Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty may mặc xuất khẩu thành công hà tĩnh

58 18 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:56

Luận văn Hạch toán tiền lương bảo hiểm Công ty May mặc xuất Thành Công Tĩnh lòi mỡ đầu Nêu yếu tố lao động, là: lao động người, đối tượng lao động công cụ lao động Thiếu ba yếu tố q trình sản xuất khơng diễn Nếu xét mức độ quan trọng lao động người yếu tố đóng vai trò định Khơng có tác động người vào tư liệu sản xuất (2 yếu tố sau) tư liệu sản xuất khơng thể phát huy tác dụng Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ để đạt lợi ích cụ thể, tiền cơng (lương) mà người sử dụng lao động họ trả Vì vậy, việc nghiên cứu q trình phân tích hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn) người lao động quan tâm Trước hết họ muốn biết lương thức hưởng bao nhiêu, họ hưởng cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn họ có trách nhiệm với quỹ Sau việc hiểu biết lương khoản trích theo lương giúp họ đối chiếu với sách Nhà nước quy định khoản này, qua biết người sử dụng lao động trích đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa Cách tính lương doanh nghiệp giúp cán công nhân viên thấy quyền lợi việc tăng suất lao động, từ thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động doanh nghiệp Còn doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu q trình hạch tốn lương doanh nghiệp giúp cán quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với sách Nhà nước, đồng thời qua cán cơng nhân viên doanh nghiệp quan tâm bảo đảm quyền lợi yên tâm hăng hái lao động sản xuất Hoàn thiện hạch tốn lương giúp doanh nghiệp phân bổ xác chi phí nhân cơng vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm nhờ giá hợp lý Mối quan hệ chất lượng lao động (lương) kết sản xuất kinh doanh thể xác hạch tốn giúp nhiều cho máy quản lý doanh nghiệp việc đưa định chiến lược để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Xuất phát từ tầm quan trọng lao động tiền lương, thời gian trực tập Công ty may mặc Thành Công nhờ giúp đỡ phòng kế tốn hướng dẫn Thầy giáo, em sâu tìm hiểu chuyên đề: “Hạch toán tiền lương bảo hiểm Công ty May mặc xuất Thành Công Tĩnh” Nội dung chuyên đề xây dựng gồm chương: Chương I: Những lý luận tiền lương bảo hiểm Chương II: Thực trạng hạch tốn tiền lương bảo hiểm cơng ty may mặc Thành công tĩnh Chương III: Nhận xét, đánh giá số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn tiền lương bảo hiểm cơng ty may mặc Thành công tĩnh Chương I Những lý luận tiền lương bảo hiểm I - Khái quát chung tiền lương Việt Nam trước đây, kinh tế bao cấp, tiền lương hiểu phần thu nhập quốc dân, Nhà nước phân phối cách có kế hoạch cho người lao động theo số lượng chất lượng lao động Chuyển sang kinh tế thị trường, nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh có quản lý vĩ mơ Nhà nước, tiền lương hiểu theo nghĩa kinh tế Nhà nứơc định hướng cho sách lương hệ thống áp dụng cho người lao động làm việc thành phần kinh tế quốc dân Nhà nước công nhận hoạt động thị trường sức lao động Quan niệm Nhà nước tiền lương sau: “Tiền lương giá sức lao động hình thành sở giá trị sức lao động thơng qua thoả thuận người có sức lao động người sử dụng sức lao động, đồng thời chịu chi phối quy luật kinh tế, có quy luật cung – cầu” Trong chế mới, toàn loại giá khác thị trường, tiền lương tiền công người lao động khu vực sản xuất kinh doanh thị trường định Nguồn tiền lương thu nhập người lao động lấy từ hiệu sản xuất kinh doanh (một phần giá trị sáng tạo ra) Tuy nhiên quản lý vĩ mô Nhà nước tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh buộc doanh nghiệp phải bảo đảm cho người lao động có thu nhập tối thiểu mức lương tối thiểu Nhà nước ban hành để ngươì lao động ăn, ở, sinh hoạt học tập mức cần thiết Còn người lao động khu vực hành nghiệp hưởng lương theo chế độ tiền lương Nhà nước quy định theo chức danh tiêu chuẩn, trình độ nghiệp vụ cho đơn vị công tác Nguồn chi trả lấy từ ngân sách Nhà nước Tuy khái niệm tiền lương thừa nhận sức lao động hàng hoá đặc biệt (là tổng thể mối quan hệ xã hội) đòi hỏi phải trả lương cho người lao động theo đóng góp hiệu cụ thể thời kỳ chuyển đổi nên tất đơn vị sản xuất kinh doanh, quan hành nghiệp khu vực Nhà nước nước ta chưa hoàn toàn hoạt động trả lương đơn vị sản xuất tư nhân, cần có đầy đủ thời gian chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho việc trả lương theo hướng thị trường Trong doanh nghiệp cần sử dụng lực lượng lao động định tuỳ theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể Chi phí tiền lương yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Vì vậy, sử dụng hợp lý lao động tiết kiệm chi phí lao động sống (lương), góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động doanh nghiệp II - Các hình thức trả tiền lương Hiện nay, việc trả lương doanh nghiệp phải thực theo luật lao động theo Nghị định NĐ 197 CP 31-12-1994 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành điều 58 Bộ luật lao động nước ta Các doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương sau: - Hình thức trả lương theo thời gian - Hình thức trả lương theo sản phẩm - Hình thức trả lương khốn A Hình thức trả lương theo thời gian: Tiền lương theo thời gian tính theo đơn vị thời gian như: tháng, tuần, ngày,  Lương tháng quy định sẵn bậc lương tháng lương, có nhiều nhược điểm khơng tính người làm việc nhiều hay ngày tháng, khơng có tác dụng khuyến khích tận dụng đủ số ngày làm việc quy định Lương tháng thường áp dụng để trả lương cho nhân viên làm cơng tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế nhân viên thuộc ngành hoạt động khơng có tính chất sản xuấtLương tuần trả cho người lao động vào mức lương tháng số tuần thực tế tháng Lương tuần áp dụng trả cho đối tượng lao động có thời gian lao động khơng ổn định mang tính chất thời vụ  Lương ngày trả cho người lao động vào mức lương ngày số ngày làm việc thực tế tháng Lương ngày thường áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp hưởng lương thời gian, tính lương cho người lao động ngày hội họp, học tập làm nghĩa vụ khác làm để tính trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) Hình thức có ưu điểm đơn giản, dễ tính tốn, phản ánh trình độ kỹ thuật điều kiện làm việc người lao động Song, chưa gắn tiền lương với kết lao động người nên khơng kích thích việc tận dụng thời gian lao động, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm  Mức lương tính dựa sở mức lương ngày, thường áp dụng để trả lương cho lao động trực tiếp thời gian làm việc không hưởng theo sản phẩm Ưu điểm hình thức tận dụng thời gian lao động công nhân nhược điểm chưa gắn tiền lương với kết lao động với người, theo dõi phức tạp *Tiền lương Tiền lương cấp bậc = tháng Số ngày làm việc  chức vụ ngày thực tế tháng Tiền lương tháng  12 tháng *Tiền lương tuần = Số tuần làm việc theo chế độ (52) Tiền lương tháng *Tiền lương ngày = Số ngày làm việc theo chế độ (22) Tiền lương ngày *Tiền lương = Số làm việc theo chế độ Hình thức trả lương có nhược điểm khơng phát huy đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động khơng xét đến thái độ lao động, đến cách sử dụng thời gian lao động, sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, chưa ý đến kết chất lượng công tác thực tế người lao động B Hình thức trả lương theo sản phẩm Theo hình thức này, sở để tính trả lương số lượng chất lượng sản phẩm hồn thành Đây hình thức trả lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn bó chặt chẽ thù lao lao động với kết sản xuất, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy lực, khuyến khích tài năng, sử dụng phát huy khả máy móc trang thiết bị để tăng suất lao động Tuỳ thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể doanh nghiệp, hình thức trả lương theo sản phẩm vận dụng theo phương pháp cụ thể: - Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế - Trả lương theo sản phẩm gián tiếp - Trả lương theo sản phẩm có thưởng - phạt - Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến C Hình thức trả lương khóan Có phương pháp khốn: khốn cơng việc khốn quỹ lương - Khốn cơng việc: Theo hình thức này, doanh nghiệp quy định mức tiền lương cho công việc khối lượng sản phẩm hoàn thành Người lao động vào mức lương tính tiền lương thơng qua khối lượng cơng việc hồn thành Mức lương quy định Khối lượng cơng việc Tiền lương khốn cơng việc =  cho cơng việc - Khốn quỹ lương hồn thành Theo hình thức này, người lao động biết trước số tiền lương mà họ nhận sau hồn thành cơng việc thời gian hồn thành cơng việc giao Căn vào khối lượng công việc khối lượng sản phẩm thời gian cần thiết để hoàn thành mà doanh nghiệp tiến hành khoán quỹ lương Trả lương theo cách tạo cho người lao động có chủ động việc xếp tiến hành công việc từ tranh thủ thời gian hồn thành cơng việc giao Còn người giao khốn n tâm thời gian hồn thành Nhược điểm phương pháp trả lương dễ gây tượng làm bừa, làm ẩu, không đảm bảo chất lượng muốn đảm bảo thời gian hoàn thành Vì vậy, muốn áp dụng phương pháp cơng tác kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm trước giao nhận phải coi trọng, thực chặt chẽ Nhìn chung, doanh nghiệp tồn kinh tế thị trường, đặt lợi nhuận lên mục tiêu hàng đầu nên việc tiết kiệm chi phí lương nhiệm vụ quan trọng, cách thức trả lương lựa chọn sau nghiên cứu thực tế loại công việc doanh nghiệp biện pháp bản, có hiệu cao để tiết kiệm khoản chi phí Thơng thường doanh nghiệp phần việc phát sinh đa dạng với quy mơ lớn nhỏ khác Vì vậy, hình thức trả lương doanh nghiệp áp dụng linh hoạt, phù hợp trường hợp, hoàn cảnh cụ thể để có tính kinh tế cao III - Lý luận chung bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn “BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ gặp phải biến cố làm giảm khả lao động việc làm cách hình thành sử dụng quỹ tài tập trung đóng góp người sử dụng lao động người lao động, nhằm đảm bảo an toàn đời sống cho người lao động gia đình họ, góp phần đảm bảo an toàn xã hội” Việt Nam nay, người lao động có tham gia đóng BHXH có quyền hưởng BHXH Đóng BHXH tự nguyện hay bắt buộc tuỳ thuộc vào loại đối tượng loại doanh nghiệp để đảm bảo cho người lao động hưởng chế độ BHXH thích hợp Phương thức đóng BHXH dựa sở mức tiền lương quy định để đóng BHXH người lao động  Quỹ BHXH Theo chế độ hành, quỹ BHXH tính theo tỷ lệ 20% tổng quỹ lương cấp bậc khoản phụ cấp thường xuyên người lao động thực tế kỳ hạch tốn Trong đó, 15% người sử dụng lao động phải nộp khoản tính vào chi phí kinh doanh, 5% người lao động trực tiếp đóng góp (trừ trực tiếp vào lương)  Quỹ BHYT Quỹ BHYT hình thành cách trích 3% số thu nhập tạm tính người lao động; người sử dụng lao động phải chịu 2%, khoản tính vào chi phí kinh doanh, người lao động trực tiếp nộp 1% (trừ vào thu nhập) Quỹ BHYT Nhà nước tổ chức, giao cho quan quan BHYT thống quản lý trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế nhằm huy động đóng góp cá nhân, tập thể cộng đồng xã hội để tăng cường chất lượng việc khám chữa bệnh Vì vậy, tính mức trích BHYT, nhà doanh nghiệp phải nộp toàn cho quan BHYT  Quỹ KPCĐ KPCĐ quỹ tài trợ cho hoạt động cơng đồn cấp Theo chế độ hành kinh phí cơng đồn tính theo tỷ lệ 2% tổng quỹ tiền lương phải trả cho người lao động người sử dụng lao động phải chịu khoản chi phí (khoản tính vào chi phí kinh doanh) Thơng thường xác định mức tính kinh phí cơng đồn kỳ nửa doanh nghiệp phải nộp cấp trên, nửa sử dụng để chi tiêu cho cơng đoàn đơn vị IV - Nhiệm vụ hạch toán tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu số lượng lao động, thời gian kết lao động, tính lương tính trích khoản theo lương, phân bổ chi phí nhân cơng đối tượng sử dụng lao động Hướng dẫn kiểm tra nhân viên hạch toán phận sản xuất kinh doanh, phòng ban thực đầy đủ chứng từ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương, mở sổ cần thiết hạch toán nghiệp vụ lao động tiền lương chế độ, phương pháp Lập báo cáo lao động tiền lương thuộc phần việc phụ trách Phân tích tình hình quản lý, sử dụng thời gian lao động, chi phí nhân công, suất lao động, đề xuất biện pháp nhằm khai thác, sử dụng triệt để có hiệu tiềm lao động sẵn có doanh nghiệp V - Chứng từ ban đầu để hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ Sổ sách phận lao động tiền lương doanh nghiệp lập dựa sở chứng từ ban đầu lập tuyển dụng nâng bậc, việc biến động lao động ghi chép kịp thời vào sổ sách lao động làm cho việc tính lương phải trả chế độ khác cho người lao động kịp thời b/ Thu trực tiếp nhân viên nghỉ không lương {20% BHXH; 3% BHYT } Trần Thị Hà:  Nợ TK 3388: 337.824đ Có TK 3383: 295.760đ Có TK 3384: 44.064đ Thu nhân viên: Đặng Thị Phúc: BHXH (đ) BHYT (đ) Văn Đức Vinh: 118.656 17.798 Nguyễn Thị Thanh Hà: 153.792 Nguyễn Thị Bình: 220.320 23.069 33.048 ghi định khoản tương tự: c/+ Trích 15% BHXH, 2% BHYT tính vào 6421 cho nhân viên kế tốn lương cơng ty quản lý: 15% BHXH phận quản lý đội may số =5.644.320đ + 119.880 = 5.764.200đ (số liệu tính gần “tính trích bảo hiểm”) Nợ TK 6421: 5.764.200đ Có TK 3383:5.764.200đ 2% BHYT phận quản lý đội may số = 752.456đ + 15.984đ = 768.440đ (số liệu tính gần “tính trích bảo hiểm”)  kế tốn ghi: Nợ TK 6421: 768.440 Có TK 3384: 768.440 d/+ Trích KPCĐ tồn cơng ty kế tốn vào lương thực trả phận lương trích 2% KPCĐ ghi vào định khoản sau: Nợ TK 1368 (Đội may số 3): 1.183.033đ Nợ TK 1368 (Đội may sô 4) 1.173.506đ Nợ TK 6421 (vănphòng Cơng ty): 1.400.905đ Có TK 3382: 3757.444đ - Tổng công ty báo thu kinh phí cơng đồn tháng cuối năm 1998 số tiền 5.701.006  Nợ TK 3382: 5.701.006đ Có TK 336: 5.701.006đ Ghi sổ nghiệp vụ hạch toán tiền lương: Hàng tháng, kế tốn Cơng ty, kế tốn cơng ty tập hợp chứng từ hạch toán thời gian lao động, kết lao động phận nhân viên để tính lương xong trước ngày cuối tháng, làm để trả lương cho CBCNV vào đầu tháng Các nghiệp vụ hạch toán lương ghi vào sổ kế toán theo định khoản (đã nêu phần giới thiệu nghiệp vụ hạch toán tiền lương) Cơng ty áp dụng thống hình thức ghi sổ nhật ký chung vậy, chứng từ hạch tốn tiền lương trước tiên ghi vào sổ chi tiết sổ nhật ký chung đơn vị Sổ chi tiết mở theo dõi tiền lương nhân viên quản lý đơn vị sổ chi tiết TK 3341 - Tiền lương Còn sổ chi tiết theo dõi tiền lương nhân viên sản xuất Công ty sổ chi tiết TK 1411 - Tạm ứng lương kế tốn Cơng ty kế tốn đội may mở sổ chi tiết TK 1411 để theo dõi lương cơng nhân mà quản lý để kết chuyển vào chi phí tính giá thành sản phẩm Từ sổ nhật ký chung, kế toán theo quy tắc phải mở sổ TK 3341, TK 1411 để theo dõi lương cho quý (3 tháng) Công ty May xuất Thành công Tĩnh, phận kế toán dùng sổ chi tiết TK 3341, TK 1411 mở tháng làm để lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài thay cho sổ sổ TK 3341, 1411 không mở Các sổ chi tiết dùng để hạch tốn tiền lương Cơng ty sau I Sổ chi tiết TK 3314 sổ chi tiết TK 1411: (được coi sổ cái) Sổ chi tiết TK 3341 - Tiền lương sổ chi tiết TK 1411 - tạm ứng lương mở để theo dõi tình hình tốn lương Cơng ty với nhân viên quản lý nhân viên sản xuất Công ty Mẫu biểu sau May xuất Sổ chi tiết tài khoản Đội may số I thành công tĩnh Tháng năm 2005 3341 - Lương Số dư đầu kỳ: Ngày CT SCT 122 C 122 C 122 C 122 C 123 C 123 C 123 C 124 C 124 C 124 C PBT L PBT L Ngày GS 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 31/5/20 05 31/5/05 Tổng phát sinh Người lập biểu 23.934.63 23.934.63 4 Số dư cuối kỳ: Ngày 12/6/2005 Kế toán trưởng II - Sổ Nhật ký chung Công ty Sổ Nhật ký sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh Cơng ty theo trình tự thời gian Các số liệ ghi sổ Nhật ký chung dùng làm để ghi sổ TK Sổ Nhật ký chung Cơng ty có kết cấu phương pháp ghi sổ giống quy định Bộ tài May xuất thành cơng tĩnh Sổ Nhật ký chung Đội may số I ST T 178 Số CT 122C 179 122C 180 123C 181 123C 182 124C 183 124C Ngày CT 31/5/05 31/5/05 31/5/05 31/5/05 31/5/05 31/5/05 184 PBT L 31/5/05 31/5/05 Hạch toán phân bổ tiền lương tháng 5/05 Tồn đội 2412 950.000 Chi phí NV quản lý 6421 22.984.634 Lương 3341 23.934.634 Ghi sổ nghiệp vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế tốn cơng ty: Tương tự trình tự ghi sổ tiền lương, nghiệp vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ sau định khoản kế toán ghi vào sổ chi tiết TK 3382, TK3383, TK 3384 sổ chi tiết có liên quan khác sổ chi tiết TK 6421, TK 1368, TK 3388 sổ nhật ký chung cơng ty Sau đó, vào sổ nhật ký chung kế toán ghi sổ TK 3382, sổ TK 3383 sổ TK 3384 Sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết TK 3382, TK 3383, TK 3384 lập ghi chép tương tự trình bày phần giới thiệu sổ hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp tiền lương Mẫu sổ sau: May xuất thành công tĩnh Sổ chi tiết tài khoản Tháng năm 2005 3382 - Kinh phí cơng đồn Đội may số I Số dư đầu kỳ: 6.334.4 26 Ngày CT Ngày 31/5/2 005 31/5/2 31/5/2 005 31/5/2 31/5/2 005 31/5/2 XNK DN 31/5/2 005 31/5/2 XNK DN 31/5/2 005 31/5/2 XNT L 31/5/2 005 31/5/2 XNT L 31/5/2 005 31/5/2 SCT TCT0 126C KPC Đ Tổng phát sinh 7.203.98 3.757.44 Số dư cuối kỳ: 2.887.8 Ngày 14/06/2005 Kế toán trưởng Người lập biểu Chương III Nhận xét, đánh giá số đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác hạch tốn Tiền lương Bảo hiểm Công ty may xuất thàh công tĩnh I Nhận xét chung cơng tác hạch tốn tiền lương bảo hiểm Công ty may Xuất Khẩu Thành Cơng tĩnh Trong cơng tác hạch tốn Tiền lương Bảo hiểm (các khoản trích theo lương), Cơng ty thực nghiêm túc với quy định chế độ kế toán hệ thống chứng từ, sổ sách Tiền lương Việc ghi sổ kế toán tiến hành thực theo trình tự quy định Hình thức ghi sổ nhật ký chung áp dụng Công ty phù hợp với đặc điểm công tác kế toán đơn vị đặc biệt thuận tiện việc kế tốn Tiền lương Bảo hiểm (Có nghiệp vụ phát sinh, nghiệp vụ hạch toán lương đơn giản, dễ hiểu, dễ phân bố) Hình thức trả lương Cơng ty đáng ý Nó thể khả phân tích, đánh giá, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn kế toán Tiền lương đơn vị cách khoa học, hợp lý Công ty áp dụng hình thức trả lương thời gian theo sản phẩm (như trình bày) để tính lương cho nhân viên quản lý tốt.(Họ vừa nhân viên làm cơng tác hành chính, vừa nhân viên Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực may mặc chủ yếu) Trả lương theo hình thức kết hợp trả lương theo thời gian trả lương theo sản phẩm phản ánh sách hiệu (kết quả) cơng việc, tính giá trị sức lao động nhân 87 viên phận văn phòng Cơng ty Tương tự cách trả lương khoán cho nhân viên đội sản xuất nhân viên quản lý đội may , phù hợp, khuyến khích người lao động làm việc có trách nhiệm đáp ứng lòng tin cán lãnh đạo Kế tốn tính Tiền lương cho người lao động đầy đủ, xác đảm bảo lợi ích cho nhân viên Công ty, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó lợi ích người lao động với cơng việc họ đảm nhận Về hạch tốn BHXH, BHYT, KBCĐ Công ty quan tâm cách thích đáng, cụ thể là: Cơng ty ln hồn thành nộp quỹ đủ, thời hạn.Điều thể tinh thần trách nhiệm cao Công ty quyền lợi người lao động Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực cơng tác kế tốn nói chung cơng tác tổ chức hạch tốn Tiền lương nói riêng, Cơng ty nhiều tồn cần giải II Một số đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn Tiền lương Bảo hiểm Công ty may xuất thành công tĩnh Sau nghiên cứu cơng tác tổ chức hạch tốn Tiền lương Bảo hiểm Công ty xin nêu số khuyết điểm cách sửa đổi mà Công ty nên khắc phục sau: Thứ nhất: Đầu tiên, chứng từ ban đầu hạch toán sử dụng thời gian bảng chấm công Công ty, việc ghi chép không rõ ràng, thống - Việc theo dõi thời gian làm việc người lao động để chấm khơng có mặt “O”, hay nghỉ có phép “P” khơng hồn theo giấy nghỉ phép theo quy định Chỉ cần người nghỉ có báo miệng trước cho người chấm cơng coi ngày nghỉ họ có phép tính lương theo 100% LCB.Thêm vào đó, Cơng ty khơng có quy định số ngày nghỉ phép tối đa hưởng lương Đây sơ hở lớn lãnh đạo Công ty, kế toán lương vốn biết điều khơng có góp ý với phòng tổ chức hành - nơi theo dõi chấm cơng, theo sai sót khơng đáng có khơng nên tiếp tục để tình trạng tồn tại, tái diễn Nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỷ luật Công ty - Thứ hai: cột cuối mục quy đổi bảng Chấm công Cơng ty, khơng có hướng dẫn cách ghi cụ thể kế tốn cho người chấm cơng nên cột thường khơng dược ghi, có tháng nhân viên chấm cơng có ghi lại khơng ghi nơi quy định Việc kế toán Tiền lương Công ty cho chuyện nhỏ thực chất gây khơng ảnh hưởng xấu đến q trình tính lương kế tốn lương Nếu nhìn vào bảng chấm cơng khơng có ghi phần Quy đổi này, kế toán phải thời gian quy đổi bảng chấm công vào cột (làm thay cho phần việc người chấm công) để làm tính lương CBCNV Còn trường hợp người chấm cơng có ghi chép cột “quy đổi” ghi tuỳ tiện, kế tốn khơng người chấm cơng ghi số liệu (nội dung số liệu tính), ngày công thực tế làm việc nhân viên tháng tổng số ngày công thực tế số ngày hưởng phép nhân viên Để chấm dứt tình trạng này, làm gọn nhẹ cho cơng tác hạch tốn lương, tơi xin đưa giải pháp cụ thể sau: Kế toán lương Cơng ty thay sử dụng mẫu biểu Bảng chấm công sử dụng mẫu biểu Bảng chấm cho tồn Cơng ty Trong bảng chấm cơng này, phần Quy đổi gồm cột với nội dung giống cũ tên cột ghi rõ để người chấm công cần đọc tên cột hiểu cách ghi cột Tuy nhiên bên cạnh đó, kế tốn lương Cơng ty cần quy định bắt buộc, bảng chấm cơng trước gửi lên phòng kế tốn phải tính tốn, ghi chép số liệu vào cột “ Qui đổi” theo qui định, cóp sai sót tính tốn phần này, người chấm cơng người có trách nhiệm kiểm tra bảng chấm cơng phải hồn chỉnh trách nhiệm Có vậy, việc thực nghiêm chỉnh qui định cơng tác kế tốn nhân viên công ty tiếp thu chấp hành Bảng chấm cơng T5 phận văn phòng Cơng ty áp dụng giải pháp lập sau: Thứ ba: Hiện tại, xí nghiệp sản xuất đội sản xuất sử dụng bảng chấm công để theo dõi thời gian làm thêm người lao động (là bảng chấm công thứ hai lập song song với bảng chấm công theo dõi thời gian làm việc chính) với mẫu số bảng chấm công Làm không khoa học thời gian làm thêm thực tế thường tính theo Thơng thường, đội may tính miệng ghi vào công thứ tự từ cột số đến cột số 31 Hết tháng bảng chấm công làm thêm chuyển lên kế toán lương xí nghiệp để tính lương cho lao động đội) Việc ghi chép thời gian làm thêm người lao động khơng theo dõi xác số công lao động thêm nhân viên nhẩm làm theo trí nhớ gộp lại ghi công dễ bị thiếu thừa công) gây nên thiếu cơng việc tính lương Theo tơi, giải vấn đề cách đơn giản kế tốn cơng ty xây dựng nên có mẫu bảng chấm công làm thêm áp dụng thống cho tồn cơng ty( phận tính lưong) Mẫu bảng chấm cơng cơng làm thêm có sau: (Lấy ví dụ áp dụng chấm cơng làm thêm cho phận quản lý xí nghiệp Đội may số 1) Thứ bốn: Công ty, số người không tham gia nộp Bảo hiểm nhiều lẫn nhân viên nộp Bảo hiểm bảng tốn lương Vì nên kế tốn Công ty tiến hành tách hai loại nhân viên: + Nộp Bảo hiểm + Khơng nộp Bảo hiểm Để tính lương riêng khấu trừ hay không khấu trừ Bảo hiểm vào lương cách đồng loạt Làm vậy, dòng tổng cộng cuối bảng tốn lương thể rõ được: Tổng số tiền trích quỹ Bảo hiểm = % Bảo hiểm phải khấu trừ x tổng số quỹ lương số nhân viên có tham gia nộp Bảo hiểm Thứ năm - Trong điều lệ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mức trích quỹ BHXH, BHYT phải trích theo “tiền lương cấp bậc, chức vụ, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) ghi hợp đồng lao động khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ, thâm niên” Như vậy, theo quy định Cơng ty BHXH, BHYT phải tính theo số tiền sau: Tổng tiền làm để trích quỹ BHXH, BHYT = Mức tiền tháng + Phụ cấp lưu động + Phụ cấp trách nhiệm (nếu có) Hiện Cơng ty trích Bảo hiểm mức lương nhân viên, mức BHXH, BHYT đơn vị trích tính vào chi phí sản xuất kinh doanh so với quy định Đơn vị chưa làm tròn trách nhiệm quyền lợi cán công nhân viên Công ty Đây vấn đề quan trọng mà Công ty cần phải lưu tâm để điều chỉnh kịp thời, vào chuyện này, gây tâm lý không tốt cho người lao động Công ty Kết luận Nền kinh tế hàng hoá , tiền tệ buộc doanh nghiệp phải đối mặt với thị trường Để tồn tại, phát triển kinh doanh có hiệu bên cạnh hoạt động đa dạng phong phú sản xuất kinh doanh, tất yếu doanh nghiệp phải có chế dự báo, kiểm tra, giám đốc cách toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong thực tập công ty May xuất Thành Công tĩnh, sâu vào vấn đề lao động tiền lương cơng ty qua thấy vai trò, tác dụng việc tổ chức hoạch tốn kinh doanh cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh công ty Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều, kiến thức học trường lao động tiền lương chưa sâu, kinh nghiệm viết đề tài ỏi nên khó tránh khỏi thiếu sót trình thực viết chuyên đề ... gian trực tập Công ty may mặc Thành Công nhờ giúp đỡ phòng kế tốn hướng dẫn Thầy giáo, em sâu tìm hiểu chuyên đề: Hạch toán tiền lương bảo hiểm Công ty May mặc xuất Thành Công Hà Tĩnh Nội dung... luận tiền lương bảo hiểm Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương bảo hiểm công ty may mặc Thành công Hà tĩnh Chương III: Nhận xét, đánh giá số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn tiền lương. .. tốn tiền lương bảo hiểm cơng ty may mặc Thành công Hà tĩnh Chương I Những lý luận tiền lương bảo hiểm I - Khái quát chung tiền lương Việt Nam trước đây, kinh tế bao cấp, tiền lương hiểu phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty may mặc xuất khẩu thành công hà tĩnh , Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty may mặc xuất khẩu thành công hà tĩnh , C. Hình thức trả lương khóan, B. Nghiệp vụ hạch toán:, VII - Hạch toán tổng hợp về BHXH, BHYT, KPCĐ., sơ đồ Bộ máy tổ chức của Công ty, Hình thức trả lương và quỹ tiền lương của Công ty, C - Quỹ tiền lương của Công ty, Hạch toán sử dụng thời gian lao động tại Công ty:, Giám đốc bệnh viện Hành chính khoa Bệnh nhân ký, B. Tính bảo hiểm . được trích:, ty vào chi phí nhân viên quản lý Công ty:, Tạm ứng trước tiền lương cho nhân viên Công ty, kế toán phụ trách lương nhân viên (Kế tóan Công ty, kế toán xí nghiệp) ghi, Nghiệp vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty, Trường hợp BHXH , KPCĐ vượt chi được cấp bù kế toán ghi:, Ghi sổ các nghiệp vụ hạch toán tiền lương:, II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Tiền lương và, Bảo hiểm ở Công ty may xuất khẩu thành công hà tĩnh.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay