Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thái bình năm học 2018 2019 có đáp án

3 70 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:40

Hướng dẫn Câu a) Do ABCD hình chữ nhật => AC BD cắt O => góc AHK = góc ACK = 900 => đỉnh H, C nhìn AK góc 900 => tứ giác AHCK nội tiếp b) Áp dụng hệ thức lượng ta AD.AN = AB.AM = AC2 c) ta AD.AN = AB.AM => AD/AB = AM/AN => tam giác ADB đồng dạng với tam giác AMN => góc ADB = góc AMN mà EM = EN => AE = EM (t/c trung tuyến tam giác vng) => góc EAM = góc EMA => góc EAM = góc ADB Lại góc EAM + góc EAD = 900 => góc EAD + góc ADB = 900 => AE vng góc với DB Mặt khác AH vng góc với DB => A, H, E thẳng hàng d) AB = 6; AD = => BD = 10 = AC mà AB.AM = AC2 => AM = 102:6 = 50/3 tương tự AD.AN = AC2 => AN = 102:8 => AN = 25/2 Áp dụng Pytago MN = �25 � �50 � 125 � � � �  �2 � �3 � 3  x  x    x   Câu Giải phương trình: Điều kiện: x �8 3. x  x    x   � x  36 x  18  3x  24 2 � x   x  24  1 1� � � 13 � � �� x  � � x  24  �� 2� � 2� � � 3 x   x  24   � �x �2  1 � � �x 11  73 3x  11x   � � 7 13  69 �x � � x  2 � � � x  39 x  25  � �11  73 13  69 � S � ; � 6 � � Vậy tập nghiệm phương trình là: ... ADB Lại có góc EAM + góc EAD = 900 => góc EAD + góc ADB = 900 => AE vng góc với DB Mặt khác AH vng góc với DB => A, H, E thẳng hàng d) AB = 6; AD = => BD = 10 = AC mà AB.AM = AC2 => AM = 102 :6... => đỉnh H, C nhìn AK góc 900 => tứ giác AHCK nội tiếp b) Áp dụng hệ thức lượng ta có AD.AN = AB.AM = AC2 c) ta có AD.AN = AB.AM => AD/AB = AM/AN => tam giác ADB đồng dạng với tam giác AMN => góc... BD = 10 = AC mà AB.AM = AC2 => AM = 102 :6 = 50/3 tương tự AD.AN = AC2 => AN = 102 :8 => AN = 25/2 Áp dụng Pytago có MN = �25 � �50 � 125 � � � �  �2 � �3 � 3  x  x    x   Câu Giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thái bình năm học 2018 2019 có đáp án, Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thái bình năm học 2018 2019 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay