Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu tạp phẩm

133 39 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:56

2 Luận văn Kế toán nhập hàng hoá Công ty cổ phẩn Xuất nhập tạp phẩm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 10 1.1 Khái quát chung hoạt động kinh doanh nhập 10 1.1.1.Khái niệm vai trò hoạt động nhập 10 1.1.1.1.Khái niệm 10 1.1.1.2 Vai trò hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập 10 1.1.2 Đặc điểm chung hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập 11 1.1.3 Giá tiền tệ sử dụng kinh doanh hàng hoá nhập 12 1.1.3.1.Tiền tệ sử dụng 12 1.1.3.2.Giá nhập 13 1.1.4 Các phương thức toán hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập 15 1.1.4.1 Phương thức chuyển tiền (Remttance) 16 1.1.4.2 Phương thức ghi sổ ( Open account) 17 1.1.4.3 Phương thức toán nhờ thu (Collection of payment) 18 1.1.4.4 Phương thức tín dụng chứng từ 19 1.2.Vai trò nhiệm vụ kế toán nhập hàng hoá 21 1.2.1.Vai trò kế tốn nhập hàng hoá 21 1.2.2.Nhiệm vụ kế toán nhập hàng hoá 22 1.3 Kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá 23 1.3.1.Các chuẩn mực kế toán liên quan đến nghiệp vụ nhập hàng hoá 23 1.3.2 Kế toán nghiệp vụ nhập trực chế độ hành 25 1.3.2.1.Về chứng từ 25 1.3.2.2 Về tài khoản sử dụng 26 1.3.2.3 Phương pháp hạch toán 28 1.3.3 Kế toán nghiệp vụ nhập uỷ thác 32 1.3.3.1 Chứng từ sử dụng 34 1.3.3.2 Tài khoản sử dụng 34 1.3.3.3 Phương pháp trình tự hạch tốn 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NHẬP KHẨU HÀNG HỐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM TOCONTAP 37 2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh tổ chức quản lý Công ty 37 2.1.1 Lịch sử hình thành giai đoạn phát triển Công ty cổ phần Xuất Nhập tạp phẩm 37 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty 37 2.1.1.2 Các giai đoạn phát triển 39 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty cổ phần Xuất Nhập tạp phẩm 42 2.1.2.1.Chức Công ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm 42 2.1.2.2.Nhiệm vụ Công ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm 42 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập công ty xuất nhập tạp phẩm TOCONTAP 43 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần Xuất Nhập tạp phẩm TOCOTAP 44 2.2 Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty cổ phần Xuất Nhập tạp phẩm 47 2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức phòng kế toán 47 2.2.1.1 Chức nhiệm vụ phòng kế tốn 47 2.2.1.2.Cơ cấn tổ chức phòng kế tốn Cơng ty 49 2.2.2 Đặc điểm cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm 52 2.2.2.1 Khái quát chung chế độ kế toán áp dụng Công ty 52 2.2.2.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn TOCONTAP 53 2.3.Thực trạng kế toán nhập hàng hố Cơng ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm 56 2.3.1 Đặc điểm nghiệp vụ nhập hàng hố Cơng ty 56 2.3.2 Kế toán nghiệp vụ nhập trực tiếp Công ty 57 2.3.2.1 Chứng từ sử dụng 57 2.3.2.2 Tài khoản sử dụng 72 2.3.2.3 Trình tự hạch tốn 74 2.3.3 Kế toán nghiệp vụ nhập uỷ thác 90 2.3.3.1 Chứng từ sử dụng 90 2.3.3.2 Tài khoản sử dụng 97 2.3.3.3 Trình tự hạch toán 97 2.3.3.4 Sổ kế toán 101 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN NHẬP KHẨU HÀNG HỐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM 111 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn nhập hàng hố Cơng ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm 111 3.1.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn nhập hàng hố Tocontap 111 3.1.2 Ưu điểm kế toán nhập hàng hóa đơn vị 112 3.1.2.1.Ưu điểm tổ chức chứng từ 112 3.1.2.2 Ưu điểm tài khoản sử dụng 112 3.1.2.3 Ưu điểm sổ sách sử dụng 113 3.1.3 Những tồn kế toán nhập hàng hoá TOCONTAP 114 3.1.3.1 Tồn chứng từ 114 3.1.3.2.Tồn tài khoản sử dụng 114 3.1.3.3 Tồn sổ sách kế toán 116 3.2 Sự cần thiết yêu cầu hồn thiện kế tốn nhập hàng hố 117 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn nhập hàng hoá Tocontap 117 3.2.2 Yêu cầu việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ nhập hàng hố Cơng ty cổ phần xuất nhập tạp phẩm 118 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn nhập hàng hố cơng ty Cổ phần xuất nhập tạp phẩm Tocotap 119 3.3.1 Về chứng từ 119 3.3.2 Về tài khoản 122 3.3.2.1 Về việc sử dụng tài khoản 122 3.3.2.2 Về việc chi tiết tài khoản 123 3.3.3 Hồn thiện hạch tốn 125 3.3.3.1 Hồn thiện phương pháp hạch tốn ngoại tệ 125 3.3.3.2 Hoàn thiện hạch toán nhập trực tiếp 127 3.3.3.3 Hồn thiện hạch tốn nghiệp vụ nhập uỷ thác 128 3.3.4 Hoàn thiện sổ kế toán 128 3.4 Điều kiện thực 131 KẾT LUẬN 133 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế GTGT : Giá trị gia tăng HTK : Hàng tồn kho H Đ : Hợp đồng KPC Đ : Kinh phí cơng đồn NK : Nhập TSCĐ : Tài sản cố định XK : Xuất 10.XNK : Xuất nhập DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Tên sơ đồ Sơ đồ 01 Quy trình tốn theo phương thức chuyển tiền Sơ đồ 02 Quy trình tốn theo phương thức ghi sổ Sơ đồ 03 Quy trình tốn theo phương thức nhờ thu Sơ đồ 04 Quy trình tốn theo phương thức thư tín dụng Sơ đồ 05 Trình tự hạch tốn nghiệp vụ NK theo phương thức KKTX doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ Sơ đồ 06 Trình tự hạch tốn nghiệp vụ uỷ thác nhập Sơ đồ 07 Trình tự hạch toán nghiệp vụ nhận uỷ thác nhập Sơ đồ 08 Tổ chức máy Công ty cổ phân Xuất nhập tạp phẩm Sơ đồ 09 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm Sơ đồ 10 Quy trình kế tốn máy Cơng ty Sơ đồ 11 Trình tự hạch tốn nghiệp vụ nhập trực tiếp Cơng ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm Sơ đồ 12 Trình tự hạch tốn nghiệp vụ nhận uỷ thác nhập Công ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Bảng 01 Kim ngạch XNK năm 2004, 2005 2006 Bảng 02 Trích số tiêu kết sản xuất kinh doanh năm 2004, 2005 2006 Bảng 03 cấu tài sản nguồn vốn Công ty năm 2004, 2005 Bảng 04 Trích sổ TK 1121.12- VNĐ gửi ngân hàng Ngoại thương Bảng 05 Trích sổ TK 1122.12- Tiền USD gửi ngân hàng Ngoại thương Bảng 06 Trích sổ TK 144.12- Ký quỹ ngân hàng Ngoại thương Bảng 07 Trích sổ TK 1562.18- Chi phí mua hàng phòng Bảng 08 Trích sổ TK 3311.18- Phải trả nhà cung cấp phòng Bảng 09 Trích sổ TK 1561.18- Hàng hố phòng Bảng 10 Trích sổ TK 13312- Thuế GTGT trừ hàng hoá Bảng 11 Trích sổ TK 33312- VAT hàng nhập Bảng 12 Trích sổ TK 33331- Thuế nhập Bảng 13 Trích sổ TK11111- Tiền VNĐ Hà Nội Bảng 14 Trích sổ TK 1312.17- Phải thu khách hàng khác phòng Bảng 15 Trích sổ TK 144.12- Ký quỹ USD ngân hàng Ngoại thương Bảng 16 Trích sổ TK 1122.12- Tiền USD ngân hàng Ngoại thương Bảng 17 Trích sổ TK 1121.12- Tiền VNĐ ngân hàng Ngoại Thương Bảng 18 Trích sổ TK 3312.17- Phải trả nhà cung cấp khác phòng Bảng 19 Trích sổ TK 33331- Thuế nhập phải nộp Bảng 20 Trích sổ TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập Bảng 21 Trích sổ TK 5111.17- Doanh thu bán hàng nội địa phòng LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, xu toàn cầu hoá kinh tế giới diễn mạnh mẽ, mà biểu cụ thể hoạt động trao đổi buôn bán nước với hay gọi hoạt động ngoại thương Trong xu đó, Việt Nam bước hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế, hoạt động ngoại thương trở thành sống phát triển đất nước doanh nghiệp xuất nhập Nói đến phát triển ngoại thương Việt Nam khơng kể đến vai trò hoạt động nhập Nó khơng tác động trực tiếp đến sản xuất nước mà ảnh hưởng đến tiêu dùng Trong năm qua, với phát triển sản xuất xã hội, yêu cầu quản lý kinh tế, cơng tác hạch tốn kế tốn ngày vai trò quan trọng trở thành cơng cụ quản lý thiếu phục vụ cho yêu cầu quản lý nhiều đối tượng khác Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cơng tác kế tốn khơng cơng cụ quản lý mà ý nghĩa quan trọng việc cung cấp thông tin phục vụ cho cho việc định kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn nhập hàng hố, với việc tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Công ty cổ phẩn Xuất nhập tạp phẩm TOCONTAP hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Phạm Quang, em lựa chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp “ Kế tốn nhập hàng hố Công ty cổ phẩn Xuất nhập tạp phẩm” Luận văn gồm chương Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán nhập hàng hoá doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng cơng tác nhập hàng hố Cơng ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm Chương 3: Đánh giá cơng tác nhập hàng hố số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn nhập hàng hố công ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm 10 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung hoạt động kinh doanh nhập 1.1.1.Khái niệm vai trò hoạt động nhập 1.1.1.1.Khái niệm Nhập hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ từ quốc gia khác nước tiêu thụ nhằm làm phong phú thêm cho đầu vào sản xuất tiêu dùng Theo qui định, trường hợp sau coi nhập khẩu: - Mua hàng hố nước ngồi để thoả mãn nhu cầu sử dụng nước để phát triển kinh tế theo hợp đồng mua bán ngoại thương - Đưa hàng hố từ nước ngồi vào Việt Nam để tham gia hội chợ, triển lãm, sau mua lại toán ngoại tệ - Giữ hàng hoá khu chế xuất (phân chia thu nhập bên đối tác không mang nước) để bán thị trường Việt Nam - Tái nhập hàng trước tạm xuất 1.1.1.2 Vai trò hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập Nhập hoạt động quan trọng ngoại thương Nhập tác động trực tiếp đến sản xuất tiêu dùng nước Nhập nhằm bổ sung hàng hoá mà nước không sản xuất được, sản xuất không đáp ứng với nhu cầu Nhập để thay thế, tức nhập hàng hoá sản xuất nước khơng lợi nhập Trong điều kiện kinh tế nước ta nay, vai trò nhập thể qua khía cạnh sau đây: - Tạo điều kiện đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố đất nước - Bổ sung kịp thời mặt cân đối kinh tế đảm bảo phát triển kinh tế cân đối ổn định - Nhập góp phần cải thiện nâng cao mức sống nhân dân, tức nhập góp phần thoả mãn nhu cầu trực tiếp nhân dân hàng tiêu dùng, vừa đảm bảo đầu vào cho sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động - Nhập thúc đẩy tích cực đến xuất Sự tác động thể chỗ nhập tạo đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất hàng Việt Nam ta nước 1.1.2 Đặc điểm chung hoạt động kinh doanh hàng hố nhập Hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập thị trường rộng lớn ngồi nước, chịu ảnh hưởng lớn phát triển sản xuất nước tình hình thị trường nước Người mua, người bán thuộc quốc gia khác nhau, trình độ quản lý, phong tục tập qn tiêu dùng sách ngoại thương quốc gia khác Hàng nhập thường đòi hỏi chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu người tiêu dùng Điều kiện địa lý, phương tiện vận chuyển, điều kiện phương thức tốn ảnh hưởng nhiều đến q trình kinh doanh Thời gian giao hàng tốn khoảng cách xa * Đối tượng nhập Hàng nhập vào nước ta thuộc hai đối tượng hàng phục vụ cho tiêu dùng người dân máy móc thiết bị phục vụ cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, nhập đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào nước nên Nhà nước cho phép nhập mặt hàng cần thiết Đó loại hàng hoá mà nước chưa sản xuất sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng số lượng lẫn chất lượng., đặc biệt trang thiết bị máy móc, vật tư kỹ thuật, cơng nghệ đại Hồn thiện cơng tác kế tốn phải nhằm mục đích cung cấp thơng tin phục vụ quản trị doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế toán, đặc biệt kế toán nghiêp vụ nhập hàng hoá nghĩa phải phát yếu tố chưa hợp lý kế toán nghiệp vụ nhập hàng hố Cơng ty Kết việc hồn thiện phải giúp cho kế toán nghiệp vụ nhập hàng hố Cơng ty hợp lý hơn, khoa học hơn, hiệu Hồn thiện phải đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm hiệu Mọi phương hướng hoàn thiện đưa phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đưa vào áp dụng, sau hồn thiện cơng tác kế tốn tinh giảm cách đáng kể, đem lại hiệu tích cực Và cuối cùng, hồn thiện kế tốn nhập hàng hoá phải xem xét mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, tránh tình trạng hồn thiện cho cơng tác lại gây khó khăn cho cơng tác khác 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn nhập hàng hố cơng ty Cổ phần xuất nhập tạp phẩm Tocotap 3.3.1 Về chứng từ Như phân tích điểm tồn việc sử dụng chứng từ luân chuyển chứng từ liên quan đến nghiêp vụ nhập hàng hoá Khi hàng nhập làm xong thu tục thông quan, không nên lập phiếu nhập kho mà hạch toán vào hàng mua đường (nếu vận chuyển kho Công ty) cuối kỳ hàng chưa nhập kho Và hàng đến kho cơng ty lập phiếu nhập kho để làm hạch toán vào tài khoản hàng hoá (TK 156) Trường hợp hàng nhập làm thủ tục hải quan sau giao cho khách hàng cảng Do theo chế độ kế toán hành khơng quy định loại chứng từ phản ánh hàng hoá chuyển thẳng cho khách hàng nên Cơng ty thường viết phiếu nhập kho, sau lại viết phiếu xuất kho Điều gây khó khăn việc theo dõi giá trị lô hàng giao cho khách hàng (Tiêu thụ ngay) Vì nên Bộ Tài nên hành thêm chứng từ “ Phiếu giao hàng chuyển thẳng” chứng từ phản ánh chất nghiệp vụ Đặc biệt Cơng ty xu hướng giao hàng cảng cho khách hàng nhằm tiết kiệm chi phí phát sinh như: Chi phí vận chuyển, chi phí kho bãi… biện pháp giảm rủi ro cho Công ty Phiếu giao hàng (chuyển thẳng) lập theo mẫu sau: BỘ THƯƠNG MẠI CÔNG TY CP XNH TẠP PHẨM PHIẾU GIAO HÀNG (CHUYỂN THẲNG) Ngày……tháng… năm… Số:……………… TK Nợ:………… TK Có:………… Họ tên người giao hàng……………………………………………………… Địa chỉ………………………………………………………………………… HĐKT số: ………………………….Ngà y………tháng…….năm…………… Họ tên người nhận hàng……………………………………………………… Địa (bộ phận)……………………………………………………………… Đơn vị: ……………………………………………………………………… STT A … ………………………… …… ………………………… ………………………… Cộng: Tổng số tiền (viết chữ):……………………………………………………………… Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………… Người lập phiếu Người nhận hàng Kế toán trưởng Giám đốc 3.3.2 Về tài khoản 3.3.2.1 Về việc sử dụng tài khoản Thứ nhất, Công ty doanh nghiệp xuất nhập mà nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ diễn nhiều Công ty nên sử dụng tài khoản 007- “ ngoại tệ loại” Tài khoản lại chi tiết theo loại ngoại tệ Cách hạch tốn TK 007 sau: +Khi phát sinh tăng ngoại tệ, kế toán ghi đơn Nợ TK 007: Số ngoại tệ tăng them + Khi phát sinh giảm ngoại tệ, kế tốn ghi: TK 007: Số ngoại tệ giảm Đồng thời, kế toán phản ánh tỷ giá thực tế thời điểm phát sinh giao dịch ngoại tệ vào sổ chi tiết tài khoản 007, sổ mở chi tiết theo nguyên tệ mẫu sau SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 007- Nguyên tệ… Từ………….đến……… Số dư đầu kỳ: Chứng từ SH Diễn NT Số dư cuối kỳ: Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Việc sử dụng tài khoản 007 giúp cho kế tốn theo dõi chi tiết loại ngoại tệ nguyên tệ, giá trị Và quan trọng việc sử dụng tài khoản 007 làm cho việc theo dõi ngoại tệ xác, chặt chẽ kịp thời, doanh nghiệp phát sinh nhiều nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ Công ty Thứ hai, Công ty nên sử dụng tài khoản 151- Hàng mua đường để phản ánh hàng trình vận chuyển kho, đặc biệt trường hợp nhập theo giá hàng phải vận chuyển từ cảng bên bán, thời gian vận chuyển thường kéo dài.Việc sử dụng tài khoản giúp cho kế toán theo dõi xác hàng tồn kho doanh nghiệp hàng đường nhập kho, phản ánh chất nghiệp vụ Đặc biệt hàng đường chưa nhập kho thông qua việc phản ánh tài khoản 151 giúp kế toán theo dõi chặt chẽ hơn, tránh rủi ro trình vận chuyển mát, thiếu hụt bị phản ánh sai 3.3.2.2 Về việc chi tiết tài khoản Thứ nhất, tài khoản 1561- hàng hố tự doanh Để dễ dàng nhận biết hàng hoá nhập để bán hay hàng mua để chuẩn bị xuất Kế tốn Cơng ty tiết tài khoản sau: TK 1561- “Hàng hoá tự doanh” chi tiết tài khoản cấp + TK 15611: “ Hàng hóa nhập ” + TK 15612: “ Hàng hoá chờ xuất khẩu” Sau tài khoản cấp lại chi tiết theo phòng xuất nhập TK cấp T 1561 Việc chi tiết giúp kế toán theo dõi hàng hoá theo mục đích cụ thể, từ phục vụ cho cơng tác quản trị doanh nghiệp, ví dụ từ lập báo cáo hoạt động nhập bán nước mua hàng để xuất khẩu, tính cụ thể kim ngạch xuất nhập Và từ đưa định kinh doanh Thứ hai, TK 511- Tài khoản doanh thu bán nội địa tiết theo doanh thu bán hàng doanh thu cung cấp dịch vụ uỷ thác thác nhập khẩu, sau chi tiết theo phòng XNK Cụ thể sau TK cấp T 5111 5 Việc chi tiết TK511 giúp cho kế toán theo dõi dễ dàng loại doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ, từ thấy hiệu hoạt động, làm xây dựng báo cáo quản trị, đưa định kinh doanh 3.3.3 Hoàn thiện hạch tốn 3.3.3.1 Hồn thiện phương pháp hạch tốn ngoại tệ Như biết Cơng ty cổ phần xuất nhập tạp phẩm hạch toán ngoại tệ theo tỷ giá thực tế Do đặc điểm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nghiệp vụ ngoại tệ phát sinh nhiều, kế tốn ln phải cập nhật thơng tin tỷ giá hàng ngày, mà khối lượng cơng việc hạch tốn ghi sổ kế toán nhiều phức tạp, dễ dẫn đến sai sót Nhất hoạt động nhập khẩu, toán nợ phải trả nhà xuất khẩu, kế tốn ln phải cập nhật tỷ giá ngày phát sinh sau điều chỉnh chênh lệch tỷ giá vào doanh thu chi phí hoạt động tài Cuối tháng, cuối kỳ lại điều chỉnh số nợ phải trả theo tỷ giá cuối tháng, cuối kỳ Để giảm bớt công việc kế tốn hạch tốn ngoại tệ, cơng ty nên sử dụng tỷ giá hạch toán để hạch toán nghiệp vụ kinh tế liên quan đến ngoại tệ Khi sử dụng tỷ giá hạch toán, kế toán cần tuân thủ số nguyên tắc sau: - Đối với tài khoản tiền gốc ngoại tệ, nợ phải thu, phải trả, tiền vay gốc ngoại tệ phải quy đổi theo tỷ giá hạch toán - Đối với tài khoản doanh thu, chi phí, mua sắm nhập hàng hoá…phải quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế - Trường hợp mua bán ngoại tệ phải quy đổi theo tỷ giá mua, tỷ giá bán thực tế - Cuối quý cuối niên độ kế toán, kế toán phải điều chỉnh số dư tài khoản tiền ngoại tệ, nợ phải thu, nợ phải trả, tiền vay gốc ngoại tệ theo tỷ giá bình qn Ngân hang Nhà nước cơng bố thời điểm cuối quý, cuối năm Chênh lệch ngoại tệ hạch toán vào TK 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính” TK 635 “ Chi phí tài chính” Sau số bút tốn liên quan đến ngoại tệ hạch toán nghiệp vụ nhập hàng hoá sử dụng tỷ giá hạch toán + Khi ký quỹ mở L/C Nợ TK 144 :(Theo tỷ giá hạch tốn) TK 111,112,311 :(Theo tỷ giá hạch toán) + Khi nhận hàng: Phản ánh trị giá hàng nhập chi phí mua hàng Nợ TK 156(1561) : (Theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 156(1562) : (Theo tỷ giá thực tế) TK 331 : (Theo tỷ giá thực tế) + Khi toán cho nhà cung cấp Nợ TK 331 : (Theo tỷ giá hạch toán ghi nhận) Nợ TK 635 : Nếu lỗ chênh lệch tỷ giá TK 144 : (Theo tỷ giá hạch tốn ghi nhận) CóTK 111(1112),112(1122) : (Theo tỷ giá ghi sổ) TK 515 : Nếu lãi chênh lệch tỷ giá Đồng thời ghi đơn bút toán: TK 007 - Đến cuối kỳ, kế tốn đánh giá lại khoản mục tiền ngoại tệ, khoản phải thu, phải trả, nợ vay gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái Ngân hàng Nhà nước công bố + Nếu tỷ giá cuối năm cao tỷ giá hạch tốn Cơng ty, kế tốn ghi: Nợ TK 111(1112), 1122, 311… TK 515 : Số nguyên tệ* chênh lệch tăng : Số nguyên tệ* chênh lệch tăng + Nếu tỷ giá cuối năm thấp tỷ giá hạch tốn Cơng ty kế tốn ghi: Nợ TK 635 TK 1112, 1122, …… : Số nguyên tệ*chênh lệch giảm : Số nguyên tệ*chênh lệch giảm 3.3.3.2 Hồn thiện hạch tốn nhập trực tiếp * Trong nghiệp vụ nhập trực tiếp, Công ty nhập hàng theo giá FOB, nhận hàng cảng người bán Cơng ty phải hạch tốn Nợ TK 151 TK 3311 Khi hàng đến cảng Việt Nam, vào chi phí bảo hiểm, chi phí vận chuyển, chi phí hải quan, thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, kế toán ghi + Bút tốn 1: Các chi phí vận chuyển bảo hiểm Nợ TK 1562 TK 331, 111,112 + Bút tốn 2: Phí hải quan Nợ TK 1562 TK 111,112 + Bút toán 3: Phản ánh thuế nhập Nợ TK 151 TK 33331 + Bút tốn 4: phản ánh thuế GTGT hàng nhập Nợ TK 13312 TK 33312 - Khi hàng nhập kho Nợ TK 1561 TK 151 3.3.3.3 Hồn thiện hạch tốn nghiệp vụ nhập uỷ thác Đối với nghiệp vụ nhập uỷ thác hàng hố, Cơng ty trung gian nên kế toán phản ánh khoản nộp hộ không phản ánh vào TK 156 Các khoản thuế mà Công ty phải nộp hộ bên giao uỷ thác thường phản ánh vào tài khoản thuế phải nộp chung cho hàng hoá nhập trực tiếp Điều làm cho việc phân biệt khoản nợ Nhà nước mà Công ty trực tiếp nợ với khoản nợ Nhà nước mà Công ty tốn hộ Vì nên Cơng ty nên mở tài khoản chi tiết thuế phải nộp nhà nước sau: -TK 33331.8- “Thuế nhập phải nộp hộ bên giao uỷ thác” Tài khoản kết cấu sau: + Bên Nợ: Phản ánh số thuế nhập nộp hộ bên giao uỷ thác + Bên Có: Phản ánh số thuế nhập phải nộp hộ bên giao uỷ thác - TK 33312.8-“ Thuế GTGT hàng nhập phải nộp hộ bên giao uỷ thác” Tài khoản kết cấu sau: + Bên Nợ: Phản ánh số thuế GTGT hàng nhập nộp hộ bên giao uỷ thác + Bên Có: Phản ánh số thuế GTGT hàng nhập phải nộp hộ bên giao uỷ thác 3.3.4 Hoàn thiện sổ kế toán Như đề cập tồn tổ chức sổ kế tốn Cơng ty, qua cho thấy Công ty nên sử dụng chứng từ ghi sổ sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Thêm sổ tổng hợp Công ty nên thêm phần ngày tháng ghi sổ dễ dàng thuận lợi cho việc đối chiếu, kiểm tra Sau mẫu loại sổ BỘ THƯƠNG MẠI CÔNG TY CP XNK TẠP PHẨM CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: Ngày tháng năm Trích yếu Cộng Kèm theo chứng từ Ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BỘ THƯƠNG MẠI CÔNG TY CP XNK TẠP PHẨM SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm Chứng từ ghi sổ SH - Cộng tháng - Cộng luỹ kế từ đầu quý Sổ trang, đánh dấu số trang từ 01 đến trang Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc BỘ THƯƠNG MẠI CÔNG TY CP XNK TẠP PHẨM SỔ CÁI Từ tháng đến tháng năm Tài khoản: Dư nợ đầu: Dư đầu: Phát sinh nợ: Phát sinh có: Dư nợ cuối: Dư cuối: Ngày Chứng từ ghi sổ SH tháng ghi sổ Sổ trang, đánh số trang từ số 01 đến trang Ngày mở sổ: Người ghi sổ Ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc 3.4 Điều kiện thực * Về phía Nhà Nước Mặc dù hệ thống chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam xây dựng cụ thể rõ ràng, phù hợp với quốc tế trước thực tế hoạt động doanh nghiệp đa dạng không ngừng thay đổi nên chế độ kế tốn nói chung quy định kế tốn nhập hàng hố nói riêng đơi điểm cần xem xét Chính Nhà Nước, cụ thể Bộ Tài cần khơng ngừng nghiên cứu để hồn thiện Luật kế tốn, chuẩn mực kế tốn định, thơng tư hướng dẫn thực chế độ kế toán Muốn số biện pháp quan trọng Nhà Nước, Bộ Tài cần nắm sát tình hình hoạt động chung doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập thông qua kênh thu thập thông tin, ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp như: Khảo sát thực tế; Tổ chức hội nghị, diễn đàn doanh nghiệp công tác kế toán; Lập trang Web trực tuyến hỗ trợ kế toán cho doanh nghiệp tiếp thu ý kiến từ doanh nghiệp Bên cạnh Nhà Nước nên tiếp tục tiến hành cải cách công tác quản lý cải cách thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo pháp luật * Về phía doanh nghiệp Để ngày hồn thiện cơng tác kế tốn mình, kế tốn nhập hàng hố, doanh nghiệp cần vận dụng chế độ kế toán vào đặc điểm cụ thể đơn vị Một điều quan trọng doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhập định, thơng tư kế tốn ban hành để từ áp dụng cach phù hợp linh hoạt vào doanh nghiệp Nên sử dụng kênh hỗ trợ kế toán Nhà Nước, tránh tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ kế tốn Khơng vậy, doanh nghiệp cần ý kiến phản hồi cho quan quản lý Nhà Nước Doanh nghiệp nên đầu tư thích đáng vào nhân lực kế tốn phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác kế toán KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế tồn cầu nay, vai trò hoạt động kinh doanh xuất nhập quan trọng, doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập nói riêng cần khơng ngừng cải cách hồn thiện để tồn phát triển Trong điều kiện đổi chế, doanh nghiệp quyền tự chủ tài chính, đứng trước yêu cầu thực tế, doanh nghiệp phải hồn thiện mặt đặc biệt cơng tác kế tốn Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần xuất nhập tạp phẩm, em nhận thấy kế tốn thực cơng cụ quan trọng, phục vụ công tác quản lý điều hành công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc định kinh doanh Vì lẽ việc hồn thiện cơng tác kế tốn, đặc biệt kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá vấn đề tất yếu Với đề tàiKế toán nghiệp hàng hố cơng ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm” em mong muốn góp phần đóng góp ý kiến để hồn thiện phương pháp kế tốn nghiệp vụ nhập hàng hóa Cơng ty ... tạp phẩm 42 2.1.2.1.Chức Công ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm 42 2.1.2.2.Nhiệm vụ Công ty cổ phần Xuất nhập tạp phẩm 42 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập công ty xuất nhập tạp phẩm. .. Sổ kế toán 101 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN NHẬP KHẨU HÀNG HỐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM... 1.2.Vai trò nhiệm vụ kế toán nhập hàng hoá 21 1.2.1.Vai trò kế tốn nhập hàng hoá 21 1.2.2.Nhiệm vụ kế toán nhập hàng hoá 22 1.3 Kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá 23 1.3.1.Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu tạp phẩm , Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu tạp phẩm , phần Xuất Nhập khẩu tạp phẩm., khẩu tạp phẩm TOCOTAP, Sơ đồ 9 : Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu, Sơ đồ 10: Quy trình kế toán máy của Công ty, Với ví dụ trên các chứng từ gồm:, Với ví dụ 2 các chứng từ bao gồm, phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm., Ngày 9/8/2006. Công ty Việt Hà ứng trước tiền mặt cho Công ty để mở, Sau đây là một số chứng từ minh hoạ cho ví dụ 3, Đối với nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị. Kế toán nhập các chứng từ gốc như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng. Từ các chứng từ nhập, phần mền kế toán sẽ tự động lên các sổ, SỔ CÁI TÀI KHOẢN, Hệ thống tài khoản công ty đang sử dụng là theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.Tuy vậy có một số tài khoản chưa được Công ty sử dụng như, cho khách hàng ngay tại cảng. Do theo chế độ kế toán hiện hành không có quy, Thêm nữa sổ cái tổng hợp của Công ty nên có thêm phần ngày tháng ghi sổ như vậy sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn cho việc đối chiếu, kiểm tra. Sau đây là mẫu những loại sổ trên.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay