Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh

91 26 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THU HƢƠNG TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - TRẦN THỊ THU HƢƠNG TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn thạc sỹ Luật học “Tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý theo Pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” hồn tồn trung thực khơng trùng lắp với đề tài khác lĩnh vực Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Hồ Sỹ Sơn Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 1.1 Những vấn đề lý luận tội tàng trữ trái phép chất ma tuý 1.2 Quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma tuý 30 1.3 Quy định tội tràng trữ trái phép chất ma túy số nƣớc khu vực 43 Chƣơng 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 46 2.1 Thực tiễn định tội danh tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 46 2.2 Thực tiễn định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn Quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 62 Chƣơng 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 67 3.1 Các yêu cầu hoàn thiện quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy 67 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy 72 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCA :Bộ Công an BLHS :Bộ luật hình BLTTHS :Bộ luật tố tụng hình BTP :Bộ Tƣ pháp CTTP :Cấu Thành tội phạm GDPL :Giáo dục pháp luật QĐHP :Quyết định hình phạt QPPL :Quy phạm pháp luật QPPLHS :Quy phạm pháp luật hình TAND :Tồ án nhân dân TANDTC :Tồ án nhân dân tối cao TNHS :Trách nhiệm hình VKSNDTC :Viện kiểm sát nhân dân tối cao XHCN :Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Diễn biến tình hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy so với tình hình tội phạm nói chung địa bàn Quận Gò Vấp (2013-2017) 46 Bảng 2.2 Thống kê số bị cáo bị xét xử theo khoản khác theo Điều 194 BLHS địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (2013 – 2017) 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Qua 35 năm thực công đổi mới, đất nƣớc ta đạt đƣợc thành tựu to lớn mặt: kinh tế, trị xã hội Những kết đạt đƣợc từ việc đổi hệ thống trị, chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tƣ pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật hội nhập quốc tế tạo tiền đề quan trọng cho việc thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Tuy nhiên, với thành tựu đạt đƣợc, công đổi đất nƣớc phải đối mặt với nhiều nguy ổn định xã hội tình hình tội phạm năm gần có xu hƣớng tăng cao, có tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tệ nạn ma túy nói chung tội phạm ma túy nói riêng hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thối nòi giống, phẩm giá ngƣời, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh xã hội, quốc gia quốc tế Tàng trữ trái phép chất ma túy hành vi nằm chuỗi hoạt động phạm tội ma túy phổ biến nhất, đƣợc tất quốc gia cộng đồng quốc tế quan tâm đấu tranh phòng chống kiểm sốt Để đấu tranh phòng, chống có hiệu tình hình tàng trữ, vận chuyển, mua bán nhƣ chiếm đoạt chất ma túy, Đảng Nhà nƣớc ta quan tâm đạo sát việc ban hành văn pháp luật để làm sở tiến tới ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm nguy hiểm Tuy nhiên, năm gần đây, diễn biến tội tàng trữ trái phép chất ma túy nƣớc khơng giảm mà có diễn biến phức tạp: xuất nhiều loại ma túy mới; vụ án có trọng lƣợng ma túy lớn; ngƣời phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy manh động, chống trả liệt lực lƣợng chức năng; có kết cấu chặt chẽ tội phạm ma túy, thành lập đƣờng dây mua bán ma túy xun Việt, có tính chất quốc tế… Quận Gò Vấp nằm phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 16 phƣờng, quận có tốc độ thị hoá phát triển nhanh, ngƣời dân nhập cƣ ngày nhiều, hoạt động tàng trữ trái phép chất ma tuý số nơi diễn biến phức tạp, đối tƣợng tàng trữ trái phép chất ma tuý nơi khác đến địa bàn quận Gò Vấp hoạt động Hầu hết đối tƣợng tàng trữ ma tuý đối tƣợng nghiện, phục vụ nhu cầu thân Trong cón nhiều đối tƣợng có tiền án tiền tội phạm ma tuý, có kinh nghiệm đối phó nên bị bắt tìm cách tẩu tán tang vật, ngoan cố không chịu nhận tội dẫn đến việc đấu tranh, xử lý gặp nhiều khó khăn Do vậy, thực tiễn xét xử vụ án hình cho thấy, nay, quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc việc định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy Bên cạnh kết định, phát huy hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiều hạn chế, thiếu sót nhƣ: Vẫn có số trƣờng hợp áp dụng không đúng, chƣa xem xét đầy đủ tính chất, mức độ phạm tội dẫn đến việc định tội danh thiếu xác, việc hủy án, sửa án tồn tội tàng trữ trái phép chất ma túy Từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” Tình hình nghiên cứu đề tài Để tìm hiểu ngun nhân giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tạo sở pháp lý cho việc xử lý hành vi phạm tội này, tác giả luận văn tham khảo: - Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi nhƣ: Nghiên cứu nƣớc ngoài: Kuđriavtxev V.N, Lý luận chung định tội danh, NXB Sách pháp lý Maxcơva, 1972 (Tiếng Nga); Gaukhman L.Đ, Định tội danh: Pháp luật, lý luận, thực tiễn, Trung tâm Thông tin pháp lý xuất bản, Maxcơva, 2001 (Tiếng Nga);“Why Canadian marijuana is fiding a booming market in Asia, after years of East -to-West trade” (Tại cần sa Canada đƣợc mua bán rộng rãi Châu Á sau nhiều năm vận chuyển, mua bán từ Châu Á sang Châu Âu) năm 2013, tác giả Chris Brummitt; Sách “Detection of secret laboratories producing illicit drugs and illicit substances (Phát labo bí mật sản xuất trái phép chất ma túy buôn lậu tiền chất), Cơ quan phòng, chống ma túy tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng, năm 2004 Sách “The role of the chemical industry in the fight againts drug production”(Vai trò ngành hóa chất phòng, chống sản xuất ma túy),Cơ quan phòng, chống ma túy tội phạm Liên hợp quốc khu vực Đơng Á- Thái Bình Dƣơng, năm 2004 - Các cơng trình nghiên cứu nƣớc nhƣ: Giáo trình Luật hình (phần chung), GS – TS Võ Khánh Vinh, NXB Khoa học xã hội năm 2014; Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), GS – TS Võ Khánh Vinh, NXB Khoa học xã hội năm 2014; Giáo trình Luật hình Việt Nam 2007, GS – TS Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên), NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; Hồn thiện số quy định hình phạt BLHS năm 1999 nhằm đảm bảo nguyên tắc nhân đạo luật hình sự” 2008, PGS.TS Hồ Sỹ Sơn, Luật Hình 2015; Lý luận chung định tội danh, GS.TS Võ khánh Vinh, NXB Khoa học xã hội năm 2013; Luật học… Các cơng trình nghiên cứu có giá trị liên quan đƣợc tác giả tham khảo thực đề tài: “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài đề xuất hồn thiện pháp luật hình giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma tuý 3.2 Nhiệm vụ Để đạt đƣợc mục đích nhƣ nêu trên, luận văn thực nhiệm vụ chủ yếu sau: - Phân tích khái niệm dấu hiệu pháp lý tội tàng trữ trái phép chất ma túy - Mơ tả, phân tích quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma túy - Khái quát vấn đề lý luận định tội danh định hình phạt, sở đánh giá thực tiễn định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 - Lập luận yêu cầu đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn lấy quan điểm khoa học, quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy thực tiễn áp dụng chúng địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài luận văn đƣợc nghiên cứu dƣới góc độ chun ngành luật hình tố tụng hình Các số liệu phục vụ nghiên cứu đƣợc thu thập từ thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ năm 2013 đến năm 2017 địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Khía cạnh thực tiễn: Áp dụng pháp luật hình có nội dung rộng, song phạm vi luận văn thạc sĩ, luận văn tập trung xem xét nội dung định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn đƣợc thực dựa sở phƣơng pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lênin chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; tƣ tƣởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nƣớc, pháp luật chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, Nhà nƣớc ta tội phạm hình phạt; đấu tranh phòng, chống tội phạm Luận văn đƣợc thực dựa tổng thể phƣơng pháp nghiên cứu đặc thù khoa học luật hình nhƣ: Phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thống kê…để giải vấn đề khoa học đƣợc đặt từ nội dung đề tài luận xã hội Việc bồi thƣờng thiệt hại cho ngƣời bị oan ngƣời có thẩm quyền q trình tiến hành tố tụng hình gây đƣợc triển khai thực hiện, nhƣng chƣa tƣơng xứng với thiệt hại nhiều mặt mà họ gia đình họ phải gánh chịu, để kéo dài, gây xúc cho đƣơng Nhằm khắc phục hạn chế công tác tƣ pháp, đƣa công tác phát triển bƣớc với trình xây dựng hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, ngày 02/01/2002, Bộ Chính trị Nghị số 08NQ/TW số nhiệm vụ trọng tâm công tác tƣ pháp thời gian tới (Nghị số 08-NQ/TW) ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị số 49-NQ/TW Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 (Nghị số 49NQ/TW) Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Luật Hình Việt Nam đƣợc thể việc xét xử hình phải ngƣời, tội, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan ngƣời vơ tội, hình phạt phải tƣơng xứng với tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa đƣợc Khoản Điều Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội Hiến pháp pháp luật….” Xuất phát từ quy định trên, Điều Bộ luật Hình quy định: “Chỉ người phạm tội Bộ luật Hình quy định phải chịu trách nhiệm hình sự.” Vậy, ngƣời phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy chịu trách nhiệm hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy Điều 249 BLHS 2015 Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, chủ động hội nhập quốc tế, Nghị Đại hội Đảng lần thứ VIII đề phƣơng hƣớng tiếp tục đổi tổ chức hoạt động quan tƣ pháp ba lĩnh vực: Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật làm sở cho việc đổi tổ chức hoạt động hệ thống quan tƣ pháp; củng cố, kiện toàn máy quan tƣ pháp xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Thƣ ký Tòa án, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Công chứng viên, Giám định viên, Luật sƣ có phẩm chất trị đạo đức, chí cơng vơ tƣ, có trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng, bảo đảm cho 71 máy sạch, vững mạnh Trong bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, để thực cải cách tƣ pháp cần phải nghiên cứu, học tập, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức hoạt động quan tƣ pháp nƣớc có tƣ pháp phát triển phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội truyền thống văn hoá Việt Nam Đồng thời cải cách tƣ pháp hƣớng tới phụng công lý, quyền ngƣời, phù hợp với chuẩn mực quốc tế quyền ngƣời, với điều ƣớc quốc tế quyền ngƣời mà Việt Nam thành viên 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy 3.2.1 Tăng cường nhận thức lý luận quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy Trong năm gần đây, tình hình tệ nạn ma túy Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp Tình hình tội phạm ma túy nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng tệ nạn xã hội lây nhiễm HIV/AIDS, gây hậu nghiêm trọng kinh tế, xã hội sức khỏe cộng đồng Tội phạm tệ nạn ma túy thực trở thành hiểm họa lớn, không đƣợc ngăn chặn kịp thời, nguy đe dọa phát triển giống nòi, gây ổn định trị, kinh tế, xã hội Tội tàng trữ trái phép chất ma túy tội phạm ma túy đƣợc cho đa dạng, thủ đoạn, phức tạp Trƣớc tình hình đó, Đảng Nhà nƣớc ta đề nhiều chủ trƣơng, sách, biện pháp có sách hình triệt để, nghiêm khắc nhằm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy Trên sở Hiến pháp Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam, Luật phòng chống ma túy khơng ngừng đƣợc phát triển hồn thiện Bên cạnh đó, Luật hình năm 2015 đời có nhiều nội dung đổi mới, có tính đột phá nhằm thể chế hóa đầy đủ, tồn diện chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, khắc phục vƣớng mắc, bất cập công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc 72 Bộ luật hình năm 2015 quy định tội tàng trữ trái phép chất ma túy tội danh độc lập nên việc tăng cƣờng nhận thức lý luận tội tàng trữ trái phép chất ma túy việc nhận thức nội hàm khái niệm tội tàng trữ trái phép chất ma túy dấu hiệu pháp lý tội yếu tố khách thể tội phạm, mặt khách quan tội phạm, chủ thể tội phạm mặt chủ quan tội tàng trữ trái phép chất ma túy 3.2.2 Tăng cường nhận thức lý luận thực tiễn định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy Định tội danh dạng hoạt động nhận thức, hoạt động áp dụng pháp luật hình nhằm tới chân lý khách quan sở xác định đắn, đầy đủ tình tiết cụ thể hành vi phạm tội đƣợc thực hiện, nhận thức nội dung quy phạm pháp luật hình quy định cấu thành tội phạm tƣơng ứng mối liên hệ tƣơng đồng dấu hiệu cấu thành tội phạm với tình tiết cụ thể hành vi phạm tội phƣơng pháp thông qua giai đoạn định (khởi tố, điều tra, truy tố) Định tội danh vấn đề quan trọng, giai đoạn trình áp dụng pháp luật hình Định tội danh có ý nghĩa to lớn mặt trị - xã hội, đạo đức pháp luật, có vai trò quan trọng để bảo đảm phân hóa trách nhiệm hình cá thể hóa hình phạt, xử lý ngƣời, tội pháp luật, làm rõ ranh giới tội phạm trƣờng hợp tội phạm, có ý nghĩa định vụ án hình sự, sở cần thiết cho việc truy cứu trách nhiệm hình ngƣời phạm tội Trong trƣờng hợp định tội khơng xác dẫn đến kết án sai, không phù hợp với thật khách quan vụ án, xử lý oan ngƣời vô tội, để lọt tội phạm, xử nhẹ nặng so với tính nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội Việc xử lý hình thiếu xác nhƣ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, làm giảm uy tín quan tƣ pháp, vi phạm pháp chế, ảnh hƣởng không nhỏ đến đấu tranh phòng chống tội phạm 73 3.2.3 Tăng cường hồn thiện sách hình pháp luật hình ma túy tội tàng trữ trái phép chất ma túy Về lý luận, định nghĩa "chất ma túy" theo Luật phòng, chống ma túy Thơng tƣ 17 bao hàm đầy đủ, cụ thể chất ma túy chất ma túy đƣơng nhiên đối tƣợng phạm tội tội phạm ma túy Nhƣng thực tiễn, có trƣờng hợp áp dụng định nghĩa "chất ma túy" nhƣ Luật phòng, chống ma túy Thơng tƣ 17 quy định lại khơng giải đƣợc vụ án, gây khó khăn cho quan tiến hành tố tụng Hoặc trƣờng hợp quan điều tra thu giữ đƣợc tang vật giám định có chất ma túy, nhƣng hàm lƣợng thấp nên khơng có xử lý hình đƣợc Do đó, cần phải xây dựng khái niệm cụ thể “chất ma túy” đối tƣợng tác động tội phạm ma túy thuộc pháp luật hình điều chỉnh, nhằm tránh xảy tình trạng bế tắc, vƣớng mắc việc xử lý loại tội phạm ma túy Theo tinh thần Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lƣợc cải cách Tƣ pháp đến năm 2020, trong nội dung quan trọng theo yêu cầu cải cách tƣ pháp:“Coi trọng việc hồn thiện sách hình thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu phòng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ số loại tội phạm Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng áp dụng số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Giảm bớt khung hình phạt tối đa cao số loại tội phạm Khắc phục tình trạng hình hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân bỏ lọt tội phạm Quy định tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội xuất trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, cơng nghệ hội nhập quốc tế” Bên cạnh đó, BLHS năm 2015 có sửa đổi, bổ sung đáng lƣu ý định lƣợng, đơn vị tính nhƣ hình phạt đối với: Tội tàng trữ trái phép 74 chất ma túy (Điều 250) Tuy nhiên BLHS năm 2015 hạn chế, chƣa đƣợc hồn thiện: Tại điều 249 BLHS năm 2015 điểm h khoản điểm c khoản có quy định: “lá, rễ, thân, cành, hoa, cần sa coca có khối lượng từ 25 kilơgram đến 75 kilôgram” Nhƣ vậy, với trƣờng hợp ngƣời phạm tội tàng trữ trái phép từ 25 kilôgram đến dƣới 75 kilôgram lá, rễ, cây, hoa, cần sa cơca quan tiến hành tố tụng xử lý theo khoản (mức án từ năm đến 10 năm tù) hay khoản (mức án từ 10 năm đến 15 năm tù) Việc quy định mức hình phạt tƣơng ứng với trọng lƣợng chất ma túy giúp cho Tòa án định hình phạt tƣơng ứng với hành vi phạm tội Tuy nhiên theo quy định Điều 194 việc quy định trọng lƣợng chất ma túy so với trọng lƣợng chất ma túy khác mức thấp mức cao khung hình phạt khác nhau, không theo tỷ lệ Theo quy định BLHS năm 2015 khơng hợp lý chƣa đƣợc khắc phục Việc quy định mức hình phạt khoản Điều 194 BLHS, điều 250 BLHS năm 2015 chƣa đảm bảo tính kế tiếp, dẫn đến khơng hợp lý, chí không công Để bảo đảm cho việc áp dụng pháp luật tội tàng trữ trái phép chất ma túy đƣợc đắn, xác sách hình pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy cần đƣợc hoàn thiện nhằm nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng pháp luật, tạo hệ thống pháp luật đồng bộ, mang tính khả thi cao, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực 3.2.4 Tăng cường giải thích áp dụng pháp luật tổng kết thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy Cơng tác giải thích hƣớng dẫn áp dụng thống pháp luật vấn đề quan trọng cần thiết Đây cơng việc khó khăn phức tạp, đòi hỏi nâng cao lực trí tuệ ngang tầm với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội biến động phong phú Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội cần tăng cƣờng giải thích pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao hƣớng dẫn áp dụng thống pháp luật thông 75 qua khảo sát, nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đổi tƣ nâng cao chất lƣợng văn giải thích, hƣớng dẫn góp phần bảo đảm thống pháp luật tăng cƣờng pháp chế XHCN Trên sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn định tội danh định hình phạt đƣa đánh giá thực chất xác, phù hợp thực tiễn quy phạm pháp luật sau đƣợc Nhà nƣớc ban hành; quy phạm pháp luật phát huy tác dụng tốt, quy phạm pháp luật mang tính chung chung, trừu tƣợng khó thực hiện; quy phạm pháp luật quy định cụ thể, cứng nhắc không đáp ứng đƣợc yêu cầu sống phát triển xã hội đặc biệt ngƣời 3.2.5 Tăng cường lực định tội danh định hình phạt cán xét xử Cần đầu tƣ ngƣời sở vật chất cho hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát, đảm bảo số lƣợng chất lƣợng, ngƣời: Tập trung đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ, lực chun mơn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ Cán bộ, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thƣ ký tòa, Thẩm tra viên, Chuyên viên, … pháp luật, đƣờng lối, chủ trƣơng xét xử tội phạm ma túy địa bàn quận đặc biệt biện pháp hiệu để đấu tranh phòng, chống loại tội phạm ma túy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung địa bàn quận Gò Vấp nói riêng nhằm bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền ngƣời bảo vệ pháp chế XHCN Cần trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng Thẩm phán; hoàn thiện chế độ tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán; cải cách chế độ tiền lƣơng chế độ đãi ngộ khác Thẩm phán; hoàn thiện chế độ khen thƣởng, kỷ luật Thẩm phán; bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động Thẩm phán; tăng cƣờng biện pháp đảm bảo cho hoạt động Thẩm phán, tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát với hoạt động đội ngũ Thẩm phán; nâng cao trách nhiệm cá nhân Thẩm phán Hoàn thiện hệ thống pháp luật Thẩm phán Ngoài ra, phải quy định rõ ràng tiêu chuẩn đạo đức, trình độ pháp luật trình độ nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân, hoàn thiện tổ chức, bồi dƣỡng nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân 76 3.2.6 Các giải pháp khác Tổ chức tập huấn việc áp dụng quy định BLHS năm 2015 tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng cƣờng phổ biến, tuyên truyền quy định BLHS năm 2015 nói chung về: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249) nói riêng, tổ chức tọa đàm với chuyên đề tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức hội thảo, chuyên đề Chú trọng phối hợp chặt chẽ với Ngành Công an, Kiểm sát, Tƣ pháp điều giúp cho Tòa án tổ chức xét xử tốt vụ án ma túy, đặc biệt công tác xét xử điểm xét xử lƣu động vụ án ma túy địa bàn trọng điểm, góp phần thực nhiệm vụ trị địa phƣơng Liên ngành Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án cần xây dựng quy chế phối hợp việc giải vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy Trong đó, nêu khó khăn, vƣớng mắc, bất cập trình giải để tìm cách tháo gỡ; nêu phƣơng thức thủ đoạn phạm tội mới, kinh nghiệm hay để đơn vị trao đổi, học hỏi Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL cho tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh quần chúng cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phát huy có hiệu tổ an ninh nhân dân để kịp thời phát hành vi phạm tội để nâng cao ý thức xã hội, ý thức pháp luật nhân dân, phát huy vai trò nhân dân chủ động phòng ngừa tội phạm Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại kinh phí hoạt động cho ngành cần đƣợc trọng nhằm nâng cao hiệu công tác điều tra, truy tố xét xử đảm bảo công bằng, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm (nhƣ: camera, máy chụp hình, máy chiếu, máy ghi âm, …) Ngồi ra, sách đãi ngộ cán bộ, công chức làm quan tiến hành tố tụng bao gồm đãi ngộ vật chất khuyến khích tinh thần: tiền lƣơng; thƣởng; phụ cấp chức vụ, khu vực, làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn phải đƣợc quan tâm cải thiện để cán cơng chức an tâm cơng tác, hạn chế tình trạng quan liêu, tham nhũng 77 Kết luận chƣơng Do tác động nhiều chiều yếu tố kinh tế, xã hội điều kiện nay, tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp Tội phạm ma túy gắn kết chặt chẽ với loại tội phạm khác nhƣ tham nhũng, rửa tiền, bn bán vũ khí, trẻ em phụ nữ thách thức lớn toàn xã hội Bởi vậy, khơng có giải pháp quản lý đồng bộ, phù hợp theo hƣớng nâng cao hiệu lực, hiệu phòng, chống tệ nạn ma tuý việc đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình làm cho tình hình để lại nhiều hậu xấu, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng Trên sở thực tiễn định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy quan tiến hành tố tụng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Tác giả đề cập phân tích ngun nhân, hạn chế, khó khăn nhƣ nêu chƣơng Từ đƣa yêu cầu, giải pháp để xây dựng nội dung đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy góp phần nâng cao hiệu hoạt động định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng cƣờng hiệu cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng Những giải pháp chƣa toàn diện nhƣng vấn đề hồn thiện quy định tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy giúp cho quan giải vụ án nhanh hơn, hiệu quả, công hơn, không làm oan ngƣời vô tội nhƣ không bỏ lọt tội phạm 78 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu luận văn thạc sĩ luật học “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” tác giả đƣa số kết luận nhƣ sau: Tình hình hoạt động tội phạm ma túy ngày gia tăng, tổ chức chặt chẽ, đòi hỏi tồn xã hội phải chung tay nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm hệ lụy đem lại Đặc biệt, quan có thẩm quyền giải án ma túy cần có phƣơng pháp định tội danh xác, khơng để lọt tội phạm nghiêm trị kẻ gieo “cái chết trắng” cho xã hội Thực tiễn giải vụ án ma tuý cho thấy công tác định tội danh tội phạm ma túy gặp nhiều khó khăn, tồn tại, vƣớng mắc định, tác động ảnh hƣởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy Do đó, tác giả nghiên cứu “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” có ý nghĩa lý luận thực tiễn Trong luận văn, tác giả bƣớc đầu tiếp cận, khái quát, đƣa có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh định hình phạt trình giải vụ án ma túy Khảo sát đánh giá tình hình diễn biến tội phạm ma túy từ năm 2013 đến năm 2017 trình giải án Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án Trên sở đó, tác giả đề cập đến thuận lợi, khó khăn, tồn nguyên nhân việc định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy Đây quan trọng để xây dựng nội dung, giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lƣợng việc định tội danh định hình phạt tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy Để nghiên cứu hoàn thành luận văn “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả cố gắng sƣu tầm tài liệu, tìm tòi nghiên cứu, vận dụng lý luận thực tiễn Những giải pháp đƣợc đề cập luận văn tƣơng đối cụ thể, chƣa toàn diện nhƣng vấn đề hồn thiện quy định tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy giúp cho quan giải án 79 ma túy giải án nhanh hơn, hiệu không làm oan ngƣời vô tội nhƣ không bỏ lọt tội phạm Trong chƣơng Luận văn tác giả tiếp cận, khái quát, làm rõ dấu hiệu pháp lý tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định điều 194 BLHS năm 1999, khái quát lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma túy Trong chƣơng luận văn tác giả phân tích vấn đề lý luận định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy Qua thực tiễn định tội danh định hình phạt theo khoản 1,2,3,4 Điều 194 BLHS số trƣờng hợp đặc biệt (trƣờng hợp phạm tội chƣa hoàn thành, đồng phạm, phạm nhiều tội) địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, từ nêu vi phạm, sai lầm nguyên nhân Trong chƣơng luận văn tác giả đƣa yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật tội tàng trữ trái phép chất ma túy Do điều kiện nghiên cứu, khả kiến thức tác giả nhiều hạn chế, nên chắn đề tài không tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết, mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến q thầy q đồng nghiệp để luận văn tác giả đƣợc hoàn thiện tốt 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Nhân dân (2014), Hiến pháp năm 2013 – Sự kết tinh ý chí, trí tuệ tồn dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Phạm Văn Beo (2010), Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (2008), Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 Bộ Chính trị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đạo cơng tác phòng, chống kiểm sốt ma túy tình hình mới, Hà Nội Bộ Chính trị (2013), Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 đẩy mạnh thực nghị số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa X “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước” , Hà Nội Bộ Chính trị (2014), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/03/2014 việc tiếp tục thực nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị khoá IX Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 , Hà Nội Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách Tư pháp đến hết năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị 89-NQ/TW ngày 26/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Cơng an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Tƣ pháp (2007), Thông tư liên tịch số: 17/2007/TTLT-BCA-TANDTCVKSNDTC-BTP ngày 24/12/2007 quy định việc hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XVIII “Các tội phạm ma túy” Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 10 Bộ Y tế, Bộ Lao động thƣơng binh xã hội, Bộ Công an (2015), Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 quy định thẩm quyền thủ tục quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, Hà Nội 11 Lê Cảm (2007), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Lê Văn Cảm Trịnh Quốc Toản (2004), Định tội danh (Lý luận, Lời giải mẫu 500 tập thực hành), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 13 Lê Văn Cảm (2005), Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 14 Chính phủ (2003), Nghị định số: 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 quy định kiểm soát nhập khẩu, xuất chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, Hà Nội 15 Chính phủ (2001), Nghị định số: 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2003 quy định việc ban hành Danh mục chất ma túy tiền chất, Hà Nội 16 Chính phủ (2013), Nghị định số: 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 ban hành danh mục ma tuý tiền chất, Hà Nội 17 Chính phủ (2013), Nghị định số 126/2015/NĐ-CP, ngày 09/12/2015 sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 Chính phủ ban hành danh mục chất ma túy tiền chất, Hà Nội 18 Chính phủ (2003), Nghị định số: 133/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 quy định bổ sung vào Danh mục chất ma túy tiền chất, ban hành kèm theo Nghị định số: 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2003, Hà Nội 19 Chính phủ (2007), Nghị định số: 163/2007/NĐ-CP ngày 12/11/2007 quy định sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ số chất thuộc Danh mục chất ma túy tiền chất ban hành kèm Nghị định số: 67/2001/NĐ-CP ngày 1/10/2001, Hà Nội 20 Lê Văn Đệ (2005), Định tội danh định hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 21 Lê Văn Đệ (2004), Sách chuyên khảo Định tội danh định hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân 22 Trần Văn Đƣợm (2005), Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm, Tập I, Chương VIII), Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Hoà (2007), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 24 Liên hợp quốc kiểm soát ma túy (2000), Ba Công ƣớc: Công ước thống chất ma tuý năm 1961; Công ước chất hướng thần năm 1971; Công ước Liên Hợp Quốc phòng chống bn bán bất hợp pháp chất ma tuý chất hướng thần năm 1988, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 25 Hồng Thế Liên (1997), Tổng mục lục văn pháp luật (19751996), Bộ Tƣ pháp - Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Hà Nội 26 Dƣơng Tuyết Miên (2007), Định tội danh định hình phạt, Nxb.Lao động - xã hội, Hà Nội 27 Đinh Văn Quế (2005), Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật hình (Phần tội phạm), Nxb TP Hồ Chí Minh 28 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình (Phần tội phạm, Tập IV), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 30 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 31 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình năm 1999), Hà Nội 32 Quốc hội (2015), Bộ luật hình , Hà Nội 33 Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 34 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 35 Quốc hội (2000), Luật phòng, chống ma tuý, Hà Nội 36 Quốc hội (2008), Luật phòng, chống ma tuý (đƣợc sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 37 Hồ Sỹ Sơn (2008), Hồn thiện số quy định hình phạt BLHS năm 1999 nhằm đảm bảo nguyên tắc nhân đạo luật hình sự, Tạp chí luật học 38 Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Quyết định số 1101/QĐ/TTg, ngày 27/6/2011 Chính phủ ban hành phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống kiểm sốt ma túy Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Hà Nội 39 Tòa án nhân dân tối cao (1975), Tập hệ thống hóa luật lệ hình (đã ban hành đến ngày 31-12-1974), Hà Nội 40 Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tƣ pháp (1993), Thông tư liên ngành số: 02/TTLN ngày 20/3/1993 hướng dẫn áp dụng số quy định luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Hà Nội 41 Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tƣ pháp (1995), Thông tư liên ngành số: 05/TTLN ngày 14/02/1995 áp dụng pháp luật hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới, Hà Nội 42 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Nội vụ (nay Bộ Công an) (1998), Thông tư liên tịch số: 01/TTLT ngày 02/01/1998 Thông tư liên tịch số: 02/TTLT ngày 05/8/1998 hướng dẫn áp dụng Chương VIIA quy định “Các tội phạm ma túy”, Hà Nội 43 Võ Khánh Vinh (2010), Giáo trình Lý luận chung Định tội danh, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 44 Võ Khánh Vinh (2014), Giáo trình Luật hình (phần chung), Nxb Khoa học xã hội 45 Võ Khánh Vinh (2014), Giáo trình Luật hình (phần tội phạm), Nxb Khoa học xã hội 46 Võ Khánh Vinh (2010), Lý luận chung định tội danh, NXB Khoa học xã hội năm 2013 47 Nguyễn Xuân Yêm Trần Văn Luyện (2002), Hiểm họa ma túy chiến mới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 48 Nguyễn Xuân Yêm (2004), Luật Phòng chống ma túy phòng chống ma túy nhà trường, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 49 Chris Brummitt (2013), Why Canadian marijuana is fiding a booming market in Asia, after years of East -to-West trade ... tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 46 2.2 Thực tiễn định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn Quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh. .. định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma túy - Chƣơng 2: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ. .. nghiên cứu luận văn thạc sỹ Luật học Tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý theo Pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hồn tồn trung thực khơng trùng lắp với đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh , Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay