Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn STT thực hiện

119 21 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:50

1 Luận văn Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT thực DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KTV : Kiểm toán viên VSA : Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam BCTC : Báo cáo tài KSNB : Kỉểm sốt nội STT : Số thứ tự DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ STT Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ 2.4 2.Bảng STT Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Đồ thị Đồ thị 3.1 Đường cong hình chữ S để phân tích chi phí 112 Biểu STT Biểu 2.1 Biểu 2.2 Biểu 2.3 Biểu 2.4 Biểu 2.5 Biểu 2.6 Biểu 2.7 Biểu 2.8 Biểu 2.9 Biểu 2.10 Biểu 2.11 Biểu 2.12 Biểu 2.13 Biểu 2.14 Biểu 2.15 Biểu 2.16 Biểu 2.17 Lời mở đầu Cùng với gia nhập tổ chức WTO, kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển vô mạnh mẽ Các doanh nghiệp muốn tham gia vào trình hội nhập khơng thể khơng có chiến lược kinh doanh đắn môi trường tài lành mạnh hoạt động có hiệu Sớm nắm bắt nhu cầu khách hàng, kiểm toán viên cao cấp nhà tư vấn đầy kinh nghiệm cơng ty kiểm tốn tư vấn STT cho đời công ty để nhanh chóng xâm nhập vào thị trường đầy tiềm Việt Nam Các lĩnh vực hoạt động công ty STT tương đối phong phú với nhiều đối tượng khách hàng khác Vì thực tập STT hội tốt để em học hỏi thêm kiến thức kế toán, kiểm toán hội cọ xát với thực tế công tác kiểm tốn Sau thời gian ngắn tìm hiểu, em có số thơng tin đặc điểm hoạt động tổ chức kinh doanh lẫn quy trình kiểm tốn cơng ty Đặc biệt giai đoạn cuối khoá thực tập, tham gia nhiều kiểm toán dự án tạo cho em hội tốt để tiếp cận với phần kiểm tốn mẻ mà em chưa có dịp học trường lớp sách Chính vậy, với việc chọn đề tài kiểm toán dự án mà cụ thể giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, em hy vọng có thêm kiến thức sâu dự án kiểm toán dự án Luận văn tốt nghiệp gồm ba phần chính: Phần I: Cơ sở lý luận quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Phần II: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT thực Phần III: Hồn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Tư vấn STT Phần I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHO KIỂM TỐN DỰ ÁN 1.1 Khái quát dự án 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại dự án 1.1.1.1 Khái niệm dự án Trong năm gần đây, khái niệm “dự án” sử dụng nhiều lĩnh vực khác kinh tế quốc dân Có nhiều cách định nghĩa dự án Tuỳ theo mục đích mà nhấn mạnh khía cạnh Trên phương diện phát triển, có hai cách hiểu dự án: cách hiểu “tĩnh” cách hiểu “động” Theo cách hiểu thứ “tĩnh” dự án hình tượng tình (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới Theo cách hiểu thứ hai “động” định nghĩa dự án sau: Theo nghĩa chung nhất, dự án lĩnh vực hoạt động đặc thù, nhiệm vụ cụ thể cần phải thực với phương pháp riêng, nguồn lực riêng theo kế hoạch tiến độ nhằm tạo thực thể Theo đĩnh nghĩa dự án khơng ý định phác thảo mà có tính cụ thể mục tiêu xác định Dự án nghiên cứu trừu tượng mà phải cấu trúc nên thực thể Còn phương diện quản lý, định nghĩa sau: Dự án nỗ lực có thời hạn nhằm tạo sản phẩm dịch vụ Định nghĩa nhấn mạnh: Mọi dự án đầu tư có điểm bắt đầu kết thúc xác định Dự án kết thúc mục tiêu dự án đạt xác định rõ ràng mục tiêu đạt dự án bị loại bỏ Sản phẩm dịch vụ dự án sản phẩm, dịch vụ nhất, khác biệt so vói sản phẩm tương tự có dự án khác Tuy nhiên, vào Quy chế quản lý dự án đầu tư đến khái niệm tổng quát nhất: Dự án đầu tư tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật chất định nhằm đạt tăng trưởng số lượng trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thời gian xác định 1.1.1.2 Đặc điểm dự án Dù định nghĩa khác rút số đặc trưng dự án sau: - Dự án có mục đích mục tiêu rõ ràng Mỗi dự án thể một nhóm nhiệm vụ cần thực với kết xác định nhằm thoả mãn nhu cầu Dự án hệ thống phức tạp nên cần chia thành nhiều phận khác để thực quản lý phải đảm bảo mục tiêu thời gian, chi phí việc hoàn thành với chất lượng cao - Dự án có chu kỳ phát triển riêng thời gian tồn hữu hạn Nghĩa giống thực thể sống, dự án trải qua giai đoạn: hình thành, phát triển, có thời điểm bắt đầu kết thúc - Dự án liên quan đến nhiều bên có tương tác phức tạp phận quản lý chức với quản lý dự án…Dự án có tham gia nhiều bên hữu quan chủ đầu tư, người thụ hưởng dự án, nhà tư vấn, nhà thầu, quan quản lý nhà nước…Tuỳ theo tính chất yêu cầu chủ đầu tư mà tham gia thành phần khác nhau…Giữa phận quản lý chức nhóm quản lý dự án thường xuyên có quan hệ lẫn phối hợp thực nhiệm vụ mức độ tham gia phận không giống - Sản phẩm dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo Khác với trình sản xuất liên tục gián đoạn, kết dự án sản phẩm sản xuất hàng loạt, mà có tính chất khác biệt cao Sản phẩm dịch vụ dự án đem lại Lao động đòi hỏi kỹ chuyên môn cao, nhiệm vụ không lặp lại… - Tính bất định độ rủi ro cao Hầu hết dự án đòi hỏi lượng tiền vốn, vật tư lao động lớn để thực khoảng thời gian xác định Mặt khác, thời gian đầu tư vận hành kéo dài dự án thường có độ rủi ro cao 1.1.1.3 Phân loại dự án Tuỳ theo cụ thể, người ta phân loại dự án thành loại khác nhau:  Theo nguồn vốn đầu tư, dự án phân chia thành :  Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước  Dự án sử dụng vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước  Dự án sử dụng vốn thuộc khoản vay nước Chính phủ nguồn viện trợ quốc tế dành cho đầu tư phát triển (kể vốn hỗ trợ phát triển thức ODA) quản lý thống theo điều 21 Luật ngân sách nhà nước văn hướng dẫn Nghị định 17/CP/2001 Quy chể quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức  Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước  Dự án sử dụng vốn khác bao gồm vốn tư nhân sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn  Theo quy mơ tính chất, ngồi dự án quan trọng quốc gia Quốc hội thông qua chủ trương cho phép đầu tư, dự án lại phân thành ba nhóm A, B, C ( theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 Chính phủ)  Dự án nhóm A dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư Thủ tướng Chính phủ, bao gồm dự án như: xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất; dự án có vốn đầu tư từ 40 triệu đô la Mỹ trở lên thuộc ngành điện, dầu khí, luyện kim, xi măng, hố chất, cảng biển, sân bay, khu văn hoá du lịch…; dự án vận tải biển, hàng khơng, bảo hiểm , tài chính…; dự án khai thác tài nguyên quý hiếm, dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh…  Dự án nhóm B dự án thuộc thẩm quyền định cấp giấy phép đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư bao gồm dự án không thuộc quy định trên, trừ dự án quy định thuộc nhóm C dự án uỷ quyền cho Ban quản lý Khu công nghiệp cấp giấy phép đầu tư  Dự án nhóm C dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 1.1.2 Các yếu tố dự án 1.1.2.1 Nguồn vốn đầu tư cho dự án Ở Việt nam, dự án có nhiều nguồn đầu tư, chủ yếu từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển khơng thức (ODA), nguồn vốn từ tổ chức phi phủ (NGO), nguồn vốn từ phủ nước, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp,…Nguồn vốn đầu tư dựa mục tiêu dự án việc lập dự toán ngân sách cần thiết để thực kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh Ban quản lý dự án nhà đầu tư phải có kế hoạch để phân phối nguồn quỹ cho hoạt động dự án cách hợp lý nhằm đảm bảo thực tốt mục tiêu chi phí, hoàn thiện theo tiến độ dự án Việc dự tốn ngân sách thực từ xuống từ lên, có kết hợp hai phương pháp 10 Nguồn vốn chia thành vốn lưu động vốn cố định Vốn cố định chi phí chuẩn bị trước thực dự án, bao gồm chi phí thành lập, nghiên cứu dự án, lập hồ sơ, trình duyệt dự án, chi phí quản lý ban đầu dự án…Vốn lưu động vốn tiền, chi phí phải trả thường xuyên cho chuyên gia… Việc giải ngân diễn suốt trình thực dự án thực theo tiến độ phù hợp với nhu cầu chi tiêu dự án Việc giải ngân thực theo hai cách: - Ban quản lý thực dự án định kỳ yêu cầu nhà tài trợ giải ngân khoản tiền hợp lệ dựa nhu cầu thực tế dự án thông qua yêu cầu giải ngân, chủ đầu tư xem xét định vốn thông qua tài khoản mở ngân hàng - Chủ đầu tư tiến hành giải ngân theo tỷ lệ % nhu cầu thoả thuận hợp đồng dự án Khi nguồn vốn giải ngân, tiền chuyển đến tới tài khoản ngân hàng Đây coi khoản tạm ứng nhà tài trợ sử dụng để giải khó khăn tài tốn cho khoản chi tiêu dự án 1.1.2.2 Chủ đầu tư dự án Chủ đầu tư dự án người sở hữu vốn người giao quản lý sử dụng vốn để thực mục tiêu dự án Đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước chủ đầu tư người định đầu tư định trước lập dự án đầu tư, phù hợp với quy định Luật Ngân sách nhà nước Các dự án sử dụng vốn tín dụng người vay vốn chủ đầu tư Các dự án sử dụng vốn khác chủ đầu tư chủ sở hữu vốn người đại diện theo quy định pháp luật Đối với dự án sử dụng vốn hỗn hợp chủ đầu tư thành viên góp vốn thoả thuận cử người có tỷ lệ góp vốn cao 1.1.2.3 Trình tự tiến hành dự án thuận lợi cho việc lưu trữ vào hồ sơ kiểm tốn q trình kiểm tốn Trước kiểm toán bắt đầu, hồ sơ kiểm toán phải chuẩn bị đầy đủ chu đáo Hệ thống tham chiếu chia thành phần sau: A Những điểm cần nắm bắt B BCTC dự án tài liệu dự án C Các thoả thuận Công ty khách hàng D Tài liệu kế hoạch kiểm tốn E Chương trình kiểm tốn chuẩn cho khoản mục F Chi phí tài sản khác F1 Chi phí F2 Tạm ứng phải thu khác F3 Tiền mặt tiền gửi ngân hàng F4 Các tài sản khác G Thu nhập  Quy trình lập kế hoạch kiểm tốn Cơng ty thực đầy đủ phù hợp với quy trình chung Chuẩn mực kiểm tốn chấp nhận rộng rãi Đây yếu tố đảm bảo chất lượng cho kiểm toán, nhằm kiểm soát rủi ro cho kiểm toán Cụ thể sau: Ngay từ bước công việc trước bắt đầu kiểm tốn, Cơng ty xem xét đánh giá rủi ro kiểm toán ban đầu để định có nên chấp nhận kiểm tốn cho khách hàng khơng? Điều thường cơng ty non trẻ STT thực cách thận trọng Điều làm giảm thiểu rủi ro cho KTV, đặc biệt partner, người chịu trách nhiệm cho Báo cáo kiểm toán trước pháp luật Các công việc đánh giá ban đầu trực tiếp Ban giám đốc tiến hành lựa chọn Khi kiểm toán chấp nhận, Hợp đồng kiểm toán lập chi tiết với điều khoản cụ thể để thống ý kiến bên Quy trình lựa chọn bố trí nhân lực cho kiểm toán Ban giám đốc cân nhắc cụ thể theo quy mơ tính chất kiểm tốn KTV lựa chọn ln đảm bảo quy định tư cách nghề nghiệp như: tính độc lập, trung thực, khách quan, thận trọng, có trình độ chun môn vững vàng… Giai đoạn lập kế hoạch tổng quát liên quan chủ yếu đến công tác thu thập thông tin đánh giá rủi ro, trọng yếu Các đánh giá thực chi tiết, có phân cơng rõ ràng sốt xét cẩn thận trưởng phòng kiểm tốn KTV có chun mơn cao Nhân viên STT ln đạo phải có tinh thần trách nhiệm cao với công việc giao Trong bước lập kế hoạch tổng quát, KTV thu thập thơng tin sở dự án, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội cách chu đáo thận trọng, đặc biệt quy định nhà tài trợ Báo cáo kiểm tốn trình lên nhà tài trợ xem xét Từ đó, KTV có định hướng rõ rang việc xây dựng chương trình kiểm tốn khoản mục có khả sai phạm tiềm tàng cao, xác định cơng việc cho phù hợp với quy trình kiểm tốn, thu thập chứng kiểm toán đáng tin cậy, tiết kiệm thời gian chi phí Trong bước lập kế hoạch chi tiết, việc xác định rủi ro khoản mục KTV thực đày đủ KTV sử dụng lực xét đốn nghề nghiệp để đánh giá rủi ro kiểm toán xác định thủ tục kiểm toán cho phù hợp với khoản mục Việc định hướng kiểm tốn thích hợp khơng giúp cho KTV trẻ tăng thêm kinh nghiệm q trình kiểm tốn mà giúp Ban giám đốc đưa ý kiến tư vấn xác đáng cho dự án Tổng hợp kế hoạch kiểm toán coi bước đánh giá chung ban đầu dự án giúp KTV khái quát lại kết làm việc từ lúc bắt đầu đến kết thúc giai đoạn lập kế hoạch  Hoạt động kiểm soát chất lượng lập kế hoạch kiểm toán cho dự án thực hiệu quả: Từ việc ký kết Hợp đồng kiểm toán, phân cơng trách nhiệm cho thành viên đến sốt xét đánh giá KTV rủi ro…Tất thông qua phê duyệt Ban giám đốc 3.2.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm nêu trên, cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn cho dự án Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn STT thực số điểm cần hồn thiện thêm Theo ý kiến chủ quan em điểm bao gồm :  Việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát dự án nhỏ địa phương dự án lớn mà Công ty khơng có điều kiện xuống thực kiểm tốn chưa KTV quan tâm kỹ lưỡng Điều ảnh hưởng phần tới việc đánh giá rủi ro KTV trọng vào hệ thống kiểm soát nội Ban quản lý dự án cấp trên, nhận định hệ thống kiểm sốt nơi hoạt động có hiệu thực tế hệ thống kiểm soát nội dự án cấp không tồn hoạt động không hiệu mong muốn Đặc biệt với dự án vùng sâu, vùng xa điều kiện nhân lực, tài chính, phương tiện khó khăn  Trong trình xác định mức độ trọng yếu cho khoản mục, KTV xác định mức trọng yếu chung cho tất khoản mục mà vào tính chất, quy mơ để tính tốn riêng cho khoản mục Điều ảnh hưởng đến việc thực thủ tục kiểm tra chi tiết Có thể với số tiền nhỏ mức trọng yếu đặt vào khoản mục cụ thể, trở thành trọng yếu với khoản mục Do đó, KTV bỏ sót sai phạm khoản mục có giá trị trung bình nhỏ  Việc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết cho khoản mục BCTC dự án KTV thực số khoản mục quan trọng có độ rủi ro cao Các chương trình kiểm tốn chuẩn cho khoản mục khơng thường xun cập nhật, mang tính khn mẫu  Đội ngũ KTV Cơng ty có lực trình độ chun mơn cao số lượng KTV làm nhiệm vụ sốt xét, có khả giám sát tầm vĩ mơ cho kiểm tốn thiếu, có ba người Vì vậy, cơng việc chồng chéo, gánh nặng áp đặt lên người nhiều, khơng thể kiểm sốt hết kiểm toán cách chu đáo 3.3 Một số phương hướng nhằm hồn thiên quy trình lập kế hoạch kiểm tốn BCTC dự án Cơng ty hợp danh Kiểm tốn Tư vấn STT iện để hòa nhập với thị trường kinh tế đầy động, doanh nghiệp ln đòi hỏi phải tự đổi mới, tự nâng cao chất lượng hoạt động Là cơng ty kiểm tốn non trẻ nên STT xác định xu hướng chung kinh tế thị trường để khơng ngừng hồn thiện nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao khách hàng Qua thời gian áp dụng giải pháp công ty thực đạt nhiều hiệu đáng kể, tác động tích cực đến chất lượng cơng việc, tạo uy tín cho khách hàng Ban giám đốc ln vạch chiến lược đổi thủ tục, thao tác, quy trình kiểm tốn cho phù hợp với nhóm khách hàng nhằm đạt hiệu cao nhất, tiết kiệm Các nhân viên tạo điều kiện để nâng cao kiến thức chuyên môn, xây dựng nên đội ngũ nhân viên có lực chuyên môn vững vàng Mặc dù thời gian nghiên cứu quy trình lập kế hoạch cho kiểm tốn dự án STT không nhiều dựa nhược điểm nêu trên, em xin phép đưa số giải pháp nhằm giúp quy trình ngày hồn thiện để nâng cao chất lượng kiểm tốn cho Cơng ty 3.3.1 Những kiến nghị đội ngũ cán lập kế hoạch kiểm toán dự án Số lượng kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán chi nhánh khoảng hhai mươi người Trong giám sát viên lại có ba người nên cơng tác quản lý kiểm sốt chất lượng kiểm tốn khơng tránh khỏi thiết sót mang tính đánh giá chủ quan cá nhân Theo em công ty nên đề bạt thêm hay hai kiểm toán viên cao cấp tuyển dụng them KTV có trình độ để đảm nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm sốt để tăng cường cơng tác kiểm sốt chất lượng, giai đoạn lập kế hoạch Ngoài ra, số lượng khách hàng ngày nhiều nên số lần giao dịch với khách hàng ngày tăng mạnh Trong nhân viên hành có một, đồng thời kiêm ln vai trò thủ quỹ khơng thể đảm đương hết cơng viêc, khiến cho q trình giải giao dịch với khách hàng bị chậm lại Vì vậy, với mở rộng quy mô, Ban giám đốc công ty nên cân đối nhân khối lựong công việc để xếp bố trí cho phù hợp hiệu 3.3.2 Những kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án Để tạo điều kiện thuận lợi cho KTV thực công việc khâu lập kế hoạch cho dự án, Cơng ty xây dựng quy trình đặc trưng cho loại hình dự án Với quy trình chuẩn, chương trình lại có thích riêng đặc điểm loại dự án, nhà tài trợ, điểm cần lưu ý Ví dụ kiểm toán cho nhà tài trợ lớn UNDP, Danida, World Bank,… thưòng có chương trình riêng u cầu bên kiểm toán phải thực tiến hành kiểm toán cho dự án mà họ tài trợ Nếu xây dựng quy trình mẫu này, KTV cập nhật thêm thủ tục riêng cần đặc biệt quan tâm đến q trình kiểm tốn loại dự án, nâng cao kinh nghiệm loại hình kiểm tốn dự án 110 Đối với việc thu thập thông tin hệ thống kiểm soát nội để đánh giá rủi ro Ban quản lý dự án cấp địa phương nên KTV đầu tư thêm Trong Bảng đánh giá rủi ro lại khơng có biểu mẫu dành riêng cho dự án cấp nên KTV thường không trọng Theo em, Công ty nên xây dựng thêm biễu mẫu tương tự dành riêng cho việc đánh giá rủi ro cấp nhỏ dự án Khi khơng có điều kiện làm việc trực tiếp với họ, KTV vấn qua điện thoại, email gửi bảng câu hỏi đánh giá cho họ…Điều giảm thiểu rủi ro cho KTV Nhưng nhìn chung cơng việc mà KTV khơng trực tiếp xuống sở dự án khó đảm bảo tính khách quan xác KTV nên cân nhắc xem xét lựa chọn số dự án địa phương một, hai dự án có số chi tiêu lớn có điểm nghi ngờ, bất hợp lý để trực tiếp xuống thị sát Có thể cơng việc khó khăn vất vả dự án vùng sâu vùng xa, thực KTV có nhìn xác toàn diện Việc xác định mức độ trọng yếu Công ty xác định chung cho khoản mục Trên thực tế, phương pháp đơn giản, dễ thực làm giảm số sai sót phát Cơng ty nên xây dựng biểu mẫu xác định trọng yếu mà cụ thể, chi tiết cho khoản mục quan trọng, tuỳ thuộc vào quy mơ tính chất Hơn nữa, BCTC dự án số lượng khoản mục lại không nhiều rõ ràng, chi tiêu, tạm ứng, thiết bị, tiền lương… Dưới đây, em xin đưa mẫu giấy xác định mức độ trọng yếu dựa mẫu có sẵn Công ty Biểu 2.17 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRỌNG YẾU Khách hàng: Dự án … Niên độ kế toán Người chuẩn bị: Ngày: Người soát xét: Ngày: Phần I: Các giới hạn tính tốn mức độ trọng yếu Đơn vị : USD 500,000 1,000,000 2,000,000 5,000,000 10,000,000 20,000,000 75,000,000 100,000,000 150,000,000 Phần II: Mức độ trọng yếu xác lập với Dự án … Tiền mặt TGNH A Tổng giá trị khoản mục B Nhập số % từ bảng C AxB D Cộng thêm số tiền từ bảng Thiết không hao bị Thuế thu tiêu nhập cá … nhân x + E Tính mức độ trọng yếu F Mức độ trọng yếu (Được làm tròn xuống) Ngồi ra, KTV xác định mức độ trọng yếu chấp nhận làm tiêu chuẩn phát sai sót trọng yếu mặt định lượng mà hay bỏ qua phần định tính ước đốn theo xét đốn nghề nghiệp Tuy nhiên việc xác đinh trọng yếu định tính cho dự án tương đối khó khăn phức tạp dự án lại có nhà tài trợ khác nên có quy định sách riêng biệt Nếu Cơng ty lập quy trình kiểm tốn cho loại dự án phần nêu cơng việc đơn giản nhiều Trong tồn quy trình lập kế hoạch cho kiểm tốn dự án, KTV sử dụng thủ tục phân tích Như Chuẩn mực 520 “ Các thủ tục phân tích” nêu: “ Chuyên gia kiểm toán phải tiến hành thủ tục phân tích lập kế hoạch …” Thực tế lập kế hoạch kiểm toán, KTV chủ yếu hướng việc sử dụng thủ tục chi tiết mà chưa ý nhiều đến kỹ thuật phân tích Theo em, sau thu thập thông tin hoạt động dự án, KTV nên tiến hành thực thủ tục phân tích thơng tin thu thập để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch chất, thời gian nội dung thủ tục kiểm toán sử dụng để thu thập chứng kiểm tốn Ví dụ, KTV KTV tham khảo phương pháp giám sát đánh giá hoạt động chuyên gia đầu tư, để sử dụng phân tích liệu phục vụ kiểm toán Trong việc đánh giá hoạt động chi tiêu ngân sách dự án, KTv nên sử dụng phương pháp đường cong chữ S Đây phương pháp phân tích đồ thị để khác chi tiêu kế hoạch chi tiêu thực tế Chi phí tích lũy khoảng thời gian chênh lệch kế hoạch thực tế mơ tả đồ thị: Chi phí tích lũy Toàn ngân sách Chi tiêu lập kế hoạch Chi tiêu thực tế Đồ thị 3.1 Đường cong chữ S để phân tích chi phí Ngồi ra, để đánh giá việc hoàn thiện toàn dự án người ta dùng tiêu giá trị thu Khi so sánh chi phí thực tế với kế hoạch thời kỳ định thường không xem xét đến khối lượng cơng việc hồn thành Chỉ tiêu giá trị thu khắc phục nhược điểm sơ đồ đường cong chữ S Giá trị thu được tính cách nhân phần trăm hồn thành ước tính cơng việc với chi phí kế hoạch cho cơng việc Nó dùng làm sở để so sánh với mức chi phí thực tế Có bốn tiêu xác định: Chênh lệch thời gian = Thời gian thực theo tiến độ - Thời gian thực tế Chênh lệch chi tiêu = Chi phí thực tế - Giá trị hoàn thành Chênh lệch kế hoạch = Giá trị hồn thành - Chi phí kế hoạch Tổng chênh lệch = Chênh lệch chi tiêu + Chênh lệch kế hoach = Chi phí thực tế - Chi phí kế hoạch Chênh lệch thời gian mang giá trị âm cho thấy chậm trễ dự án Chênh lệch kế hoạch âm cho thấy việc chi vượt ngân sách Thông qua bốn tiêu này, KTV có nhìn tổng quan đối tượng kiểm tốn mặt tài lẫn quản lý Như thơng qua kỹ thuật phân tích đơn giản, KTV dễ dàng phát biến động biểu bất thường BCTC, mà vào nhiều tài liệu, số liệu nhỏ lẻ Nhưng kỹ thuật phân tích lại đòi hỏi người có trình độ chun mơn, giàu kinh nghiệm, óc phán đốn xác thu hiệu cao 3.3.3 Những kiến nghị quan chức Nhà nước Hồn thiện quy trình kiểm tốn nói chung giai đoạn lập kế hoạch nói riêng không dựa vào cố gắng Ban giám đốc KTV Cơng ty STT mà phụ thuộc nhiều vào quan tâm Nhà nước đến hoạt động kiểm tốn nói chung Việt Nam Hiện nay, Nhà nước tiến hành quản lý hoạt động kiểm tốn độc lập thơng qua việc ban hành văn pháp quy chuẩn mực hoạt động kiểm toán độc lập; kiểm tra cấp phép cho tổ chức cá nhân hành nghề độc lập Tuy nhiên văn pháp luật chưa đầy đủ So với hệ thống chuẩn mực kế toán kiểm tốn quốc tế hệ thống chuẩn mực Việt Nam chưa đồng bộ, gây nhiều khó khăn cho hoạt động kiểm tốn Vì vậy, để phát triển lĩnh vực kiểm toán độc lập Việt Nam đòi hỏi quan Nhà nước, đặc biệt Bộ Tài phải xây dựng hệ thống tài minh bạch, thống theo hướng chuyên nghiệp hiệu Hệ thống chuẩn mực Việt Nam nên nhanh chóng hồn thiện áp dụng vào thực tế để xoá khoảng cách Việt Nam nước thể giới tiến trình hội nhập phát triển kinh tế nói chung lĩnh vực kế tốn - kiểm tốn nói riêng Kết luận Hòa chung với khí hội nhập kinh tế, Cơng ty kiểm tốn tư vấn STT không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng Cơng ty quy mơ khiêm tốn ngày khẳng định uy tín thị trường kiểm tốn dịch vụ tư vấn kế tốn, thuế…Có điều Công ty đặt hiệu “Cung cấp cho khách hàng chúng tơi dịch vụ có chất lượng tốt nhất” lên hàng đầu Ngồi ra, mơi trường làm việc động đầy khoa học với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình điều mà STT xây dựng thành công Sự phát triển ba năm qua không đơn phát triển Cơng ty kiểm tốn mà đóng góp lớn vào việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh khách hàng Công ty cung cấp dịch vụ, đặc biệt với dự án chịu quản lý chặt chẽ nhà tài trợ Các nhà tài trợ mong muốn đầu tư vào địa tin cậy Điều thể phần kết kiểm toán Kiểm toán dự án mảng quan trọng dịch vụ STT cung cấp Qua trình thực tập với dẫn nhiệt tình anh chị Cơng ty, em tiếp cận sâu với quy trình kiểm tốn dự án Công ty Đây phần kiến thức mà em chưa tiếp cận nhiều trường lớp Tài liệu tham khảo Alvin A.aren, James K.Loebbecke: “Auditing” Hence Hall 1984 GS.TS Nguyễn Quang Quynh, TS Ngơ Trí Tuệ, giáo trình “Kiểm tốn Tài chính”, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2006 Hồ sơ kiểm toán dự án X, Y STT STT’s Audit Program STT’s Introduction TS Từ Quang Phương, giáo trình “Quản lý dự án”, Nhà xuất Lao động, Hà nội 2005 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Phần I Cơ sở lý luận quy trình lập kế hoạch cho kiểm toán dự án 1.1 Khái quát dự án 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại dự án 1.1.1.1 Khái niệm dự án…………………………………………… 1.1.1.2 Đặc điểm dự án………………………………………… 1.1.1.3 Phân loại dự án 1.1.2 Các yếu tố dự án 1.1.2.1 Nguồn vốn đầu tư cho dự án 1.1.2.2 Chủ đầu tư dự án…………………………………………… 1.1.2.3 Trình tự tiến hành dự án…………………………………… 10 1.2 Khái quát kiểm toán dự án………………………………………… 12 1.2.1Vai trò kiểm tốn dự án……………………………………… 12 1.2.2 Mục tiêu đặc điểm kiểm toán dự án 13 1.2.2.1 Mục tiêu……………………………………………………… 13 1.2.2.2 Đặc điểm chung kiểm tốn dự án………………………… 13 1.3 Quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án……………………………… 15 1.3.1 Vai trò lập kế hoạch kiểm tốn………………………………… 15 1.3.2 Trình tự lập kế hoạch …………………………………………… 17 1.3.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát………………………… 19 1.3.2.2 Thiết kế chương trình kiểm tốn……………………… … 34 Phần II Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT 37 2.1 Tổng quan Công ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Tư vấn STT 38 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT 40 2.1.3.1 Kiểm toán 43 2.1.3.2 Kế toán dịch vụ tài liên quan 44 2.1.3.3 Dịch vụ thuế……………………………………………… 44 2.1.3.4 Tư vấn hoạt động 46 2.1.3.5 Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp……………………………… 47 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kiểm tốn Cơng ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT 52 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán 52 2.1.4.2 Đặc điểm chung quy trình kiểm tốn…………………… 55 2.1.4.3 Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Tư vấn STT 61 2.2 Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT 65 2.2.1 Đặc điểm chung quy trình lập kế hoạch cho kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Tư vấn STT 66 2.2.2 Thực tế quy trình lập kế hoạch cho kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Tư vấn STT thơng qua kiểm tốn hai dự án X, Y 70 2.2.2.1 Thông tin hai dự án X Y………………………………….… 70 2.2.2.2 Quy trình lập kế hoạch kiểm toán cho hai dự án X, Y…………… 72 2.2.2.3 So sánh quy trình lập kế hoạch cho hai kiểm toán với dự án X Y 99 Phần III Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh kiểm tốn Tư vấn STT 102 3.1.Tính tất yếu cơng tác hồn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán cho BCTC dự án Cơng ty hợp danh Kiểm tốn Tư vấn STT 102 3.2 Đánh giá chung quy trình lập kế hoạch kiểm tốn BCTC Cơng ty Hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT 102 3.2.1 Ưu điểm 113 3.2.2 Nhược điểm……………………………………………………… 106 3.3 Một số phương hướng nhằm hồn thiên quy trình lập kế hoạch kiểm tốn BCTC dự án Cơng ty hợp danh Kiểm toán Tư vấn STT 107 3.3.1Những kiến nghị đội ngũ cán lập kế hoạch kiểm toán dự án 108 3.3.2 Những kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án 108 3.3.3Những kiến nghị quan chức Nhà nước………… 113 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 115 ... kế hoạch kiểm toán dự án Phần II: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Tư vấn STT thực Phần III: Hồn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án Cơng ty Hợp. .. với nội dung tư ng tự: - Lập kế hoạch kiểm toán - Thực kiểm toán - Kết thúc kiểm toán 1.3 Quy trình lập kế hoạch kiểm tốn dự án 1.3.1 Vai trò lập kế hoạch kiểm tốn Lập kế hoạch kiểm tốn giai... tiến trình kiểm tốn Kế hoạch chiến lược sở lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, sở đạo thực soát xét kết kiểm toán Kế hoạch chiến lược lập thành văn riêng lập thành phần riêng kế hoạch kiểm toán tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn STT thực hiện , Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn STT thực hiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay