Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

90 19 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:43

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học GS.TS Võ Khánh Vinh Các nội dung, thơng tin trình bày luận văn trung thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Phƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa miễn trách nhiệm hình 1.2.Khái quát hình thành phát triển quy phạm miễn trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam 15 Chƣơng 2: CÁC QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Các quy định phần chung Bộ luật hình miễn trách nhiệm hình cho người phạm tội 30 2.2 Các quy định phần tội phạm Bộ luật hình miễn trách nhiệm hình 42 2.3 Thực tiễn miễn trách nhiệm hình Thành phố Hồ Chí Minh 47 Chƣơng 3: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 57 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình 57 3.2 Những quan điểm việc hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình 60 3.3 Các giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình 65 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình PLHS : Pháp luật hình DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số vụ án số bị can, bị cáo đình điều tra Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát Tòa án áp dụng giai đoạn 2013 – 2017 47 Bảng 2.2: Tỷ lệ tổng số bị can bị đình điều tra miễn trách nhiệm hình tổng số bị can bị đình điều tra 49 Biểu đồ 2.1 Tổng số vụ án quan tiến hành tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng miễn trách nhiệm hình giai đoạn 05 năm (2013 – 2017) 49 Biểu đồ 2.2 Tổng số bị can, bị cáo quan tiến hành tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng miễn trách nhiệm hình giai đoạn 05 năm (2013 – 2017) 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hồn thiện Hiến pháp hệ thống pháp luật phục vụ cho công đổi tất lĩnh vực đời sống xã hội coi nhiệm vụ cấp bách Nhà nước ta nay, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực Nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân Và nhà nước pháp quyền đích thực nào, quy định pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp hình nói chung quy định pháp luật hình nói riêng bên cạnh mục đích đấu tranh phòng chống tội phạm phải thực tốt nguyên tắc nhân đạo Là chế định quan trọng luật hình Việt Nam, miễn trách nhiệm hình khơng thể sách phân hóa trách nhiệm hình mà phản ánh rõ nét nguyên tắc nhân đạo Nhà nước ta người phạm tội Trong luật hình Việt Nam, miễn trách nhiệm hình chế định nhân đạo, nhân văn, phản ánh nguyên tắc xử lý “nghiêm trị kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục thuyết phục”, phản ánh yêu cầu “khơng cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự, mà bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm giáo dục cải tạo người phạm tội” Bộ luật Hình năm 1999 (BLHS) kế thừa phát triển BLHS năm 1985, bước phát triển việc giải vấn đề miễn trách nhiệm hình đời Bộ luật hình năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình năm 2015 (sau gọi chung Bộ luật hình năm 2015) với nhiều quy định tiến Nhiều quy phạm chế định miễn trách nhiệm hình sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho quan áp dụng pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu Tuy nhiên, BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành, cần phải chờ thực tiễn kiểm nghiệm, thực tiễn áp dụng quy định miễn trách nhiệm hình thời gian qua nảy sinh nhiều vướng mắc bất cập, cơng tác giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật hình (PLHS) thời gian qua chưa quan tâm mức nên số quy phạm pháp luật chế định miễn trách nhiệm hình có nhận thức khơng đúng, gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật hoạt động thực tiễn Ngồi ra, miễn trách nhiệm hình vấn đề phức tạp thu hút quan tâm nhà khoa học pháp lý Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết vấn đề Tuy vậy, nhiều vấn đề chưa thống như: khái niệm, đặc điểm, hậu pháp lý, chưa tổng kết thực tiễn xét xử Hiện nay, địa bàn nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, quan tiến hành tố tụng nhiều gặp khó khăn việc áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình Theo đó, tượng sai hay bỏ lọt tội phạm, nhầm lẫn miễn trách nhiệm hình với loại trừ trách nhiệm hình sự, với tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình cho miễn trách nhiệm hình để tránh bồi thường oan, sai xảy ra; v.v Trước tình hình đó, việc nghiên cứu cách có hệ thống, tồn diện vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến chế định miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội, sở đưa giải pháp để góp phần hồn thiện BLHS năm 2015 giải vướng mắc thực tiễn áp dụng PLHS việc làm cần thiết, khơng có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Với lý học viên lựa chọn đề tài: “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ chí Minh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Miễn trách nhiệm hình vấn đề bản, phong phú, phức tạp luật hình nên từ trước đến học giả, nhà nghiên cứu quan tâm Ở Việt Nam, có số cơng trình nghiên cứu vấn đề này, đáng ý cơng trình sau đây: - Lê Cảm (2001), Về dạng miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 1) - Lê Cảm (2001), Về sáu dạng miễn trách nhiệm hình khác (ngồi Điều 25) BLHS năm 1999, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (số 2) - Lê Cảm (2002), Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, sách: “Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI”, TS Lê Cảm chủ biên, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - Nguyễn Ngọc Chí (1997), Chế định miễn trách nhiệm hình Luật hình Việt Nam, Tạp chí Khoa học (KHXH), (số 4) - Thái Quế Dung (1999), Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Điều 48 Bộ luật Hình sự, Tạp chí Kiểm sát, Chuyên đề BLHS, (số 4) - Phạm Hồng Hải (2001), Chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (số 12) - Phạm Mạnh Hùng (1993), Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình sự, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 2) - Phạm Mạnh Hùng (2003), Chế định trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội - Võ Khánh Vinh (2001), Chương XVIII - Miễn trách nhiệm hình sự, sách: “Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung)”, GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb Giáo dục - Trịnh Tiến Việt (2008), Những vấn đề lý luận thực tiễn miễn trách nhiệm hình theo Luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học Đặc biệt, tác giả Trịnh Tiến Việt thực cơng trình “Những vấn đề lý luận thực tiễn miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam” làm luận án tiến sĩ luật học Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008 Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống tồn diện khía cạnh, chun sâu mức độ luận văn thạc sĩ luật học miễn trách nhiệm hình kể từ Bộ luật hình năm 2015 đời đánh giá thực tiễn áp dụng địa bàn rộng lớn phức tạp Thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, việc lựa chọn đề tài nêu để nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hồn thiện nâng cao hiệu áp dụng rõ ràng có tính thời cấp bách Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn phân tích để làm rõ mặt khoa học trường hợp miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam việc áp dụng vào thực tiễn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, số tồn tại, hạn chế nguyên nhân bản, từ đề xuất hồn thiện quy định Bộ luật hình sự, kiến nghị khác nâng cao hiệu áp dụng, qua góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm giáo dục, cải tạo người phạm tội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn học viên tập trung vào giải nhiệm vụ sau: - Làm rõ khái niệm khoa học miễn trách nhiệm hình sự, phân tích đặc điểm ý nghĩa - Khái qt hình thành phát triển quy phạm miễn trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam số nước giới - Phân tích quy định Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 miễn trách nhiệm hình đánh giá thực tiễn áp dụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 05 năm (2013 - 2017) quan tiến hành tố tụng, từ số tồn tại, hạn chế nguyên nhân bản; đồng thời nêu điểm Bộ luật hình năm 2015 miễn trách nhiệm hình sự; luật, giải vấn đề dân người miễn trách nhiệm hình sự”, qua đó, bảo đảm cơng người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình với người phạm tội miễn trách nhiệm hình Thứ năm, cần phân tách trường hợp miễn trách nhiệm hình trường hợp miễn hình phạt cho người phạm tội không tố giác tội phạm quy định khoản Điều 390 Bộ luật hình 2015 để đảm bảo rõ ràng, xác áp dụng pháp luật Để khắc phục hạn chế nêu trên, theo ý kiến học viên đề xuất sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật hình 2015 sau: Điều 29 Căn miễn trách nhiệm hình “1 Người phạm tội miễn trách nhiệm hình có sau đây: a) Khi tiến hành điều tra, truy tố xét xử, có thay đổi sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội khơng quy định tội phạm nữa; b) Khi có định đại xá c) Nếu vừa thoả mãn tình tiết nêu khoản Điều 29 tình tiết quy định điểm a, b, c khoản Điều 91 quy định khoản Điều 390 Bộ luật này; d) Những trường hợp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình trường hợp khởi tố vụ án hình theo yêu cầu bị hại người bị hại tự nguyện rút yêu cầu trước ngày mở phiên sơ thẩm.” Người phạm tội miễn trách nhiệm hình có sau đây: a) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử chuyển biến tình hình trị, văn hóa, khoa học – kỹ thuật lĩnh vực khác mà người phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội nữa; b) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến khơng khả gây nguy hiểm cho xã hội nữa; 70 c) Người phạm tội tự thú, khai rõ việc, góp phần có hiệu vào việc phát điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp hậu tội phạm lập cơng lớn có cống hiến đặc biệt, Nhà nước xã hội thừa nhận Người thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng vô ý gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm tài sản người khác người bị hại người đại diện người bị hại tự nguyện hòa giải đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự.” “Điều 390 Tội khơng tố giác tội phạm Người không tố giác có hành động can ngăn người phạm tội, miễn hình phạt; cố gắng hạn chế tác hại tội phạm, miễn trách nhiệm hình sự.” 3.3.2 Nâng cao lực cán áp dụng pháp luật Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới rõ “Công tác cán quan tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu tình hình Đội ngũ cán tư pháp thiếu số lượng, yếu trình độ lực nghiệp vụ, phận tiêu cực, thiếu trách nhiệm, thiếu lĩnh, sa sút phẩm chất đạo đức Đây vấn đề nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến kỷ cương, pháp luật, giảm hiệu lực máy Nhà nước ” Trong việc áp dụng pháp luật liên quan đến đình điều tra, đình vụ án nói chung, đình điều tra, đình vụ án miễn trách nhiệm hình nói riêng cho thấy việc quan người có thẩm quyền áp dụng chưa pháp luật dẫn đến bỏ lọt tội phạm người phạm tội phần tinh thần trách nhiệm, lực trình độ kinh nghiệm cơng tác số kiểm sát viên, cán nghiệp vụ (nhất cấp 71 huyện) làm công tác kiểm sát điều tra hạn chế, dẫn đến việc nghiên cứu khơng đầy đủ, đề xuất khơng xác việc phê chuẩn lệnh, định số vụ án không pháp luật Hơn nữa, phải nói đến nguyên nhân lãnh đạo Viện kiểm sát, đơn vị nghiệp vụ có nơi chưa quan tâm nhiều đến thông tin, chứng cứ, tài liệu dẫn đến định đình điều tra, đình vụ án trái pháp luật Chính vậy, u cầu cấp thiết đòi hỏi phải nâng cao tiêu chuẩn trị, đạo đức, ý thức pháp luật nghề nghiệp chuyên môn cán tư pháp nói chung, người có thẩm quyền áp dụng miễn trách nhiệm hình quan tiến hành tố tụng nói riêng Cụ thể bồi dưỡng trị đạo đức, đặc biệt học tập kiến thức để nâng cao nhận thức cán bộ, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán quy định pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình để vận dụng pháp luật xác vào trường hợp cụ thể thực tế Để làm việc đó, đòi hỏi hàng q, hàng năm quan tư pháp phải nghiêm túc tiến hành nhận xét, đánh giá trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lực trình độ ý thức pháp luật cán đơn vị Trong lĩnh vực áp dụng quy định pháp luật đình điều tra, đình vụ án, đình điều tra, đình vụ án miễn trách nhiệm hình đòi hỏi cán thực thi pháp luật công tác phải nắm vững đình điều tra, đình vụ án, điều kiện miễn trách nhiệm hình sự, thẩm quyền định, trình tự thủ tục pháp luật hình pháp luật tố tụng hình để việc áp dụng cơng minh, xác pháp luật Đặc biệt, tất cán bộ, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán cần nắm vững quy định BLTTHS năm 2015, quy định liên quan đến đình điều tra, đình vụ án miễn trách nhiệm hình 3.3.3 Các giải pháp khác Hiện nay, để nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình sự, ngồi giải pháp hồn thiện pháp luật, đòi hỏi 72 cần có giải pháp tổng thể khác để phục vụ kịp thời cho thực tiễn xét xử mà người viết đề cập đến Tăng cường hiệu Viện kiểm sát việc đình điều tra, đình vụ án miễn trách nhiệm hình Đình điều tra, đình vụ án nói chung, đình điều tra, đình vụ án miễn trách nhiệm hình nói riêng vấn đề quan trọng khơng Bộ luật tố tụng hình quy định cho quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng, mà thực tiễn q trình giải vụ án hình Việc áp dụng có cứ, hợp pháp pháp luật có ý nghĩa quan trọng không công tác đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, mà có vai trò lớn việc giáo dục, cải tạo người phạm tội, quan tư pháp hình có thẩm quyền cho họ miễn trách nhiệm hình sự, hưởng lượng khoan hồng, nhân đạo Nhà nước Do đó, để việc áp dụng miễn trách nhiệm hình có pháp luật, giải pháp quan trọng phải tăng cường vai trò Viện kiểm sát việc kiểm tra, giám sát việc đình điều tra, đình vụ án nói chung, đình điều tra, đình vụ án miễn trách nhiệm hình nói riêng Theo thị công tác hàng năm Ngành kiểm sát, việc tăng cường kiểm sát trường hợp đình điều tra, đình vụ án xem nhiệm vụ trọng tâm việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình Sự tham gia quan, tổ chức, gia đình người miễn trách nhiệm hình để giám sát, giáo dục Trong Bộ luật hình năm 2015 hành, nhà làm luật Việt Nam quy định riêng trường hợp miễn trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội (khoản Điều 91) “người 18 tuổi phạm tội thuộc trường hợp sau đây… miễn trách nhiệm hình áp dụng biện pháp quy định Mục Chương (tức biện pháp giám sát, giáo dục)” Ngoài ra, Bộ luật tố tụng hình năm 1988 73 trước quy định: “Trong trường hợp quy định khoản khoản Điều 25 Bộ luật hình sự, quan Điều tra định đình điều tra vụ án chuyển giao hồ sơ cho quan Nhà nước có thẩm quyền” (khoản Điều 139) Như vậy, việc chuyển giao người phạm tội miễn trách nhiệm hình cho gia đình, quan, tổ chức áp dụng người chưa thành niên phạm tội (khoản Điều 91) bắt buộc, lại chưa áp dụng trường hợp miễn trách nhiệm hình khác Bộ luật hình Tuy nhiên, theo chúng tôi, biện pháp quản lý nên áp dụng bắt buộc trường hợp miễn trách nhiệm hình cho người chưa thành niên lựa chọn trường hợp miễn trách nhiệm hình khác Bởi lẽ, biết miễn trách nhiệm hình biện pháp pháp lý cần tham gia rộng rãi quần chúng nhân dân, quan, tổ chức gia đình người miễn trách nhiệm hình để giám sát, giáo dục họ Việc giao cho gia đình, quan tổ chức tương ứng giám sát giáo dục người phạm tội nói chung, người phạm tội miễn trách nhiệm hình nói riêng thể vận dụng đắn biện pháp cưỡng chế Nhà nước, sức mạnh tổng hợp tổ chức quần chúng, gia đình quyền địa phương nhằm xóa bỏ điều kiện, khả tiếp tục tái vi phạm phạm tội, làm cho người phạm tội miễn trách nhiệm hình chủ động tích cực cải tạo trở thành người lao động lương thiện có ích cho xã hội Trong nội dung cải tạo, giáo dục giám sát người phạm tội miễn trách nhiệm hình sự, gia đình quan, tổ chức cần phải có biện pháp tích cực tác động làm cho người miễn trách nhiệm hình thấy hành vi phạm tội trước đó, hậu tác hại mà gây cho gia đình cho xã hội, thấy sách khoan hồng, độ lượng Đảng Nhà nước, quan tâm gia đình, quan tổ chức họ, để họ ý thức trách nhiệm trước gia đình, trước quyền địa phương trước xã hội, 74 quên khứ sai lầm, phấn đấu lao động làm việc để trở thành người có ích cho gia đình cho xã hội Kết luận Chƣơng Pháp luật, dù có hồn thiện đến phản ánh quy định hết tất hoàn cảnh cụ thể sống, nên việc tiếp tục hoàn thiện quy định Bộ luật hình Việt Nam nói chung, quy định miễn trách nhiệm hình nói riêng có ý nghĩa trị - xã hội pháp lý, ý nghĩa lý luận thực tiễn trước yêu cầu đất nước Việc miễn trách nhiệm hình phải thể sách phân hóa tội phạm Đảng Nhà nước, tùy theo tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm mà có hình thức xử phạt phù hợp theo pháp luật, răn đe, giáo dục người phạm tội Trong luận văn, nêu số hạn chế, thiếu sót Bộ luật hình việc giải vấn đề miễn trách nhiệm hình sự, xây dựng mơ hình khoa học đề xuất số giải pháp để hoàn thiện Hi vọng đề xuất tiếp tục nghiên cứu, xem xét giải để khắc phục hạn chế Bộ luật hình hành, tạo sở pháp lý thuận lợi cho đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu cao Việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc mặt lý luận đánh giá tổng thể thực tiễn áp dụng khuynh hướng nghiên cứu tất yếu cần thiết khoa học luật hình thời gian tới Để nâng cao hiệu áp dụng miễn trách nhiệm hình khơng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật chế định mà phải tiếp tục nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp, tăng cường trách nhiệm quản lý cấp, ngành tố tụng; phối hợp quan Điều tra, Viện kiểm sát Tòa án quan đoàn thể khác việc giám sát, giáo dục người phạm tội sau miễn trách nhiệm hình Muốn làm vậy, cần quán triệt số quan điểm, tổ chức thực quán, đồng giải pháp có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành từ trung ương đến địa phương 75 KẾT LUẬN Việc nghiên cứu đề tài “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” luận văn cao học cho phép đưa số kết luận chung Miễn trách nhiệm hình chế định phản ánh sách phân hóa luật hình Việt Nam, phân hóa trường hợp phạm tội, đối tượng phạm tội khác để Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án có đường lối xử lý xác, cơng pháp luật hướng xử lý - trường hợp cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp miễn trách nhiệm hình sự; trường hợp đương nhiên miễn trách nhiệm hình trường hợp miễn trách nhiệm hình Đặc biệt, phản ánh ngun tắc nhân đạo Nhà nước ta người phạm tội hành vi họ thực hiện, đồng thời nhằm khuyến khích người phạm tội lập cơng chuộc tội, chứng tỏ khả giáo dục, cải tạo, hòa nhập với cộng đồng xã hội Miễn trách nhiệm hình có mối quan hệ mật thiết chặt chẽ với chế định rộng lớn bao trùm luật hình - chế định trách nhiệm hình Do đó, quy định đầy đủ giải tốt vấn đề trách nhiệm hình áp dụng đắn chế định miễn trách nhiệm hình tạo sở pháp lý thuận lợi cho quan tiến hành tố tụng cơng tác đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức công dân xã hội Căn quy định Bộ luật hình năm 2015 cho thấy: trường hợp miễn trách nhiệm hình chia thành bảy trường hợp Phần chung (Điều 16, Điều 29, khoản Điều 91) bốn trường hợp Phần tội phạm (khoản Điều 110, đoạn khoản Điều 364, khoản Điều 365 khoản Điều 390) theo tiêu chí tính chất để phân loại thành trường hợp miễn trách nhiệm hình bắt buộc hay tùy nghi 76 Miễn trách nhiệm hình để đình điều tra đình vụ án, thuộc thẩm quyền Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát Tòa án Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tiễn áp dụng chế định địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 05 năm (2013 - 2017) cho thấy, việc áp dụng chủ yếu thực giai đoạn điều tra, truy tố Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát thực hiện, giai đoạn xét xử, Tòa án không áp dụng Việc áp dụng quy định Bộ luật hình miễn trách nhiệm hình thể chúng quy định Bộ luật tố tụng hình Việt Nam cho thấy quan điều tra, truy tố, xét xử có nhiều cố gắng việc thực quy định để áp dụng cho đắn xác cứ, thẩm quyền thủ tục, hạn chế vi phạm pháp luật, qua góp phần tích cực vào đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, công tác giáo dục, cải tạo người phạm tội Thực đầy đủ quy định Bộ luật hình miễn trách nhiệm hình thủ tục thực Bộ luật tố tụng hình sự, trước hết có phối hợp chặt chẽ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan Điều tra với Viện kiểm sát hay Viện kiểm sát với Tòa án) sở chức năng, thẩm quyền pháp luật quy định Ngoài ra, đạo lãnh đạo ngành cấp công tác giải vụ án hình Tóm lại, đề tài luận văn thạc sĩ luật học với tên gọi “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng, qua đó, góp phần phục vụ trực tiếp việc sửa đổi, bổ sung quy định Bộ luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình Ngồi ra, với kiến nghị cụ thể đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng chế định khơng có vai trò nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, mà phục vụ yêu cầu giáo dục, cải tạo người phạm tội, phân hóa trường hợp phạm tội, đối tượng phạm tội khác xác, cơng pháp luật, khơng bỏ lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người vô tội 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo cải cách tư pháp (2006), Kết luận số 79-KL/TW Đề án đổi tổ chức hoạt động Toà án, Viện kiểm sát quan Điều tra theo Nghị 49-NQ/TW Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Tư pháp-Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội Lê Cảm (2001), Về dạng miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật hình năm 1999, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 1), tr 1216 Lê Cảm (2001), Về sáu dạng miễn trách nhiệm hình khác (ngồi Điều 25) Bộ luật hình năm 1999, Tạp chí Dân chủ pháp luật (số 2), tr Lê Cảm (2001), Khái niệm, đặc điểm (dấu hiệu), phân loại chất pháp lý biện pháp tha miễn luật hình Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý (số 3), tr 31 Lê Cảm (2002), Chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình năm 1999, Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2002), Về chất pháp lý khái niệm: Miễn trách nhiệm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự, khơng phải chịu trách nhiệm hình loại trừ trách nhiệm hình sự, Tạp chí Kiểm sát, (số 1), tr 18-23 Lê Cảm (2002), Hệ thống pháp luật hình Tây Ban Nha, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (số 5), tr 13-16 Lê Cảm (2002), Chế định miễn hình phạt chế định chấp hành hình phạt luật hình Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật (số 4), tr 21-24 10 Lê Cảm (2003), Hệ thống pháp luật hình Liên bang Nga, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, (số 1), tr 17-19 11 Lê Cảm - Trịnh Tiến Việt (2001), Chế định thời hiệu luật hình Việt Nam: Một số vấn đề lý luận bản, Tạp chí Khoa học pháp lý, (số 2), tr 23-25 12 Lê Cảm - Trịnh Tiến Việt (2004), Phân biệt miễn trách nhiệm hình miễn hình phạt, Tạp chí Khoa học pháp lý, (số 2), tr 184 13 Nguyễn Ngọc Chí (1997), Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội, (số 4), tr 14 14 Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr 19-20 15 Kim Dung (2002), Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, Tạp chí Kiểm sát, Chuyên đề Bộ luật hình sự, (số 4), tr 13-15 16 Thái Quế Dung (1999), Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Điều 48 Bộ luật hình sự, Tạp chí Kiểm sát, Chuyên đề Bộ luật hình sự, (số 4), tr 6-8 17 Phạm Ngọc Đản (1997), Miễn trách nhiệm hình thẩm quyền Viện kiểm sát, Tạp chí Kiểm sát, (số 7), tr 28- 22 18 Phạm Hồng Hải (2001), Về chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình năm 1999, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (số 3), tr 269 19 Ngọ Duy Hiểu (2001), Chính sách hình người chưa thành niên phạm tội Bộ luật hình năm 1999, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 11), tr 3-6 20 Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên) (2002), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Hồn (2008), Tái hòa nhập cộng đồng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (số 20), tr 3945 22 Lê Vũ Huy (2010), Đảm bảo quyền người người chưa thành niên phạm tội quy định hình phạt luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật, Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh 23 Nguyễn Hiển Khanh (2002), Miễn trách nhiệm hình trường hợp “Do chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội nữa” theo quy định Điều 25 Bộ luật hình sự, Tạp chí Kiểm sát, (số 1), tr 34-36 24 Nguyễn Hữu Kỳ (2014), Miễn, giảm trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học Viện Khoa học Xã hội 25 Hoàng Thị Liên (2000), Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Kiểm sát, (số 4), tr 19-20 26 Đinh Xuân Nam (2008), Thực trạng giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật người chưa thành niên, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (số 20), tr 34-38 27 Lê Thị Nga (2007), Hồn thiện thủ tục tố tụng hình người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (số 24), tr 44-45 28 Đinh Văn Quế (1998), Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (Phần chung), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 30 Quốc hội (1999), Bộ luật hình Việt Nam năm 1999, Hà Nội 31 Quốc hội (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình Việt Nam năm 1999, Hà Nội 32 Quốc hội (1988), Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam năm 1988, Hà Nội 33 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam năm 2003, Hà Nội 34 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Hà Nội 35 Quốc hội (2015), Bộ luật hình Việt Nam năm 2015, Hà Nội 36 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam năm 2015, Hà Nội 37 Quốc hội (2017), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình Việt Nam năm 2015, Hà Nội 38 Quốc hội (2017), Nghị số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 việc thi hành Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 12/2017/QH14 hiệu lực thi hành Bộ luật Tố tụng hình số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức quan điều tra hình số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, Hà Nội 39 Hoàng Thị Minh Sơn (2008), Giáo trình luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Đặng Thanh Sơn (2008), Pháp luật Việt Nam tư pháp người chưa thành niên, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (số 20), tr 6-15 41 Lê Thị Sơn (1997), Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự, Tạp chí Luật học, (số 5), tr 37-39 42 Trần Quang Tiệp (2003), Lịch sử luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Đỗ Xuân Tựu (1992), Án trị an miễn trách nhiệm hình sự, Tạp chí Kiểm sát, (số 1), tr 10-14 44 Quách Hữu Thái (2009), Những vướng mắc xét xử người chưa thành niên phạm tội, Kỷ yếu tọa đàm “Bảo vệ người chưa thành niên góc độ luật hình luật tố tụng hình Việt Nam, Trung tâm nhân quyền-Khoa luật hình - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 45 Tạp chí Dân chủ pháp luật (1998), số Chuyên đề luật hình số nước giới, Hà Nội 46 Trần Quang Tiệp (2002), Lịch sử luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Tòa án nhân dân tối cao (2001), Cơ sở lý luận thực tiễn việc áp dụng Phần chung Bộ luật hình năm 1999, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, (số 2000/98/040/ĐT), Hà Nội 48 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo tổng kết cơng tác xét xử năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh 49 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh 50 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác xét xử năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh 51 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh 52 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh 53 Đào Trí Úc (2000), Luật hình Việt Nam (Quyển I - Những vấn đề chung), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 54 Ủy ban Thường vụ quốc hội (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân ngày 21/10/1970, Hà Nội 55 Ủy ban Thường vụ quốc hội (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày 21/10/1970, Hà Nội 56 Ủy ban Thường vụ quốc hội (1982), Pháp lệnh trừng trị đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép ngày 10/7/1982, Hà Nội 57 Võ Khánh Vinh (2002), Giáo trình Luật hình Việt Nam phần chung Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 58 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Thơng báo rút kinh nghiệm việc Viện kiểm sát định đình điều tra ngày 14/6/2017, Thành phố Hồ Chí Minh 59 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Thơng báo rút kinh nghiệm kiểm tra án đình điều tra ngày 13/9/2017, Thành phố Hồ Chí Minh 60 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh 61 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 , Thành phố Hồ Chí Minh 62 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh 63 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh 64 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh 65 Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Bộ lao động thương binh xã hội (2011), Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH việc hướng dẫn thi hành số quy định người chưa thành niên, Hà Nội ... LUẬN VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa miễn trách nhiệm hình 1.1.1 Khái niệm miễn trách nhiệm hình Miễn trách nhiệm hình xuất... định miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam mà cụ thể số vấn đề chung miễn trách nhiệm hình theo quy định pháp luật hình Việt Nam số nước giới; thực trạng áp dụng pháp luật hình miễn trách. .. XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh , Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay