Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thiết bị thực phẩm

94 32 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:44

Lời mở đầu Mục đích kinh doanh lợi nhuận Viêc tăng lợi nhuận thực theo hai cách: tăng giá bán giảm chi phí sản xuất sản phẩm Nhng điều kiện nay, hớng giải chung hầu hết doanh nghiệp tìm biện pháp để tối thiểu hoá lợng chi phí bỏ doanh nghiệp sản xuất đặc biệt doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chi phí lớn chi phí sản xuất sản phẩm Vì để hạ thấp chi phí chi phí sản xuất yếu tố cần đợc quan tâm hàng đầu Hơn tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp sau chu kì sản xuất Cho nên công tác quản lí chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đợc coi trọng đánh giá cao toàn công tác kế toán doanh nghiệp Để thực đợc điều đó, Doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất Những thông tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt đợc chi phí sản xuất giá thành thực tế loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ nh kết loại hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ phân tích đánh giá tình hình thực định mức dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật t , tiền vốn để kịp thời đề biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm Việc hạ giá thành sản phẩm với điều kiện chất lợng sản phẩm không thay đổi giúp doanh nghiệp hạ đợc giá bán, đẩy nhanh trình tiêu thụ sản phẩm từ làm tăng lợi nhuận thu đợc kỳ doanh nghiệp Chính mà việc tổ chức tốt công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất sở cho việc tồn doanh -1- nghiệp Nhận thức đợc tầm quan trọng thời gian thực tập tốt nghiệp, chọn đề tài : " Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm" Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề đợc trình bày phần: Phần I: Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm Phần III: Phơng hớng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm -2- Phần Cơ sở lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất I sở lý luận chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất, chất, nội dung kinh tế phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xt 1.1 Chi phÝ s¶n xt doanh nghiƯp s¶n xt: B¶n chÊt néi dung kinh tÕ cđa chi phÝ sản xuất Quá trình sản xuất trình kết hợp sức lao động với t liệu lao động đối tợng lao động để tạo sản phẩm Trong giai đoạn mặt doanh nghiệp phải bỏ khoản chi phí để tiến hành sản xuất, mặt khác doanh nghiệp lại thu đợc lợng kết sản xuất gồm thành phẩm sản phẩm dở dang Do vậy, để đảm bảo bù đắp đợc chi phí có lãi đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp để tăng lợng -3- kết thu đợc, giảm lợng chi phí chi ra, tính toán cho với lợng chi phí bỏ phải thu đợc kết cao Do giá trị hàng hoá phạm trù kinh tế khách quan thị trờng Chính chi phí sản xuất mà doanh nghiệp hạch toán phải khớp với giá trị thực tế t liệu sản xuất dùng vào sản xuất kinh doanh khoản chi Mặc dù hao phí bỏ cho sản xuất bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhng điều kiện tồn quan hệ hàng hoá- tiền tệ, chúng cần đợc tổng hợp biểu dới hình thức tiền tệ Từ ta ®i dÕn mét kh¸i niƯm chung nhÊt vỊ chi phÝ sản xuất nh sau: Chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất thời kì định Việc tìm hiểu chi phí sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan träng, gióp doanh nghiƯp tÝnh ®óng, tÝnh ®đ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm, tìm biện pháp để phát huy trình sản xuất kinh doanh 1.2 Phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất: Đối với doanh nghiệp s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt chiÕm mét tØ träng lín tỉng chi phÝ cđa doanh nghiƯp th× viƯc quản lí chi phí cách chặt chẽ lại trở nên quan trọng Quản lí chi phí sản xuất quản lí việc sử dụng hợp lí, tiết kiệm yếu tố cấu thành nên sản phẩm Tuỳ theo yêu cầu công tác hạch toán quản lí nh nhằm mục đích định ngời ta phân loại chi phí theo tiêu thức khác nhằm phục vụ cho mục đích riêng -4- a) Phân loại chi phí sản xuất theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cđa chi phÝ Ph©n loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế chi phí Căn vào tính chất, néi dung kinh tÕ cña chi phÝ nÕu gièng xếp vào yếu tố, không phân biệt chi phí phát sinh lĩnh vực hoạt động nào, đâu Theo tiêu thức phân loại này, toàn chi phí sản xuất đợc chia thành yếu tố: - Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn chi phí loại nguyên vật liệu chính, vËt liƯu phơ, nhiªn liƯu, phơ tïng thay thÕ, thiÕt bị xây dựng bản, vật liệu khác mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kỳ - Chi phí nhân công: Bao gồm toàn số tiền lơng, phụ cấp khoản trích lơng theo quy định (BHXH, BHYT, KPCĐ) lao động trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực c«ng viƯc, lao vơ kú - Chi phÝ khÊu hao TSCĐ: Bao gồm toàn tiền trích khấu hao TSCĐ sử dụng sản xuất kỳ - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn tiền doanh nghiệp chi trả loại dịch vụ mua từ bên dùng để phục vụ cho sản xuất kú - Chi phÝ b»ng tiỊn kh¸c: Bao gåm toàn số chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất kỳ yếu tố chi phí nêu Phân loại chi phí sản xuất theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cã t¸c dơng: Cho biÕt kÕt cÊu, tû träng cña tõng yÕu tè chi phÝ chiÕm tỉng sè chi phÝ s¶n xt mà doanh nghiệp chi ra, để lập thuyết minh báo cáo tài (phần "chi phí s¶n xt kinh doanh theo u tè"), cho phÐp kiĨm tra đợc thực -5- dự toán chi phí sản xuất, làm sở để lập toán chi phí sản xuất cho kỳ sau b) Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng: Mỗi yếu tố chi phí sản xuất đợc sử dụng hoạt động sản xuất doanh nghiệp có công dụng mục đích riêng Không phân biệt chi phí cã néi dung kinh tÕ nh thÕ nµo ngêi ta xếp chúng vào nhóm với mục đích thuận lợi cho việc tính giá thành sau Theo cách phân loại chi phí sản xuất đợc chia làm ba khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng vào mục đích chế tạo sản phẩm - Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất khoản tính trích theo lơng công nhân trực tiếp sản xuất( BHXH, BHYT, KPCĐ) - Chi phí sản xuất chung: bao gồm khoản chi phí sản xuất trực tiếp khác hai khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp Nh bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp, loại chi phí phân xởng khác nh: chi phí sửa chữa, bảo trì, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua Do đặc điểm chi phí sản xuất chung tính trực tiếp vào sản phẩm nên chúng đợc tính vào sản phẩm thông qua việc phân bổ theo tiêu thức hợp lí Việc phân loại chi phí theo mục đích công dụng chi phí có tác dụng việc quản lí chi phí theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành Từ thấy đợc ảnh hởng loại khoản mục chi phí đến kết cấu giá thành sản -6- phẩm, giúp tập hợp chi phí sản xuất cách đầy đủ, xác Đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để xác định phơng hớng biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Tuy nhiên cách phân loại cha cho ta thấy đợc chi phí "phản ứng" nh có thay đổi xảy mức độ hoạt động sản xuất doanh nghiệp II Đối tợng, Nội dung chi phí sản xuất, phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất , hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất Khái niện: Căn xác định: Để hạch toán chi phí sản xuất đợc xác, kịp thời đòi hỏi công việc mà nhà quản lí phải làm xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất Đây nội dung quan trọng việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất Vậy xác định đối tợng chi phí sản xuất việc xác định giới hạn hạch toán chi phí mà thực chất xác định nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí Để xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất cần phải dựa vào sau đây: a) Căn vào loại hình sản xuất Nếu doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất đơn đối tợng hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm, quy trình hay hạng mục công trình - Nếu doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất hàng loạt đối tợng hạch toán chi phí sản xuất loại sản phẩm, đơn đặt hàng Ngoài ra, việc xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất vào yêu cầu trình độ công tác kế toán Nếu khả -7- năng, yêu cầu trình độ kế toán cao đòi hỏi đối tợng hạch toán chi phí sản xuất phải cụ thể b) Tính chất qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm - Nếu doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản, quy trình sản xuất đầu liên tục từ khâu bỏ nguyên vật liệu tạo sản phẩm hoàn thành, trình chi phí không bị gián đoạn mặt kỹ thuật, sản phẩm giai đoạn đợc chuyển tiếp cho giai đoạn sau tạo thành sản phẩm giai đoạn cuối đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất giai đoạn sản phẩm hoàn thành giai đoạn định - Nếu doanh nghiệp có quy trình công nghệ chế biến phức tạp song song (quy trình công nghệ lắp ráp lúc tạo nhiều chi tiết phụ tùng) đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất chi tiết phụ tùng sản phẩm hoàn thành sau lắp ráp xong nh phân xởng sản xuất lắp ráp phụ tùng c) Đối tợng tính giá thành sản phẩm Xác định đối tợng tính giá thành sản phẩm công việc toàn công tác tính giá thành sản phẩm Đối tợng tính giá thành loại sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp sản xuất, chế tạo thực cần tính đợc tổng giá thành giá thành đơn vị Việc xác định đối tợng tính giá thành doanh nghiệp cụ thể phải dựa vào nhiều nhân tố nh: - Đặc điểm tổ chức sản xuất cấu sản xuất - Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm - Đặc điển sử dụng sản phẩm, nửa thành phẩm - Các yêu cầu quản lý, yêu cầu cung cấp thông tin cho việc định doanh nghiệp -8- - Khả trình độ quản lý, hạch toán Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất kiểm đơn sản phẩm, công việc đối tợng tính giá thành Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất hàng loạt loại sản phẩm, đơn đặt hàng đối tợng tính giá thành Trờng hợp doanh nghiƯp tỉ chøc doanh nghiƯp nhiỊu víi khèi lỵng lín loại sản phẩm đối tợng tính giá thành Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo có ảnh hởng định đến việc xác định đối tợng giá thành Nế doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản đối tợng tính giá thành sản phẩm, dịch vụ hoàn thành cuối quy trình công nghệ sản xuất Nếu quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục đối tợng tính giá thành sản phẩm mà nửa thành phẩm tự chế giai đoạn công nghệ Đối với sản phẩm có quy trình công nghệ phức tạp kiểu song song đối tợng tính giá thành phận, chi tiết sản phẩm hoắc sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh d) Đặc điểm tổ chức sản xuất Doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo kiểu có phân xởng hay phân xởng Việc tổ chức nhằm phục vụ cho nhu cầu đạo sản xuất quản lí kinh tế nhạy bén có hiệu loại hình doanh nghiệp cụ thể Đối với doanh nghiệp có tổ chức phân xởng phân xởng đồng thời đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Việc tập hợp chi phí sản xuất theo phân xởng phục vụ cho việc phân tích kiểm tra chi phí phân xởng, tạo điều kiện cho kết hạch toán nội doanh nghiệp đợc đắn Phân biệt đối tợng hạch toán chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm -9- Xét mặt nội dung, đối tợng hạch toán chi phí sản xuất đợc xác định làm để tổ chức công tác ghi chép ban đầu, để mở sổ chi tiết, tập hợp số liệu chi phí sản xuất chi tiết theo đối tợng giúp cho việc quản lý chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm Còn việc xác định đối tợng tính giá thành theo đối tợng giúp cho doanh nghiệp kiểm tra tình hình thực kế hoạch giá thành Tuy vậy, đối tợng hạch toán chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành lại có mối liên hệ mật thiết với Điều đợc thể khía cạnh sau: Tập hợp chi phí sản xuất theo đối tợng có tác dụng tốt cho việc tăng cờng quản lí sản xuất, tăng cờng công tác hạch toán chi phí nội bộ, phục vụ tốt cho việc tính giá thành Tuy nhiên để tính đợc giá thành sản phẩm cách xác đòi hỏi phải xác định đối tợng tính giá thành phù hợp Xác định đắn đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tập hợp chi phí sản xuất cách kịp thời, xác theo đối tợng tập hợp chi phí sản xuất xác định sở, tiền đề quan trọng để kiểm tra, kiểm soát trình chi phí, tăng cờng trách nhiệm vật chất phận, đồng thời cung cấp số liệu cần thiết cho việc tính tiêu giá thành sản phẩm đợc kịp thời đắn III Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất Trong chế nay, tuỳ vào điều kiện cụ thể yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp lựa chọn phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Phơng pháp kê khai thờng xuyên: phơng pháp ghi chép phản ánh thờng xuyên, liên tục có hệ thống tình hình nhập, xuất, - 10 - * Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang: Sản phẩm dở dang sản phẩm cha kết thúc giai đoạn chế tạo, nằm trình sản xuất Để tính đợc giá thành sản phẩm hàng tháng công ty phải tiến hành kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang Phần giá trị sản phẩm dở dang đợc theo dõi "báo cáo sản xuất" vào cuối tháng Biểu só 07 Báo cáo sản xuất Tháng06 năm 2005 PX: Chai gas SP: Nồi SL: 63 Qui cách sản phẩm: 1m3 ST Diễn giải T Thép CT3 ly ĐVT kg Số lợng sản xuất Số lợng Đơn giá 5650 6900 Thµnh tiỊn 38.985.000 Que hµn CT3 3,2 kg 250 9.000 2.250.000 ly Sơn loại Gioăng Lò xo kg cái 477 252 252 15.000 4.000 9.000 7.155.000 1.008.000 2.268.000 - 80 - Céng Tồn tháng Hoàn thành 51 51.666.000 4.562.000 45.376.000 th¸ng Tån chun 12 10.852.000 th¸ng Ngày 29 tháng năm 2005 Kế toán giá thành Quản đốc phân xởng Tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần thiết bị thực phẩm Để xác định đợc kỳ tính giá thành cho đối tợng tính giá thành phải vào đặc điểm tổ chức sản xuất chu kỳ sản phẩm Quy trình sản xuất công ty quy trình sản xuất liên tục, sản phẩm hoàn thành đợc nhập kho Do vậy, kỳ tính giá thành hàng quý vào cuối quý phù hợp với kỳ báo cáo 3.1 Tính tổng giá thành sản phẩm Sâu kết chuyển chi phí liên quan sang bên Nợ tài khoản 154 kế toán giá thành áp dụng công thức tính tổng giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm (Z) = C + DĐK - DCK Trong đó: C chi phí sản xuất phát sinh kì Dđk, Dck giá trị sản phẩm dở dang đầu kì cuối Tính tổng giá thành sản phẩm Tháng 06 năm 2005 Tên sản phẩm: Nồi Qui cách sản phẩm: 1m3 51 - 81 - Số lợng: Khoản mục chi phí CFSX SPDD đầu kì tháng SPDD Tổng giá cuối kì thành 4.562.00 51.666.00 10.852.0 45.376.00 NVLTT 0 NCTT 00 12.490.05 12.490.05 2 4.907.063 4.907.063 4.562.00 69.063.11 10.852.0 62.764.11 5 CFSXC Cộng 3.2 00 Tính giá thành sản phẩm đơn vị sản phẩm hoàn thành Giá thành đơn vị sản phẩm phản ánh tổng số chi phí mà đơn vị sản phẩm phải gánh chịu phân tích tiêu này, trớc hết cần phân tích biến đổi yếu tố chi phí giá thành đơn vị để thấy đợc ảnh hởng loại chí phí đến giá thành, từ giúp nhà quản lý đa đợc biện pháp để điều chỉnh loại chi phí cho hợp lý nhằm giảm đến mức tối thiểu giá thành sản phẩm công ty cổ phần khí công nghiệp, kỳ tính giá thành theo tháng Do vậy, em lấy số liệu giá thành kế hoạch giá thành thực tế sản phẩm nồi tháng đầu năm 2005 - 82 - BiÓu sè 13: STT Khoản mục Nguyên vật liệu Động lực Vật liệu phụ Nhiên liệu BHXH Tiền lơng Chi phí chung Cộng giá thành đơn vị Giá kÕ ho¹ch 384.520 235.656 53.565 230.086 41.534 203.269 98.017 1.246.647 Gi¸ thùc tÕ 370.560 235.600 53.565 230.000 41.634 203.209 96.217 1.230.845 Qua số liệu cho thấygiá thành đơn vị thực tế tháng 06/05 giảm so với giá thành kế hoạch 15802 đồng /sản phẩm ( 1246647 - 1230845 ) có đợc kết có biến đổi ( tăng, giảm ) yếu tè chi phÝ mµ chđ u lµ chi phÝ thùc tế giảm so với kế hoạch cụ thể là: Nguyên vật liệu chính: Theo kế hoạch để sản xuất sản phẩm nồi cần 100 kg thép CT 38 ly, nhng thực tế sản xuất phân xơng áp lực cần dùng khoảng 997,7 kg/1sản phẩm Nh thực tế tiết kiệm đợc 2,3 kg/1sản phẩm Có đợc điều phân xởng áp lực cải tiến công nghệ sản xuất khâu tạo phôi giá trị nguyên vật liệu tiết kiệm đợc: 384520 - 370560 = 13.960 đ Chi phí chung: Thực tế giảm so với kế hoạch 1800 đ (98017 - 96217) Điều từ đầu năm 2004 với công ty, phân xởng áp lực điều chỉnh lại phận gián tiếp gọn nhẹ, hợp lý tiết kiệm đợc chi phí khấu hao (tận dụng đợc công xuất máy) chi phí khác tiền Bên cạnh hai nhân tố có ảnh hởng lớn đến việc giảm giá thành thực tế so với kế hoạch có đóng góp yếu tố khác nh chi phí động lực giảm 56đ, chi phí nhiên liệu giảm 86đ Các yếu tố tiền lơng, vật liệu phụ không biến đổi - 83 - Bảo hiểm xã hội yếu tố tăng so với kế hoạch Nh thông qua phân tích cho thấy bên cạnh yếu tố chi phí mà kế hoạch sát thực tế, có hai yếu tố mà nhà quản lý cần quan tâm để điều chỉnh cho giá thành kế hoạch phù hợp với thực tế là: chi phí nguyên vật liệu chi phí sản xuất chung Để việc điều chỉnh có hiệu công ty nh phân xởng cần có biện pháp khuyến khích khen thởng kịp thời tập thể, cá nhân để họ có ý thức trách nhiệm cao với công việc mình, có nh mục tiêu giảm tới mức tối thiểu chi phí đơn vị sản phẩm thực đợc 3.3 Lập thẻ tính giá thành Biểu số 08 Thẻ tính giá thành Tháng 06 năm 2005 Tên sản phẩm: Nồi Qui cách sản phẩm: 1m3 Số lợng: 51 Khoản mục chi phí CFSX SPDD đầu kì tháng SPDD Tổng giá cuối kì thành Giá thành đơn vị 4.562.00 51.666.00 10.852.0 45.376.00 889.725 NVLTT 0 NCTT 00 12.490.05 12.490.05 244.903 2 4.907.063 4.907.063 96.217 4.562.00 69.063.11 10.852.0 62.764.11 1.230.8 5 CFSXC Céng 00 45 Cuèi th¸ng kÕ toán tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm vào bảng phân bổ nhật ký liên quan, kế toán - 84 - định khoản phản ánh nghiệp vụ ghi vào sổ tài khoản 621, 622, 627 154 Sơ đồ tổng hợp chi phí sản phẩm hoàn thành : Sản phẩm: Nối 152 Tháng 06 năm 2005 154 621 51.666.000 334, 338 51.666.000 622 12.490.052 12.490.052 627 152 140.276 153 22.910 155 4.907.063 334, 338 2.160.544 214 2.083.333 - 85 - 62.764.115 111 500.000 Céng PS: 62.761.11 69.063.115 D CK: 6.302.000 Phần tìm hiểu cách sâu sắc thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp cụ thể: công ty cổ phần thiết bị thực phẩm Nếu phầnn lý luận mang tính chất lý thuyết phần cách nhìn nhận thực tế Thực tế công ty cổ phần thiết bị thực phẩm, cách thức hoạt động, tổ chức máy quản lý máy kế toán Điều có ảnh hởng trực tiếp tới công tác kế toán đơn vị đặc biệt công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần thiết bị thực phẩm - 86 - phần Phơng hớng Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sảnnphẩn công ty cổ phần thiết bị thực phẩm Những nhận xét chung Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm Trong xu phát triển mạnh mẽ cđa nỊn kinh tÕ níc vµ thÕ giíi , để tồn chiếm vị trí lớn thị trờng buộc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thực động sáng tạo việc chiếm thị phần thị trờng.Là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất hàng khí Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm nhận thức rõ đợc tầm quan trọng đó, trình sản xuất Công ty đặc biệt coi trọng tới vấn đề tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm , coi vấn đề gắn chặt với kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty * Ưu điểm - 87 - Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phẩn thiết bị thực phẩm nhận thấy công tác kế toán Công ty có u ®iĨm nỉi bËt sau: Thø nhÊt: VÊn ®Ị tiÕt kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm để đa giá bán hợp lý luôn đợc Công ty trọng quan tâm Công ty tăng cờng công tác quản lý kinh tế, quản lý sản xuất mà trớc tiên quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp Kế toán thực đợc coi công cụ quản lý hệ thống quản lý Bộ máy kế toán Công ty tơng đối hoàn chỉnh gọn nhẹ, đội ngũ nhân viên có trình độ am hiểu kế toán cao, nắm rõ đợc nhiệm vụ phần hành kế toán đợc giao Việc phân công trách nhiệm công việc phần hành kế toán nh hợp lý Kế toán giá thành vận dụng lý luận vào tình hình thực tế Công ty việc tập hợp chi phí xây dựng đợc tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung cách khoa học hợp lý Thứ hai: Phơng pháp tính giá vật liệu xuất dùng đợc sử dụng Công ty phơng pháp bình quân kỳ Phơng pháp thực thích hợp với loại hình doanh nghiệp khí Bởi trình sản xuất công ty sử dụng nhiều loại vật t thờng mua sử dụng hết tháng, yêu cầu độ xác giá loại vật t không cao, phơng pháp lại đơn giản dễ làm.Việc áp dụng phơng pháp tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán tập hợp đợc chi phí sản xuất phát sinh kú Thø ba: - 88 - HÖ thèng chøng từ, sổ sách kế toán đợc Công ty sử dụng nh tơng đối đầy đủ theo chế độ kế toán Nhà nớc Việc lựa chọn hình thức kế toán Nhật ký chứng từ tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với quy mô hoạt động Công ty, đảm bảo tạo mối quan hệ mật thiết lẫn phận toàn hệ thống kế toán Công ty * Nhợc điểm Bên cạnh u điểm công tác kế toán Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm tồn số mặt hạn chế sau: Một là: Về hệ thống sổ kế toán hình thức Nhật ký chứng từ sử dụng công ty: Nhìn chung, Hệ thống sổ, chứng từ mà Công ty áp dụng hình thức nh nội dung ghi chép làm theo chế độ quy định Các loại sổ đợc mở theo mẫu ban hành đảm bảo theo dõi đợc chi phí sản xuất kỳ sở để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vào cuối quý Tuy nhiên sử dụng hình thức kế toán sổ đợc mở phải vào số nghiệp vụ để thực đối chiếu với nhau, việc làm tăng khối lợng nghiệp vụ kế toán phát sinh kỳ mà thực tế không cần thiết , làm chậm tiến độ lập báo cáo kỳ Hai là, Về phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm , nghiệp vụ nhập kho phế liệu thu hồi không đợc hạch toán để ghi giảm chi phí sản xuất kỳ làm việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành không xác Thực tế sản xuất tăng mạnh phần phế liệu sản xuất đáng kể, không giảm trừ khoản khỏi chi phí sản xuất - 89 - tính giá thành giá thành hạ thấp đợc làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp thi trờng Ba là, Về phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Tại Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm, giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đợc đánh giá sở quy đổi bán thành phẩm dây truyền sản phẩm hoàn thành tơng đơng từ nhân với giá trị thành phẩm tính kỳ trớc để trừ khỏi chi phí kỳ.Vì việc xác định xác giá trị sản phẩm làm dở cuối kỳ ®Ĩ chun sang kú b¸o c¸o sau khã cã thĨ tính xác đợc Kiến nghị Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm Qua trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty, nhận thấy nhìn chung công tác đợc tiến hành nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế toán hành , phù hợp với đIều kiện công ty đồng thời đáp ứng đợc yêu cầu công tác quản lý tạo đIều kiện để công ty thực tốt công tác lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty có đIểm cha thật hợp lý nh trình bày phần cần đợc nghiên cứu, hoàn thiện thêm Dới góc độ sinh viên thực tập xin mạnh dạn nêu số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm - 90 - ý kiến 1:Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán hình thức Nhật ký chứng từ Trong trình làm sổ kế toán tạo mẫu sổ linh hoạt vừa đảm phù hợp chế độ kế toán ban hành vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, ghi chép hàng ngày Ví dụ không thiết lên Bảng kê,nhật ký phải hoàn toàn theo mẫu Bộ tài mà ta tự tạo mẫu nh nhật ký bảng kê số gộp làm bảng sở ứng dụng tin học văn phòng vào công việc( Excel) ý kiến 2: Hạch toán thu hồi phần phế liệu làm gi¶m chi phÝ s¶n xt s¶n phÈm chđ u Nh phần trình bày, phế liệu thu hồi không đợc nhập lại để làm giảm chi phí sản xuất trực tiếp, điều ảnh hởng đến việc tính xác giá thành sản phẩm Vì vậy, công ty cần phải tập hợp giá trị phần phế liệu vào cuối kỳ nhập lại để làm giảm chi phí sản xuất phát sinh kỳ góp phần hạ giá thành sản phẩm ý kiến 3: Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ Khi xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ, sau quy đổi sản phẩm hoàn thành tơng đơng doanh nghiƯp cã thĨ tÝnh theo tõng phÇn dë dang nh chi phÝ nguyªn vËt liƯu dë dang, chi phÝ nhân công dở dang, chi phí sản xuất chung để phục vụ tốt cho công tác phân tích giá thành , làm xác tìm nguyên nhân gây biến động giá thành ý kiến 4: ứng dụng tin học vào công tác kế toán phòng kế toán Việc ứng dụng tin học để thu nhận xử lý , cung cấp thông tin quản lý thùc hiƯn c¸c nghiƯp vơ kÕ to¸n nãi - 91 - chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng yêu cầu cần thiết mang tính thời Thực tế cho thấy Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm doanh nghiệp sản xuất có quy mô tơng đối lớn, khối lợng thông tin cần phải xử lý cung cấp nhiều đa dạng phải cung cấp thông tin hàng ngày Để thu nhận xử lý thông tin nhanh chóng xác giảm bớt khối lợng công việc lớn cho nhân viên kế toán Công ty đầu t mua sắm số máy vi tính thiết bị phục vụ cho công tác quản lý Công ty Hiện nay, phạm vi sử dụng máy tính vào công tác kế toán hạn chế Máy vi tính chủ yếu sử dụng đánh mẫu biểu soạn thảo công văn , Công ty cần bớc bồi dỡng đào tạo cán nhân viên kế toán thích ứng với điều kiện trang thiết bị sử dụng kỹ thuật ghi chép tính toán xử lý thông tin đại kết hợp chuyên gia phần mềm kế toán để áp dụng cho phần hành nội dung kế toán cụ thể Công ty Bên cạnh doanh nghiệp tổ chức lại máy kế toán thích hợp điều kiện trang bị ứng dụng máy vi tính để phát huy tốt vai trò kế toán quản lý SXKD Công ty lập đa vào vận hành số chơng trình quản lý vật t, hàng hoá , chơng trình quản lý lao động tiền lơng chơng trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Kết luận Tổ chức công tác hạch toánchi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công tác đợc coi trọng doanh nghiệp sản xuất nói chung Công ty Cổ phần thiết bị nói riêng Qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm nhận thấy : Công tác kế toán tập hợp chi phí sản - 92 - xuất tính giá thành sản phẩm đợc tổ chức cách hợp lý xác , khoa học, hiệu giúp cho sản xuất đợc nâng cao, đẩy mạnh khâu tiêu thụ từ làm tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty Trong trình thực tập , việc vận dụng kiến thức học vào thực tế đợc hớng dẫn giáo viên thực tập với giúp đỡ phòng kế toán thống kê Công ty, hoàn thành chuyên đề Qua đây, xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến công tác để Công ty hoàn thành tốt việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Bảng kê chữ viết tắt Tscđ : Tài sản cố định Bhxh : B¶o hiĨm x· héi Bhyt : B¶o hiĨm y tế Kpcđ Tk : Kinh phí công đoàn : Tài khoản - 93 - Nvl : Nguyên vật liệu Sxtt : S¶n xt trùc tiÕp Kc : KÕt chun Cpnvltt : Chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp Cpnctt : Chi phí nhân công trực tiếp Cpsxc : Chi phí sản xuất chung Ccdc : Công cụ dụng cụ Cnttsx : Công nhân trực tiếp sản xuất Cpbh : Chi phí bán hàng Cpql : Chi phí quản lý Thnsx : Thiệt hại ngừng sản xuất Spdd : Sản phẩm dë dang - 94 - ... phần: Phần I: Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị. .. bị thực phẩm Phần III: Phơng hớng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm -2- Phần Cơ sở lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá. .. dung chi phí sản xuất, phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất , hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất Khái niện: Căn xác định: Để hạch toán chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thiết bị thực phẩm , Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thiết bị thực phẩm , Kế toán t.h CF, tính giá thành kiêm tổng hợp, Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán công nợ, kế toán lương, BHXH, Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ, Trị giá TT vật liệu tồn đầu kỳ + Trị giá TT vật liệu nhập trong kỳ, Người lập bảng Kế toán trưởng, Biểu số 05 Nhật ký chứng từ số 1, Tính tổng giá thành sản phẩm, Sản phẩm: Nối hơi Tháng 06 năm 2005

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay