Tính toán dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 2012, tiêu chuẩn châu âu EN 1992 1 1 và tiêu chuẩn của hoa kỳ ACI 318 ( Luận văn thạc sĩ)

92 99 3
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:30

Tính toán dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 2012, tiêu chuẩn châu âu EN 1992 1 1 và tiêu chuẩn của hoa kỳ ACI 318 ( Luận văn thạc sĩ)Tính toán dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 2012, tiêu chuẩn châu âu EN 1992 1 1 và tiêu chuẩn của hoa kỳ ACI 318 ( Luận văn thạc sĩ)Tính toán dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 2012, tiêu chuẩn châu âu EN 1992 1 1 và tiêu chuẩn của hoa kỳ ACI 318 ( Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGUYỄN HỒNG BẮC TÍNH TỐN DẦM TƠNG CỐT THÉP THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5574-2012, TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU EUROCODE 1992-1-1 TIÊU CHUẨN HOA KỲ ACI 318 Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Cơng trình Dân dụng & Cơng nghiệp Mã số: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ THANH HUẤN Hải Phòng, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn với đề “Tính tốn Dầm tơng cốt thép theo TCVN 5574-2012, tiêu chuẩn Châu Âu EN.1992-1-1 tiêu chuẩn Hoa Kỳ ACI 318” riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Bắc MỤC LỤC MỞ ĐẦU:……………………………………………….… ….………………….….…… (6) Tính cấp thiết đề tài: …………………………………… ….… …… (6) Mục tiêu nghiên cứu đề tài ………………….………… … .…… (7) Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài…………… …… ….… (7) Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu…………………….….… … (7) Bố cục luận văn……………………………………………… ….……… (7) CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ TÔNG CỐT THÉP……………….……………… …… … (8) 1.1.1 Tính chất tơng cốt thép…………………….……………….…… (8) 1.1.2 Phân loại: ………………………………………… ………… ……… (8) 1.1.3 Ưu khuyết điểm tông cốt thép: ………………… ……… (10) 1.1.4 Phạm vi ứng dụng xu hướng phát triển: ………………………… (11) 1.2 TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU……………………………………….… (11) 1.2.1.Tính lý tông: ………… ……………… ……… … (12) 1.2.2 Cấp độ bền mác tông: …… ……………………… …… (14) 1.2.3 Tínhcốt thép: ……………………………… ……… (15) 1.2.4 tông cốt thép: ………………… …………….…………………… (17) 1.3 DẦM BTCT CÁC DẠNG TIẾT DIỆN ……………….………………… … (18) 1.4 SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM ………………………… ………… .… (18) 1.4.1 Các hình thức phá hoại dầm ………………………….………… (19) 1.4.2 Trạng thái ứng suất biến dạng cấu kiện chịu uốn………………… (20) 1.5 KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM CÁC MÔ HÌNH TÍNH TỐN 1.5.1 Khả chịu cắt dầm ……………………………………….… (23) 1.5.2 Mơ hình tính tốn khả chịu cắt dầm tông ……… ….… (25) 1.6 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM 1.6.1 Ảnh hưởng nhịp chịu cắt …….……………………………… … (30) 1.5.2 Ảnh hưởng tiết diện……………………………….……………… (32) 1.6.3 Ảnh hưởng lực tác dụng dọc trục ……………………………… (32) 1.6.4 Ảnh hưởng cốt thép dọc …………………………………….….… (33) CHƢƠNG II I TÍNH TỐN DẦM TƠNG CỐT THÉP THEO CÁC TIÊU CHUẨN 2.1 TÍNH TỐN DẦM TƠNG CỐT THÉP THEO TCVN 5574-2012 2.1.1 Nguyên tắc chung (36) 2.1.2 Cấu kiện chịu uốn (38) 2.1.3 Tính tốn cấu kiện tông cốt thép theo độ bền (38) 2.1.4 Cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật, chữ T, chữ I vành khuyên (40) 3.1.5 Điều kiện hạn chế ………… ………………………………………… (44) 2.2 TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU EUROCODE 1992-1-1 2.2.1 Quan hệ ứng suất – biến dạng để thiết kế tiết diện ngang …… … (45) 2.2.2 Cường độ chịu kéo uốn: ………………… ……………………… (46) 2.3 TIÊU CHUẨN MỸ ACI 318 2.3.1Cốt thép vùng kéo nén đạt đến giới hạn chảy … … …… (49) 2.3.2 Cốt thép vùng nén chưa đạt đến giới hạn chảy fy …………… (50) II TÍNH TỐN KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM TÔNG CỐT THÉP THEO MỘT SỐ TIÊU CHUẨN 2.1 KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM THEO TIÊU CHUẨN ACI 318…… ……(51) 2.1.1 Khả chịu cắt tông …………………………… … … (51) 2.1.2 Khả chịu cắt cốt thép đai ……………………… …… … (52) 2.2 KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM THEO TIÊU CHUẨN EN:1992-1-1 2.2.1 Khả chịu cắt tông …………………………….…… … (57) 2.2.2 Điều kiện hạn chế ……………………………………… … ……… (58) 2.2.3 Khả chịu cắt cốt thép đai ………………………………… (59) 2.5 KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5574:2012 2.5.1 Tính tốn dải nghiêng chịu nén vết nứt xiên ……… … (61) 2.5.2 Tính tốn tiết diện nghiêng chịu lực cắt ………………………… … (62) 2.5.3 Tính tốn theo giáo trình kết cấu tông cốt thép ……… ………… (65) 2.6 NHẬN XÉT ………………………………………………………………………… (69) CHƢƠNG CÁC VÍ DỤ SỐ TÍNH TỐN KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CẮT CỦA DẦM BTCT TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT THEO MỘT SỐ TIÊU CHUẨN 3.1 TÍNH TỐN DIỆN TÍCH CỐT THÉP DẦM BTCT TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT 3.1.1 Theo tiêu chuẩn Việt Nam 5574:2012: ……………………………… (74) 3.1.2 Theo tiêu chuẩn Châu Âu 1992-1-1: ………………………………… (76) 3.1.3 Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ 318: ………………………………………… (77) Nhận xét: ………………………………………………………………… (79) 3.2 TÍNH TỐN CHỊU CẮT DẦM BTCT TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT ……………… (80) 3.2.1 Xác định khả chịu cắt tông ……………………………… (81) a Theo Việt Nam TCVN 5574 (Lấy C0 =2h0) ………………………… (81) b Tính theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 318-2004 ……………………… (82) c Tính theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1992-1-1 ……………… (83) Nhận xét: ……………………………………………………………… … (84) 3.2.2 Khả chịu cắt cốt đai a Tính theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012 ……………….… (84) b Tính theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 318 ………………………… … (85) c Tính theo tiêu chuẩn Châu Âu EN: 1992-1-1 ……………… ….(85) Nhận xét: ………………………………………… ……………………… (86) 3.2.3 Khả chịu cắt dầm a Tính theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012 ………………… (86) b Tính theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 318-2004 ………………… .… (86) c Tính theo tiêu chuẩn Châu Âu EN:1992-1-1………………… (87) Nhận xét:……………………………………………………………….….… (87) KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ……….…………………………………….………….… (88) TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………….… …………………….………………….… (90) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tăng trưởng nhanh kinh tế nước ta thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ phát triển ngành xây dựng số lượng đa dạng loại hình kết cấu Các kết cấu làm nhà cao tầng, nhà nhịp lớp, hệ ngày xuất nhiều Việt Nam nước giới Kết cấu tông cốt thép (BTCT) ngày sử dụng rộng rãi có hiệu Đánh giá khả chịu uốn – cắt cấu kiện nhiệm vụ quan trọng cơng tác thiết kế Trong đánh giá khả chịu uốn - cắt cấu kiện chịu uốn đặt biệt cấu kiện dầm dành nhiều quan tâm cơng tác nghiên cứu Có nhiều tác giả nghiên cứu tiết diện cấu kiện dầm khác chữ nhật, I, T, tiết diện tròn, hộp rỗng Đặc biệt dầm chữ nhật tiết diện không đổi sử dụng nhiều dầm cầu trục, dầm mái,… nhà cao tầng, việc đánh giá khả chịu lực dầm cần quan tâm nghiên cứu Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu tông cốt thép Việt Nam hành TCVN 5574:2012 khả chịu uốn- cắt dầm BTCT đáp ứng yêu cầu thiết kế nhiều yếu tố chưa xem xét, phân tích cách rõ ràng để đánh giá mức hiệu Ngồi nay, có nhiều cơng trình nước ngồi đầu tư vào nước ta, việc thiết kế tính tốn sử dụng tiêu chuẩn khác phép áp dụng Việt Nam Xuất phát từ thực tế luận văn tác giả chọn đề tài “Tính tốn Dầm tơng cốt thép theo TCVN 5574-2012, tiêu chuẩn Châu Âu EN.1992-11 tiêu chuẩn Hoa Kỳ 318” nhằm giúp cho nhà tư vấn thiết kế lưu ý sử dụng tiêu chuẩn Việt Nam nước ngồi để tính tốn kiểm tra Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu đánh giá khả chịu uốn – cắt dầm tồng cốt thép tiết diện chữ nhật, sử dụng tông thường với số tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam nước Là tài liệu tham khảo cho công tác thiết kế công tác nghiên cứu khoa khoa học Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Dầm tông cốt thép tiết diện chữ nhật sử dụng tông thường 3.2 Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi luận văn học viên nghiên cứu khả chịu lực dầm tông cốt thép (BTCT) tiết diện chữ nhật, sử dụng tông thường, theo số tiêu chuẩn Việt Nam nước Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu cách tính tốn lý thuyết so sánh kết tính tốn ví dụ số theo tiêu chuẩn Trong đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết tính tốn kết hợp khảo sát ví dụ số Bố cục luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận kiến nghị, nội dung luận văn trình bày gồm chương: Chương 1: Tổng quan kết cấu dầm tông cốt thép Chương 2: Một số tiêu chuẩn tính tốn khả chịu uốn – cắt dầm BTCT tiết diện chữ nhật Chương 3: Khảo sát ví dụ số tính toán khả chịu uốn – cắt dầm BTCT tiết diện chữ nhật theo số tiêu chuẩn CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU DẦM TÔNG CỐT THÉP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ TÔNG CỐT THÉP1 1.1.1 Tính chất tơng cốt thép tơng cốt thép vật liệu xây dựng phức hợp hai loại vật liệu tơng thép có đặc trưng học khác phối hợp chịu lực với tông loại vật liệu phức hợp bao gồm xi măng (chất kết dính), cát, sỏi đá (cốt liệu) kết lại với tác dụng nước Cường độ chịu kéo tông nhỏ cường độ chịu nén nhiều (8 -15 lần) Cốt thép loại vật liệu chịu kéo chịu nén tốt Do đặt lượng cốt thép thích hợp vào tiết diện kết cấu khả chịu lực kết cấu tăng lên nhiều Dầm tơng cốt thép có khả chịu lực lớn dầm tơng có kích thước đến gần 20 lần tơng cốt thép làm việc với do: + Bêtơng đóng rắn lại dính chặt với thép ứng lực truyền từ vật liệu sang vật liệu kia, lực dính có đảm bảo đầy đủ khả chịu lực thép khai thác triệt để + Giữa tông cốt thép khơng xảy phản ứng hóa học, hệ số giãn nở cốt thép tơng st sốt nhau:  s = 0.000012 ;  b = 0.000010-0.000015 1.1.2 Phân loại: Theo phương pháp thi cơng chia thành loại sau: tơng cốt thép tồn khối: ghép cốp pha đổ tơng cơng trình, điều đảm bảo tính chất làm việc tồn khối (liên tục) tơng, làm cho cơng trình có cường độ độ ổn định cao Phần khái niêm trích: Giáo trình Kết cấu gach đá Gạch đá cốt thép tác giả Trịnh Kim Đạm tác giả NXB Khoa học Kỹ thuật tông cốt thép lắp ghép: chế tạo cấu kiện (móng, cột, dầm, sàn, ) nhà máy, sau đem lắp ghép vào cơng trình Cách thi cơng đảm bảo chất lượng tông cấu kiện, thi công nhanh hơn, bị ảnh hưởng thời tiết, độ cứng tồn khối độ ổn định cơng trình thấp tơng cốt thép bán lắp ghép: có số cấu kiện chế tạo nhà máy, số khác đổ cơng trình để đảm bảo độ cứng tồn khối độ ổn định cho cơng trình Thường sàn lắp ghép sau, móng, cột, dầm đổ toàn khối Nếu phân loại theo trạng thái ứng suất chế tạo ta có: tông cốt thép thường: chế tạo, cốt thép trạng thái khơng có ứng suất, ngồi nội ứng suất co ngót giãn nở nhiệt tơng Cốt thép chịu ứng suất cấu kiện chịu lực ngồi (kể trọng lượng thân) Hình 1.1 Dầm tông cốt thép thường – võng xuống chịu tải + B êtông cốt thép ứng suất trước: căng trước cốt thép đến ứng suất cho phép (  sp), bng cốt thép, co lại, tạo ứng suất nén trước tiết diện tông, nhằm mục đích khử ứng suất kéo tiết diện tơng chịu lực ngồi - hạn chế vết nứt độ võng (hình 1.2) 10 ... Tôi xin cam đoan luận văn với đề Tính tốn Dầm bê tơng cốt thép theo TCVN 5574- 2 012 , tiêu chuẩn Châu Âu EN. 19 92- 1- 1 tiêu chuẩn Hoa Kỳ ACI 318 ” riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa... cắt bê tông ……………………………… ( 81) a Theo Việt Nam TCVN 5574 (Lấy C0 =2h0) ………………………… ( 81) b Tính theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 318 -2004 ……………………… (8 2) c Tính theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 19 92- 1- 1 ……………… (8 3)... … (8 4) 3.2.2 Khả chịu cắt cốt đai a Tính theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574: 2 012 ……………….… (8 4) b Tính theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 318 ………………………… … (8 5) c Tính theo tiêu chuẩn Châu Âu EN: 19 92- 1- 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 2012, tiêu chuẩn châu âu EN 1992 1 1 và tiêu chuẩn của hoa kỳ ACI 318 ( Luận văn thạc sĩ), Tính toán dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 2012, tiêu chuẩn châu âu EN 1992 1 1 và tiêu chuẩn của hoa kỳ ACI 318 ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay