Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nghành xây dựng

53 25 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:49

Luận văn Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghành xây dựng Lời nói đầu Cùng với tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước, lĩnh vực tài kế toán vấn đề đảng nhà nước quan tâm hàng đầu với mục tiêu làm để tình hình tài Doanh nghiệp vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh cách có hiệu nghiệp vụ hạch tốn kế tốn cơng cụ đắc lực góp phần quan trọng đóng góp to lớn cho doanh nghiệp chủ động kinh tế thị trường: Trong năm qua đất nước ta có phát triển vượt bậc, ngành xây dựng ngành kinh tế kỹ thuật đóng góp to lớn q trình phát triển kinh tế đất nước Trong chế thị trường, để đứng vững thị trường cạnh tranh có lợi nhuận doanh nghiệp ln nỗ lực cố gắng để tìm cách để giảm chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm dẫn đến việc giảm giá thành tăng cường chất lượng sản phẩm để thắng thị trường cạnh tranh mục tiêu phấn đấu hàng đầu toàn doanh nghiệp ý tthức tầm quan trọng vấn đề này, em mạnh dạn chọn lĩnh vực "Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghành xây dựng" làm đề tài nghiên cứu chương I Khái quát chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghành xây dựng A-Tổng quan chi phí sản xuất tính gía thành: I- Khái niệm phân loại chi phí: 1-Khái Niệm: Trong sản xuất xã hội, doanh nghiệp dù sản xuất sản phẩm vật chất, phục vụ cho nhu cầu sản xuất hay phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tất yếu phải kết hợp ba yếu tố : +Tư liệu sản xuất (máy móc , thiết bị nhà xưởng kho tàng bến bãi ) +Đối tượng lao động( nguyên nhiên vật liệu ) +Sức lao động người [bao gồm thể lực(sức bắp) trí lực(sức thần kinh)] người Quá trình kết hợp tạo ba loại chi phí riêng biệt chi phí tư liêu sản xuất ,chi phí đối tượng lao động chi phí nhân cơng Đây chi phí đầu vào q trình sản xuất, kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá, chi phí biểu dạng giá trị gọi chi phí sản xuất Như nói cách khái quát (chi phí sản xuất chi phí mặt lao động sống chi phí mătj lao động vật hố phát sinh q trình sản xuất doanh nghiệp).Đối với Doanh Nghiệp(DN) xây dựng chi phí gọi chi phí xây dựng chi phí ngồi xây dựng Chi phí khái niệm rộng để sử lý phân bổ sử dụng chi phí cách có hiệu nhà quản lý chuyên gia tài kế tốn phải phân loại chi phí: 2-Phân loại chi phí: Phân loại chi phí có tác dụng lớn trình lập kế hoạch sản xuất quản lý sủ dụng hợp lý nguồn kinh phí doanh nghiệp Có nhiều tiêu thức phân loại, theo chế độ kế toán hành Việt Nam có số cách phân loại chi phí sau: 2.1- Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế: Chi phí sản uất kỳ phân chia thành: -Chi phí NVL trực tiếp(621) -Chi phí nhân cơng trực tiếp -Chi phí cơng cụ dụng cụ -Chi phí khấu hao tài sản cố định(TSCĐ) -Chi phí dịch vụ mua ngồi -Chi phí khác tiền *Các yếu tố chi phí kỳ phát sinh phân xưởng, tổ đội, DN xây dựng tổ đội tập hợp vào khoản mục (621,622,627) để tính giá thành sản xuất kỳ *Nếu phát sinh bán hàng, quản lý doanh nghiệp tập hợp vào hai khoản mục (641,642) để tính gía thành toàn xác định kết *Tác dụng: Cho biết kết cấu , tỷ trọng yếu tố chi phí sản xuất sở để lập dự toán lập kể hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch tiền lương nhu cầu vốn lưu động định mức, sở cho kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo yếu tố 2.2- Phân loại theo khoản mục chi phí: -Chi phí ngun vật liệu (NVL) trực tiếp -Chi phí nhân cơng trực tiếp -Chi phí sản xuất chung doanh nghiệp có chi phí máy thi cơng *tác dụng: Nó cho biết xác định rõ đối tượng phát sinh chi phí, có tác dụng tạo điều kiện để xây dựng mức độ ảnh hưởng nhân tố khác vào giá thành sản phẩm phục vụ cho việc hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm 2.3-Phân loại chi phí theo mối quan hệ trình sản xuất: Phân loại theo cách bao gồm hai loại: +Chi phí trực tiếp: Là chi phí liên quan trực tiếp tới trình sản xuất tạo sản phẩm( chi phí phát sinh chủ yếu phân xưởng, tổ đội) chi phí tập hợp cho cơng trình , hạng mục cơng trình độc lập +Chi phí gián tiếp: Là chi phí cho hoạt động tổ chức, phục vụ quản lý(chi phí ngồi phân xưởng tổ đội) khơng tác động trực tiếp đến q trình tạo sản phẩm, khơng tính trực tiếp cho đối tượng cụ thể *Tác dụng: Quá trình phâm loại theo tiêu thức giúp cho DN quản lý chặt chẽ loại hình chi phí tập hợp chúng vào chi phí quản lý doanh nghiệp(642) II-Khái niệm phân loại giá thành: 1- Khái niệm: *Giá thành biểu tiền loại chi phí sản xuất hồn thành lên thành phẩm , hàng hố dịch vụ Trong ngành xây dựng chi phí hồn thành lên hạng mục cơnh trình +Để đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh DN chi phí bỏ phải xem xét đanhs giá mối quan hệ với tiêu giá thành(kết sản xuất kinh doanh) Trên sở giá thành sản phẩm biểu tiền tồn khoản chi phí lao động sống lao động vật hố có có liên quan đến khối lượng sản phẩm, cơng việc hồn thành 2-Phân loại giá thành: *Chỉ tiêu giá thành cơng cụ đắc lực cho việc hạch tốn kế toán định lỗ lãi sản xuất, kinh doanh Các nhà quản lý phân loại chi phí sau: 2.1-Phân loại nguồn số liệu để tập hợp giá thành: +Giá thành định mức: Là chi phí kế hoạch để hoàn thành nên thành phẩm dịch vụ hạng mục cơng trình +Giá thành kế hoạch: Là chi phí kế hoạch để hồn thành nên thành phẩm, dịch vụ ,hạng mục cơng trình +Giá thàng thực tế: Là chi phí thực tế DN bỏ để hồn thành lên thành phẩm dịch vụ, hạng mục cơng trình 2.2-Phân loại theo nơi phát sinh chi phí: +Giá thành cơng xưởng(Zcx): Là chi phí phát sinh cơng xưởng, tổ đội, để hồn thành nên thành phẩm dịch vụ +Giá thành tồn bộ: Là gí cơng xưởng thực tế cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng Z tồn =Z cơng xưởng thực tế +chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng giá thành cơng xưởng thực tế giá trị sản phẩm chi phí phát giá trị sản thành phẩm dịch vụ = dịch vụ dở dang +sinh kỳ -phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ 3-Sự cần thiết phải hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: *Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vừa yêu cầu chủ quan doanh nghiệp vừa nhu cầu khách quan khách hàng Đây tiêu quan trọng quan trọng cho việc phân tích đánh giá, tổ chức quản lý doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, giá yếu tố đầu vào biến động, doanh nghiệp muốn thắng cạch tranh tất yếu phải lập kế hoạch khoản mục chi phí chuyển vào giá thành cho phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, phải tính tốn chi tiết khoản chi phí cần thiết nhân cơng máy móc thiết bị, khả tài doanh nghiệp Hơn hạch tốn chi phí cách xác, giảm chi phí cho đơn vị sản phẩm dẫn đến khả hạ giá thành, tất yếu thắng trọng thị trường cạch tranh, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhu cầu tất yếu doanh nghiệp B-Nội dung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng: ** Các lưu ý trước tổ chức hạch toán: +Việc hạch toán chi phí tính giá thành tiêu quan trọng doanh nghiệp, tuỳ loại hình doanh nghiệp cụ thể mà kế toán tập hợp chi phí, phân bổ hạch tốn để xác định kết cuối sản xuất kinh doanh Tuy nhiên để phát huy vai trò đạt hiệu cao kế tốn cần phải lưu ý số điểm sau: -Kế toán cần phải xác định đối tượng tập hợp chi phí -Phải kịp thời, xác tồn chi phí phát sinh q trình sản xuất -Xác định phạm vi giới hạn chi phí phát sinh đối tượng chịu chi phí TRên thực tế DN tuỳ theo quy trình sản xuất sản phẩm dịch vụ trình độ quản lý, nhu cầu sử dụng thông tin mà đối tượng tập hợp chi phí là: +Mỗi loại chi tiết +Nhóm chi tiết +Mỗi loại sản phẩm, loại dịch vụ.(Mỗi đơn đặt hàng, cơng trình, hạng mục cơng trình) *Sau xác định đối tượng tập hợp chi phí kế tốn cần mở sổ để tập hợp chi phí sản xuất cho đối tượng cho ba khoản mục(621,622,627) I-Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất tính giá trành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng 1-Những yêu cầu đặt hạch toán kế toán: Kế toán phải tuân thủ 11 nguyên tắc sau: -Nguyên tắc thực thể kinh doanh -Nguyên tắc hoạt động liên tục -Nguyên tắc kỳ kế toán -Nguyên tắc thước đo giá trị thống -nguyên tắc giá phí thực tế -Nguyên tắc xác định doanh thu -Nguyên tắc phù hợp -Nguyên tắc khách quan -Nguyên tắc công khai -Nguyên tắc quán -Nguyên tắc trọng yếu *Căn nguyên tắc kế toán cần xác định đối tượng tập hợp chi phí, xác định đối tượng để tính gí thành, đối tượng tính giá thành loại chi tiết, phận đơn đặt hàng, cơng trình hạng mục cơng trình +Khi xác định đối tượng tập hợp chi phí kế tốn cần phải tập hợp chi phí sản xuất cho đối tượng vào ba khoản mục :(621,622,627) 2-Q trình hạch tốn a-Hạch tốn chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên: Sau hệ thống tài khoản sử dụng để hạch toán: a1-Tài khoản 621(chi phí NVL trực tiếp) Tài khoản dùng để tập hợp chi phí NVL dùng kỳ đến cuối kỳ tập hợp sang tài khoản tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm Bên nợ: Giá NVL thực tế dùng trực tiếp cho chế tạo sản phẩm, xâydựng Bên có: Kết chuyển vật liệu thừa sau xuất kỳ vào tài khoản (152,153) Kết chuyển chi phí vật liệu tiêu dùng kỳ vào tài khoản 154 Tài khoản 621 cuối kỳ khơng có số dư mở chi tiết cho cơng trình, hạng mục cơng trình a2-Tài khoản 622 (chi phí nhân cơng trực tiếp) Bên nợ: Chi phí nhân cơng trực tiếp kỳ Bên có: Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp vào tài khoản 154 Tài khoản 622 khơng có số dư cuối kỳ, mở chi tiết cho đối tượng a3-Tài khoản 627 (chi phí sản xuất chung) Bên nợ: Chi phí sản xuất trực tiếp chung kỳ Bên nợ: Trả lại số không dùng hết đối tượng bỏ kỳ ;Kết chuyển tài khoản 154 để tính giá thành Tài khoản 627 cuối kỳ khơng có số du, phân bổ cho đối tượng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng trình, hạng mục cơng trình a4-Tài khoản 623 (chi phí máy thi cơng) 10 ngày 31/4/99 tính số tiền phảI trả cơng nhân viên theo bảng tính lương cơng nhân sản xuất: 120tr(CĐ); 100tr(KS); 80tr(BB) Công ty trả tiền mặ Trả cơng nhân viên quản lý: 40tr Q trình vận chuyển máy xây dựng tới chân núi Huyền đinh với chi phí vận chuyển theo hố đơn vơí tổng số tiền tính VAT là25tr Tổng giá trị tài sản cố định mua máy xây dựng từ năm1995 700tr cơng ty tính khấu hao 10 năm mõi năm 70tr Hoá đơn toán tiền đIện, nước cho hai quý đầu năm là27,5tr chi cho dịch vụ khác55tr, phảI trả trước năm tiền đIện 55tr tính VAT Tiền th nhân cơng giảI phóng mặt cho hai cụm cơng trình 30tr phân bổ đều, trả tiền mặt, tiền lương máy thực tế 120tr Đội máy thi cơng hoạt động đến30/8/99 1000tr 500tr (CĐ); 300tr (KS); 200tr(BB), lấy NVL từ kho cho máy 100tr 10 Hao mòn TSCĐ khác: Tổng nguyên giá 150tr khấu hao năm 11 Công ty vay ngân hàng thương mạI từ 1/1/99 đến 31/12/2000 với số tiền 1000tr với lãI xuất 5%/năm Trả hai lần vào 30/6/99 30/6/2000 lần trả 50tr 12 Công ty thuê chỗ nghỉ cho nhân viên quản lý 10tr VAT năm1999 hoá đơn trả vào ngày 1/5/99 13 Do lời đề nghị ông chủ 39 tịch UBND Huyện Lục Nam(giám đốc điều hành khu qui hoạch) mà công ty phải phá cấu thang khách sạn, tiền thuê phá 3tr(tiền mặt), thiệt hạI 25tr thu hồi lại 4tr (vật liệu thu hồi) chưa tính VAT Kế tốn trưởng cho tiền thuê vào sản xuất chung thiệt hại cho vào chi phí bất thường 14 Chi phí nhân viên phục vụ 15tr, chi phí cơng cụ dụng cụ phục vụ sản xuất tạI công trường15tr, phân bổ hai lần chi phí vật liệu chung cho cơng trường, hoá đơn xuất ngày 5/1 ngày 5/4 tổng 15tr 15 Hao mòn tàI sản cố định cho quản lý, cho phép tính 6tr/ hạng mục đói với cụm 16 Đến cuối kỳ vật liệu thu hồi từ đường 35tr; khác sạn 30tr bể bơi 25tr **Kế tốn cơng ty hạch tốn chi phí sau: ++Kế tốn định khoản: Nợ TK: 6214 (915tr) CĐ-370tr KS295tr BB-250tr Nợ TK: 133 (91,5tr) Có TK 112:(1(016,5tr) 1a NợTK: 621 (950tr) CĐ-400tr KS-300tr BB-250tr CóTK: 152 (950tr) 1b Nợ TK: 621 (50) CĐ-25tr KS-15tr BB-10tr Nợ TK133: 5tr Có TK: 111 (55tr) Nợ TK: 622 (342+64,98tr) Có TK: 334 (342tr) CĐ-(138tr) KS-(118tr) BB-(90tr) Có TK: 338(2,3,4)(64,98tr) CĐ-25tr KS-20tr BB-19,98tr Nợ TK: 642 (47,6tr) Có TK334 :(4otr) Có TK 338 (2,3,4): 7,6 tr Nợ TK 6277 (20tr) CĐ -10tr KS-6tr BB-4tr Nợ TK 133 (5tr) Có TK 111 (25tr) 40 8a, Nợ TK627 (30tr) CĐ-15tr KS -10tr BB-5tr Nợ TK 627 (100tr) Có TK 111 (30tr) CĐ-45tr8b, KS-30trNợ TK 623 (120tr) BB-25trCĐ-50tr Nợ TK 133 (10tr) KS-40tr Có TK 111 (110tr) BB-30tr Nợ TK 623 (22,8tr) CĐ-9tr KS-8tr Nợ TK 6232 (100tr) BB-5,8tr CĐ-50trCó TK 334 (120tr) KS-30trCó TK 338(2,3,4) :22,8tr BB-20tr Có TK 152 (100tr) Nợ TK 6232 (100tr) CĐ -50tr KS-30tr BB-20tr Có TK 152 (100tr) 10 Nợ TK 6274 (15tr) CĐ -6tr KS-5tr BB-4tr Có TK 214 (15tr) 11 11a, Nợ TK 111 (600tr) Nợ TK 12a 112 (400tr) Có TK Nợ 311TK(1000tr) 6427 (3,5tr) 11b, Nợ TK133 (1,5tr) Nợ TK Có 642 TK(25tr) 111 (5tr) Nợ TK 12b 142 (25tr) Có TK Nợ 111TK(50tr) 12 1421 (5tr) Có TK 111 (5tr) 10 Nợ TK 11a 6274 (15tr) CĐ-6tr Nợ TK 111 (600tr) KS-5tr Nợ TK112 (400tr) BB-4tr Có TK 311 (1000tr) Có TK 214 11b (15tr) 11 Nợ TK 642 (25tr) Nợ TK142 (25tr) Có TK 111 (50tr) 12 12a, Nợ TK 6427 (3,5tr) Nợ TK 133 13.(1,5tr) Có TK 111 (5tr) 13a, Nợ TK 821 (21tr) Nợ TK 152 (4tr) KS- 4tr Nợ TK 627 3tr KS-3tr 12 12b, 14a, Nợ TKNợ1421 (5tr) TK 627 (17,85tr) Có TKCĐ-6tr 111 (5tr) 41 KS-6tr BB-5,85tr Có TK 334 (15tr) Có TK 388(2,3,4) :2,85tr 14b b1 14 15 Nợ TK 6424 (6tr) Có TK 214 (6tr) 16 Nợ TK 152 (90tr) Có TK 621 (90tr) CĐ-40tr KS-30tr BB-20tr a.Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp tài khoản 154: NợTK 154 (1915tr) CĐ-795tr KS-610tr BB-510tr CóTK 621 (1915tr) d.Kết chuyển chi phí sản xuất chung NợTK 154 (205,35tr) CĐ-92tr KS-64tr BB-49,35tr CóTK 627 (205,35tr) b.Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp: Nợ TK 154 (4o6,98tr) CĐ-163tr KS-134tr BB-109,98tr CóTK 622 (406,98tr) f.NợTK 154 3tr CóTK 627 (3tr) c.Kết chuyển chi phí máy thi cơng: NợTK 154 (277,8tr) CĐ-124tr KS-88tr BB-65,8tr CóTK 623 (277,8tr) 42 **Ta tính giá thành cho hạnh mục cơng trình sau: Kết chuyển tàI khoản 154 tài khoản 632 Vậy tổng giá thành công xưởng thực tế là: NợTK 623 (2805,13) CĐ-1174tr KS-896tr BB-735,13tr CóTK 154 (2805,13tr) +Kế tốn tính giá thành cơng xưởng hạng mục cơngtrình sau: Zcxtt đường là: 1174tr Zcxtt khách sạn là: 896tr Zcxtt bể bơI là: 735,13tr *****Ta có sơ đồ hạch tốn: +Sơ đồ hạch tốn chi phí NVL chi tiết: TK621 TK152 CĐ.400 KS.300 BB.250 TK152 CĐ.400 KS.300 BB.250 CĐ.40 KS.30 BB.20 90 vật liệu thừa TK111 55 CĐ.25 KS.15 BB.10 TK133 VAT 43 TK112 TK154 TK632 5tr 44 **Sơ đồ chi phí nhân cơng trực tiếp: TK334 TK622 TK154 TK632 CĐ 138 KS 114 342 BB 90 CĐ 25 KS 20 64,98 CĐ 163 KS 134 BB 109,98 CĐ 163 KS 134 BB 109,98 TK338(2,3,4) BB 19,98 406,98 406,98 **Sơ đồ chi phí trả trước: TK111 TK1421 25tr TK6273 25tr TK111 5tr 5tr TK153 15tr 15tr 7,5tr 7,5tr **Sơ đồ chi phí máy thi cơng: TK334,338(2,3,4) TK623 TK154 TK632 CĐ 59 KS 48 142 TK152 BB 35,8 CĐ 124 KS 88 BB 65,8 45 CĐ 124 KS 88 BB 65,8 CĐ 50 KS 30 100 BB 20 277,8 277,8 **Sơ đồ chi phí sản xuất chung: TK334,338(2,3,4) TK627 TK154 CĐ KS 17,85 BB 5,85 TK152 CĐ KS 15 TK214 BB CĐ 92 KS 64 BB 205,34 49,35 CĐ KS BB 15 TK111 TK113 VAT 15tr CĐ KS 165 BB TK1421 7,5tr CĐ KS BB 1,5 46 ** Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: TK334 TK642 TK632 TK138 TK821 40tr 40tr 28tr 21tr TK338(2,3,4) TK152 7,6tr 7,6tr 4tr 25tr 3tr TK111 TK627 25tr TK214 6tr 6tr Nhận xét thực trạng công ty * Về trình độ kế tốn: khơng cao nghiệp vụ kế tốn khơng thành thạo bộc lộ qua nhược điểm sau: nhiều nghiệp vụ hạch tốn 47 sai phần kết chuyển chi phí sản xuất chung, kế tốn bỏ sót khơng hạch tốn ghi định khoản chi phí phần cầu thang khách sạn sửa chữa lại là: Nợ TK154: 3tr Có TK627: 3tr Kế tốn tính gía khách sạn khơng xác hạch tốn thiếu 3tr Trong sơ đồ chi phí máy thi cơng, kế tốn hạch tốn bị sai số liệu Trong nghiệp vụ năm kế toán định khoản sai chuyển máy thi cơng cho hai cụm máy cơng trình khio kiểm tra cần sửa lại sau: a Nợ TK6277: 10tr CĐ: 5tr b Nợ TK1421: 10 tr Có TK111: 10tr KS: 3tr BB: 2tr Có TK111: 10tr Nghiệp vụ 7: 100tr có 27,5tr trả tiền điện trả trước có VAT phải đinh jkhoản lại sau: a Nợ TK627: 75tr, đó: CĐ: 30tr KS: 25tr BB: 20TR Nợ TK33: 7,5tr Có TK111: 82,5tr b Nợ TK1421: 27,5tr 48 Có TK111: 27,5tr * Trong nghiệp vụ 8: kế tốn định khoản khơng phân bổ cho cụm Vì nghiệp vụ kinh tế phải định khoản lại sau: a1 Nợ TK627: 15TR CĐ: 6tr KS: 5tr BB: 4tr Có TK111: 15tr a2 Nợ TK1421: 15tr Có TK111: 15tr * Về chứng từ: công ty ghi không rõ ràng cụ thể chi tiết cho khoản mục, ghi cách chung chung + Mơ hình quản lý cơng ty khâu tổ chức để thi cơng nói chung tương đối tốt, song chưa sát + Về chi phí: ghi chép khơng rõ ràng, cụ thể Rất nhiều chi phí hạch tốn tính tốn sai * Để khắc phục nhược điểm doanh nghiệp cần quán triệt quan điểm sau: - Kế toán viên cần phải tăng cường khả kiến thức kế tốn - Kế tồn trưởng phải hồn thiện khả tổng hơp chi phí sản xuất tính tốn cho phù hợp - Cần phải xây dựng mơ hình quản lý thật chặt chẽ nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi sổ chi tiết cho khoản mục, cơng trình, hạng mục cơng trình có việc tính gía thành xác 49 - Cần phải tra kiểm tra sát việc thực định mức chi phí NVL, lao động sử dụng máy kiểm tra việc thực giá thành theo khoản mục chi phí, theo đối tượng cụ thể để phát huy mặt tích cực đề giải pháp nhằm hạ gía thành sản phẩm - Cần phải xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để tính gía thành * Vậy doanh nghiệp khắc phục tốt nhược điểm định doanh nghiệp hoạt động cách có hiệu qúa trình sản xuất thi cơng: Sau sơ đồ chi phí trả trước sửa lại sau: TK111 TK1421 52,5tr TK111 5tr TK153 15tr 7,5tr 50 TK627 **Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung: TK334,338(2,3,4) TK627 TK154 TK154 CĐ KS 17,85 BB 5,85 CĐ 63 KS 51 BB 41,35 TK152 CĐ KS 15 BB CĐ KS BB 155,35 CĐ 63 KS 51 BB 41,35 155,35 TK214 15 TK111 100 TK1421 CĐ 41 KS 33 BB 26 CĐ KS BB 1,5 7,5tr Vậy ta tính lại gía thành công xưởng sau: Tổng ZCXTT = 155,35+277,8+406,98+1915+3 = 2758,13tr Vậy gía thành cơng xưởng của: Con đường = 795+163+124+63 = 1145tr 51 Khách sạn = 610+134+88+51+3 = 886tr Bể bơi = 510+109,98+65,8+41,35 = 727,13tr Phần III 52 Kết luận Nói tóm lại hạch tốn chi phí tính giá thành tiêu quan trọng cần thiết doanh nghiệp Đặc biệt kinh tế thị trường cạnh tranh với mục tiêu doanh nghiệp tìm cách để giảm giá thành đơn vị sản phẩm, việc hạch tốn chi phí tính giá thành xác tạo mức lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời sở vững cho việc quản lý vật tư nói riêng (trong xây dựng) nguyên vật liệu nói chung ngành sản xuất Mặt khác giúp cho doanh nghiệp có chỗ đứng tốt thị trường cạnh tranh tiền đề cho doanh nghiệp dự toán dự án phát triển kinh tế mang tầm cỡ chiến lược góp phần tích cực cơng xây dựng đất nước 53 ... lĩnh vực "Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghành xây dựng" làm đề tài nghiên cứu chương I Khái quát chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghành xây dựng A-Tổng... hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhu cầu tất yếu doanh nghiệp B-Nội dung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng: ** Các lưu ý trước tổ chức hạch. .. giá trị sản phẩm chi phí phát giá trị sản thành phẩm dịch vụ = dịch vụ dở dang +sinh kỳ -phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ 3-Sự cần thiết phải hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: *Hạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nghành xây dựng , Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nghành xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay