VAI TRò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế

34 32 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:56

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më đầu Sau cải cách kinh tế Việt Nam có nhiều thành công nghiệp phát triển kính tế mình.Cuộc cải cách có tác ®éng rÊt lín tíi toµn bé ®êi sèng kÝnh tÕ xã hội tạo chuyên biến tích cực kính tế Chính mà xuất sở vững ngày lớn mạnh để hình thành thị trờng tài ,quan trọng hình thành thị trờng chứng khoán Việt Nam Cách bớc xác đờng để tới kinh tế thị trờng phát triển điều hoan nghênh Tiến trình cải cách cho đời thị trờng tiền tệ với xuất hàng loạt hợp tác xã tín dụng, ngân hàng thơng mại cổ phần, công ty tài song song với chuyển đổi ngân hàng quốc doanh trở thành ngân hàng chuyên doanh Một số ngân hàng liên doanh với nớc chi nhánh ngân hàng nớc bắt đầu đợc cấp giấy phép hoạt động Việt Nam Điều chứng tỏ nhu cầu vốn ngày tăng mà đòi hỏi phải có biện pháp công cụ hữu hiệu để mở rộng việc huy động vốn nhãn rỗi khu vực dân c nớc nớc Để làm đợc điều vào năm 1990, Việt Nam ban hành đạo luật công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Các doanh nghiệp theo mô hình cổ phần, đặc biệt lĩnh vực: dịch vụ, thơng mại, tài chính, ngân hàng đợc thành lập Thêm vào từ năm 1993 trở đi, nhà nớc Việt Nam thực rộng rãi việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc gần Luật đầu t nớc Việt Nam đợc sửa đổi cho phép ngời nớc tham gia trực tiếp đâù t dới hình thức góp vốn cổ phần vào công ty cổ phần Việt Nam Tất điều nói lên thị trờng vốn mà đỉnh cao thị trờng chứng khoán có sở để hình thành Việt Nam Sự đời thị trờng chứng khoán Việt Nam yêu cầu tất yếu Cách thức huy động vốn thị trờng chứng khoán thuận tiện khắc phục đợc nhợc điểm biện pháp huy động vốn Hiện cách huy động vốn Việt Nam phát hành tín phiếu, kỳ phiếu kho bạc tiền gửi tiết kiệm Theo cách huy động vốn này, đến hạn ngời sở hữu loại kỳ phiếu đợc toán gốc lãi, ngời gửi tiền tiết kiệm rút tiền trớc thời hạn toán, họ quyền đợc hớng lãi Trong điều kiện vấn đề đầu t vốn gặp phải khó khăn thực Sự đời thị trờng chứng khoán giải đợc trở ngại nói Trên thị trờng chứng khoán ngời thừa vốn (các nhà đầu t ) mua bán chứng khoán lúc họ muốn, không bị câu nệ thời gian không bị làm phiền hà, ràng buộc vỊ thđ tơc mua b¸n ChÝnh nhê thn tiƯn thông thoáng mà từ lâu thị trờng chứng khoán trở thành môi trờng đầu t hấp dẫn ngời có vốn nhàn rỗi, ngời kinh doanh chứng khoán Thông qua thị trờng chứng khoán nhiều nuớc huy động đợc khối lợng lớn vốn đầu t nớc tận dụng đợc nguồn vốn nhàn rỗi nớc bỏ vào phát triển sản xuất kinh doanh Để đáp ứng nhu câu phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, ngày 28/11/1996, Thủ tớng Chính phủ kỳ Nghị định 75/CP khai sinh Uỷ Ban chứng khoán Nhà nớc Việt Nam ( UBCKNN ) víi mong mn thóc ®Èy đời có trật tự có hiệu thị trờng chứng khoán Việt Nam Sau thời gian vừa ổn định tổ chức, vừa tiến hành số công việc chuẩn bị, ngày 25 tháng năm 1997 Hà Nội, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nớc thức làm lễ mắt ( sau Thị trờng Chứng khoán Việt Nam) Cùng với chuẩn bị thức hình thành việc tạo hàng hoá lu thông thị trờng chứng khoán Việt Nam vấn đề quan trọng để đảm bảo tồn phát triển tổ chức Trong khuôn khổ đề án này, em xin trình bày vai trò thị trờng chứng khoán cần thiết việc hình thành phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam , đặc biệt số biện pháp tạo hàng hoá cho TTCK Việt Nam PHầN A : VAI TRò CủA TTCK Đối với phát triển kinh tế i thị trờng chứng khoán - khái niệm chức 1) Khái niệm Thị trờng chứng khoán(tiếng Latinh- nghĩa ví tiền) nơi mà cung va cầu loại chứng khoán gặp để xác định giá cả, số lợng loại chứng khoán đợc giao dịch thị trờng Với cách hiểu nh thị trờng chứng khoán bao gồm hoạt động mua bán sở giao dịch sở giao dịch, baogồm hoạt động mua bán thức không thức Nh khái niệm thị trờng chứng khoán bao trùm lên khái niệm sở giao dịch chừn khoán Sở giao dịch chứng khoán thờng gắn với địa danh nh New York, Tokyo, Lndon, Paris Ngay tõ sở giao dịch chứng khoán đợc thành lập năm 1531 Anwerpen (Bỉ) trụ sở có dòng chữ tiếng "Phục vụ khách hàng tất dân tộc tiếng nói khác nhau" Điều phần giải thích phạm vi quy mô hoạt động thị trờng chứng khoán, không giới hạn không gian mà ngày từ đầu thể tính chất quốc tế Với thành lập hãng Hà Lan-Đông ấn năm 1602 sở giao dịch chứng khoán Amsterdam (Hà Lan) đợc thành lập, trở thành sở giao dịch chứng khoán quan trọng giới vào thời kỳ víi kü tht kinh doanh chøng khãan ë mét tr×nh độ cao Sau sở giao dịch chứng khoán đợc thành lập loạt nớc nh Đức vµo cuèi thÕ kû 17, ë Anh vµ Mü thÕ kỷ 18, Thụy sĩ năm 1850, Nhật năm 1878 Ngày có khoảng 160 sở giao dịch chứng khoán 55 nớc t Các sở giao dịch chứng khoán có mối liên hệ trực tiếp gian tiếp với việc buôn bán chứng khoán bớc đợc quốc tế hoá Tuy có sở giao dịch chứng khoán nh vậy, nhng có số sở giao dịch chứng khoán nh New York, Tokyo, London, Frankfurt, Zurich vµ Paris chiếm vị trí quan trọng nhất, đặc biệt sở giao dịch chứng khoán New York Khi quốc gia bàn đến việc thiết lập thị trờng chứng khoán , hiểu việc thiết lập thị trờng chứng khoán có tổ chức (sở giao dịch chứng khoán) Đó ly để ngời ta đồng nghĩa thị trờng chứng khoán với Sở Giao dịch chứng khoán Nhiều ngời nghĩ Sở Giao dịc chứng khoán nơi mua vào bán loại chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán quan sở hữu chứng khoán, không mua vào bán loại chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán nơi gặp gỡ nhà môi giới chứng khoán, để thơng lợng đấu giá mua bán chứng khoán, quan phục vụ cho hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán Nh đời phát triển thị trờng chứng khoán chứng tỏ cần thiÕt cđa nã cho ®êi sèng kÝnh tÕ x· héi nớc 2) Chức thị trờng chứng khoán Thị trờng chứng khoán có chức sau : - Thứ : TTCK đợc xem nh cầu vô hình nối liền ngời thừa vốn ngời thiếu vốn, để họ giúp đỡ thông qua việc mua bán cổ phiếu, hay nói cách khác, thị trờng chứng khoán sinh để huy động vốn nhàn rỗi kinh tế, bỏ vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, giảm thất nghiệp, góp phần ổn định đời sống dân c, ổn định xã hội - Thứ hai : TTCK đóng vai trò tự động điều hoà vốn nơi thừa sang nơi thiếu vốn Vì vậy, góp phần giao lu phát triển kinh tế Mức độ điều hoà phụ thuộc vào quy mô hoạt động thị trờng chứng khoán Chẳng hạn, thị trờng chứng khoán lớn nh London, New York, Paris, Tokyo v.v phạm vi ảnh hởng vợt khuôn khổ quốc gia thị trờng chứng khoán từ lâu đợc xếp vào loại hoạt động có tâm cỡ quốc tế Cho nên biến động thị trờng tác động mạnh mẽ tới kinh tế thân nớc sở mà ảnh hởng đến thị trờng chứng khoán nớc khác - Thứ ba : TTCK bảo đảm thông tin xác, kịp thời (cho nhà đầu t nhà kinh doanh chứng khoán) tình hình cung - cầu, thị giá loại chứng khoán thị trờng thị trờng chứng khoán hữu quan - Thứ t : TTCK bảo đảm cho loại chứng khoán đợc phép lu hành có nơi mua bán thuận tiện theo quy luật cung - cầu, nh hàng hoá khác Tuy nhiên, giá thị trờng chứng khoán không cung cầu thị trờng định mà bùng nổ cách mạng thông tin viễn thông nên giá loại chứng khoán cung cầu nhiều thị trờng chứng khoán hữu quan định Vì thị giá loại chứng khoán thị trờng khác không chênh lệch nhiều lắm, làm giảm di chuyển chứng khoán thị trờng Tóm lại, thị trờng chứng khoán hoạt động lấp hố ngăn cách cung cầu vốn, ngời mua bán chứng khoán Đặc biệt thị trờng chứng khoán đáp ứng đợc nhu cầu vay vốn dài hạn kinh tế chứng khoán dài hạn đợc nhà đầu t ngắn hạn mua, cần tiền họ bán chứng khoán thị trờng chứng khoán Nh thị trờng chứng khoán đáp ứng đợc đồng thời nhiều yêu cầu tồn kimh tế II VAI TRò CủA THị TRờng chứng khoán Sự tạo lập phát triển thị trờng chứng khoán có ý nghĩa rÊt quan träng nghiƯp ph¸t triĨn kinh tÕ cđa c¸c níc cã nỊn kinh tÕ ph¸t triĨn Nã kênh bổ sung nguồn vốn trung dài hàn cho Nhà nớc doanh nghiệp Nó yêu tố hạ tầng quan trọng nhất, công cụ có nhiều lợi thể Chính vậy, hầu hết nớc có kinh tế phát triển theo chế thị trờng tồn thị trờng chứng khoán với vai trò chủ yếu sau : 1) Tạo vốn cho phát triển kinh tế Trong kinh tế kế hoạch hoá tập trung, khái niệm giao lu vốn không tạo nhu cầu tiền vốn để đầu t cho sản xuất kinh doanh Nền kinh tế chế kinh tế gần nh đơn nhất, chØ tån t¹i chđ u kinh tÕ qc doanh ho¹t ®éng theo chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cđa nhà Nhà nớc giao tiêu cho xí nghiệp quốc doanh , xí nghiệp làm sản phẩm giao cho thơng nghiệp quốc doanh hoàn toàn kế hoạch Bên cạnh đó, chế phân phối bình quân theo giá bao cấp cho sản xuất tiêu dùng làm liệt chức đồng tiền, phá vỡ mối quan hệ cung cầu quy luật giá trị Trên thực tế, đồng tiền kế hoạch hoá tập trung không phản ánh đợc chất vận động kinh tế xã hội Khi chuyển sang chế thị trờng, xí nghiệp quốc doanh chủ động sản xuất kinh doanh, vấn đề vốn đợc thay đổi phát triển thành phần kinh tế với tự chủ tài chÝnh khu vùc kinh tÕ quèc doanh ®· thùc tạo môi trờng cạnh tranh cho tất doanh nghiệp đây, nhu cầu giao lu vốn xuất hiện, phản ánh quan hệ cung cầu quy luật giá trị Nhu cầu bắt nguồn từ hai phía: phía ngời cần vốn phía ngời có vốn Trong chế thị trờng, không bao gồm mối quan hệ cung cầu hàng hóa, mà xuất phát triển quan hệ vỊ tiỊn vµ vèn Quan hƯ nµy tÊt u sÏ dẫn đến nhu cầu vận động vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu Sự vận động phụ thuộc vào nhịp độ tăng trởng sản xuất phát triển nhu cầu đầu t, bao trùm toàn kinh tế Tuy nhiên, yêu cầu vận động tiền vốn phức tạp, đa dạng phong phú Để thoả mãn nhu cầu này, phải có hệ thống tổ chức tài ứng với công cụ thuận lợi để thực giao lu vốn nói trên, loại chứng khoán Thị trờng vốn đỉnh cao thị trờng chứng khoán nơi tạo môi trờng thuận lợi để dung hoà lợi ích kính tế khác thành viên thị trờng thông qua chế hoạt động hợp pháp nhằm hạn chế rủi ro Thị trờng chứng khoán, nh trung tâm thu gom ngn vèn tiÕt tiƯm lín nhá cđa tõng dân c, nh nam châm cực mạnh thu hút ngn vèn to lín tõ níc ngoµi, thu hót ngn vốn tạm thời nhàn rỗi từ doanh nghiệp, tổ chức tài , phủ tạo thành nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho kinh tế, mà phơng thức khác làm đợc Nó tạo hội cho doanh nghiệp có vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh thu đợc lợi nhuận nhiều hơn, đồng thời góp phần quan trọng việc kích thích doanh nghiệp làm ăn ngày có hiệu cách vừa sản xuất kinh doanh hàng hóa vừa mua bán chứng khoán tạo thêm lợi nhuận Nó giúp nhà nớc giải vấn đề thiếu hụt ngân sách thị trờng trái phiếu, có thêm vốn để xây dựng sở hạ tầng Nó trực tiếp thiện mức sống ngời tiêu dùng cách giúp họ chọn thời điểm cho việc mua sắm họ tốt 2) Công cụ để thúc đẩy phát triển ổn định kinh tế Thị trờng chứng khoán định chế tài mạnh phát triển ổn định kinh tế, có vai trò sau : _ Giúp nhà nớc thực chơng trình phát triển kinh tế : BÊt kú mét nhµ níc nµo còng cã nhiƯm vơ ổn định phat triển kinh tế Nguồn kinh phí để thực nhiệm vụ đợc lấy từ ngân sách nhà nớc Ngân sách nhà nớc lớn chơng trình phát triển kinh tế có điều kiện thuận lợi để đạt đợc thành công Nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nớc thuế Nhng thông thờng, thuế không đủ phủ chi tiêu cần thêm khoản thu phụ khác từ kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc Xét phơng diện kinh tế, biện pháp tích cực Nhà nớc thông qua Ngân hàng trung ơng để phát hành thêm tiền mặt mà phát hành kỳ phiếu vay vốn dân c lợng tiền mặt dân c không tăng lên không gây nên lạm phát Hiện hầu hết nớc, nhà nớc phát hành kỳ phiếu thông qua thị trờng chứng khoán Không có thị trờng chứng khoán nhà nớc phát hành đợc kỳ phiếu Nhng có thị trờng chứng khoán nhà nớc bán đợc cách dễ dàng Vì kỳ phiếu nhà nớc loại chứng khoán chuyển nhợng đợc mua bán thị trờng chứng khoánthị trờng chứng khoán công cụ hữu giúp nhà nớc việc huy động vốn cho việc thực chơng trình phát triển kinh tế xã hội _ Điều tiết vốn đầu t : + TTCK công cụ thu hút kiểm soát vốn đầu t nớc : thị trờng chứng khoán công cụ cho phép vừa thu hút, vừa kiểm soát vốn đầu t nớc cách tốt nhất, hoạt động theo nguyên tắc công khai Nghĩa đối tợng tham gia mua bán chứng khoán phải công khai hóa cập nhật hóa toàn thông tin liên quan đến giá trị chứng khoán, công khai khả tài giao dịch mua bán chứng khoán Nh vậy, có thị trờng chứng khoán khắc phục đợc tình trạng thiếu thông tin thông tin không trung thực, thiếu xác Đầu t qua thị trờng chứng khoán, tức đầu t mua bán chứng khoán thị trờng chứng khoán có tổ chức Trong loại chứng khoán theo luật định có phần bán cho ngời nớc Đó khống chế mức tơng tự cho ngành kinh tế, quyền kiểm soát công ty có vốn đầu t nớc luôn thuộc nớc sở Đó u điểm phơng thức thu hút vốn đầu t nớc thông qua thị trờng chứng khoán Điều có ý nghĩa quan trọng nhà nớc việc ổn định kinh tế tránh lệ thuộc kinh tế vào nhà t nớc + TTCK lu động hóa nguồn vốn nớc : cổ phiếu, trái phiếu tơng trng cho số vốn đầu t đợc mua bán lại thị trờng chứng khoán nh thứ hàng hóa Ngời có vốn (có cổ phiếu, trái phiếu) không sợ vốn bị chôn bất c cần họ bán lại cổ phiếu, trái phiếu thị trờng chứng khoán, để mua lại cổ phiếu, trái phiếu khác, nhờ sinh hoạt kinh tế thêm sôi động Với thị trờng chứng khoán hoạt động tốt, nhà doanh nghiệp sẵn sàng bỏ vốn đầu t phát triển kỹ nghệ, làm cho nguồn vốn đợc lu động hóa Đối với ngời có vốn tiết kiệm nhỏ mua đợc chứng khoán thị trờng chứng khoán, mà không sợ bị kẹt tiền, cần họ bán số chứng khoán Một việc đầu t vào doanh nghiệp có lợi tầng lớp đân chúng, qua thị trờng chứng khoán tiền tiết kiệm lớn nhỏ sẵn sàng từ bỏ bất động hóa, chấp nhận vào trình đầu t _ Khắc phục chu kỳ kinh doanh : + Thị trờng chứng khoán làm giảm áp lực lạm phát : Lạm phát nguy đe doạ tăng trởng ổn định kinh tế.Thị trờng chứng khoán hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng đặc biệt Nhân hàng trung ơng việc giảm áp lực lạm phát Khi xuất hiện tợng lạm phát, Ngân hàng trung ơng đa bán loại kỳ phiếu thị trờng chứng khoán với lãi suất cao để thu hút bớt số tiền lu thông làm giảm áp lực lạm phát Thị trờng chứng khoán ngăn chặn việc chuyển hoá vốn mức kinh tế Đó ngân hàng thơng mại cho công ty vay nhng không thu hồi đợc số công ty làm ăn thu alỗ, số tiền nằm lại lu thông làm tăng lợng vốn lu hành Do hệ thông ngân hàng thơng mại hạn chế cho vay dự án có khả sinh lời thấp Trong đó, thị trờng chứng khoán bù vào khoản thiếu hụt gây áp lực để dự án đầu t đạt hiệu cao Nh vậy, thị trờng chứng khoán giúp làm giảm nguy lạm phát + Khắc phục tính trạng suy thoái kinh tÕ : Nh chóng ta ®· biÕt nỊn kinh tế tính trạng suy thoái , tỉng s¶n phÈm s¶n xt nỊn kinh tÕ giảm Nó ảnh hởng cách mạnh mẽ trực tiếp đến đời sống kinh tế, đặc biệt tÊt c¶ chóng ta nh s¶n phÈm sơt gi¶m để tìm đợc việc làm tốt khó khăn Để khôi phục vấn đề biện pháp hữu mở rộng đầu t sản xuất(cung tạo câu) Nói đến đầu t mở rộng sản xuất phải nái đến vốn mà thị trờng chứng khoán mọt tổ chức tài huy động vốn có hiệu Thông qua thị trờng chứng khoán doanh nghiệp huy động đợc vốn cách phát hành cổ phiếu 10 muốn chuyển nhợng cho ngời khác phải đợc hội đồng quản trị cho phép Điều làm trở ngại cho việc lu thông cổ phiếu thị trờng chứng khoán Đến kỳ 18 cổ phiếu vô danh đời sang kỷ 19 cổ phiếu vô danh gần nh hoàn toàn thay cho cổ phiếu ký danh Có phiếu có đặc điểm sau : _ Cỉ phiÕu lµ giÊy chøng nhËn hïn vèn vµo công ty cổ phần _ Cổ phiếu không kỳ hạn, tồn với tồn công ty phát hành _ Cổ phiếu đợc phát hành lúc vận động thành lập công ty lúc công ty cần gọi thêm vốn để mở rộng đại hoá sản xuất _ Ngời mua cổ phiếu đợc quyền nhận lợi tức cổ phiếu (hay gọi cổ tức) hàng năm cố định hay biến động tuỳ theo loại cổ phiếu phát hành _ Nhời mua cổ phiếu ngời sở hữu phần công ty, phải chịu trách nhiệm hữu hạn lỗ lã, phá sản công ty đợc quyền đầu phiếu nh biểu vấn đề công ty _ Ngời mua cổ phiếu đợc quyền chuyển nhợng quyền sở hữu cho ngời kh¸c _ Ngêi mua cỉ phiÕu cã qun tham gia kiểm soát sổ sách công ty có ly đáng _ Ngời mua cổ phiếu có chia phần tài sản lại công ty giải tán Các loại cổ phiểu _ Cổ phiếu thờng : lôại cổ phiếu mà ngời mua có quyền tham gia đại hội cổ đồng công ty phát hành đợc hởng lợi tức theo nguyên tắc "lời đợc hởng, lỗ phải chịu" lợi tức cổ phần phụ thuộc nhiều vào lợi nhuận công ty cổ phần năm đố Ngời mua cổ phiếu thờng phải chấp nhận tính mạo hiểm rủi ro, cần suy nghĩ kỹ, xem xét thực trạng hoạt 20 động sản xuất kinh doanh mà phát triển công ty cổ phần mà có ý định mua cổ phần _ Cổ phiếu u đãi : loại cổ phiếu mà ngời mua đợc hởng số quyền lợi đặc biệt quyền lực hoạec kinh tÕ Cỉ phiÕu u ®·i vỊ qun lùc ®· giành cho ngời mua nhiều quyền lực việc bàn bạc định hoạt động công ty Cổ phiếu u đãi kinh tế thờng bán cho ngời có nhiều cống hiến làm việc lâu năm công ty nghỉ hu B Trái phiếu Khái niệm : Trái phiếu loại chứng khoán có giá, giấy chứng nhận nợ ngời vay (chính phủ, công ty ngân hàng) muốn thu góp vốn mà ngời vay phát hành chứng thờng với lãi suất xác định đảm bảo cho ngời mua vào thời gian định tơng lai Các loại trái phiếu _ Trái phiếu phủ : chứng vay nợ Chính phủ Bộ tài phát hành để thu hút vốn , chủ yếu giải qyuết nhu cầu tài cho đàu t phát triển kinh tế có trách nhiệm trả nợi Loại trái phiếu có tín nhiệm cao, ngời có trái phiếu, sau thời gian thu lại vốn theo mệnh giá ghi phiếu nhận đợc tiền lãi định Cũng nh cỉ phiÕu, tr¸i phiÕu chÝnh phđ bao gåm c¸c loại ký danh vô danh đợc phat hành dới hình thức sau : + Trái phiếu ngắn hạn hay gọi tin phiếu kho bạc : loại trái phiếu có thời hạn năm, đợc phát hành nhằm bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nớc thời gian ngắn, đặc biệt để góp phần thực tài quốc gia, khắc phục tình trạng lạm phát, đảm bảo đợc khối lợng tiền tệ lu thông cách hợp lý + Trái phiếu trung hạn : loại trái phiếu có thời hạn từ năm đến năm Loại thờng tạo nguồn thu ngân sách ổn định cho 21 phủ dùng để đầu t vào dự án mà hoàn trả đợc vốn vay + Trái phiếu dài hạn : loại trái phiếu có thời hạn từ 10 trở lên đợc dùng để huy động vốn đầu t cho công trình hạ tầng sở lớn có nguồn thu hoàn trả vốn vay, nên giảm bớt gánh nặng chi tiêu ngân sách _ Trái phiếu công ty : trái phiếu công ty phát hành với mục đích huy động vốn cho đầu t phát triển Công ty phát hành trái phiếu công ty ngời vay ngời mua trái phiếu công ty chủ nợ công ty, công ty phải cam kết toán nợ gốc lãi cho ngời mua trái phiếu theo quy định hợp đồng phát hành công ty Trá phiếu công ty đợc chia thành nh sau : + Trái phiếu tín chấp : loại trái phiếu dựa vào uy tin công ty để phát hàn, công ty không đa tài sản để làm bảo đảm + trái phiếu chấp ; loại trái phiếu phát hành đòi hỏi phải có lợng tài sản tơng ứng ký thác quan uỷ thác đẻ đảm bảo chắn khả hoàn trả trái phiếu + Trái phiếu cầm cố u tiên : loại trái phiếu phát hành phải đợc cầm cố toàn tài sản công ty Đây loại trái phiếu an toàn chủ sở hữu trái phiếu đợc u tiên so với ngời mua loại trái phiếu khác + Trái phiếu thu nhập : loại trái phiếu mà lợi tức đợc trả tuỳ thuộc vào lợi nhuận công ty không cao lãi suất ghi trái phiếu + Trái phiếu có khả chuyển đổi thành cổ phiểu thờng : loại trái phiếu cho phép ngời sở hữu đợc quyền đổi sang cổ phiếu thờng + Tái phiếu lãi suất chiết khấu : loại trái phiếu đợc trả lãi khgi phát hành, đợc khấu trừ vào vốn mua trái phiếu + Trái phiếu lãi suất thả : loại trái phiếu có lãi suất ® ỵc ®iỊu chØnh theo tõng thêi kú cho phï hợp với lãi suất thị trờng 22 Ngoài cổ phiếu trái phiếu, có công cụ tài khác nh hợp đồng mua bán có kỳ hạn, hợp đồng quyền lựa chọn trở thành hàng hoá đợc mua bán thị trờng chứng khoán C Các loại hàng hoá khác : Giấy đảm bảo mua cổ phiếu : Trên thơng trờng có nhiều công ty hoạt động mang lại hiệu cao, xu hởng phát triển ngày mở rộng, Hội đồng quản trị đa định tăng vốn cách phát hành cổ phiếu bổ sung Việc phát hành cổ phiếu đa đến tình trạng số cổ đông ban đầu không đủ vốn để mua thêm cổ phần theo tỷ lệ ban đầu, từ họ quyền kiểm soát công ty, họ ngời có công, cần đợc u đãi Để khắc phục tình trạng trên, ngời áp dụng nhiều phơng thức phát hành cổ phiếu đảm bảo quyền kiểm soát công ty thuộc số cổ đồng ban đầu, u tiên cho cổ đồng cũ nắm quyền kiểm soát công ty nhng nh cổ đông không mua cổ phiếu Do vào năm 1950 ngời ta u tiên khuyến khích cổ đồng cũ đợc quyền sè cỉ phiÕu míi t¬ng øng víi tû lƯ gãp vốn ban đầu theo giá thấp giá thị trờng Quyền đợc thể giấy đảm bảo quyền mua cổ phiếu Nừu cổ đông cũ không thực quyền mua họ đa bán thị trờng để nhận khoảng lãi chênh lệch giá u tiên Sau u tiên cho cổ đông cũ số lại bán rộng rãi thi trờng Hợp đồng mua bán tơng lai : Hợp đồng tơng lai hợp đồng đợc soạn hai ngời, hợp đồng xác định cho ngời mua "quyền mua" đợc loại chứng khoán với số lợng giá đợc ấn định thời gian định với ngời bán, ngời mua "quyền bán" đợc bán 23 loại chứng khoán với số lợng, giá thời gian ấn định cho ngời bán Ngời mua phải trả khoản tiền mua "quyền mua hay quyền bán", nhng có đặc điểm ngời mua cps nghĩa vụ thực quyền mua hay bán tong lai mà huỷ bỏ đợc; lúc số tiền mua"quyền mua hay quyền bán"mà thôi, ngời bán luôn phải thực nghĩa vụ "mua hay bán" theo yêu cầu ngời mua Các giao dịch loại trò chơi mang tính "cờ bạc" thị trờng chứng khoán Nhng trò cờ bạc có tinh toán, có phân tích nhận định hoàn toàn may rủi Các giao dịch thị trờng chứng khoán tấp nËp, ngêi còng cã thĨ lµm giµu nhanh chãng vµ bị phá sản tức thời Hợp đồng tơng lai chuyện mua bán hai ngời, không phaỉ loại cổ phiếu công ty phát hành, trở thành phận thị trờng chứng khoán nhiều năm nhng năm 1970 trở thành quan trọng đợc giao dịch cách có tổ chức, nhng nhng hình thức ngời hiểu biết tham gia II giải pháp để tạo hàng hóa cho ttck việt nam Cũng nh thị trơng khác, muốn có thị trờng chứng khoán trớc phải có hang hóa chứng khoán, chuẩn bị hàng hóa cho thị trờng chứng khoán nội dung có tính định Sau số gải pháp để tạo hàng hóa cho thị trờng chứng khoán Việt Nam : Đẩy mạnh cổ phần hóa doand nghiệp : Các doanh nghiệp tham gia thị trơng chứng khoán với t cách ngời tạo hàng hoá cho thị trờng chứng khoán thị trờng sơ cấp với t cách ngời mua bán chứng khoán thị trờng thứ cấp 24 Trong kinh tế thị trờng, có ba hình thức tổ chức doanh nghiệp bản: doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp theo chế độ hùn vốn doanh nghiệp tổ chức theo hình thức công ty cổ phân nớc xã hội chủ nghĩa chuyển sang chế thị trờng nh Việt Nam có thêm hai loại doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nớc hợp tác xã Trong loại hình thức tổ chức doanh nghiệp nêu trên, công ty cổ phần chủ thể quan trọng hoạt động thị trờng chứng khoán, tạo khối lợng hàng hoá lớn qua việc phát hành cổ phiếu để bán thị trờng sơ cấp, để tạo vốn cho công ty cổ phần thành lập phát hành cổ phiếu, trái phiếu để tăng vốn bổ sung cho trình sản xuất kinh doanh công ty cổ phần hoạt động Các doanh nghiệp khác phát hành trái phiếu để bổ sung thêm vốn dùng cho việc mở rông quy mô sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần không chủ thể bán chứng khoán mà ngời mua chứng khoán công ty khác phát hành với mùc đích sáp nhập, thu tiêu đối thủ cạnh tranh khống chế, thao túng nhằm nắm quyền kiểm soát công ty khác với mục đích đơn giản tìm kiểm lợi nhuận, doanh nghiệp khác chủ thể mua bán chứng khoán tìm kiểm khoản Sự đời công ty cổ phần tiền đề quan trọng cho việc hình thành phát triển thị trờng chứng khoán, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thúc đẩy lẫn Sự có mặt nhiều công ty cổ phần thị trờng chứng khoán làm phong phú hàng hóa cho thị trờng chứng khoán nhờ làm cho hoạt động thị trờng chứng khoán ngày trôi chảy Thực tế Việt Nam cho thấy, nhà nớc có chủ trơng cho thành lập công ty cổ phần đợc thể chế hóa luật công ty Nhng bớc cụ thể, biện pháp tích cực (kích thích, thúc đẩy cho công ty cổ phần đó) cha đợc thực 25 Ngay việc thực cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh vào sống chậm trễ Hơn nữa, yêu cầu thị trờng chứng khoán chuẩn mực quốc tế phải có công ty đại chúng với quy mô lớn, phát hành cổ phiếu rộng rãi công chúng, hiệu cao ổn định, sẵn sàng chấp nhận công khai hóa thông tin tình hình hoạt động công ty Nhng hầu hết công ty cổ phần thành lập Việt Nam cha hội đủ điều kiện Nh vậy, Việt Nam cần phải xây dựng công ty đạt chuẩn chất công ty đại chúng Những chuẩn chất tạo cho công chúng nắm giữ nhiều cổ phiếu, từ họ có nhu cầu mua bán lại , đồng thời giúp cho công chúng hiểu rõ, hiểu công ty để họ có điều kiện thuận lợi đánh giá thẩm định giá trị công ty giá cổ phiếu, định giá mua, giá bán cổ phiếu Điều vừa đảm bảo đợc khả tạo hàng hóa vừa gây hấp dẫn thị trờng chứng khoán Nh nhà nớc cần phải xem xét vai trò phận kinh tế quốc doanh nghiệp phát triển kinh tế, đẩy mạnh trình cổ phần hóa công ty đặc biệt cổ phần hóa số doanh nghiệp nhà nớc để đáp ứng nhu cầu tham gia hàng hóa cho thị trơng chứng khoán Phát hành loại trái phiếu phủ với mức lãi suất hấp dẫn : Việc phát hành trái phiếu phủ vừa tạo nguồn thu cho ngân sách, vừa tạo hàng hoá cho thị trờng Nhng thực tế Việt Nam cho thấy, việc phát hành trái phiếu phđ ë møc l·i st cha hÊp dÉn vµ viƯc ¸p dơng l·i st th¶ nỉi nỊn cha thùc thu hút nhà đầu t, họ nghĩ kinh tế Việt Nam đà phát triển, mức độ tăng trởng kinh tế ngày gia tăng, lạm phát bị kiềm chế, mức lãi suất năm sau thấp việc mua trái phiếu lợi 26 thành phố Hồ Chí Minh phát hành trái ohiếu đô thị mở rộng đờng Nguyễn Tất Thành huy động 30 tỷ VND với lãi suất 15% cho năm đầu đợc trả thêm 8% giá trị trái phiếu đáo hạn, nhng thực tế có ngời dân mua với số tiền triệu đồng (báo"tuổi trẻ" 23-5-1995) Số lại ngân hàng doanh nghiệp mua Nguyên nhân chánh lãi suất trái phiếu kho bạc lúc 21%/năm, lãi suất tiền gửi ngân hàng 16,89%/năm có sức hấp dẫn Đợt phát hành trái phiếu ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam năm 1994 với lãi suất 21%/năm (trả trớc) hay 26% (trả sau) lại hấp dẫn với nhà đầu t, có lãi suất cao nhiều so với trái phiếu kho bạc tiền gửi tiết kiệm Sau thời gian ngắn huy động đủ số tiền cần thiết, nhng nhà đầu t chủ yếu mua loại 1năm chính, loại năm năm ngời mua Vì việc phát hành trái phiếu phủ phải đảm bảo tính hấp dẫn nó, tức phải xác định hợp lý mức lãi suất, kỳ hạn loại trái phiéu tuỳ theo mục vay vốn phủ Trên số giải pháp để tạo hàng hóa cho thị trờng chứng khoán Việt Nam, kèm theo cần phải xem xét điều kiện cách thức phát hành chứng khoán để đảm bảo đợc tin cậy nhà đầu t (ngời mua chứng khoán) tránh lứa đảo đảm bảo đợc tính pháp lý để đợc lu thông thị trờng chứng khoán Cách thức điều kiện để phát hành chứng khoán _ Cách thức phát hành chứng khán : Vai trò khâu phát hành chứng khoán quan trọng, nơi cung ứng chứng khoán vào lu thông - đáp ứng nhu cầu vốn cho chủ đề phát hành Nó nơi chứng khoán đợc định giá (mệnh giá) để nhảy vào thị trờng Có thể nói khâu phát hành chứng khoán giúp cho cỗ máy giao dịch chứng 27 khoán bắt đầu vận hành, từ hình thành thị trờng chứng khoán sơ cấp tơng lai Xuất phát từ vai trò khâu phát hành chứng khoán mục đích bảo vệ nhà đầu t, từ khâu phát hành chứng khoán cần phải đợc quản lý chặt chẽ Hiện Việt Nam việc phát hành chứng khoán bị chi chi phối Đạo luật công ty năm 1990, điều khoản 32, 35, 36 quy định điều kiện cho công ty phát hành cổ phiếu ban đầu, phát hành bổ sung, phát hành trái phiếu, nhng cần phải có văn hơng dẫn thi hành chi tiết hóa, cụ thể hóa cho việc phát hành chứng khoán Một điều kiện đặc biệt quan trọng công bố công khai nội dung đảm bảo cho nhà đầu t hiểu rõ , hiểu mục đích triĨn väng cđa c«ng ty, nhng viƯc c«ng khai th«ng tin phơng tiện đại chúng lại cha làm thơng xuyên, chế độ kiểm toán tính xác số liệu cha đợc quy định luật công ty, pháp lệnh kế toán Do đó, để bảo vệ nhà đầu t, điểm tồn cần phải bổ sung vào luật cho hoàn chỉnh Tuy nhiên việc phán đoán đánh giá loại chứng khoán thuộc nhà đầu t Trong giai đoạn phát hành, tức đa chứng khoán bán thị trờng giai đoạn quan trọng trình gọi vốn công ty, tợng nhà đầu t mua chứng khoán có ý nghĩa tán thành hay bác bỏ đời, tồn hay phát triển công ty Các công ty cổ phần không cạnh tranh thị trờng hàng hóa, dịch vụ mà cạnh tranh thị trờng vốn đẻ giành đợc nhà đầu t sẵn sàng cung ứng vốn cho công ty Việc phát hành chọn cách sau : + Bán riêng cho nhà đầu t lớn : hình thức nớc phát triển áp dụng hệ thống định chế tài trung gian phát triển mạnh, đa dạng nhng Việt Nam lại ít, chủ yếu tập trung vào ngành ngân hàng chính, công ty tài nhỏ bé, quỹ bảo hiểm kinh doanh đơn thuần, quỹ 28 đầu t, quỹ hữu trí cha hình thành Hình thức phát hành vừa có lợi cho doanh nghiệp huy động đợc nguồn vốn nhanh, tập trung, giảm đợc chí phí phát hành, với nhà đầu t cần đầu t mua cổ phiếu tổ chức tài trung gian mà không cần phai quan tam đến ngời phát hành + Bán trực tiếp cho nhà đầu t cuối : hình thức áp dụng phổ biến Việt Nam nay, công ty cổ phần thành lập phát hành cổ phiếu lần đầu phát hành bổ sung thực hiênj cách thông báo trực tiếp đến nhà đầu t, để họ đăng ký mua cổ phiếu, sau số lợng đẫ dăng ký đủ tổ chức đại hội cổ đông tiến hành bớc chuẩn bị cho phát hành cổ phiểu, với hình thức công ty phát hành giảm đợc chi phÝ qua trung gian Nhng thùc tÕ viÖc huy động vốn chậm, kéo dài có không huy động đủ số vốn cần huy động với công ty thành lập gặp nhiều khó khăn việc huy đông vốn từ nhà đâu t Với nhà đầu t phải chịu nhiều rủi ro trình độ có hạn, lại tự nhờ cậy trung gian giúp đỡ việc định đàu t + Phát hành thông qua sở giao dịch chứng khoán : tức có định chế tài trung gian tham gia bảo lãnh phát hành, hình thức áp dụng phổ biến nớc công ty cổ phần lớn muốn huy động vốn thời gian ngắn đủ số vốn cần thiết, việc làm thực đơc thông qua thông qua định chế tài trung gian bảo lãnh phát hành, chi phí phát hành tăng thêm nhng lại thu đợc hiệu lớn Hình thức Việt Nam cha áp dụng hầu hết công ty cổ phần tổ chức dới dạng công ty cổ phần nội bộ, cha đạt đợc công ty côphần đại chúng Hình thức đợc tiến hành nh sau : Khi công ty làm xong thủ tục thành lập công ty phải tìm kiếm đợc nhà bảo lãnh, bảo đảm bao tiêu toàn số chứng khoán phát hành , sau bán lại cho nhà đầu t ci cïng 29 ®Ĩ hëng phÝ hoa hång hay lệ phí phát hành, thơng đợc tính từ 3% ®Õn 10% so víi gi¸ b¸n trùc tiÕp cho c¸c nhà đầu t Trên hình thức phát hành chứng khoán công ty cổ phần, sau đièu kiện cụ thể việc phát hành qua sở giao dịch chứng khoán _ Điều khiện để phát hành chứng khoán : Về nguyên tắc loại hình doanh nghiệp hoạt đông lãnh thổ tuân theo Việt Nam phát hành chứng khoán công chúng đợc Uỷ ban chứng khoán nhà nớc chấp nhận hội đủ tiêu chuẩn sau : + Số năm hoạt động công ty tối thiểu từ hai năm có hai năm trớc làm ăn có lãi + Có thị trờng tơng đối ổn định (thị trờng cung ứng tài nguyên thị trờng tiêu thụ hàng hóa) + Có nhu cầu tăng vốn thực Uỷ ban chứng khoán nhà nớc quan chấp nhận đề nghị phát hành chứng khoán dựa đơn xin đăng ký phát hành kèm theo "cáo bạch thị trờng" Bản cáo bạch thị trờng công khai cao bạch toàn tình hình liên quan đến chứng khoán đơn vị, nội dung bao gồm : * Giới thiệu khái quát công ty: - Lịch sử hình thành công ty - Tài sản công ty - Hệ thống tổ chức - Những ngời quản trị - Những hoạt đông kinh doanh công ty * Tình hình tài công ty - Báo cáo toán hai năm trớc - Báo cáo nhận xét quan kiểm toán độc lập * Thông tin liên lạc đến đợt phát hành - Dự án đầu t - Phơng án sử dụng vốn phát hành - Số vốn cần huy động - Thời gian phát hành - Đơn vị bảo lãnh phát hành - Phơng thức bảo lãnh - Loại chứng khoán dự định phát hành 30 - Phơng án phát hành - Tỷ lệ chứng khoán bán cho ngời nớc - Tình hình chứng khoán hữu đơn vị - Những ngêi n»m gi÷ cỉ phiÕu cao nhÊt - Rđi ro có đợt phát hành * Các tài liệu khác - Điều lệ công ty văn khác - Các hợp đồng quan trọng thực - Những vụ tranh chấp tố tụng diễn - Biên tra tổ chức tra nhà nớc thực gần Bản cáo bạch công ty phát hành với công ty bảo lãnh phối hợp soạn thảo phải có chữ ký đại diện có thẩm quyền hai quan Trong thời gian Uỷ ban chứng khoán nhà nớc xem xét công ty phát hành cần phải công khai cáo bạch thị trờng, nhng phải ghi rõ "dự thảo", đến đợc chấp thuận phát hành rộng rãi ghi "bản cáo bạch thức", sau thời gian khoảng 15 ngày, công ty đợc phép phát hành chứng khoán theo nội dung cáo bạch đợc chấp thuận Cùng lúc cáo bạch đợc gửi đến Uỷ ban chứng khoán nhà nớc đợc gửi đến sở giao dịch chứng khoán kèm theo đơn xin đăng ký yết giá sở giao dịch Sau đợc Uỷ ban chứng khoán nhà nớc chấp thuận cho phép phát hành chứng khoán Hội đồng quản trị định cho phép loại chứng khoán đợc yết giá sở chứng khoán Sau thời hạn tối đa tháng kể từ ngày Uỷ ban chứng khoán nhà nớc chấp thuận cho phát hành mà loại chứng khoán không phát hành đợc bị hủy bỏ đợc thông báo công khai, có gia hạn thêm thời gian định khoảng từ đến tháng đơn vị phát hành có lý đáng Hiện Việt Nam số lợng công ty cổ phần cha nhiều , để khuyên khích công ty đa chứng khoán đăng ký giao dịch 31 thị trờng , xem xét công nhận loại chứng khoán mà họ phát hành đợc phép đăng ký yết giá giao dịch sở giao dịch chng khoán Trên số giải pháp mà viết đề án đề cập để tạo loại chứng khoán đặc biêt.là cổ phiếu trái phiếu - hàng hóa thích hợp ®Ĩ chn bÞ cho ®êi cđa thÞ trêng chứng khoán Việt Nam hoạt động có hiệu ngày phát triển Kết luận 32 Sự định viẹc thành lập phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam định đắn phù hợp với nhu cầu trình độ phát triển kinh tế xã hội Để đảm bảo thành công cần phải có phối hợp hài hoà với sách kinh tế vĩ mô, vi mô khác phối hợp chặt chẽ quan, ngành cấp Tuy nhiên vấn đề quan trọng việc chuẩn bị tốt mặt đa dạng hóa loại chứng khoán vấn đề liên quan khác để thị trơng chứng khoán thực sản phẩm hữu ích kinh tế thị trờng Việt Nam 33 Tài liệu tham khảo Việt Nam với thị trờng chng khoán - Nhà xuất trị quốc gia năm 1995 Thị trờng chứng khoán - Nhà xuất thống kê năm 1997 Thị trờng chứng khoán Việt Nam - Nhà xuất thống kê năm 1995 công ty cổ phần thị trờng tài - Nhà xuất lao động năm 1996 Các tạp chí Ngân hàng, Thị trờng tài - tiền tệ tháng 6, 7, 9, 10, 11 năm 1997 34 ... ttck việt nam 1) yêu cầu kinh tế Thực tế tất nớc có thị trờng chứng khoán, kinh tế thị trờng đời cha có thị trờng chứng khoán Thị trờng chứng khoán đời kinh tế phát triển mức độ định đòi hỏi... yêu cầu tồn kimh tế II VAI TRò CủA THị TRờng chứng khoán Sự tạo lập phát triển thị trờng chứng khoán có ý nghĩa quan träng sù nghiƯp ph¸t triĨn kinh tÕ cđa nớc có kinh tế phát triển Nó kênh bổ... cụ để thúc đẩy phát triển ổn định kinh tế Thị trờng chứng khoán định chế tài mạnh phát triển ổn định kinh tế, có vai trò sau : _ Giúp nhà nớc thực chơng trình phát triển kinh tế : Bất kú mét
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế , VAI TRò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay