Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty xây dưng quảng ninh

95 38 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:50

Luận văn Tổ chức cơng tác Kế tốn ngun vật liệu – công cụ dụng cụ công ty xây dưng Quảng Ninh LỜI NÓI ĐẦU Nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ loại công cụ tham gia vào chu kì sản xuất Hạch tốn kế tốn cơng cụ quản lý sắc bén thiếu hệ thống quản lý kinh tế tài đơn vị kinh tế thị trường Kế toán ngày khơng cơng việc tính tốn, ghi chép túy tuần hồn vốn mà kế tốn cơng cụ quản lý kinh tế,tài khơng thể thiếu tổ chức kinh tế, việc tổ chức cơng tác kế tốn khoa học hợp lý điều kiện phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm lãng phí khơng cần thiết tới mức thấp nhất.vụ kế toán với chất lượng cao đồng thời giảm chi phí, tiết kiệm Muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành đặn, liên tục phải đảm bảo ba yếu tố sản xuất: lao động, tài sản cố định, nguyên vật liệu Đối với yếu tố nguyên vật liệu cần phải đồng cc, sử dụng, đối tượng cách hợp lý cung cấp cho trình sản xuất nguyên vật liệu đủ số lượng, kịp thời gian, quy cách phẩm chất nhằm thực mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí Vì ngun vật liệu đối tượng lao động, sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm nên đảm bảo tốt nguyên vật liệu cho sản xuất tất yếu khách quan, điều kiện chung sản xuất xã hội Để thực mục tiêu cuối hiệu kinh tế doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt cơng tác kế tốn ngun vật liệu nhằm cung cấp thơng tin xác việc sử dụng nguyên vật liệu Công ty xây dựng Quảng Ninh đơn vị hạch toán độc lập Những năm gần cơng ty có kết việc cải tiến cơng tác hạch tốn ngun vật liệu Sau thời gian thực tập công ty xây dung Quảng Ninh nhận thấy tầm quan trọng nguyên vật liệu trình sản xuất vấn đề xung quanh việc hạch toán nguyên vật liệu, em vào nghiên cứu đề tài: “ Tổ chức cơng tác Kế tốn ngun vật liệu – công cụ dụng cụ” công ty xây dưng Quảng Ninh” Với đề tài nội dung chuyên đề em thực tập gồm chương: Chương thứ nhất: Đặc điểm tình hình chung cơng ty xây dựng Quảng Ninh Chương thứ hai: Thực trạng công tác kế tốn cơng ty xây dựng Quảng ninh Chương thứ ba: Một số kiến nghị công tác kế tốn ngun vật liệu- cơng cụ dụng cụ cơng ty xây dựng Quảng Ninh CHƯƠNG I : CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU VÀ CƠNG CỤ DỤNG CỤ Để đơn giản cho việc viết ta gọi nhóm ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ tắt “kế toán vật liêu vật tư” I Khái niệm , đặc điểm , vai trò nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 1.Khái niệm , đặc điểm nguyên vật liệu Vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hố , tham gia vào chu kì sản xuất kinh doanh định toàn giá trị vật liệu chuyển hết lần vào chí phí sản xuất kinh doanh kỳ Trong trình tham gia vào hoạt động sản xuất tac động lao động Vật liệu bị tiêu hao toàn bị thay hình thái vật chất ban đầu 2.Vai trò vị trí vật liệu sản xuất Nền kinh tế nước ta dang chuyển hoá từ kinh tế nhiều tính chất tự cung tự cấp , tự túc trước sang kinh tế hang hoá nhiều thành phần Cơ chế quản lí kinh tế cung chuyển hố từ chế thị trường có quản lý nhà nước thời kì chuyển hố hoạt động sản xuất kinh doanh dược mở rộng phat triển mạnh mẽ , góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sản xuất nước số lượng chất lượng hàng hoá , nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao tầng lớp dân cư , góp phần mở rộng giao lưu hàng hố mở rộng quan hệ bn bán nước nước Để hoạt động sản xuất mở rộng phat triển mạnh mẽ, điều kiện cần thiết khơng thể thiếu dược đối tượng lao động doanh nghiệp sản xuất, vật liệu la tài sản dự trữ va phục vụ sản xuất thuộc nhom tài sản lưu động , thể hiên dạng vật hoá Là yếu tố trình sản xuất, sở vật chất cấu thành lên thực thể sản phẩm Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí vật liệu chiếm tỷ lệ lớn cấu giá thành sản phẩm, đồng thời phận dự trữ sản xuất quan trọng doanh nghiệp Vật liệu có vai trò vị trí quan trọng sản xuất kinh doanh, nên việc quản lý hạch tốn q trình thu mua va dự trữ sử dụng vật liệu đơn vị sản xuất kinh doanh phải tổ chức tốt đem lại hiệu kinh tế cao 3.Đặc điểm quản lý vật liệu Từ vị trí quan trọng trình sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu lại thường xun biến động dược thu mua từ nhiều nguồn từ nhỉều nơi khác xuất dùng cho nhiều đối tượng sử dụng Cho nên để quản lý nguên vật liệu , thúc đẩy việc nghiên cứu kịp thời , đồng vật liệu cho sản xuất , doanh nghiệp thường xuyên phải tiến hành mua vật liệu Xuất phát từ việc quản lý vật liệu điều kiện quan trọng khơng thể thiếu kiểm tra giám sát chấp hành định mức dự trữ , tiêu hao vật liệu ngăn ngừa tượng hư hỏng mát ,lãng phí khâu q trình sản xuất II Phân loại nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ Căn vào công tác quản lý người ta chia làm hai loại : nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Phân loại nguyên vật liêu: a Khái niệm nguyên vật liệu Nguyên vật liệu đối tượng lao động ba yếu tố sơ trình sản xuất sơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm b Phân loại nguyên vật liệu Để tiến hành sản xuất kinh doanh , doanh nghiệp phải sử dụng nhiều vật liệu khác , loại có mục đích chức năng, tính lý hóa khác nhau, để quản lý tốt vật liệu phải tiến hành phân loại vật liệu -Căn vào nội dung kinh tế yêu cầu kinh tế yêu cầu kế tốn quản trị doanh nghiệp, cơng ty chia vật liệu thành: Nguyên vật liệu chính: Là thứ nguyên vật liệu tham gia vào trình sản xuất thành phần chủ yếu cấu thành nên thực thể vật chất sản phẩm như: sắt, thép,gạch, ngói + Nguyên vật liệu phụ: Là thứ vật liệu tham gia vào sản xuất không cấu thành nên tực thể sản phẩm mà có tác dụng phụ làm tăng chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sử dụng sản phẩm: sơn, vôi, dầu bôi trơn + Nhiên liệu: thứ vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt trình sản xuất kinh doanh Về thực chất nhiên liệu tham gia vào sản xuất coi loại vật liệu phụ, tính chất lý, hóa tác dụng nên cần quản lý hạch toán riêng: xăng, dầu, than, củi, đốt + Phụ tùng thay thế: Là chi tiết , phụ tùng máy móc mà doanh nghiệp mua phục vụ cho việc thay phận phương tiện vận tải, máy móc thiết bị bị hỏng săm, lốp ,vòng bi + Vật kết cấu: Loại thiết bị sở chủ yếu hình thành nên sản phẩm xây lắp, công ty vừa sản xuâta vừa mua cuả doanh nghiệp khác để lắp vòa cơng trình như: Vật kết cấu bê tơng đúc sẵn, vật kết cấu kim loại đúc sẵn + Vật liệu khác: Gồm loại vật liệu đặc chủng, loại vật liệu loại trình sản xuất như: Bao bì, thu hồi lý tài sản cố định 2.Khái niệm phân loại công cụ dụng cụ a Khái niệm công cụ, dụng cụ: Công cụ dụng cụ tư liệu lao động không đủ điều kiện, tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng quy định để xếp vàp tài sản cố định Theo quy định hành, tư liệu lao động sau không phân biệt giá trị thời gian sử dụng hạch tốn cơng cụ dụng cụ - Các loại bao bì dùng để đựng vật tư, hàng hóa q trình mua, bảo quản dự trữ tiêu thụ - Các loại lán tạm thơì, đà giáo,cơng cj dụng cụ gá lắp chuyên dùng xây dựng * Công cụ dụng có đặc điểm sau: - Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, giữ nguyên trạng thái vật chất ban đầu - Trong trình tham gia vào sản xuất, giá trị cơng cụ dụng cụ bị hao mòn dần chuyển dịch phần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ b Phân loại công cụ dụng cụ: Cũng vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp sản xuất khác có phân chia khác Công ty chia công cụ dụng cụ thành loại sau - Dụng cụ gá lắp chuyên dụng sản xuất - Đà giáo ,cốt pha - Dụng cụ quần áo bảo hộ lao động Theo chế độ kế tốn hành có tất hai phương pháp để đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ là: - Đánh giá vật liệu cơng cụ dụng cụ theo giá thực tế theo giá hạch tốn Trong hai phương pháp phương pháp có ưu nhược điểm khác công ty xây dựng Quảng Ninh chọn việc đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá thực tế ( giá khâu mua nhập kho tuân thủ theo nguyên tắc giá thực tế) Giá thực tế vật liệu công cụ dụng cụ tồn chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải bỏ để có loại nguyên liệu vật liệu cơng cụ dụng cụ Giá thực tế bao gồm giá thân vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí gia cơng, chi phí chế biến Về guyên tắc vật liệu công cụ dụng cụ ghi sổ theo giá thực tế – nhập giá xuất theo giá Cơng ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nên giá thực tế tính sau: Giá thực tế = giá mua VL,CCDC ( chưa thuế) + CFPS + thuế( có) q trình thu mua Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ dùng tiền để biểu thị giá trị vật liệu, công cụ dụng cụ theo nguyên tắc định Kế tốn nhập xuất, tồn kho vật liệu cơng cụ dụng cụ phải phản ánh theo giá trị thực tế Tuy nhiên, khơng có phương pháp giá thực tế mà số phương pháp khác Xong dù đánh giá theo giá kế tốn phải đảm bảo việc phản ánh tình hình nhập, xuất vật liệu cơng cụ, dụng cu sổ kế tốn tổng hợp, báo cáo kế toán theo giá thực tế *Phương thức xác định giá trị tồn kho cuối kỳ: Theo số lượng kiểm kê thực tế tính theo giá bình qn thực tế *Phương pháp hach tốn hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên Giá thực tế vật liệu, công cụ, dụng cu xuất kho tính theo cơng thức sau: Giá T tế vật liệu,CCDC = Số lượng vật liệu,CCDC Xuất dùng x xuất dùng Đơn giá bình qn Trong đơn giá bình quân xác định Trị giá t.tế vật liệu Đơn giá bình quâ n = + CCDC tồn kho Đ.kỳ kỳ Số lượng vật liệu CCDC tồn đầu kỳ kỳ Trị giá t.tế vật liệu CCDC nhập kho Số lượng t.tế vật liệu + CCDC nhập kho Phương pháp sau lần nhập ta lại tính đơn giá bình qn, đơn giản dễ làm độ xác khơng cao, cơng việc tính tốn dồn vào cuối tháng sau lần nhập hàng ta phải tính tốn lại giá Với phương pháp mà cơng ty áp dụng NVL ln cập nhật ghi chép sổ kế toán, thời điểm nàongười ta xác định số dư tồn kho để cung cấp cho người quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Với quản lý kê khai thường xun tài sản cơng ty giám sát tương đối chặt chẽ Đánh giá nguyên vật liệu a Giá thực tế nhập kho: Trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu từ nhiều nguồn giá thực tế chúng trường hợp xác định cụ thể sau: Đối với nguyên liệụ mua ngoài: giá vật liệu mua bao gồm giá mua nghi hoá đơn người bán , công ty ap dụng phương pháp khấu trừ thuế VAT thì(giá chưa co thuế VAT) doanh nghiệp công ty chưa áp dụng thuế VAT theo phương pháp khấu trừ (giá có thuế VAT) cộng với thuế nhập (nếu có) , cộng chi phí khác thu mua thực tế , trưg khoản triết khấu ,trừ khoản giảm giá hàng mua dược hưởng Đối với vật liệu từ sản xuất : Tính theo giá thành sản xuất thực tế Đối với vâti liệu th ngồi gia cơng, chế biến, giá thực tế gồm giá trị vật liệu xuất chế biến (+) chi phí liên quan Đối với vật liệu tặng thưởng : giá thực tế tinh theo giá thị trường tương đương hội đòng giao nhận xác định Đối với phế liệu : giá thực tế sử dụng hay giá trị thu hồi tối thiểu b Giá thực tế xuất kho : Đối với vật liệu xuất dùng kỳ , tuỳ theo địa điểm hoạt động doanh nghiệp , yêu cầu quản lý trình độ nghiệp vụ cán kế tốn , sử dụng phương pháp sau: Phương pháp giá đơn vị bình quân : theo phương pháp ,giá trị thực tế nguyên liệu xuất dùng kỳ tinh theo giá đơn vị bình quân Theo công thức : (Giá trị thực tế (Số lượng vật liệu vật liệu xuất dùng) = × xuất dùng) (Giá đơn vị bình qn vật liệu) Trong giá trị bình qn theo phương pháp tính sau: Giá đơn vị bình quân kỳ dự = Giá trị thực tế vật liệu tồn đầu kỳ nhập Lượng thực tế vật liệu tồn đầu kỳ nhập Giá đơn vị bình Giá trị thực tế vật liệu trước sau đợt quân sau lân = Lượng thực tế vật liệu trước sau đợt +Giá đơn vị bình quân = Giá trị thực tế vật liệu tồn đầu kì nhập kì cuối kì trước hay đầu kì Lượng thực tế vật liệu tồn đầu kì nhập *Tính theo giá thưc tế nhập trước – xuất trước : Theo phương pháp , giả thiết ràng số vật liệu nhập trước xuất trước , xuất hết số nhập trước ddến số nhập sau theo giá thực tế số hàng xuất , nói cách khác sở phương pháp giá trị thực tế vật liệuh Cộng chuyển sang trang sau Số trang trước chuyển sang 12/08 09 12/08 13/08 10 13/08 07/08 11 07/08 15/08 12 15/08 08/08 13 08/08 17/08 14 17/08 26/08 15 26/08 01/08 02/08 16 17 01/08 02/08 02/08 18 02/08 03/08 19 03/08 Nhập quần áo bảo 153 hộ lao động 133 toán tiền mặt 111 Xuất xi măng phục 621 vụ thi công 152 Xuất dây thép phục 621 vụ thi công 152 Xuất que hàn phục 621 vụ cơng trình C.Q 152 Xuất thép tròn phục 621 vụ thi cơng 152 Xuất quần áo cho 627 công nhân thi công 153 Xuất phục vụ quản 642 lý doanh nghiệp 152 Chi phí ngun vật 621 liệu 152 Nhập kìm cắt vật liệu Nhập máy trôn bê tông 153 133 111 188.476.990 188.476.990 188.476.990 15.000.000 1.500.000 14.300.000 2.662.000 2.515.012 69.648.128 16.500.000 20.000.000 137.728.730 465.000 200.000.0000 133 20.000.000 331 642 thi công 153 Xuất găng tay phục 627 vụ thi công 153 16.500.000 14.300.000 2.662.000 2.515.012 69.648.128 16.500.000 20.000.000 137.728.730 4.650.000 153 Xuất kìm phục vụ Cộng 188.476.990 5.115.000 220.000.000 15.000.000 3.000.000 678.230.860 15.000.000 3.000.000 678.230.860 SỔ CÁI Tên tài khoản: nguyên vật liệu Số hiệu: 152 Ngày Chứng từ tháng Số Ngày ghi sổ hiệu tháng Diễn giải Trang TK nhật ký đối chung ứng Số dư đầu kỳ Nhập xi măng đen toán 01/08 01 01/08 01/08 02 01/08 03/08 06 03/08 03/08 09 03/08 09/08 03 09/08 09/08 10 09/08 10/08 11 10/08 10/08 04 10/08 17/08 12 17/08 17/08 05 17/08 Xuất thép tròn phục vụ thi cơng 621 22/08 15 22/08 Nhập que hàn chưa toán 331 22/08 06 22/08 29/08 08 29/08 29/08 10 29/08 t.ứng Xuất xi măng cho cơng trình cầu Qn Nhập xi măng toán tiền mặt Xuất xi măng phục vụ thi công Nhập đá loại chưa tốn Xuất đá loại phục vụ thi cơng Nhập cát vàng toán tiền mặt Xuất cát vang phục vụ thi cơng Nhập thép tròn tốn tạm ứng Xuất que hàn cho cơng trình cầu Quèn Nhập dây thép buộc toán tạm ứng Xuất dây thép cho cơng trình 141 Số tiền Nợ Có 0 13.000.000 621 111 13.000.000 6.500.000 621 331 6.500.000 42.397.000 621 111 42.397.000 7.700.000 621 141 7.700.000 63.316.480 63.316.480 2.395.000 621 141 621 2.395.000 2.420.000 2.420.000 cầu Quèn Cộng 137.728.730 137.728.730 SỔ CÁI Tên tài khoản: công cụ, dụng cụ Số hiệu: 153 Ngày Chứng từ Trang TK tháng Số Ngày nhật ký đối ghi sổ hiệu tháng chung ứng Số dư đầu tháng 01/08 01 01/08 02/08 02 02/08 01/08 03 01/08 01/08 04 01/08 03/08 05 03/08 04/08 06 04/08 06/08 07 06/08 06/08 08 06/08 05/08 09 05/08 05/08 10 05/08 10/08 11 10/08 10/08 10/08 Nhập kìm tốn t.m Xuất kim phục vụ thi công Nhập quần áo bảo hộ lđ chưa tốn Xuất quần áo phục vụ thi cơng Nhập ủng tốn t.ư Xuất ủng cho cơng nhân Nhập găng tay toán tiền mặt 111 Số tiền Nợ Có 0 2.000.000 642 331 2.000.000 15.000.000 627 141 15.000.000 4.650.000 627 111 4.650.000 3.000.000 Xuất găng tay cho 3.000.000 CN Nhập xẻng toán tạm ứng Xuất xẻng phục vụ thi công Nhập máy trộn bê tông Xuất máy phục vụ thi công 141 1.750.000 642 331 1.750.000 200.000.000 242 50.000.000 SPS 226.400.000 SDCT 150.000.000 76.400.000 SỔ CÁI Tên tài khoản: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Số hiệu: 621 Ngày tháng Chứng từ Số ghi sổ hiệu Trang nhật Diễn giải Ngày ký tháng chung đối ứng Số dư đầu tháng 01/08 01 01/08 02 03/08 Xuất xi măng đen cho C.Quèn Xuất XM bỉm Sơn Số tiền TK Nợ Có 0 152 13.000.000 152 6.500.000 152 42.397.000 152 7.700.000 152 63.316.480 152 2.395.250 152 2.420.000 Xuất đá loại 03/08 03 09/08 cho c.trình cầu Quèn 09/08 04 10/08 Xuất cát vàng phục vụ thi cơng Xuất thép tròn 10/08 05 12/08 cho cơng trình cầu Qn 12/08 06 22/08 Xuất que phục vụ thi công Xuất dây 22/08 07 hàn thép 29/08 buộc phục vụ thi công 29/08 Kết chuyển vào chi phí dở dang Cộng 154 137.728.730 137.728.730 137.728.730 CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THÀNH CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ I Nhận xét chung công tác quản lý cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty xây dựng Quảng Ninh Công ty xây dựng Quảng Ninh đời phát triển môi trường mẻ chuyển đổi chế từ tập chung bao cấp sang kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt Công ty ngày lớn mạnh với chức chủ yếu xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp vừa lớn phạm vi nước Do điều kiện đặc điểm quản lý, đặc điểm kinh doanh trình độ tay nghề đội ngũ kỹ sư anh em công nhân Những cơng trình đảm bảo u cầu chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ thi cơng, an tồn lao động giữ uy tín ngành xây dựng chủ đầu tư Trong trình thực tập công ty, sở lý luận học nhà trường kết hợp với thực tế công ty thân em nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu tạo số mặt tích cực cho cơng việc quản lý Cơng ty có đội ngũ kế tốn có trình độ cao, nhạy bén công tác quản lý, nhạy bén với biến động thị trường, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đưa thơng tin tin cậy cho ban lãnh đạo Về hình thức hạch tốn: cơng ty xây dựng Quảng Ninh áp dụng hình thức nhật ký chung, kết hợp với việc đưa máyvi tính vào cơng tác quản lý tài để cơng việc kế tốn nhẹ nhàng hơn, đơn giản nhanh chóng Cơng việc hạn chế sai sót cho việc ghi chép trùng lặp số liệu cần vào lần từ chứng từ ban đầu Công ty sử dụng máy vi tính lưu trữ số liệu thuận tiện cho trình kiểm tra đối chiếu với số liệu ghi sổ kế tốn Máy vi tính sử dụng để lập trình phần mềm chương trình kế tốn giúp cho nghiệp vụ thực theo dõi đơn giản, cho kế toán tiết kiệm thời gian Bộ máy kế tốn cơng ty xây dựng Quảng Ninh tổ chức gọn nhẹ tiết kiệm chi phí cho cơng ty văn phòng, công ty tiến hành phân công hợp lý rõ ràng cho kế tốn viên, từ nâng cao ý thức trách nhiệm họ công việc có mối liên hệ chặt chẽ phận khác phòng ban Cuối kỳ kế tốn viên tự tổng hợp số liệu sổ kế toán phụ trách đối chiếu với số liệu kế tốn tổng hợp ghi máy vi tính Về chứng từ hạch tốn ban đầu cơng ty xây dựng Quảng Ninh : Các chứng từ liên quan đến nhập- xuất- tồn kho vật tư thu thập bảo quản tốt, thuận lợi cho công tác kiểm tra theo dõi Công ty xây dựng trình tự luân chuyển chứng từ cách hợp lý, chứng từ sau lập chuyển tới phận kế toán liên quan để đảm bảo theo dõi phản ánh kịp thời Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu phương pháp sổ số dư phù hợp với cơng ty trình độ kế tốn - Những mặt hạn chế: Do đặc điểm vật liệu công ty nên tất vật liệu không tập kết vào kho để bảo quản mà số nguyên vật liệu có khối lượng lớn thường đưa thẳng tới chân cơng trình khơng tránh khỏi mát, hao hụt, kho tàng hạn chế chưa đủ dự trữ có biến động thị trường Về quản lý chứng từ luân chuyển chứng từ công ty thường theo dõi nhập – xuất hàng ngày phiếu nhập , xuất kho vật tư nên việc quản lý kế tốn có nhiều khó khăn II Một số đề xuất nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản lý kế tốn ngun vật liệu cơng ty xây dựng Quảng Ninh Qua trình hình thành phát triển, công ty xây dựng Quảng Ninh doanh nghiệp lớn ngành xây dựng đạt thành tích định Cùng với phát triển cơng ty, cơng tác kế tốn phòng tài vụ khơng ngừng hồn thiện phát triển để đáp ứng nhu cầu quản lý hạch tốn cơng ty Qua số nhận xét em xin có số ý kiến sau: * Ý kiến 1: Về phương pháp tính giá nguyên vật liệu : - Phương pháp tính giá nhập: Khi mua nguyên vật liệu hưởng chiết khấu công ty hạch toán vào nghiệp vụ làm giảm giá nguyên vật liệu không với chất nghiệp vụ thơng lệ kế tốn Đề nghị hạch tốn theo thơng lệ tài với bút tốn: Nợ TK 111,112,331: Phần chiết khấu hưởng Có TK 521: phần chiết khấu - Phương pháp tính giá xuất: Cơng ty có nghiệp vụ nhập xuất liên tục chủng loạinguyên vật liệu phong phú công ty nên tiến hành phương pháp giá hạch toán để xác định giá trị nguyên vật liệu xuất kho Giá hạch tốn cơng ty quy định tương đối ổn định Nó sử dụng đêt ghi sổ kế tốn hàng ngày khơng có nghĩa việc tốn giá tạm thời chưa biết giá thức ngun vật liệu Giá hạch tốn cơng ty lấy theo tháng trước giá lần mua tháng Trị giá hạch toán = Số lượng NVL xuất kho x đơn giá hạch toán NVL xuất kho Đến cuối kỳ hạch toán kế toán tiến hành điều chỉnh giá hạch toán giá thực tế theo hệ số giá nguyên vật liệu Giá t.tế NVL + Tồn đầu kỳ Hệ số giá = Giá hạch toán NVL Tồn đầu kỳ Trị giá thực tế = NVL xuất dùng Giá t.tế NVL nhập kỳ + Giá hạch toán NVL nhập kỳ giá hạch toán NVL x hệ số giá xuất kho Khi áp dụng phương pháp này, cơng việc kế tốn dàn kỳ, tránh việc dồn vào cuối kỳ, việc lập báo cáo kịp thời gian, đảm bảo tính cập nhật thơng tin kế tốn * Ý kiến 2: Về thủ tục chứng: - Phương pháp giao nhận chứng từ: Công ty nên tiến hành lập phiếu giao nhận chứng từ xác nhận quy kết trách nhiệm cho cá nhân có liên quan chứng từ Phiếu giao nhận chứng từ lập riêng cho loại, chứng từ nhập xuất lập vào thời điểm thủ kho giao chứng từ kế toán Khi thủ kho giao cho kế tốn thủ kho đính kèm theo phiếu giao nhận chứng từ với phiếu nhập xuất tương ứng Phiếu giao nhận chứng từ gồm cột: + Cột 1: Ghi nhóm vật liệu + Cột 2: Ghi số lượng chứng từ + Cột 3: Ghi số hiệu chứng từ + Cột 4: Ghi chu, ghi phần cần thiết có sửa chữa Khi giao nhận phiếu phải có đầy đủ chữ ký thủ kho kế toán nhập phiếu PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ NHẬP Nhóm vật liệu Số lượng chứng từ Thủ kho( người giao) Số hiệu chứng từ Ghi kế toán (người nhận) PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ XUẤT Nhóm vật liệu Số lượng chứng từ Thủ kho (người giao) Số hiệu chứng từ Ghi kế toán (người nhận) * Ý kiến 3: Về khoản trích lập dự phòng - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Việc theo dõi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần thiết công ty nên sử dụng TK 159 “ dự phòng giảm giá hàng tồn kho” TK dùng để phản ánh nghiệp vụ lập xử lý hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn 89 kho cho công ty nhằm hạn chế bớt thiệt hại chủ động trường hợp xảy rủi ro tác nhân bên tác động vào: Giảm giá vật tư, hàng hóa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công ty phải tuân thủ theo nguyên tắc sau đây: + Việc lập dự phòng tiến hành vào cuối niên độ kế tốn, trước lập báo cáo tài Trên sở chứng tin cậy giảm giá đối tượng cụ thể, kế toán xác định số dự phòng giảm giá cần lập cho niên độ sau với điều kiện số dự phòng khơng vượt số lợi nhuận thực tế công ty đạt + Dự phòng giảm giá tính cho khối lượng hàng tồn kho thực tế phát sinh thời điểm lập dự phòng(kể hàng đường hàng gửi bán) + Mức lập dự phòng giảm giá vật tư tồn kho xác định theo công thức sau: số lượngvật tư tồn kho chênh lệch Mức dự phòng = bị giảm giá thời điểm lập x báo cáo tài năm giảm giá vật tư tồn kho đó: giá trị ghi Chênh lệch giảm = sổ vật tư giá trị vật tư tồn - tồn kho tồn kho thời điểm lập báo cáo TC năm Cuối niên độ kế toán , kế tốn xác định dự phòng cần trích lập cho năm tiếp theo, so sánh với số dư có TK 159 để xác định số dự phòng cần trích bổ sung hồn nhập - Nếu số dự phòng cần trích lập cho năm sau lớn số trích lập dự phòng(số dư có TK 159), kế tốn trích lập dự phòng bổ sung bút tốn: Nợ TK 632 Có Tk 159 : số dự phòng trích lập bổ sung Nếu số dự phòng cần trích lập cho năm sau lớn mức trích lập dự phòng, kế tốn hồn nhập số chênh lệch bút tốn; Nợ TK 159 Có TK 632 : số dự phòng hồn nhập Như việc lập dự phòng giảm giá đơn giản Việc lập theo dõi dự phòng giảm giá hàng tồn kho bảng cân đối kế tốn cơng ty phản ánh xác giá trị thực tế tài sản, dự phòng giảm giá giúp cho kế tốn tn thủ nguyên tắc thận trọng, lợi nhuận công ty chắn * Một số vấn đề khác: - Về định mức nguyên vật liệu: Công ty vào việc so sánh định mức sử dụng năm với năm trước so sánh với doanh nghiệp ngành để tự điều chỉnh định mức sử dụng nguyên vật liệu cho phù hợp - Về nhân : Nhân lực yếu tố định chất lượng cơng tác quản lý kế tốn Vì cơng ty cần có chiến lược đào tạo hợp lý để phục vụ cho việc phát triển lâu dài vững mạnh công ty + Đối với nhân viên công tác cần xem xét trường hợp cụ thể đưa chương trình đào tạo thích hợp khơng nâng cao kiến thức chun mơn mà đào tạo thêm kiến thức kinh doanh chế thị trường + Có sách đãi ngộ, ưu đãi cán cơng nhân viên học hỏi Nghiên cứu sáng tạo phục vụ tôt cho cơng ty + Có chế độ tuyển dụng người bắt đầu công việc Phát người có triển vọng đào tạo chun mơn sâu để tương lai trở thành cán đắc lực cho cơng ty - Sử dụng vi tính cơng tác kế toán: Việc ứng dụng phần mềm tin học kế tốn giúp cho khối lượng cơng việc kế tốn giảm nhiều, kết xác Tuy nhiên tốc độ phát triển tin học nhà quản lý trọng đến công tác đầu tư vốn để đổi hệ thống máy tính, cài đặt chương trình phù hợp nhằm đáp ứng tốt nứa yêu cầu quản lý - Việc lập sổ danh điểm vật tư: Do yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, chủng loại nguyên vật liệu công ty nhiều nên việc lập sổ danh điểm vật tư cần thiết Sổ danh điểm vật tư xây dựng sở số liệu vật tư, nhóm vật tư, chủng loại nguyên vật liệu chia thành nhóm, nhóm mã hóa theo số hiệu riêng Cách mã hóa danh điểm vật tư phổ biến kết hợp số hiệu tài khoản việc phân chia cho loại đánh số liên tục theo quy ước loại nhóm, sổ danh điểm vật tư mở thống phạm vi công ty nhằm đảm bảo cho phận công ty phối hợp chặt chẽ công tác quản lý nguyên vật liệu, đối chiếu kiểm tra cách nhanh xác BẢNG DANH ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU Mã Tên hàng(VLC) đơn vị Mã tính Tên hàng(vlp) 011 Gạch đặc 110 Đinh 012 Gạch lỗ 111 Dây thép 013 Gạch lỗ 112 Phụ gia 014 Gạch men kính 015 Gạch ốp tường 016 Gạch cách nhiệt 121 Côpha 122 Xà gồ 021 Sắt gai 123 Cọc chống 022 Sắt tròn 124 Bột màu 023 Sắt vuông 031 Cát đen 032 Cát vàng 041 Sỏi 042 đá 061 Vôi 062 Gỗ đơn vị tính 071 072 Xi măng đen Xi măng Bỉm Sơn * Ý kiến 4: Đối với công ty ; - Khi thực cơng trình thi cơng với thời gian dài nên tổ chức đầu thầu để tìm nhà cung cấp nguyên vật liệu cho phù hợp - Thiết lập hệ thống nhà cung cấp nguyên vật liệu cách ổn định đủ số lượng, chất lượng, tiến độ thi cơng - Tìm mua nguyên vật liệu , giá hợp lý, hiệu sử dụng cao phù hợp với phát triển khoa học kỹ thuật - Xây dựng chế độ khen thưởng rõ ràng cho cán công nhân viêntìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu với chất lượng tốt, giá hợp lý Khen thưởng xí nghiệp, đội có ý thức tiết kiệm bảo quản nguyên vật liệu * Ý kiến 5: Về hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Công ty áp dụng phương pháp sổ số dư để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu nên cơng ty nên hạch tốn theo phương pháp thẻ song song Với phương pháp này, khối lượng ghi chép lớn việc ghi sổ thẻ đơn giản, rõ ràng, dễ kiểm tra, đối chiếu số liệu phát sai sót việc ghi chép quản lý Sơ đồ hạch toán Thẻ kho Chứng từ gốc phiếu nhập phiếu xuất Sổ thẻ chi tiết Bảng tổng hợp N - X -T Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng: Đối chiếu kiểm tra: KẾT LUẬN Cơng tác kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu nói riêng chiếm vị trí quan trọng khâu sản xuất thành phần chủ yếu chi phí nguyên vật liệu nên kế toán nguyên vật liệu yếu tố để tính đúng, tính đủ loại nguyên vật liệu nhập xuất, điều giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ phần tài sản lưu động doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường nay, mục tiêu chủ yếu doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao, đảm bảo cho đời sống cán công nhân viên Để đạt điều doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hạch tốn kế tốn để nhằm giảm bớt chi phí lãng phí khơng cần thiết Sau thời gian thực tập công ty xây dựng Quảng Ninh, kết hợp với kiến thức học trường em hoàn thành xong chuyên đề thực tập với đề tài “ tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty xây dựng Quảng Ninh” 85 ... nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ dùng tiền để biểu thị giá trị vật liệu, công cụ dụng cụ theo nguyên tắc định Kế toán nhập xuất, tồn kho vật liệu công cụ dụng cụ. .. vật liệu , công cụ dụng cụ Căn vào công tác quản lý người ta chia làm hai loại : nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Phân loại nguyên vật liêu: a Khái niệm nguyên vật liệu Nguyên vật liệu đối tượng... dựng Quảng Ninh Chương thứ hai: Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty xây dựng Quảng ninh Chương thứ ba: Một số kiến nghị cơng tác kế tốn ngun vật liệu- công cụ dụng cụ công ty xây dựng Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty xây dưng quảng ninh , Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty xây dưng quảng ninh , II . Phân loại nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ, Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ., III. Hạch toán chi tiết NVL, CCDC, Sơ đồ hạch toán theo phương pháp sổ số dư, Hạch toán tinh hình biến động tăng., Hạch toán tiến hành biến động giảm vật liệu., Phương pháp hạch toán: Chia ra làm 3 giai đoạn., Quá trình phát triển của công ty xây dung Quảng Ninh, 1 Quá trình hình thành và phát triển., II: Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ., Ký, họ tên Ký, họ tên, tháng 8 năm 2006, Tổng hợp chứng từ, BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊNVẬT LIỆU, Kế toán Giám đốc, BẢNG PHÂN BỔ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, Xuất công cụ, dụng cụ, SỔ NHẬT KÝ CHUNG, II. Một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý kế toán, PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ XUẤT, BẢNG DANH ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay