Nghiên cứu ứng dụng cọc cát để gia cố nền đường trên đất yếu tại hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)

76 27 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:08

Nghiên cứu ứng dụng cọc cát để gia cố nền đường trên đất yếu tại hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ứng dụng cọc cát để gia cố nền đường trên đất yếu tại hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ứng dụng cọc cát để gia cố nền đường trên đất yếu tại hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ứng dụng cọc cát để gia cố nền đường trên đất yếu tại hải phòng ( Luận văn thạc sĩ) 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐỖ HÙNG MẠNH NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CỌC CÁT ĐỂ GIA CỐ NỀN ĐƢỜNG TRÊN ĐẤT YẾU TẠI HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình DD&CN Mã số: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DD&CN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TSKH NGUYỄN VĂN QUẢNG HẢI PHÒNG - 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ĐẤT YẾU VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU……………………………………………… ………………………….…….3 1.1 Khái niệm đất yếu……………………………………………… ………….3 1.2 Mục tiêu xử lý đất yếu………………………………………….……….…5 1.3 Các phƣơng pháp xử lý đất yếu……………………………………….… 1.3.1 Phƣơng pháp xử lý đất yếu cọc cát…………………………….… 1.3.2 Phƣơng pháp xử lý đất yếu cọc đất xi măng cọc đất vôi.…….8 1.3.3 Phƣơng pháp xử lý đất yếu giếng cát………………………….… 1.3.4 Phƣơng pháp xử lý đất yếu đệm cát…………………………… 10 1.3.5 Phƣơng pháp xử lý đất yếu cọc tre, cọc tràm……………… … 10 1.3.6 Phƣơng pháp xử lý đất yếu bấc thấm………………………… 10 1.4 Kết luận chƣơng I…………………………………… ………………….… 12 CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VỀ CỌC CÁT………………… … 13 2.1 Khái niệm cọc cát 13 2.2 Đặc điểm cọc cát .13 2.3 Trình tự tính tốn cọc cát 14 2.3.1 Xác định hệ số rỗng enc đất sau đƣợc nén chặt cọc cát 14 2.3.2 Xác định diện tích đƣợc nén chặt 15 2.4 Thiết kế cọc cát .16 2.4.1.Xác định số lƣợng cọc cát .16 2.4.2 Bố trí cọc cát 16 2.4.3 Xác định độ đầm nện cọc cát 21 2.4.4 Xác định chiều sâu nén chặt cọc cát 22 2.4.5 Lựa chọn đƣờng kính cọc cát .23 2.4.6 Lựa chọn mạng lƣới bố trí cọc cát 23 2.4.7 Xác định sức chịu tải đất sau nén chặt cọc cát 24 2.4.8 Kiểm nghiệm độ lún đất sau nén chặt cọc cát 25 2.5 Biện pháp thi công gia cố đất yếu cọc cát .25 2.6 Kiểm tra chất lƣợng gia cố cọc cát 29 2.7 Kinh nghiệm thi cơng cọc cát nƣớc ngồi 30 2.8 Kinh nghiệm thi công cọc cát Việt Nam 32 2.10 Phân tích, nhận xét, lựa chọn cho trƣờng hợp dùng cọc cát 32 2.11 Các ƣu, nhƣợc điểm sử dụng cọc cát 34 2.11 Kết luận chƣơng II 35 CHƢƠNG III: NGHIÊN CỨU GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC CÁT CHO KHU VỰC HẢI PHÒNG………………………… …………………….……….36 3.1 Đặc điểm điều kiện địa chất cơng trình khu vực Hải Phòng 36 3.1.1 Đặc điểm điều kiện vị trí địa lý địa chất tự nhiên 36 a Đặc điểm vị trí địa lý, dân cƣ, kinh tế 36 b Địa hình 36 3.1.2 Phân vùng địa chất cơng trình khu vực thành phố Hải Phòng .38 a Miền địa chất cơng trình .38 b Vùng địa chất cơng trình 38 c Khu địa chất cơng trình 38 d Xây dựng địa tầng tiêu biểu cho phân vùng địa chất cơng trình thành phố Hải Phòng 43 3.2 Phạm vi nghiên cứu toán xử lý đất yếu cọc cát cho cơng trình Hải Phòng 46 3.3 Thực trạng kinh nghiệm Hải Phòng gia cố đất yếu cọc cát 48 3.3.1 Tính tốn thiết kế xử lý đất yếu đƣờng cao tốc Hải Phòng – Hà Nội đoạn tuyến từ KM+000 đến KM3+000 phƣơng pháp cọc cát .48 3.3.2 Thiết kế xử lý phân đoạn từ Km0+750 đến Km2+300 49 a Tính tốn diện tích cần xử lý 49 b Tính tốn chiều sâu xử lý 49 c Tính tốn đƣờng kính khoảng cách cọc 50 d Tính tốn số lƣợng cọc .50 3.3.3 Thiết kế xử lý phân đoạn từ Km2+300 đến Km3+000 52 a Tính tốn diện tích cần xử lý 52 b Tính tốn chiều sâu xử lý 52 c Tính tốn đƣờng kính khoảng cách cọc 52 d Tính toán số lƣợng cọc .53 3.3.3 Thiết kế xử lý phân đoạn từ Km0+000 đến Km0+750 53 a Tính tốn diện tích cần xử lý 54 b Tính tốn chiều sâu xử lý 54 c Tính tốn đƣờng kính khoảng cách cọc 54 d Tính tốn số lƣợng cọc .55 3.5 Kết quan trắc lún…………………………………………………………56 3.4 Phạm vi nghiên cứu toán gia cố đất yếu cọc cát khu vực Hải Phòng .57 3.4.1 Tính tổng độ lún 58 a Độ lún tức thời 59 b Độ lún cố kết ban đầu (Sc) 61 c Độ lún thứ cấp (Ss) .62 3.4.2 Nến đất yếu nhiều lớp đƣợc gia cố cọc cát 62 a Tính hệ số tập trung 63 b Tính độ lún cố đầu 63 3.4.3 Tính tốn tốc độ gian 64 lún cố kết a Tính tốn hệ số cố đứng 64 ban kết đầu kết ban theo ngang thời 3.4.4 Độ lún thứ cấp SS đất gia cƣờng cọc cát 66 3.4.5 Trị số tăng độ bền đất sau gia cố cọc cát 66 3.5 Kết toán .67 tính 3.6 Kết luận chƣơng III………………………………………………………… 68 Kết luận nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 72 kiến MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Nền đƣờng phận quan trọng đƣờng ô tô, để đảm bảo độ ổn định đƣờng điều kiện quan trọng để đảm bảo ổn định cho lớp áo đƣờng tuyến đƣờng Các tuyến đƣờng nƣớc ta cụ thể tuyến đƣờng chạy qua Hải Phòng đa phần thành phần lớp đất tỉ lệ lớp đất yếu Do việc nghiên cứu, lựa chọn giải pháp xử lý đất yếu để đảm bảo ổn định cho tuyến đƣờng Hải Phòng yêu cầu cấp bách để pháp triển kinh tế xã hội thành phố Đất yếu hầu nhƣ mặt rộng khắp nơi vùng đồng Việt Nam nhƣ đồng Sông Hồng đồng sông Cửu Long Đất yếu phân bố phổ biến tính phức tạp Đồng Sông Hồng phải kể đến khu vực thuộc tỉnh thành phố vùng ven biển nhƣ Thành phố Hải Phòng Do đặc tính phức tạp đất yếu nên việc thi cơng xây dựng cơng trình giao thông, bến cảng vùng đất yếu phải đối mặt với vấn đề kỹ thuật xử lý Các cơng trình giao thơng trọng điểm nhƣ quốc lộ 10, quốc lộ 5, đuờng đảo Đình Vũ, hệ thống cảng Đình Vũ, cảng Chùa Vẽ, cơng trình sân bay Cát Bi…là minh chứng cụ thể Đặc biệt theo định hƣớng phát triển thành phố Hải Phòng thời gian tới trung tâm đô thị thành phố mở rộng, khu công nghiệp đƣợc đầu tƣ xây dựng vùng ngoại thành địa hình bãi bồi cấu trúc đất yếu phức tạp Do vấn đề cần quan tâm trƣớc tiên việc lựa chọn tìm giải pháp gia cố đất cách hợp lý hiệu đảm bảo cho việc xây dựng cơng trình đƣợc ổn định an tồn góp phần thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố đại hố thành phố Hải Phòng theo chủ chƣơng nghị số 32 Bộ Chính trị Để mở rộng hệ thống phƣơng pháp xử lý nền, việc nghiên cứu khả áp dụng cọc cát để gia cố đƣờng đất yếu Hải Phòng thực cần thiết Mục đích nghiên cứu: Kết nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc đặc tính địa chất cơng trình loại đất yếu khác phân bố khu vực thành phố Hải Phòng ảnh hƣởng tới việc thiết kế, thi công cọc cát Khả áp dụng biện pháp xử lý cọc cát cho dạng đất yếu khác khu vực thành phố Hải Phòng Đánh giá độ lún đất cụ thể địa chất Hải Phòng trƣớc sau đƣợc gia cố hệ thống cọc cát Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Các dạng đất yếu tiêu biểu khu vực thành phố Hải Phòng Giải pháp xử lý đất yếu cọc cát thành phố Hải Phòng Ý nghĩa khoa học thực tiễn: Đƣa giải pháp xử lý đất yếu cọc cát thành phố Hải Phòng Đƣa tốn liên quan việc xử lý đất yếu cọc cát Bố cục luận án: Luận án gồm phần sau: - Mở đầu - Chương I: Tổng quan đất yếu giải pháp xử lý đất yếu - Chương II: Tổng quan cọc cát - Chƣơng III: Nghiên cứu gia cố đất yếu cọc cát cho khu vực Hải Phòng - Kết luận kiến nghị - Tài liệu tham khảo CHƢƠNG I TỔNG QUAN ĐẤT YẾU VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU 1.1 Khái niệm đất yếu Đất yếu thuật ngữ đƣợc sử dụng phổ biến lĩnh vực xây dựng Hiện nay, tồn số quan niệm khác đất yếu Dựa tiêu chuẩn hành Việt Nam nhƣ TCXD 245-2000, 22TCN 262-2000, tham khảo tiêu chuẩn phân loại đất ASTM, BS, theo đất yếu loại đất số đặc điểm sau đây: - Là loại đất khả chịu tải thấp (sức chịu tải nhỏ 1,0kG/cm2), mô đun biến dạng nhỏ (E0 < 50kG/cm2); - Dễ bị biến dạng tải trọng tác dụng, độ lún lớn (thƣờng hệ số rỗng ban đầu e0 >1); lực chống cắt thấp (Cu < 0,15kG/cm2), giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT < búa, sức kháng xuyên đơn vị qc < 10kG/cm2 - Là loại đất đƣợc thành tạo từ vật liệu trầm tích trẻ ( từ 10.000 đến 15.000 năm tuổi trình cố kết điều kiện mơi trƣờng khác (bồi tích ven biển, đầm phá, cửa sông, đầm lầy ) Trên cở sở đặc điểm địa chất cơng trình (thành phần, tính chất lý ), đất yếu đƣợc chia loại sau: (1) Đất sét mềm bồi tụ bờ biển gần biển (đầm phá, cửa sông, đồng tam giác châu thổ…) loại lẫn hữu q trình trầm tích (hàm lƣợng hữu lên tới 10% - 12%) Đối với loại này, đƣợc xác định đất yếu trạng thái tự nhiên, độ ẩm chúng gần cao giới hạn nhão, hệ số rỗng lớn (sét e0 > 1,5; sét e0 > 1), lực dính C theo kết cắt nhanh khơng nƣớc Cu < 35 kG/cm2, góc nội ma sát φ < 10 (2) Than bùn đất hữu nguồn gốc đầm lầy, nơi tích đọng thƣờng xuyên, mực nƣớc ngầm cao Tại đây, xác loài thực vật bị thối rữa phân hủy, tạo vật lắng hữu lẫn với khoáng vật từ vật liệu Loại thƣờng đƣợc gọi đất đầm lầy, than bùn, hàm lƣợng hữu chiếm tới 20% 80%, thƣờng màu xám đen hay nâu xẫm, cấu trúc khơng mịn (vì lẫn tàn dƣ thực vật) Trong điều kiện tự nhiên, than bùn độ ẩm cao trung bình W = 85% - 95% Than bùn loại đất thƣờng xuyên nén lún lâu dài, không đều, hệ số nén lún đạt 3-10 cm2/daN, thƣờng phải thí nghiệm than bùn thiết bị nén với mẫu cao 40 – 50cm Đất yếu đầm lầy than bùn đƣợc phân theo hàm lƣợng hữu chúng: Hàm lƣợng hữu từ 20% - 30%: đất nhiễm than bùn Hàm lƣợng hữu từ 30% - 60%: đất than bùn Hàm lƣợng hữu 60%: than bùn (3) Bùn lớp đất đƣợc hình thành mơi trƣờng nƣớc nƣớc biển, gồm hạt mịn (< 200µm) Đặc điểm thành phần kết cấu thành phần khống vật thay đổi thƣờng kết cấu tổ ong Hàm lƣợng hữu thƣờng dƣới 10% Đất bùn trầm tích đại, đƣợc thành tạo chủ yếu kết tích lũy vật liệu phân tán mịn đƣờng học hóa học đáy biển vũng vịnh, hồ bãi lầy, hồ chứa nƣớc bãi bồi sơng Vì thƣờng phân biệt bùn biển, bùn vũng, bùn hồ, bùn lầy bùn bồi tích Bùn no nƣớc yếu mặt chịu lực Cƣờng độ bùn nhỏ, biến dạng lớn, mô đun biến dạng vào khoảng 1-5kG/cm2 với bùn sét; từ 10-25kG/cm2 với bùn pha cát bùn cát pha sét; hệ số nén lún đạt lên tới 2-3cm2/daN Nhƣ vậy, bùn loại trầm tích nén chƣa chặt, dễ bị thay đổi kết cấu tự nhiên Do xây dựng cơng trình đất bùn cần áp dụng biện pháp xử lý phù hợp 1.2 Mục tiêu xử lý đất yếu Việc xử lý đất yếu nhằm hƣớng đến mục tiêu chủ yếu sau: - Tăng khả chịu lực đất - Tăng khả chống biến dạng đất - Giảm tính thấm nƣớc cho đất Để đạt đƣợc mục tiêu việc xử lý đất yếu thực theo hƣớng sau: * Tăng độ chặt đất nền: theo hƣớng sử dụng: + Các phƣơng pháp học: nhóm phƣơng pháp phổ biến nhất, bao gồm phƣơng pháp làm chặt việc sử dụng tải trọng tĩnh (phƣơng pháp nén trƣớc), sử dụng tải trọng động (đầm chấn động), sử dụng cọc không thấm, phƣơng pháp làm chặt giếng cát, loại cọc vật liệu rời (cọc cát, cọc xi măng đất, cọc vôi …) để gia cố tác nhân học Trong việc sử dụng phƣơng pháp tải trọng động đƣợc sử dụng phổ biến hiệu cho loại đất hạt rời, đặc biệt cát xốp nhƣ dùng máy đầm rung, đầm lăn Tuy nhiên chúng tăng độ chặt cho lớp đất bề mặt Các loại cọc tre, cừ tràm, cọc gỗ thƣờng đƣợc áp dụng cho cơng trình dân dụng + Hạ mực nƣớc ngầm: hạ mực nƣớc ngầm giúp cho trình cố kết nhanh tạo khả giảm độ rỗng lớp đất nhờ tăng trọng lƣợng khối đất bên * Biến đổi cấu trúc đất phương pháp hóa – lý – sinh: + Phƣơng pháp nhiệt học: phƣơng pháp độc đáo sử dụng kết hợp với số phƣơng pháp khác điều kiện tự nhiên cho phép Sử dụng khí nóng 800C để làm biến đổi đặc tính lý hóa đất yếu Phƣơng pháp chủ yếu sử dụng cho điều kiện đất đất sét cát mịn Phƣơng pháp đòi hỏi lƣợng lƣợng khơng nhỏ nhƣng cho kết nhanh tƣơng đối khả quan + Phƣơng pháp hóa học: phƣơng pháp đƣợc ý thời gian gần Sử dụng hóa chất để tăng cƣờng liên kết đất nhƣ xi măng, thủy tinh, phƣơng pháp silicat hóa…Hoặc số hóa chất đặc biệt phục vụ mục đích điện hóa Phƣơng pháp xi măng hóa sử dụng cọc xi măng đất phƣơng pháp đƣợc sử dụng tƣơng đối phổ biến + Phƣơng pháp sinh học: phƣơng pháp mới, ngƣời ta sử dụng vi sinh vật để làm đầy lỗ rỗng đất từ làm giảm hệ số rỗng gắn kết hạt đất lại với để làm tăng lực dính đơn vị đất Tuy nhiên, phƣơng pháp đƣợc quan tâm yêu cầu thời gian thi công tƣơng đối dài đƣợc nhiều ủng hộ mặt kinh tế 10 * Thay lớp đất đế móng loại đất khác tốt hơn: phƣơng pháp đƣợc sử dụng Để khắc phục vƣớng mắc gặp lớp đất yếu phân bố dƣới đáy móng, ngƣời ta thay phần toàn đất yếu lớp đất tính bền học cao, nhƣ làm gối cát, đệm cát Phƣơng pháp đòi hỏi kinh phí đầu tƣ lớn thời gian thi công lâu dài * Điều chỉnh tiến độ thi công: tăng tải dần xây dựng phận công trình theo giai đoạn nhằm cải thiện khả chịu lực đất, cân độ lún phận kết cấu cơng trình Việc lựa chọn phƣơng pháp xử lý hợp lý phụ thuộc vào tính chất đất nền, loại tải trọng cơng trình, loại móng, thiết bị điều kiện thi cơng, u cầu tiến độ Các phƣơng pháp sử dụng riêng biệt kết hợp với để đạt hiệu cao 1.3 Các phƣơng pháp xử lý đất yếu: 1.3.1 Phương pháp xử lý đất yếu cọc cát: Phƣơng pháp nén chặt đất dƣới sâu cọc cát phƣơng pháp tạo cọc cát đƣờng kính tƣơng đối lớn đƣợc đầm chặt đất yếu đƣợc gia cố Cọc cát tác dụng sau: - Cọc cát giúp cho đất thoát nƣớc nhanh, đẩy nhanh q trình cố kết đất nhanh chóng ổn định độ lún cơng trình - Cọc cát chiếm phần thể tích lỗ rỗng nền, giúp giảm lỗ rỗng làm cho đất chặt hơn, tăng khả chịu lực giảm độ lún cho cơng trình - Cọc cát khả làm chặt đất đến độ sâu lớn, nên sử dụng cho cơng trình tải trọng lớn tác dụng lên Đƣờng kính cọc thƣờng từ 20 đến 60cm Chiều sâu cọc cát thƣờng đƣợc tính theo yêu cầu ổn định độ lún Khoảng cách cọc đƣợc tính dựa tính chất lý đất, khoảng tĩnh không cọc không nên vƣợt lần đƣờng kính cọc Nền sau thi công xong cọc cát cần phải đƣợc kiểm tra cẩn thận cách: khoan lấy mẫu đất cọc để xác định biến đổi tiêu ... thành phố Hải Phòng 43 3.2 Phạm vi nghiên cứu toán xử lý đất yếu cọc cát cho cơng trình Hải Phòng 46 3.3 Thực trạng kinh nghiệm Hải Phòng gia cố đất yếu cọc cát 48 3.3.1... phố Hải Phòng Giải pháp xử lý đất yếu cọc cát thành phố Hải Phòng Ý nghĩa khoa học thực tiễn: Đƣa giải pháp xử lý đất yếu cọc cát thành phố Hải Phòng Đƣa toán liên quan việc xử lý đất yếu cọc cát. .. cục luận án: Luận án gồm phần sau: - Mở đầu - Chương I: Tổng quan đất yếu giải pháp xử lý đất yếu - Chương II: Tổng quan cọc cát - Chƣơng III: Nghiên cứu gia cố đất yếu cọc cát cho khu vực Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng cọc cát để gia cố nền đường trên đất yếu tại hải phòng ( Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu ứng dụng cọc cát để gia cố nền đường trên đất yếu tại hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay