai Thị Thơm (2013), Cải cách thủ tục hành theo chế “Một cửa” cấp phép xây dựng (Từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội) 14 Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001 15 Nguyễn Văn Thâm TS Võ Kim Sơn (2002), Thủ tục hành - Lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia 16 Nguyễn Văn Thâm (2002), Thủ tục hành chính: Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình Luật hành Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 18 Quốc hội (2003), Luật số 16/2003/QH11 ban hành Luật Xây dựng 19 Quốc hội (2014), Luật số 50/2014/QH13 ban hành Luật Xây dựng 20 Thang Văn Phúc (2001), Cải cách hành nhà nước, thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 181/2003/QĐ-TTg việc ban hành Quy chế thực chế "một cửa" quan hành nhà nước địa phương 22 Thủ tướng phủ (2007), Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 việc ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương 23 Thủ tướng phủ (2013), Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 việc đẩy mạnh thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giài đoạn 2011-2020 24 Thủ tướng phủ (2015), Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương 25 Từ Điển (2001), Cải cách hành cải cách kinh tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2014) Quyết định số 03/2014/QĐ- UBND ngày 06 tháng năm 2014 quy định cấp giấy phép xây dựng địa bàn tỉnh Cao Bằng; 27 Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2014) Quyết định số 30/2014/QĐ- UBND ngày 12/9/2014 quy định quản lý chất lượng cơng trình Xây dựng địa bàn tỉnh Cao Bằng (Thay QĐ 932/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007, QĐ 1926/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009); PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sổ nhật ký tiếp nhận bàn giao hồ Giấy giao nhận hồ Phiếu Phụ lục 2: theo dõi q trình xử lý cơng việc Sổ theo dõi kết xử lý công Phụ lục 3: việc Sổ thống kê kết thực TTHC Phụ lục 4: Phụ lục 5: 10 Phụ lục SỔ NHẬT KÝ TIẾP NHẬN, BÀN GIAO VÀ TRẢ KÉT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH T T Mã số giấy tiếp nhận HS Tên thủ Họ tục hành tên Ngày người nhận (gồm nộp hồ hồ nội dung hồ sơ) Phòng thụ lý hồ Ngày hẹn trả Tên Ngày kết nhận phòng hồ Nhận kết Trả kết cho Ghi Tổ chức, cá nhân Cán Ngày Người Ngày nhận giao trả hồ giao (ký tên) Ký nhận SỞ XÂY DỰNG CAO BẰNG Phụ lục GIẤY BIÊN NHẬN HỒ Số: /QT.XD Phần dành cho người nộp hồ Họ tên: Điện thoại: Địa chỉ: Di động: Thành phần hồ STT Số lượng Tên hồ nộp Phần dành cho người nhận hồ Hẹn trả kết ngày: Người nộp hồ (Ký ghì rõ họtên) , ngày tháng năm Người nhận hồ (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Giấy dùng để nhận kết Nếu cần báo cho CQHCNN SỞ XÂY DỰNG PHIẾU THEO DÕI Q TRÌNH XỬ LÝ CƠNG VIỆC CAO BẰNG Lĩnh vực xử lý: 102 Bản chính/ bảo Phụ lục Thông tin chung _ Tên tổ chức/ cá nhân: Địa chỉ: Theo dõi trình xử lý Bước Trách nhiệm thực Nội dung công việc Mã số hồ sơ: Tổng số thời gian quy định: Điện thoại: Tổng thời gian thực tế: Ngày Ngày giao nhận HS Thời gian thực tế Thời gian quy định Ngày Ký giao nhận Người giao Người nhận Đánh giá q trình xử lý thủ tục hành (mức độ đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan yêu cầu nội khác) □ Đáp ứng yêu cầu □ Không cần thực hành động khắc phục □ Không đáp ứng yêu cầu Cụ thể: □ Cần thực hành động khắc phục Số: Ngày: / / Người đánh giá: SỞ XÂY DỰNG SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ XỬ LÝ CÔNG VIỆC CAO BẢNG Đơn vị/phòng ban: từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 103 Phụ lục TT Mã, số hồ Số Quyết Tên lĩnh định vực/thủ tục giải Người Ngày thẩm ký định Kết xử lý Người ký Đáp ứng thời gian Đáp Ghi ứng VBPQ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SỞ XÂY DỰNG CAO BẰNG SỔ THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 104 Phụ lục Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Thời gian Số lượng Thủ tục hành Số lượng TTHC tiếp nhận Số lượng TTHC giải Số lượng TTHC giải quy định Số lượng TTHC giải không quy định Số lượng TTHC chưa giải Số lượng TTHC tiếp nhận Số lượng TTHC giải Số lượng TTHC giải quy định Số lượng TTHC giải không quy định Số lượng TTHC chưa giải Số lượng TTHC tiếp nhận Số lượng TTHC giải Số lượng TTHC giải quy định Số lượng TTHC giải không quy định Số lượng TTHC chưa giải Số lượng TTHC tiếp nhận Số lượng TTHC giải Số lượng TTHC giải quy định Số lượng TTHC giải không quy định Số lượng TTHC chưa giải Số lượng TTHC tiếp nhận Số lượng TTHC giải Số lượng TTHC giải quy định Số lượng TTHC giải không quy định Số lượng TTHC chưa giải Số lượng TTHC tiếp nhận Số lượng TTHC giải Số lượng TTHC giải quy định Số lượng TTHC giải không quy định Số lượng TTHC chưa giải Số lượng TTHC tiếp nhận Số lượng TTHC giải Số lượng TTHC giải quy định Số lượng TTHC giải không quy định Số lượng TTHC chưa giải Lĩnh vực Lĩnh vực Tổng cộng Số Số Số Tỷ Tỷ Tỷ lượng lệ lượng lệ lượng lệ Tổng cộng 105 ... luận thủ tục hành cải cách thủ tục hành + Phân tích làm rõ thực trạng cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng + Đề xuất phương hướng giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng tỉnh. .. tục hành cải cách thủ tục hành Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Chương 3: Phương hướng giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Chương... cách thủ tục hành 43 Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng 2.2.1 Xây dựng ban hành văn 43 2.2.2 Công tác tổ chức thực cải cách thủ tục hành Sở 53 Xây dựng tỉnh Cao Bằng 2.2.3 Kết cải cách thủ tục hành số
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính tại sở xây dựng tỉnh cao bằng , Cải cách thủ tục hành chính tại sở xây dựng tỉnh cao bằng , Kết cấu của luận văn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay