Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp giầy barotex

84 32 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:44

Lời nói đầu Trong công đổi kinh tËp trung quan liªu bao cÊp sang nỊn kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc phát triển kinh tế nhiều thành phần đặc biệt việc đầu t phát triển ngành nghề truyền thống Điều cần thiết ®Ĩ héi nhËp víi nỊn kinh qc Tuy nhiên chế thị trờng với tính huy động vốn tạo môi trờng cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp với Để tồn đứng vững cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến tất khâu trình sản xuất từ doanh nghiệp bỏ vốn đến thu vốn Làm để đạt hiệu cao với chi phí thấp câu hỏi đặt với tất c¸c doanh nghiƯp Cã nh vËy doanh nghiƯp míi cã lãi, cải thiện đời sống ngời lao động, thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nớc, tăng tích luỹ thực tái sản xuất mở rộng Để thực đợc điều yêu cầu đặt tất nhà doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ toàn chi phí bỏ trình sản xuất kinh doanh Trong doanh nghiệp sản xuất chi phí nguyên vật liệu công cụ dụng cụ (NVL CCDC) chiếm tỷ trọng lín nhÊt tỉng chi phÝ s¶n xt kinh doanh nh giá thành sản phẩm Vì doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí NVL CCDC nhng đảm bảo chất lợng sản phẩm đủ sức cạnh tranh thị trờng Xuất phát từ nhận thức đó, thời gian thực tập tìm hiểu thực tế nghiệp Giầy thể thao xuất khẩu- Kiêu Kỵ- Gia Lâm- Hà Nội, em nhận thấy tầm quan trọng công tác tổ chức kế toán NVL CCDC Nhằm tìm hiểu rõ thực tế công tác kế toán NVL CCDC nghiệp giầy, em nghiên cứu đề tài : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ nghiệp giầy Barotex Phần I : Cơ sở lý luận chung công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ I Khái niệm, đặc điểm nhiệm vụ công tác kế toán vật liệu- công cụ dụng cụ Khái niệm nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ Nguyên liệu vật liệu yếu tố trình sản xuất kinh doanh, tham gia thờng xuyên trực tiếp vào trình sản xuất sản phẩm Đây phận tài sản lu động thờng chiếm tỷ trọng lớn toàn tài sản doanh nghiệp, đối tợng cấu thành nên thực thể sản phẩm Công cụ dụng cụ t liệu lao động có giá trị nhỏ thời gian sử dụng ngắn không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định Đặc điểm nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ a Đặc điểm nguyên liệu vật liệu Đối với doanh nghiệp sản xuất vật liệu chiếm tỷ trọng, vật liệu tham gia vào chu kì sản xuất kinh doanh định Trong trình sản xuất kinh doanh, vật liệu chuyển dịch toàn giá trị vào chi phí sản xuất kỳ gọi chi phÝ nguyen vËt liƯu trùc tiÕp (TK 621) vµ yếu tố cấu thành nên sản phẩm Trong trình sản xuất, vật liệu thay đổi hình thái vật chất ban đầu b Đặc điểm c«ng dơng C«ng dơng tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh chuyển dịch phần giá trị vào sản phẩm kỳ Trong trình sản xuất kinh doanh, công cụ dụng cụ không thay đổi hình thái vật chất ban đầu Nhiệm vụ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ - Ghi chép phản ánh kịp thời số liệu có tình hình sử dụng loại nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Tính toán đắn trị giá vốn loại vật t hàng hoá nhập kho xuất kho - Kiểm tra chặt chẽ trình mua hàng ,bảo quản tiêu dùng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo kế hoạch thực tế - Cung cấp kịp thời thông tin báo cáo vật t hàng hoá cho phận quản lý có yêu cầu II Phân loại đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 1.1 Phân loại + Nguyên vật liệu :Là loại nguyên vật liệu cấu thành nên thùc thĨ s¶n phÈm (bao gåm c¶ nưa s¶n phÈm) doanh nghiệp sản xuất vật liệu khác chủng loại quy cách nh doanh nghiệp xây dựng có săt, xi măng, thép doanh nghiệp sản xuất có bông,vải sợi Những nguyên vật liệu đối tợng lao động tham gia trực tiếp vào trình sản xuất chuyển dịch toàn giá trị vào giá trị thành phần chi phí sản xuất nguyên vËt liƯu trùc tiÕp + Nguyªn vËt liƯu phơ : Là loại vật liệu đợc sử dụng làm tăng chất lợng sản phẩm để hoàn chỉnh sản phẩm phục cho công tác bảo quản bao gói sản phẩm nh thuốc nhuộm, thuốc tẩy, sơn, dầu nhờn, cúc áo, khâu + Nhiên liệu đợc sử dụng phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho phơng tiện vận tải, máy móc thiết bị hoạt động trình sản xuất kinh doanh nh xăng dầu , than củi, khí gas + Phụ tùng thay thế: gồm loại phụ tùng chi tiết đợc sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, phơng tiện vận tải + Thiết bị xây dựng bản: Là thiết bị phục vụ cho xây dựng nh thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ khí cụ, vật kết cấu dùng cho công tác xây lắp xây dựng + Vật liệu khác: Là loại vật liệu không đợc xếp vào loại kể Các loại vật liệu trình sản xuất loại ra, phế liệu đợc thu hồi từ việc lý tài sản cố định Căn vào nguồn gốc nguyên vật liệu toàn nguyên vật liệu doanh nghiệp đợc chia thành nguyên vật liệu mua nguyên vật liệu tự chế biến gia công Căn vào mục đích nơi sử dụng nguyên vật liệu toàn nguyên vật liệu doanh nghiệp chia thành nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng vào sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu khác nh quản lý phân xởng, quản lý doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm 1.2 Phân loại công cụ dụng cụ Công cụ dụng cụ: Là t liệu lao động có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn không đủ tiêu chuẩn TSCĐ Công cụ dụng cụ đợc phân loại nh sau: a Căn vào thời gian phân bổ - Loại phân bổ 100% ( lần ) - Loại phân bổ nhiều lần Loại phân bổ lần công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng ngắn có trị giá nhỏ Loại phân bổ nhiều lần thờng có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài công cụ dụng cụ chuyên dùng Loại đợc chia thành loại phân bổ lần loại phân bổ nhiều lần b Căn vào nội dung kinh tế công cụ dụng cụ - Các loại lán trại tạm thời , đà giáo, cốp pha dung xây dựng bản, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất - Bao bì tính riêng gía trị kèm với hàng hoá thành phẩm để bảo quản vận chuyển - Dụng cụ đồ dùng thuỷ tinh sành sứ - Quần áo bảo hộ lao động chuyên dùng để làm việc - Công cụ dụng cụ khác c Theo yêu cầu quản lý yêu cầu ghi chép kế toán công cụ dụng cụ - Công cụ dụng cụ - Công cụ dụng cụ cho thuê - Bao bì luân chuyển d Theo mục đích nơi sử dơng c«ng dơng - CCDC dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh - CCDC dïng cho qu¶n lý - CCDC dùng cho nhu cầu khác Mỗi cách phân loại có yêu cầu mục đích riêng phục vụ cho công tác quản lý vật t doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể Đánh giá vật t hàng hoá 2.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ - Quá trình vận động nguyên vËt liƯu, c«ng dơng ë doanh nghiƯp chÝnh trình vận động vốn kinh doanh Vì kế toán phải sử dụng nhiều tài khoản kế toán để phản ánh theo trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thời điểm xác định trị giá - Sự hình thành trị giá vốn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đợc phân biệt giai đoạn khác trình sản xuất kinh doanh nh: + Trị giá vốn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thời điểm mua hàng số tiền thực tế phải trả cho ngời bán ( gọi trị giá mua thực tế ) + Trị giá vốn hàng mua nhập kho trị giá mua thực tế hàng mua nhập kho cộng với khoản chi phí phát sinh trình mua hàng nh chi phí vËn chuyÓn, thuÕ nhËp khÈu ( nÕu cã ), + Trị giá vốn hàng xuất kho trị giá vốn thực tế hàng thời điểm nhập kho + Trị giá vốn hàng tiêu thụ: bao gồm trị giá vốn thực tế hàng xuất kho cộng với chi phí bảo quản, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng tiêu thụ 2.2 Các cách đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ - Trong hệ thống tài khoản kế toán hành, tài khoản cấp phản ánh trị giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nh sau: Tài khoản 152 nguyên liệu vật liệu Tài khoản 153 công cụ dụng cụ - Hiện việc đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đợc áp dụng số phơng pháp chủ yếu sau: a Đối với trờng hợp nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ - Trờng hợp mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Trị giá vốn Giá mua NVL-CCDC (hoá đơn) Chi phí mua (vËn chun, bèc dì ) - Trêng hỵp tù gia công chế biến ( GCCB) Trị giá vốn Trị giá xuất NVL-CCDC Tiền thuê (chi phí) NVL-CCDC để gia công chế biến để gia công chế biến - Trờng hợp thuê GCCB Trị giá vốn Trị giá xuất NVL-CCDC Chi phí thuê Chi phí khác NVL-CCDC để GCCB GCCB phục vụ GCCB - Trờng hợp liên doanh liên kết Trị giá vốn trị giá đợc hội đồng liên doanh đánh giá - Trờng hợp đợc biếu tặng, đợc thởng, viện trợ Trị giá vốn đợc xác định giá tơng đơng giá bán thị trờng - Đối với loại phế liệu thu hồi Trị giá vốn giá ớc tính giá bán đợc b Đối với trờng hợp xuất vật t (1) Tính giá xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phơng pháp bình quân gia quyền : Theo phơng pháp tính theo công thức: Trị giá NVL-CCDC Trị giá NVL- CCDC Đơn giá xuất tồn đầu kỳ nhập kỳ bình quân Số lợng NVL-CCDC Số lợng NVL- CCDC tồn đầu kỳ nhập kỳ Trị giá xuất NVL-CCDC = Đơn giá xuất NVL-CCDC * Số lợng xuất NVL-CCDC (2) Theo phơng pháp nhập trớc xuất trớc (FIFO) Theo phơng pháp giả thiết hàng nhập kho trớc xuất kho trớc lấy trị giá mua thực tế số hàng giá trị hàng xuất kho (3) Theo phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO) Theo phơng pháp lô hàng nhập sau đợc xuất trớc theo đơn giá lô hàng (4) Xuất kho theo giá đích danh Theo phơng pháp lô hàng nhập với giá xuất theo giá lô hàng (5) Xuất kho theo phơng pháp đơn giá tồn kho đầu kỳ Theo phơng pháp đơn giá tồn kho đầu kỳ đợc sử dụng đơn giá để tính giá xuÊt kú 10 S è 1 Ngà y thán g 16/0 16/0 30/0 Nợ D đầu tháng Số ph¸t sinh Mua NVL 152 phơ Th 133 GTGT Mua 153 CCDC 133 Tr¶ tiỊn 111 mua NVLCCDC Céng ph¸t sinh D cuèi kú KÕ KÕ to¸n trởng (ký, họ tên) toán (ký, Có Nợ Có xxx 7.260 726 4.500 450 12.9 36 12.9 36 12.936 xxx ghi họ sổ tên) Đối với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho theo hoá đơn đặt hàng, sản xuất mang tính chất gia công nên nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thờng bên đặt hàng cung cấp , đồng thời bao tiêu sản phẩm Tuỳ theo điều khoản đơn đặt hàng mà chi phí liên quan khách hàng chi trả hay nghiệp chi trả, nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nớc chuyển sang thờng nghiệp nhập cảng Hải Phòng giá CIF Tất chi phí phát sinh kể thuế nhập khẩuban đầu đợc tổng hợp bảng theo dõi hàng nhập tính theo USD Ví dụ : Trích số liệu đơn đặt hàng Đài Loan Tháng 04/2004 nh sau : S T T Tên vật t Phom Nam F4 Số lợng Đơ n giá 160 Chi phí Thu sản ế TT xuất GTG USD vËn T chun (nÕu ph©n cã) bỉ 640 Thu Õ nhË p khÈ u LƯ phÝ h¶i qua n Tỉn g than h to¸n 640 ( Tû gi¸ USD : USD = 15.500 VNĐ thời điểm nhập vật t ngân hàng nhà nớc công bố ) VËy tỉng sè tiỊn VN§ = 640 * 15.500 =9.920.000 (VNĐ) Khi nhập kho phải lập bảng tổng nhập xuất kho theo VNĐ STT Tên vật t Số lợng Đơn giá 1000 Tổng tiền VNĐ Chi phí liên Tổng 1000 đ Đơn giá bình Phom NamF 160 ® 1000 ® 62 9.920 quan 1000 ® 78 quân 9.998 Nếu toán có chênh lệch tỷ giá thí nghiệp tiến hành điếu chỉnh tỷ giá Đơn vị : nghiệp Giầy thể thao xuất Phiếu điều chỉnh tài khoản Tài khoản ghi Nợ Tài khoản ghi Có (chi tiết khách hàng ) Lý điều chỉnh : Do tỷ lệ tăng giảm theo phiếu nhâp kho số Tiến hành điều chỉnh tăng giảm Ngời lập Phụ trách kế toán Giám đốc nghiƯp (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Nhập nguyên vật liệu nghiệp nhận gia công, số nguyên vật liệu bên gia công theo dõi hạch toán, nghiệp không ghi tăng nguyên vật liệu nghiệp làm dịch vụ gai công, tiến hành ghi có doanh thu gia công Bên thuê gia công cung cấp nguyên vật liệu đồng thời bao tiêu sản phẩm Đối với phÕ liƯu thu håi nhËp kho, kÕ to¸n ghi sỉ chi tiết tài khoản 152, bảng chi tiết tài khoản 152 Đơn vị : nghiệp Giầy thể thao xuất Địa : Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội sổ tài khoản Số hiệu tài khoản 152 Nguyên liệu vật liệu ĐVT : 1000 đ Ngà y thán g ghi sổ Chứng từ Trích yếu Số Ngà hi y ệu thán g 30/0 Tài khoản đối ứng Số phát sinh Nợ D đầu th¸ng NhËp th¸ng xxx Cã 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 65 65 65 65 50 50 50 50 17/0 17/0 17/0 17/0 22/0 22/0 22/0 22/0 Đá mài dao 331 360 Kim máy 331 6.900 Chun buộc 111 1.485 Dây kuloa 111 400 Xuất tháng Đá mài dao 627 360 Kim máy 621 6.900 Chun buộc 627 1.485 Dây kuloa 627 400 Cộng phát sinh D cuối tháng 9.145 9.145 Ngày 30 tháng 04 năm 2004 Kế toán ghi sổ toán trởng ( ký, họ tên ) Kế ( ký, họ tên ) Đơn vị : nghiệp Giầy thể thao xuất Địa : Xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội sổ tài khoản Số hiệu tài khoản 153 công cụ dụng cụ ĐVT : 1000 đ Ngà y th¸n g ghi sỉ Chøng Sè hiƯu 65 17/0 17/0 30/0 50 50 TK ®èi ứng Ngà y thán g 30/0 65 Số phát sinh Nợ Có Diễn giải 22/0 22/0 D đầu tháng Nhập tháng Dao lạng da 331 Sup phun sơn xxx 3.6 00 900 331 Xuất tháng Dao lạng da 6273 Sup phun sơn 3.60 900 6273 Céng ph¸t sinh 4.5 00 D cuèi th¸ng 4.50 Ngày 30/04/2004 Kế Kế toán trởng (ký, họ tên) toán ghi (ký, họ sổ tên) Đơn vị : nghiệp Giầy thể thao xuất Địa : Xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội Sổ tài khoản Số hiệu TK 621 chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp ĐVT : VNĐ Chứng từ NTG Số Ngà S hi y ệu thán g 30/0 50 30/0 30/0 30/0 22/0 30/0 KÕ to¸n ghi sỉ Sè ph¸t sinh Diễn giải D đầu tháng Xuất kim máy TK đối øng 152 KÕt chun 154 chi phÝ Céng ph¸t sinh D cuối tháng Nợ Có 6.900.0 00 6.900.00 6.900.0 6.900.00 00 Kế toán trởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đơn vị : nghiệp Giầy thể thao xuất Địa : Xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội Sổ tài khoản Số hiệu tài khoản 627 Tháng 04/2004 Chứng từ NTG Số Ngµ S hi y Ưu 30/0 30/0 30/0 30/0 50 50 65 65 22/0 22/0 22/0 22/0 ĐVT : VNĐ Số phát sinh Diễn giải TK đối ứng D đầu tháng Xuất kho dao 153 l¹ng da Xt kho sóng 152 phun sơn Xuất đá mài 152 Xuất chun 152 buộc Nỵ 3.600.0 00 900.00 360.00 1.485.0 00 Cã 30/0 65 30/0 22/0 XuÊt d©y 152 kuloa KÕt chun TK 154 627 Céng ph¸t sinh 400.00 6.745.0 00 6.745.0 00 6.745.0 00 D cuèi kú KÕ KÕ to¸n trëng to¸n (ký, ghi hä sổ tên) (ký, họ tên) Phần III Nhận xét kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nghiệp Nhận xét chung công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nghiệp Giầy thể thao xuất Để đứng vững đủ sức cạnh tranh thị trờng nghiệp Giầy thể thao xuất không ngừng phấn đấu vơn lên Sản phẩm giầy nghiệp có mặt thị trờng nớc mà có mặt thị trờng quốc tế nghiệp giữ chữ tín làm đầu khách hàng nớc mặt số lợng lẫn chất lợng nh thời hạn giao hàng sản phẩm Mặc dù có nhiều khó khăn, đặc biệt chế thị trờng xâm nhập hàng nớc cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp, công ty sản xuất giầy khác, tìm kiếm đối tác thị trờng quốc tế gặp nhiều khó khăn nghiệp đặt sách hợp lí để ngày hoàn thiện vững mạnh tạo nhiều hội cho thị trờng quốc tin cËy s¶n phÈm cđa xÝ nghiƯp Qua thời gian tìm hiểu thực tế nghiệp, vận dụng kiến thức đợc học trờng hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ , qua em rút nhận xét ý kiÕn gãp ý cho xÝ nghiÖp nh sau : Về u điểm : - Công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ kho: nghiệp tiến hành tổ chức quản lý nguyên vật liƯu, c«ng dơng thèng nhÊt tËp trung, khoa học, hợp lý phù hợp với yêu cầu nghiệp có đội ngũ cán công nhân viên nhiệt tình , có tinh thần trách nhiệm cao, có nghiệp vụ chuyên môn sâu nghiệp xây dựng kho bảo quản nguyên vật liệu riêng, kho trang bị đầy đủ phơng tiện, bảo quản vật t cách hợp lý đảm bảo cung ứng vật t cho sản xuất cách kịp thời hiệu - Về công tác kế toán: Bộ máy kế toán đợc tổ chức cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với quy mô sản xuất nghiệp Việc bố chí xếp nhân phòng kế toán với trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nhân viên kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phản ánh đầy đủ kịp thời tình hình biến động sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nghiệp thực toàn diện đồng tất nội dung công tác kế toán từ việc lựa chọn phơng pháp kế toán đến việc ghi chép lập báo cáo dựa vào chøng cđa c¸c nghiƯp vơ kinh ph¸t sinh thực xảy Hệ thống chứng từ sổ sách nghiệp áp dụng đảm bảo theo chế độ kế toán nhà nớc ban hành nh hoá đơn giá trị gia tăng, thẻ kho, phiếu nhập, phiếu xuất, Tính giá xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phơng pháp đích danh phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất nghiệp Kế toán hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phơng pháp thẻ song song Phơng pháp có u điểm ghi chép đơn giản dễ hiểu dễ đối chiếu kiểm tra Các chứng từ sổ sách đợc thủ kho kế toán ghi chép theo yêu cầu công tác kế toán thờng xuyên tiến hành kiểm tra Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phơng pháp kiểm định kỳ Hình thức kế toán hình thức chứng từ ghi sổ Hình thức phù hợp với loại hình doanh nghiệp, thuận tiện cho việc áp dụng máy tính, phù hợp với quy mô nghiệp nghiệp áp dụng nghiêm ngặt kỷ luật lao động, tránh đợc tình trạng tổn thất, mát nguyên vật liệu Trong quy trình nghiệp áp dụng hình thức thởng phạt nghiêm minh làm cho cán công nhân viên nghiệp có trách nhiệm cao với công việc đợc giao Về nhợc điểm - Do kế toán hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo - phơng pháp thẻ song song nên việc ghi chép kế toán thủ kho bị trùng lặp nhiều tiêu số lợng, tốn nhiều thời gian - Kế toán nghiệp không lập sổ danh điểm vật t nên việc hạch toán nhiều thời gian công sức - Kế toán nghiệp hạch toán nguyên nhiên phụ liệu nên việc tính thời gian sản xuất khó khăn ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nghiệp Giầy thể thao xuất Qua thời gian thực tế tìm hiểu nghiệp với góc độ sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đóng góp vào tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nghiệp Giầy để ngày hoàn thiện - Thứ : Việc lập sổ danh điểm vật t tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán để tiết kiệm thời gian, giảm bớt công việc cho kế toán nghiệp dễ kiểm tra đối chiếu cần thiết Cách lập sổ đơn giản dễ làm, đặt tên cho nhóm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cách mã hoá, việc áp dụng máy vi tính xử lý nhanh chóng xác có hiệu - Thứ hai : Do nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua vào chịu thuế giá trị gia tăng đầu vào xuất bán sản phẩm, nghiệp đợc khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào theo phần đợc hởng Để hạch toán xác đầy đủ kịp thời thuế giá trị gia tăng, theo em nghiệp nên có kế toán theo dõi thuế giá trị gia tăng để tiện cho việc theo dõi công nợ với ngời bán việc hạch toán thuế giá trị gia tăng đợc xác - Thứ ba : Hạch toán sử dụng tài khoản 152, 153 không thông qua tài khoản 151 đơn giản hoá công tác kế toán, song điều cha tuân thủ theo chế độ kế toán hàng ®i ®êng thc qun së h÷u cđa xÝ nghiƯp Do cần phải phản ánh tình hình biến động tài khoản cách trung thực, kịp thời, xác thông qua việc sử dụng tài khoản 151 cho loại vật t - Thứ t : nghiệp nên trang bị máy vi tính nhiều cài đặt chơng trình kế toán đồng để thuận tiện cho việc ghi sổ hoàn thiện công tác kế toán nghiệp nhằm theo kịp phát triển kinh tế thị trờng kết luận Qua trình thực tập tìm hiểu thùc ë XÝ nghiƯp GiÇy thĨ thao xt khÈu, kết hợp với kiến thức đợc học nhà trờng, em nhận thấy tầm quan trọng việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nghiệpcông cụ quản lý đắc lực giúp cho ban lãnh đạo đa định đắn, kịp thời có hiệu từ khâu mua đến khâu bảo quản, sử dụng vật t nâng cao hiệu sử dụng vốn lao động nghiệp Thông qua chuyên đề em mạnh dạn đa số ý kiến cá nhân để khắc phục tồn cđa xÝ nghiƯp víi mong mn gãp mét phÇn nhá bé vào trình phát triển nghiệp ngày đạt hiệu cao ... trọng công tác tổ chức kế toán NVL CCDC Nhằm tìm hiểu rõ thực tế công tác kế toán NVL CCDC xí nghiệp giầy, em nghiên cứu đề tài : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ xí nghiệp. .. nghiệp giầy Barotex Phần I : Cơ sở lý luận chung công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ I Khái niệm, đặc điểm nhiệm vụ công tác kế toán vật liệu- công cụ dụng cụ Khái niệm nguyên vật liệu- ... gốc nguyên vật liệu toàn nguyên vật liệu doanh nghiệp đợc chia thành nguyên vật liệu mua nguyên vật liệu tự chế biến gia công Căn vào mục đích nơi sử dụng nguyên vật liệu toàn nguyên vật liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp giầy barotex , Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp giầy barotex , III. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, IV. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, I. Đặc điểm chung của xí nghiệp, b. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp, II. Thực trạng công tác nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay