Bài báo cho mục tieu 2

6 35 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:24

1.Mở đầu: Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp ở người cao tuổi. Nó sẽ là tác nhân lớn nhất gây ra gánh nặng bệnh tật toàn cầu đến năm 2030, sự thoái hóa của các tế bào não, sự già hóa của các cơ quan trong cơ thể, kết hợp với các sang chấn tâm lý có thể do môi trường, xã hội làm cho trầm cảm ở người cao tuổi có nhiều nét đặc thù riêng khác hẳn so với các lứa tuổi trẻ. Bên cạnh các triệu chứng của trầm cảm thì người cao tuổi còn có các biểu hiện cơ thể khác nhiều khi lại nổi trội, che mờ các triệu chứng của trầm cảm. Mục tiêu: Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu gồm 696 người từ 60 tuổi trở lên, nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn trực tiếp tại hộ gia đình bằng bộ câu hỏi và thang đo GDS 30 điểm với điểm cắt 1213. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN SƠN TỊNH TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2015 Đỗ Văn Diệu (1) Đoàn Vương Diễm Khánh (2) Võ Văn Thắng (3) (1) : BS CKII YTCC, khóa 2014-2016 (2) : TS Khoa YTCC-Trường Đại học Y Dược Huế (3) : PGS.TS Khoa YTCC- Trường Đại học Y Dược Huế SUMMARY The relevant factors of depression in the elderly in Son Tinh district, Quang Ngai province-2015 Introduction: Depression is a common mental disorders in the elderly It would have been the biggest cause of global burden of disease in 2030, the degeneration of brain cells, the aging of organs in the body, combined with the psychological trauma can be caused by environment, society makes depression in the elderly have many typical characteristics different from younger ages Besides the symptoms of depression, the elderly also have other physical symptoms as the dominant variety, obscured the symptoms of depression Objective: Learn the factors related to depression in the elderly in Son Tinh district, Quang Ngai province Research Methods: The sample consists of 696 people aged 60 and older, cross-sectional descriptive study, direct interviews at households using questionnaires and scales GDS 30 points with the cutting 12/13 Results: There were 11 factors related to depression in elderly prolific: Educational attainment, marital status, family composition and living arrangements, home economics, earn a living income, number who share the interest of the family apart, with chronic diseases, genetic factors, events had happened in the past 12 months, major events happen in life, low social support is weak factors related to depression in the elderly Conclusion: elements are related and linked to depression in elderly: Economic depression poor families were 2.3 times higher than the non-poor; There are two sources of income to make ends meet or pears with depression 2.5 times higher; ≤ sharers have said outside the family who suffered from depression 1.6 times higher than the elderly with persons or more; Chronic disease was 2.7 times higher depression than elderly people not suffer from chronic diseases; There are genetic factors of depression were 2.1 times higher depression than elderly without genetic factors; There are events that happened 12 months with depression greater than times higher than people without any incident; There are major events in his life were 2.5 times higher depression than elderly without any incident; Having low levels of social support, depression was 1.5 times higher than the elderly have high social support TÓM TẮT 1.Mở đầu: Trầm cảm rối loạn tâm thần thường gặp ở người cao tuổi Nó tác nhân lớn gây gánh nặng bệnh tật tồn cầu đến năm 2030, thối hóa tế bào não, già hóa quan thể, kết hợp với sang chấn tâm lý mơi trường, xã hội làm cho trầm cảm ở người cao t̉i có nhiều nét đặc thù riêng khác hẳn so với lứa tuổi trẻ Bên cạnh triệu chứng trầm cảm người cao t̉i có biểu thể khác nhiều lại nổi trội, che mờ triệu chứng trầm cảm Mục tiêu: Tìm hiểu yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu gồm 696 người từ 60 tuổi trở lên, nghiên cứu mô tả cắt ngang, vấn trực tiếp hộ gia đình câu hỏi thang đo GDS 30 điểm với điểm cắt 12/13 Kết quả: Có 11 yếu tố liên quan đến trầm cảm ở gười cao t̉i: Trình độ học vấn, tình trạng nhân, kết cấu gia đình hồn cảnh sống, kinh tế gia đình, nguồn thu nhập kiếm sống, số người chia sẻ tâm ngồi người gia đình, mắc bệnh mạn tính, yếu tố di truyền, biến cố vừa xảy 12 tháng vừa qua, biến cố lớn xảy đời, hỗ trợ xã hội thấp yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao t̉i Kết luận: có ́u tố có mối liên quan liên hệ đến trầm cảm ở người cao t̉i: Kinh tế gia đình nghèo bị trầm cảm cao gấp 2,3 lần khơng nghèo; Có từ hai nguồn thu nhập trở lê để đủ kiếm sống bị trầm cảm cao gấp 2,5 lần; Có ≤ người chia sẻ tâm ngồi người gia đình bị trầm cảm cao gấp 1,6 lần so với người cao t̉i có từ người trở lên; Có bệnh mạn tính bị trầm cảm cao 2,7 lần so với người cao t̉i khơng mắc bệnh mạn tính; Có yếu tố di truyền bệnh trầm cảm bị trầm cao gấp 2,1 lần so với người cao tuổi yếu tố di truyền; Có biến cố xảy 12 tháng qua bị trầm cảm cao gấp lần so với người khơng có biến cố nào; Có biến cố lớn đời bị trầm cảm cao gấp 2,5 lần so với người cao t̉i khơng có biến cố nào; Có mức hỗ trợ xã hội thấp bị trầm cảm cao gấp 1,5 lần so với người cao t̉i có hỗ trợ xã hội cao Đặt vấn đề: Trầm cảm loại rối loạn tâm thần thường gặp ở người cao tuổi với tỷ lệ xấp xỉ 20% ở người 65 tuổi [6] Người mắc trầm cảm mối nguy hại cho cộng đồng, đa số trường hợp giết người tự tử sau thủ phạm mắc phải chứng trầm cảm [4] Năm 2020, trầm cảm đứng thứ danh sách nguyên nhân gây tàn tật tác nhân lớn gây gánh nặng bệnh tật toàn cầu đến năm 2030 [2] Bên cạnh triệu chứng trầm cảm người cao t̉i có biểu thể khác nhiều lại nổi trội, che mờ triệu chứng trầm cảm [1].Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi cao Theo tác giả Bhamani M.A cộng (2013) thành phố Karachi Cộng hòa Hồi giáo Pakistan 40,6% [8], thành phố Huế (2013) 28,4% [3] Trên thực tế 90% người cao t̉i có biểu trầm cảm mà khơng chẩn đốn điều trị thỏa đáng [1], [7], nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi, giai đoạn tiến hành nghiên cứu với mục tiệu: Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Người 60 tuổi trở lên sinh sống địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang Cỡ mẫu tính theo công thức ước lượng tỉ lệ quần thể n = p(1- p) Z2(α/2) X D d Trong đó: p: Tỷ lệ TC ở NCT cộng đồng, chọn p=28,4% theo nghiên cứu tương tự Nguyễn Hoàng Thùy Linh cộng TP Huế (2013) [5] d=0,05 α: Mức ý nghĩa thống kê, chọn α=0,05 Z(α/2)=1,96 giá trị thu từ bảng Z tương ứng với giá trị α chọn.D: Hệ số thiết kế Thay vào công thức ta tính cỡ mẫu nghiên cứu là: 0,284 x (1-0,284) n = 3,84 x X D = 312,3X D 0,05 Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng tỷ lệ, cỡ mẫu nhân với hệ số thiết kế D=2: n = 313 x = 626 Chúng chọn 696 người để tránh thiếu mẫu nghiên cứu (thêm 10% cỡ mẫu) - 2.3 Phương pháp chọn mẫu áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng tỷ lệ: Cỡ mẫu tầng tính theo công thức: Ni ni = n N Trong đó: ni : Cỡ mẫu tầng i n: Cỡ mẫu tất cả tầng Ni: Người cao tuổi tầng i N: Người cao tuổi quần thể nghiên cứu Chọn xã /11 xã đại diện cho tầng là: Tịnh Đơng, Tịnh Minh, Tịnh Hà, Tịnh Trà, Tịnh Phong cỡ mẫu tính tương ứng - Chọn người cao tuổi điều tra theo cách chọn ngẫu nhiên hệ thống tương ứng với xã - Phương pháp thu thập số liệu công cụ nghiên cứu: + Chọn điều tra viên tham gia thu thập số liệu Bác sĩ Y sĩ ở Trung tâm Y tế Dự phòng huyện phụ trách sức khỏe tâm thần; Y, Bác sĩ chuyên trách sức khỏe tâm thần ở Trạm Y tế xã nghiên cứu y tế thôn + Phỏng vấn trực tiếp đối tượng tham gia nghiên cứu hộ gia đình câu hỏi in sẳn thang đo GDS-30 điểm - Xử lý số liệu phần mền SPSS 16.0 Kết bàn luận Bảng 3.1 Mơ hình hồi quy đa biến logistic kiểm định yếu tố liên quan đến trầm cảm người cao tuổi Khoảng tin cậy Ý nghĩa Biến độc lập OR 95% của OR thống kê (p) Kinh tế gia đình Khơng nghèo (Trung bình trở lên) Nghèo Nguồn thu nhập Từ nguồn Từ ≥2 nguồn Số người chia sẻ tâm sự ngồi gia đình Nhiều ( ≥ người) Ít hoặc khơng có ( ≤ người) 2,313
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo cho mục tieu 2, Bài báo cho mục tieu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay