Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VACO thực hiện

101 23 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:44

Mục lục Lời mở đầu phÇn I .5 Cơ sở lí luận kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài .5 I Chu trình mua hàng toán với vấn đề kiểm toán .5 Bản chất chu trình mua hàng toán Chức chu trình mua hàng toán 2.1 Xử lý đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ .6 2.2 Nhận hàng hoá hay dịch vụ 2.3 Ghi nhận khoản nợ ngời bán 2.4 Xư lý vµ ghi sổ khoản toán cho ngời bán Chứng từ, sổ sách tài khoản liên quan đến chu trình 10 II Néi dung kiĨm to¸n chu trình mua hàng toán 10 Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng toán 10 Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán .12 2.1 Lập kế hoạch thiết kế phơng pháp kiểm toán chu trình mua hàng to¸n 12 2.1.1 Thu thập thông tin sở khách hàng .14 2.1.2 Thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý khách hàng 15 2.1.3 Thùc hiÖn thủ tục phân tích .15 2.1.4 Đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán 16 2.1.5 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội khách hàng đánh giá rủi ro kiểm so¸t .19 2.1.6 LËp kế hoạch kiểm toán toàn diện soạn thảo chơng trình kiểm toán 22 2.2 Thực kiểm toán chu trình mua hàng toán .25 2.2.1 Khảo sát trình kiểm soát khảo sát nghiệp vụ chu trình mua hàng toán 25 2.2.2 Khảo sát chi tiết số d tài khoản chu trình mua hàng toán .29 2.3 KÕt thóc c«ng viƯc kiểm toán 31 2.3.1 Bình luận nợ ý muốn 31 2.3.2 Đánh giá kết .32 phÇn II 33 thực tiễn kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài Công ty kiểm toán việt nam thực 33 I Giới thiệu công ty kiểm toán Việt nam (vaco) 33 Đặc điểm trình hoạt động VACO 33 Qui trình hoạt ®éng cđa c«ng ty 36 II Kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài vaco thực 39 Kiểm toán chu trình mua hàng toán VACO thực Nhà máy thuốc Thắng Lợi 39 1.1 Công việc thực trớc kiểm toán .39 1.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 42 1.3 Lập kế hoạch kiểm toán thĨ 48 1.4 Thùc hiƯn kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng to¸n 53 1.5 Kết thúc công việc kiểm toán lập báo cáo 62 1.6 Công việc thực sau kiĨm to¸n 63 KiĨm to¸n chu trình mua hàng toán VACO thực Công ty Viko 64 2.1 KiĨm tra hƯ thèng ®èi víi chu trình mua hàng toán 64 2.2 KiÓm tra chi tiết chu trình mua hàng toán Công ty Viko 66 phÇn Iii 74 học kinh nghiệm số kiến nghị 74 nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán bctc vaco thùc hiƯn 74 I bµi học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác kiểm toán t¹i vaco 74 II Mét sè ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán BCTC VACO 78 VÊn ®Ị kiĨm tra hệ thống KSNB chu trình mua hàng to¸n .78 1.1 NhËn xÐt 78 1.2 KiÕn nghÞ 79 ¸p dụng thủ tục phân tích kiểm toán chu trình mua hàng toán 79 2.1 NhËn xÐt 79 2.2 KiÕn nghÞ 80 KÕt luËn 81 Lời mở đầu Trong 15 năm qua, Việt Nam thực công đổi sang kinh tế thị trờng định hớng XHCN tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất níc Lµ mét bé phËn cđa nỊn kinh tÕ, viƯc hình thành phát triển thị trờng dịch vụ kế toán kiểm toán vừa tất yếu khách quan kinh tế thị trờng vừa phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý vĩ mô kinh tế tài đóng vai trò tích cực việc phát triển kinh tế xã hội Hoạt động dịch vụ kế toán kiểm toán nhu cầu cần thiết, trớc hết lợi ích thân doanh nghiệp, nhà đầu t nớc, lợi ích chủ sở hữu vốn, chủ nợ, lợi ích yêu cầu Nhà nớc Ngời sử dụng kết kiểm toán phải đợc đảm bảo thông tin họ đợc cung cấp trung thực, khách quan, có độ tin cậy cao phù hợp với nguyên tắc kế toán chung đợc thừa nhận để làm cho định kinh tế thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát Chất lợng kiểm toán mà xét đến chất lợng kiểm toán báo cáo tài (BCTC) lại sản phẩm tổng hợp kết kiểm toán chu trình nghiệp vụ riêng biệt mang lại Trong đó, chất lợng kiểm toán chu trình mua hàng- toán có ảnh hởng định đến chất lợng toàn kiểm toán BCTC Xuất phát từ lý trên, thời gian thực tập Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO, em lựa chọn đề tài Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài VACO thực cho chuyên đề tốt nghiệp Việc nghiên cứu đề tài cần thiết nhằm hệ thống hoá đa quan điểm cho quy trình kiểm toán chu trình Dựa kiến thức học quan sát thực tế thời gian thực tập, chuyên đề tập trung nghiên cứu: sở lý luận quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán, tìm hiểu đánh giá thực trạng công tác kiểm toán chu trình VACO thực hai đơn vị khách hàng Công ty đá quý Việt Nhật Viko Nhà máy thuốc Thắng Lợi, từ rút số học kinh nghiệm đa số kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao chất lợng kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán BCTC VACO Để thể đợc nội dung trên, lời mở đầu kết luận, chuyên đề bao gồm phần: Phần I: Cơ sơ lý luận kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán Báo cáo tài Phần II: Thực tiễn kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán Báo cáo tài VACO thực Phần III: Bài học kinh nghiệm số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán Báo cáo tài VACO thực phần I Cơ sở lí luận kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài I Chu trình mua hàng toán với vấn đề kiểm toán Bản chất chu trình mua hàng toán Chu trình mua hàng toán bao gồm định trình cần thiết để có hàng hoá, dịch vụ cho trình hoạt động, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chu trình thờng đợc bắt đầu việc lập đơn đặt mua ngời có trách nhiệm phận cần hàng hoá hay dịch vụ kết thúc việc toán cho nhà cung cấp hàng hoá hay dịch vụ nhận đợc Quá trình mua vào hàng hoá hay dịch vụ bao gồm khoản mục nh nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, vật t, điện nớc, sửa chữa bảo trì Chu trình không bao gồm trình mua vào toán dịch vụ lao động chuyển nhợng phân bổ chi phí bên tổ chức Sơ đồ 1.1: Các tài khoản chu trình mua hàng Phải trả ngời bán toán Tiền mặt, TGNH ứng trớc tiền cho ngời bán trả nợ ngời Vật t, hàng hoá Mua hàng nhập kho Tài sản cố định bán Vật t, hàng hoá Đầu t tài sản cố định Chi phí SXKD Hàng trả lại đợc giảm giá Thu nhập tài Chiết khấu mua hàng đợc hởng Mua hàng hoá, dịch vụ xuất dùng không qua kho Bảo hiểm trích tr ớc Chi phí trích trớc Kiểm toán chu trình mua hàng toán thực chất việc kiểm tra, đánh giá số d tài khoản Bảng cân đối kế toán Nh phân tích trên, chu trình mua hàng toán liên quan đến nhiều tài khoản bảng cân đối kế toán nh: tài khoản khoản mục vốn tiền, hàng tồn kho, nợ phải trả Số lợng tài khoản liên quan chịu ảnh hởng chu trình mua hàng toán đợc thể qua sơ đồ 1.1 Tuy nhiên, trình mua hàng chu trình mua hàng toán có hai loại: Mua hàng trả tiền mua hàng trả chậm Sơ đồ 1.1 minh hoạ cho trờng hợp mua hàng trả chậm Chức chu trình mua hàng toán 2.1 Xử lý đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ Đây chức quan trọng chu trình mua hàng toán Các bớc công việc cần thực chức bao gồm: - Xác định nhu cầu hàng hoá, dịch vụ cần cung cấp: Thông thờng doanh nghiƯp thêng cã mét bé phËn chuyªn nghiªn cøu nhu cầu nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ cần thiết cho sản xuất gọi phận kế hoạch Bộ phận có nhiệm vụ lên kế hoạch, cung ứng đảm bảo cung cấp đầy đủ yếu tố đầu vào để trình sản xuất đợc liên tục nhng đồng thời không nhiều gây ứ đọng vốn ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Lập đơn yêu cầu mua hàng: Sau lên kế hoạch cung ứng, phận kế hoạch lập đơn yêu cầu mua hàng để trình Giám ®èc hc ngêi cã thÈm qun ký dut Sau ®ã, đơn yêu cầu mua hàng đợc chuyển cho phận mua hàng - Tìm nhà cung cấp: Bộ phận mua hàng vào đơn yêu cầu mua hàng để xem xét, tìm kiếm nhà cung cấp Về nguyên tắc, trớc định mua mặt hàng phải tìm hiểu đơn chào hàng nhiều nhà cung cấp khác để lựa chọn nhà cung cấp thích hợp - Lựa chọn nhà cung cấp: Sau xem xét đơn chào hàng nhà cung cấp khác nhau, đơn vị chọn nhà cung cấp phù hợp Sự lựa chọn vào giá cả, chất lợng hàng hoá, điều kiện u đãi nh chiết khấu thơng mại, chiết khấu toán, phơng thức toán - Giao đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng loại chứng từ ghi rõ loại hàng, số lợng, thông tin liên quan đến hàng hoá mà doanh nghiệp có ý định mua vào Tất đơn đặt hàng phải đánh số trớc, có đầy đủ chữ ký ngời có thẩm quyền Tất đơn đặt hàng phải bao gồm vừa đủ số cột diện tích để hạn chế tối đa khả có gian lận đơn đặt mua hàng Các bớc công việc cho thấy đơn đặt hàng (yêu cầu sản phẩm dịch vụ) đợc lập ngời mua hàng điểm khởi đầu chu trình Nó chứng từ hợp pháp đợc xem nh đề nghị để mua hàng hoá dịch vụ Trong số trờng hợp khác, ngời mua ngời bán lần đầu có quan hệ giao dịch thực giao dịch lớn phức tạp đòi hỏi phải ký hợp đồng cung ứng hàng hoá hay dịch vụ nhằm đảm bảo việc thực quyền lợi nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng Mẫu yêu cầu phê chuẩn quy định phụ thuộc vào chất hàng hoá dịch vụ quy định công ty Trong việc phê chuẩn đắn nghiệp vụ mua hàng chức đảm bảo hàng hoá dịch vụ đợc mua theo mục đích đợc phê chuẩn tránh cho việc mua nhiều mua mặt hàng không cần thiết Hầu hết công ty cho phép phê chuẩn chung cho việc mua phục vụ nhu cầu hoạt động thờng xuyên nh hàng tồn kho mức cho phép (phù hợp định mức hàng tồn kho) Thí dụ, lần mua tài sản thờng xuyên vợt giới hạn tiền định yêu cầu phê chuẩn Hội đồng quản trị, mặt hàng đợc mua tơng đối không thờng xuyên, nh hợp đồng dịch vụ dài hạn đợc phê chuẩn nhân viên định, vật t dịch vụ có giá trị thấp giá trị quy định đ ợc phê chuẩn quản đốc trởng phòng, số loại nguyên vật liệu vật t đợc tự động tái đặt hàng lúc chúng mức giới hạn ấn định trớc Quá trình kiểm soát bớc công việc nêu phải đảm bảo trả lời đợc câu hỏi sau: + Đợc phê duyệt ai? + Bộ phận đa đơn đặt hàng? + Tại thời điểm nào? + Số lợng đặt hàng bao nhiêu? + Đặt hàng nhà cung cấp nào? + Đơn đặt hàng có đợc theo dõi không? Khi đơn đặt hàng vợt thời hạn định mà hàng cha đợc giao phận mua hàng phải liên hệ với nhà cung cấp hàng để xem xét có vấn đề xảy không 2.2 Nhận hàng hoá hay dịch vụ Bớc công việc thực chức nhận hàng hoá hay dịch vụ nhà cung cấp chuyển đến Việc nhận hàng hoá từ ngời bán hàng điểm định chu trình thời điểm mà bên mua thừa nhận khoản nợ liên quan bên bán sổ sách họ Khi hàng hoá nhận đợc, trình kiểm soát thích hợp đòi hỏi phải có kiểm tra mẫu mã, số lợng, thời gian đến điều kiện khác Hầu hết công ty có phòng (bộ phận) tiếp nhận để đa báo cáo nhận hàng (đợc ®¸nh sè tõ tríc) nh mét b»ng chøng cđa sù nhận hàng kiểm tra hàng hoá Một thờng đợc gửi cho thủ kho khác gửi cho kế toán khoản phải trả để thông báo Báo cáo nhận hàng đợc thay phiếu xuất kho nhà cung cấp Để ngăn ngừa mát, lạm dụng điều quan trọng hàng hoá phải đợc kiểm soát chặt chẽ từ lúc nhận chúng chúng đợc chuyển Nhân viên phòng tiếp nhận phải độc lập với thủ kho phòng kế toán (nguyên tắc phân công phân nhiệm rõ ràng) Hàng hoá trớc nhập kho đợc kiểm tra số lợng, chất lợng so sánh với đơn đặt hàng để xem có chênh lệch không Việc kiểm tra nên đợc đánh dấu báo cáo nhận hàng để thuận tiện cho việc kiểm soát sau Đơn đặt hàng báo cáo nhận hàng sau phải đợc lu giữ kho Một phải đợc gửi cho phận kế toán (để xử lý hoá đơn liên quan đến hàng hoá nhận) khác cho phận mua (để đảm bảo tất yêu cầu đặt hàng đa đợc thực tốt) 2.3 Ghi nhận khoản nợ ngời bán Bớc công việc thực chức việc kế toán ghi nhận khoản nợ phải trả nhà cung cấp vào sổ kế toán từ hoá đơn phiếu nhập kho Công việc đòi hỏi đắn, xác nhanh chóng Việc ghi sổ ban đầu có ảnh hởng quan trọng đến BCTC đợc lập đến khoản toán thực tế, kế toán đợc phép ghi vào lần mua có sở hợp lý theo số tiền Đối với hoá đơn đợc ghi sổ nên đợc đề hạch toán đánh dấu để tránh ghi lần Các phần hành kế toán đợc thực máy vi tính hạn chế tối đa việc ghi trùng lặp khoản nợ Kế toán khoản nợ phải trả có trách nhiệm kiểm tra tính đắn lần mua vào vµ ghi chóng vµo sỉ nhËt ký mua hµng vµ sổ hạch toán chi tiết khoản phải trả Khi kế toán khoản phải trả nhận đợc hoá đơn ngời bán phải so sánh mẫu mã, giá, số lợng, phơng thức toán chi phí vận chuyển ghi hoá đơn với thông tin đơn đặt mua (hoặc hợp đồng) báo cáo nhận hàng hàng Thờng phép nhân phép cộng tổng đợc kiểm tra lại đợc ghi vào hoá đơn Sau đó, số tiền đợc chuyển vào sổ hạch toán chi tiết khoản phải trả 2.4 Xử lý ghi sổ khoản toán cho ngời bán Việc xét duyệt chi quỹ để toán cho ngời bán phận tài vụ thực Chứng từ toán cho nghiệp vụ mua hàng kỳ toán đến hạn phiếu chi, sÐc, ủ nhiƯm chi Tríc thùc hiƯn to¸n, chứng từ phải có phê chuẩn Giám đốc ngời đợc uỷ quyền Các chứng từ toán sau đợc làm nhiều mà gốc đợc gửi cho ngời đợc toán, đợc lu lại hồ sơ theo ngời đợc toán Các trình kiểm soát quan trọng chức việc ký phiếu chi phải cá nhân có trách nhiệm (phù hợp với nguyên tắc uỷ quyền phê chuẩn) Trớc ký phiếu chi phải xem xét kỹ lỡng chứng từ minh chứng cho nghiệp vụ mua hàng phát sinh có tách biệt ngời ký phiếu chi với ngời chi tiền (nguyên tắc bất kiêm nhiệm) Các phiếu chi phải đợc đánh số thứ tự từ trớc đợc in sẵn loại giấy đặc biệt để gây khó khăn cho việc thay đổi ngời nhận tiền số tiền Cần phải thận trọng kiểm soát phiếu chi ký, phiếu chi trắng phiếu chi không hiệu lực Có phơng pháp để huỷ bỏ chứng từ chứng minh nhằm ngăn ngừa việc sử dụng lại chúng để chứng minh cho phiếu chi khác sau điều quan trọng Phơng pháp thờng dùng viết số phiếu chi lên chứng từ chứng minh 10 Việc kiểm tra toán sau ngày khoá sổ hai nhân viên Đỗ Quốc Trung Trần Thanh Hơng đợc tiến hành tơng tự kết đợc thể giấy tờ làm việc 2/3 3/3 Kết phần kiểm tra đợc tham chiếu lên Giấy tờ làm việc Tổng hợp khoản Phải trả nhà cung cấp sau thực thủ tục tìm kiếm khoản nợ cha đợc ghi sổ Tìm kiếm khoản nợ cha đợc ghi sỉ Mét thđ tơc còng rÊt quan träng ®èi víi việc kiểm tra chi tiết chu trình mua hàng toán tìm kiếm khoản nợ cha đợc ghi sổ Thủ tục đợc thực cách gửi th xác nhận, nhiên Công ty Viko thủ tục mang lại kết không cao Công ty có số nhà cung cấp lớn nh Công ty Sagawa, Công ty vàng bạc đá quí Việt Nam, lại công ty Nhật địa nhà cung cấp nhỏ lẻ nên việc gửi th xác nhận không thực đợc Vì thế, KTV tiến hành chọn mẫu Phiếu chi Giấy chuyển tiền từ ngày 01/01/2004 đến ngày kiểm toán, kiểm tra tài liệu gốc đính kèm theo để xem có tồn khoản phải trả thời điểm 31/12/2003, sau đối chiếu với sổ sách kế toán để đảm bảo khoản phải trả đợc ghi sổ đầy đủ Nh vây, thực chất thủ tục kiểm tra nghiệp vụ toán sau ngày khoá sổ, nhng hớng kiểm tra ngợc lại: đối chiếu từ chứng từ vào sổ sách Do kết kiểm tra chứng để KTV khẳng định tính đầy đủ khoản phải trả nhà cung cấp Nguồn tài liệu: Sổ tiền mặt tiền gửi ngân hàng, Phiếu chi từ 01/01/2004 đến 15/01/2004 Kết luận tính đầy đủ số d Phải trả nhà cung cấp đợc đa sau thủ tục đợc thực Kết 87 việc thực thủ tục đợc trình bày giấy tờ làm việc Bảng 2.17: Giấy tờ làm việc kiểm toán viên VACO Công ty kiểm toán việt nam Vietnam auditing company Khách hàng: Công ty Viko Ngời lập: LTT Ngày: 14/02/04 Kì kiểm toán: 31/12/03 Ngời soát xét: TTH Ngày: 20/02/04 Nội dung: Tìm kiếm khoản nợ cha đợc ghi sổ (Tiền mặt) 88 PhiÕu chi Néi dung Sè tiÒn SH NT PC00 02/01/0 Trung toán tiền bột mài mịn 15.632.563  PC00 05/01/0 Linh to¸n tiỊn vá èc biĨn q 22.632.520  BN00 06/01/0 Th to¸n tiỊn Chrysobrase 35.630.563 PC01 12/01/0 Thuý toán tiền hợp kim, niken 12.635.600 (*) BN00 12/01/0 Minh to¸n tiỊn Pt nguyên liệu 54.632.512 Mục tiêu: Đảm bảo khoản nợ đợc ghi sổ đầy đủ ngày 31/12/03 Phơng pháp việc chọn mẫu chọn Phiếu chi giấy chuyển tiền từ ngày 01/01/2004 đến 15/01/2004 với số tiền lớn 10 triệu VND Đã kiểm tra việc ghi chép Phải trả ngời bán Sổ tài khoản Phải trả ngời bán vào ngày 31/12/2003OK (*)Đây chi phí phát sinh năm 2004 Kết luận: Các khoản nợ đợc ghi sổ đầy đủ ngày 31/12/03 Tổng kết quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán BCTC VACO thực Trên toàn bớc công việc quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán chung đợc VACO thực đơn vị khách hàng Tuy nhiên, ta thấy KTV thực tất thủ tục nêu mà tuỳ vào đặc điểm đơn vị khách hàng cụ thể, KTV giảm bớt thiết kế thủ tục bổ sung cho phù hợp Và yếu tố quan trọng tạo nên chất lợng kiểm toán VACO Quy trình tóm tắt đợc thông qua sơ đồ sau: Bảng 2.18: Quy trình thực kiểm toán chu trình mua hàng toán 89 Bớc 1: Công việc Đánh giá, kiểm soát xư lÝ rđi ro thùc hiƯn tríc kiĨm to¸n Lựa chọn nhóm kiểm toán Lập thảo luận điều khoản hợp đồng kiểm toán Bớc 2: Lập kế Tìm hiểu môi trờng kiểm soát hoạch kiểm toán tổng quát Tìm hiểu chu trình kế toán Thực bớc phân tích tổng quát Xác định mức độ trọng yếu Xây dựng kế hoạch phục vụ giao dịch với khách hàng Bớc 3: Lập kế Đánh giá sai sót tiềm tàng rủi ro số d tài khoản hoạch kiểm toán Phải trả ngời bán tổng thể Xác định mức độ kiểm tra chi tiết Thiết kế chơng trình kiểm tra chi tiết cho tài khoản Phải trả ngời bán Bớc 4: Thực Thực bớc kiểm tra hệ thống đánh giá kết kiểm toán Thực bớc kiểm tra chi tiết đánh giá kết Bớc 5: Kết thúc Soát xét kiện xảy sau ngày lập báo cáo công việc kiểm toán lập báo Lập bảng tổng hợp kết kiểm toán cáo Bớc 6: Các công Đánh giá kết chất lợng kiểm toán soát xét việc toán 90 sau kiểm hiệu việc thực dịch vụ cho khách hàng Đánh giá chất lợng công việc nhân viên phần Iii học kinh nghiệm số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán bctc vaco thùc hiƯn I bµi häc kinh nghiƯm tõ thùc tiƠn công tác kiểm toán vaco Kiểm toán mẻ Việt Nam song ngày nay, phát triển VACO với công ty kiểm toán khác cho thấy vai trò tích cực công ty kiểm toán độc lập việc quản lý nỊn kinh tÕ ë níc ta, VACO lµ mét công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ có chất lợng cao, đáp ứng đợc tin cậy khách hàng Để đạt đợc thành tích đó, mặt dựa u công nghệ kiểm toán đại DTT cung cấp, mặt khác VACO không ngừng đầu t nghiên cứu phơng thức tiến hành phơng thức cho đạt đợc hiệu cao chất lợng tốt nhÊt Qua thêi gian thùc tËp t¹i VACO, víi viƯc tìm hiểu nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán VACO thực hai đơn vị khách hàng Nhà máy thuốc Thắng Lợi Công ty Viko, em thấy trình kiểm toán BCTC nói chung kiểm toán chu trình mua hàng toán nói riêng từ khâu lập kế hoạch đến phát hành Báo cáo kiểm toán đợc thực cách đầy đủ, tuân thđ c¸c Chn mùc kiĨm to¸n ViƯt Nam còng nh Chuẩn mực kiểm toán quốc tế hành đợc chấp nhận rộng rãi, phát huy đợc sáng tạo linh hoạt việc vận dụng thủ tục kiểm toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh đơn vị khách hàng, từ đa đợc kết luận kiểm toán xác nh đa đợc ý kiến t vấn nhằm khắc phục mặt tồn công tác kế toán đơn vị 91 khách hàng Dới đây, em xin đa nhận xét chi tiết nh sau: Giai đoạn tiếp cận lập kế hoạch kiểm toán tổng quát Tiếp cận với khách hàng bớc thực quy trình kiểm toán BCTC VACO Việc thực tốt từ công tác tiếp cận với khách hàng đảm bảo cho việc lập kế hoạch kiểm toán VACO đạt hiệu cao, tạo tảng vững cho thành công kiểm toán Do đó, VACO thờng cử lãnh đạo cao cấp tham gia vào giai đoạn nh trởng phòng, phó phòng, KTV cao cấp Thực tế cho thấy công tác tiếp cận với khách hàng đợc VACO tiến hành nhanh chóng, không gây khó khăn cho khách hàng, đa yêu cầu phù hợp việc ký kết hợp đồng đợc diễn cách nhanh chóng Thủ tục ký kết hợp đồng đợc thực đầy đủ, nghiêm túc theo quy định hành pháp luật Hợp đồng kinh tế phù hợp với Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 210 - Hợp đồng kiểm toán Công việc lập kế hoạch kiểm toán đợc VACO tiến hành cách nhanh chóng, khoa học hiệu quả, tuân thủ theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán Trong bớc này, KTV trọng thu thập, tìm hiểu thông tin chi tiết khách hàng thông qua việc quan sát, vấn, gặp gỡ trực tiếp với Ban Giám đốc khách hàng Với thông tin thu thập đợc, khẳng định VACO tuân thủ Chn mùc kiĨm to¸n ViƯt Nam sè 310 vỊ thu thập thông tin sở tiến hành kiểm toán: Để thực kiểm toán BCTC, KTV phải có hiểu biết cần thiết, đầy đủ tình hình kinh doanh nhằm đánh giá phân tích đợc kiện, nghiệp vụ thực tiễn hoạt động đơn vị đợc kiểm toán u điểm lớn giai đoạn việc xây dựng đợc mô hình đánh giá mức độ trọng yếu đầy đủ 92 hợp lý Đây thủ tục quan trọng đảm bảo định hớng đắn cho KTV trình kiểm toán Kết thúc giai đoạn này, trởng nhóm kiểm toán KTV cao cấp xác định khoản mục trọng yếu BCTC phân chia nhiệm vụ, thời gian cho KTV trợ lý kiểm toán thực kiểm toán khoản mục Việc phân chia công việc hợp lý, khoa học phù hợp với trình độ thành viên nhóm kiểm toán đóng góp phần quan trọng vào tính hiệu nh chất lợng công việc kiểm toán VACO Giai đoạn thực kiểm toán Việc lập kế hoạch kiểm toán đầy đủ thời gian, phạm vi tiến hành kiểm toán chơng trình kiểm toán đợc xây dựng sẵn giúp cho công việc thực kiểm toán VACO đợc tiến hành tơng đối đầy đủ chặt chẽ Mặt khác, trình thực kiểm toán, KTV kết hợp sử dụng thủ tục phân tích bên cạnh thủ tục kiểm tra chi tiết Và thực tế kiểm toán đơn vị khách hàng Nhà máy thuốc Thắng Lợi cho thấy, việc kết hợp mang lại hiệu cao công việc KTV Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 520 thủ tục phân tích đợc áp dụng nh thử nghiệm việc thực thủ tục có hiệu so với kiểm tra chi tiết việc giảm bớt rủi ro chi tiết phát liên quan đến sở dẫn liệu BCTC Điều có nghĩa thủ tục phân tích số trờng hợp thay đợc thủ tục kiểm tra chi tiết việc thực thủ tục có hiệu việc phát sai sót BCTC Và kết thủ tục phân tích đợc sử dụng làm chứng kiểm toán quan trọng để chứng minh cho ý kiến KTV Giai đoạn kết thúc kiểm toán 93 Chất lợng kiểm toán khái niệm hoàn toàn mẻ vấn đề đợc bàn tán sôi động, thị trờng kiểm toán độc lập ngày phát triển mạnh mẽ với cạnh tranh gay gắt công ty kiểm toán nớc quốc tế nh AASC, KPMG, PwC, A&C Với phơng châm đặt chất lợng kiểm toán lên hàng đầu giai đoạn kết thúc kiểm toán này, VACO thực việc soát xét lại toàn công việc kiểm toán giai đoạn trớc Việc soát xét trớc hết đợc thực trởng nhóm kiểm toán sau Ban Giám đốc Công ty trớc phát hành báo cáo kiểm toán thức Công việc giúp cho Công ty phát đợc điểm mạnh nh điểm yếu để không ngừng nâng cao chất lợng kiểm toán Tuy nhiên, xét góc độ công việc chất lợng kiểm toán lại gắn liền với chất lợng công việc kiểm toán cụ thể, giai đoạn kiểm toán cụ thể phần hành kiểm toán cụ thể Do đó, để đánh giá chất lợng kiểm toán trớc hết cần phải đánh giá chất lợng bớc công việc kiểm toán đặc biệt trọng đến việc đánh giá chất lợng phần hành kiểm toán Thực tế công tác kiểm toán VACO cho thấy, Công ty xây dựng đợc chế kiểm soát chất lợng kiểm toán nh yêu cầu Chuẩn mùc kiĨm to¸n ViƯt Nam sè 220 - KiĨm so¸t chất lợng kiểm toán Công việc kiểm soát chất lợng kiểm toán VACO thựchiệu cao có chơng trình kiểm toán khoa học chi tiết Trong đó, kiểm toán, trởng nhóm kiểm toán giám sát công việc KTV nhóm, phân công công việc phù hợp với trình độ ngời, đồng thời soát xét kết làm việc họ sau kết thúc giai đoạn thực kiểm toán Sau trình soát xét ngời thực soát xét nên ký tên vào trang giấy tờ 94 làm việc đợc soát xét để làm sở cho việc soát xét toàn trình kiểm toán sau Báo cáo kiểm toán VACO phát hành tuân thủ Chn mùc kiĨm to¸n ViƯt Nam sè 700 - B¸o cáo kiểm toán Báo cáo tài Trong đó, kết luận kiểm toán đợc đa độc lập khách quan, xác với thực tế, mang tính xây dựng cao tạo đợc tin cậy ngời quan tâm Sự linh hoạt, sáng tạo KTV viƯc lùa chän c¸c tgđ tơc kiĨm to¸n chơng trình kiểm toán mẫu cho tài khoản Để hỗ trợ KTV việc lập kế hoạch kiểm tra chi tiết tài khoản BCTC, hệ thống phơng pháp kiểm toán AS/2 đa chơng trình kiểm toán mẫu bao gồm thủ tục kiểm tra chi tiết thờng đợc sử dụng để kiểm tra chi tiết sai sót tiềm tàng tài khoản Với trợ giúp này, công việc lập kế hoạch chi tiết cho tài khoản đơn giản nhiều KTV vào trờng hợp cụ thể kiểm toán để nhắc lựa chọn thủ tục kiểm toán thích hợp từ thủ tục sẵn có chơng trình kiểm toán mẫu, sửa đổi thủ tục sẵn có chơng trình kiểm toán mẫu, sửa đổi thủ tục thấy cần thiết KTV còng cã thĨ tù thiÕt kÕ c¸c thđ tơc bổ sung thấy thủ tục chơng trình cha bao quát hết sai sót tiềm tàng, cha đủ hớng dẫn cần thiết để phục vụ cho việc kiểm tra tài khoản Muốn làm đợc điều này, trớc hết KTV phải có đợc hiểu biết sâu sắc vvề đặc điểm hoạt động kinh doanh khách hàng, đặc biệt hiểuchu trìnhkiểm tra Việc nắm đợc rủi ro xảy chu trình sÏ gióp KTV tËp trung vµo híng kiĨm tra thÝch hợp Để việc áp dụng thủ tục không trở nên máy móc đòi hỏi KTV không kiến thức, kinh nghiệm mà động, sáng tạo họ công việc 95 Với u điểm trên, thấy quy trình kiểm toán tốt mà công ty kiểm toán khác nên tham khảo học tập Song bên cạnh u điểm đáng ý quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán VACO điểm cần lu ý sau: Thứ là, vấn đề kiểm tra hệ thống KSNB Thứ hai là, thủ tục phân tích dọc ®ỵc sư dơng II Mét sè ý kiÕn ®Ị xt nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán BCTC VACO Hoạt động kiểm toán Việt Nam có phát triển đáng kể số lợng chất lợng Tuy nhiên, thực tế đòi hỏi kiểm toán Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu đổi đất nớc Trớc xu hớng hội nhập quốc tế ngày cao, đặc biệt đời phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam, việc hoàn thiện công tác kiểm toán đòi hỏi nhiều thời gian công sức Đó mục tiêu phấn đấu lâu dài VACO Qua nghiên cứu, tìm hiểu từ lý luận đến thực tiễn hoạt động kiểm toán chu trình mua hàng toán VACO, em xin mạnh dạn đa số ý kiến đóng góp nhằm khắc phục mặt tồn quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán BCTC VACO Vấn đề kiểm tra hệ thống KSNB chu trình mua hàng toán 1.1 NhËn xÐt ViƯc kiĨm tra hƯ thèng KSNB ®èi víi chu trình mua hàng toán nói riêng kiểm toán BCTC nói chung việc quan trọng Hệ thống phơng pháp kiểm 96 toán AS/2 ®· nªu lªn mơc ®Ých cđa viƯc kiĨm tra hƯ thống nhằm: - Hiểu rõ hệ thống kiểm soát khách hàng - Thiết kế thử nghiệm - Góp ý nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý khách hàng đợc trình bày th quản lý Tuy nhiên, thực tế, việc kiĨm tra hƯ thèng KSNB cđa KTV míi chØ dõng mục đích để có đợc hiểu biết hệ thống để định quy mô việc kiểm tra chi tiết Ngay trờng hợp KTV kết luận tin tởng vào hệ thống KSNB khách hàng không mà giảm thủ tục kiểm tra chi tiết Điều có nguyên nhân Do điều kiện kinh tế Việt nam cha phát triển, hệ thống KSNB hầu hết doanh nghiệp Việt Nam hầu hết mức thấp, KTV tin tởng hoàn toàn vào hệ thống KSNB khách hàng 1.2 Kiến nghị Trong điều kiện hội nhập kinh tế nay, doanh nghiệp dần nhận thức đợc vai trò hệ thống KSNB hoạt ®éng cđa m×nh HƯ thèng KSNB cđa doanh nghiƯp v× mà đợc hoàn thiện Vì việc kiểm tra hệ thống KSNB không nên dừng lại việc đạt đợc hiểu biết hệ thống mà để giảm thiểu khối lợng kiểm tra chi tiÕt nÕu kÕt qu¶ kiĨm tra cho thÊy cã thể tin tởng vào hệ thống KSNB khách hàng Mặc dù chơng trình kiểm toán không thiết kế thủ tục thử nghiệm kiểm soát kiểm tra hệ thống Việc tiến hành thủ tục KTV thực giai đoạn lập kế hoạch (KTV xuống khách hàng vấn, hỏi để trả lời 97 c©u hái mơc 1200, 1500, 1800, ) Nhng công việc không đợc ghi lại giấy tờ làm việc Vì vậy, em thiết nghĩ KTV cần lu lại câu hỏi vấn khách hàng trớc lập kế hoạch kiểm toán nh bổ sung thêm giai đoạn thực kiểm toán để khẳng định có tin tởng hay không vào hệ thống kiểm soát nội áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán chu trình mua hàng toán 2.1 Nhận xét Thủ tục phân tích phơng pháp kiểm toánhiệu cao thời gian thực hiƯn Ýt, chi phÝ thÊp vµ cho biÕt mèi quan hệ chất số d khoản mục BCTC từ giúp KTV xác định đợc khoản mục trọng yếu cần kiểm toán Tuy nhiên, thủ tục lại đòi hỏi trình độ chuyên môn cao Các thủ tục phân tích bao gồm loại phân tích ngang phân tích dọc (phân tích tỷ suất) Mỗi loại có u điểm riêng Song thực tế, KTV thờng không sử dụng tất thủ tục mà thờng dựa thủ tục phân tích ngang (so sánh số liệu năm) chủ yếu hầu hết đợc thực giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Việc sử dụng thủ tục phân tích ngang có u điểm đơn giản, dễ thực hiện, nhng lại không cho thấy mối quan hệ số liệu với Điều thấy việc kiểm tra tài khoản phải trả ngời bán Nhà máy thuốc Thắng Lợi tính toán tỷ suất nhng không so sánh đợc với tỷ suất ngành, thấy đợc giá trị tỷ suất tính toán đợc 2.2 Kiến nghị Các thủ tục phân tích cần phải đợc áp dụng trình kiểm toán chu trình tài nói chung chu 98 trình mua hàng toán nói riêng ba giai đoạn kiểm toán, từ khâu lập kế hoạch kiểm toán kết thúc kiểm toán Trong đó, đặc biệt trọng đến thủ tục phân tích tỷ suất Bởi tỷ suất thờng thể mối quan hệ số liệu Báo cáo tài Việc áp dụng thủ tục phân tích công cụ mạnh đem lại chứng đáng tin cậy cho c¸c kÕt ln cđa KTV Trong sù so s¸nh víi số liệu công ty khác có quy mô ngành, tỷ suất phản ánh cách đắn thực trạng tài đơn vị khách hàng Đây thực thông tin hữu ích cho kết luận KTV 99 KÕt ln Trong nỊn kinh tÕ thÞ trêng, chÊt lợng kiểm toán nhân tố định tồn phát triển công ty kiểm toán độc lập đòi hỏi tất yếu hoạt động kiểm toán Song, chất lợng kiểm toán lại phụ thuộc vào chất lợng giai đoạn kiểm toán, phần hành kiểm toán cụ thể Thực tế kiểm toán chu trình mua hàng toán Công ty Kiểm toán Việt Nam thực Công ty Thắng Lợi Công ty Viko cho thấy kiểm toán chu trình mua hàng toán khâu quan trọng kiểm toán BCTC, với phần hành khác giúp cho doanh nghiệp phát chấn chỉnh sai sót, hạn chế tối đa thiệt hại xảy kinh doanh, nâng cao hiệu công tác quản lý 100 Tài liệu tham khảo Kiểm toán tài Gs.Ts Ngun Quang Quynh NXB Tµi chÝnh, 2001 Lý thut kiĨm to¸n Gs.Ts Ngun Quang Quynh NXB Tài chính, 2001 Kiểm toán Alvin A.Arens, James K.Loebbecke NXB Thèng kª, 2000 HƯ thèng Chn mùc kiĨm to¸n ViƯt Nam, Qun I, II, III, IV Bé Tµi chÝnh NXB Tµi chÝnh HƯ thèng chn mùc kÕ to¸n ViƯt Nam, Qun I, II Bé Tµi chÝnh NXB Tµi chÝnh Tìm hiểu kiểm toán độc lập Việt Nam Bùi Văn Mai NXB Tài chính, 1998 Hệ thống phơng pháp kiểm toán (AS/2) Deloitte Touche Tohmatsu HƯ thèng chn mùc kiĨm to¸n qc tế NXB tài chính, 2002 Kế toán tài doanh nghiệp Ts Đặng Thị Loan NXB Gi¸o dơc, 2001 10 KiĨm to¸n PTS Vơng Đình Huệ, PTS Đào Xuân Tiên NXB Tài chính, 1996 11 Kế toán Kiểm toán phân tích báo cáo tài Ts Vơng Đình Huệ NXB Tài chính, 2000 12 Hồ sơ kiểm toán mẫu VACO 13 Tạp chí kiểm toán 14 Tạp chÝ kÕ to¸n 101 ... kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán Báo cáo tài VACO thực phần I Cơ sở lí luận kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài I Chu trình mua hàng toán với vấn đề kiểm toán. .. mua hàng toán kiểm toán Báo cáo tài Phần II: Thực tiễn kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán Báo cáo tài VACO thực Phần III: Bài học kinh nghiệm số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm. .. trình hoạt động VACO 33 Qui trình hoạt động cđa c«ng ty 36 II KiĨm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài vaco thực 39 Kiểm toán chu trình mua hàng toán VACO thực Nhà máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VACO thực hiện , Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VACO thực hiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay