C8 dautudaihan CH lopthayhuant11 2017 (1)

58 27 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:13

Chương ĐẦU TƯ DÀI HẠN Nội dung 8.1 Tổng quan đầu tư dài hạn 8.2 Các tiêu đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 8.3 Kế hoạch ngân lưu dự án 8.4 Thẩm định dự án có vòng đời hoạt động khơng 8.1 Tổng quan đầu tư dài hạn  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Khái niệm dự án đầu tư Tầm quan trọng đònh đầu tư Nội dung dự án đầu tư Nội dung dòng tiền tệ ròng dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ  Dự án đầu tư hiểu cách đơn giản phương án, kế hoạch bỏ vốn mua sắm tài sản nhằm thực hội kinh doanh TẦM QUAN TRỌNG CỦA RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Quyết đònh đầu tư đònh quan trọng mà nhà quản trò tài phải thực Nó ảnh hưởng tới tồn phát triển doanh nghiệp Ra đònh đầu tư đắn góp phần làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận tương lai, mở rộng thò trường tiêu thụ nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Ngược lại đònh đầu tư sai lầm gây hậu nghiêm trọng Đầu tư nhiều gây ứ đọng vốn, tăng chí phí, giảm hiệu hoạt động doanh nghiệp, đầu tư làm thò trường tiêu thụ doanh nghiệp, giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp Do đó, việc đònh đầu tư đắn có ý nghóa quan trọng doanh nghiệp Phân loại DA DT  DA thay TB cũ nhằm trì hoạt động SX  DA thay TB nhằm giảm CP SX  DA tăng sản lượng  DA phát triển SP  DA mục tiêu KT-XH  DA cơng trình phụ NỘI DUNG CƠ BẢN Nghiên cứu khả thi mặt thò trường Nghiên cứu khả thi mặt kỹ thuật công nghệ Nghiên cứu khả thi mặt tổ chức quản lý Nghiên cứu khả thi mặt tài Nghiên cứu khả thi mặt kinh tế xã hội DÒNG TIỀN TỆ RÒNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  Dòng vào: Dòng lợi nhuận ròng hàng năm Dòng khấu hao hàng năm Giá trò lý dự án  Dòng ra:  Dòng vốn đầu tư  Dòng tiền tệ ròng:  NCFt = Dòng vào thời điểm t – Dòng thời điểm t 8.2 Các tiêu đánh giá lựa chọn DAĐT  Hiện giá ròng (Net Present Value – NPV)  Suất sinh lời nội (Internal Rate of Return – IRR)  Suất sinh lời nội có hiệu chỉnh (Modified Internal Rate of Return -MIRR)  Thời gian hoàn vốn (Payback) 8.2.1 Chỉ tiêu giá ròng (NPV)  NPV: hiệu số giá thực thu giá thực chi tiền DA n CF1 CF2 CFn CFt NPV  CF0      n t 1  r  1  r  1  r  t 0 1  r  CFt : Ngân lưu ròng năm t r: Suất khấu dự án n: Số năm thực DA 10 Tình 1: Phân tích DA đầu tư mở rộng SX  Cty phần mềm Quang Trung: phần mềm & máy vi tính  Mua nhà xưởng bổ sung lực sản xuất, toán 31/12/2004  Mua thêm MMTB, toán 31/12/2004, KH nhanh (HSĐC=2)  Chi phí sử dụng vốn: 12%  Thuế TNDN: 28%  CPSX tính cuối năm 44  DA năm, đó: năm đầu tư XD Bảng 1: Thông s ố Sản lượng tiêu thụ/năm Giá bán (USD/máy) Mua nhà xưởng Thời gian KH (KH đều) Mua MMTB Thời gian KH (KH nhanh) HSĐC %KH-ĐT %KHN VLĐ bổ sung CP biến đổi (%DT) CP cố định/năm (trừ KH) Thuế TNDN CP sử dụng vốn 10 Vốn vay 20,000 1,500 12,000,000 25 8,000,000 20% 40% 6,000,000 60% 5,000,000 28% 12% 45 Bảng 2: KH khấu hao TSCĐ STT Khoản mục Nhà xưởng Giá trị đầu kỳ 12,000,000 11,520,000 11,040,000 10,560,000 Mức KH (KH đều) 480,000 480,000 480,000 480,000 GTCL cuối kỳ 12,000,000 11,520,000 11,040,000 10,560,000 10,080,000 Máy móc thiết bị Giá trị đầu kỳ 8,000,000 4,800,000 2,880,000 1,728,000 Mức KH (KH nhanh HSĐC=2) 3,200,000 1,920,000 1,152,000 864,000 GTCL cuối kỳ 8,000,000 4,800,000 2,880,000 1,728,000 864,000 Tổng mức khấu hao 3,680,000 2,400,000 1,632,000 1,344,000 46 Bảng 3: Báo cáo thu nhập DA STT Khoản mục Doanh thu Chi phí sản xuất CPBĐ CPCĐ Tổng CPSX chưa có KH Khấu hao Tổng CPSX có KH Lợi nhuận trước thuế & lãi vay Lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 18,000,000 5,000,000 23,000,000 3,680,000 26,680,000 3,320,000 3,320,000 929,600 2,390,400 18,000,000 5,000,000 23,000,000 2,400,000 25,400,000 4,600,000 4,600,000 1,288,000 3,312,000 18,000,000 5,000,000 23,000,000 1,632,000 24,632,000 5,368,000 5,368,000 1,503,040 3,864,960 18,000,000 5,000,000 23,000,000 1,344,000 24,344,000 5,656,000 5,656,000 1,583,680 4,072,320 47 Bảng 4: Ngân lưu DA (PP trực tiếp) STT Khoản mục I Khoản thu Doanh thu bán hàng Thu hồi VLĐ Giá trị lý TSCĐ Tổng ngân lưu vào II Khoản chi Mua nhà xưởng 12,000,000 Mua máy móc thiết bị 8,000,000 Bổ sung VLĐ 6,000,000 Chi phí sản xuất khơng KH Tổng ngân lưu 26,000,000 III NCF trước thuế (4)-(9) (26,000,000) 10 Thuế TNDN IV NCF sau thuế (26,000,000) 11 Tỷ số CK (r=12%) 1.000 12 Hiện giá NLR (IV*11) (26,000,000) NPV= 2,096,587 IRR= 15% 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 6,000,000 10,944,000 46,944,000 23,000,000 23,000,000 7,000,000 929,600 6,070,400 0.893 5,420,000 23,000,000 23,000,000 7,000,000 1,288,000 5,712,000 0.797 4,553,571 23,000,000 23,000,000 7,000,000 1,503,040 5,496,960 0.712 3,912,628 23,000,000 23,000,000 23,944,000 1,583,680 22,360,320 0.636 14,210,388 48 Tình 2: Phân tích DA đầu tư thay Cty R&D:  Máy cũ: 7.500 USD, sử dụng 10/15 năm – KH đường thẳng Lợi nhuận 3.000 USD/năm  Máy mới: 12.000 USD, thời hạn sd năm, KH nhanh HSĐC=2 LN 4.000 USD/năm  Bán máy cũ 1.000 USD  CP sử dụng vốn: 10% 49 Bảng 1: Thông số Máy Giá trị đầu tư TG KH HSĐC %KHN LN trước thuế/năm HSCK r 12,000 40% 4,000 Máy cũ NG TG KH TG SD %KH GT TL LN trước thuế/năm 7,500 15 10 6.67% 1,000 3,000 10% 50 Bảng 2: Khấu hao STTKhoản mục I Máy Giá trị đầu kỳ Mức KH GTCL cuối kỳ II Máy cũ Giá trị đầu kỳ Mức KH GTCL cuối kỳ Giá bán máy cũ 12,000 2,500 2,500 1,000 12,000 4,800 7,200 7,200 2,880 4,320 4,320 1,728 2,592 2,592 1,296 1,296 1,296 1,296 - 2,500 500 2,000 2,000 500 1,500 1,500 500 1,000 1,000 500 500 500 500 - 51 Bảng 3: Ngân lưu DA thay STT Khoản mục Máy I NL từ SXKD LN trước thuế Thuế TNDN (28%) LN sau thuế KH máy Tổng NL II NL từ đầu tư Mua TB (12,000) Bán TB cũ 1,000 Tổng NL (11,000) III NCF=(5)+(8) (11,000) HSCK r=10% 1.000 Hiện giá NLR (11,000) NPV= 9,649 4,000 1,120 2,880 4,800 7,680 4,000 1,120 2,880 2,880 5,760 4,000 1,120 2,880 1,728 4,608 4,000 1,120 2,880 1,296 4,176 4,000 1,120 2,880 1,296 4,176 7,680 0.909 6,982 5,760 0.826 4,760 4,608 0.751 3,462 4,176 0.683 2,852 4,176 0.621 2,593 52 Bảng 4: Ngân lưu DA cũ STT Khoản mục Máy cũ I NL từ SXKD LN trước thuế Thuế TNDN (28%) LN sau thuế KH máy cũ Tổng NL II NL từ đầu tư III NCF HSCK r=10% Hiện giá NLR NPV= NPVmới-NPVcũ= - 1.000 10,083 (434) Hiện giá dòng ngân lưu thay NCF thay (11,000) HSCK 1.000 Hiện giá NCF thay (11,000) NPV= (434) 3,000 840 2,160 500 2,660 3,000 840 2,160 500 2,660 2,660 0.909 2,418 5,020 0.909 4,564 3,000 840 2,160 500 2,660 3,000 840 2,160 500 2,660 3,000 840 2,160 500 2,660 2,660 0.826 2,198 2,660 0.751 1,998 2,660 0.683 1,817 2,660 0.621 1,652 3,100 0.826 2,562 1,948 0.751 1,464 1,516 0.683 1,035 1,516 0.621 941 53 8.4 Thẩm định DA có vòng đời hoạt động không  Phương pháp thay  Phương pháp dòng thu nhập 54 8.4.1 Phương pháp thay  Giả định DA tái đầu tư cũ  Thời gian điều chỉnh = bội số chung nhỏ dự án VD: DA M: năm; DA N: năm Bội số chung nhỏ Giả định DA M tái đầu tư lần; DA N tái đầu tư lần 55 Năm NLR A - 40,000 8,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 NLR B - 20,000 7,000 13,000 12,000 - 20,000 7,000 13,000 12,000 13,000 - 8,000 7,000 13,000 12,000 NLR B' - 20,000 7,000 CP vốn 12% NPV(A) 6,491 NPV(B) 5,155 Một chu kỳ đầu tư 56 8.4.2 Phương pháp dòng thu nhập  Chuyển đổi dòng ngân lưu gốc thành dòng ngân lưu – EAA NPV EAA  n    1  r t   t 1  57 Năm NLR A NLR B NLR B' - 40,000 8,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 - 20,000 7,000 13,000 - 12,000 20,000 7,000 13,000 12,000 13,000 - 8,000 7,000 13,000 12,000 - 20,000 7,000 CP vốn 12% NPV(A) 6,491 NPV(B) 5,155 Một chu kỳ đầu tư NPV(B') 8,824 EAAA  EAAB  NPV ( A)  1  12% 6       12 %   12 %   NPV(B)  112%3 1   3   12 %   12 %   > NPV(A)  6.419  1.578,8 4.1114  5.155  2.146,2 2.3612 6,491 EAAA 1.578,8 PVA    13.158 r 12% PVB  PV B  PV EAAB 2.146,2   17.883 r 12% A 58
- Xem thêm -

Xem thêm: C8 dautudaihan CH lopthayhuant11 2017 (1), C8 dautudaihan CH lopthayhuant11 2017 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay