Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng ( Luận văn thạc sĩ)

95 26 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:18

Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng ( Luận văn thạc sĩ) 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - LÊ MINH TUẤN QUẢN DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP Mãsố: 60.58.02.08 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HẢI PHỊNG – 2016 MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận thực tiễn luận văn Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ 1.1 Khái niệm tƣ vấn thiết kế, quản dự án 1.1.1 Khái niệm Quản dự án xây dựng 1.1.2 Khái niệm Thiết kế 1.1.2.1 Thiết kế ? 1.1.2.2 Ý nghĩa cơng tác thiết kế 1.1.2.3 Yêu cầu thiết kế xây dựng công trình 1.1.2.4 Tổ chức cơng tác thiết cơng trình xây dựng a Một số nguyên tắc thiết công trình xây dựng b Các bước thiết kế xây dựng cơng trình c Tổ chức cơng tác thiết kế xây dựng d Nội dung công tác tổ chức quản thiết kế 1.2 Thực trạngvề công tác tƣ vấn thiết kế 1.2.1 Thực trạng Việt Nam 1.2.2 Thực trạng Hải Phòng 1.3 Tình hình phát triển đầu tƣ xây dựng vàtƣ vấn thiết kế thành phố Hải phòng 1.3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Hải Phòng 1.3.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.1.2 Đặc điểm vị trí địa lý, dân số 1.3.1.3 Đặc điểm địa hình 1.3.1.4 Đặc điểm địa chất 1.3.1.5 Đặc điểm khí hậu 1.3.1.6 Đặc điểm tổ chức hành 1.3.1.7 Đặc điểm cơng ty thiết kế địa bàn Hải Phòng 1.3.2 Tình hình phát triển tƣ vấn thiết kế đầu tƣ xây dựng địa bàn Hải Phòng 1.3.2.1 Các dự án xây dựng địa bàn Hải Phòng 1.3.2.2 Phân tích vấn đề đạt tồn cần khắc phục công việc tư vấn thiết kế địa bàn Hải Phòng a Những vấn đề đạt tư vấn thiết kế Hải phòng b Những vấn đề cần khắc phục tư vấn thiết kế Hải phòng * Nguyên nhân khách quan * Nguyên nhân chủ quan 1.4 Kết luận chƣơng CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CƠ SỞ PHÁP VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ 2.1 Cơ sở pháp quản dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 2.2 Cơ sở khoa học 2.2 thuyết quản dự án 2.2.1.1 Khái niệm dự án đầu tƣ xây dựng 2.2.1.2 Khái niệm Thiết kế xây dựng 2.2.2 Phân loại dự án 2.2.3 Yêu cầu dự án đầu tƣ xây dựng 2.2.4 Mục tiêu quản dự án đầu tƣ xây dựng 2.2.5 Nguyên tắc quản dự án 2.2.6 Tổ chức quản dự án 2.2.6.1 Các hình thức tổ chức quản dự án a Hình thức Ban quản dự án chuyên ngành, Ban quản khu vực đƣợc áp dụng trƣờng hợp: dự án b Hình thức tổ chức quản lý: Ban quản dự án đầu tƣ xây dựng dự án c Hình thức tổ chức quản lý: Thuê tƣ vấn quản dự án đầu tƣ xây dựng d Hình thức tổ chức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp thực quản dự án 2.2.6.2 Quyền nghĩa vụ chủ đầu tƣ việc lập quản thực dự án đầu tƣ xây dựng 2.2.6.3 Quyền nghĩa vụ Ban quản dự án đầu tƣ xây dựng 2.2.7 Trình tự thực dự án 2.2.8 Nội dung quản thi cơng xây dựng cơng trình 2.2.8.1 Quản chất lƣợng xây dựng cơng trình a Quản chất lƣợng khảo sát b Quản chất lƣợng thiết kế xây dựng cơng trình c Quản chất lƣợng thi cơng xây dựng cơng trình 2.2.8.2 Quản tiến độ xây dựng thiết kế, thi công công trình xây dựng 2.2.8.3 Quản khối lƣợng thiết kế, thi cơng xây dựng cơng trình 2.2.8.4 Quản chi phí thiết kế, đầu tƣ xây dựng 2.2.8.5 Quản An tồn thiết kế, thi cơng xây dựng 2.2.8.6 Quản Môi trƣờng thi công xây dựng 2.2.8.7 Quản Lựa chọn nhà thầu Hợp đồng xây dựng 2.2.8.8 Quản rủi ro CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN DỰ ÁNXÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ 3.1 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực thiết kế 3.2 Nâng cao công nghệ thiết kế 3.3 Thực tốt giai đoạn chuẩn bị thiết kế 3.4 Đầu tƣ tập trung, không dàn trải 3.5 Nâng cao công tác quản chất lƣợng thiết kế 3.6 Nâng cao chất lƣợng công tác Quản khối lƣợng thiết kế 3.7 Nâng cao chất lƣợng cơng tác Quản chi phí thiết kế 3.8 Nâng cao công tác Quản tiến độ thiết kế 3.9 Thiết kế phải phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan đô thị 3.10 Nâng cao chất lƣợng công tác Quản hợp đồng , thủ tục thiết kế 3.11 Nâng cao môi trƣờng làm việc thiết kế PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LỜI NÓI ĐẦU Qua thời gian học tập nghiên cứu, giảng dạy, truyền đạt kiến thức từ thầy, cô với cố gắng, nỗ lực thân, giao nhận đề tài Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng cơng trình khóa (2013-2015) Tên đề tài: “Quản dự án giai đoạn trình thiết kế dự án xây dựng” Từ kinh nghiệm thực tế quản dự án, thiết kế cơng trình cơng cộng,dân dụng, … tích lũy thời gian công tác, học tập viết Luận văn tất tình yêu nghề, với mong muốn tìm giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản dự án xây dựng công trình giai đoạn thiết kế địa bàn thành phố Hải Phòng Với tất kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đình Thám, thầy phòng Đào tạo Đại học sau Đại học, khoa Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Trường Đại học dân lập Hải Phòng với bạn bè, đồng nghiệp, ngưởi thân gia đình đẫ động viên, ủng hộ, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành Luận văn Nhưng thời gian với hiểu biết thân nhiều hạn chế, cộng với đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng phức tạp nên vấn đề đưa Luận văn khơng tránh khỏi việc có thiếu sót Tơi mong nhận bảo, góp ý từ thầy cô người quan tâm đến lĩnh vực để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Đó giúp đỡ q báu để tơi hồn thiện q trình nghiên cứu công tác sau Một lần xin chân thành cảm ơn thầy, cô đặc biệt thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đình Thám tận tình giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Xin chân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Minh Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Quản dự án giai đoạn trình thiết kế dự án xây dựng” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng thân tôi, thực hường dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Đình Thám Các tài liệu tham khảo, số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Minh Tuấn PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài : Trong năm gần Việt Nam gia nhập tổ chức quốc tế WTO, APEC có thành tựu đáng kể phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước tăng nhanh hàng năm ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động xây dựng chiếm tỷ lệ lớn tổng ngân sách quốc gia đòi hỏi sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phát triển đồng nên dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, trường học, y tế triển khai rộng khắp nước Trong năm qua ngành xây dựng phát triển đạt trình độ tiên tiến khu vực, đáp ứng nhu cầu xây dựng nước có lực đấu thầu xây dựng nước nước nhờ ứng dụng công nghệ đại, nâng cao chất lượng lực thiết kế, thi công xây dựng thẩm mỹ kiến trúc Vì nhiều dự án có quy mơ lớn thiết kế xây dựng hồn thành đảm bảo chất lượng mang lại hiệu kinh tế cho đất nước Để hoàn thành dự án có chất lượng tốt, tiết kiệm hiệu chi phí đầu tư xây dựng tránh thiệt hại tổn thất khơng đáng có q trình quản chất lượng xây dựng gây yếu tố chất lượng công tác Tư vấn Thiết kế cơng trình xây dựng giữ vai trò quan trọng nhân tố định Để nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế xây dựng nhằm tạo cơng trình xây dựng đảm bảo yêu cầu đặt dự án, tiết kiệm chi phí đầu tư mang lại hiệu đáng kể cho Chủ đầu tư hiệu vĩ mơ cho kinh tế - xã hội Hòa chung phát triển đất nước, tốc độ phát triển thị Hải Phòng nhanh kể quy mơ, kích cỡ khơng gian thị Theo quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng thành phố đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050, thành phố mở rộng đô thị tập trung phát triển ba hướng đột phá tạo diện mạo cho thị thành phố là: Hướng Đơng Nam gắn với cầu đường Tân Vũ Lạch Huyện, Cảng cửa ngõ quốc tế Hảỉ Phòng Lạch Huyện, Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải phát triển thị, du lịch dịch vụ cảng biển; Hướng Bắc gắn với phát triển hệ thống đô thị, trung tâm hành bờ sơng Cấm, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, thương mại, tài chính, ngân hàng, khu vui chơi giải trí đảo Vũ Yên; Hướng Tây Nam phát triển đô thị sinh thái hai bên sông Lạch Tray Đồ Sơn, ưu tiên đầu tư trung tâm vui chơi, giải trí, y tế, giáo dục đào tạo Bên cạnh thành phố tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng điểm khác như: Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường tơ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Để cơng trình, dự án xây dựng tiến độ, chất lượng đảm bảo, an tồn ngồi quan tâm đạo Lãnh đạo thành phố cần đến việc quản có hiệu dự án xây dựng cơng trình thiết kế Từ thực tế công tác bộc lộ nhiều mặt hạn chế, quản chưa có hiệu cao nên việc nghiên cứu đề tài “Quản dự án giai đoạn trình thiết kế dự án xây dựng Hải Phòng” thực cần thiết Mục tiêu nghiên cứu : Phân tích thực trạng công tác Tư vấn thiết kế xây dựng thành phố Hải phòng, sở phân tích đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hoạt động Tư vấn hiết kế xây dựng thành phố Hải phòng, u cầu chất lượng cơng tác Tư vấn thiết kế xây dựng Hải phòng Trên sở Luật xây dựng, Nghị định, Thông tư Văn hướng dẫn Quản thiết kế cơng trình xây dựng Nhà nước, thành phố Hải phòng Đề xuất số giải pháp nhằm Hồn thiện hệ thống thiết kế quy trình thiết kế xây dựng để nâng cao chất lượng công trình xây dựng Hải phòng, góp phần nâng cao hiệu công tác tư vấn thiết kế công trình xây dựng, nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tương lai Hải phòng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các công trình, dự án thiết kế 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu theo: - Phương pháp phân tích thuyết, phân tích thực tiễn, so sánh, thống tổng hợp - Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu: Sử dụng để thu thập thông tin tư liệu, sách, Luật, Nghị định, Thơng tư Chính phủ Quyết định, Công văn thành phố Hải Phòng quản dự án, quản thị 10 Những đóng góp luận thực tiễn luận văn: Luận văn đưa giải pháp nâng cao hiệu quản dự án cơng trình thiết kế xây dựng nhằm giúp chủ đầu tư chủ động trình quản dự án, bảo đảm tiến độ chất lượng cơng trình, tiết kiệm ngân sách nhà nước chi phí cho Nhà đầu tư Kết cấu đề tài Kết cấu đề tài cụ thể sau: Ngoài Phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo Luận văn kết cấu thành chương: Chƣơng 1: Tổng quan công tác quản dự ánđầu tƣ xây dựng giai đoạn thiết kế Chƣơng 2: Cơ sở pháp sở khoa học quản dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình giai đoạn thiết kế Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản dự án đầu tƣ xây dựng công trình giai đoạn thiết kế ... PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ 2.1 Cơ sở pháp lý quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 2.2 Cơ sở khoa học 2.2 Lý thuyết quản lý dự án 2.2.1.1 Khái niệm dự án. .. TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ 1.1 Khái niệm tƣ vấn thiết kế, quản lý dự án 1.1.1 Khái niệm Quản lý dự án xây dựng 1.1.2 Khái niệm Thiết kế 1.1.2.1 Thiết kế ? 1.1.2.2... lƣợng xây dựng cơng trình a Quản lý chất lƣợng khảo sát b Quản lý chất lƣợng thiết kế xây dựng cơng trình c Quản lý chất lƣợng thi cơng xây dựng cơng trình 2.2.8.2 Quản lý tiến độ xây dựng thiết kế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng ( Luận văn thạc sĩ), Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay