02 2018 DE THI THU CHUYEN DAI học VINH LAN 2 2018

8 40 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:36

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến www.moon.vn THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 – MOON.VN Đề thi: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh Lần 2-2018-ID: 66684 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề Group thảo luận học tập : https://www.facebook.com/groups/Thuviendethi/ Câu 1: [653860] Trong không gian Oxyz, điểm M  3; 4; 2  thuộc mặt phẳng mặt phẳng sau? A  R  : x  y   B  S  : x  y  z   Câu 2: [653864] Giới hạn lim x 2 x 1  x  2 C  Q  : x   D  P  : x   ? D  16 Câu 3: [653867] Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đường B  A C y  xe x , y  x  0, x  xung quanh trục Ox A V   xe x dx B V   x 2e x dx 0 C V   x e dx 2x D V   x 2e2 x dx Câu 4: [653869] Tất nguyên hàm hàm số f  x   A ln x   C C ln x   C 2x  B ln x   C ln D ln  x  3  C Câu 5: [653871] Cho hàm số y  f  x  có tập xác định  ; 4 có bảng biến thiên hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995) Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến www.moon.vn Câu 6: [653872] Đường cong hình vẽ bên đồ thị bốn hàm số sau Hỏi đồ thị hàm số nào? A y  x2 x 1 B y  x2 x2 C y  x2 x 1 D y  x2 x 1 Câu 7: [653873] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ bên Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng khoảng sau đây? A  ; 1 B  1;1 C  0;   D  1;0  Câu 8: [653875] Đồ thị hàm số sau có tiệm cận ngang? A y  x  x  B y  x  x  x2  x  x D y  x   x C y  Câu 9: [653876] Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : x 3 y  z 4 cắt mặt phẳng  Oxy    1 điểm có tọa độ A  1;0;0  B  3; 2;0  Câu 10: [653877] Tập nghiệm bất phương trình A 1;   C 1;0;0  x D  3; 2;0   B  ;1 C  0;1 D  0;1 Câu 11: [653878] Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' (tham khảo hình vẽ bên) Góc hai đường thẳng AC A ' D A 60 B 45 C 30 D 90  Câu 12: [653879] Trong không gian Oxyz, cho a   3; 2;1 điểm A  4;6; 3 Tìm tọa độ điểm B thỏa   mãn AB  a A  1; 8;  B 1;8; 2  C  7; 4; 4  D  7; 4;  Câu 13: [653880] Số cách xếp học sinh ngồi vào 10 ghế hàng ngang A 610 B 6! C A106 D C106 Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995) Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến www.moon.vn Câu 14: [653881] Với  số thực bất kỳ, mệnh đề sau sai?   A 10    B 10  10   100 D 10  C 10  10  10   Câu 15: [653882] Cho hình chóp tam giác S ABC có SA  2a, AB  3a Khoảng cách từ S đến mặt phẳng  ABC  a a B a C 2 Câu 16: [653883] Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z Số A D a phức z A  2i B  i C  i D  2i Câu 17: [653884] Tập xác định hàm số y   log x  log 1  x  1  A  ;1 2  1  B  ;   2  C  0;1 1  D  ;1 2  Câu 18: [653885] Có số phức z thỏa mãn 1  i  z  1  i  z  13  2i ? A B C D Câu 19: [653886] Giá trị nhỏ hàm số y  xe đoạn  2;0 x B  e A C  e2 D e Câu 20: [653887] Cho hình nón có góc đỉnh 600 , bán kính đáy a Diện tích xung quanh hình nón A  a B 4 a C  a D 2 a Câu 21: [653888] Cho khối chóp S ABC tích V Các điểm A, B, C tương ứng trung điểm cạnh SA, SB, SC Thể tích khối chóp S ABC A V B V C V D V 16 Câu 22: [653889] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ Số nghiệm phương trình f  x  1  A B C D Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995) Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến www.moon.vn Câu 23: [653891] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng  P  : x  y  z   cắt trục Oz đường thẳng d : x 5 y z 6 A B Phương trình mặt cầu đường kính AB   1 A  x     y  1   z  5  B  x     y  1   z  5  36 C  x     y  1   z  5  36 D  x     y  1   z  5  2 2 2 2 2 2 Câu 24: [653892] Phương trình bậc hai sau có nghiệm  2i ? A z  z   B z  z   C z  z   D z  z   x2  a   Câu 25: [653894] Cho biết F  x   x  x  nguyên hàm f  x   Tìm nguyên x x2 hàm g  x   x cos ax A x sin x  cos x  C B 1 x sin x  cos x  C C x sin x  cos x  C D 1 x sin x  cos x  C C Câu 26: [653897] Tích phân  xx  3 dx A B D Câu 27: [653900] Số giá trị nguyên m  10 để hàm số y  ln  x  mx  1 đồng biến  0;    A 11 B C 10 D Câu 28: [653901] Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có đáy ABC tam giác vng A, AB  a 3, BC  2a, đường thẳng AC  tạo với mặt phẳng  BCC B  góc 300 (tham khảo hình vẽ bên) Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ cho A 4 a B 6 a C 24 a D 3 a Câu 29: [653903] Một cổng chào có dạng hình parabol chiều cao 18 m, chiều rộng chân đế 12 m Người căng hai sợi dây trang trí AB, CD nằm ngang đồng thời chia hình giới hạn parabol mặt đất thành ba phần có diện tích (xem hình vẽ bên) Tỉ số A C B 1 2 D AB CD Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995) Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến www.moon.vn Câu 30: [653905] Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra cũ cách gọi người từ đầu danh sách lớp lên bảng trả lời câu hỏi Biết học sinh danh sách lớp An, Bình, Cường với xác suất thuộc 0,9, 0,7 0,8 Cô giáo dừng kiểm tra sau có học sinh thuộc Tính xác suất giáo kiểm tra cũ bạn A 0,504 B 0,216 C 0,056 D 0,272 Câu 31: [653907] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng cân B, AB  a, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy, góc tạo hai mặt phẳng  ABC   SBC  600 (tham khảo hình vẽ bên) Khoảng cách hai đường thẳng AB SC A a B a C a D a Câu 32: [653908] Cho hàm số y  ax3  cx  d , a  có f  x   f    Giá trị lớn hàm  ;0 y  f  x  đoạn 1;3 A 2a  d B d  16a C d  11a D 8a  d Câu 33: [653912] Sau tháng thi cơng cơng trình xây dựng Nhà học thể dục Trường X thực khối lượng công việc Nếu tiếp tục với tiện độ dự kiến sau 23 tháng cơng trình hồn thành Để sớm hồn thành cơng trình kịp thời đưa vào sử dụng, cơng ty xây dựng định từ tháng thứ 2, tháng tăng 4% khối lượng công việc so với tháng kề trước Hỏi cơng trình hồn thành tháng thứ sau khởi công? A 18 B 19 C 19 D 20 Câu 34: [653914] Cho hàm số bậc bốn y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực đại hàm số y f  A C  x  x  B D Câu 35: [653917] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  1;3;   , B   3;7;  18 mặt phẳng  P  : x  y  z   Điểm M  a; b; c  thuộc  P  cho mặt phẳng  ABM  vng góc với  P MA2  MB2  246 Tính S  a  b  c A 1 B 13 C 10 D   Câu 36: [653918] Cho hàm số f  x   ln 1   Biết  x  f  2  f  3   f  2018  ln a  ln b  ln c  ln d với a, b, c, d số nguyên dương, a, c, d số nguyên tố a  b  c  d Tính P  a  b  c  d Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995) Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy A 1968 B 1698 Học trực tuyến www.moon.vn C 1689 D 1686 Câu 37: [653920] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục 1; 2 thỏa mãn f 1  f  x   xf '  x   x3  3x Tính giá trị f   A B 20 C 15 Câu 38: [653922] Một quân vua đặt ô bàn cờ vua Mỗi bước di chuyển, quân vua chuyển sang ô khác chung cạnh chung đỉnh với ô đứng (xem hình minh họa) Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên bước Tính xác suất sau bước quân vua trở ô xuất phát A 64 B 16 C 32 D 32 D 10 Câu 39: [653926] Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Tìm số giá trị nguyên m để phương trình f  x  x   m có  7 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn   ;   2 A B C D       Câu 40: [653928] Cho phương trình log x  x  log5 x  x   log m x  x  Có giá trị nguyên dương khác m cho phương trình cho có nghiệm x lớn ? A B D vô số C Câu 41: [653931] Cho hàm số y   x  mx  mx  có đồ thị  C  Có giá trị m để tiếp tuyến có hệ số góc lớn  C  qua gốc tọa độ O ? A B C Câu 42: [653934] Cho hàm số y  f  x  liên tục  0;1 thỏa mãn D f  x   Tích  xf  x  dx  max   0;1 phân I   e x f  x  dx thuộc khoảng khoảng 5  A  ;   4   3 B   ;   2 3  C  ; e  1 2  D  e  1;   a   max f  x   b  b  HD: Chọn hàm số f  x   ax  b với hệ số  0;1 b   ax3 bx  a b  Và  xf  x  dx   x  ax  b  dx     0  0 a   0 2  0 1 Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995) Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến www.moon.vn   Vậy f  x    x     e x f  x    e x   x  1 dx  0, 218 Chọn B   0 1 Câu 43: [653938] Cho hàm số f  x   x  x3  x  Gọi M , m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số cho đoạn  0; 2 Có số nguyên a thuộc đoạn  3;3 cho M  2m ? A B C Câu 44: [653941] Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : D x  y 1 z  mặt phẳng   4  P  : x  y  z   Đường thẳng  qua E  2;1; 2  , song song với  P  đồng thời tạo với d góc bé  Biết  có véc tơ phương u   m; n;1 Tính T  m2  n2 A T  5 B T  4 C T  D T  Câu 45: [653945] Trong không gian Oxyz, cho điểm A, B, C (không trùng O) thay đổi trục Ox, Oy, Oz thỏa mãn điều kiện: tỉ số diện tích tam giác ABC thể tích khối tứ diện OABC Biết mặt phẳng  ABC  tiếp xúc với mặt cầu cố định, bán kính mặt cầu A B C D Câu 46: [653948] Cho khai triển 1  x   a0  a1 x  a2 x   an x n , n  Tìm số giá trị nguyên n n với n  2018 cho tồn k   k  n  1 thỏa mãn ak  ak 1 A 673 B 2018 C 672 D 2017 Câu 47: [653950] Trong khơng gian Oxyz, cho tam giác ABC có A  2;3;3 , phương trình đường trung tuyến kẻ từ B x 3 y 3 z 2   , phương trình đường phân giác góc C 1 1 x2 y4 z2   Đường thẳng AB có véctơ phương x 1 1   A u4   0;1; 1 B u3   2;1; 1   C u1  1; 2;1 D u2  1; 1;0  Câu 48: [653953] Cho hình chóp S ABC có mặt phẳng  SAC  vng góc với mặt phẳng  ABC  , SAB tam giác cạnh a 3, BC  a 3, đường thẳng SC tạo với mặt phẳng  ABC  góc 600 Thể tích khối chóp S ABC A a3 B 2a3 C a3 D a3 Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995) Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến www.moon.vn Câu 49: [653955] Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành, AB  2a, BC  a,  ABC  1200 Cạnh bên SD  a SD vng góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ bên) Tính sin góc tạo SB mặt phẳng  SAC  A C B D Câu 50: [653957] Trong số phức z thỏa mãn z   z , gọi z1 z2 số phức có mơđun nhỏ lớn Khi mơđun số phức w  z1  z2 A w  B w  C w  2 D w   - HẾT Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995) ...     y  1   z  5  2 2 2 2 2 2 Câu 24 : [6538 92] Phương trình bậc hai sau có nghiệm  2i ? A z  z   B z  z   C z  z   D z  z   x2  a   Câu 25 : [653894] Cho biết F  x ... thi thử THPTQG 20 18 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy Học trực tuyến www.moon.vn Câu 6: [6538 72] Đường cong hình vẽ bên đồ thị bốn hàm số sau Hỏi đồ thị hàm số nào? A y  x 2 x 1 B y  x 2 x 2. .. khai triển 1  x   a0  a1 x  a2 x   an x n , n  Tìm số giá trị nguyên n n với n  20 18 cho tồn k   k  n  1 thỏa mãn ak  ak 1 A 673 B 20 18 C 6 72 D 20 17 Câu 47: [653950] Trong khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 2018 DE THI THU CHUYEN DAI học VINH LAN 2 2018, 02 2018 DE THI THU CHUYEN DAI học VINH LAN 2 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay