ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USDVNĐ đối với việc kinh doanh

20 27 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:02

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi đầu Toàn cầu hoá, họi nhập kinh tế quốc tế vấn đề đợc mọ quốc gia quan tâm Nhà nớc với chức quản lý điều tiết kinh tế quốc dân, thông qua hệ thống luật pháp sách kinh tế vĩ mô Đó sách tài khoá, sách tiền tệ sách tỷ giá hối đoái Nghiên cứu tỷ giá hối đoái có nhiều hớng tỷ giá hối đoái tới hạot động kinh doanh công ty nói chung nà công ty nói riêng phổ biên Vì mà em chọn đề tài " ảnh hởng tỷ giá hối đoái USD/VNĐ ®èi víi viƯc kinh doanh cđa c«ng ty Xt nhËp Y tế VIMEDIMEX I" để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu em nhằm phân tích ảnh hởng tỷ giá hối đoái hoạt động kinh doanh nhập Công ty Để biết đợc định Công ty nh tỷ giá hối đoái thay đổi từ tạo điều kiện cho lợi nhuận kinh doanh Công ty đạt tối đa hay không Và để Công ty khác biết đợc tầm quan trọng tỷ giá hối đoái tíi viƯc kinh doanh Xt nhËp khÈu nh thÕ nµo? Vì vậy, tinh thần nghiên cứu vừa học hỏi, viết tập trung vào phân tích ảnh hởng tỷ giá hối đoái tới hoạt động nhập Công ty Đồng thời nêu số kiến nghị nhằm mang lại, hoàn thiện vế định công ty tỷ giá hối đoái thay đổi Bài viết chia làm phần Phần I: Tình hình hoạt động nhập Công ty xuất nhập Y tế I Phần II: ảnh hởng biến động tỷ giá hoạt động kinh doanh VimedimexI Phần III: Bài học kinh nghiệm kiến nghị Công ty Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo TS Đàm Quang Vinh ngời tận tình hớng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề tài Do thời gian hạn chế viết tránh khỏi sai sót Vì em mong đợc giúp đỡ góp ý thầy để đề tài em hoàn thiện Chơng I Tình hình hoạt động nhập cđa C«ng ty xt nhËp khÈu y tÕ I – VIMEDIMEXI Thực trạng nhập Công ty nhập y tế I 1.1 Đặc điểm Công ty xuất nhập y tế I VimedimexI Công ty hoạt động kinh doanh 100% vốn Nhà nớc, hoạt động sản xuất kinh doanh ngành y tế chủ yếu Bao gồm xuất nhập nguyên phụ liệu hoá chất làm thuốc, dợc phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị máy móc y tế Nguồn vốn: Vốn ngân sách, vốn vay ngân hàng, vốn vay từ nguồn khác Vốn pháp định 22 tỷ VNĐ, vốn lu động 45 tỷ VN§ Ngn lùc: Tỉng sè 120 ngêi, gåm tiÕn sĩ, 84 đại học, 34 trung cấp Hoạt động kinh doanh phạm vi nớc, có quan hệ buôn bán với nhiều nớc giới 1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập Công ty từ 2000 2002 Hoạt động kinh doanh Công ty VIMEDIMEXI chđ u lµ nhËp khÈu Tû träng nhËp khÈu chiếm phần lớn tổng kim ngạch xuất Công ty Bảng 1: Tổng kim ngạch xuất nhập Công ty từ năm 2000 2002 Đơn vị: USD Năm Chỉ tiêu Kim ngạch NK Kim ngạch XK Tæng kim 2000 2001 2002 7.156.027 4.350.539 11.506.620 8.768.580 1.344.306 10.112.886 11.245.176 90.348 11.344.614 ngạch XNK (Nguồn từ báo cáo hàng năm Vimedimex I) Nhìn vào bảng 1, ta thấy đợc tình hình hoạt động nhập Công ty qua năm tăng lên dần Năm 2000 kim ngạch nhập đạt 7.150.027 USD, năm 2001 tăng lên so với năm 2000 22,5% Đến năm 2002 kim ngạch nhập đạt 11.245.176 USD Qua đó, ta thấy đợc hoạt động nhập chiếm vai trò chủ đạo kim ngạch xuất nhập Công ty Thông qua bảng ta thấy đợc tỷ trọng kim ngạch nhập tăng lên qua năm Năm 2000 tû träng nhËp khÈu chiÕm 62,2% tæng kim ngạch xuất nhập khẩu, đến năm 2001 tỷ trọng nhập đạt 86,71% đến năm 2002 tỷ trọng kim ngạch nhập tiếp tục tăng lên đạt mức cao 99,2% tổng kim ngạch xuất nhập khÈu Xu híng biÕn ®éng cđa ®ång ViƯt Nam tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ từ 2000 tới Đầu năm 2000, đồng Việt Nam đợc trao đổi mức tỷ giá 13.891 VNĐ ăn USD, đến cuối năm 2000 đồng Việt Nam bắt đầu trợt giá tháng 12 năm 2000, tỷ giá 14.486 VNĐ ăn 1USD Kể từ thời gian trở đồng Việt Nam hầu nh trợt giá Tuy đợc dao động từ 1% đến 10% Đó nhờ tác đọng phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ hàng xuất Việt Nam Đến năm 2002 đồng Việt Nam dao ®éng rÊt Ýt Nãi chung nã chØ dao ®éng biên độ nhỏ Bảng 2: Tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam so với đồng đô la Năm Th¸ng 2000 2001 2002 13.891 14.040 14.044 14.049 14.072 14.073 14.521 14.521 14.521 14.521 15.521 14.521 15.083 15.075 15.128 15.176 15.129 15.237 10 11 12 14.073 14.083 14.108 14.315 14.397 14.486 14.930 14.930 14.982 14.992 15.021 15.067 15.225 15.300 15.320 15.306 15.325 15.350 (Nguồn từ ngân hàng Nhà nớc Việt Nam) Nhìn vào bảng 2, ta thấy đợc sù biÕn ®éng cđa ®ång ViƯt Nam so víi ®ång đô la mỹ Mà đặc biệt thời điểm từ đầu năm 2000 lúc 13.891 đồng Việt Nam so với USD đến tháng 12 năm 2002 15.350 VN§ so víi USD Nh vËy sù biÕn động 10,5% Đó khoảng biến động mà ChÝnh phđ ViƯt Nam cho phÐp KÕt qu¶ kinh tế thay đổ tỷ giá hối đoái VimedimexI VimedimexI Công ty xuất nhập dợc phẩm Bộ y tế, chịu trách nhiệm kinh doanh dợc phẩm trang thiết bị y tế phục vụ cho nhu cầu nớc Ban lãnh đạo Công ty có cố gắng nghiên cứu thị trờng mua bán sản phẩm hàng hoá sở giá phù hợp Đặc biệt biến động tỷ giá hối đoái đồng nội tệ nớc sản xuất, so với đồng USD, đồng USD so với đồng Việt Nam Trên sở đó, Công ty đề chiến lợc kinh doanh nhằm thu đợc doanh thu lợi nhuận cao Khi tỷ giá hối đoái thay đổi, Công ty có sách tăng giảm giá bán thị trờng nội địa Bảng 3: Kết kinh doanh Công ty từ 2000 2002 Đơn vị: USD Năm 2000 Chỉ tiêu Tổng doanh thu 12.329.134 Tỉng kim ng¹ch 11.506.620 2001 2002 12.144.274 10.112.886 13.850.660 11.344.614 XNK - Kim ng¹ch NK - Kim ngạch XK Lợi nhuận 7.156.027 8.768.580 11.245.176 4.350.539 1.344.306 90.348 56.871,4 60.573,5 53.040 (Nguồn từ báo cáo Công ty năm 2002) Khi giá cao nớc sản xuất quy USD (giá cao biến động tỷ giá đồng USD đồng tiền nớc sản xuất sản phẩm) Công ty tìm ban hàng mua bán sản phẩm thay thế, tăng giá bán song mục tiêu cuối đảm bảo doanh thu lợi nhuận Bảng 4: Kết nhập Công ty từ 2000 2002 Chỉ tiêu Năm 2000 2001 2002 Doanh thu tiêu thụ Tỷ giá Doanh thu tiêu hàng nhập (1000 VNĐ/USD thụ hàng nhập VNĐ) cuối năm (USD) 109.436.603 146.329.860 178.021.600 14.486 15.067 15.350 7.554.646,072 9.711.943,984 11.597.498,37 Đầu năm 2000 Công ty dự kiến năm nhập lợng hàng giá trị 13.500.000 USD song tỷ giá đồng Việt Nam giảm sút cuối Công ty chØ nhËp vỊ 11.506.602 USD sót so víi dù kiến 1.993.380 USD tức giảm 14,76% tổng kim ngạch nhập tỷ giá VNĐ giảm dần dẫn đến hàng nhập bán Lúc dẫn đến doanh thu dự kiến lúc đầu 15.000.000USD giảm xuống 12.329 USD tức giảm 17,8% doanh thu lợi nhuận Nhìn vào bảng thấy đợc tỷ giá VNĐ giảm doanh thu bán hàng nhập quy đổi USD tăng Công ty thay đổi giá hàng hoá theo thay đổi tỷ giá hối đoái Thực chất việc làm để giữ cho doanh thu lợi nhuận Công ty không ảnh hởng biến động tỷ giá Tỷ giá hối đoái thay đổi làm cho doanh thu công ty thay đổi chơng ii ảnh hởng biến động tỷ giá tới hoạt động kinh doanh vimedimexi ảnh hởng tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh vimedimexi Do ảnh hởng suy thoái kinh tế giới đặc biệt khu vực châu năm 1997 kinh tế Việt Nam nhiều chịu biến động vimedimexi Công ty xuất nhập tân dợc hàng đầu Việt Nam bị ảnh hởng lớn nhiệm vụ Bộ y tế giao cho nhập tân dợc phục vụ cho bệnh viên đồng Việt Nam giảm giá đồng thời kéo theo doanh thu Công ty giảm phải cân đối khách hàng thị phần nớc Khi kéo theo lợi nhuận giảm theo Điều chứng tỏ rõ ràng năm 2000 doanh thu dự tính ban đầu Công ty tơng ứng với tỷ giá 14.050 VNĐ ăn 1USD nhng đến cuối năm 14.486 VNĐ ăn USD khiến lợi nhuận doanh thu Công ty giảm Lợi nhuận công ty giảm 830.0000 USD so sánh năm 2000 với 2001 lơị nhuận dù có tăng chút song doanh thu lại giảm đến 1,5% so với năm 2001 Kết vimedimexi phải tìm hàng thay quy giá bán giá USD quy đổi để vững lợi nhuận có thuyên giảm song doanh thu năm 2002 so với năm 2001 tăng 14.1% Và Công typ kéo lại thị phần nớc Quyết định hoạt động kinh doanh vimedimexi tỷ giá biến động 2.1 Cách thức nhập Nghiên cứu sản phẩm hàng hoá bán tốt thị trờng sở giá mua bán Khi Công ty tìm kiếm bạn hàng có sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng Việt Nam Hàng hoá nhập bán thị trờng nội địa chịu chi phối cung cầu nớc Việc nhập hàng gì, số lợng, giá cả, thời gian đợc Công ty tính toán cân đối Sự biến động đồng tệ nớc sản xuất làm tăng hay giảm giá so với đồng USD ảnh hởng đến giá Công ty nhập ảnh hởng đến doanh thu lợi nhuận Công ty Công ty cần có sách bạn hàng Nếu giá mua cao Công ty phải tìm bạn hàng có giá phù hợp Dựa vào phụ lục 1, công ty nhập thuốc số nớc Chẳng hạn Homtamin ginseng, nhập Hàn Quốc Tuy rằng, nhiều nớc sản xuất đợc sản phẩm này, nh Trung quốc, Đài Loan, Bắc Triều Tiên, Singgapo Ngoài thơng hiệu nớc sản xuất (hãng sản xuất) vấn đề giá nhập ổn định Bởi nguồn nguyên liệu để sản xuất Homtamin ginseng ổn định, tỷ giá đồng tệ ( Hàn Quốc) so với đồng USD ổn định Nếu giá bán theo VNĐ giá cao Hoặc giá mua cao (do chi phí đầu vào cao) có biến động tỷ giá đồng tiền tệ, nh đồng Won (Korea Rep) so với đồng USD Khi Công ty định ngừng nhập Homtamin ginseng Hàn Quốc, chuyển sang tìm bạn hàng có sản phẩm tơng tự nh Trung Quốc Bắc Triều Tiên chẳng hạn Trên sở giá mua hợp lý, tỷ giá đồng tiền tệ (chẳng hạn yuan (nhân dân tệ)) so với USD thấp đồng yuan so với VNĐ Vả lại đồng yuan cha phải đồng tiền mạnh giới Quyết định nhập Công ty thông qua toán USD Hoặc biến động tỷ giá hối đoái VNĐ /USD Dẫn đến giá bán thị trờng cao Khi Công ty không nhập sản phẩm chuyển sang sản phẩm khác Công ty phải hạ giá để giữ thị phần Quyết định Công ty giảm giá không nhập sản phẩm tiếp, chờ thị trờng ổn định Trong tháng - Công ty có nhập sản phẩm Homtamin ginseng, đơn giá 3,54 USD / họp 60v Đến tháng 6/2002 tỷ giá USD/VNĐ tăng từ 15225 Giá bán Việt Nam 63.639 đồng/ hộp 60v cao giá bán tháng 62.971 đồng/hộp 60v Khi Công ty định ngừng nhập sản phẩm Hàn Quốc chuyển sang nhập sản phẩm khác Nếu Công ty vận tiếp tục nhập bán sản phẩm này, chắn ảnh hởng đến hiệu kinh doanh Bởi giá cao dẫn đến cạnh tranh lớn, thị phần giảm dẫn đến doanh thu lợi nhuận giảm Phụ lục bảng 3, cho ta thấy định Công ty xác đáng mang lại doanh thu nh lợi nhuận năm sau cao năm trớc Năm 2001 60.573,5 USD, năm 2000 56871, USD Tuy nhiên, giá lên cao, Công ty không nhập sản phẩm bán ảnh hởng đến hiệu kinh doanh - lợi nhuận Bởi doanh số giảm, thị phần giảm Công ty cha tìm đợc sản phẩm loại để thay thế, nớc sản xuất khác Đây kết linh động Công ty Lợi nhuận năm 2002: 53.040 USD thấp 2001 ( 60.573,5USD) ta thấy, Công ty luôn phải cân đối điều chỉnh giá bán, thị phần nhằm mục tiêu tối đa lợi nhuận Đặc biệt quan tâm giá đầu vào (giá nhập khẩu)/ Bảng phụ lục nói lên ứng dụng linh hoạt nhập hàng hoá Công ty Vimedimex Ngoài Công ty cần nhập theo cách thức đơn đặt hàng nhập uỷ thác Dới dạng đợc hởng hoa hồng, không chịu biến động tỷ giá hối đoái tăng doanh thu lợi nhuận 2.2 Cách thức toán Công ty sử dụng phơng thức toán trao đổi qua ngoại tệ mạnh USD Bởi đồng USD chịu ảnh hởng biến động tiền tệ giới Đa số đồng tiền khác chịu ảnh hởng đồng USD Nớc sản xuất hàng mà 10 Công ty nhập chịu ảnh hởng đồng đô la Mỹ Dựa vào bảng Công ty nhập hàng thời gian năm 2002 có biến động tăng giảm VNĐ so với USD không đáng kể Do Công ty chọn bạn hàng có mặt giá ổn định (đồng tiền tệ nớc sản xuất so với USD xem nh không đổi) giá mua qua thời kỳ gần nh không đổi Do giá bán thị trờng Việt Nam đợc Công ty ấn định theo đồng USD quy đổi VNĐ theo tỷ giá hối đoái thời kỳ bán Cho nên doanh thu lợi nhuận cuả Công ty gần nh không thay đổi Thông thờng Công ty toán L/C T/T Trong phơng thức toán L/C chiếm 80% Vì hàng hoá nhập công ty theo hợp đồng vòng 30 ngày kể từ mở L/C Cho nên biến động tỷ giá không ảnh hởng Dựa vào phụ lục Các hợp đồng nhập Công ty toán qua USD, giá mua theo đơn giá USD Giá bán theo USD có qui đổi VNĐ, qua tháng theo biến động tỷp giá hối đoái Khi nhập hàng Hàn Quốc, Công ty không toán qua đồng won Hai bên thoả thuận toán qua đồng USD Đồng Won Korea Rep ngoại tệ mạnh Tuy nớc sản xuất có nguồn nguyên liệu chỗ Nhng biến động đồng Won so với VNĐ khó dự đoán Công ty sử dụng đồng EURO để toán, đồng EURO cha phải đồng tiền mạnh đảm bảo cho khả toán theo thông lệ nớc Việt Nam Hàn Quốc Sùa biÕn ®éng EURO thêi gian qua còng thÊt thờng Công ty định chọn đồng USD giao dịch toán định giá Bởi biến động đồng USD ít, ngân hàng TW Mỹ phải giá đồng USD 11 Qua số liệu bảng 2, ta nhận thấy biến động tăng giảm VNĐ/USD từ 2000 - 2002 thấp Trong năm 2000 tăng 4,1%, năm 2001 3,7% năm 2002 lµ 1,75% Qua sè liƯu phơ lơc 1, Việc trao đổi toán giao dịch định giá mua bán thông qua USD, không theo Việt Nam đồng nh đồng tệ nớc sản xuất Đơn giá mua bán tơng đối ổn định Ví dụ: Homtaminginseng hộp 300v, tháng 3/2002 mua đơn giá 13,120USD/ hộp 300v, tháng 11/2002, mua đơn giá 13,612USD/hộp 300v Qui VNĐ: Từ 198.479 đồng/hộp 300v đến 208604 đồng/hộp 300v Chênh lệch VNĐ 10.125 đồng Với biến động tỷ giá hối đoái USD /VNĐ từ 15228 đến 15325 Nh vậy, ta thấy đơn giá mua tăng, đơn giá bán Công ty tăng, cộng thêm phần giá đồng tiền Việt Nam Giá bán thị trờng tăng sản lợng giảm, doanh thu lợi nhuận giảm Nếu Công ty chấp thuận toán theo Việt nam đồng hoặ đồng Won giá thị trờng Việt Nam tăng cao Quyết định chọn ngoại tệ mạnh, toán đồng USD, thực giúp Công ty có chiến lợc giá tơng đối ổn định, vừa có khả đảm bảo mục tiêu đề ra, vừa có khả giữ vững thị phần Tuy nhiên, biến động lớn đồng nớc sản xuất, giá USD, hay đồng Việt Nam với số lạm phát cao, khả rủi ro lớn khó lờng 2.3 Cách thức phòng ngừa rủi ro hối đoái Công ty nhập hàng hoá bán thị trờng nội địa thị chịu ảnh hởng tỷ giá hối đoái sách tiền tệ Việt Nam Công ty sử dụng đồng USD ngoại tệ mạnh để toán Theo dõi biến động tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ để định phơng thức kinh doanh Nhằm đảm bảo doanh thu lợi nhuận cao Khi tỷ giá tăng hay giảm, Công ty đề sách điều chỉnh giá mua bán phù hợp với mục tiêu lợi nhuận tối đa Xác định đối thủ cạnh tranh Công ty, giá hình thức 12 toán, VIMEDIMEXI C«ng typ cã uy tÝn xt nhËp khÈu vỊ dợc phẩm thiết bị y tế Công ty làm nhà phân phối độc quyền Việt Nam cho nhiều hãng sản xuất giới Thuốc chữa bệnh cha tác động sách giá hành Nhà nớc cha áp dụng khung giá trần giá sàn Giá thị trờng điều tiết, thuận lợi cho sản phẩm độc quyền Công ty áp dụng giá linh hoạt có biến động tỷ giá Tăng giảm giá bán theo biến động tỷ giá bảng 5: Tính toán so sánh doanh thu - lợi nhuận Đơn vị: Triệu đồng Tên mặt hàng Homtamingin (hộp 60v) seng Tổng Thá Doanh thu Chi Lợi nhuận chi ng (VNĐ) phí (VNĐ) 8.543,0 b¸n 6297,129 … 188,914 3159,634 633,932  … … … 94,789 19,018  302,721 112 10.090.69 Qua bảng phụ lục 1,2 bảng 4, Công ty nhập hàng hoá qua thời kỳ với giá mua tơngđối ổn định Thanh toán USD, hàng hoá theo USD với giá quy ®ỉi ViƯt Nam ®ång cã sù ®iỊu chØnh gi¸ theo tỷ giá hối đoái Theo phụ lục bảng 5, hàng nhập Công ty bán theo giá trị USD quy đổi VNĐ Tỷ giá hối đoái có thay đổ theo tháng Ví dụ: Homtamingin seng (hộp 60v) bán theo đơn giá 4,1772USD/hộp tháng 2,3,4 nhng quy đổi VNĐ theo tỷ giá hối đoái tháng Bán tháng đến (4,1772 x 15075); bán tháng đến ( 4,1772 x 15128; bán tháng đến 4,1772 x 15176 Nh qui VNĐ đơn giá bán tăng lên Cạnh tranh lớn thị phần giảm, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận giảm 13 Thị phần sản lợng bán loại thuốc khác tháng Sự biến động tỷ giá hối đoái Công ty cạnh tranh lớn thị phần giảm doanh thu lợi nhuận giảm Minh hoạ, doanh nghiệp bán vào tháng tất Homtamingin seng (hộp 60v) theo tỷ giá 1/15.075 thu đợc 10.075,406 triệu đồng Việt Nam tơng đơng lợi nhuận 302,206 triệu đồng Việt Nam Nh doanh sè tơt so víi b¸n th¸ng ( 2,3,4) tỷ giá hối đoái giảm đồng Việt Nam tăng giá lợi nhuận giảm Nếu doanh nghiệp bán tất Homtamingin seng vào tháng 4, tỷ giá 1/15128, doanh số 10.142,909 triệu đồng Lợi nhuận theo đồng Việt Nam tăng lên so với bán tháng Tỷ giá hối đoái tăng lên tơng đối, đồng nội tệ giá, doanh số bán tăng lên, lợi nhuận tăng lên theo sè liƯu cđa C«ng ty, ta nhËn thÊy tû giá thay đổiảnh hởng tới doanh thu lợi nhuận (xem biến số khác gần nh không đổi) Nh từ phân tích ta thấy: * Khi tỷ giá hối đoái tăng giảm có ảnh hởng đến doanh thu lợi nhuận * Công ty đề sách nhằm chống rủi ro hối đoái nh: - Cách thức nhập - Cách thức toán đồng ngoại tệ mạnh - Điều chỉnh giá mua bán theo biến động tỷ giá với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận 14 chơng iii học kinh nghiệm kiến nghị vimedimexi Bài học kinh nghiệm Việt nam trình hội nhập, kinh tế thị trờng có điều tiết quản lý nhà nớc Các doanh nghiệp Việt Nam đứng trớc thời cơ, hội thách thức lớn, điều rủi ro xảy vào lúc Việc nắm bắt thị trờng nớc quốc tế, am hiểu luật lệ thông lệ kinh doanh quốc tế, toán quốc tế đòi hỏi phải có sách chiến lợc cụ thể rõ ràng Quan hệ giao dịch kinh tế sở lợi nhuận tối đa, phải nghiên cứu kỹ khả năng, mạnh đối tác Phải có bạn hàng tiềm năng, để lựa chọn mặt hàng thay có biến động giá Khả đáp ứng nhu cầu Công ty từ bạn hàng Công ty phải định giá cụ thể Nguồn hàng để sản xuất khả cạnh tranh sản phẩm, đối thủ cạnh tranh tỷ giá đồng tệ so với đồng tiền mạnh toán Công ty đối tác Chọn lựa đồng tiền toán phơng thức toán nhanh hiệu Quyết định chọn lựa USD để toán định xác Công ty Nếu thay VNĐ đồng tệ nớc sản xuất khả rủi ro lớn, giá đồng tiền trên.Tức Công ty tránh đợc phần rủi ro tác động hối đoái Nhập thuốc tiêu thụ thị trờng nội địa Doanh thu tăng giảm phần lớn giá định Công ty có sách giá linh động, liên tục điều chỉnh theo quy luật thị trờng Tránh đợc rủi ro kinh doanh Việc Công ty áp dụng sách điều chỉnh giá tăng giảm theo tỷ giá hối đoái định 15 Tuy nhiên tỷ giá hối đoái ảnh hởng phần hàng loạt yếu tố định thành bại đến hiệu kinh doanh Công ty có chiến lợc nghiên cứu tổng thể yếu tố lạm phát, lãi suất v.v Đặc biệt Công ty có lợng dự trữ ngoại tệ mạnh nh USD , EURO để phòng ngừa có lạm phát, biến động tỷ giá lớn xảy Những kiến nghị Nghiên cứu kỹ đối tác: Khả mạnh, đối thủ cạnh tranh tiềm lực tài bạn hàng Trên sở xác định nguồn nhập ổn định Sự biến động tỷ giá nớc so với đồng tiền toán định lớn đến hoạt động kinh doanh Công ty Cần phải nghiên cứu, dự báo xác, để đề sách giá hợp lý, ứng phó với rủi ro xảy Công ty không nên định giá cao không nhập sản phẩm bán, nhng dẫn đến thị phần Công ty bỏ trống, thu hẹp, ảnh hởng đến doanh thu lợi nhuận Chính sách toán đơn giản thuận tiện Công ty cần nghiên cứu toán theo đồng ngoại tệ mạnh nh USD, EURO, Yên Nhật, France Pháp Linh hoạt sách toán tăng uy tín Công ty thơng trờng Muốn vậy, phải am hiểu thông lệ quốc tế Chính sách giá linh hoạt: Chính sách giá muốn đạt hiệu cao, Công ty cần nghiên cứu tổng thể từ nhu cầu thị trờng, thị phần tiêu thụ, biến động lạm phát, lãi suất tiền tệ, đối thủ cạnh tranh Từ ổn định doanh thu lợi nhuận làm mục tiêu điều chỉnh giá Công ty sử dụng tỷ giá theo USD qui đổi giá bán VNĐ định có khả hạn chế rủi ro hối đoái Khi trợt giá USD so với VNđ lớn, điều chỉnh biện pháp , cha mang lại hiệu cao Phải ghép với yếu tố khác nh giá thị trờng, mong muốn chiếm thị phần, lạm phát, lãi suất Đầu t bồi dỡng đội ngũ cán công nhân Công ty có trình độ dự báo biến động giá Tham khảo chiến lợc kinh doanh Công ty đa quốc gia giới đúc rút kinh 16 nghiệm, ứng dụng linh hoạt điều hành kinh doanh Công ty Chính sách dự trữ tỷ lệ ngoại tệ mạnh nh USD, EURO Cụ thể trích khoản tỷ lệ % qũy đầu t, quỹ dự phòng rủi ro Cách thức nhập tăng cờng nhập trực tiếp, tìm kiếm bán hàng tiềm năng, bán hàng thay 17 Kết luận Từ phân tích thấy tỷ giá hối đoái vấn đề rộng lớn nhạy cảm Ngày sách tỷ giá đợc sử dụng nh công cụ chiến lợc, để đạt đợc mục tiêu kinh tế tối đa hoá lợi nhuận cho công ty Tỷ giá hối đoái có vai trò to lớn kinh doanh xuất nhập Công ty việc tìm hiểu, học hỏi, nắm bắt nhanh tình hình thay đổi tỷ giá hối đoái công viƯc hÕt søc to lín cho mét C«ng ty nh»m tăng thêm hội môi trờng kinh doanh quốc tế Trong viết này, phân tích tình hình kinh doanh nhập dựa biến động tỷ giá hối đoái, vấn đề ảnh hởng lớn nh lạm phát, lãi suất cha đợc nói đến Vấn đề kinh doanh quốc tế Công ty muốn đạt hiệu cao, lợi nhuận tối đa, cần có nghiên cứu sâu ảnh hởng biến số lạm phát, tiền tệ Công ty cần linh hoạt sách giá cả, dự trữ ngoại tệ mạnh, có bạn hàng tiềm Với thành c«ng nh hiƯn nay, chóng ta cã thĨ tin tëng doanh nghiệp Việt Nam đà phát triển bền vững 18 Tài liệu tham khảo Tiền tệ, Ngân hàng thị trờng tài - Frednic Mishkin Kinh tÕ vÜ m« - Ngregory mankiw Tỷ giá hối đoái - phơng pháp tiếp cận nghệ thuật điều chỉnh - NXBTC/1996 Tạp chí phát triển kinh tế năm 1998 Thời báo kinh tế ViƯt Nam vµ thÕ giíi 1999 - 2000 Mét số tài liệu Công ty VIMEDIMEX I Giáo trình kinh doanh quốc tế - GS Nguyễn Thị Hờng 19 Mục lục Lời nói đầu .1 Chơng I: tình hình hoạt động nhập Công ty xuất nhập y tÕ I – VIMEDIMEXI Thực trạng nhập Công ty nhập y tế I 1.1 Đặc điểm Công ty xuÊt nhËp khÈu y tÕ I 1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập Công ty tõ 2000 – 2002 2 Xu híng biÕn ®éng cđa đồng Việt Nam tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ từ 2000 tới 3 Kết kinh tế thay đổ tỷ giá hối đoái VimedimexI Chơng II: ảnh hởng biến động tỷ giá hoạt ®éng kinh doanh cña vimedimexi .6 ảnh hởng tỷ giá hối đoái ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cđa vimedimexi Quyết định hoạt ®éng kinh doanh cđa vimedimexi tû gi¸ biÕn ®éng 2.1 C¸ch thøc nhËp khÈu 2.2 C¸ch thøc to¸n 2.3 Cách thức phòng ngừa rủi ro hối đoái chơng iii: học kinh nghiệm kiến nghị vimedimexi 12 Bài häc kinh nghiÖm .12 Những kiến nghị 13 KÕt luËn 14 Tài liệu tham khảo 15 20 ... ty thay đổi giá hàng hoá theo thay đổi tỷ giá hối đoái Thực chất việc làm để giữ cho doanh thu lợi nhuận Công ty không ảnh hởng biến động tỷ giá Tỷ giá hối đoái thay đổi làm cho doanh thu công... rủi ro kinh doanh Việc Công ty áp dụng sách điều chỉnh giá tăng giảm theo tỷ giá hối đoái định 15 Tuy nhiên tỷ giá hối đoái ảnh hởng phần hàng loạt yếu tố định thành bại đến hiệu kinh doanh Công... II: ảnh hởng biến động tỷ giá hoạt động kinh doanh vimedimexi .6 ¶nh hëng tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh cña vimedimexi Quyết định hoạt động kinh doanh vimedimexi tỷ giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USDVNĐ đối với việc kinh doanh , ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USDVNĐ đối với việc kinh doanh , xuất nhập khẩu y tế I VIMEDIMEXI, Kết quả kinh tế của sự thay đổ tỷ giá hối đoái đối với VimedimexI., hoạt động kinh doanh của vimedimexi, Quyết định hoạt động kinh doanh của vimedimexi khi tỷ giá biến động, bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với vimedimexi, Bài học kinh nghiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay