Bài báo cho mục tiêu 1

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:16

Trầm cảm chiếm một vị trí quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, là rối loạn tâm thần thường gặp trong lĩnh vực thực hành của các thầy thuốc chuyên khoa tâm thần, cũng như thầy thuốc đa khoa 1, 6. Trầm cảm là một trong những loại rối loạn tâm thần thường gặp ở người cao tuổi với tỷ lệ xấp xỉ 20% ở người trên 65 tuổi 8. Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi hiện nay là khá cao, tại thành phố Karachi (2013) Cộng hòa Hồi giáo Pakistan 40,6%, tại thành phố Huế Việt Nam (2013) 28,4%, hơn 90% người cao tuổi có các biểu hiện trầm cảm mà không được chẩn đoán và điều trị thỏa đán. TỶ LỆ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN SƠN TỊNH-QUẢNG NGÃI NĂM 2015 Đỗ Văn Diệu (1) Đoàn Vương Diễm Khánh (2) Võ Văn Thắng (3) (1) : BS CKII YTCC, khóa 2014-2016 (2) : TS Khoa YTCC-Trường Đại học Y Dược Huế (3) : PGS.TS khoa YTCC- Trường Đại học Y Dược Huế SUMMARY The rate of depression in the elderly in Son Tinh District, Quang Ngai Province in 2015 Introduction: Depression occupies an important position in the mental health care community, is a mental disorder common practice in the field of mental health specialist physicians, as well as general practitioner [2], [20] Depression is one of the common mental disorders in the elderly with approximately 20% rate among people over 65 years [37] The rate of depression in the elderly is now quite high, in the city of Karachi (2013) Islamic Republic of Pakistan 40.6%, in the city of Hue in Vietnam (2013) 28.4%, higher than 90% age with depressive symptoms but are not diagnosed and treated agreement Spectacular Objective: Determine the incidence of depression among the elderly in Son Tinh District, Quang Ngai Province in 2015 with depression rating scale elderly (GDS-30) Research methodology: The sample consists of 696 people aged 60 and older, cross-sectional descriptive study, direct interviews at households using questionnaires and scales with GDS-30 score points 12/13 cut Results: Depression 37.1% share in it: mild depression (13≤GDS≤18) accounted for 18.0%; The average depression (18 24) accounted for 3.4% Conclusions: Prevalence of depression in the elderly in Son Tinh District, Quang Ngai Province is quite high, mild and moderate depression is essential, major depression accounted for the lowest percentage but it is a hazard to community because the suicide rate is very high in this group TÓM TẮT 1.Mở đầu: Trầm cảm chiếm mợt vị trí quan trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, rối loạn tâm thần thường gặp lĩnh vực thực hành của thầy thuốc chuyên khoa tâm thần, cũng thầy thuốc đa khoa [1], [6] Trầm cảm một những loại rối loạn tâm thần thường gặp ở người cao tuổi với tỷ lệ xấp xỉ 20% ở người 65 tuổi [8] Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi cao, tại thành phố Karachi (2013) Cợng hòa Hồi giáo Pakistan 40,6%, tại thành phớ H́ Việt Nam (2013) 28,4%, 90% người cao t̉i có biểu trầm cảm mà khơng chẩn đốn điều trị thỏa đán Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 bằng thang đánh giá trầm cảm người cao tuổi (GDS-30) Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu gồm 696 người từ 60 tuổi trở lên, nghiên cứu mô tả cắt ngang, vấn trực tiếp tại hợ gia đình bằng bộ câu hỏi thang đo GDS-30 điểm với điểm cắt 12/13 Kết quả: Trầm cảm chung 37,1% đó: Trầm cảm nhẹ (13≤GDS≤18) chiếm 18,0%; Trầm cảm trung bình (1824) chiếm 3,4% Kết luận: Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cao, trầm cảm nhẹ trung bình chủ yếu, trầm cảm nặng chiếm tỷ lệ thấp nhất mới nguy hại cho cợng đồng tỷ lệ tự tử ở nhóm rất cao Đặt vấn đề: Trầm cảm chiếm một vị trí quan trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần cợng đồng, một những rối loạn tâm thần thường gặp ở người cao tuổi với tỷ lệ xấp xỉ 20% ở người 65 t̉i [8] Người mắc trầm cảm mối nguy hại cho cộng đồng, đa số trường hợp giết người tự tử sau thủ phạm mắc phải chứng trầm cảm [5] Năm 2020, trầm cảm đứng thứ danh sách nguyên nhân gây tàn tật tác nhân lớn nhất gây gánh nặng bệnh tật tồn cầu đến năm 2030 [3] Mợt sớ nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi cao Theo tác giả Bhamani M.A cộng sự (2013) tại thành phố Karachi Cộng hòa Hồi giáo Pakistan 40,6% [10], tại thành phớ H́ (2013) 28,4% [4] Trên thực tế 90% người cao t̉i có biểu trầm cảm mà khơng chẩn đoán điều trị thỏa đáng [2], [9] Mục đích góp phần nâng cao chất lượng c̣c sớng cho người cao tuổi, nhất giai đoạn tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 bằng thang đánh giá trầm cảm người cao tuổi Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Người 60 tuổi trở lên sinh sống địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang Cỡ mẫu tính theo công thức ước lượng một tỉ lệ quần thể n = Z2(α/2) p(1- p) X D d Trong đó: p: Tỷ lệ TC ở NCT cợng đồng, chọn p=28,4% theo nghiên cứu tương tự của Nguyễn Hoàng Thùy Linh cộng sự tại TP Huế (2013) [7] d=0,05 α: Mức ý nghĩa thống kê, chọn α=0,05 Z(α/2)=1,96 giá trị thu từ bảng Z tương ứng với giá trị α chọn.D: Hệ số thiết kế Thay vào công thức ta tính cỡ mẫu nghiên cứu là: 0,284 x (1-0,284) n = 3,84 x X D = 312,3X D 0,05 Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng tỷ lệ, cỡ mẫu nhân với hệ số thiết kế D=2: n = 313 x = 626 Chúng chọn 696 người để tránh thiếu mẫu nghiên cứu (thêm 10% cỡ mẫu) 2.3 Phương pháp chọn mẫu áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng tỷ lệ: - Cỡ mẫu của tầng tính theo công thức: Ni ni = n N Trong đó: ni : Cỡ mẫu của tầng i n: Cỡ mẫu của tất cả tầng Ni: Người cao tuổi tầng i N: Người cao tuổi quần thể nghiên cứu Chọn xã /11 xã đại diện cho tầng là: Tịnh Đơng, Tịnh Minh, Tịnh Hà, Tịnh Trà, Tịnh Phong cỡ mẫu tính tương ứng - Chọn người cao tuổi điều tra theo cách chọn ngẫu nhiên hệ thống tương ứng với xã - Phương pháp thu thập số liệu công cụ nghiên cứu: + Chọn điều tra viên tham gia thu thập số liệu Bác sĩ Y sĩ ở Trung tâm Y tế Dự phòng huyện phụ trách sức khỏe tâm thần; Y, Bác sĩ chuyên trách sức khỏe tâm thần ở Trạm Y tế xã nghiên cứu y tế thôn + Phỏng vấn trực tiếp đối tượng tham gia nghiên cứu tại hợ gia đình bằng bợ câu hỏi in sẳn thang đo GDS-30 điểm - Xử lý số liệu bằng phần mền SPSS 16.0 Kết bàn luận 3.1 Tỷ lệ trầm cảm chung người cao tuổi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Bảng 3.1 tỷ lệ trầm cảm chung Trầm cảm Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Bình thường (GDS24); 3.40% TC trung bình (18
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo cho mục tiêu 1, Bài báo cho mục tiêu 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay