Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần thương mại du lịch vĩnh phúc

74 21 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:44

Lời mở đầu Tài sản cố định t liệu lao động chủ yếu giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài doanh nghiệp, phù hợp với chuẩn mực kế toán hành ghi nhận TSCĐ Trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, TSCĐ chiếm vị trí quan trọng, không định tình trạng kỹ thuật, quy mô lực sản xuất doanh nghiệp mà tiền đề, sở để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh Việc đầu t lắp đặt TSCĐ tổ chức quản lý, sử dụng TSCĐ cách hợp lý, phát huy đợc tối đa công suất máy móc vào trình kinh doanh dịch vụ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ bớt đợc chi phí dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh sản phẩm mà cung cấp cho khách hàng từ tăng doanh thu lợi nhuận Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc đợc thành lập vào hoạt động đợc gần năm nhng đặc điểm ngành nghề kinh doanh Công ty kinh doanh dịch vụ câu lạc bộ, massager, lữ hành, phục vụ ăn nghỉ nhng Công ty quy mô lớn TSCĐ Hiện tổng giá trị TSCĐ Công ty 5.306 triệu đồng, cha kể hạng mục công trình mà Công ty đầu t, xây dựng lắp đặt cha hoàn thành Sau thời gian thực tập đợc tiếp xúc nghiên cứu tìm hiểu thực tế công tác kế toán TSCĐ nhận thấy tầm quan trọng TSCĐ việc cung ứng dịch vụ Công ty em mạnh dạn chon đề tài Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc để sâu nghiên cứu Nội dung chuyên đề phần mở đầu kết luận gồm phần sau đây: Phần I: sở lý luận chung kế toán TSCĐ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ Phần II: Thực trạng kế toán TSCĐ hữu hình Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Phần I: sở lý luận chung kế toán TSCĐ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ Tài sản cố định, vị trí phân loại tài sản cố định 1.1 Khái niệm đặc điểm tài sản cố định a, Khái niệm tài sản cố định - Tài sản cố định t liệu lao động giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài phù hợp với chuẩn mực kế toán ghi nhận tài sản cố định hành Chúng tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhng giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị giá trị sử dụng chúng bị hao mòn dần đợc dịch chuyển dần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ b, Đặc điểm tài sản cố định Xuất phát từ khái niệm TSCĐ đặc điểm sau: TSCĐ t liệu lao động chủ yếu khác với t liệu lao động khác tham gia vào trình sản xuất là: giá trị lớn thời gian sử dụng lâu phù hợp theo chuẩn mực kế toán TSCĐ nớc Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam t liệu lao động đợc gọi TSCĐ phải thoả mãn bốn tiêu chuẩn ghi nhận sau: - Chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế tơng lai từ việc sử dụng tài sản - Nguyên giá tài sản phải đợc xác định cách đáng tin cậy - thời gian sử dụng năm - đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hành TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhng giữ nguyên hình thái ban đầu nhng giá trị giá trị sử dụng chúng lại bị hao mòn dần trình sử dụng, phần giá trị chúng khấu hao đợc chuyển dịch thành chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm kỳ Việc tính toán xác định xác hợp lý phần giá trị hao mòn TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào cách thức, phơng pháp trích lập khấu hao đặc điểm ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác nhiều bị tác động sách chế độ nhà nớc Trong điều kiện kinh tế thị trờng TSCĐ doanh nghiệp đợc coi nh loại hàng hoá thông thờng đủ giá trị giá trị sử dụng, thông qua mua bán trao đổi TSCĐ đợc chuyển dịch từ chủ thể sang chủ thể khác c, Vai trò TSCĐ trình sản xuất TSCĐ t liệu lao động chủ yếu giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài Trong trình sản xuất TSCĐ tác động lên đối tợng lao động (vật liệu, nhiên liệu) thành sản phẩm hàng hoá theo ý muốn chủ doanh nghiệp Vì t liệu lao động chủ yếu nên TSCĐ vị trí quan trọng: Nó tiền đề, sở để trì thực hoạt ®éng SXKD cđa doanh nghiƯp ®ång thêi nã lµ u tố định đến lực sản xuất, trình độ kỹ thuật quy mô hoạt động doanh nghiệp Việc đầu t trang bị tổ chức quản lý, sử dụng TSCĐ cách hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế đặc điểm ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao đợc suất lao động giảm thiểu chi phí hạ giá thành sản phẩm từ làm tăng khả cạnh tranh sản phẩm mà sản xuất cung ứng thị trờng 1.2 Phân loại TSCĐ Để thuận lợi cho việc quản lý sử dụng hạch toán TSCĐ cần phân chia TSCĐ theo tiêu thức định Thông thờng cách phân loại sau a, Phân loại tài sản theo hình thái biểu Theo cách phân loại TSCĐ đợc chia làm hai loại là: TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình - TSCĐ hữu hình TSCĐ chủ yếu đợc biểu dới hình thái vật chất cụ thể nh: nhà xởng, máy móc, thiết bị, phơng tiện vận tải - TSCĐ vô hình TSCĐ chủ yếu đợc biểu dới hình thức nh: Quyền sử dụng đất, quyền tên nhãn hiệu hàng hoá Thông qua cách phân loại giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp cách nhìn tổng thể cấu vốn đầu t cho họ định đầu t điều chỉnh cấu đầu t cho phù hợp hiệu nhất, đồng thời giúp cho doanh nghiệp biện pháp quản lý tài sản tính toán khấu hao khoa học hợp lý loại tài sản b, Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu Căn vào quyền sở hữu TSCĐ doanh nghiệp đợc phân chia thành: - TSCĐ tự TSCĐ đợc hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh ngân sách Nhà nớc, cấp cấp Đây tài sản cố định thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp đợc phản ánh bảng cân đối kế toán doanh nghiệp - TSCĐ thuê TSCĐ mà doanh nghiệp phải thuê ®Ĩ sư dơng mét thêi gian nhÊt ®Þnh theo hợp đồng thuê tài sản Tuỳ theo điều khoản hợp đồng thuê tài sản mà TSCĐ thuê đợc phân thành TSCĐ thuê tài TSCĐ thuê lao động Cách phân loại giúp cho việc quản lý tổ chức hạch toán phù hợp theo loại TSCĐ góp phần sử dụng hợp lý hiệu TSCĐ c, Phân loại TSCĐ theo đặc trng - Theo cách phân loại toàn TSCĐ doanh nghiệp đợc chia thành: + Nhà cửa, vật kiến trúc + Máy móc thiết bị + Phơng tiện vận tải, truyền dẫn + Thiết bị dụng cụ quản lý + Cây lâu năm, gia súc + TSCĐ khác Việc phân chia TSCĐ theo tiêu chuẩn giúp cho công tác quản lý hạch toán chi tiết cụ thể theo loại, nhóm TSCĐ Thông qua phơng pháp trích lập khấu hao phù hợp loại, nhóm TSCĐ cách phân loại ngời ta cách phân loại TSCĐ theo tiêu thức yêu cầu quản lý cụ thể khác để phân loại TSCĐ nh: Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng, phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng 1.3 Đánh giá tài sản cố định a, Đánh giá theo nguyên giá TSCĐ Nguyên giá TSCĐ toàn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để đợc TSCĐ đa TSCĐ vào trạng thái sãn sàng sử dụng Nguyên giá TSCĐ đợc đánh giá theo nguyên tắc giá phí bao gồm toàn chi phí liên quan đến việc mua sắm xây dựng, tự chế tạo lắp đặt kể chi phí vận chuyển, lắp đặt, chi phí chạy thử chi phí hợp lý cần thiết khác để đa TSCĐ vào vị trí sẵn sàng sử dụng Nguyên giá TSCĐ đợc xác định trờng hợp cụ thể sau: - TSCĐ đợc hình thành từ việc mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình đợc tính bao gồm giá mua (trừ khoản chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán) khoản thuế ( không bao gồm khoản thuế đợc hoàn lại) chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đa TSCĐ vào vị trí sẵn sàng sử dụng nh: Chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển bốc xếp, chi phí lắp đặt chạy thử ( trừ khoản thu hồi phế liệu, sản phẩm chạy thử ) chi phí liên quan trực tiếp khác - TSCĐ hữu hình đầu t xây dựng theo phơng thức giao thầu: Đối với TSCĐ hữu hình hình thành đầu t xây dựng theo phơng pháp nguyên giá giá toán công trình cộng chi phí liên quan trực tiếp khác lệ phí trớc bạ ( có) - TSCĐ hữu hình tự xây dựng tự chế: Nguyên giá TSCĐ thuộc loại giá thành thực tế TSCĐ tự xây dựng tự chế cộng với chi phí lắp đặt chạy thử, chi phí liên quan trực tiếp khác Trờng hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm sản xuất để chuyển thành TSCĐ nguyên giá chi phí sản xuất cộng với chi phí liên quan trực tiếp khác để đa TSCĐ vào vị trí sẵn sàng sử dụng Trong trờng hợp khoản lãi lỗ nội không đợc tính vào nguyên giá TSCĐ kể chi phí hợp lý, hợp lệ khác - TSCĐ mua dới hình thức trao đổi: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua dới hình thức trao đổi với hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình không tơng tự tài sản khác đợc xác định theo giá trị hợ lý TSCĐ nhận giá trị hợp lý tài sản đem trao đổi sau điều chỉnh khoản tiền tơng đơng tiền trả thên thu Đối với trờng hợp trao đổi với tài sản tơng tự, nguyên giá TSCĐ nhận đợc tính giá trị lại TSCĐ đem trao đổi trờng hợp không đợc tính vào nguyên giá TSCĐ nhận khoản lãi hay lỗ - TSCĐ đợc Nhà nớc, cấp cấp hay đợc biếu tặng đợc xác định theo giá trị hợp lý ban đầu cộng với chi phí hợp lý hợp lệ khác liên quan trực tiếp đến việc đa TSCĐ vào vị trí sẵn sàng sử dụng Trong trình quản lý sử dụng TSCĐ doanh nghiệp không tự ý thay đổi nguyên giá chúng trừ trờng hợp sau: + Đánh giá lại TSCĐ + Xây dựng, trang bị, cải tạo, nâng cấp, làm tăng lực kéo dài thời gian sử dụng TSCĐ + Tháo dỡ bớt phận làm giảm giá trị TSCĐ b, Đánh giá TSCĐ theo giá trị lại Giá trị lại TSCĐ nguyên giá sau trừ số khấu hao luỹ kế tài sản Trong trình sử dụng TSCĐ bị hao mòn dần, hai loại hao mòn làm cho giá trị giá trị sử dụng TSCĐ bị suy giảm hao mòn hữu hình Hiện phát triển khoa học kỹ thuật biến động kinh tế thị trờng làm cho TSCĐ bị hao mòn cách nhanh chóng cần thiết phải thờng xuyên đánh giá đánh giá lại TSCĐ để hạch toán đợc cách xác phần giá trị TSCĐ khấu hao chuyển dịch vào chi phÝ SXKD cña tõng kú nh»m thu håi vèn cố định bỏ 1.4 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán TSCĐ doanh nghiệp a, Yêu cầu quản lý TSCĐ Xuất phát từ vai trò đặc điểm TSCĐ yêu cầu yêu cầu đặt công tác quản lý tổ chức kế toán TSCĐ là: TSCĐ đa vào sử dụng phải đợc theo dõi chặt chẽ mặt vật giá trị Về mặt vật phải theo dõi quản lý loại TSCĐ gắn chặt với địa điểm bảo quản sử dụng, quản lý TSCĐ Mọi trờng hợp tăng giảm TSCĐ phải lập biên giao nhận TSCĐ theo thủ tục quy định Về mặt giá trị phải theo dõi quản lý chặt chẽ mặt nguyên giá nh giá trị lại TSCĐ Đáp ứng yêu cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải phơng pháp tính khấu hao thích hợp loại TSCĐ nhằm đảm bảo thu hồi đủ vốn cố định bỏ nhằm trang bị đầu t khôi phục đảm bảo thu hồi đủ vốn cố định bỏ nhằm trang bị đầu t khôi phục lực sản xuất TSCĐ cũ hỏng hóc hết thời gian sử dụng b, Nhiệm vụ kế toán TSCĐ doanh nghiệp Để đáp ứng yêu cầu quản lý kế toán TSCĐ phải thực tốt nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu cách chi tiết đầy đủ kịp thời số lợng giá trị tài sản tình hình tăng giảm, di chuyển TSCĐ nội doanh nghiệp nhằm giám sát chặt chẽ việc mua sắm đầu t bảo uản sử dụng TSCĐ doanh nghiệp - Phản ánh kịp thời gái trị hao mòn TSCĐ trình sử dụng, phân bổ xác số khấu hao, khoản dự phòng chi phí tài - Tham gia lập kế hoạch sửa chữa dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, phản ánh xác chi phí thực tế sửa cha TSCĐ Kiểm tra việc thực kế hoạch dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ - Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thờng TSCĐ, tham gia đánh giá lại TSCĐ cần thiết Tổ chức phân tích tình hình bảo quản sử dụng TSCĐ doanh nghiệp 1.5 Nội dung kế toán doanh nghiệp Để theo dõi, quản lý chặt chẽ vật giá trị cuãng nh tạo điều kiện cho việc tính toán xác kịp thời phần khấu hao TSCĐ chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất phải tổ chức thực kế toán chi tiết kế toán tổng hợp 1.5.1 Kế toán chi tiết TSCĐ Việc tổ chức thực kế toán chi tiết TSCĐ doanh nghiệp thờng nội dung nh sau: * Đánh số TSCĐ Đánh số TSCĐ quy định TSCĐ số hiệu riêng theo nguyên tắc định đảm bảo thống phạm vị toàn doanh nghiệp Từng đối tợng ghi TSCĐ kể sử dụng dự trữ phải số hiệu riêng Số hiệu đối tợng ghi TSCĐ không thay đổi suốt thời gian bảo quản sử dụng doanh nghiệp Kế toán không đợc sử dụng số hiệu tài sản lý, biếu tặng đa góp vốn liên doanh hay để bị mát để ghi cho TSCĐ tăng thêm Các doanh nghiệp tự đánh số TSCĐ theo cách riêng cho phù hợp với đặc điểm cụ thể DN song cần 10 Ngà y thán g Chứng từ Số Diễn giải TK đối ứng Ng ày Số d đầu kỳ Số tiền ( 1.000 đ) Nợ 932.000 Sè ph¸t sinh kú 01/1 31 1/10 Mua ôtô Toyota 12 chỗ 1121 367.857 1111 1.000 hoà 1111 10.909 biĨn 214 4.020 811 1.072 Chi phÝ ch¹y thư 03/1 31 03/1 Mua ®iỊu Toshiba 07/1 31 07/1 Thanh lý quảng cáo Cộng phát sinh: D cuối tháng: 60 Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Tháng 10/2005 Đơn vị tính: 1000 đ Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao thời gian sử dụng Nơi sử dụng toàn DN Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao trích tháng trớc: Số khấu hao 20.000 Chia đối tợng chi phí TK 627 16.500 TK 642 3.500 Số khấu hao tăng tháng Ôtô 12 chỗ Toyota 12% 368.857 3.688,5 3.688,5 7 Điều hoà Toshiba 18% 10.909 1.636,3 1.636,3 5 379.766 5.342,9 5.342,3 Cộng tăng Số khấu hao giảm tháng Biển quảng cáo Cộng giảm 24% 15.092 1.018,4 1.018,4 15.092 1.018,4 1.018,4 Sè khÊu hao trích tháng 24.323, 20.824 52 ,61 3.500 Ngày 30 tháng 10 năm 2005 61 Ngời lập biểu Kế toán trëng ( Ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) Công ty Cổ Phần Thơng Chứng từ ghi sổ Ngày 07/10/2005 Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Đơn vị tính: 1000 đồng Ng ày Diễn giải 30/ 10 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ TK đối ứng Nợ 627 214 Sè tiỊn Ghi chó 20.824,61 642 3.500,00 Céng 24.324,5 Sổ Công ty Cổ Phần Thơng Tài khoản 214 (Hao mòn TSCĐ ) Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Tháng 10/2005 Ngà y thán g Chứng từ Số Diễn giải Ng ày Số d đầu kỳ TK đối ứng Số tiền ( 1.000 đ) Nợ 42.000 Số phát sinh kú 62 7/10 31 7/10 Thanh lý quảng cáo biển Cộng phát sinh: D cuối tháng: 63 211 4.020 trích bảng đăng ký mức trích khấu hao TSCĐ Đơn vị: Công ty CPTM du lịch VP ĐVT: 1000 đ Tình trạng sử dụng ST Tên loại T tài sản Đang sử dụng Mức Năm Thời bắt gian Nguyên Số Giá trị KH Ghi giá HMLK lại trung Mua Mua đầu sử sử cũ dụng dụng trích bình năm Ôtô TOYOTA 12 chỗ Điều hoà TOSHIBA Tủ lạnh HITACHI ………… ………… ………… 322.75 X 2002 368.857 X 2002 5,5 10.909 8.926 X 2002 5,5 5.500 4.500 64 46.107 1.983 Bảng tổng hợp TSCĐ hữu hình (Ngày 31/12/2005) Đơn vị: Công ty CPTM du lịch VP ĐVT: 1000 đ ST Nội dung T Tổn Nguyên giá g số TSCĐ NS Tổng số Giá trị hao mòn Tự 4.544.8 NS Tù cã 31 Nhµ cưa, vËt kiÕn trúc Máy móc thiết bị dùng Phơng tiện vận tải Dụng cụ quản lý TSCĐ khác 2.131.7 36 913.70 Giá trị hao mòn luỹ kÕ NS Tù cã 551.407 1407.882 268.894 807.721 156.204 236.083 96.137 1.124.1 Giá trị lại NS Tự 2.585.54 1.055.12 521.421 735.000 275.053 90 375.19 30.172 89.025 256.000 Vĩnh Phúc,Ngày.tháng năm 2005 ngời lập kế toán trởng 65 giám đốc trích sổ Tài sản cố định Đơn vị: Công ty CPTM du lịch VP Ghi tăng tài sản cố định Chứng từ thán g Tên, đặc Nớc Số ST năm Số sản hiệu Ngày điểm, ký T đa hiệ TSCĐ tháng hiệu TSCĐ xuất vào u SD ………… M¸y hót 08/11/ 163 ẩm VN 05 SamSung 03/10/ Điều hoà 316 Nhật 05 TOSHIBA Cộng Loại tài sản: Máy móc thiết bị Khấu hao TSCĐ khấu hao Khấu hao Nguy tính Mức ên giá Tỷ lệ đến khấu TSCĐ % KH hao giảm TSCĐ 10 12/05 218 67.50 12.,5 8.437,5 10/05 116 10.90 18 1.936,6 67.500 Ghi giảm TSCĐ Chứng từ Số hiệ u Ngày tháng năm 11 12 172 19/12/ 05 ĐVT: 1000 đ ngời ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trởng (Ký, ghi rõ họ tên) 66 Lý giả TS 13 Nhợ bá 67 PHầN III Những ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ hữu hình Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Đánh giá khái quát thực trạng tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch tỉnh Vĩnh Phúc thành lập vào hoạt động đợc năm nhng với đội ngũ nhà quản trị trình độ cao, giàu kinh nghiệm công tác quản lý đa định tính chiến lợc giúp Công ty không ngừng lớn mạnh ngày vị thị trờng Hiện Công ty đứng đầu lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đa dạng tỉnh Vĩnh Phúc với số lợng vốn điều lệ huy động đợc thông qua phát hành cổ phiếu thị trờng Công ty không ngần ngại bỏ vốn đầu t xây dựng sở vật chất, hạng mục công trình phục vụ cho việc cấp dịch vụ Chính tính đến năm 2005 Công ty số lợng TSCĐ với giá trị lớn không ngừng tăng lên năm tới Những thành tích Công ty đạt đợc công tác kế toán TSCĐ hữu hình + Về công tác quản lý TSCĐ Công ty tổ chức công tác kế toán TSCĐ nói chặt chẽ quy củ với hệ thống sổ sách chừng từ đầy đủ thống nhất, tạo điều kiện cho việc theo dõi, quản lý hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ cách dễ dàng, xác kịp thời đầy đủ 68 Tài sản cố định công ty đợc quản lý chặt chẽ mặt vật mặt giá trị Từ mua đa vào sử dụng, việc bảo quản TSCĐ Công ty đợc trì thờng xuyên kiểm tra chặt chẽ Định kỳ hàng tháng Công ty trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất theo chế độ ban hành, mà vốn cố định đợc bảo toàn thu hồi nhanh + Về công tác kế toán: Công ty áp dụng xây dựng hệ thống chứng từ, mẫu biểu kế toán theo quy định hạch toán TSCĐ, trình tự, thủ tục luân chuyển chứng từ hạch toán TSCĐ chặt chẽ khoa học Kế toán tổng thợp kế toán chi tiếch TSCĐ kết hợp chặt chẽ, cho phép cung cấp thông tin nhanh, xác cho nhà quản lý theo yêu cầu Mặt khác Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ phù hợp với Công ty nh trình độ kế toán Công ty giai đoạn Các loại sổ sách đợc mở theo quy định, ghi chép rõ ràng khoa học nề nếp Trong công tác hạch toán TSCĐ, kế toán mở sổ nh bảng phù hợp, đáng ứng tốt yêu cầu quản lý TSCĐ, hàng tháng kế toán lập báo cáo TSCĐ theo quy định Bộ tài ban hành + Về máy kế toán Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo kiểu tập trung, trình độ nhân viên kế toán cao đẳng, Đại học đáp ứng tốt yêu cầu quản lý Công ty Bộ máy kế toán Công ty thực tinh giảm song hoạt động hiệu Đạt đợc thành tích Công ty bố trí hợp lý khoa học giao nhiệm vụ cho kế toán viên 69 Tuy nhiên với u điểm trên, công tác kế toán TSCĐ Công ty tồn mà thời gian tới Công ty cần tiến hành nghiên cứu đa vào thực Một số vấn đề tồn công tác kế toán TSCĐ công ty cổ phần thơng mại du lịch vĩnh phúc Trong Công ty ngời đảm nhiệm công tác kế toán TSCĐ làm kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp với khối lợng công việc nhiều họ phải đảm nhận nên hiệu công việc nhiều không cao Khi giao TSCĐ cho phòng ban trực tiếp quản lý, sử dụng TSCĐ Công ty không phân công nhiệm vụ rõ ràng ngời trách nhiệm bảo quản, giữ gìn TSCĐ nên việc quản lý theo dõi TSCĐ lỏng lẻo TSCĐ số lợng nhiều nh bàn ghế, tủ Đến kiểm TSCĐ phát TSCĐ mát, hỏng hóc nhng không quy đợc trách nhiệm Công ty tự phải gánh chịu tổn thất Về cách phân loại TSCĐ Công ty: Công ty phân loại TSCĐ theo đặc trng kỹ thuật điều hoàn toàn hợp lý song với khối lợng TSCĐ nh Công ty nên kết hợp với cách phân loại TSCĐ khác nh: phân loại theo nguồn hình thành, phân loại theo tình hình sử dụng để tiện theo dõi, bảo quản, lập kế hoạch trích khấu hao phân tích hiệu sử dụng TSCĐ Về công tác kiểm đáng giá lại TSCĐ Công ty không tiến hành thờng xuyên mà tiến hành biến động lớn giá thị trờng Thông qua bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ, Công ty không đa số khấu hao TSCĐ phân bổ chi phí bán hàng (TK 70 641), số khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng cha đầy đủ, mà thực tế bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Công ty phần tiêu số khấu hao TSCĐ trích tháng Do mà ta thấy đợc tình hình thực kế hoạch khấu hao TSCĐ Công ty thông qua bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Qua nghiên cứu số liệu kế toán năm 2005 số liệu kế toán năm trớc cho thấy: Công ty việc sửa chữa TSCĐ không tiến hành thờng xuyên, liên tục nên số tài sản đến thời kỳ phải bảo dỡng, sửa chữa không làm đợc điều gây ảnh hởng đến công việc kinh doanh cđa C«ng ty Mét sè ý kiÕn hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ Công ty cổ phần thơng mại du lịch vĩnh phúc Xuất phát từ hạn chế công tác tổ chức kế toán, phân tích tình hình trang bị, sử dụng TSCĐ Công ty, vào quy định cụ thể kế toán TSCĐ Nhà nớc xin phép đa ý kiến sau hy vọng phần khắc phục đợc hạn chế nâng cao đợc chất lợng nh hiệu sử dụng TSCĐ Công ty Đối với công tác kiểm đánh giá lại TSCĐ Công ty cần tiến hành thờng xuyên định kỳ theo quý để nắm bắt xác số tình hình biến động tăng giảm TSCĐ Công ty, tăng cờng hiệu công tác quản lý, sử dụng TSCĐ đồng thời điều chỉnh kịp thời giá TSCĐ kế hoạch điều chỉnh kịp thời hợp lý mức khấu hao loại TSCĐ tính vào giá thành cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo thu hồi đủ vốn cố định bỏ Cụ thể là: 71 4.1 ý kiến thứ nhất: Công tác kế toán chi tiết TSCĐ Định kỳ kế toán chi tiết TSCĐ sở phải báo cáo cho kế toán tổng hợp TSCĐ số tình hình biến động TSCĐ đơn vị phục trách để kế toán tổng hợp số liệu cụ thể làm sở lập kế hoạch trích khấu hao TSCĐ xác, kịp thời qua giúp cho nhà quản trị theo dõi đợc sát tình hình sử dụng TSCĐ Công ty để tiến hành phân tích đa định quản lý đắn kiẹp thời nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty Đối với việc bàn giao TSCĐ cho đơn vị sử dụng, Công ty phải lập biên giao nhận TSCĐ theo mẫu cụ thể thống đồng thời giao cho ngời cụ thể đơn vị nhiệm vụ quản lý tài sản, xảy mát tài sản ngời phải chịu trách nhiệm bồi thờng cho Công ty Việc làm cần thiết nâng cao tinh thần trách nhiệm nhân viên việc quản lý sử dụng TSCĐ Công ty, tránh đợc tình trạng TSCĐ mát mà không quy đợc trách nhiệm bồi thờng cho Về việc phân loại TSCĐ Công ty, Công ty không nên sử dụng cách phân loại TSCĐ theo đặc trng kỹ thuật mà cần sử dụng kết hợp thêm cách phân loại khác nh: phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành, phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng để tiện theo dõi, quản lý TSCĐ đồng thời giúp cho công tác lập kế hoạch sử dụng TSCĐ công tác phân tích hiệu sử dụng TSCĐ đợc tiến hành dễ dàng, thuận lợi Sử dụng TSCĐ theo tiêu giá trị vật Kế toán dựa vào chứng từ tăng giảm TSCĐ, khấu hao TSCĐ chứng từ gốc liên quan Phải theo hệ thống kế toán hành 72 4.2 ý kiÕn thø hai: KÕ to¸n khÊu hao TSCĐ Để theo dõi tình hình tăng giảm khấu hao TSCĐ, kế toán Công ty xem đa vào sử dụng Bảng tính phân bố khấu hao TSCĐ nh sau: Khi kế toán Công ty đa vào sử dụng bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo mẫu tiêu khấu hao phải trích tháng, ta đợc số kkhấu hao TSCĐ trích tháng tăng, giảm tăng, giảm lo¹i viƯc thùc hiƯn kÕ ho¹ch trÝch khÊu hao năm tính đến thời điểm lập bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Kế toán sử dụng TK cấp TK 2141 hao mòn TSCĐ hữu hình TK 2142 hao mòn TSCĐ thuê tài 4.3 ý kiến thứ ba: Công tác lập dự toán sửa chữa TSCĐ thuê Công ty nên lập dự toán sửa chữa TSCĐ thờng xuyên liên tục Việc thực lập dự toán giúp cho Công ty tính hết đợc chi phí giá thành sửa chữa, đợc định khoản nh sau: Nỵ TK 241 Cã TK 627, 642 Chđ động ký kết hợp đồng kinh tế với bên thi công sửa chữa Mặt khác Công ty lập dự toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cho phép Công ty sửa chữa mang lại hiệu kinh tế còng nh tiÕt kiƯm chi phÝ ViƯc lËp to¸n sửa chữa Phòng kỹ thuật Công ty đảm nhận, Giám đốc phê duyệt, sau Phòng kế toán thẩm định lại trớc ký kết hợp đồng với ngời thầu cho phép tính hiệu thiết thực hợp đồng đợc thực 73 Không để TSCĐ h hỏng lập kế hoạch sửa chữa nh gây ảnh hởng tới việc kinh doanh, thiệt hại thêm kinh tế Kết luận Toàn nội dung chuyên đề tốt nghiệp với đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tài sản cố định hữu hình Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc phần nói lên trình tự phơng pháp tổ chức công tác kế toán TSCĐ doanh nghiệp nói chung, đồng thời nêu bật tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán TSCĐ Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc tài liệu tham khảo TS Nguyễn Văn Công chủ biên giáo trình Kế toán doanh nghiệp kinh tế thị trờng - Đại học kinh kế quốc dân năm 2004 Ts Nghiêm Văn Lợi chủ biên Thực hành kế toán doanh nghiệp Nhà xuất Thống - năm 2004 PGS TS Lê Thị Hoà - Hớng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp Nhà xuất tài năm 2004 Phạm Thị Gái - giáo trình Kế toán doanh nghiệp sản xuất Học viện tài Năm 2004 74 ... Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc I Đặc điểm chung Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Quá trình hình thành phát triển Công ty Tên giao dịch Công ty Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch tỉnh Vĩnh Phúc. .. nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Phần I: Cơ sở lý luận chung kế toán TSCĐ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ Tài sản cố định, vị trí phân loại tài sản. . .Phần I: Cơ sở lý luận chung kế toán TSCĐ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ Phần II: Thực trạng kế toán TSCĐ hữu hình Công ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Vĩnh Phúc Phần III: Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần thương mại du lịch vĩnh phúc , Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần thương mại du lịch vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay