Lý luận chung về thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng thương mại

31 18 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:02

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi đầu Một hệ thống ngân hàng hoạt động tốt phụ thuộc phần vào điều khiển Ngân Hàng Trung Ương ( NHTƯ ) hay nói cách khác rộng phụ thuộc vào tín nhiệm khách hàng - số tiền gửi đợc cất giữ cách tốt nhanh chóng đợc rút tiền cần thiết Trách nhiệm ngân hàng phải c xử nh công dân tốt kinh doanh: dù khả sinh lời đợc coi mối quan tâm chính, nhng phải gác điều lại để u tiên cho nguyên tắc đạo đức có tính đến lợi ích ngời khácnhững khách hàng ngân hàng Để hệ thống ngân hàng hoạt động theo định hớng, sách, pháp luật, giữ gìn kỉ cơng, trật tự quản lý, tra giám sát NHTƯ công cụ quan trọng để thực quản Nhà nớc lĩnh vực hoạt động ngân hàng Thanh tra Ngân hàng Nhà nớc tra nhà nớc chuyên ngành ngân hàng, đợc tổ chức thành hệ thống thuộc máy Ngân hàng Nhà nớc Thanh tra ngân hàng có nhiệm vụ quan trọng tra, giám sát việc tổ chức thực chế sách tiền tệ hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, nhằm trì ổn định giá trị đồng tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng hệ thống tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn tài sản khách hàng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hớng xã hội chủ nghĩa Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nớc ngân hàng thơng mại vấn đề quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngời gửi tiỊn, phơc vơ viƯc thùc hiƯn chÝnh s¸ch tiỊn tƯ quốc gia Do vậy, với lợng kiến thức hạn hẹp nên phạm vi tiểu luận em chØ ®Ị cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ị chung nhÊt, tra ngân hàng ngân hàng thơng mại số giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế công tác tra Ngân hàng Nhà nớc Tuy nhiên, có nhiều cố gắng trình viết song tránh khỏi sai sót, mong đợc đóng góp ý kiến từ Thầy Cô Phần I luận chung tra, giám sát ngân hàng trung ơng ngân hàng thơng mại Tầm quan trọng hoạt động tra Ngân hàng thơng mại quốc doanh: Thanh tra phạm trù lịch sử, gắn liền với Nhà nớc công cụ phục vụ cho giai cấp thống trị xã hội, lịch sử phát triển xã hội loài ngời chứng minh điều Tuy tên gọi hình thøc tỉ chøc cã thĨ kh¸c nhng tra công cụ quan quản Nhà nớc, phơng thức đảm bảo pháp chế, tăng cờng kỉ luật quản Nhà nớc thực quyền dân chủ Hoạt động tra hoạt động trực tiếp huy, quản điều hành, hoạt động quan chuyên môn máy quản Nhà nớc mà hoạt động đảm bảo thực sách, pháp luật, giữ gìn kỉ cơng, trật tự quản Do tra có vai trò đặc biệt quan trọng toàn hoạt động Nhà nớc Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngành kinh doanh đặc thù kinh tế thị trờng, hoạt động ngân hàng có ảnh hởng lớn đến lĩnh vực khác hoạt động kinh tế quốc dân Bởi ngân hàng cầu nối ngời gửi tiền ngời cần vay vốn, quan hệ quan trọng gắn bó chặt chẽ với Xét phơng diện tài quốc gia, ngân hàng khâu trọng yếu Vì vậy, ngân hàng ổn định ảnh hởng đến khâu khác toàn hệ thống tài Xét phơng diện kinh doanh, hoạt động ngân hàng có đặc thù riêng biệt, khác hẳn ngành nghề khác hoạt động chứa nhiều rủi ro Các ngân hàng muốn kinh doanh phải có vốn, mà vốn chủ yếu ngân hàng vốn huy động vay, ngời vay không hoàn trả đợc nợ ngân hàng gặp nhiều rủi ro bị vỡ nợ; ngân hàng bị vỡ nợ dẫn đến đổ vỡ hệ thống ngân hàng Chính lẽ mà hoạt động tra ngân hàng quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng thơng mại, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngời gửi tiền, phục vụ việc thùc hiƯn chÝnh s¸ch tiỊn tƯ qc gia Néi dung hoạt động tra NHTƯ NHTM: Nội dung tra NHTƯ tra, kiểm soát tất mặt hoạt động NHTM Đó là: - Kiểm tra cấp giấy phép hoạt động cho NHTM thành lập -Thanh tra, kiểm soát NHTM hoạt động; tập trung chủ yếu vào nội dung sau: +Vốn thân ngân hàng +Chất lợng tài sản có +Năng lực quản cán ngân hàng +Khả sinh lời +Khả toán Phơng thức tra NHTƯ NHTM: a/ Phơng thức giám sát từ xa: Khái niệm: Giám sát từ xa phơng thức tra sử dụng thông tin báo cáo, nhằm phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức tín dụng để đề biện pháp xử cần thiết Giám sát từ xa đợc hiểu phơng pháp mà cán tra ngồi trụ sở quan tra tiếp nhận thông tin báo cáo để phân tích đánh giá tình hình đơn vị đợc tra cách thờng xuyên có hệ thống Giám sát từ xa phơng thức hoạt động riêng có tra ngân hàng Phơng thức giám sát từ xa đợc dùng để bổ xung cho tra chỗ nhằm kiểm soát thờng xuyên tầm vĩ mô hoạt động NHTM trung gian tài khác Nội dung giám sát từ xa NHTM tổ chức tín dụng gồm: - Phân tích cân đối nguồn vốn sử dụng vốn - Phân tích tình hình nợ hạn - Phân tích khả toán - Phân tích tình hình thu chi tài - Thông báo vấn đề cần lu ý với đối tợng giám sát, kiến nghị biện pháp khắc phục - Báo cáo kết cho ban lãnh đạo, gửi cho phận tra chỗ để khai thác b/ Phơng thức tra chỗ: Khái niệm: Thanh tra chỗ phơng thức tra trực tiếp tổ chức tín dụng nhằm xác định trạng hoạt động cụ thể đối tợng tra nh đánh giá tuân thủ qui chế, đảm bảo chất lợng tài sản, an toàn vốn, chiều sâu công tác quản lí, khả toán khả sinh lời Phơng pháp tra chỗ thờng đợc tổ chức thành đoàn tra cho tra đơn vị thời gian định Đoàn tra thờng ®ỵc tỉ chøc tõ ®Õn ngêi gåm đoàn trởng, phó đoàn, tham gia vào đoàn tra Đoàn tra đợc sử dụng cộng tác viên giới hạn qui định Thanh tra chỗ đợc tiến hành định kỳ đột xuất Nội dung tra chỗ gồm: *Thanh tra quản trị điều hành *Thanh tra nguồn vốn *Thanh tra chÊt lỵng tÝn dơng *Thanh tra nghiƯp vụ bảo lãnh *Thanh tra hoạt động kinh doanh ngoại tƯ *Thanh tra gãp vèn liªn doanh *Thanh tra nghiƯp vụ tài kế toán, Tuỳ thuộc vào việc tổ chức lần tra yêu cầu quản mà tra Ngân hàng Nhà nớc tiến hành tra toàn diện tra theo chuyên đề hoạt động ngân hàng thơng mại Phần II Thực trạng hoạt động tra Ngân hàng Nhà nớc Việt nam thời gian qua Thực trạng tổ chức hoạt động tra NHNN NHTM quốc doanh: Hệ thống tra ngân hàng đợc xây dựng sau thành lập Ngân hàng Nhà nớc Việt nam Mô hình tổ chức máy NHNN từ Trung ơng đến chi nhánh tỉnh, thành phố có tổ chøc tra trùc thuéc, gäi chung lµ Ban tra ngân hàng Thời kỳ Thanh tra Ngân hàng tra thủ trởng đơn vị, không nằm hệ thống Thanh tra Nhà nớc Hoạt động Thanh tra Ngân hàng chủ yếu giải xem xét đơn th tố cáo, khiếu nại, cán làm công tác tra không đủ trình độ chuyên môn ; công tác tổ chức hoạt động tra mang nặng tính hành chính, theo mệnh lệnh yêu cầu thủ trởng, hiệu lực pháp không đợc xác định, hoạt động hiệu Do đặc điểm nh vậy, hoạt động tra NHNN tất yếu gặp hậu khó tránh khỏi;hàng loạt quỹ tín dụng, hợp tác xã tín dụng bị đổ vỡ, nợ hạn hệ thống ngân hàng thơng mại gia tăng với tốc độ lớn, nhiều cán bị kỷ luật bị xử theo pháp luật Nguyên nhân dẫn đến kết nớc ta thời kỳ độ chuyển sang chế thị trờng, cha nhận thức đợc đầy đủ nó, kiến thức quản nhiều yếu kém, cha đủ kinh nghiệm trình khai thác công cụ quản vĩ mô, cha biết sử dụng vai trò Nhà nớc công cụ tra NHNN công tác quản lý, kiểm soát hoạt động ngân hàng thơng mại Từ năm 1989-1990 trở lại đây, sau ban thêng vơ Qc héi c«ng bè pháp lệnh NHNN, pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, công ty tài , bắt đầu thời kì đổi hệ thống ngân hàng: từ ngân hàng cấp thành ngân hàng hai cấp NHNN Việt nam gồm quan NHTƯ chi nhánh 61 tỉnh thành phố hệ thống tổ chức tín dụng gồm ngân hàng thơng mại quốc doanh, ngân hàng thơng mại cổ phần, hợp tác xã tín dụng, chi nhánh ngân hàng nớc ngoài, Cũng thời gian này, Hội đồng Nhà nớc ban hành pháp lệnh tra, pháp lệnh khiếu nại, tố cáo công dân, mở thời kỳ công tác tra nớc ta nói chung công tác tra ngân hàng nói riêng Trên sở pháp lệnh nói trên, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy phơng thức hoạt động Thanh tra ngân hàngđổi mạnh mẽ Tính đến ngày 31/12/1999, số cán tra toàn hệ thống NHNN 620 ngời (riêng NHTƯ có 104 ngời); tra viªn cao cÊp (cÊp III)cã mét ngêi, chiÕm tØ lƯ 0, 16%; tra viªn cÊp II cã 120 ngêi, chiÕm tØ lƯ 21%; tra viªn cÊp I cã 300 ngêi, chiÕm 48% tæng sè tra, gần 30% cha đợc bổ nhiệm vào ngạch tra viên Hiện tại, tra Ngân hàng Trung ơng có phòng, gồm: - Văn phòng tra - Phòng tra ngân hàng quốc doanh - Phòng tra ngân hàng cổ phần - Phòng tra ngân hàng nớc liên doanh - Phòng tra tổ chức phi ngân hàng - Phòng tra quỹ tín dụng nhân dân - Phòng giám sát phân tích - Phòng chống tham nhũng - Phòng xét khiếu tố Thực tế nhiều năm qua cho thấy, tra ngân hàng đợc quan tâm cấp lãnh đạo NHNN, phối kết hợp vụ, cục ngành với nỗ lực phấn đấu, hệ thống tra chuyên trách ngân hàng thực đổi mới, nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ, góp phần tích cùc vµo thµnh tÝch chung cđa ngµnh viƯc thùc chủ trơng Đảng Nhà nớc hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng qua thời kì Kết tra giám sát NHTƯ NHTM quốc doanh: a-Những tồn khuyết điểm quản kiểm soát NHTM: Qua tra công tác tín dụng c¸c NHTM qc doanh cho thÊy, c¸c NHTM cha chó trọng đến quản phòng ngừa rủi ro kinh doanh, việc thu thập thông tin kinh doanh tình hình tài khách hàng, cha ý đào tạo bồi dỡng cán nghiệp vụ chuyên môn phẩm chất đạo đức Do vậy, dẫn đến hoạt động NHTM quốc doanh năm qua phát sinh nợ hạn lớn Cụ thể, theo nguồn tài liệu báo cáo NHNN Việt nam nh sau: Số nợ hạn (% so tổng d nợ)của NHTM Quốc doanh qua năm (1990 - 1999) đơn vị:tỷ đồng NQH ngắn hạn 1990 199 199 199 199 199 199 1997 1998 199 1, 620 180 100 350 464 554 581 506 908 75 11, 12, 74 12, 13, 6, 4, 76 6, 13, 15 4, 26 6, 08 120 97 142 273 248 366 662 352 620 56 7, 18 5, 4, 98 7, 1, 2, 28 4, 17 % so d nỵ NQH trung, dài hạn %so d nợ 2, 7, 12 4, 33 NQH cho vay kh¸c 60 85 82 87 106 47 28 1, 62 2, 06 2, 00 2, 13 7, 0, 34 0, 06 0, 57 0, 30 Tæng NQH 782 992 324 743 859 923 248 576 556 32 % so tỉng d nỵ 08 9, 87 9, 74 10, 5, 17 3, 91 5, 9, 98 3, 60 5, 33 %so d nỵ Nguyên nhân chủ quan dẫn đến nợ hạn chủ yếu là: +Do cấp quản trị điều hành định sai, không vào hiệu kinh tế(30-40%) +Do không tổ chức kiểm tra, kiểm soát khách hàng sử dụng vốn vay(25-35%) +Do cán ngân hàng thực không đầy đủ quy chế quy trình nghiệp vụ(20-25%);do cán ngân hàng thoái hoá, biến chất(15-20%) Nguyên nhân khách quan thờng dẫn đến d nợ hạn có vấn đề nợ khó đòi chủ yếu là: +Do khách hàng vay bị phá sản, kinh doanh thua lỗ, cố ý lừa đảo(60-70%) +Do thiên tai bão lũ, Nhà nớc thay đổi chế sách (30-40%) b-Những tồn khuyết điểm việc chấp hành qui chế ngân hàng: Công tác tra NHTM quốc doanh năm qua, cho thấy: Thực bảo lãnh L/C nhập hàng trả chậm, NHTM quốc doanh doanh nghiệp không chấp hành quy định, với mục đích động khác nhằm mục đích kiếm lời; dẫn đến giá trị L/C hạn với nớc không ngừng tăng lên 10 đốc ngân hàng; nhằm góp phần thực mục tiêu giữ cho hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn hiệu quả, bảo vệ lợi ích hợp pháp ngời gửi tiền, góp phần thực sách tiền tệ quốc gia; qua đó, góp phần đảm bảo kinh tế quốc dân phát triển ổn định, đa hệ thống ngân hàng nớc ta phát triển vững mạnh nhanh chóng hội nhập với nớc cộng đồng giới II Đổi nội dung phơng pháp tra NHNN NHTM quốc doanh: Đổi hoàn thiện phơng thức giám sát từ xa: Để đổi hoạt động giám sát từ xa tra ngân hàng thành công nghệ tra phòng ngừa cách thờng xuyên, kịp thời nhằm đảm bảo an toàn hoạt động NHTM quốc doanh giữ uy tín với khách hàng, Thanh tra ngân hàng Nhà nớc cần thiết lập hệ thống tiêu giám sát chuẩn, qua đánh giá tình trạng ổn định hay bất ổn định, hoạt động kinh doanh có lãi hay không, có nguy vốn, phá sản ngân hàng a-Thiết lập tiêu xác định đánh giá rủi ro tín dụng: Trong kinh doanh ngân hàng có nhiều rủi ro, nhng rủi ro tín dụng lớn nhất, có ảnh hởng đến định, đến khả toán ngân hàng, đến lòng tin ngời gửi tiền ảnh hởng đến hoạt động tài NHTM Vì vậy, phòng ngừa rủi ro hoạt động ngân hàng trớc hết phòng ngừa rủi ro tín dụng với số biện pháp: thực phân tán rủi ro xác định mức độ dẫn đến rủi ro để có biện pháp kịp thời xử 17 b-Xác định tiêu đảm bảo khả toán Phân nhóm tài sản có trích lập xử dụng quỹ dự phòng để xử rủi ro Nhóm 1, tỷ lệ trích lập dự phòng 0% khoản: +Những khoản cho vay cha đến hạn trả nợ(kể kỳ hạn nợ gia hạn) +Những khoản tiền chiết khấu, tái chiết khấu thơng phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác cha đến hạn toán +Những khoản cho thuê tài cha đến hạn trả tiền thuê Nhóm 2, tỷ lệ trích lập dự phòng 20% khoản: +Những khoản cho vay có đảm bảo hạn trả nợ dới 180 ngày, khoản cho vay đảm bảo hạn trả nợ dới 90 ngày +Những khoản tiền chiết khấu, tái chiết khấu thơng phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác hạn toán thời gian dới 30 ngày +Số tiền trả thay cho ngời đợc bảo lãnh nhng cha thu hồi đợc thời gian dới 30 ngày +Những khoản cho thuê tài mà bên thuê không trả đợc tiền thuê thời gian díi 180 ngµy Nhãm 3, tû lƯ trÝch lËp dự phòng 50% khoản: +Những khoản cho vay có đảm bảo hạn trả nợ từ 180 ngày đến dới 360 ngày;những khoản cho vay đảm bảo hạn trả nợ từ 90 ngày đến dới 180 ngày +Những khoản tiền chiết khấu, tái chiết khấu thơng phiếu giấy tờ có giá khác dẫn hạn toán từ 30 ngày đến dới 90 ngày 18 +Số tiền trả thay cho ngời đợc bảo lãnh nhng cha thu hồi đợc thời gian từ 70 ngày đến dới 90 ngày +Những khoản cho thuê tài mà bên thuê không trả đợc tiền từ 180 ngày đến dới 360 ngày Nhóm 4, tỷ lệ trích lập 100% khoản: +Những khoản cho vay có bảo đảm hạn trả nợ từ 360 ngày trở lên; khoản cho vay bảo đảm đảm hạn trả nợ từ 180 ngày trở lên +Những khoản tiền chiết khấu, tái chiết khấu thơng phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác hạn toán từ 90 ngày trở lên +Số tiền đợc trả thay cho ngời đợc bảo lãnh nhng cha thu hồi đợc từ 90 ngày trở lên +Những khoản cho thuê tài mà bên thuê không trả đợc tiền thuê từ 360 ngày trở lên Nhóm 5, tỷ lệ trích lập 0, 1% khoản Có dịch vụ toán khách hàng ( Nội dung đợc quy định định số 297/1999/QĐ-NHNN 5, ngày 25/8/1999 Thống đốc NHNN ban hành quy định việc phân loại tài sản trích lập sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng) c-Những tiêu thực dự trữ bắt buộc: Dự trữ bắt buộc công cụ chủ yếu thực sách tiền tệ NHNN giai đoạn Vì vậy, phải kiểm soát tiêu cách thờng xuyên, chặt chẽ phải có thái độ kịp thời NHTM quốc doanh không chấp hành quy định đự trữ bắt buộc Việc tính toán theo tiêu thực theo điều 20 Luật NHNN, cụ thể là: NHNN quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc loại hình Tổ chức tín dụng loại tiền gửi với mức quy định từ 0%-20% tổng số d tiền gửi tổ chức thời kỳ 19 Đổi hoàn thiện phơng thức tra chỗ: a-Đổi phơng thức tra chỗ: Chất lợng tra chỗ có ý nghĩa định đến hiệu toàn hoạt động Thanh tra Ngân hàng, qua hoạt động thấy đợc toàn u, nhợc điểm tồn việc chấp hành chế, quy chế, luật pháp, đánh giá tình trạng Tổ chức tín dụng thời gian định Do vậy, cần phải đổi phơng pháp, cải tiến nội dung, tăng cờng nâng cao chất lợng hoạt động tra chỗ nội dung sau: Một là, đổi phơng thức tiến hành tra chỗ: -Thanh tra định kỳ quy định tiến hành năm tổ chức lần, trờng hợp không đủ thời gian lực lợng hai năm tiến hành lần, năm không tổ chức tra có đề cơng yêu cầu NHTM quốc doanh báo cáo kết tự kiểm tra Nội dung tra không thiết phải toàn diện, mà vào thời gian, lực lợng tra, vào yêu cầu thực tế phải tra làm rõ xử một vài lĩnh vực hoạt động NHTM quốc doanh đặt năm tra để xây dựng đề cơng tra -Thanh tra đột xuất, xây dựng đề cơng, thông báo văn trớc cho đối tợng tra, mà phải vào tiêu chủ yếu, qua phân tích hoạt động kinh doanh, qua thông tin khác Thanh tra đột xuất có định lồng nội dung thanh, tiến hành tra thời gian ngắn, vài ngày Hai là, hoàn thiện quy trình tra chỗ, nghĩa xây dựng quy trình bớc cần phải thực chung cho tất đoàn tra b-Hoàn thiện nội dung tra chỗ: Nh nêu trên, Thanh tra NHNN thực giám sát tra với pháp nhân NHTM quốc doanh Do vậy, đề 20 cơng tra NHTM quèc doanh thêi gian qua vÉn cßn mét sè nội dung cha đợc đề cập, đề cập nhng cha sâu, cha toàn diện số nghiƯp vơ cha cã néi dung tra thèng nhÊt cho tất đoàn tra, nội dung tra cßn t tiƯn theo ý chđ quan cđa tõng đoàn Những đoàn có đề cơng tra cụ thể, hợp có kết tra tốt, kết luận xác Những đoàn có đề cơng cha sâu, cha thĨ sÏ mÊt nhiỊu thêi gian, kÕt qu¶ tra bị hạn chế, có trờng hợp không đa đợc kết luận cuối Để khắc phục nhợc điểm này, việc bổ xung thêm nội dung tra phải xây dựng thống đề c¬ng tra cho mét sè nghiƯp vơ nh: *KiĨm tra hoạt động điều hành Mục đích việc nhằm xem ban lãnh đạo NHTM quốc doanh có hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm cách thích ứng với toàn điều luật quy chế, với chơng trình tiêu đợc cấp giao phó hay không? Đánh giá điều kiện phục vụ quản trị kinh doanh hiệu lực công tác quản trị điều hành Cụ thể tập trung tra nội dung sau: +Về quản trị : xem xét, đánh giá tính pháp lý, tính thùc tiƠn vµ hiƯu lùc thi hµnh cđa viƯc ban hành chủ trơng, nghị văn khác quản trị kiểm soát, hoạt động ban kiểm soát việc xây dựng chơng trình kiểm tra, kiểm soát, báo cáo hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý, năm theo vụ việc thuộc thẩm quyền, +Về điều hành : xem xét, đánh giá việc ban hành văn hớng dẫn, quy định nội bộ, quy trình tín dụng bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, việc bố trí tổ chức mạng lới, chi nhánh;việc bố trí sử dụng cán vào phận nghiệp vụ , qua ghi nhận khó khăn vớng mắc dể có giải pháp xử kịp thời Thanh tra để đánh giá công tác quản việc làm khó, yêu cầu cần phải kết hợp đợc nhiều yếu tố thân nhà quản công việc mà họ 21 tiến hành Kết đợc biểu rõ nét việc tuân thủ nghiêm túc quy chế ngân hàng, hoạt động kinh doanh ổn định có lãi có xu hớng phát triển *Kiểm tra vốn quỹ: +Vốn điều lệ NHTM quốc doanh bao gồm vốn đợc Nhà nớc giao thời điểm thành lập; vốn đợc Nhà nớc bổ xung hàng năm, quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ nguồn vốn khác theo quy định pháp luật Các NHTM quốc doanh không đợc sử dụng vốn điều lệ vào mục đích trái với quy định pháp luật +Kiểm tra việc trích lập sư dơng c¸c q tËp trung *KiĨm tra tån q tiền mặt, vàng giấy tờ có giá bảo quản Việc kiểm tra đợc tiến hành sau kết thúc họp thông báo tra Kết tra cã chªnh lƯch thõa, thiÕu, tra lËp biªn chi tiết Các NHTM có trách nhiệm tìm rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm, báo cáo đoàn tra *Phân loại tín dụng theo đối tợng vay theo thời hạn vay vốn Thực chất công việc nàylà nhằm mục đích đánh giá chất lợng tài sản có, xác định khoản cho vay hiệu quả, xem xét chấp hành quy chế mức độ rủi ro ban hành để có biện pháp chấn chỉnh phòng ngừa thích hợp *Thu thập hồ sơ vụ việc hoạt động kinh doanh ngân hàng NHTM nh :các đơn khiếu nại khách hàng nội có liên quan đến tổ chức hoạt động ngân hàng đợc điều tra xử lý; vụ việc có liên quan đến phiên xét xử Hồ sơ vụ việc đợc chụp nằm hồ sơ Đoàn tra Bên cạnh số giải pháp đổi nội dung phơng pháp tra NHNN NHTM quốc doanh việc tổ chức lại máy công tác đào tạo chế điều hành tra NHNN còng rÊt cÇn thiÕt Cơ thĨ: 22 - Do tra NHNN tra chuyên ngành ngân hàng thuộc máy NHNN Bộ máy NHNN đợc tổ chức thành máy tập trung, thống từ Trung ơng xuống chi nhánh tỉnh, thành phố Do vËy, tỉ chøc tra cđa NHNN ®èi víi NHTM quốc doanh cần đợc bố trí thuộc máy NHNN từ Trung ơng đến chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố -Về đổi công tác đào tạo, phổ cập kiến thức công tác tra năm gần có nhiều chuyển biến, góp phần trang bị cho cán kiến thức pháp luật, quản Nhà nớc, vi tính, ngoại ngữ để có điều kiện nắm bắt kịp khoa học kĩ thuật công nghệ Tuy nhiên, kết sau đào tạo cha thực khả quan;do tiếp tục mở lớp đào tạo xong cần phải đào tạo chuyên sâu, không nên mở nhiều lớp dàn trải chạy theo tiêu kế hoạch gây lãng phí, kết thu lại thấp, học viên nắm đợc vấn đề chung chung, không cụ thể vào thực tế gặp khó khăn Cụ thể: +Đào tạo đội ngũ trởng đoàn tra trình tự bớc tra, phơng pháp thu thập phân tích thông tin, phơng pháp tập hợp trình tự giải vấn đề tra +Chú ý đào tạo đội ngũ cán kế cận để thay lớp cán đến tuổi nghỉ hu Đối tợng đào tạo phải ngời có trình độ nghiệp vụ bản, có ngoại ngữ bản, có điều kiện tiếp thu kiến thức tiếp nhân chuyển giao công nghệ +Đào tạo kết hợp với việc sàng lọc cán để có đợc đội ngũ cán tra thực mạnh +Đào tạo gắn với việc nghiên cứu khoa học qua việc giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành -Đổi hoạt động quản điều hành tra ngân hàng đáp ứng yêu cầu công tác tra giám sát NHTM quốc doanh Yêu cầu việc đổi phải đảm bảo Chánh tra NHNN điều hành tổ chức hoạt động thông 23 suốt toàn hệ thống Hiệu việc điều hành thấy đợc vấn đề cách nhanh nhạy, từ có biện pháp xử để tránh diễn tình xấu +Về điều hành: toàn công tác giám sát, tra NHTM quốc doanh đặt dới đạo ngời có trách nhiệm Chánh tra NHNN Chánh tra trực thuộc NHNN báo cáo cho Thống đốc ngời đợc Thống đốc uỷ quyền Chánh tra chi nhánh NHNNchịu quản trực tiếp nghiệp vụ Chánh tra NHNN; độc lập chịu trách nhiệm cao nhận xét, kết luận, kiến nghị báo cáo tra, kiểm tra c¸c chi nh¸nh NHTM quèc doanh Ch¸nh tra cần có trách nhiệm, quyền hạn định phù hợp với vị trí tổ chức tra ngân hàng, tránh lẫn lộn, chồng chéo vị trí quyền hạn +Thực giám sát tra với pháp nhân NHTM quốc doanh Thanh tra NHNN chịu trách nhiệm giám sát tra pháp nhân NHTM quốc doanh Việt nam, trực tiếp tra Hội sở chính, đơn vị hạch toán độc lập thành viên NHTM quốc doanh Việt nam Thanh tra chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm giám sát tra chi nhánh NHTM quốc doanh tỉnh, thành phố chi nhánh quận, huyện đơn vị phụ thuộc NHTM quốc doanh Việt nam +Tăng cờng trách nhiệm hoạt động tự kiĨm tra, kiĨm to¸n néi bé cđa c¸c NHTM qc doanh Các NHTM quốc doanh có mạng lới quy mô hoạt động rộng, nhng lực lợng kiểm tra-kiểm toán nội yếu; cha tuân thủ quy trình kiểm tra-kiểm toán, việc kiểm soát trớc không đợc coi trọng, kiểm soát sau mang tính chất hợp pháp hoá hồ sơ, cha trọng hớng hoạt động kiểm tra-kiểm toán vào trọng tâm trọng điểm, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động có nhiếu rủi ro, đảm bảo an toàn cho ngân hàng 24 Thực trạng đặt yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi tổ chức hoạt động tổ chức kiểm tra-kiểm toán ngân hàng Vì vậy, cần sớm củng cố hoàn thiƯn tỉ chøc bé m¸y kiĨm tra-kiĨm to¸n néi bé ccá NHTM quốc doanh số lợng chất lợng cán để đủ sức kiểm soát toàn hoạt động toàn hệ thống NHTM Đồng thời đổi phơng thức kiểm tra, thực việc kiểm tra thờng xuyên hoạt động hệ thống NHTM quốc doanh Mục đích để nắm nhanh tình hình có biện pháp khắc phục tồn tại, khuyết điểm việc thực quy chế điều hành ngân hàng cấp trên, để tham mu cho Ban lãnh đạo xử vi phạm Hoàn thiện quy trình nội dung kiểm tra-kiểm toán nội bổ hệ thống NHTM quốc doanh để nâng cao chất lợng hoạt động kiểm tra-kiểm toán nội bộ, trọng nội dung kiểm tra đảm bảo hoạt động ngân hàng đợc kiểm soát chặt chẽ Đổi đạo điều hành, chuyển tổ chức quản điều hành tổng kiểm tra-kiểm toán nội NHTM Trung ơng , thay chịu quản giám đốc chi nhánh nh nay, để hoạt động chủ động, độc lập có hiệu lực thực Sớm đa hoạt ®éng kiĨm to¸n ®èi víi c¸c NHTM qc doanh ®Ĩ đảm bảo đắn số liệu báo cáo, phát uốn nắn việc chấp hành quy chế ngân hàng Trớc hết hoạt động kiểm toán nội NHTM quốc doanh phải đợc tổ chức thờng xuyên, nghiêm túc Mặt khác, phải đa hoạt động kiểm toán bên vào NHTM quốc doanh định kỳ theo quy định NHNN Xác định rõ ràng mối quan hệ trách nhiệm tra NHNN kiểm toán nội NHTM quốc doanh: Tr¸ch nhiƯm vỊ phÝa kiĨm tra-kiĨm to¸n néi bé NHTM quốc doanh thực việc báo cáo định kỳ công 25 tác kiểm tra-kiểm toán nội tra NHNN để tổng hợp tình hình hoạt động tra, kiểm soát toàn quốc, báo cáo thờng xuyên kịp thời vấn đề phát sinh nghiêm trọng nh khó khăn chi trả, rủi ro phạm vi lớn Trách nhiệm tra NHNN phải coi trọng tổ chức kiểm tra-kiểm toán nội hệ thống tra-kiểm soát hoạt động cđa c¸c NHTM qc doanh Tỉ chøc kiĨm tra-kiĨm to¸n nội NHTM quốc doanh hoạt động tốt góp phần lớn việc giữ cho ngân hàng ổn định Vì vậy, tra ngân hàng phải quan tâm công tác đào tạo giúp đỡ kỹ kiểm tra-kiểm toán Vừa thực việc kiểm tra hoạt động kiểm tra-kiểm toán nội bộ, trọng trách nhiệm kiểm soát bảo vệ an toàn tài sản yếu hoạt động kiểm tra-kiểm toán nội để kiến nghị Ban lãnh đạo có biện pháp chấn chỉnh kịp thời 26 kết luận Hoạt động Thanh tra hệ thống Ngân hàng Nhà nớc lĩnh vực quan trọng quốc gia, công cụ sắc bén để thực quản Hoạt động Thanh tra hệ thống Ngân hàng Nhà nớc Lĩnh vực Nhà nớc lĩnh vực hoạt động ngân hàng Do vậy, Ngân hàng Nhà nớc phải thờng xuyên tăng cờng biện pháp tra-giám sát Ngân hàng thơng mại quốc doanh; giúp cho hệ thống Ngân hàng thơng mại quốc doanh hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngời gửi tiền, phục vụ việc thực sách tiền tệ quốc gia góp phần ổn định xã hội Với vai trò vị trí quan trọng nh vậy, hoạt động tra ngân hàng cần phải bớc hoàn thiện tổ chức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thời thách thức cần phải vợt qua Hoạt động ta ngân hàng phải gắn với phơng châm ngăn ngừa chính, phát xử kịp thời sai phạm, phân tích thiếu sót, vi phạm xảy để tổ chức tín dụng tiếp thu sửa chữa;nhằm đa hoạt động tiền tệ ngân hàng dần vào kỷ cơng, tuân thủ nguyên tắc, luật lệ, chế độ Thông qua hoạt động, tra ngân hàng góp phần định vào việc xây dựng sách, thể lệ, chế độ lĩnh vực ngân hàng Song song với việc tra nhằm trì ổn định cđa hƯ thèng c¸c tỉ chøc tÝn dơng, tra ngân hàng tổ chức tốt nhiệm vụ giải vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán ngân hàng liên quan đến quyền lợi ích tổ chức kinh tế, nhân dân tổ chức tín dụng, giúp cho việc xử cấp lãnh đạo đợc kịp thời, hạn chế vụ việc phát sinh trình hoạt động hệ thống ngân hàng thơng mại; đa hệ thống ngân hàng nớc ta phát 27 triển vững mạnh, nhanh chóng hội nhập với nớc khu vực giới 28 Mục lục Lời nói đầu Phần I : luận chung tra, giám sát NHTƯ NHTM quốc doanh Tầm quan trọng hoạt động tra NHTM Nội dung hoạt đông tra NHTƯ NHTM Phơng thức tra NHTƯ NHTM Phần II :Thực trạng hoạt động tra NHNN Việt nam thêi gian qua Thùc tr¹ng vỊ tỉ chøc hoạt động tra NHNN NHTM quốc doanh Kết tra, giám sát NHTƯ NHTM quốc doanh Những hạn chế công tác tra NHNN NHTM quốc doanh Nguyên nhân hạn chế công tác tranh tra NHTƯ NHTM quốc doanh Phần III:Một số giải pháp nhằm tăng cờng hiệu lực tra NHNN Việt Nam NHTM quốc doanh I/ Một số giải pháp chung mang tính xuyên suốt toàn hoạt động hệ thống tra ngân hàng 29 II/ Đổi nội dung phơng pháp tra NHNN NHTM quốc doanh Đổi hoàn thiện phơng thức giám sát từ xa Đổi hoàn thiện phơng thức tra chỗ Kết luận 30 Tài liệu tham khảo ***** Tài liệu giảng dạy môn:Nghiệp vụ NHTƯ môn Tiền tệ-HVNH Thời báo ngân hàng-năm 2000 Thống kê tạp chí ngân hàng giới Tạp chí ngân hàng số 11 năm 2000 Tạp chí ngân hàng số 10 năm 1999 Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàngHVNH Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD (ban hành kèmtheo định số 297/1999/QĐNHNN5 ngày 25/8/1999 Thống ®èc NHNN ) 31 ... Thầy Cô Phần I Lý luận chung tra, giám sát ngân hàng trung ơng ngân hàng thơng mại Tầm quan trọng hoạt động tra Ngân hàng thơng mại quốc doanh: Thanh tra phạm trù lịch sử, gắn liền với Nhà nớc công... quản lý hoạt động tra, giám sát ngân hàng Hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật, văn pháp quy phù hợp Thanh tra Ngân hàng nh đối tợng tra ngân hàng Phân định rõ ràng rành mạch chức quản lý chức... ngân hàng nói chung, hoạt động tra giám sát ngân hàng nói riêng Bên cạnh đó, thực tế hoạt động tiền tệ ngân hàng đặt cho tra ngân hàng thời thách thức phải vợt qua Do vậy, công tác tra ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung về thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng thương mại , Lý luận chung về thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng thương mại

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay