Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý ( Nghiên cứu khoa học XD)

66 25 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:48

Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý ( Nghiên cứu khoa học XD)Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý ( Nghiên cứu khoa học XD)Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý ( Nghiên cứu khoa học XD)Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý ( Nghiên cứu khoa học XD) Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bỏo cỏo Đề tài nghiên cứu khoa học MC LC Mở đầu ………………………………………………………………………3 Chƣơng I: Giới thiệu chung cơng trình ngầm …………………… Tóm tắt chương I …………………………………………………………11 Chƣơng II: Các tƣợng nguyên nhân gây hƣ hỏng kết cấu mặt đƣờng thƣờng gặp cơng trình ngầm … ……………………….12 2.1 Các tượng hỏng thường gặp ……………………………… 12 2.1.1 Vết nứt mặt đường …………………………………………………12 2.1.2 Lún, bong bật há miệng (cóc gặm) ……………………………14 2.1.3.Hiện tượng Ổ gà ……………………………………………………16 2.1.4 Hiện tượng hố sâu (hố tử thần) ………………………………….17 2.2 Những nguyên nhân gây hỏng kết cấu mặt đường cơng trình ngầm ….…………………………………………………… 18 2.2.1 Ngun nhân cơng tác khảo sát, thiết kế cơng trình ngầm 18 2.2.2 Ngun nhân thi cơng cơng trình ngầm kết cấu mặt đường cơng trình ngầm … ………………………………………………… 19 a) Nguyên nhân hoàn trả kết cấu sau thi cơng cơng trình ngầm …………………………………………………………………………………………19 b) Ngun nhân đào hố móng thi cơng cơng trình ngầm tuyến đường …………………………………………………………………………19 c) Nguyên nhân cấu tạo cách thức thi cơng cơng trình ngầm, vật liệu sử dụng đắp cơng trình ngầm …………………………………… 22 2.2.3 Nguyên nhân tải trọng xe chạy ………………………………23 Tóm tắt chương II … ………………………………………………… 25 Chƣơng III: Các giải pháp khắc phục hƣ hỏng kết cấu mặt đƣờng cơng trình ngầm ….………………………………………26 3.1 Giải pháp mặt quy hoạch khảo sát, thiết kế công trình ngầm 26 Tác giả: Hồng Xn Trung Trang: Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bỏo cỏo Đề tài nghiên cứu khoa học 3.1.1 Gii pháp quy hoạch bố trí cơng trình ngầm mặt cắt ngang đường …………………………………………………………………… 26 3.1.2 Giải pháp xử cơng tác khảo sát, thiết kế cơng trình ngầm …………………………………………………………………………………………28 3.2 Một số giải xử khắc phục tượng hỏng kết cấu mặt đường thường gặp cơng trình ngầm ….…………………………….30 3.2.1 Xử vết nứt kết cấu áo đường cơng trình ngầm ……… 30 3.2.2 Xử tượng lún, bong bật há miệng (cóc gặm) ………35 3.2.3 Xử tượng “Ổ gà” kết cấu mặt đường cơng trình ngầm ………………………………………………………………………………….43 3.2.4 Xử tượng hố sâu (hố tử thần) kết cấu mặt đường cơng trình ngầm ……………………………………………………… 44 3.3 Giải pháp xử thi cơng hồn trả kết cấu mặt đường sau thi cơng xong cơng trình ngầm ……………………………………………….46 3.4 Giải pháp xử đào hố móng thi cơng cơng trình ngầm …… 53 3.5 Giải pháp u cầu cấu tạo cơng trình ngầm kết cấu mặt đường cơng trình ngầm ……………………………………………58 3.5.1 Cấu tạo cơng trình ngầm …………………………………………59 3.5.2 Cấu tạo kết cấu mặt đường cơng trình ngầm ……….60 3.6 Giải pháp xử tải trọng xe chạy ……………………………………62 Kết luận kiến nghị …………………………………………………… 65 Tài liệu tham khảo …………………………………………………………66 Tác giả: Hoàng Xuân Trung Trang: Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học M U nghiên cứu Từ thập kỷ 90 kỷ 20 đến nay, Việt Nam thực bước vào thời kỳ phát triển nhiều mặt với thành tựu bật tăng trưởng cao, xố đói giảm nghèo, phát triển người, hội nhập quốc tế… Đảng ta coi trọng nhiệm vụ đại hố sở hạ tầng (đặc biệt giao thơng vận tải), tiền để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên Việt Nam phải đối diện với không vấn đề xúc, đòi hỏi phải có nghiên cứu khách quan khoa học, đềgiải pháp phù hợp Những vấn đề quy hoạch mạng lưới giao thông giải pháp thiết kế, hỏng kết cấuĐề tài nghiên cứu khoa học tác giả sâu phân tích vấn đề: “Các tượng hỏng kết cấu mặt đường cơng trình ngầm đề xuất giải pháp xử lý” Như thấy tình trạng hỏng (hư hỏng nhỏ, vừa lớn) kết cấu mặt đường Việt Nam vấn đề cần quan tâm giải để nâng cao chất lượng phục vụ giao thơng, khai thác đường có hiệu Việc hỏng kết cấu mặt đường nguyên nhân trực tiếp đồng thời nguyên nhân gián tiếp gây hiệu ứng không tốt giao thông: Như ùn tác giao thông, ảnh hưởng môi trường giao thơng, … khơng gây khó chịu cho người tham gia giao thông giảm hiệu khai thác đường, mà hỏng nặng gây thiệt hại lớn người Tác giả: Hoàng Xuân Trung Trang: Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng HDL Hi Phũng Bỏo cỏo Đề tài nghiên cứu khoa häc H1 Hình ảnh tơ bị sụp hố sâu sập kết cấu áo đường cơng trình ngầm Đặc biệt vị trí có cơng trình ngầm: - Cơng trình cấp nước ngầm - Các cơng trình giao thơng ngầm: Đường hầm ngầm, tàu điện ngầm,… - Các cơng trình kỹ thuật thị: Điện, thơng tin, … … Tại vị trí kết cấu áo đường thường xuất chậu võng, nứt mặt đường, chí thời gian gần hay xuất hố sâu (hiện hố tử thần), … Vì việc nghiên cứu ứng dụng đề tài “Các tƣợng hƣ hỏng kết cấu mặt đƣờng cơng trình ngầm đề xuất giải pháp xử lý” cần thiết, đề tài có tính khoa học thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu tìm hiểu ngun nhân gây hỏng kết cấu mặt đường cơng trình ngầm (đặc biệt cơng trình ngầm xây dựng), từ đưa giải pháp xử để đảm bảo vị trí tình trạng kết mặt đường ổn định, nâng cao chất lược phục vụ đường Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung điều tra hỏng kết cấu mặt đường cơng trình ngầm thị lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, … Do nơi vấn đề gây Tác giả: Hoàng Xuân Trung Trang: Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng ĐHDL Hải Phũng Bỏo cỏo Đề tài nghiên cứu khoa học xỳc cho người tham gia giao thơng nói chung người dân khu vực nói riêng cần phải xử nhanh chóng Các vị trí cơng trình ngầmđề tài tập trung nghiên cứu: hệ thống cấp thoát nước ngầm thị; cơng trình hạ tầng kỹ thuật ngầm thị (đường dây, đường ống, cơng trình ngầm thủy lợi, …); hầm chui, tàu điện ngầm; bãi đỗ xe ngầm, hầm bộ;… Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu thực tế tài liệu thuyết Tác giả điều tra hỏng kết cấu tổng thể mặt đường thực tế cơng trình ngầm thị giải pháp thực tế áp dụng để xử lý, từ tổng hợp phân tích ngun nhân gây hỏng đề xuất giải pháp xử với nguyên nhân Cấu trúc đề tài Đề tài bố cục theo trình tự phần: - Mở đầu: giới thiệu chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu - Chương I: giới thiệu chung cơng trình ngầm - Chương II: tượng nguyên nhân gây hỏng kết cấu mặt đường thường gặp cơng trình ngầm - Chương III: giải pháp khắc phục hỏng kết cấu mặt đường thường gặp cơng trình ngầm - Kết luận kiến nghị - Tài liệu tham khảo Tác giả: Hoàng Xuân Trung Trang: Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Báo cỏo Đề tài nghiên cứu khoa học CHNG I: GII THIỆU CHUNG VỀ CÁC CƠNG TRÌNH NGẦM Với tốc độ phát triển nhanh chóng kinh tế, yêu cầu hoàn thiện phát triển sở hạ tầng để phù hợp với nhịp độ phát triển kinh tế tất yếu Tuy nhiên việc xây dựng phát triển sở hạ tầng: Hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, làm cho quỹ đất (đặc biệt đô thị lớn) ngày nhỏ nói cạn kiệt khơng có giải pháp xử kịp thời Kinh nghiệm thiết kế xây dựng thành phố nhiều nước giới cho thấy, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, quy hoạch - kiến trúc, vệ sinh - kỹ thuật vấn đề khác thành phố giải cách triệt để thông qua giải pháp tổ hợp sử dụng khoảng không gian ngầm thành phố Việc sử dụng không gian ngầm thành phố tạo nên điều kiện thuận lợi để:  Cải thiện đáng kể cấu trúc quy hoạch - kiến trúc tổng thể cho thành phố;  Giải phóng mặt đất khỏi loạt cơng trình xây dựng có ý nghĩa phụ trợ;  Sử dụng hợp diện tích bề mặt thành phố để xây dựng nhà ở, cơng trình phúc lợi, cơng cộng; công viên; sân vận động; thảm thực vật tự nhiên; khu vực "khơng có ơ-tơ hoạt động";  Cải thiện đáng kể trạng thái vệ sinh - kỹ thuật thị, góp phần bảo vệ mơi trường, sinh thái thị;  Bảo tồn di tích lịch sử, cơng trình kiến trúc, tượng đài thành phố;  thị; Bố trí, lắp đặt hiệu hạng mục cơng trình thiết bị kỹ thuật  Sử dụng cần thiết loại cơng trình ngầm cho mục đích quốc phòng Tác giả: Hồng Xn Trung Trang: Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng ĐHDL Hi Phũng Bỏo cỏo Đề tài nghiên cứu khoa học Sự phát triển đa dạng hệ thống cơng trình ngầm nước ta: Nhóm Các cơng trình ngầm giao thơng - vận tải thị; Nhóm - Các cơng trình ngầm dân dụng thị (các cơng trình ngầm văn hố, cơng trình ngầm sinh hoạt, cơng trình ngầm kinh tế – thương mại ); Nhóm - Các cơng trình ngầm kỹ thuật thị; Nhóm - Các cơng trình ngầm cơng nghiệp thị (kho chứa ngầm, bể chứa ngầm, nhà máy ngầm ); Nhóm - Phần ngầm cơng trình xây dựng - kiến trúc lộ thiên đô thị (các tầng ngầm nhà cao tầng; phần ngầm công trình xây dựng, kiến trúc bề mặt thành phố ) q trình khai thác gặp khơng các hệ lụy, đặc biệt cơng trình ngầm giao thông vận tải đô thị Việc yêu cầu sớm tìm giải pháp xử vấn đề cấp thiết Trong báo cáo nghiên cứu khoa học tác giả nghiên cứu vài cơng trình ngầm giao thơng vận tải thị như: Hệ thống cấp thoát nước ngầm (cống ngầm), hệ thồng ngầm hạ tầng kỹ thuật (đường điện, đường ống, thông tin …), hầm ngầm, tàu điện ngầm … Từ phân tích ảnh hưởng từ việc thi cơng cơng trình ngầm này, cấu tạo chúng tác động khác dẫn đến hỏng thường thấy kết cấu mặt đường đây, đề xuất giải pháp xử Phạm vi số cơng trình nghiên cứu đề tài - Hệ thống cấp, nước ngầm thị Có thể thấy, hệ thống cấp nước đóng vai trò quan trọng cần thiết đô thị Chúng không ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân thị, mà gián tiếp tác động đến đời sống môi trường việc hệ thống cấp, nước ngầm thiết kế thi cơng đặt kết cấu áo đường Gây nên ảnh hưởng tới độ ổn định kết cấu, bị suy giảm hay bị phá hoại Cho nên tất vấn đề cấu tạo cơng trình, đặc điểm cáu tạo kết cấu áo đường vị trí cách thức thi cơng ảnh hưởng đến ổn định kết cấu mặt đường đây, gây nên hỏng chương II báo cáo trình bày Tác giả: Hoàng Xuân Trung Trang: Luận văn đầy đủ file:Luận văn Full ... đề quy hoạch mạng lưới giao thông giải pháp thiết kế, hư hỏng kết cấu … Đề tài nghiên cứu khoa học tác giả sâu phân tích vấn đề: Các tượng hư hỏng kết cấu mặt đường cơng trình ngầm đề xuất giải. .. - Chương I: giới thiệu chung cơng trình ngầm - Chương II: tượng nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu mặt đường thường gặp cơng trình ngầm - Chương III: giải pháp khắc phục hư hỏng kết cấu mặt đường. .. tích ảnh hư ng từ việc thi cơng cơng trình ngầm này, cấu tạo chúng tác động khác dẫn đến hư hỏng thường thấy kết cấu mặt đường đây, đề xuất giải pháp xử lý Phạm vi số cơng trình nghiên cứu đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý ( Nghiên cứu khoa học XD), Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý ( Nghiên cứu khoa học XD)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay