Áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

88 43 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:43

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ THANH THẢO ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CĨ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ THANH THẢO ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CĨ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỞNG DẪN KHOA HỌC GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “Áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu khoa học thân tự thực với hướng dẫn GS.TS Võ Khánh Vinh Kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả Phạm Thị Thanh Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CĨ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 1.1 Khái quát sách xử lý người 18 phạm tội 1.2 Khái niệm, mục đích, áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội 14 Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 28 2.1 Các quy định pháp luật hình trước Bộ luật hình năm 2015 áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội 28 2.2 Các quy định Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội 30 2.3 Pháp luật hình số nước áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội 34 Chương 3: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ HÌNH PHẠT TÙ CĨ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ÁP DỤNG ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 41 3.1 Thực trạng áp dụng quy định pháp luật hình hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội Thành phố Hồ Chí Minh 41 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình với người 18 tuổi phạm tội 69 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật Dân BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CQĐT : Cơ quan điều tra ĐTV : Điều tra viên HĐTP : Hội đồng Thẩm phán HĐXX : Hội đồng xét xử KSV : Kiểm sát viên TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao TTHS : Tố tụng hình UBTP : Ủy ban Thẩm phán VKS : Viện kiểm sát VKSND : Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Thống kê số lượng bị cáo người 18 tuổi phạm tội bị đưa xét xử sơ thẩm địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 3.2: Thống kê số lượng bị cáo người 18 tuổi phạm tội bị đưa xét xử phúc thẩm địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 3.3: Thống kê số lượng cấu áp dụng hình phạt (XXST) người 18 tuổi phạm tội địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 3.4: Thống kê số lượng phân loại người 18 tuổi phạm tội theo nhóm tuổi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thanh, thiếu niên hệ tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, có vai trò quan trọng cơng cách mạng dân tộc ta Chính vậy, vấn đề chăm sóc, giáo dục hệ trẻ nói chung phòng ngừa, ngăn chặn người 18 tuổi có hành vi trái pháp luật nói riêng mối quan tâm đặc biệt Đảng Nhà nước ta, trách nhiệm gia đình, nhà trường, quan nhà nước, tổ chức trị xã hội tồn cộng đồng Đảng Nhà nước ta giành nhiều ưu tiên, đầu tư cho phát triển thanh, thiếu niên thu thành to lớn, nhiều hệ thiếu niên trưởng thành đóng góp cho đất nước nhiều nhân tài Tuy nhiên, tác động chế thị trường, tệ nạn xã hội tội phạm có xu hướng gia tăng, bên cạnh đa số thanh, thiếu niên tích cực vươn lên xứng đáng với vai trò vị trí quan tâm xã hội phận thanh, thiếu niên lười biếng, thích hưởng thụ, suy đồi đạo đức lối sống, bị tệ nạn xã hội cám dỗ, thực hành vi phạm tội nguy hiểm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, tác động không tốt đến đời sống xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến phong mỹ tục Việt Nam Đứng trước đòi hỏi thách thức Nhà nước ta ban hành nhiều văn pháp luật, xây dựng hệ thống biện pháp xử lý người 18 tuổi phạm tội Một văn bản, quan trọng mặt pháp lý Bộ luật hình Trong Bộ luật thể rõ nét sách hình Đảng Nhà nước ta việc xử lý người 18 tuổi phạm tội nhằm mục đích phòng ngừa, cải tạo, giáo dục người 18 tuổi phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội Tuy nhiên để đạt mục đích vấn đề cần thiết phải xác định hệ thống chế tài có tính chất đồng tổng hợp Một chế tài có hiệu hình phạt tù có thời hạn Tuy nhiên, nhìn nhận từ góc độ xây dựng pháp luật thực tiễn áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội bộc lộ hạn chế bất cập định, đặc biệt điều kiện nước ta Do phải có điều tra, nghiên cứu tổng kết đầy đủ rõ ràng vấn đề để nhằm mục đích giáo dục, cải tạo người 18 tuổi phạm tội trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tn theo pháp luật quy tắc sống xã hội, phòng ngừa họ phạm tội đồng thời đảm bảo phòng ngừa chung Với lý tác giả lựa chọn đề tài: “Áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội vấn đề phức tạp Trong khoa học pháp lý hình có nhiều cơng trình nghiên cứu áp dụng hình phạt nói chung áp dụng hình phạt tù người 18 tuổi phạm tội nói riêng như: 1) Luận án Tiến sĩ Luật học: Các hình phạt luật hình Việt Nam, Nguyễn Sơn; 2) Luận văn thạc sĩ Luật học: Hình phạt tù luật hình Việt Nam, vấn đề lý luận thực tiễn, Đào Tú Hoa; 3) Luận văn thạc sĩ Luật học: Các hình phạt biện pháp tư pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội theo luật hình Việt Nam (trên sở nghiên cứu số liệu thực tế địa bàn thành phố Hà Nội), Lưu Ngọc Cảnh số viết đăng báo tạp chí khoa học pháp lý lĩnh vực kể đến cơng trình sau: 1) GS.TSKH Lê Cảm, TS Đỗ Thị Phượng, Tư pháp hình người chưa thành niên: Những khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học so sánh luật học, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 20, 2004; 2) TS Dương Tuyết Miên, Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Luật học, số 4/2002; 3) Trịnh Đình Thể, Một số ý kiến áp dụng hình phạt tù người 18 tuổi phạm tội, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 10/1997; 4) Nguyễn Thanh Trúc, Biện pháp miễn chấp hành có điều kiện thời hạn lại hình phạt tù người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 20/2008; 5) Nguyễn Mai Bộ, Một số ý kiến sách hình người 18 tuổi phạm tội Bộ luật hình 1999, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 4/2001; 6) Đinh Văn Quế, Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 5/2001 Mặc dù, việc nghiên cứu cơng trình diễn nhiều cấp độ bình diện khác chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu tồn diện áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội, đặc biệt cấp độ luận văn thạc sĩ đề tài Áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội theo Luật hình Việt Nam Bên cạnh đó, thực tiễn áp dụng pháp luật hình Việt Nam gặp khơng vướng mắc quy định áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội Do vậy, luận văn này, nghiên cứu áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội theo quy định Luật hình Việt Nam thực tiễn áp dụng hình phạt để góp phần làm sáng tỏ quy định đồng thời đưa kiến nghị khả thi nhằm xây dựng hệ thống sách hình biện pháp cưỡng chế có hiệu để phòng, chống tội phạm người 18 tuổi thực giai đoạn Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ vấn đề lý luận, thực trạng đề xuất giải pháp áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nói luận văn tập trung nghiên cứu khái niệm, mục đích, điều kiện áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội theo quy định pháp luật hình Việt Nam; thực tiễn áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội thông qua số liệu án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm gần Từ nêu lên thực trạng áp dụng hình phạt thực tiễn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu áp dụng hình phạt thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội theo quy định Bộ luật hình Việt Nam hành 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn thực sở nguyên tắc phương pháp luận chủ nghĩa Mác Lênin, tảng tư tưởng, quan điểm Đảng, Nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh người phát triển người Về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên; đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung đấu tranh phòng chống tội phạm người 18 tuổi thực nói riêng 5.2 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng đồng phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp vật biện chứng, phương pháp phân tích đối chiếu, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp mơ tả, giải thích, phương pháp thống kê sở án sơ thẩm, phúc thẩm báo cáo rút kinh nghiệm, kiến nghị bị cáo người 18 tuổi phạm tội quan tiến hành tố tụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận luận văn: Luận văn cơng trình nghiên cứu lý luận đề cập đến việc làm sáng tỏ cách toàn diện hệ thống áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn làm rõ số vấn đề chung người 18 tuổi phạm tội, phân tích quy định pháp luật hình Việt Nam áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 173 BLHS năm 2015 với mức hình phạt tù từ năm đến 15 năm HĐXX định áp dụng hình phạt Lê B cách đặt giả thiết tình tiết vụ án, B đủ 18 tuổi trở lên bị phạt cao 07 năm tù, B 17 tuổi nên phạt cao khơng q ¾ 07 năm tù, tức khoảng 05 năm 25 ngày tù; + Cách hiểu thứ hai: Nếu tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng không ba phần tư (đối với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi) không phần hai (đối với người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi) mức phạt tù cao mà điều luật quy định Cụ thể, với trường hợp trên, Điều 173 BLHS năm 2015 quy định mức phạt tù cao 20 năm, vậy, B khơng bị xử phạt q ¾ 20 năm, tức khơng q 15 năm tù hay nói cách khác, Tòa án xử phạt B đến 15 năm tù mức cao khung Điều 173 BLHS năm 2015 + Cách hiểu thứ ba: Nếu tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng không ba phần tư (đối với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi) không phần hai (đối với người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi) mức phạt tù cao mà khung hình phạt điều luật quy định Với trường hợp trên, Điều 173 BLHS năm 2015 quy định mức phạt tù cao khung hình phạt B bị truy tố xét xử 15 năm tù, vậy, B, không bị xử phạt q ¾ 15 năm tù tức khơng q 11 năm 25 ngày tù Ngồi ra, sách hình Việt Nam người 18 tuổi phạm tội nhấn mạnh đến nhu cầu thúc đẩy việc giáo dục tái hòa nhập thay cho việc trừng phạt Tuy nhiên, quy định gây bất lợi cho người 18 tuổi phạm tội, nay, nhiều loại tội, áp dụng hình phạt tù có thời hạn hình phạt có, khơng phải biện pháp cuối Áp dụng hình phạt liên quan đến tính chất hành vi phạm tội mà khơng tính đến hồn cảnh người phạm tội Đồng thời, tồn mâu thuẫn khó giải sách xử lý hình đối tượng phạm tội với Công ước Quyền trẻ em tiêu chuẩn quốc tế khác liên quan tới tư pháp người 18 tuổi Đó mâu thuẫn giúp đỡ với trấn áp trừng phạt; mâu thuẫn việc xử lý theo nhận thức lương tâm người tiến hành tố tụng vụ án cụ thể với xử 68 lý theo nguyên tắc chung nhằm bảo vệ xã hội; mâu thuẫn việc ngăn chặn chung với tước quyền cá nhân Từ mâu thuẫn này, dẫn tới việc quan tiến hành tố tụng áp dụng theo pháp luật xử lý hình người 18 tuổi phạm tội việc định áp dụng hình phạt tù thực tế gây khơng bất lợi cho đối tượng 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình với người 18 tuổi phạm tội Qua nguyên nhân dẫn đến tình trạng áp dụng khơng quy định pháp luật hình hình phạt tù thời hạn người 18 tuổi, nhận thấy cần có giải pháp khắc phục cụ thể sau: 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hình Với việc phát bất cập, khó hiểu Điều 101 BLHS năm 2015 nêu trên, nên để việc áp dụng pháp luật thống dựa nguyên tắc xử lý người 18 tuổi phạm tội quy định khoản Điều 91 BLHS năm 2015, tránh nhiều cách hiểu khác, đó, cần thiết đề xuất sửa đổi cụm từ “mức phạt tù mà điều luật quy định” thành cụm từ “mức phạt tù cao quy định khung hình phạt mà điều luật quy định” quy định Điều 101 BLHS năm 2015 sau: “Mức phạt tù có thời hạn áp dụng người 18 tuổi quy định sau: Đối với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội, điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân tử hình, mức hình phạt cao áp dụng khơng q 18 năm tù; tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng khơng q ba phần tư mức phạt tù cao quy định khung hình phạt mà điều luật quy định; Đối với người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội, điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân tử hình, mức hình phạt cao áp dụng khơng q 12 năm tù; tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng không phần hai mức phạt tù cao khung hình phạt mà điều luật quy định” 69 Nếu vậy, nội dung Điều 103, 104 BLHS năm 2015 cần sửa đổi quy định rõ ràng để tương thích, phù hợp với nội dung Điều 101 BLHS năm 2015 3.2.2 Tổng kết thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình người 18 tuổi phạm tội Công tác tổng kết thực tiễn, hướng dẫn nghiệp vụ, quy định có nhận thức chưa thống nhất, để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc giải án Các quan tiến hành tố tụng cấp phải định kỳ thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị vi phạm, thiếu sót dẫn đến áp dụng khơng quy định pháp luật hình người 18 tuổi phạm tội để địa phương nắm rõ nhằm tránh lặp lại vi phạm, thiếu sót tương tự Thơng qua vi phạm, thiếu sót đó, quan tiến hành cấp cần tổng kết, phân tích để rút vấn đề cần khắc phục hoạt động nghiệp vụ công tác quản lý, đạo, điều hành, để cán bộ, Thẩm phán, KSV rút kinh nghiệm, không để xảy vi phạm tương tự; VKS cấp cần tập hợp thành dạng vi phạm phổ biến, xây dựng thành chuyên đề rút kinh nghiệm chung phạm vi địa phương khu vực, cần coi tiêu đánh giá chất lượng hoạt động VKS cấp VKS cấp 3.2.3 Nâng cao lực cán áp dụng pháp luật tăng cường hoạt động quan bảo vệ pháp luật Bên cạnh việc hoàn thiện quy định BLHS năm 2015 để nâng cao hiệu áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội nói chung, cần kết hợp với giải pháp khác để nâng cao lực đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, KSV ĐTV vấn đề gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc sách hình người 18 tuổi phạm tội Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán Thẩm phán sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cơng cải cách tư pháp tình hình Có thể nói, áp dụng hình phạt khâu quan trọng hoạt động xét xử, việc áp dụng hình phạt phù hợp, pháp luật, đảm bảo cơng hợp tình hợp lý phù thuộc 70 nhiều vào Hội đồng xét xử mà cụ thể Thẩm phán Vậy làm để có đội ngũ cán Thẩm phán giỏi? Trước hết, Tòa án cần đặc biệt quan tâm, trọng đến đến khâu tuyển dụng cán khâu quan trọng nhất, đội ngũ cán trở thành Thẩm phán để tuyển chọn cán có lực, có tâm với nghề trước hết từ khâu thi tuyển phải đảm bảo nghiêm túc, không tiêu cực Đối với đội ngũ cán tại, để đáp ứng yêu cầu tình hình nay, đòi hỏi phải khơng ngừng nâng cao trình độ, lực chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp cho Thẩm phán cách thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn Kịp thời phổ biến, quán triệt đến người tiến hành tố tụng văn Nhà nước, nghị Đảng liên quan đến đường lối đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, người 18 tuổi phạm tội nói riêng Qua đó, giúp nâng cao trình độ kỹ nghề nghiệp cần thiết Thẩm phán, việc áp dụng hình phạt có xác, luật hay không phù thuộc nhiều vào lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, ý thức pháp luật Thẩm phán Điều nay, lãnh đạo Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, định kỳ năm điều tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, tổ chức hội thảo chuyên đề để bổ sung kiến thức, cập nhật quy định mới, phân tích vụ án mà Hội đồng xét xử áp dụng pháp luật sai để rút kinh nghiệm chung Thêm vào đó, xuất phát từ thực tiễn xét xử thực tiễn hoạt động tiến hành tố tụng, thấy chưa có đội ngũ Thẩm phán chuyên trách xét xử vụ án người 18 tuổi phạm tội số nước giới Vì vậy, đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân làm công tác tố tụng cần tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên sâu cho họ phương pháp, kỹ năng, tâm lý học người 18 tuổi phạm tội để việc áp dụng quy định pháp luật, sử dụng linh hoạt nghiệp vụ, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cần phải người có kiến thức sâu sắc tâm lý, đặc biệt tâm lý thân thiện với người 18 tuổi, lời nói biện pháp sử dụng, môi trường điều kiện vật chất để tiến hành xử lý 71 người 18 tuổi phạm tội luôn gắn với tính từ “thân thiện” Cần phải có chương trình đào tào, bồi dưỡng kiến thức tâm lý đối tượng 18 tuổi cho người tiến hành tố tụng Thẩm phán để nâng cao hiệu cho trình tiến hành tố tụng, chương trình bao gồm số nội dung chủ yếu sau: đặc điểm tâm lý lứa tuổi từ 14 đến 18; yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến trình hỏi cung bị can; kỹ xét xử thẩm phán với đối tượng phạm tội người 18 tuổi Những người đại diện cho quan tiến hành tố tụng giải vụ án người 18 tuổi phạm tội phải đào tạo bồi dưỡng khóa học coi đủ điều kiện tham gia tiến hành tố tụng Từ đó, xây dựng đội ngũ cán làm công tác xét xử chuyên trách loại án nhằm hạn chế tối thiểu vi phạm đáng tiếc xảy trình tiến hành tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người 18 tuổi phạm tội Thứ hai, việc áp dụng pháp luật người 18 tuổi phạm tội quan tiến hành tố tụng có hay khơng, phần nhờ vào vai trò Hội thẩm nhân dân Theo đó, Hội thẩm có vai trò, vị trí quan trọng hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án Sự tham gia Hội thẩm vào công tác xét xử nhằm bảo đảm quyền làm chủ nhân dân hoạt động xét xử Tòa án, đưa tiếng nói xã hội vào trình xét xử, giúp cho việc xét xử vụ án xác, khách quan Để có án nghiêm minh, không nhắc tới vai trò quan trọng Hội thẩm, trợ thủ đắc lực Chủ tọa phiên Tuy nhiên, thực tiễn cơng tác xét xử Tòa án cho thấy khơng Hội thẩm chưa phát huy hết khả năng, trách nhiệm Theo quy định, người bầu làm Hội thẩm cần có kiến thức pháp luật mà khơng quy định tiêu chuẩn tối thiểu Vì vậy, khơng Hội thẩm kiến thức pháp luật hạn chế lại tham gia xét xử với Thẩm phán có trình độ, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên kiến thức pháp luật kỹ xét xử nên không tránh khỏi việc Hội thẩm mang tâm lý “ngồi cho có, cho đủ” pháp luật quy định đòi hỏi xét xử, Hội thẩm Thẩm phán độc lập, tuân theo pháp luật (Điều 3, Điều Pháp lệnh Thẩm phán Hội thẩm nhân dân) Do đó, q trình xem xét cử bầu Hội thẩm, vấn 72 đề lực trình độ chuyên môn Hội thẩm cần quan tâm Vì vậy, lâu dài đối tượng cần lựa chọn đào tạo cách bản, đủ số lượng chất lượng, có phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn kỹ nghề nghiệp cần thiết Thứ ba, cán bộ, KSV người giao nhiệm vụ thay mặt VKS thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV sạch, có phẩm chất, lực trách nhiệm nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu hoạt động kiểm sát nội dung quan trọng cấp thiết, yếu tố cốt lõi để khắc phục tình trạng vi phạm pháp việc xử lý tội phạm Đánh giá, sử dụng cán vấn đề quan trọng cơng tác cán bộ, đánh giá bố trí sử dụng cán lực, sở trường Việc đánh giá cán bộ, KSV cần phải vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh, cán bộ, KSV làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cần phải lấy trách nhiệm, số lượng chất lượng, hiệu hoạt động chuyên môn, ý thức kỷ luật nghiệp vụ làm thước đo chủ yếu Năng lực KSV đánh giá qua khả nghiên cứu, nắm bắt, đề xuất, xử lý tình nảy sinh thực tiễn Năng lực Lãnh đạo thể qua đạo, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ KSV, giải khó khăn vướng mắc q trình giải vụ án, đoán chịu trách nhiệm trước định tố tụng, xử lý vụ án Lấy kết hoạt động nghiệp vụ làm đánh giá chất lượng KSV tiêu chí để đánh giá lực cán Cần cương thực việc điều chuyển cán không đáp ứng yêu cầu không bổ nhiệm lại KSV chức vụ Lãnh đạo để xảy nhiều vụ án hủy có 3.2.4 Những giải pháp khác Bên cạnh việc kiện toàn, nâng cao lực đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cán tiến hành tố tụng nêu tác giả đề nghị số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức người 18 tuổi sau: Thứ nhất: Tổ chức thi tuyển đội ngũ Thẩm phán, bảo đảm có trình độ cao, kinh nghiệm dồi dào, đủ số lượng, tránh việc đến thời hạn lại bổ nhiệm Đi đôi 73 với cần phải có sách tiền lương đủ để Thẩm phán yên tâm công tác, điều kiện làm việc Thẩm phán phải đầy đủ, đảm bảo nguyên tắc độc lập xét xử Thẩm phán … Bên cạnh việc đầu tư kinh phí, chế độ sách đội ngũ Thẩm phán, Hội Thẩm cần phải tăng cường công tác tra, kiểm tra, phát Thẩm phán, Hội Thẩm vi phạm quy chế, quy định ngành cần loại bỏ… Thứ hai, kiến nghị TAND tối cao tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức chuyên sâu hôn nhân gia đình, tâm lý trẻ em khoa học giáo dục người 18 tuổi, tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm công tác cho cán bộ, cơng chức Tòa gia đình người chưa thành niên; kiến nghị TAND tối cao phối hợp với quan tổ chức để tổ chức cho đại diện Tòa gia đình người chưa thành niên tham quan mơ hình Tòa gia đình người chưa thành niên giới nhằm học tập kinh nghiệm kỹ giải vụ việc Ngoài ra, cần phối hợp với quan nhanh chóng thành lập Hội đồng tư vấn vấn đề liên quan đến Tòa gia đình người chưa thành niên ban hành đầy đủ quy chế hoạt động… Thứ ba, Việt Nam cần tăng cường biện pháp xử lý chuyển hướng hệ thống xử lý hình mở rộng việc áp dụng chế tài khơng giam giữ mang tính phục hồi BLHS năm 2015 trao quyền cho quan tiến hành tố tụng việc miễn trách nhiệm hình cho người 18 tuổi giao cho gia đình tổ chức giám sát Những quy định tạo hội lý tưởng để thúc đẩy xử lý chuyển hướng người 18 tuổi phạm tội từ hệ thống tư pháp hình thức hệ thống xử lý thức Tuy nhiên, thiếu hướng dẫn rõ ràng quy trình áp dụng nên quy định áp dụng thực tế Vì vậy, nhằm tăng cường khả áp dụng quy định này, cần có sửa đổi để quy định rõ ràng việc sử dụng quyền tự đảm bảo quy định áp dụng sở tôn trọng đầy đủ quyền người 18 tuổi phạm tội Thứ tư, bên cạnh việc thống kê áp dụng loại hình phạt biện pháp tư pháp người 18 tuổi phạm tội cần tổ chức đánh giá hiệu 74 việc áp dụng biện pháp đó, tỷ lệ tái phạm sau chấp hành án phạt tù người 18 tuổi nào? Trong trình xét xử Tòa án cần xem xét yếu tố thuộc nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội người 18 tuổi nội dung liên quan đến tính hiệu việc Tòa án định lựa chọn áp dụng loại hình phạt, mức hình phạt cụ thể để giáo dục, cải tạo người 18 tuổi phạm tội Kết luận Chương Qua thực tiễn tình hình áp dụng quy định pháp luật hình hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy bên cạnh kết đạt thể qua việc khơng vụ án nghiêm trọng vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà người 18 tuổi phạm tội TAND cấp trọng đến vấn đề cải tạo, giáo dục tạo điều kiện cho họ sửa chữa sai lầm nên hạn chế mức thấp áp dụng hình phạt tù có thời hạn họ có đủ điều kiện luật định Tuy nhiên, việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn hình phạt TA cấp áp dụng nhiều nhất, chiếm đại đa số án xét xử người 18 tuổi phạm tội Có số trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng việc áp dụng hình phạt này, gây bất lợi cho bị cáo, khơng có tác dụng giáo dục phòng ngừa, dẫn đến phải, hủy sửa để xét xử lại cho Nhằm hướng đến mục tiêu áp dụng đắn quy định pháp luật hình hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi, tác giả mạnh dạn đề xuất biện pháp cụ thể: từ bổ sung quy định luật, đến công tác tổng kết thực tiễn đặc biệt nâng cao lực Thẩm phán, Hội thẩm, KSV việc áp dụng pháp luật tăng cường hoạt động quan bảo vệ pháp luật 75 KẾT LUẬN Trong phạm vi nguyên cứu đề tài “Áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả đưa số kết luận sau: Một là, người 18 tuổi phạm tội đối tượng đặc biệt pháp luật hình sự, quy định riêng luật hình hầu giới Việt Nam Việc xử lý hành vi phạm tội họ thực cần phải xem xét kỹ lưỡng nhằm biện pháp phù hợp thể tinh thần nhân đạo pháp luật hình Việt Nam phù hợp với tinh thần Công ước Liên hợp quốc Quyền trẻ em Áp dụng hình phạt tù số hình phạt quy định người 18 tuổi phạm tội loại hình phạt nghiêm khắc Luật pháp quốc tế nói chung pháp luật hình Việt Nam nói riêng quy định hình phạt tù họ phải xác định biện pháp cuối cần phải hạn chế, để đảm bảo kết hợp hài hòa biện pháp hình nghiêm khắc Nhà nước với việc giáo dục, cải tạo người 18 tuổi phạm tội việc phòng ngừa chung Hai là, áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi ngồi việc đảm bảo mục đích hình phạt giáo dục riêng phòng ngừa chung phải bảo đảm vào quy định Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, vào nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ tăng nặng trách nhiệm hình sự, khơng máy móc,rập khn Ba là, quy định hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi khơng ngừng bổ sung, hồn thiện cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, đáp ứng hội nhập quốc tế Các quy định Luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sách hình nói chung quy định hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi nói riêng kết công tác tổng kết thực tiễn, sửa đổi bổ sung bất cập, hạn chế thời gian qua tiếp thu có 76 chọn lọc quy định tiến BLHS trước Với điểm tích cực quy định BLHS năm 2015 kỳ vọng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Bốn là, Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng quy định hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội, tác giả đề tài đưa trường hợp vi phạm nghiêm trọng pháp luật phổ biến điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời tìm số nguyên nhân vừa khách quan lẫn chủ quan để xảy tình trạng Để khắc phục tình trạng trên, hạn chế đến mức thấp việc áp dụng hình phạt này, tác giả mạnh dạn giải pháp nhấn mạnh giải pháp quan Tòa án VKS việc xây dựng đội ngũ cán Thẩm phán, KSV có trình độ chun môn vững vàng ý thức trách nhiệm nghề nghiệp cao Mặc dù có nhiều cố gắng, liệu, số liệu việc nắm tình hình xét xử quận huyện địa bàn Thành phố hạn chế nên việc tổng kết, phân tích, đánh giá tình hình chưa đầy đủ Việc xác định nguyên nhân đề giải pháp chưa toàn diện sát với đặc điểm địa phương Học viên nghiên cứu đề tài mong nhận ý kiến để hoàn thiện nội dung đề tài thời gian tới./ 77 DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Cơng An, Bộ Quốc Phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Thông tư liên tịch 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTCVKSNDTC ngày 16/08/2012, hướng dẫn việc giảm, miễn, thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế lại, Hà Nội Bộ Tư pháp (1995), Hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Cảm, Đỗ Thị Phượng (2004), Tư pháp hình người chưa thành niên - Những khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học so sánh luật học Phần I - Khía cạnh pháp lý hình sự, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 20) Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48 - NQ - TW, ngày 24/05/2005, chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thồng pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49 - NQ/TW, ngày 02/06/2005, tăng cường công tác lãng đạo Đảng cơng tác phòng, chống tội phạm tình hình mới, Hà Nội Nguyễn Minh Hải (2009), Về nguyên tắc định hình phạt trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 09), tr 22 - 26 Nguyễn Thị Phương Hoa, Phan Anh Tuấn (2017), Bình luận điểm Bộ luật hình năm 2015: Sửa đổi, bổ sung năm 2017, Hà Nội Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQHĐTP ngày 12/05/2006, hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị 04/2006/NQ - HĐTP ngày 12/05/2006, hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ ba “xét xử sơ thẩm BLTTHS 2003”, Hà Nội 10 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2013), Nghị 01/2013/NQ - HĐTP ngày 06/11/2013, hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình án treo, Hà Nội 11 Liên Hợp Quốc (1985), Nguyên tắc tiêu chuẩn tối thiểu Liên Hiệp Quốc hoạt động tư pháp người chưa thành niên, (Nguyên tắc Bắc Kinh) 12 Liên Hợp Quốc (1989), Công ước quyền trẻ em hướng dẫn Liên Hiệp Quốc 13 Liên Hợp Quốc (1990), Nguyên tắc bảo vệ người chưa thành niên bị tước đoạt tự do, (Quy tắc Havana) 14 C Mác - Ph.Ăngghen (1984), Tuyển tập, Tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội 15 Cao Thị Oanh (2007), Hoàn thiện quy định trách nhiệm hình người chưa thành niên, Tạp chí Luật học, tháng 10/2007 16 Cao Thị Oanh (2008), Ngun tắc phân hóa trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Luận văn tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 17 Đinh Văn Quế (2003), Quyết định hình phạt tù người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 5), tr.5 - 18 Đinh Văn Quế (2010), Tìm hiểu tội phạm hình phạt Luật hình Việt Nam, Nxb Phương Đơng, Hà Nội 19 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội (2004), Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2009), Bộ luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2017), Bộ luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Hồ Sĩ Sơn (2007), Nguyên tắc nhân đạo Luật hình Việt Nam, Luận văn tiến sĩ Luật học, Viện Nhà nước Pháp luật 24 Lê Thị Sơn (1997), Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự, Luận văn tiến sĩ Luật học, Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh 25 Trần Văn Sơn (1997), Nhân thân người phạm tội - số để định hình phạt, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Quách Hữu Thái (2013), Những vướng mắc thực tiễn xét xử người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 8), tr 12- 16 27 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo tổng kết năm 2013 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 ngành Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 28 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Báo cáo tổng kết năm 2012 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 ngành Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 29 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Báo cáo tổng kết năm 2013 phương hướng nhiệm vụ cơng tác năm 2016 ngành Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 30 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Báo cáo tổng kết năm 2014 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 ngành Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 31 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Báo cáo tổng kết năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 ngành Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 32 Tòa án nhân dân tối cao (2001), Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 04/08/2001 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Phần chung Bộ luật Hình 1999, Hà Nội 33 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ nội vụ, Thông tư số 01/1998/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BNV ngày 02/01/1998, hướng dẫn áp dụng số quy định luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Hà Nội 34 Trương Thị Quỳnh Trâm (2014), Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội 35 Trường Đại học luật Hà Nội (2009), Giáo trình luật hình Việt Nam, Tập 1, Nxb Công an nhân dân 36 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2001), Bình luận Bộ luật hình năm 1999, Nxb Hà Nội 37 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh( 2008, 2009), Trách nhiệm hình hình phạt, Nxb Hà Nội 38 Phạm Minh Tuyên (2016), Về quy định Điều 12 Bộ luật hình năm 2015, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 6) tr.16- 21 39 Võ Khánh Vinh (1996), Tội phạm học, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Võ Khánh Vinh (2002), Giáo trình luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Cơng an nhân dân 41 Trần Thị Quang Vinh (2010), Luật hình Việt Nam, phần chung, Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 42 Trương Đức Long (2016), Có bất cập áp dụng quy định Bộ luật hình 2015 vào thực tiễn, mục diễn đàn nghiệp vụ?, Trang thông tin điện tử VKS Hà Nội, http://vkshanoi.gov.vn/chitiettintuc?tintuc=3606, cập nhật 01/03/2016 43 Nguyễn Thị Minh (2016), Một số yếu tố tâm lý trình tố tụng người 18 tuổi, Trang thông tin điện tử Học viện Tòa án, http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676686/27677461?p_page_i d=27677461&pers_id=28346379&folder_id=&item_id=146486239&p_details =1, cập nhật 11/03/2016 ... tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Các quy định pháp luật hình áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội Chương 3: Thực trạng áp dụng quy định pháp luật hình hình phạt. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ THANH THẢO ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CĨ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội Thành phố Hồ Chí Minh giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình người 18 tuổi phạm tội Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CĨ THỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh , Áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay