Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam th

101 43 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:30

LỜI MỞ ĐẦU Kế hoạch kiểm toán đắn sở để kiểm toán viên thu thập chứng có giá trị góp phần đưa nhận xét xác đáng thực trạng hoạt động kiểm toán, giữ vững nâng cao uy tín hình ảnh Cơng ty kiểm tốn khách hàng Trong điều kiện Việt Nam nay, hoạt động kiểm tốn nói chung hoạt động kiểm tốn độc lập nói riêng hoạt động mẻ Trong hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm tốn chưa đầy đủ, nội dung, quy trình phương pháp vận dụng kiểm toán Việt Nam giai đoạn đầu, nguồn tài liệu thiếu số lượng chất lượng Do vậy, việc lập kế hoạch kiểm toán cần coi trọng để đảm bảo chất lượng hiệu kiểm tốn Với ý nghĩa đó, qua q trình học tập trường hướng dẫn Thạc sỹ Phan Trung Kiên, em định chọn đề tài “Hồn thiện q trình lập kế hoạch kiểm tốn quy trình kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Việt Nam thực hiện” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chuyên đề thực tập bao gồm ba phần sau: Phần I: Cơ sở lý luận trình lập kế hoạch kiểm tốn quy trình kiểm tốn Báo cáo tài Phần II: Thực trạng lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM thực Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài CPA VIETNAM thực PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khái niệm vai trò Lập kế hoạch kiểm tốn kiểm tốn Báo cáo tài 1.1 Khái niệm kế hoạch lập kế hoạch kiểm tốn kiểm tốn Báo cáo tài Các cách tiếp cận với khái niệm “Kế hoạch”: Theo từ điển tiếng Việt, “Kế hoạch” giải nghĩa là: “ Sự đặt hoạch định đường lối có hệ thống cơng việc dự định làm” Trên góc độ quản lý, với cách tiếp cận khác đưa khái niệm cụ thể kế hoạch; sau ba cách tiếp cận chủ yếu: Thứ nhất: Tiếp cận kế hoạch với tính cách trình thực mục tiêu hoạt động kế hoạch trình tự tiến hành hoạch định, tổ chức thực nhằm đạt mục tiêu đề Với cách tiếp cận có khái niệm kế hoạch hoá Thứ hai: Tiếp cận kế hoạch với tính cách q trình cân đối nguồn lực cho hoạt động kế hoạch trình cân đối tích cực u cầu hoạt động với nguồn lực thực để đạt mục tiêu đề Thứ ba: Tiếp cận kế hoạch với tính cách cách thức tổ chức thực hoạt động kế hoạch phương án tổ chức thực hoạt động để đạt mục tiêu đề Khái niệm “Kiểm toán” theo quan niệm đại: Ở nước ta, thuật ngữ “Kiểm toán” thực xuất đưa vào sử dụng năm đầu thập kỷ 90 Vì cách hiểu cách dùng khái niệm “Kiểm toán” chưa thống Tuy nhiên, theo quan điểm đại: “Kiểm toán việc xác minh bày tỏ ý kiến thực trạng hoạt động kiểm toán hệ thống phương pháp kiểm toán chứng từ ngồi chứng từ kiểm tốn viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực sở hệ thống pháp lý có hiệu lực” Từ đó, hiểu khái niệm “Kế hoạch kiểm toán” đặt hoạch định đường lối có hệ thống cơng việc kiểm tốn dự định làm để xác minh bày tỏ ý kiến thực trạng kiểm toán Yêu cầu kiểm tốn phải đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế tính hiệu lực thơng qua thu thập chứng kiểm tốn đầy đủ có giá trị làm cho kết luận kiểm tốn tính trung thực hợp lý số liệu Báo cáo tài Để đạt yêu cầu trên, kế hoạch kiểm toán phải xây dựng cách khoa học Lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn cần thực kiểm toán nhằm tạo điều kiện pháp lý điều kiện cần thiết khác cho kiểm toán Việc lập kế hoạch kiểm toán quy định rõ chuẩn mực kiểm toán hành, Chuẩn mực thứ tư mười Chuẩn mực Kiểm toán chấp nhận rộng rãi (GAAS) đòi hỏi cơng tác kiểm tốn phải lập kế hoạch đầy đủ trợ lý có phải giám sát đắn Trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Số 300 - Điểm nêu rõ “Kiểm tốn viên Cơng ty kiểm toán cần lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo kiểm toán tiến hành cách có hiệu quả” Kế hoạch kiểm tốn phải lập cho kiểm toán Kế hoạch kiểm toán phải lập cách thích hợp nhằm bao quát hết khía cạnh trọng yếu kiểm tốn; phát gian lận, rủi ro vấn đề tiềm tàng; đảm bảo kiểm tốn hồn thành thời hạn Việc lập kế hoạch kiểm tốn khơng xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị cho hoạt động kiểm tốn mà ngun tắc cơng tác kiểm tốn quy định thành Chuẩn mực Như vậy, lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn kiểm toán cần phải tiến hành để đảm bảo cho tồn kiểm tốn thực thành cơng Tuy nhiên, lập kế hoạch kiểm tốn khơng phải hoạt động đơn lẻ mà bao gồm nhiều bước công việc nối tiếp Bởi lập kế hoạch kiểm tốn cơng việc khơng đơn giản, mặt đòi hỏi kiểm tốn viên phải có trình độ chun mơn cao, mặt khác đòi hỏi phải có phối hợp phận chức khác Ba giai đoạn kiểm tốn Báo cáo tài chính: Giai đoạn I: Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán Giai đoạn II: Thực kế hoạch kiểm toán Giai đoạn III: Hồn thành kiểm tốn cơng bố Báo cáo kiểm tốn Để hiểu rõ quy trình lập kế hoạch kiểm tốn, đồng thời lập kế hoạch kiểm toán cách khoa học thống theo chuẩn mực chung thừa nhận rộng rãi, người ta lại chia lập kế hoạch kiểm toán thành ba phận:  Kế hoạch chiến lược  Kế hoạch tổng thể  Chương trình kiểm tốn Các phận kế hoạch kiểm toán phụ thuộc vào đặc trưng kiểm toán Kế hoạch chiến lược định hướng bản, nội dung trọng tâm phương pháp tiếp cận chung kiểm toán cấp đạo lập dựa hiểu biết tình hình hoạt động mơi trường kinh doanh đơn vị kiểm toán Theo hướng dẫn Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 300 - từ điểm 14 đến điểm 17:  Cuộc kiểm tốn lớn quykiểm tốn Báo cáo tài tổng hợp ( báo cáo tài hợp nhất) Tổng cơng ty, có nhiều cơng ty đơn vị trực thuộc loại hình khác loại hình kinh doanh  Cuộc kiểm tốn có tính chất phức tạp kiểm tốn có dấu hiệu tranh chấp, kiện tụng nhiều hoạt động mà kiểm tốn viên Cơng ty kiểm tốn chưa có nhiều kinh nghiệm  Cuộc kiểm tốn địa bàn rộng kiểm tốn đơn vị có nhiều đơn vị cấp nằm nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, kể chi nhánh nước ngồi  Kiểm tốn Báo cáo tài nhiều năm Cơng ty kiểm tốn ký hợp đồng kiểm tốn cho số năm tài liên tục, ví dụ từ năm 2005 đến 2007 Kế hoạch chiến lược sở lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, sở đạo thực soát xét kết kiểm toán Việt Nam nhập WTO, xuất phát từ quy định nhà nước đối tượng kiểm toán bắt buộc mà số lượng khách hàng Cơng ty kiểm tốn ngày tăng theo Để đảm bảo chất lượng kiểm tốn, bắt buộc phải có hướng dẫn cụ thể việc lập kế hoạch kiểm toán cho đối tượng phức tạp, quy mô lớn, địa bàn rộng… Do đó, khái niệm nội dung lập kế hoạch chiến lược đời nhằm thoả mãn u cầu Kế hoạch kiểm tốn tổng thể việc cụ thể hoá kế hoạch chiến lược phương pháp tiếp cận chi tiết nội dung, lịch trình phạm vi dự kiến thủ tục kiểm toán Mục tiêu việc lập kế hoạch kiểm toán tổng thể để thực cơng việc kiểm tốn cách có hiệu thời hạn Dựa vào khái niệm trên, thấy kế hoạch kiểm toán tổng thể trước hết phải đảm bảo chức cụ thể hoá, chi tiết hoá kế hoạch chiến lược lập ban đầu Tuy nhiên, khách hàng mà cơng ty kiểm tốn khơng lập kế hoạch chiến lược (vì xét thấy khơng cần thiết), lập kế hoạch tổng thể bước công việc cần thực Do đó, kế hoạch kiểm tốn tổng thể phải cung cấp hiểu biết tình hình kinh doanh khách hàng, vấn đề liên quan đến Báo cáo tài (chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán mà khách hàng áp dụng), vùng rủi ro chủ yếu đơn vị khách hàng, hệ thống kiểm sốt nội Từ đó, xác định mục tiêu kiểm toán phương pháp tiếp cận, dự kiến nhân thời gian tiến hành… Về khái niệm chương trình kiểm tốn: Theo Từ điển Tiếng Việt, chương trình “ dự kiến hoạt động việc, khoản theo thứ tự” Như vậy, xét mức độ chi tiết chương trình chi tiết so với kế hoạch Có thể hiểu chương trình kiểm tốn tồn dẫn cho kiểm toán viên trợ lý kiểm toán tham gia vào cơng việc kiểm tốn phương tiện ghi chép theo dõi, kiểm tra tình hình thực kiểm tốn Chương trình kiểm tốn dẫn mục tiêu kiểm tốn phần hành, nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán cụ thể thời gian ước tính cần thiết cho phần hành 1.2 Vị trí lập kế hoạch kiểm tốn quy trình kiểm tốn Báo cáo tài Kế hoạch kiểm tốn giai đoạn khơng thể thiếu chi phối tới chất lượng, hiệu chung toàn kiểm toán Ý nghĩa thể số điểm sau:  Kế hoạch kiểm toán giúp kiểm toán viên thu thập chứng kiểm tốn đầy đủ có giá trị Các chứng sở để kiểm tốn viên đưa ý kiến xác đáng tính trung thực hợpBáo cáo tài kiểm tốn Từ kiểm tốn viên hạn chế sai sót, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu công việc giữ uy tín nghề nghiệp với khách hàng  Kế hoạch kiểm toán giúp kiểm toán viên phối hợp hiệu với phối hợp hiệu với phận có liên quan khác kiểm tốn nội bộ, chun gia bên ngồi… Qua đó, kiểm tốn viên tiến hành kiểm tốn theo chương trình lập với chi phí mức hợp lý, tăng cường sức cạnh tranh cho Công ty kiểm tốn giữ uy tín với khách hàng  Trên sở kế hoạch kiểm toán lập, kiểm toán viên thống với khách hàng nội dung công việc thực hiện, thời gian tiến hành kiểm toán trách nhiệm bên… Do đó, kế hoạch kiểm tốn phù hợp giúp Cơng ty kiểm tốn tránh bất đồng với khách hàng  Ngoài ra, vào kế hoạch kiểm toán lập, kiểm toán viên kiểm sốt đánh giá chất lượng cơng việc kiểm tốn thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hiệu kiểm tốn, từ thắt chặt mối quan hệ Cơng ty kiểm tốn với khách hàng Trình tự lập kế hoạch kiểm toán 2.1 Lập kế hoạch chiến lược Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 300 - Kế hoạch kiểm toán: “ Kế hoạch chiến lược phải lập cho kiểm toán lớn quy mơ, tính chất phức tạp, địa bàn rộng kiểm tốn Báo cáo tài nhiều năm” Nội dung bước công việc kế hoạch chiến lược: Đối với khách hàng kiểm tốn mà Cơng ty kiểm toán xét thấy cần phải lập kế hoạch chiến lược, coi kế hoạch chiến lược sở có ảnh hưởng tới tồn quy trình lập kế hoạch kiểm tốn sau Kế hoạch kiểm tốn tổng thể sau lập dựa kế hoạch chiến lược, chương trình kiểm toán lập dựa kế hoạch kiểm toán tổng thể Do đó, kế hoạch chiến lược phải đảm bảo cung cấp hiểu biết tối thiểu khách hàng để từ đề bước cơng việc cần tiến hành thời gian thực kiểm tốn Tám bước cơng việc kế hoạch chiến lược: Thứ nhất: Tìm hiểu tình hình kinh doanh khách hàng: Tổng hợp thông tin lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, quy trình cơng nghệ, tổ chức máy quản lý thực tiễn hoạt động đơn vị Đặc biệt lưu ý đến nội dung chủ yếu như: Động lực cạnh tranh, phân tích thái cực kinh doanh doanh nghiệp yếu tố sản phẩm, thị trường tiêu thụ, giá hoạt động hỗ trợ sau bán hàng… Thứ hai: Xác định vấn đề liên quan đến Báo cáo tài như: chế độ kế tốn, chuẩn mực kế toán áp dụng, yêu cầu lập Báo cáo tái quyền hạn Cơng ty Thứ ba: Xác định vùng rủi ro chủ yếu doanh nghiệp ảnh hưởng tới Báo cáo tài (đánh giá ban đầu rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát) Thứ tư: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội Thứ năm: Xác định mục tiêu kiểm toán trọng tâm phương pháp tiếp cận kiểm toán Thứ sáu: Xác định nhu cầu hợp tác chuyên gia như: Chuyên gia tư vấn pháp luật, kiểm toán viên nội bộ, kỹ sư xây dựng, kỹ sư nông nghiệp… Thứ bảy: Dự kiến nhóm trưởng thời gian thực Thứ tám: Giám đốc duyệt thông báo kế hoạch chiến lược phê duyệt, trưởng nhóm kiểm tốn lập kế hoạch kiểm tốn tổng thể chương trình kiểm tốn 2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể “Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải lập cho kiểm tốn, mơ tả phạm vi dự kiến cách thức tiến hành cơng việc kiểm tốn” Như vậy, kế hoạch kiểm toán bắt buộc phải lập cho kiểm tốn Nói cách khác, kế hoạch kiểm tốn lập duyệt kim nam cho hoạt động nhóm kiểm tốn sau Tuy nhiên, Cơng ty kiểm tốn có hệ thống phương pháp luận riêng, khách hàng lại có đặc trưng riêng cho thời điểm kinh doanh định Do đó, khơng có khn mẫu cụ thể lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Cơng ty kiểm tốn, áp dụng cho tất khách hàng thời điểm Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mặt quy định kế hoạch kiểm toán tổng thể phải đầy đủ, chi tiết làm sở để lập chương trình kiểm tốn, mặt khác hình thức nội dung kế hoạch kiểm toán tổng thể thay đổi tuỳ theo quy mơ khách hàng, tính chất phức tạp cơng việc kiểm toán, phương pháp kỹ thuật kiểm toán đặc thù kiểm toán viên sử dụng Lập kế hoạch kiểm toán (Bao gồm kế hoạch kiểm toán tổng thể chương trình kiểm tốn) gồm sáu bước cơng việc miêu tả theo sơ đồ sau: Sơ đồ 01 Lập kế hoạch kiểm toán thiết kế chương trình kiểm tốn Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm tốn Thu thập thông tin sở Đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm tốn Thu thập thơng tin nghĩa vụ pháp lý khách hàng thực thủ tục phân tích Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm sốt Soạn thảo chương trình kiểm tốn 2.2.1 Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm tốn Quy trình kiểm tốn bắt đầu kiểm tốn viên Cơng ty kiểm tốn thu nhận khách hàng Có thể hiểu cách khái quát trình thu nhận khách hàng bao gồm hai giai đoạn: Thứ nhất, liên lạc với khách hàng; thứ hai, khách hàng có nhu cầu kiểm soát, xem xét khả chấp nhận yêu cầu Trên sở chấp nhận khách hàng tiến hành lập kế hoạch kiểm toán Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm tốn bao gồm cơng việc sau: Thứ nhất: Đánh giá khả chấp nhận kiểm toán Kiểm toán viên phải đánh giá xem việc chấp nhận khách hàng hay tiếp tục kiểm toán cho khách hàng cũ có làm tăng rủi ro cho hoạt động kiểm toán viên hay làm hại đến uy tín Cơng ty kiểm tốn hay khơng Để có nhận định xác, cần tiến hành công việc sau đây:  Xem xét hệ thống kiểm sốt chất lượng Vì thân đời kiểm toán từ đầu chứa đựng yếu tố hướng tới chuẩn mực, việc kiểm sốt chất lượng kiểm tốn u cầu khơng thể thiếu Vai trò kiểm tốn Báo cáo tài trước hết cung cấp cho bên hữu quan người quan tâm đến ý kiến 10 năm 2005 2006 3.5 Tổng hợp phổ biến kế hoạch kiểm toán Sau thực tất cơng việc trên, trưởng nhóm kiểm tốn tiến hành công việc cuối giai đoạn lập kế hoạch tổng hợp kế hoạch kiểm tốn Bảng tổng hợp kế hoạch kiểm toán thường bao gồm nội dung chủ yếu sau:  Những thông tin hoạt động khách hàng: Tên, trụ sở chính… chế độ tài kế tốn, tình hình hoạt động kinh doanh, thay đổi hoạt động kinh doanh khách hàng ảnh hưởng đến q trình kiểm tốn…  Hiểu biết hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội hai mặt thiết kế hoạt động  Đánh giá rủi ro xác định mức độ trọng yếu  Phương pháp kiểm toán khoản mục: Kiểm tra chọn mẫu, kiểm tra khoản mục chủ yếu, kiểm tra toàn  Nội dung, lịch trình, phạm vi thủ tục kiểm tốn  Sự phối hợp, đạo, giám sát, kiểm tra việc thực triển khai kế hoạch kiểm toán Bảng tổng hợp lưu vào hồ sơ kiểm tốn, phổ biến tới thành viên nhóm kiểm toán để thành viên nắm vững kế hoạch kiểm tốn góp phần thực kiểm tốn có chất lượng hiệu 87 Biểu 21 Bảng tổng kết kế hoạch kiểm tốn tổng hợp phân cơng công việc Khách hàng: Công ty A Người lập: Ngày: Năm tài chính: 2006 Người sốt xét: Ngày: I NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KỸ THUẬT Những thông tin chung khách hàng: Tên công ty: Công ty A Trụ sở chính: Tỉnh H Điện thoại: Quyết định thành lập: Ngành nghề hoạt động: Số vốn đầu tư: Thời gian hoạt động: Ban Giám đốc: Tóm tắt quy chế kiểm soát nội bộ: Đánh giá trọng yếu rủi ro: Căn kết phân tích sốt xét sơ Báo cáo tài tìm hiểu hoạt động kinh doanh khách hàng để xem xét mức độ ảnh hưởng tới việc lập Báo cáo tài góc độ: - Hệ thống kế tốn áp dụng: chế độ kế toán cũ - Đội ngũ nhân viên kế toán yếu - Yêu cầu báo cáo: Bình thường - Thay đổi nhà cung cấp: Khơng Rủi ro xảy ảnh hưởng tới khoản mục sau: TSCĐ, Công nợ phải trả, phải thu Phương pháp kiểm toán khoản mục: Kiểm tra chọn mẫu, kiểm tra khoản mục chủ yếu, kiểm tra chứng từ II NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HẬU CẦN 88 Thời gian thực kiểm toán - Kiểm toán khách hàng - Tổng hợp, lập Báo cáo kiểm toán - Gửi dự thảo Báo cáo kiểm toán đượ kiểm toán - Thảo luận - Phát hành Báo cáo thức Nhóm kiểm tốn Phân cơng nhiệm vụ nhóm kiểm tốn Chi phí kiểm tốn phương tiện làm việc KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2006 CỦA CƠNG TYA I Những thơng tin chung khách hàng II Kế hoạch kiểm toán nội dung kiểm toán III Nhóm kiểm tốn phân cơng cơng việc Nhóm kiểm tốn Vũ Ngọc Án Giám đốc Bà Đồn Thị An Chủ nhiệm kiểm tốn Bà Lê Thị Luyến Phó chủ nhiệm kiểm tốn Ơng Nguyễn Vương Quốc Kiểm tốn viên Ơng Lê Văn Dũng Kiểm toán viên Bà Nguyễn Mai Hoa Trợ lý kiểm tốn Phân cơng cơng việc Cơng việc 2.1 Kiểm soát chung Thực - Soát xét file kiểm toán An - Soát xét Báo cáo kiểm toán Án - … - Lập Báo cáo kiểm toán Luyến 89 2.2 Phụ trách thực kiểm toán - Lập kế hoạch kiểm tốn Luyến - Tìm hiểu đánh giá tình hình Quốc hoạt động kinh doanh - Tổng hợp file kiểm toán kết kiểm toán An - Lập Báo cáo kiểm toán - … - Thảo luận thống với khách hàng vấn đề An 2.3 Kế hoạch kiểm toán phần hành chi tiết Hoa - Kiểm tra tài khoản tiền Quốc - Kiểm tra tài khoản doanh thu, thuế GTGT Luyến - Kiểm tra tài khoản công nợ - … Phê duyệt Người lập Giám đốc Kiểm toán viên Vũ Ngọc Án Đoàn Thị An Phần III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬPKẾ HOẠCH KIỂM TỐN DO CƠNG TY HỢP DANH KIỂM TỐN VIỆT NAM THỰC HIỆN 90 Nhận xét chung công tác lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài CPA VIETNAM thực 1.1 Công tác lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo Tài tn thủ chuẩn mực kiểm tốn Nói chung thực tế cơng tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC CPA VIETNAM tuân thủ quy định chung Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Quốc tế CPA VIETNAM áp dụng Chuẩn mực kiểm toán cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế khách hàng, quykiểm tốn nhằm làm giảm rủi ro kiểm tốn đến mức chấp nhận Mục đích cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn giới hạn rủi ro để thiết kế thủ tục kiểm tốn thích hợp hiệu Công ty đặc biệt coi trọng công tác tách thành quy trình riêng hệ thống quy trình thực kiểm tốn Quy trình lập kế hoạch kiểm toán thực bản, theo Chuẩn mực kiểm toán từ khâu quy trình Chương trình kiểm tốn Cơng ty xây dựng thành chương trình kiểm tốn mẫu, áp dụng cho chủ thể kiểm tốn Chương trình kiểm tốn tn thủ theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300: Trong chương trình kiểm tốn ln đảm bảo nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán cần thiết Cơng tác xây dựng chương trình kiểm tốn Công ty dựa kết việc đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát mức độ đảm bảo phải đạt thông qua thử nghiệm Dựa sở đó, kiểm tốn viên CPA VIETNAM ln xem xét đến khía cạnh trọng yếu tiến hành thiết kế chương trình kiểm tốn phù hợp cho khách hàng 91 1.2 Những khó khăn thuận lợi thực tiễn lập kế hoạch kiểm toán CPA VIETNAM 1.2.1 Thuận lợi Cơng ty có nguồn nội lực dồi dào, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, đào tạo từ lý thuyết đến thực tế sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu chất lượng cho kiểm toán Thực tế, CPA VIETNAM nhiều khách hàng biết đến tin tưởng Môi trường hoạt động công ty nét đặc trưng mạnh công ty Với mơi trường làm việc chun nghiệp, phát huy tối đa tính động kiểm tốn viên Điều quan trọng kiểm toán viên Ngay từ giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch, kiểm tốn viên phải chủ động tìm hiểu thông tin khách hàng qua phương tiện thông tin khác Thuận lợi tiếp từ phía khách hàng, phần lớn khách hàng thường niên Điều chứng tỏ khách hàng tin tưởng vào chất lượng dịch vụ kiểm tốn mà cơng ty cung cấp 1.2.2 Khó khăn Cơng ty có đội ngũ kiểm tốn viên động, có trình độ mặt trình độ khơng đồng Hàng năm cơng ty có tuyển thêm số lượng nhân viên lớn, nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế Vì vậy, CPA VIETNAM phải nhiều thời gian, kinh phí để đào tạo đội ngũ nhận viên Từ phía khách hàng, khách thể kiểm tốn mới, CPA VIETNAM chưa có hiểu biết nhiều họ, chí có số khách hàng gây khó dễ q trình kiểm toán viên tiến hành kiểm toán đơn vị Do đối tượng khách hàng công ty đa dạng nên việc làm quen với khách hàng nhóm kiểm toán thực tế khách hàng gặp nhiều khó khăn 92 Từ phía chế độ , sách nhà nước: Kiểm tốn ngành mẻ Việt Nam nên q trình hồn thiện khung pháp lý Do gây khó khăn cho tất cơng ty kiểm toán hoạt động thị trường Việt Nam Đây xu chung cho phát triển ngành nghề nên cơng ty kiểm tốn phải chủ động khắc phục, tuân thủ ủng hộ sách mới, hợp lý để hình thành thị trường kiểm toán độc lập, chuyên nghiệp Việt Nam Ưu điểm tồn công tác lập kế hoạch kiểm toán CPA VIETNAM 2.1 Ưu điểm Về cách thức tổ chức công việc: Công tác tổ chức cơng việc quy trình lập kế hoạch kiểm tốn thực khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để chủ nhiệm kiểm toán theo dõi đánh giá chất lượng hiệu kiểm toán Về nội dung: Các phần công việc lập tương đối chi tiết đầy đủ Người không trực tiếp tham gia kiểm toán khách hàng nghiên cứu hồ sơ nắm bắt thơng tin tương đối khái quát khách thể kiểm toán quykiểm tốn Về cách thức thực hiện: Do tổ chức khoa học nên thực nhanh chóng, tiết kiệm thời gian chi phí kiểm tốn mà đảm bảo hiệu cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn 2.2 Tồn Về nội dung: Hầu hết nội dung công việc lập thành mẫu sẵn để kiểm toán viên tìm hiểu, điều gây khó khăn cho kiểm tốn viên gặp khách hàng mà mẫu cho sẵn khơng có đầy đủ mục thơng tin khách hàng Điều xảy loại hình khách hàng cơng ty cung cấp dịch vụ đa dạng Về cách thức thực hiên: Việc tìm hiểu thông tin khách hàng phương tiện thơng tin đại chúng khác gây khó khăn cho kiểm 93 tốn viên thơng tin khơng cơng bố rộng rãi Kiểm tốn viên dễ chủ động tiến hành tìm hiểu khách hàng Trong bảng tham chiếu có nhiều mục khơng kiểm tốn viên tiến hành đầy đủ có mà khơng để lại dấu phê duyệt Điều gây khó khăn cho việc theo dõi q trình kiểm tốn Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài CPA VIETNAM 3.1 Hồn thiện hồ sơ kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230 “Trong q trình kiểm tốn, kiểm tốn viên phải lập hồ sơ kiểm toán đầy đủ chi tiết cho kiểm tốn viên khác người có trách nhiệm kiểm tra đọc hiểu toàn kiểm toán Trên thực tế, hồ sơ kiểm toán năm khách hàng, kiểm tốn viên thực tồn nhiều thiếu sót: Kiểm tốn viên khơng thực đầy đủ nội dung giấy tờ làm việc có khơng để lại dấu phê duyệt thực Ban Giám đốc cần nhắc nhở kiểm tốn viên, kiểm tra việc hồn thiện hồ sơ sau kiểm toán, quy định rõ trách nhiệm thành viên nhóm kiểm tốn việc hồn thiện hồ sơ kiểm tốn nhóm kiểm tốn 3.2 Tăng cường sử dụng thơng tin phi tài Sử dụng thủ tục phân tích bước thứ tư trình tự lập kế hoạch kiểm tốn Các thủ tục phân tích có vai trò quan trọng tồn kiểm tốn Do vậy, tất kiểm toán áp dụng thủ tục phân tích Đối với số mục tiêu kiểm toán cụ thể tài khoản có số dư nhỏ, biến động cần sử dụng thủ tục phân tích thơi thu thập đủ chứng kiểm toán 94 Tuy nhiên, đa số khoản mục lại cần áp dụng thủ tục phân tích tổng hợp với trắc nghiệm trực tiếp số dư trắc nghiệm cơng việc để đạt hiệu tối đa Vai trò việc áp dụng thủ tục phân tích giúp kiểm tốn viên hiểu cơng việc kinh doanh khách hàng; bước đầu nhận diện diện sai số Báo cáo tài chính; giảm bớt trắc nghiệm trực tiếp số dư Có hai loại thủ tục phân tích phân tích ngang phân tích dọc Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài chính, kiểm tốn viên cần sử dụng thủ tục phân tích ngang kết hợp với phân tích chéo Tại CPA VIETNAM kiểm toán viên chủ yếu sử dụng thủ tục phân tích dọc để phân tích thơng tin tài Tuy nhiên, để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng sử dụng thơng tin tài bảng khai tài đủ Đơi khi, thơng tin tài khơng thể biểu đầy đủ xác tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng Thậm chí, dựa hồn tồn vào thơng tin tài dẫn đến sai lầm Bởi vậy, xu hướng kiểm toán ngày tăng cường sử dụng thông tin phi tài kiểm tốn Báo cáo tài nhằm đảm bảo chất lượng kiểm tốn Những phân tích CPA VIETNAM tiêu Báo cáo tài chủ yếu dừng lại việc phân tích tỷ suất tài Chúng ta nên mở rộng thơng tin tài phi tài ngành liên quan Ví dụ: trình lập kế hoạch kiểm tốn cho Cơng ty X, kiểm toán viên CPA thực phân tích dựa tỷ suất với tiêu Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh mà khơng thực phân tích ngang Khi tiến hành phân tích ngang để so sánh với ngành, kiểm toán viên thu tiêu hang tồn kho sau: Chỉ tiêu Công ty X 2005 Ngành 2006 2005 2006 95 Hệ số quay vòng hàng 6.03 7.43 5.79 7.83 tồn kho Nếu nhìn vào hai tỷ lệ qua hai năm Cơng ty X tình hình ổn định Khi tiến hành so sánh với ngành tình hình cơng ty lại xấu Vào năm 2005 công ty thực tốt, ngành Đến năm 2006 công ty khơng đạt mức chung ngành Qua đó, kiểm tốn viên phán đốn nguyên nhân xuống công ty bị phần thị trường, phát sinh chi phí bất thường … Lợi ích quan trọng tiến hành so sánh với ngành giúp kiểm tốn viên hiểu rõ tình hình kinh doanh khách hàng, nhận biết dấu hiệu khả thất bại tài chính, đánh giá cấu trúc tài khả tốn khách hàng Vì vậy, trình lập kế hoạch kiểm tốn, kiểm tốn viên cần tích cực mở rộng thủ tục phân tích thơng tin tài phi tài đặc trưng liên quan đến lĩnh vực mà khách hàng hoạt động CPA VIETNAM cần thu thập xây dựng hệ thống thông tin tài quan trọng cho ngành cụ thể Để thực điều này, CPA VIETNAM cần tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên Công ty nên xây chiến lược đào tạo nhân viên, người có khả lập kế hoạch kiểm tốn (chủ nhiệm kiểm toán, kiểm toán viên cao cấp…) 3.3 Bổ sung trình tự kiểm tốn hoạt động đặc thù Trong tương lai, số lượng loại hình khách hàng có nhu cầu kiểm tốn lớn đa dạng Do để thu hút khách hàng, Cơng ty kiểm tốn nên xây dựng trình tự lập kế hoạch kiểm toán chuyên sâu cho ngành cụ thể Bên cạnh đó, đội ngũ cơng ty kiểm toán gia tăng, cạnh tranh thị trường kiểm tốn độc lập ngày gay gắt Vì thế, chương trình kiểm tốn ưu việt hẳn lợi cạnh tranh 96 Để trợ giúp cho kiểm toán viên việc lựa chọn thủ tục kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán chi tiết khoản mục Báo cáo tài chính, CPA VIETNAM thiết kế chương trình kiểm tốn mẫu bao gồm thủ tục kiểm tra chi tiết thường sử dụng để kiểm tra sai sót tiềm tàng khoản mục Báo cáo tài Tuy vậy, có khác loại hình doanh nghiệp Để giúp cho kiểm toán tiến hành cách thống loại hình doanh nghiệp, Công ty cần thiết lập số chương trình kiểm tốn cụ thể áp dụng cho khách hàng đặc thù Điều giúp giảm bớt chi phí tiết kiệm thời gian thực thử nghiệm khơng cần thiết, tăng tính cạnh tranh với cơng ty khác Giải pháp hồn thiện đòi hỏi phải có thời gian để chuẩn bị thực Có thể phân chia thành cơng việc sau: Thứ nhất: Trong trình làm việc, chủ nhiệm kiểm toán kiểm toán viên cao cấp bước tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm lĩnh vực kiểm tốn cụ thể từ đưa đề xuất xây dựng chương trình kiểm tốn phù hợp Thứ hai: Song song với trình xây chương trình kiểm toán cho lĩnh vực cụ thể việc đào tạo nhân viên để thử nghiệm chương trình kiểm toán cho đối tượng khách hàng chọn lựa Thứ ba: Hồn thiện chương trình kiểm tốn áp dụng nhuần nhuyễn Công ty 3.4 Phương pháp đánh giá rủi ro kiểm soát Đối với khách hàng thường niên, năm tài mà khơng có thay đổi đáng kể Ban lãnh đạo thơng thường hệ thống kiểm sốt nội kiểm toán viên CPA VIETNAM đánh giá cao Đối với khách hàng tiềm năng, chưa có kinh nghiệm năm rõ hẹ 97 thống kiểm soát nội họ nên kiểm toán viên thường đánh giá hệ thống kiểm soát nội có độ tin cậy thấp Việc đánh chưa thoả đáng Khách hàng thường niên kiểm toán viên đưa tư vấn mặt hạn chế hệ thống kiểm soát nội Họ cần có thời gian, cân nhắc hiệu thu chi phí bỏ để điều chỉnh theo tư vấn kiểm tốn viên Do đó, ý kiến mà kiểm toán viên đưa dựa vào hệ thống kiểm soát nội điều chỉnh giá trị Với khách hàng mới, kiểm toán viên cho hệ thống kiểm soát nội có độ tin cậy thấp, họ tăng cường thủ tục kiểm tra chi tiết, dẫn đến việc tốn nhiều thời gian chi phí Như vậy, phương pháp xác định rủi ro kiểm soát Cơng ty khách hàng u cầu kiểm tốn viên phải tập trung vào hạn chế, yếu hệ thống mà kiểm toán viên xác định (với khách hàng cũ) Đối với khách hàng tiềm năng, phải đánh giá mức độ tin cậy hệ thống kiểm sốt nội dựa thơng tin thu thập được, tuân thủ nguyên tắc thận trọng qua trình soát xét 98 KẾT LUẬN Trong điều kiện Việt Nam nhập WTO, hoạt động kiểm toán ngày khẳng định vai trò kinh tế quốc dân Hoạt động kiểm tốn khơng đem lại cho người sử dụng thơng tin tài tin cậy mà giúp cho doanh nghiệp khắc phục thiếu sót cơng tác quản lý tài việc chấp hành luật lệ kinh tế tài chính, góp phần lành mạnh hố mơi trường tài Việc lập kế hoạch kiểm tốn cách khoa học hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng kiểm toán, giảm bớt rủi ro kiểm tốn Với việc khơng ngừng tự hồn thiện cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn nói riêng dịch vụ cung cấp nói chung, CPA VIETNAM ln khẳng định uy tín nghề nghiệp mình, tạo tin cậy khách hàng Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lập kế hoạch kiểm tốn Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Việt Nam giúp em hiểu sâu thực tế, bổ sung vốn lý luận em học nhà trường Do hạn chế thời gian, kiến thức, trình độ chuyên môn nên viết em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, bảo thầy để viết em hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn Thạc sỹ Phan Trung Kiên, Ban lãnh đạo Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Việt Nam anh chị kiểm tốn viên giúp đỡ em hồn thiện Báo cáo Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2007 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kiểm tốn Tài chính, NXB Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Tạp chí kiểm tốn số năm 2006 Tạp chí kiểm tốn số năm 2006 Giáo trình Kiểm tốn, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn Tốt nghiệp K43 Luận văn Tốt nghiệp K44 Chuẩn mực Kiểm toán Số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán, Quyết định Số 143/2001/QĐ – BTC, ngày 24/12/2001 Chuẩn mực Kiểm toán Số 400 – Đánh giá rủi ro kiểm soát, Quyết định Số 143/2001/QĐ – BTC, ngày 24/12/2001 Chuẩn mực Kiểm toán Số 210 - Hợp đồng kiểm toán, Quyết định số 143/2001/QĐ –BTC, ngày 24/12/2001 10.Các FILE kiểm toán CPA VIETNAM 11.Trang web Kiểm toán Nhà nước: www.kiemtoannn.gov.vn 100 101 ... VỀ QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khái niệm vai trò Lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài 1.1 Khái niệm kế hoạch lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán. .. tin Báo cáo tài chính, cung cấp th ng tin liên quan đến Báo cáo tài Kiểm tốn viên có trách nhiệm đưa ý kiến độc lập Báo cáo tài dựa kết kiểm tốn  Hình th c th ng báo kết kiểm toán: Kết kiểm toán. .. tốn Báo cáo tài chính: Giai đoạn I: Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán Giai đoạn II: Th c kế hoạch kiểm tốn Giai đoạn III: Hồn th nh kiểm tốn cơng bố Báo cáo kiểm tốn Để hiểu rõ quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam th , Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam th , DR = DAR / IR * CR, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN, Biểu 09. Mẫu soát xét hệ thống kế toán của Công ty A, Biểu 17. Mô hình đánh giá rủi ro phát hiện, Rủi ro chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay