Quy định kế toán các khoản nợ phải trả khác liên hệ tổng công ty may nhà bè

23 35 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:06

I Quy định kế toán khoản nợ phải trả khác Kế toán nhận ký quỹ, ký cược  Nhận ký quỹ, ký cược khoản tiền doanh nghiệp nhận đơn vị, cá nhân khác bên để đảm bảo cho dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực hợp đồng kinh tế ký kết Nhận tiền ký cược, ký quỹ để đảm bảo việc thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý… Kế toán nghiệp vụ chủ yếu:  Khi nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn đơn vị khác:  Khi nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn vi phạm hợp đồng bị trừ vào số tiền ký quỹTrả lại tiền cho người ký quỹ, ký cược ngắn hạn  Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược dài hạn củ đơn vị, cá nhân bên doanh nghiệp  Khi nhận ký quỹ, ký cược dài hạn đơn vị, cá nhân vật  Khi khách hàng bị phạt vi phạm hợp đồng ký kết trừ vào tiền ký quỹ, ký cược  Khi thực tế hoàn trả khoản ký quỹ, ký cược dài hạn cho khách  Khi hoàn trả tài sản ký quỹ, ký cược dài hạn cho khách hàng Kế toán khoản phải trả, phải nộp khác Các khoản phải trả, phải nộp khác doanh nghiệp gồm  Giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ định xử lý cấp có thẩm quyền  Số tiền trích toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn  Các khoản lãi phải trả cho bên tham gia liên doanh, cổ tức phải trả cho cổ đông  Các khoản vay, mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời  Các khoản tiền nhận từ đơn vị uỷ thác xuất, nhập nhận đại lý bán hàng để nộp loại thuế xuất, nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập  Doanh thu chưa thực như: - Số tiền thu trước khách hàng nhiều kỳ kế toán cho thuê tài sản, sở hạ tầng (Gọi doanh thu nhận trước) - Khoản chênh lệch giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả - Khoản lãi nhận trước cho vay vốn mua công cụ nợ  Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh đánh giá lại khoản mục tiền      tệ có gốc ngoại tệ hoạt động đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt động) hoàn thành đầu tư chưa xử lý thời điểm cuối năm tài Phần lãi hồn lại đánh giá lại tài sản đưa góp vốn vào sở liên doanh đồng kiểm soát tương ứng với phần lợi ích bên liên doanh Số phải trả tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, tiền thu hộ nợ phải thu tiền thu nhượng bán tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp Khoản chênh lệch giá bán cao giá trị lại TSCĐ bán thuê lại thuê tài Khoản chênh lệch giá bán cao giá trị hợp lý TSCĐ bán thuê lại thuê hoạt động Các khoản phải trả khác như: Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong đơn vị) theo định cấp có thẩm quyền, ghi biến xử lý, xác định nguyên nhân, khoản khấu trừ vào tiền lương cơng nhân viên theo định tòa án( tiền ni li dị, ngồi giá thú, lệ phí tòa án, khoản thu hộ, đền bù…) u cầu quản lý nhiệm vụ kế toán khoản phải trả khác Yêu cầu quản lý  Do tính chất, phạm vi thời hạn khoản nợ phải trả khác nhau, mặt II khác trình hoạt động SXKD doanh nghiệp, khoản nợ phải trả ln biến động, cần phải quản lý cách chặt chẽ,sử dụng mục đích,có hiệu  Theo dõi, ghi chép, phản ánh cách kịp thời, đầy đủ xác khoản phải trả tình hình tốn khoản phải trả, qua kiểm tra kiểm sốt tình hình quản lý sử dụng vồn doanh nghiệp trình hoạt động sản xuất kinh doanh  Tổ chức kế toán chi tiết khoản phải trả theo đối tượng cho khoản phải trả theo tiêu tổng số nợ phải trả, số trả, số lại phải trả xác định theo thời hạn phải trả  Cung cấp kịp thời (thường xuyên định kỳ) thơng tin tình hình cơng phải trả tình hình tốn cơng nợ cho chủ doanh nghiệp cán quản lý việc đạo trình sản xuất kinh doanh quản lý tài sản doanh nghiệp Nhiệm vụ kế toán  Để đáp ứng yêu cầu đó, kế tốn khoản nợ phải trả cần hồn thành nhiệm vụ sau:  Theo dõi cách chi tiết số phải trả, số trả kỳ,số tăng thêm kỳ số phải tốn,nhằm tránh nhầm lẫn toán khoản phải trả tránh tồn đọng khoản nợ hạn  Kiểm tra, đối chiếu tình hình cơng nợ,bao gồm khoản phải trả phát sinh,các khoản phải trả tốn số lại phải tốn có xác nhận cụ thể chủ thể phải trả  Lập báo cáo,sổ sách tổng hợp, chi tiết nhằm phân tích đánh giá tình hình cơng nợ khả tốn doanh nghiệp,từ xây dựng thực kế hoạch nhằm nâng cao khả tài khả tốn doanh nghiệp Kế toán khoản phải trả khác theo chuẩn mực chế độ kế toán hành Kế toán nhận kỹ quý, ký cược Nhận kỹ quý, ký cược khoản tiền doanh nghiệp nhận đơn vị, cá nhân khác bên để đảm bảo cho dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực hợp đồng kinh tế kỹ kết như: nhận tiền ký cược, ký quỹ để đảm bảo việc thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý,… III a Chứng từ kế toán Kế toán nhận ký quỹ, ký cược doanh nghiệp sử dụng chứng từ gồm: Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, báo Có, biên bàn giao tài sản… b Vận dụng tài khoản Tài khoản sử dụng Tài khoản 3386 – Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn Tài khoản 344 _ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Tài khoản dùng để phản ánh tình hình có biến động khoản nhận ký quỹ, ký cược cuả tổ chức, cá nhân, đơn vị khác Kết cấu tài khoản 344, 3386 Bên Nợ: - Hoàn trả tiền kỹ quý, ký cược dài hạn, ngắn hạn Bên Có: Nhận kỹ quý, ký cược dài hạn, ngắn hạn tiền Số dư bên Có: số tiền nhận ký quỹ, ký cược chưa trả - Kế toán nghiệp vụ chủ yếu kế toán tài sản thừa chưa xác định nguyên nhân: + Khi phát sinh TSCĐ phát thừa chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết, kế toán ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình Có TK 214 – hao mòn TSCĐ Có TK 338 – phải trả, phải thu khác (3381) Đồng thời, hồ sơ TSCĐ để ghi tặng TSCĐ sổ TSCĐ + Khi phát sinh vật tư, hàng hóa, tiền mặt quỹ phát thừa qua kiểm chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết, kế toán ghi: Nợ TK 152, 153,156, 158 Nợ TK 111 tiền mặt Có TK 338 – phải trả, phải nọp khác (3381) + Khi có tiền biên xử lý câos có thẩm quyền số tài sản thừa chưa xác định nguyên nhân, kế toán vào nguyên định xử lý ghi vào tài khoản liên quan, kế toán ghi: Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác( 3381) Có TK 411, 441 Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3388) Có TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp (2) Kế tốn khoản trích theo lương phải trả người lao động: + Khi trích bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định vào chi phí sản xuất, kinh doanh, kế tốn ghi: Nợ TK 622 – Chi phí cơng nhân trực tiếp Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 – chi phí bán hàng Nợ TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 338 – phải trả, phả nộp khác (3382, 3383, 3384, 3389) + Khi tính tiền BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ trừ vào lương cơng nhân viên, kế tốn ghi: Nợ TK 334 – phải trả người lao động Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3389) + Khi nhận tiền khinh phí cơng đồn chi vượt cấp bù kế tốn ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3382) + Khi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cho quan quản lý quỹ mua thẻ bảo hiểm y tế cho cơng nhân viên, kế tốn ghi: Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3389) Có TK 111, 112 + Khi tính BHXH phải trả cho cơng nhân viên ghi ốm đau, thai sản…, kế toán ghi: Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3383) Có TK 334 – phải trả người lao động + Khi tiêu kinh phí cơng đồn đơn vị, kế tốn ghi: Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác Có TK 111, 112… (3) Kế toán khoản phải trả thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nươc: + Khi thu khoản nợ phải thu tiền thi nhượng bán tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanhn nghiệp cổ phần doanh nghiệp Nhà Nước, kế tốn ghi: Nợ TK 111,112 Có TK 338 – phải thu phải nộp khác (3385) Đông thời hoạch tốn vào bên có TK 002 “vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng” + Khi bán cổ phần thuộc vốn nhà nước cho cổ đông, kế tốn ghi: Nợ TK 111, 112… Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3385) + Khi nộp tiền thu hồi khoản nơj phải thu tiền thu nhượng bán tài sản không tinhd vào gia trị doanh nghiệp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp, kế toán ghi; Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3385) Có TK 111, 112… + Khi kết thúc q trình cổ phần hóa, doanh nghiệp phải báo cáo thực tốn cho phí cổ phần hóa với quan định cổ phần hóa Tổng chi phí trừ (-) vào tiền thu từ bán cổ phiếu thuộc phần vốn Nhà Nước doanh nghiệp, kế tốn chi phí cổ phần hóa duyệt, kế toán ghi: Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3385) Có TK 138 – phải thu khác (1385) + Khi nộp tiền chênh lệch tổng số tiền thu bán cổ phần thuộc vốn nhà nước so với chi phí cổ phần hóa vào Qũy hơc trợ xếp doanh nghiệp, kế tốn ghi: Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3385) Có TK 111, 112… (4) phát sinh doanh thu chưa thực hiện: - Doanh thu chưa thực phát sinh hoạt động bán hàng hóa, hoạt động tài chính: + Khi bán hàng trẩ chậm, trả góp ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch gia bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ghi vào tài khoản “ Doạnh thu chưa thực hiện” kế toán ghi: Nợ TK 111, 112, 131… Có TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 338 – phả trả, phải nộp khác (3387) Có 333 – thuế khoản phải nộp cho nhà nước (3331) + Khi nhận khách hàng trả trước cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư nhiều năm, kế toán phản ánh doanh thu chưa thực theo giá chưa có thuế GTGT, kế tốn ghi: Nợ TK 111, 112… Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3387) Có TK 333 – thuế khoản phải nộp nhà nước (3331) + hoàn tất thủ tục thuê lại TSCĐ th tài có giá bán lớn giá trị lại TSCĐ bán thuê lại, kế tốn ghi; Nợ TK 111, 113… Có TK 711 – thu nhập khác Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3387) Có TK 333 – thuế khoản phải nộp nhà nước (3331) + Khi kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái kết thúc giai đoạn đầu tư XDCB hoạt động đầu tư, TK 413 “chênh lệch tỷ giá hối đoái” có số dư bên có tính vào doanh thu hoạt động tài chính, kết chuyến sang TK 3387 “ doanh thu chưa thực hiện” để phân bổ thời gian tối đa năm, kế toán ghi; Nợ TK 413 – chênh lệch tỷ giá hối đối (4132) Có TK 515 – doanh thu hoạt động tài Có TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3387) + Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản không thực phải trả lại tiền cho khách hàng, ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3387) Nợ TK 333 – thuế khoản phải nộp nhà nước (3331) Có TK 111, 112… - Khi phân bổ doanh thu chưa thực vào doanh thu, thu nhập, giảm chi phí kinh doanh kỳ, kế toán ghi; + Khi phân bổ tiền nhận trước cho thuê tài sản cố định, bất động sản đầu tư vào doanh thu cảu kỳ kế toán, kế toán ghi: Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3387) Có TK 511 – doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (5113, 5117) + Phân bổ lãi bán hàng trả châm, lãi tỷ giá hối đoái thực phát sinh giai đoạn đầu tư XDCB, kế toán ghi; Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3387) Có TK 515 – doanh thu hoạt động tài + Định kỳ kết chuyển chênh lệch lớn giá trị bán giá trị lại tài sản cố định bán thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ phù hợp với thời gian thuê tài sản ghi; Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3387) Có TK 623, 627, 641, 642… - Khi nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn đơn vị khác, kế tốn ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác(3386) - Khi bên ký quỹ, ký cược ngắn hạn vi phạm hợp đồng bị trừ vào số tiền ký quỹ, kế toán ghi: Nợ TK 338 – phải trả, phải nộp khác (3386) Có TK 711 – Thu nhập khác - Khi trả lại tiền cho người ký quỹ, ký cược ngắn hạn, kế toán ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3386) Có TK 111, 112 - Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược dài hạn đơn vị, cá nhân vật, kế toán ghi: Nợ TK 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - Khi khách hang bị phạt vi phạm hợp đồng ký kết trừ vào tiền kí cược, ký quỹ, kế tốn ghi: Nợ TK 334 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Có TK 711 – Thu nhập khác - Khi thực tế trả khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn cho khách, kế toán ghi: Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ ký cược dài hạn Có TK 111, 112, - Khi hoàn trả tài sản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn cho khách hang, kế tốn ghi: Có TK 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược c Sổ kế toán * Sổ kế toán tổng hợp: Sổ kế toán tổng hợp sử dụng kế toán nhận ký quỹ, ký cược tuỳ thuộc vào hình thức kế tốn doanh nghiệp áp dụng: - Hình thức kế tốn NKC: Sử dụng sổ nhật ký chung, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, sổ tài khoản 344, 3386 - Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ: Sử dụng sổ nhật ký chứng từ số 10, số 1, số 2, bảng số 1, số 2, sổ TK 344, 3386 Sổ kế toán chi tiết: Kế toán nhận ký quỹ, ký cược phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi chi tiết theo đối tượng ký quỹ, ký cược đơn vị, chi tiết theo lần phát sinh, lần toán 2 Kế toán khoản phải trả, phải nộp khác a Chứng từ kế toán Các chứng từ kế toán sử dụng kế toán khoản phải trả phải nộp khác gồm: - Biên kiểm tài sản - Hợp đồng, khế ước vay - Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, báo Có b Vận dụng tài khoản * Tài khoản sử dụng TK 338: ”Phải trả, phải nộp khác” Sử dụng để phản ánh tình hình tốn khoản phải trả, phải nộp khác Kết cấu TK 338 ”Phải trả, phải nộp khác” Bên Nợ: - Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào tài khoản liên quan theo định ghi biên xử lý; - Phản ánh bảo hiểm xã hội phải trả cho cơng nhân viên, kinh phí cơng đồn chi đơn vị, số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn nộp cho quan quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn; - Kết chuyển chi phí cổ phần hố trừ (-) vào số tiền Nhà nước thu từ cổ phần hố Cơng ty Nhà nước, nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp số tiền thu hồi nợ phải thu thu tiền thu nhượng bán, lý tài sản loại trừ khơng tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; - Phân bổ doanh thu chưa thực tính cho kỳ kế toán; trả lại tiền nhận trước cho khách hàng không tiếp tục thực việc cho thuê tài sản; - Thanh toán khoản phải trả, phải nộp khác Bên Có: - Giá trị tài sản thừa chờ xử lý - Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (Trong đơn vị) theo định ghi biên xử lý xác định nguyên nhân; - Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn vào chi phí sản xuất, kinh doanh; khấu trừ vào lương cơng nhân viên; kinh phí cơng đồn vượt chi cấp bù; Số BHXH chi trả cơng nhân viên quan BHXH tốn; - Số tiền phải trả toàn số tiền thu hồi nợ phải thu tiền thu nhượng bán, lý tài sản loại trừ khơng tính vào giá trị doanh nghiệp xác định giá để cổ phần hố doanh nghiệp; Cơng ty cổ phẩn phản ánh số tiền phải trả tổng số tiền thu tiền thu hộ nợ phải thu từ nhượng bán tài sản giữ hộ Nhà nước (Được loại trừ khơng tính vào giá trị doanh nghiệp); Phản ánh tổng số tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước; - Doanh thu chưa thực phát sinh kỳ như: Chênh lệch giá bán trả chậm, trả góp; chênh lệch giá bán cao giá trị lại TSCĐ bán thuê lại giao dịch bán thuê lại TSCĐ thuê tài chính; chênh lệch giá bán cao giá trị hợp lý TSCĐ bán thuê lại giao dịch bán thuê lại TSCĐ thuê hoạt động; - Các khản phải trả khác, khoản toán với công nhân viên tiền nhà, điện, nước tập thể; Số dư bên Có: Phản ánh khoản phải trả, phải nộp khác phải trả cuối kỳ Tài khoản có số dư bên Nợ Số dư bên Nợ phản ánh số trả, nộp nhiều số phải trả, phải nộp số bảo hiểm xã hội chi trả công nhân viên chưa tốn kinh phí cơng đồn vượt chi chưa cấp bù Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác, có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 3381 – Tài sản thừa chờ giải - Tài khoản 3382 – Kinh phí cơng đồn - Tài khoản 3383 – Bảo hiểm xã hội - Tài khoản 3384 – Bảo hiểm y tế - Tài khoản 3385 – Phải trả cổ phần hoá - Tài khoản 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực - Tài khoản 3388 – Phải trả, phải nộp khác - Tài khoản 3389 - Bảo hiểm thất nghiệp * Kế toán nghiệp vụ chủ yếu (1) Kế toán tài sản thừa chưa xác định nguyên nhân: - Khi phát sinh TSCĐ phát thừa chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết, kế toán ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) Đồng thời, hồ sơ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ sổ TSCĐ - Khi phát sinh vật tư, hàng hoá, tiền mặt quỹ phát thừa qua kiểm chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết, kế toán ghi: Nợ TK 152, 153, 156, 158 Nợ TK 111 Tiền mặt Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) - Khi có biên xử lý cấp có thẩm quyền số tài sản thừa chưa xác định nguyên nhân, kế toán vào định xử lý ghi vào tài khoản liên quan, kế toán ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) Có TK 411, 441 Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (2) Kế tốn khoản trích theo lương phải trả người lao động: - Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn theo tỷ lệ quy định vào chi phí sản xuất, kinh doanh, kế tốn ghi: Nợ TK 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384) - Khi tính tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trừ vào lương cơng nhân viên, kế tốn ghi: Nợ TK 334 – Phải trả người lao động Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3384) - Khi nhận tiền kinh phí cơng đồn chi vượt cấp bù, kế tốn ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác - Khi nộp bảo hiểm xã hội, kinh phí cơng đồn cho quan quản lý quỹ mua thẻ bảo hiểm y tế cho cơng nhân viên, kế tốn ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác Có TK 111, 112, -Khi tính bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân viên nghỉ ốm đau, thai sản , kế toán ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3383) Có TK 334 – Phải trả người lao động - Khi chi tiêu kinh phí cơng đồn đơn vị, kế tốn ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383) Có TK 111, 112, - Định kỳ trích bảo hiểm thất nghiệp vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi: Nợ TK 622, 627, 641, 642… Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3389) - Tính số tiền bảo hiểm thất nghiệp trừ vào lương công nhân viên, ghi: Nợ TK 334 - Phải trả người lao động Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3389) - Khi nộp bảo hiểm thất nghiệp cho quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3389) Có TK 111, 112 (3) Kế toán khoản phải trả thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước: - Khi thu khoản nợ phải thu tiền thu nhượng bán tài sản loại trừ khơng tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần doanh nghiệp Nhà nước, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 3385 – Phải trả cổ phần hoá Đồng thời hạch toán vào bên có TK 002 "Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng” (Tài khản ngồi Bảng cân đối kế toán) giá trị vật tư, hàng hoá, tài sản giữ hộ Nhà nước loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp bán - Khi bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước cho cổ đơng, kế tốn ghi: Nợ TK 111, 1112, Có TK 3385 – Phải trả cổ phần hoá - Khi nộp tiền thu hồi khoản nộ phải thu tiền thu nhượng bán tài sản khơng tính vào giá trị doanh nghiệp Quỹ hộ trợ xếp doanh nghiệp, kế toán ghi: Nợ TK 3385 – Phải trả cổ phần hố Có TK 111, 1112, - Khi kết thúc trình cổ phần hoá, doanh nghiệp phải báo cáo thực tốn chi phí cổ phần hố với quan định cổ phần hố Tổng chi phí trừ (-) vào tiền thu từ bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước doanh nghiệp, kế toán kết chuyển chi phí cổ phần hố duyệt, kế tốn ghi: Nợ TK 3385 – Phải trả cổ phần hố Có TK 1385 – Phải thu cổ phần hoá - Khi nộp tiền chênh lệch tổng số tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước lớn so với chi phí cổ phần hố vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp, kế toán ghi: Nợ TK 3385 – Phải trả cổ phần hoá Có TK 111, 112, (4) Khi phát sinh doanh thu chưa thực hiện: - Doanh thu chưa thực phát sinh hoạt động bán hàng hoá, hoạt động tài chính: + Khi bán hàng trả chậm, trả góp ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ghi vào Tài khoản "Doanh thu chưa thực hiện”, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112, 131, Có TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực Có TK 333 – Thuế khoản phải nộp Nhà nước (3331) + Khi nhận tiền khách hàng trả trước cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư nhiều năm, kế toán phản ánh doanh thu chưa thực theo giá chưa có thuế GTGT, kế tốn ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) + Khi hoàn tất thủ tục bán th lại TSCĐ th tài có giá bán lớn giá trị lại TSCĐ bán thuê lại, kế toán ghi: Nợ TK 111, 113, Có TK 711 – Thu nhập khác Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp + Khi kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái kết thúc giai đoạn đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt động) hoạt động đầu tư, TK 413 "Chênh lệch tỷ giá hối đối” có số dư bên Có tính vào doanh thu hoạt động tài chính, kết chuyển sang TK 3387 "Doanh thu chưa thực hiện” để phân bổ TG tối đa năm, kế toán ghi: Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đối (4132) Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực + Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản không thực phải trả lại tiền cho khách hàng, ghi: Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực (Giá cho thuê chưa có thuế GTGT) Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Số tiền trả lại cho người thuê thuế GTGT hoạt động cho th TSCĐ khơng thực được) Có TK 111, 112, (Số tiền trả lại) - Khi phân bổ doanh thu chưa thực vào doanh thu, thu nhập, giảm chi phí kinh doanh kỳ, kế toán ghi: + Khi phân bổ tiền nhận trước cho thuê tài sản cố định, bất động sản đầu tư vào doanh thu kỳ kế toán, kế toán ghi: Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực Có TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (5113, 5117) + Phân bổ lãi bán hàng trả chậm, lãi tỷ giá hối đoái thực phát sinh giai đoạn đầu tư XDCB, kế toán ghi: Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực Có TK 515–Doanh thu hoạt động tài + Định kỳ, vào thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ mà sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, phân bổ số doanh thu chưa thực vào thu nhập khác kỳ, ghi: Nợ TK 3387- Doanh thu chưa thực Có TK 711 – Thu nhập khác + Định kỳ, kết chuyển chênh lệch lớn (lãi) giá bán giá trị lại tài sản cố định bán thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ phù hợp với thời gian thuê tài sản, ghi: Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực Có TK 623, 627, 641, 642, c Sổ kế toán * Sổ kế toán tổng hợp: Sổ kế toán tổng hợp sử dụng kế toán khoản phải trả, phải nộp khác tuỳ thuộc vào hình thức kế tốn doanh nghiệp áp dụng - Hình thức nhật ký chung: Sử dụng sổ nhật ký chung, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, sổ tài khoản 338 - Hình thức nhật ký chứng từ: Sử dụng sổ nhật ký chứng từ số10 ghi Có TK 338, nhật ký chứng từ số7 phần I(Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh tồn doanh nghiệp, ghi Có TK338), bảng số4 (Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng, ghi Có TK338), bảng số5(Tập hợp chi phí xây dựng bản, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi Có TK338), sổ TK 338, 627, 641, 642, 241, * Sổ kế toán chi tiết: Kế toán khoản phải trả, phải nộp khác phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi chi tiết theo nội dung khoản phải trả, phải nộp khác IV Ví dụ minh họa Tổng cơng ty cổ phần may Nhà Sau 30 năm, thành cơng lớn NBC tạo uy tín với khách hàng nước lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng đội ngũ vững mạnh, đoàn kết hướng đến mục tiêu cao Đến NBC phát triển thành tổng cơng ty có 34 đơn vị thành viên, 17.000 cán công nhân viên hoạt động nhiều lĩnh vực với địa bàn trải rộng khắp nước Tầm nhìn NBC mang xu thời trang đến với người Việt Nam giới vai trò nhà cung cấp sản phẩm thời trang công nghiệp hàng đầu Sứ mệnh NBC cung cấp cho khách hàng người tiêu dùng sản phẩm thời trang đáng tin cậy dịch vụ chuyên nghiệp, tạo nên tự tin đồng hành thương hiệu NBC Tại doanh nghiệp NBC có nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ kế toán năm 2011 sau : 1) Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn đơn vị khác tiền mặt trị giá 30.000.000 Hết hạn hợp đồng DN NBC hoàn trả khoản nhận ký quỹ, ký cược Do đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm cam kết nên bị phạt trừ vào tiền ký quỹ, ký cược 10.000.000 2) Ngày 15/3/2007 công ty nhận ký quỹ, ký cược dài hạn công ty Việt Tiến với số tiền 200 000 tiền mặt 3) Cơng ty hồn trả tiền ký quỹ, ký cược dài hạn cho công ty may Anh Đào với số tiền 300 000 chuyển khoản vào ngày 15/3/2009 Cơng ty hồn trả tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn cho công ty Yên Thành tiền mặt 15 000, trừ 15 000 công ty may Yên Thành vi phạm hợp đồng 4) Mua tài sản cố định trị giá 60.000.000, thuế VAT 10%, nhập kho phát thừa 2.000.000 chưa rõ nguyên nhân Tiền mua tài sản cố định toán tiền gửi ngân hàng 5) Mua nhập kho nguyên vật liệu toán tiền gửi ngân hàng, giá chưa thuế 100.000.000, thuế VAT 10%, nguyên vật liệu nhập kho phát thừ 5.000.000 chưa xác định nguyên nhân 6) Xử lý tài sản thừa chưa xác định nguyên nhân Ở nghiệp vụ phải trả lại cho người bán Ở nghiệp vụ dư thừa nguyên nhân tự nhiên 3.000.000, phải trả lại cho người bán 2.000.000 7) Tính tiền lương phải trả cho người lao động phận doanh nghiệp sau - Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất : 40.000.000 - Tiền lương nhân viên phận phân xưởng : 15.000.000 - Tiền lương nhân viên phận bán hàng : 10.000.000 - Tiền lương nhân viên phận quản lý doanh nghiệp : 25.000.000 Trích kinh phí cơng đồn, BHXH , BHTN , BHYT theo quy định pháp luật 8) Nộp khoản trích theo lương cho quan liên quan tiền gửi ngân hàng 9) Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp hồn thành, chi phí quảng cáo, chi phí đấu giá giá trị cổ phần chi phí khác liên quan tiền 3.000.000.000 phần chi phí duyệt 10) Tháng 6/2011 cho thuê TSCĐ sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh với thời hạn thuê năm, tiền thuê chưa có thuế GTGT theo hợp đồng thuê 100.000.000, thuế GTGT 10% Khách hàng trả trước tiền thuê TSCĐ vằng tiền gửi ngân hàng Định khoản 1) Nợ TK 111: 30.000.000 Có TK 3386: 30.000.000 Nợ TK 3386: 30.000.000 Có TK 711: 10.000.000 Có TK 111: 20.000.000 2) Khi hoàn trả tiền ký quỹ ký cược dài hạn Nợ TK 344(B): 300 000 Có TK 112: 300 000 3) Khi hoàn trả tiền ký quỹ ký cược ngắn hạn Nợ TK 3386(C): 30 000 Có TK 111: 15 000 Có TK 711: 15 000 4) Nợ TK 211 : 60.000.000 Nợ TK 133 : 000 Có TK 112: 66.000.000 Nợ TK 211 : 2.000.000 Có TK 3381: 2.000.000 5) Nợ TK 152: 100.000.000 Nợ TK 133 : 10.000.000 Có TK 112: 110.000.000 Nợ TK 152 : 5.000.000 Có TK 3381: 5.000.000 6) Nợ TK 3381 : 2.000.000 Có TK 3388: 2.000.000 Nợ TK 3381 : 5.000.000 Có TK 711 : 3.000.000 Có TK 3388: 2.000.000 7) Nợ TK 622 : 8.880.000 Nợ TK 642 : 3.300.000 Nợ TK 641 : 2.200.000 Nợ TK 627 : 5.500.000 Có TK3382 : 1.800.000 Có TK 3383: 14.400.000 Có TK 3384: 2.700.000 Có TK 3389: 900.000 8) Nợ TK 3382 : 1.800.000 Nợ TK 3383 : 19.800.000 Nợ TK 3384 : 4.050.000 Nợ TK 3389 : 1.800.000 Có TK 112: 27.450.000 9) Nợ TK 3385 : 3.000.000.000 Có TK 138: 3.000.000.000 10) Nợ TK 112 : 330.000.000 Có TK 3387:300.000.000 Có TK 3331: 30.000.000 Phân bổ tiền nhận trước cho thuê TSCĐ vào doanh thu kỳ kế tốn Nợ TK 3387 : 100.000.000 Có TK 511: 100.000.000 NHẬN XÉT Nhận xét  Các khoản phải trả khác khoản nợ phải trả doanh V nghiệp, nghĩa vụ doanh nghiệp phát sinh từ giao dịch kiện qua mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm tốn nguồn lực  Kế tốn khoản phải trả khác nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giám sát, nắm bắt liên tục tình hình biến động khoản nợ cần trả khác để doanh nghiệp hồn thành trách nhiệm giúp doanh nghiệp đánh giá đắn tình hình hoạt động doanh nghiệp  Kế toán khoản phải trả khác có ưu điểm hạn chế sau:  Ưu điểm: Ghi chép, theo dõi toàn khoản phải trả khác doanh nghiệp - Là phận quan trọng kế toán doanh nghiệp, giúp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh nghiệp  - Có nội dung rõ ràng, dễ nắm bắt Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán cụ thể Nhược điểm: Sổ kế toán chi tiết phải trả doanh nghiệp có kết cấu đơn giản, khơng thuận tiện cho việc theo dõi cung cấp thông tin cho nhà quản lý việc theo dõi nhà cung cấp phải toán Kế toán khoản phải trả có nội dung nhiều gây khó khăn cho cơng tác theo dõi phân tích, xử lý số liệu 2 Giải pháp 2.1 Đối với kế toán khoản phải trả người bán Giải pháp 1: Hồn thiện sổ sách kế tốn khoản phải trả người bán Tương tự khoản phải thu khách hàng, sổ kế toán chi tiết phải trả Doanh nghiệp có kết cấu đơn giản, khơng thuận tiện cho việc theo dõi cung cấp thông tin cho nhà quản lý việc theo dõi nhà cung cấp phải toán Cty cần phải theo dõi chặt chẽ khoản nợ phải trả cách xem xét biến động khoản phải thu số liệu hạch toán, xác định thời gian, nguyên nhân, phát sinh ,cần phải xác định khoản nợ chức đến hạn trả, đến hạn trả hạn, khoản nợ nên trả trước trả sau Giải pháp 2: Hồn thiện cơng tác tốn nợ với nhà cung cấp Bên cạnh việc quản lý khoản phải thu ,việc quản lý khoản phải trả cơng ty có tầm quan trọng lớn Bởi quản lý khoản phải trả giải pháp nhằm chiếm dụng vốn tối đa, hợp lý nguồn vốn tổ chức trình kinh doanh Đồng thời toán khoản nợ với nhà cung cấp để đảm bảo uy tín kinh doanh 2.2 Đối với khoản phải trả người lao động Giải pháp 1: Hồn thiện sổ sách kế tốn phải trả người lao động Ngoài việc ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh máy kế toán thường xuyên theo dõi nghiệp vụ kinh tế sổ riêng để sau so sánh, kiểm tra, đối chiếu từ phát sai sót có biện pháp chỉnh sữa kịp thời Giải pháp 2: Hoàn thiện cơng tác chi trả lương khoản trích theo lương Đẩy mạnh việc toán lương khoản trích theo lương cho người lao động ... Sổ kế toán chi tiết: Kế toán khoản phải trả, phải nộp khác phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi chi tiết theo nội dung khoản phải trả, phải nộp khác IV Ví dụ minh họa Tổng cơng ty cổ phần may Nhà. .. chức kế toán chi tiết khoản phải trả theo đối tượng cho khoản phải trả theo tiêu tổng số nợ phải trả, số trả, số lại phải trả xác định theo thời hạn phải trả  Cung cấp kịp thời (thường xuyên định. .. dụng tài khoản * Tài khoản sử dụng TK 338: Phải trả, phải nộp khác Sử dụng để phản ánh tình hình tốn khoản phải trả, phải nộp khác Kết cấu TK 338 Phải trả, phải nộp khác Bên Nợ: - Kết chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định kế toán các khoản nợ phải trả khác liên hệ tổng công ty may nhà bè , Quy định kế toán các khoản nợ phải trả khác liên hệ tổng công ty may nhà bè , Tài khoản 344 _ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của các khoản nhận ký quỹ, ký cược cuả các tổ chức, cá nhân, đơn vị khác.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay