Thực trạng công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa

112 19 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:50

Luận văn Thực trạng cơng tác kiểm tốn nội hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa - - Mục lục lời mở đầu Chương i Những vấn đề kiểm toán kinh tế kiểm toán nội tronghoạt động ngân hàng thương mại I CƠ Sở LÝ LUậN CHUNG Về KIểM TOÁN .8 Sự hình thành phát triển toán giới Việt nam .8 Bản chất kiểm toán 11 Vai trò kiểm tốn kinh tế thị trường 15 Các loại hình kiểm tốn bước để tiến hành kiểm toán .17 4.1 Các loại hình kiểm tốn 17 a Phân loại kiểm toán theo chức năng: 17 b Phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành 18 4.2 Các bước tiến hành kiểm toán 21 a Lập kế hoạch chương trình kiểm tốn: 21 b Thực kiểm toán: 22 c Hoàn tất lập báo cáo kiểm toán .23 d Theo dõi sau kểm toán: .24 4.3 Các phương pháp, kỹ thuật sử dụng q trình kiểm tốn.24 a Phương pháp kiểm toán bản: 25 b Phương pháp kiểm tra, kiểm soát: .25 c Phương pháp kiểm toán cân đối: .26 d Phương pháp đối chiếu: 26 đ Phương pháp kiểm kê: 26 e Phương pháp điều tra: .26 f Phương pháp thực nghiệm (còn gọi phương pháptrắc nghiệm).26 g Phương pháp chọn mẫu kiểm toán : 27 II KIểM TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MạI TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờNG: 27 Sự cần thiết phải kiểm toán ngân hàng : .27 Những hình thức kiểm tốn ngân hàng thương mại 28 Những lĩnh vực kiểm toán chủ yếu Ngân hàng thương mại 31 a Trong Kiểm toán tài sản nguồn vốn, kiểm toán nội dung sau: 31 b Kiểm tốn hoạt động tín dụng: 31 c Kiểm tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh: 33 - - III KIểM TOÁN NộI Bộ ĐốI VớI HOạT ĐộNG TÍN DụNG TạI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MạI TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờNG: 33 Kiểm toán nội ngân hàng thương mại 33 a Nhận thức kiểm toán nội NHTM .33 b Một số quy định kiểm toán nội Ngân hàng 34 Những vấn đề hoạt động tín dụng NHTM 39 a Khái niệm tín dụng, đặc trưng, vai trò tín dụng: 39 b Các loại tín dụng: .39 Kiểm toán nội hoạt động tín dụng NHTM .43 a Vai trò, vị trí kiểm tốn nội hoạt động tín dụng NHTM 43 b Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nội hoạt động tín dụng 44 Quan điểm xây dựng quy trình kiểm tốn nội hoạt động tín dụng NHTM 46 a Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán 46 b Thực kiểm toán 47 c Hoàn tất cơng tác kiểm tốn cơng bố kết kiểm toán 47 d Theo dõi việc thực kiến nghị Giám đốc thông qua 48 Chương II thực trạng cơng tác kiểm tốn nội hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng cơng thương Đống Đa I ĐặC ĐIểM KINH Tế XÃ HộI CủA ĐịA BÀN QUậN ĐốNG ĐA 49 II.ĐÔI NÉT Về HOạT ĐộNG NHCTĐĐ VÀ KếT QUả HOạT ĐộNG KINH DOANH CủA NGÂN HÀNG .51 Khái quát hoạt động chi nhánh NHCTĐĐ: 51 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng .54 III, THựC TRạNG CÔNG TÁC KIểM TỐN NộI Bộ ĐốI VớI HOạT ĐộNG TÍN DụNG TạI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG Đ ốNG ĐA 58 Tổ chức hoạt động phận kiểm tra, kiểm toán nội Chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa 58 a Cơ cấu tổ chức phận kiểm tra, kiểm toán nội chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa .58 b Nhiệm vụ phận kiểm tra, kiểm toán nội Chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa .60 Thực trạng hoạt dộng tín dụng Chi nhánh Ngân hàng cơng thương Đống Đa góc độ đánh giá kiểm toán nội 63 a Về tiêu tổng dư nợ: .63 b Cơ cấu dư nợ theo thời hạn 64 c Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế: 66 d Cơ cấu dư nợ theo ngàng kinh tế 67 e Cơ cấu dư nợ theo loại tiền: VNĐ ngoại tệ 68 Tình hình công tác kiểm tra nội hoạt đông tín dụng ngân hàng 70 3.1 Những đóng góp cơng tác kiểm tra kiểm tốn nội hoạt động tín dụng ngân hàng cơng thương Đống Đa .71 a Việc thực quy chế vế quy trình kiểm tra nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Công thương Việt Nam 72 b, Những kết đạt qua kiểm tra: 85 c Những dạng sai phạm chủ yếu qua kiểm tra, kiểm toán .87 d Biện pháp tổ kiểm tra tín dụng sai phạm thường xuyên xảy 88 e Những đóng góp tổ kiểm tra, kiểm tốn tín dụng với cương vị kiểm toán nội NHCTVN .89 3.2 Những hạn chế cần khắc phục cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa 90 a Hạn chế kết kiểm toán : 91 b Hạn chế mơ hình tổ chức chế hoạt động phận kiểm tra, kiểm toán nội chi nhánh 91 c Cơng tác kiểm sốt từ xa việc áp dụng công nghệ tin học kiểm tra, kiểm tốn hạn chế 92 d Chức hoạt động kiểm toán chưa thực đầy đủ.92 e Hạn chế phối hợp kiểm tra, pháp chế với phòng kinh doanh tín dụng .93 f, Những tồn khác .93 Chương III số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra kiểm tốn nội đối vơí hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa I Sự CầN THIếT PHảI GIảI QUYếT NHữNG TồN TạI, HạN CHế CủA CÔNG TÁC KIểM TRA TÍN DụNG TạI CHI NHÁNH N GÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG Đ ốNG ĐA 95 II.MộT Số BIệN PHÁP NHằM KHắC PHụC HạN CHế, TồN TạI CủA CÔNG TÁC KIểM TRA, KIểM TỐN TÍN DụNG TạI CN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG Đ ốNG ĐA 95 Đề xuất biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế cơng tác kiểm tốn tín dụng .96 a Giải pháp để nâng cao chất lượng công tác KTKTNB hoạt động tín dụng 96 b Tăng cường cơng tác kiểm sốt từ xa áp dụng cộng nghệ tin học vào kiểm tra kiểm toán 97 c Đảm bảo tính độc lập hoạt động tổ KTKTNB tín dụng Ngân hàng cơng thương Đống Đa 98 d Phối hợp chặt chẽ phận kiểm tra kiểm toán, thực tốt tự kiểm tra nghiệp vụ kiểm toán nội 98 e Thực đầy đủ chức kiểm toán nội 99 f Giải pháp cho vấn đề khác .99 III NHữNG KIếN NGHị Cụ THể 100 Đối với quan Nhà nước Ngân hàng cấp 101 a Kiến nghị với NHNN cấp có thẩm quyền hoàn thiện cấu tổ chức hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội .101 b Kiến nghị với cấp lãnh đạo Ngân hàng cấp việc trang bị thêm máy vi tính cho phận kiểm tra, kiểm toán nội NHCTĐĐ: 102 c Kiến nghị với NHNN cấp giải TSTC thu hồi nợ tồn đọng 102 d Kiến nghị với Ngân hàng cấp (NHCTVN) tăng cường kiến thức thực tế công tác cán kiểm tra, kiểm toán nội 103 Kiến nghị lãnh đạo Ngân hàng công thương Đống Đa 103 Kiến nghị cán kiểm tra tín dụng Ngân hàng cơng thương Đống Đa 104 Kết luận lời mở đầu Việt Nam, từ kinh tế chuyển từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu kiểm toán trở nên tất yếu, điều khơng thể phủ nhận Những đóng góp quan trọng kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập kể từ thành lập nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố nước ta, hội nhập kinh tế với khu vực giới ngày khẳng định Năm 1991, Chính phủ đẫ ban hành nghị định 07/CP công bố: "Quy chế kiểm toán độc lập kinh tế quốc dân" đến 11-7-1994, Chính phủ lại ban hành nghị định 70/ CP “Thành lập quan kiểm toán Nhà nước, 24-1-1995, Thủ tướng Chính phủ định 61/ TTG “Ban hành điều lệ tổ chức kiểm toán nhà nước" Đây văn pháp quy Nhà nước khẳng định vị trí, vai trò tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán Chúng ta nhận thức rằng, với phát triển kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán thực trở thành nghề, lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ độc lập Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế giới, số người quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp mở rộng, với quan tâm đến thơng tin tài chính, họ đòi hỏi thông tin phải dược cung cấp cách xác, song người lại quan tâm đến lĩnh vực không giống với mục đích khác Để đáp ứng tất yêu cầu thơng tin với khía cạnh khác nhau, kiểm tốn bao gồm nhiều loại hình khác như:kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài Ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức kinh doanh tiền tệ, hình thức nhận tiền gửi cho vay, cung cấp dịch vụ tài khác, nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận góp phần ổn định, phát triển kinh tế, thực mục tiêu sách tiền tệ Cũng loại hình doanh nghiệp khác, hoạt động NHTM cần phải kiểm toán chủ thể khác Hơn kinh doanh ngân hàng lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm có nhiều rủi ro, nên việc kiểm tốn mà kiểm toán hoạt động NHTM yêu cầu cấp thiết, chức chủ yếu kiểm toán nội Kiểm toán nội NHTM phận hoạt động độc lập, nhằm kiểm tra tính hiệu lực, hiệu hệ thống kiểm soát nội mục tiêuquan trọng khác Nhận xét, đánh giá tính trung thực, xác thơng tin kinh tế, báo cáo tài chính, giúp ban quản lý Ngân hàng có định kinh doanh đắn Kiểm toán nội cần thiết vơ quan trọng, kiểm tốn nội hoạt động tín dụng phận kiểm tốn chủ yếu NHTM, hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanhn chủ yếu có ảnh hưởng định đến kết kinh doanh Ngân hàng Mục đích kiểm tốn tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy ra, góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ tài sản có ngân hàng, bảo vệ an toàn tài sản ổn định hoạt động ngân hàng thương mại Nhận thức tầm quan trọng kiểm tốn, kiểm tốn nội nói chung kiểm tốn nội hoạt động tín dụng NHTM nói riêng, thời gian thực tập tốt nghiệp Chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa, em chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm tốn nội hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa -Hà Nội Nội dung khố luận gồm chương: (ngồi lời nói đầu kết luận) Chương 1: Những vấn đề kiểm toán kinh tế kiểm toán nội hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội hoạt động tín dụng Chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa Chương i Những vấn đề kiểm toán kinh tế kiểm toán nội tronghoạt động ngân hàng thương mại I Cơ sở lý luận chung kiểm tốn Sự hình thành phát triển toán giới Việt nam Kiểm toán hoạt động mẻ Việt Nam Trên giới, kiểm toán xuất xã hội loài người từ lâu, vào khoảng kỷ thứ trước công nguyên Thuật ngữ “Audit”có ý nghĩa lịch sử phù hợp với hồn cảnh đời nó, vào thời kỳ quyền La-Mã tuyển dụng quan chức chuyên mơn để kiểm tra tình hình tài thuyết trình lại kết kiểm tra Chính từ “Audit” theo tiếng LaTinh có nghĩa “người nghe” (one who hears) Kiểm tốn dần hình thành gắn liền với phát kế toán Và suốt thời kỳ trung đại đến trước cách mạng cơng nghiệp đời, kiểm tốn thực giới hạn việc xác định xem liệu cá nhân giữ trọng trách tổ chức hoạt động kinh doanh phủ có thực trách nhiệm có báo cáo thật không Trong suốt thời kỳ cách mạng công nghiệp, số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tăng mạnh quy mô, người chủ sở hữu vốn, tài sản bắt đầu phải thuê nhà quản lý cho chi nhánh, sở Với tách biệt chủ sở hữu việc quản lý nên phải tăng cường kiểm tra để bảo vệ tài sản họ, nhằm chống lại nguy sai phạm khơng chủ đích gian lận người quản lý nhân viên làm công gây Các chủ nhà băng với tư cách người bên ngoài, sử dụng báo cáo tài chính, cho vay tiền ý đến việc xem xét báo cáo tài có bị lệch lạc sai phạm gian lận không? Từ năm 1930, phá sản tổ chức tài chính, doanh nghiệp điều kiện khủng hoảng kinh tế, suy thối tài chính, dấu hiệu chứng minh điểm yếu kế toán kểm tra trước tình hình Kiểm tốn viên trở nên có trách nhiệm với quan chức Chính phủ, Sở giao dịch chứng khốn, nhà đầu tư bên khác sử dụng thông tin tài Sự trung thực báo cáo tài trở thành vấn đề tiên có tầm quan trọng to lớn qúa trình lựa chọn định đầu tư tài Khi doanh nghiệp ngày có quy mơ lớn, Ca-na-da, Anh, Mỹ kiểm toán viên bắt đầu thực lựa chọn mẫu nghiệp vụ kiểm tra nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm toán viên nhà quản lý đến chấp nhận chung mà kiểm tra kỹ lưỡng nghiệp vụ theo chọn mẫu đưa số tin cậy, có hiệu xác nghiệp vụ tương tự phản ánh báo cáo tài Mỹ, sau khủng hoảng nặng nề tài vào 1929, năm1934, Uỷ ban bảo vệ trao đổi tền tệ (SEC) thành lập quy chế kiểm tốn viên bên ngồi bắt đầu có hiệu lực Đồng thời, trường đào tạo kế tốn viên cơng chứng Mỹ (AICPA) in mẫu chuẩn b cáo kiểm tốn tài khoản cơng ty Từ năm 1950, xuất nhiều tổ chức kiểm tốn Chính phủ lĩnh vực qn đội, hành xí nghiệp cơng cộng Một tổ chức quan trọng văn phòng kế tốn trưởng (GAO: GERNERAL ACCOUNTING OFFICE) có vai trò định việc mở rộng phạm vi kiểm toán Chuẩn mực GAO vào năm 1972 (rà soát lại năm 1981), mặt khẳng định lợi ích kiểm tốn khu vực phi thương mại, mặt khác khẳng định quan điểm chuẩn mực phương pháp để đánh giá hiệu nghiệp vụ phi thương mại Đạo luật công ty thương mại Pháp ngày 24-7-1966, xác định công việc chuẩn mực hoạt động kiểm tốn viên bên ngồi cách độc lập Đồng thời, kiểm toán viên nội xuất cách thức Pháp vào năm 1960 Trong Cơng ty, chi nhánh tập đồn ngoại quốc tổ chức Ngân hàng phát triển với mở rộng quy mô công ty nhằm tăng cường ổn định hiệu xí nghiệp Năm 1965, hội kiểm soát viên nội Pháp thành lập, sau trở thành viện nghiên cứu kiểm toán viên kiểm soát viên nội Pháp (IFACI) vào năm 1973 Trong lĩnh vực cơng cộng, kiểm tốn có nhiều bước phát triển Lúc đầu, kiểm toán nằm Uỷ ban đối chiếu tài khoản xí nghiệp cơng, đến năm 1976, Tồ thẩm kế cơng bố đạo luật tài sửa đổi ngày 22-6-1976, giao việc đối chiếu tài khoản quản lý xí nghiệp cơng Việt Nam, kiểm tốn hoạt động mẻ Khái niệm kiểm toán nhắc đến nhiều sử dụng từ đầu thập niên 90 kỷ 20 Sau Việt Nam chuyển đổi chế kinh tế, kiểm toán độc lập hình thành Sau kiểm tốn Nhà nước thành lập Tuy nhiên, tiền thân hoạt động kiểm tra kế tốn có từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 64/SL thành lập tổ chức tra đặc biệt trực thuộc Chính phủ, tiếp sắc lệnh 57/SL ngày 4-6-1946 quy định tổ chức máy bộ, mà lập ban tra Sắc lệnh 76/SL ngày 25-8-1946 tổ chức máy tài nha tra tài thuộc bộ, định nhiệm vụ quan tài Hoạt động kiểm toán đời phát triển gắn liền với bước trưởng thành kế toán Việt Nam chế thị trường Năm 1989, trước nhu cầu biến đổi có tính chất cách mạng chế quản lý, chế kinh tế đất nước, thừa nhận cách tất yếu sản xuất hàng hoá, kinh tế thị trường cách quản lý tương đối phù hợp với nó, có việc sử dụng ngày hiệu công cụ hạch toán kiểm tra, kiểm soát, chế độ kế toán ban hành thay cho chế độ kế toán cũ lạc hậu Thực tế, từ năm 1989 đến năm 1990, Bộ tài kết hợp với số ngành hữu quan cải tiến ban hành hệ thống chế độ văn pháp quy kế toán theo tinh thần kế thừa thành tựu chế độ kế tốn trước Tuy nhiên, tồn số nhược điểm chế độ ban hành năm 1989, chưa bắt kịp với tình hình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Do vậy, sau thời gian soạn thảo, nghiên cứu thử nghiệm, tháng 12-1995, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ tài ban hành hệ thống kế tốn tài doanh nghiệp, hệ thống kế tốn tài bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô Nhà nước Đồng thời hồ nhập thơng lệ phổ biến kế tốn quốc tế, có tính đến điều kiện Việt Nam Trong thời gian này, hệ thống kế toán ngân hàng, mà trước hết kế toán ngân hàng Nhà nước đổi phù hợp với yêu cầu Ngân hàng giới (WORLD BANK-WB) quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Trong điều kiện đó, kiểm tốn có điều kiện xuất tất yếu khách quan, công tác nội kiểm kiểm toán thể hạn chế lịch sử nó, chủ thể kiểm tra tách ra, đứng độc lập với hệ thống tài chính, kế tốn để giám định trở lại, qúa trình kiểm tốn phải hình thành phát triển theo ý nghĩa, chất nó, cần có hệ thống tổ chức thích đáng Cho đến nay, hoạt động kiểm toán dần quỹ đạo phát triển mạnh hầu khắp nước giới Hiện nay, giới có hãng kiểm tốn, liên đồn, Hội kiểm tốn xuyên Quốc gia như: quan kiểm toán tối cao Châu ( ASOSAI), quan kiểm toán tối cao Quốc tế (INTOSAI), INCOSAI, hoạt động tiếng đạt đến chuẩn mực nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp kiểm toán Việt Nam đường phát triển đất nước tiến tới đại hoá - cơng nghiệp hố, cơng tác kiểm tốn cần tăng cường phát huy vai trò nó, việc học hỏi kinh nghiệm kiểm toán tổ chức kiểm tốn phát triển - Đối với nợ khơng có khả thu hồi:Một số khách hàng bỏ trốn, vào tù sử dụng tài sản chấp hai Ngân hàng dẫn đến việc thu hồi nợ cho Ngan hàng gặp nhiều khó khăn - Một số trường hợp Tồ án xử, án có hiệu lực thi hành, hồ sơ chuyển sangcơ quan thi hành án đến sán chưa thực * Về chế độ thông tin kiểm tra tại: - Thơng tin tới phòng kiểm tra, kiểm tốn nội chậm, đặc biệt thông tin kinh doanh hàng ngày Đây nguyên nhân dẽ dẫn đến hoạt động kiểm soát xa dời thực tiễn, máy móc, cứng nhắc Vai trò kiểm tra, kiểm toán chi nhánh tham gia vào chiến lược kinh doanh theo khơng cao, chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm toán nội bị hạn chế - Một số dự án lớn đầu tư chi nhánh, tổ kiểm tra, kiểm tốn nội tín dụng chưa có điều kiện tham gia, mặt khác xu chung đầu tư tín dụng tiến tới trọng tâm, trọng điểm thông qua dự án chiến lược phát triển, công tác thẩm định đầu tư bước khởi đầu định chất lượng tín dụng Do tổ kiểm tra, kiểm tốn nội tín dụng cần có biện pháp để hồn thiện chế độ thơng tin kiểm tra, kiểm tốn nhằm nâng cao chất lượng cơng tác KTKTNB hoạt động tín dụng Chi nhánh Ngân hàng cơng thương Đống Đa Tóm lại, cho dù xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan, tồn công tác kiểm tra, kiểm tốn tín dụng ngân hàng phải tìm biện pháp khắc phục Việc khắc phục tồn có ý nghĩa với thân phòng kiểm tra, kiểm tốn Ngân hàng việc đảm bảo vai trò, vị trí tồn có ý nghĩa mà Ngân hàng vơ cần thiết, đảm bảo chất lượng tồn diện tất mặt hoạt động Ngân hàng làm sạch, lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh Ngân hàng đảm bảo mục tiêu: phát triển, an toàn hiệu Chương III số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra kiểm tốn nội đối vơí hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa I Sự cần thiết phải giải tồn tại, hạn chế công tác kiểm tra Tín dụng chi nhánh Ngân hàng cơng thương Đống Đa Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, rủi ro điều khó tránh khỏi, hậu rủi ro phụ thuộc lớn vào việc ngân hàng phòng ngừa hạn chế nào, việc làm để hạn chế rủi ro có tác dụng hiệu vấn đề thực quan trọng Đặc biệt hoạt động kinh doanh tín dụng, hoạt động đem lại nguồn thu nhập cao cho ngân hàng, song hoạt động có nhiều rủi ro Xuất phát từ quan điểm đó, việc áp dụng cơng cụ phương tiện quản lý hoạt động kinh doanh tín dụng lãnh đạo Ngân hàng cơng thương Đống Đa quan tâm kiểm tra, kiểm tốn nội cơng cụ, chức quản lý quan trọng nhằm đảm bảo ổn định mặt nghiệp vụ Ngân hàng Kiểm toán nội với chức xác minh, thuyết phục để gây niềm tin cho người quan tâm thông tin kinh tế, chức xác minh sở cho việc thực chức quản lý lãnh đạo ngân hàng, sở để hoạt động phòng nghiệp vụ tín dụng đạt kết cao Tuy nhiên, nói khơng có nghĩa mặt hoạt động công tác kiểm tra, kiểm tốn tín dụng tốt, hay "sn sẻ", mà lý khác có tồn tại, nhược điểm cần sửa đổi, khó khăn cần tháo gỡ khắc phục Những tồn như: kết kiểm tra chưa cao hay công tác kiểm soát từ xa chậm đổi mới, việc áp dụng tin học vào kiểm tra kiểm tốn hạn chế, Tính độc lập kiểm tốn nội chưa đảm bảo, phối hợp quan hệ phòng nghiệp vụ với phận kiểm tra, kiểm tốn nội chưa nhịp nhàng thơng suốt, kiểm tốn chưa thực đầy đủ chức nó, dừng lại mức độ phản ánh, số khó khăn khác Nhận thức tầm quan trọng kiểm toán nội mức độ ảnh hưởng mặt tồn tại, khó khăn em xin đưa số biện pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội hoạt động tín dụng, đồng thời em xin đưa số kiến nghị sở để thực giải pháp II Một số biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn công tác kiểm tra, kiểm tốn tín dụng chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Đống Đa Đề xuất biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế cơng tác kiểm tốn tín dụng a Giải pháp để nâng cao chất lượng công tác KTKTNB hoạt động tín dụng Kết kiểm tra, kiểm tốn năm 2000 vay, số dư nợ năm 1999 chưa cao, số tương đối đạt 42% tổng dư nợ thực tế đạt Ngân hàng năm 1999, cấu dư nợ chưa kiểm tra hết (kiểm tra theo cấu dư nợ) chất lượng kiểm tra chưa cao Đồng thời khoản cho vay, vay xuất năm 2000 chưa kiểm tra, kiểm tốn thuộc nhiệm vụ năm 2001 Thực tế cho thấy nên có biện pháp, thay đổi phù hợp kế hoạch, chương trình kiểm tra, kiểm tốn để hạn chế sai phạm xảy ra, cụ thể: * Về việc xây dựng kế hoạch kiểm toán, Ngân hàng không đề kế hoạch kiểm tra theo phòng kinh doanh (như nhiêm vụ kế hoạch năm 2000) mà nên đặt tiêu cụ thể như: tỷ lệ dư nợ định phải kiểm tra tổng dư nợ thời đIểm kiểm tra, kiểm toán Đối với nợ hạn đặt tỉ lệ phải kiểm toán định Mặt khác nên kiểm tra gối đầu kỳ kiểm tra dứt điểm đê tránh khơng hồn thành nhiệm vụ kỳ kiểm toán * Trong kỳ kiểm toán nên áp dụng số phương pháp kiểm toán như: khơng kiểm tốn ngẫu nhiên hồ sơ tín dụng khách hàng mà kiểm tốn theo quy mơ dư nợ, hay tuỳ theo mức độ trầm trọng sai phạm từ kỳ kiểm toán trước (còn gọi kiểm tốn theo ngun tắc ưu tiên mức độ sai phạm) Hay kiểm toán theo hồ sơ cán tín dụng nắm giữ kỳ kế hoạch Việc kiểm toán theo phương pháp có tác dụng lớn việc tạo khoa học kiểm toán, tức kiểm toán hết hồ sơ mà nhấn mạnh điểm cần ý, sai phạm trọng yếu phát làm giảm rủi ro kiểm tra, kiểm toán, sai phạm nảy sinh phát kết luận có đưa vào danh mục sai phạm cần tăng cường theo dõi sửa chữa hay không? * Về việc kiểm tốn hồ sơ có dư nợ nhỏ khách hàng có nợ q hạn nhỏ khơng nên bỏ qua mà phả quan tâm, trọng kiểm toán để tránh xảy rủi ro hệ thống, rủi ro dây truyền, kiểm tốn vay nên kiểm toán theo phương pháp nêu b Tăng cường công tác kiểm soát từ xa áp dụng cộng nghệ tin học vào kiểm tra kiểm toán - Kiểm soát từ xa hình thức kiểm tra cán kiểm tra đối tượng kiểm tra hình thức biên bản, báo cáo, thông tin hoạt động cung cấp từ đối tượng kiểm tra mà cán kiểm tra khơng đến trực tiếp kiểm tra, kiểm toán - Tác dụng hình thức kiểm tra này: nhằm hồn thiện hệ thống thơng tin kiểm tốn đối tượng kiểm tra, từ có kết luận tổng quát, đầy đủ đối tượng cung cấp cho lãnh đạo ngân hàng thơng tin xác để có định kinh doanh, định quản trị đắn Như việc tăng cường công tác kiểm soát từ xa kết hợp kiểm tra chỗ tổ kiểm tra tín dụng phòng kiểm tra, kiểm toán Ngân hàng cần thiết, mặt để hồn thiện hệ thống thơng tin Ngân hàng, mặt khác phát sai phạm kịp thời, hạn chế khắc phục rủi ro cách hiệu quả, đảm bảo tính kinh tế - Bên cạnh việc số lần kiểm tra, kiểm soát từ xa nhỏ, việc áp dụng cơng nghệ tin học vào kiểm tra nhiều bất cập Hiện việc nối mạng chưa thực hệ thống lập trình riêng kiểm tra, kiểm tốn làm cho cơng tác kiểm tra, kiểm tốn chưa cập nhật thơng tin kịp thời, chi phí cao Trên thực tế, muốn nắm thông tin đối tượng cần kiểm tra, Ngân hàng phải kiểm tra chỗ (theo định kỳ đột xuất) phải chờ báo cáo gửi từ đối tượng kiểm tra đến cho phòng kiểm tra hình thức báo cáo trực tiếp Như nên Ngân hàng phải trang bị thêm máy vi tính, thực nối mạng nội để phòng kiểm tra, kiểm tốn nội kiểm tra phòng nghiệp vụ lúc Từ thực tế cần có quan tâm thoả đáng cấp lãnh đạo Ngân hàng, cấp Trung ương để đảm bảo hoạt động kiểm toán nội chi nhánh tốt Mặt khác thân cán kiểm tốn nội phải trang bị cho kiến thức sử dụng máy, kiểm tra máy tiêu, nghiệp vụ Hai biện pháp giải tồn công tác kiểm soát từ xa ứng dụng tin học kiểm tra quan trọng, giải tồn tăng cường cơng tác kiểm sốt từ xa việc làm thiết thực cần làm Biện pháp tăng cường ứng dụng tin học kiểm tra phụ thuộc nhiều vào kiện khách quan xem nhẹ Hai yếu tố phải thực song song, đồng chúng có quan hệ mật thiết với Nếu cơng tác kiểm sốt từ xa tăng cường làm phương tiện thủ công "đợi" phòng gửi thơng tin đến mà khơng áp dụng máy vi tính vào kiểm sốt từ xa kết , tác dụng kiểm tra có tăng chi phí cao, khơng đảm bảo hiệu kiểm tra c Đảm bảo tính độc lập hoạt động tổ KTKTNB tín dụng Ngân hàng cơng thương Đống Đa Xuất phát từ ngun nhân mơ hình tổ chức chế tổ chức, hạn chế gây nhiều khó khăn cho phận kiểm tra, kiểm toán nội ngân hàng hoạt động Tính độc lập có ý nghĩa định tới chất lượng kiểm tốn, để đảm bảo tính độc lập hoạt động tổ KTKTNB tín dụng, cấp lãnh đạo Ngân hàng phải trao cho kiểm tốn viên tín dụng quyền hạn đủ rộng, khía cạnh cần kiểm tra tín dụng phải thực triệt để để đảm bảo nguyên tắc tín dụng nghiệp vụ tín dụng phải thực đầy đủ, nguyên tắc kiểm tra, kiểm toán thực đầy đủ Mặt khác, cán kiểm tra, kiểm toán phải hoạt động thực nghiêm túc, tạo tin tưởng, nơi lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ khác để tạo sức nặng tiếng nói kiểm tốn viên tín dụng d Phối hợp chặt chẽ phận kiểm tra kiểm toán, thực tốt tự kiểm tra nghiệp vụ kiểm toán nội - Về mặt pháp lí: hệ thống văn pháp quy phải thực đung đắn Muốn hoàn thành nhiệm vụ mình, cán kiểm tra tín dụng phải kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc tuân thủ pháp luật cán tín dụng Còn cán tín dụng, muốn đảm bảo hoạt động khơng bị phê bình buộc phận phải nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc, tuân thủ pháp luật Làm tránh bất đồng mâu thuẫn xảy cán tín dụng kiểm tra viên, mặt khác hệ thống văn pháp luật tính đồng kiểm tra viên phải có trách nhiệm giảng giải vướng mắc, khó hiểu cán tín dụng nhằm góp phần đạt mục tiêu toàn hệ thống Thường xuyên có trao đổi, thảo luận vấn đề - Về mặt phối hợp tự kiểm tra nghiệp vụ tín dụng kiểm tra, kiểm tốn nội tín dụng: Rõ ràng kinh doanh tín dụng, cán tín dụng, phải làm cách để tăng hiệu hiệu tín dụng giảm rủi ro cho ngân hàng cán tín dụng phải kiểm toán viên nội tự kiểm tra hoạt động, cơng tác Cả hai phận phải tơn trọng tính tập thể, tơn trọng thẩm quyền Kiểm toán viên tién hành kiểm tra tín dụng khơng ngồi mục đích khác ổn định tìn hình kinh doanh tín dụng ngân hàng, đảm bảo kinh doanh tín dụng nguyên tắc, loại trừ rủi ro phát sinh kinh doanh tín dụng Điều quan trọng có mâu thuẫn thuộc chất quan hệ kiểm tra người kiểm tra ngưi kiểm tra, song hai đối tượng phải có nhạn thức rằng: qua kiểm tra phận tín dụng biết sai đâu để có thay đổi làm cho họ tốt vàđối với kiểm toán viên, qua kiểm tra thấy mặt chưa làm Trong khía cạnh hai phận nên có hỗ trợ hồn thành nhiệm vụ Mặt khác hai phận nằm thẻ thống nhất, tức hoạt động tồn tại, phát triển Ngân hàng, hai phận phải giải mâu thuẫn, xây dựng lại quan điểm để hệ thống hoạt động tốt e Thực đầy đủ chức kiểm tốn nội - Giải khó khăn khơng thuộc trách nhiệm kiểm tốn viên tín dụng, lãnh đạo Ngân hàng mà tuỳ thuộc nhiều vào quản lý Nhà nước, văn liêm quan đến lĩnh vực chưa đề cập cụ thể, đòi hỏi quan Nhà nước có thẩm quyền phải tạo hành lang pháp lý đầy đủ để chức kiểm tốn phát huy hết tác dụng Về phía cán kiểm tốn tín dụng phải áp dụng kiến thức, kỹ thuật kiểm tốn đồn tra, kiểm toán kiểm tra mặt nghiệp vụ ngân hàng để tổ chức kiểm toán tín dụng thực khoa học sở quy trình kiểm tra tín dụng ban hành áp dụng f Giải pháp cho vấn đề khác * Đối với khó khăn phối hợp với Ngân hàng việc xử lý tài sản chấp, nợ tồn đọng để thu nợ cho Ngân hàng -Trước tiên cán kiểm tra tín dụng cần phải khẳng định rằng: lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyền tham gia vào trình xử lý Họ làm ngơ lĩnh vực thuộc đối tượng nghiệp vụ tín dung mà khơng thuộc đối tượng kiểm tra tín dụng -Biện pháp cụ thể: Theo điều 32, khoản nghi định 178 phủ ngày 29-121999 có nêu: "Sau thời hạn 60 ngày kể từ đến hạn trả nợ mà tài sản chấp tiền vay chưa xử lý theo thoả thuận Ngân hàng có quyền xử lý tài sản đảm bảo tiền (TSĐB) vay để thu nợ " Tuy nhiên nghị định chưa phải áp dụng triệt để để Ngân hàng thu hồi vốn cách bán TSĐB tiền vay điều kiện khách quan khác Trước thực tế này, đứng góc độ tổ KTKTNB hoạt động tín dụng mong Ngân hàng Công thương Việt Nam làm việc với quan chức tìm biện pháp để giải tồn này, bấn đề cần phải có văn hướng dẫn xử lý cụ thể nhằm thi hành điều 32 Nghị định 178 thông tư liên quan (Thơng tư 08, 06 ngày 4-4-2001) Chính phủ * Đối với tồn chế độ thông tin kiểm sốt tại: Một hệ thống thơng tin đầy đủ chất lượng điều kiện để phận KTKTNB chi nhánh hoạt động tốt phát huy vai trò Và ngược lại, hệ thống thơng tin khơng hồn thiẹn dẫn đến hoạt động kiểm tra, kiểm toán xa dời thực tiễn, chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm tốn bị hạn chế Do giải pháp cho vấn đề là: Ban lãnh đạo Ngân hàng công thương Đống Đa nên tổ chức lại hệ thống thông tin cung cấp cho phận KTKTNB, để lượng thông tin đến với phận thường xuyên hơn, đầy đủ hơn, mặt khác dự án lớn đề nghị ban lãnh đạo Ngân hàng tạo kiện để tổ kiểm ta, kiểm toán nội tham gia thẩm định vấn đề này, tạo điều kiện cho tổ KTKTNB tín dụng hoạt động tốt hơn, hiệu Trên số biện pháp xin đề xuất nhằm khắc phục, hạn chế khó khăn, vướng mắc, tồn tổ kiểm tra, kiểm tốn tín dụng hoạt động năm 2000, sở tiền đề cho Ngân hàng hoạt động kinh doanh tốt năm III Những kiến nghị cụ thể Để giải tồn thực biện pháp đề xuất trên, em xin đưa số ý kiến sau: Trước hết cán kiểm tốn viên tín dụng Ngân hàng cần xác định tồn tại, khó khăn vướng mắc chưa làm tổ kiểm tốn tín dụng nguyên nhân nào, yếu tố khách quan tác động đến, đặc biệt bối cảnh kinh tế xã hội tại, tồn thực hiện, giải chưa hay phụ thuộc vào thời gian? - 104 - Theo em, để khắc phục tồn trên, để thực biện pháp đề xuất, phụ thuộc lớn vào môi trường kinh tế xã hội- môi trường luật pháp hay cụ thể quan Nhà nước có thẩm quyền, vào môi trường hoạt động ngân hàng hay cụ thể quan điểm cấp lãnh đạo Ngân hàng, vào nhìn của phận nghiệp vụ khác Và điều quan trọng cán kiểm toán viên, trang bị cho hành trang gì, phương tiện để đảm bảo tồn khơng phải hình thức, khơng cơng cụ qản lý bình thường mà phải thực yếu tố cấu thành chi nhánh, mà thiếu nó, hiệu kinh doanh chi nhánh không bảo đảm Em xin vào vấn đề cụ thể sau: Đối với quan Nhà nước Ngân hàng cấp Trong bối cảnh chung nước đề cao vai trò kiểm tốn nội cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội Ngân hàng cơng thương Đống Đa gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng mục đích yêu cầu đặt Bởi lẽ, hoạt động kiểm tốn hoạt động mẻ, khuôn khổ môi trường pháp lý cho hoạt động kiểm tra, kiểm tốn nói chung kiểm tốn nội nói riêng tạo dựng chưa đầy đủ hoàn thiện Các kỹ hướng dẫn cần thiết kỹ kiểm toán chưa hệ thống hoá, văn pháp quy kiểm toán triển khai chưa đồng doanh nghiệp Nhà nước tổ chức tín dụng nhiều lúng túng, hệ thống văn pháp luật Việt Nam nhiều bất cập, cần xem xét có chỉnh sửa cho phù hợp a Kiến nghị với NHNN cấp có thẩm quyền hồn thiện cấu tổ chức hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội Theo quy chế hành tổ chức hoạt động máy kiểm tra, kiểm toán xét khiếu tố NHCTVN tổng giám đốc NHCTVN, phòng (tổ) kiểm tra, kiểm toán nội chi nhánh, đơn vị hệ thống, có chi nhánh NHCTĐĐ hoạt động chịu đạo thống mặt chuyên môn, nghiệp vụ hệ thống máy kiểm tra, kiểm toán xét khiếu tố NHCTVN tổng GĐ NHCTVN quản lý, đạo điều hành Tuy nhiên thực tế lợi ích phận gắn liền với Chi nhánh, đơn vị đó, có phần làm giảm tính độc lập chủ động kiểm toán viên nội Mặt khác, tháng đầu năm 2001, Thống đốc NHNN có thị cho vụ tổng kiểm sốt xây dựng đề án hoàn chỉnh xây dựng lại máy với nội dung phòng (tổ) kiểm tra, kiểm tốn nội Chi nhánh, đơn vị đóng chi nhánh, đơn vị tồn hoạt động chịu giám sát quản lý trực tiếp Trung ương, vấn đề hưởng lương, thưởng lợi ích khác Trung ương định, việc làm có ý nghĩa làm tăng tính độc lập, mở rộng phạm vi quyền hạn trách nhiệm cho phận kiểm toán nội Ngân hàng Về vấn đề xin đưa kiến nghị sau: để đảm bảo tính độc lập tự chủ, phát huy tính sáng tạo cơng tác phận kiểm tra, kiểm tốn nội Ngân hàng, NHNN nên sớm có định ban hành quy chế cấu tổ chức hoạt động hệ máy kiểm tra, kiểm toán xét khiếu tố NHCTVN có văn hướng dẫn thực đầy đủ, kịp thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động kiểm toán nội phát huy đầy đủ vai trò chức b Kiến nghị với cấp lãnh đạo Ngân hàng cấp việc trang bị thêm máy vi tính cho phận kiểm tra, kiểm toán nội NHCTĐĐ: Hiện nay, theo thị Thống đốc NHNN, vụ tổng kiểm sốt có chủ chương xây dựng phòng kiểm tốn giám sát cộng nghệ thơng tin ngành ngân hàng, điều có nghĩa phòng kiểm tra, kiểm tốn nội phải có lượng máy tính định phải nối mạng hệ thống Vì vậy, để thị sớm vào thực tế, đề nghị cấp lãnh đạo NHNN, NHCTVN có định bố trí số máy vi tính phòng, tổ kiểm tra, kiểm toán nội Ngân hàng định có nói rõ nguồn kinh phí, tạo đIều kiện cho CNNHCTĐĐ nói riêng đơn vị Ngân hàng khác nói chung thực tơt cơng tác c Kiến nghị với NHNN cấp giải TSTC thu hồi nợ tồn đọng Hiện số dư nợ có tài sản chấp làm đảm bảo chiếm tỉ trọng lớn chi nhánh, nhiên việc xử lý TSTC nào, quy trách nhiệm cho quan có liên quan hỗ trợ Ngân hàng thu hồi nợ sao, dấu chấm lửng Thực tế cho thấy đến chưa có văn Nhà nước Thành phố trình tự thực xử lý tài sản chấp đảm bảo nợ vay ngân hàng việc quy trách nhiệm, quyền hạn cấp quyền địa phương, ngành việc hỗ trợ Ngân hàng thu hồi nợ Trước tình hình này, tơi đề nghị: - Đối với NHNNVN, bộ: Sớm ban hành thông tư liên NHNN - Bộ tài - Bộ tư pháp - Bộ công an - tổng cục địa hướng dẫn thủ tục chấp, cầm cố bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, đặc biệt thủ tục phương thức xử lý TSTC để làm pháp lý cho quyến địa phương sở, ban ngành tỉnh, Thành phố có pháp lý phối hợp giải quyết, xử lý TSTC (như: nhà, đất) để thu hồi nợ người vay, người bảo lãnh không trả nợ vay cho Ngân hàng - Đối với quyền địa phương Thành phố Hà Nội: đề nghị thành lập ban đạo thành phố Hà Nội xử lý TSTC ( nhà, đất) để thu hồi nợ cho Ngân hàng Ban đạo đại diện uỷ ban nhân dân thành phố làm trưởng ban, kinh phí hoạt động NHTM có nợ tồn đọng đóng góp Mặt khác việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cá nhân có nợ hạn ngân hàng đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp, sở địa nhà đất nên ưu tiên hơn, hỗ trợ Ngân hàng thu hồi nợ nhanh chóng - Đối với án: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án liên quan đến TSTC xét xử dứt đIểm vụ việc, không để dây dưa kéo dài Riêng quan thi hành án: cần có chế, trách nhiệm việc thực thi hành án d Kiến nghị với Ngân hàng cấp (NHCTVN) tăng cường kiến thức thực tế cơng tác cán kiểm tra, kiểm tốn nội Để cán kiểm tra, kiểm tốn có ý kiến, nhận xét, khách quan đắn kiểm tra, kiểm toán Bên cạnh kiến thức chuyên nghiệp trang bị kiểm tra, kiểm toán viên, đề nghị cấp lãnh đạo NHCTVN tổ chức cho kiểm tra viên, kiểm toán viên tham gia buổi hội thảo, tham quan nghiên cứu nơi nhằm mở mang kiến thức để cán kiểm tra, kiểm tốn nội khơng bị lạc hậu trước phát triển xã hội, tránh thiển cận, hẹp hòi xử lý, q trình thực cơng tác Kiến nghị lãnh đạo Ngân hàng công thương Đống Đa Quan điểm người lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo cho hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội phát huy vai trò thực đầy đủ chức Bởi để đảm bảo cho phận kiểm tra, kiểm toán nội Chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa phát huy lực, sáng tạo đảm bảo tính độc lập hoạt động mình, em xin đưa số ý kiến lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa sau: Ban hành văn bản, quy chế định quyền hạn trách nhiệm tương đồng cho phận nhằm hạn chế đến mức thấp sai phạm xảy cán nghiệp vụ, ngăn ngừa phòng tránh loại rủi ro kinh doanh đặc biệt rủi ro kinh doanh tín dụng Mặt khác việc ban hành văn quy định cụ thể quyền tham gia vào thẩm định dự án lớn cho cán kiểm tra tín dụng việc làm cần thiết, nhằm tăng lượng thông tin tới kiểm tra, kiểm tốn, đảm bảo chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm toán nội Ngân hàng, giúp ban lãnh đạo Ngân hàng đưa định kinh doanh đắn, định quản lý phù hợp - Trang bị hệ thống máy vi tính ứng dụng phần mềm kiểm tra, lập trình chương trình kiểm tra riêng việc làm cần thiết cán lãnh đạo ngân hàng để đảm bảo tốt hoạt động phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ, mặt khác đảm bảo an tồn thơng tin ngân hàng - Thường xuyên tổ chức trao đổi, thảo luận cách nghiêm túc lãnh đạo phòng ban, phận ngân hàng lĩnh vực này, vấn đề cộm cần giải chi nhánh để thống tư tưởng, tránh hiểu sai cơng tác kiểm tra,kiểm tốn nội "bới lơng tìm vết" số cán Ngân hàng Hiện theo thị thống đốc NHNN, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội ngân hàng, vụ tổng kiểm soát xay dựng đề án hoàn chỉnh, xây dựng lại máy, bên cạnh có đề cập tới đề án thành lập phòng kiểm tốn giám sát cơng nghệ công nghệ thông tin ngành Ngân hàng, đề án dự kiến vào hoạt động vào năm 2002 Trước tình Ngân hàng phải có chương trình đà tạo cán cách nghiêm túc, khoa học hiệu để tránh xảy điều không may, giảm vị uy tín Ngân hàng kinh tế thị trường.Đặc biệt, đại hội tổng kết kết kiểm toán nhà nước năm hoạt động, bàI phát biểu mình, ơng Trương Đình Song - vụ trưởng vụ tổng kểm sốt NHNNVN nói "Từ 2001 trở tổ chức kiểm tốn báo cáo tài trước đơn vị kết thúc năm tài chiính, bước cải tiến đáng kể, phù hợp với điều kiện, vai trò kiểm tốn nội bộ, giảm đến mức thấp sai sót trước báo cáo phê chuẩn tổng hợp báo cáo tài NHNN trước kiểm toán nhà nước vào kiểm toán hàng năm" Đây phải thách thức, hội cho lãnh đạo Ngân hàng chứng tỏ tài năng, trình độ quản lý Kiến nghị cán kiểm tra tín dụng Ngân hàng công thương Đống Đa Trước thực trạng đội ngũ cán kiểm tra, kiểm toán nội Ngân hàng công thương Đống Đa em xin có kiến nghị sau: Cán kiểm tốn tín dụng không nghiên cứu học tập lĩnh vực chun trách mà phải tìm hiểu nghiên cứu lĩnh vực có liên quan Cụ thể: - Những kiến thức lĩnh vực tín dụng: + Nắm bắt quy chế cho vay, quy chế liên quan đến td Nhà nước NH đảm bảo kiểm tra mặt nguyên tắc cán tín dụng + Nghiên cứu sâu nguyên tắc giải ngân (nguyên tắc bốn mắt); trình tự giải ngân, tập trung vào khâu thẩm định, đặc biệt thẩm định dự án lớn Ngân hàng đầu tư + Nắm bắt quy chế quy trình nghiệp vụ tín dụng cơng tác kiểm tốn tín dụng Nhanh chóng nắm bắt thay đổi mơi trường luật pháp, môi trường kinh doanh, kinh tế - Về trình độ chun mơn: khơng ngừng nâng cao trình độ kiểm tra, kiểm toán, áp dụng học hỏi kinh nghiệm đồn kiểm tra, kiểm tốn, tra Nhà nước, NHNN vào công tác Từ kết hợp với phương pháp kỹ thuật, chương trình kiểm tốn chi nhánh áp dụng để có hiệu kiểm tra - Về lĩnh vực tin học tin học chuyên ngành kiểm toán phải nhanh chóng nghiên cứu, học tập trang bị kiến thức cho - Mạnh dạn đưa kiến đối tượng có liên quan công tác: lãnh đạo, đối tượng kiểm tra, kiểm toán, quan Nhà nước Đây điều kiện, tiêu chí để khẳng định kiểmỉta viên, kiểm tốn viên thực thụ -Trong cơng tác phải khéo léo, thơng minh, có sáng tạo, tránh dập khuôn Thường xuyên học tập nghiên cứu lĩnh vực khác Trên ý kiến theo quan đIểm chủ quan dựa nghien cứu thực tiễn Ngân hàng bối cảnh kinh tế thị trường Mong ý kiến góp phần nhỏ bé vào thay đổi diện mạo phận kiểm tra, kiểm toán nội Ngân hàng theo nghĩa tiích cực nhằm hồn thiện máy kiểm tra, kiểm toán nội NHTM Kết luận Kiểm tốn hình thành phát triển bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Tiến trình cải cách hành quốc gia thể rõ nhu cầu thiếu kiểm tốn đặc biệt kiểm tốn hoạt động, kiểm toán nội chủ yếu thực chức Kiểm tốn nội với vai trò phận chức giúp Giám đốc cấp lãnh đạo ngân hàng kiểm toán, xác nhận đánh giá toàn kết sản xuất kinh doanh phận, phòng ban hệ thống kiểm tốn nội kinh tế thị trường Việt Nam nhiều mẻ phù hợp với điều kiện Quốc gia thông lệ Quốc tế, thay cho hệ thống kiểm tra kế tốn thời bao cấp trước nội dung phương pháp nghiệp vụ chác chắn toàn dện tiên tiến nhiều Kiểm tốn tín dụng phận, lĩnh vưc kiểm toán nội muốn khẳng định tiếng nói mình, kiểm tốn nội nói chung kiểm tốn tín dụng nội ngân hàng nói riêng phải làm gi? Bằng cách phát huy nội lực mình, phải vận động hết mình, tăng cường trí tuệ, sáng tạo việc thâm nhập vào giới kiến thức làm chủ hành vi, tư duy, khả độc lập sẵn có mình, khẳmg định vai trò hệ thống kiểm toán nội kinh tế thị trường Việc số doanh nghiệp nhà nước, số công ty tổ chức kinh tế phải giải thể máy kiểm toán nội trongthời gian qua chứng tỏ việc chưa quan tâm mức Nhà nước, đặc biệt việc tạo hành lang pháp lý chưa đủ mạnh nhiều thay đổi, bên cạnh chứng tỏ non trình độ nhận thức cán kiểm toán, thiếu lĩnh cấp lãnh đạo đơn vị Bởi lẽ quy luật cạnh tranh tất yếu kinh tế thị trường chủ thể kinh tế thiếu lĩnh, thiếu can đảm sáng suốt kinh doanh khó giữ vị uy tín thị trường Trong thời gian thực tập phòng kiểm tra, kiểm toán nội CHNHCTĐĐ, nhận thức vai trò quan trọng hoạt động này, em chọn đề tài" Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm tốn nội hoạt động tín dụng chi nhánh NHCTĐĐ" Em mong khố luận góp phần nhỏ bé vào viẹc khẳng định tiếng nói kiểm tốn viên tín dụng vị trí cần tạo lập hoạt động kiểm tốn nội NHTM nói riêng kiểm toán nội kinh tế thị trường nói chung Tuy nhiên, để thực điều này, cần có đồng tâm, hiệp lực, ủng hộ tất đối tượng xã hội từ Trung ương đến địa phương, đến cán kiểm tốn tín dụng ngân hàng Để cống hiến, đóng góp hoạt động phát triển Ngân hàng thực có ý nghĩa, cần phải trân trọng phát huy, mặt khác tồn tại, hạn chế công tác tháo gỡ, loại bỏ Các tài liệu tham khảo: Các sách kiểm toán: - Kiểm toán nội bộ, lý luận hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm toán nội đại - Cẩm nang kiểm toán viên Nhà nước - Kiểm toán Auditing - Để trở thành Kiểm toán viên - Những chuẩn mực nguyên tắc kiểm toán quốc tế Các sách nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng: - Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại - Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường - Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Các sách hạch toán kế toán Ngân hàng, hạch toán kế toán doanh nghiệp Các văn pháp quy Nhà nước pháp luật hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng Các văn bản, quy chế Nhà Nước hoạt động kiểm tốn, tín dụng NH Các tạp chí Ngân hàng, tạp chí kiểm tốn, tạp chí tra, kiểm tra Thời báo Ngân hàng Các báo cáo, biên kiểm tra, kiểm toán NHCTĐĐ, biên kiểm tra, phúc tra kiểm toán Nhà nước, tra Nhà nước Báo cáo tổng kết hoạt động hệ thống kiểm tra, kiểm toán xét khiếu tố NHCTVN Các tài liệu khác ... Nhiệm vụ phận kiểm tra, kiểm toán nội Chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa .60 Thực trạng hoạt dộng tín dụng Chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa góc độ đánh giá kiểm tốn nội 63 a Về... quát hoạt động chi nhánh NHCTĐĐ: 51 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng .54 III, THựC TRạNG CƠNG TÁC KIểM TỐN NộI Bộ ĐốI VớI HOạT ĐộNG TÍN DụNG TạI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG... nghiệp Chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa, em chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm tốn nội hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa -Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa , Thực trạng công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay