Quản lý đội ngũ chuyên viên tại đại học quốc gia hà nội

98 37 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHÙNG XUÂN TRÁNG QUẢN ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Nội - 2017 PHÙNG XUÂN TRÁNG QUAN LY ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LY KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VIẾT LỘC Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực nội dung chưa khác cơng bố cơng trình khác Trong thời gian vừa qua, với nỗ lực cố gắng thân hướng dẫn, bảo tận tình, q báu thầy Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội, với giúp đỡ Ban Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đại học Quốc gia Nội Phòng Tổ chức cán trường đại học thành viên, đến tơi hồn thành xong luận văn Thạc sĩ “Quản đội ngũ Chuyên viên Đại học Quốc gia Nội” Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Viết Lộc dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội, thầy, cô Sau Đại học thầy, cô giáo trường trực tiếp giảng dạy cho thời gian học tập trường Trong trình thực đề tài nghiên cứu mình, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình Lãnh đạo Ban chức năng, Phòng Tổ chức cán chuyên viên Ban chức năng, Phòng Tổ chức cán đơn vị Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành lời chúc sức khỏe, thành công đến ban Lãnh đạo, chuyên viên Ban chức Đại học Quốc gia Nội Phòng Tổ chức cán đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Nội Do thời gian thực luận văn có hạn, lực tiếp cận vấn đề tơi hạn chế nên việc thực luận văn tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, tơi kính mong q thầy bạn đọc góp ý để luận văn tơi tiêp tuc hồn chỉnh đầy đủ mặt luận thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn ! 1.1 1.7.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác Quản đội ngũ chuyên viên41 1.7.2 1.7.3 3.1 Định hướng nguyên tắc quản đội ngũ chuyên viên Đại học 1.7.4 1.7.5 1.7.6 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1.7.7 1.7.2 1.7.3 1.7.20 Nội dung Nội dung 1.7.21 1.7.59 1.7.19 Hình 1.7.60 Từ viết tắt 1.7.61 Nguyên nghĩa Hình Tran ST 1.7.5 1.7.6 1.7.7 Quy trình tuyển dụng chuyên viên g T 1.7.23 1.7.22 1.7.25 1.7.62 Hình 1.2 1.7.24 Đội ngũ nhân lực ĐHQGHN phân theo 1.7.63 CBCV 1.7.64 Cán Chuyên viên 11 Bảng 3.1 53 1.7.9 1.7.10 1.7.11 Cơ cấu tổ chức máy Đại học Quốc gia đối tượng trí việc làm tính đến ngày 1.7.65 1.7.66 CBKH Hình nhóm 3.1 Nội vịCán 1.7.67 khoa học 1.7.13 1.7.14 1.7.26.1.7.27 31/12/2016 1.7.15 chi chuyên ngân sách cho đào tạo1.7.29 nâng 1.7.28 thốngBiểu kê đồ độitỷ lệ ngũ viên CNH-HĐH Hình 3.2 Bảng 21.7.68 Bảng 3.2 53 1.7.69 1.7.70 Cơng nghiệp hố đại hố cao chất lượng đội ngũ chuyên viên giai đoạn 2014 theo trình độ đào tạo gắn với vị trí việc 1.7.71 1.7.72 CNKTĐHQGHN 1.7.73 2016 Công nhân kỹ thuật 1.7.17 làm tính đến ngày 31/12/2016 1.7.74 1.7.75 ĐH 1.7.8 1.7.76 Đại học 1.7.30 1.7.33 1.7.31 1.7.32 Khung tiêu Kế hoạch nhiệm vụ công tác 31.7.77 Bảng 3.3 56 1.7.78 ĐNCB 1.7.79 Đội ngũ cán tổ chức cán giai đoạn 2016-2025 1.7.80 1.7.34 1.7.35 1.7.37 1.7.81 ĐNGD 1.7.82 Đội ngũ Chuyên viên 1.7.36 Bảng chi ngân sách tuyển dụng chuyên viên 47 Bảng 3.4 58 1.7.83 1.7.84 ĐT-BD 1.7.85 giai đoạn 2014 - 2016Đào tạo - bồi dưỡng 1.7.86 1.7.38 1.7.39 1.7.87 59 Bảng 3.5 1.7.89 1.7.90 10 1.7.42 1.7.43 1.7.92 1.7.93 611 Bảng 3.6 1.7.95 1.7.96 12 1.7.46.1.7.47 71.7.98 Bảng 3.7 1.7.99 13 1.7.101.1.7.102 14 1.7.51 1.7.50 81.7.104 Bảng 3.8 1.7.105 15 1.7.107.1.7.108 1.7.54 16 1.7.55 91.7.110 Bảng 3.9 1.7.111 17 1.7.113.1.7.114 18 1.7.116.1.7.117 19 1.7.119 1.7.58 GD&ĐT 1.7.40 Giáotuyển dục đàochuyên tạo Báo1.7.88 cáo số lượng dụng viên giai 1.7.41 58 - 2016 ĐHQGHN GDĐHđoạn 2014 1.7.91 Giáo dục đại học 1.7.44 KH&CN Số lượng viên họcnghệ Quốc gia 1.7.94.chun Khoa họctạivàĐại cơng Nội 2016 chia theo trình độ đào tạo KT&XH 1.7.97 Kinh tế xã hội 1.7.48 Tổng hợp thâm niên công tác chuyên viên NCKH 1.7.100 Nghiên cứu khoa học Đại học Quóc gia Nội NCKH 1.7.103 Nghiên cứu khoa học 1.7.52 Kết khảo sát hiệu thực chế độ NCV 1.7.106 Nghiên cứu viên sách chuyên viên NQ-CP 1.7.109 Nghị Chính phủ 1.7.56 Tổng hợp ý kiến đánh giá lực tiêu PP-LV 1.7.112 Phương pháp Làm việc chuẩn/tiêu chí CBCV có khả đạt chuẩn quốc PP-LVtế 1.7.115 Phương pháp Làm việc độc lập QLGD 1.7.118 Quản giáo dục 1.7.45 59 1.7.49 60 1.7.53 65 1.7.57 71 1.7.4 Tran g 1.7.8 18 1.7.12 51 1.7.16 63 1.7.9 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.7.10 Nguồn nhân lực yếu tố định tới hoạt động kinh tế quốc dân phạm vi tổ chức chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa định tới chất lượng hiệu hoạt động tổ chức kinh tế - xã hội Đội ngũ cán bộ, đặc biệt người trực tiếp thực - chun viên có vai trò quan trọng, người xây dựng quy hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi giải vấn đề phát sinh Với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ, xu hương hội nhập tồn cầu hóa tạo điều kiện cho thúc đẩy giao lưu, hợp tác đòi hỏi đội ngũ chuyên viên phải có bước phát triển để thích ứng với điều kiện 1.7.11 Nguồn nhân lực nhân tố cốt lõi, đảm bảo nguồn sáng tạo tất hoạt động kinh tế quốc dân tổ chức Khơng có người làm việc hiệu tổ chức khơng thể đạt tới mục tiêu Trong trình quản kinh tế xã hội nói chung quản trường đại học nói riêng, nguồn nhân lực quản đóng vai trò quan trọng, đội ngũ chun viên có vai trò làm cốt lõi 1.7.12 Quản đội ngũ chuyên viên nói chung quản đội ngũ chuyên viên sở giáo dục đại học nói riêng phải phù hợp với quản đại q trình tồn cầu hoá diễn mạnh mẽ làm thay đổi tư kinh tế, trị, xã hội phạm vi toàn giới theo xu hướng hội nhập hoạt động quản lý, điều hành Toàn cầu hoá tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tiếp nhận công nghệ đào tạo tiên tiến trường đại học giới Để đáp ứng với xu tồn cầu hố Quản khoa học - công nghệ kinh tế tri thức, trường Đại học phải không ngừng đổi theo chiến lược quán với tầm nhìn rộng Đồng thời tập trung tăng cường cơng tác Quản đội ngũ chuyên viên làm cốt lõi, tăng cường đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội quốc gia, lấy lực làm trung tâm trình tuyển dụng theo hướng nâng cao trình độ, kiến thức phù hợp với thời đại đòi hỏi thị trường 1.7.13 Nghị Đảng Đại học Quốc gia Nội (ĐHQGHN) nhấn mạnh “Xây dựng đội ngũ tri thức vững mạnh trực tiếp nâng tầm trí tuệ dân tộc, sức mạnh đất nước, nâng cao lực lãnh đạo Đảng chất lượng hoạt động hệ thống trị Đầu tư xây dựng đội ngũ tri thức đầu tư Quản bền vững.”Nhận thức vấn đề mang tính định GDĐH tiến trình CNH - HĐH đất nước, ĐHQGHN ban hành Nghị phê duyệt đề án đổi toàn diện GDĐH giai đoạn 2015 - 2020, đề án kết tinh sức lực, trí tuệ chuyên gia, quản lý, nhà nghiên cứu tâm huyết với nghề Đây văn kiện xuyên suốt cho ĐHQGHN bước hội nhập vào khu vực quốc tế, mà coi vấn đề nâng cao chất lượng ĐNCV mục tiêu quan trọng “Xây dựng đội ngũ Chuyên viên đủ số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chun mơn cao, phong cách làm việc quản tiên tiến với mong muốn thúc đẩy hệ thống GDĐH hướng nhiều đến nghiên cứu công tác quản ” 1.7.14 ĐHQGHN thành lập sở xếp lại trường đại học lớn Nội: Trường Đại học Tổng hợp Nội; Trường Đại học Sư phạm Nội Trường Đại học Sư phạm ngoại Ngữ (theo nghị định 97/CP ngày 10/12/1993 Thủ tướng Chính phủ) Là sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học cơng nghệ có cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, tập trung vào lĩnh vực khoa học, cơng nghệ cao số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn 1.7.15 Việc quản đội ngũ Chuyên viên DDHQGHN có bước tiến đáng kể Tuy nhiên ĐHQGHN số lượng, chất lượng đội ngũ chuyên viên cchuwa đáp ứng nhu cầu công việc, tạo thành rào cản trình quản lý, số lượng, chất lượng chuyên viên thiếu đồng bộ, kiến thức kỹ sống chưa đáp ứng việc hội nhập CNH-HĐ Thêm vào đó, nguồn thu nhập tăng thêm cán khơng cao nên khó thu hút cán giỏi công tác ĐHQGHN Một phận cán không yên tâm làm việc phải làm thêm việc ngồi chun mơn để nâng cao chất lượng sống 1.7.16 Trước yêu cầu đổi GDĐH, trước sứ mệnh quan trọng Đại học Quốc gia Nội giáo dục quốc dân, làm để tăng cường cơng tác quản đội ngũ chuyên viên, góp phần nâng cao hiệu quản ĐHQGHN Trên sở đó, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: " Quản đội ngũ Chuyên viên Đại học Quốc gia Nội" làm đề tài luận văn tốt nghiệp 1.7.17 1.7.18 - Câu hỏi nghiên cứu - Quản đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN gồm nội dung gì? Quản đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN hình thành quản nào? Họ có vai trò, chức tổ chức? Họ phân cấp có chức danh tiêu biểu sở giáo dục đào tạo Đại học - Những yếu tố ảnh hưởng tới quản đội ngũ Chuyên viên ĐHQGHN gì? - Thực trạng công tác đánh giá quản đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN đánh nào? - Những ưu điểm hạn chế hoạt động quản đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN? - Quản đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN bao gồm nhóm nguồn nhân lực nào, lực gì, biểu hành vi mô tả cấp độ, lực cấp độ chuẩn lực sao? - Cần có giải pháp để hồn thiện đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN? Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài *Mục tiêu 1.7.19 Đề tài làm rõ thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác Quản đội ngũ Chuyên viên ĐHQGHN năm tới *Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa luận Quản đội ngũ Chuyên viên - Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ Chuyên viên ĐHQGHN - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tăng cường công tác Quản đội ngũ chuyên viên, cán Đại học Quốc gia Nội năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu 1.7.20 Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề Quản đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN *Phạm vi nghiên cứu 1.7.21 Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu Quản đội ngũ chuyên viên phạm vi không gian Đại học Quốc gia Nội 1.7.22 Thời gian: Bắt đầu từ năm 2013 (Thời gian Đại học Quốc gia Nội bắt đầu thực chương trình đổi Quản đội ngũ chuyên viên, cán bộ) tới năm 2016 Đóng góp luận văn - Làm rõ sở luận thực tiễn công tác quản đội ngũ chuyên viên, hệ thống hóa luận giải số sở luận tăng cường lực quản đội ngũ chuyên viên - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản đội ngũ nhân lực chuyên viên giai đoạn 2013-2016, Luận văn rút thành tựu bật phát bất cập công tác quản đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN - Đưa số giải pháp nhằm tăng cường quản chuyên viên ĐHQGHN, đóng góp bật luận văn đề xuất nhóm giải pháp trọng tâm áp dụng theo lộ trình thời kỳ phát triển từ 2013 đến 2016, tầm nhìn đến năm 2020 xếp theo thứ tự ưu tiên Kết cấu luận văn 1.7.23 Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, 1.7.24 Luận văn gồm chương : 1.7.25 Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở luận Quản đội ngũ Chuyên viên đơn vị nghiệp giáo dục đại học 1.7.26 Chương 2: Phương pháp nghiên cứu 1.7.27 Chương 3: Thực trạng Quản đội ngũ Chuyên viên ĐHQGHN 1.7.28 Chương 4: Định hướng giải pháp Quản đội ngũ Chuyên viên ĐHQGHN - Sử dụng với tỷ lệ hợp nguồn nhân lực hữu với nguồn nhân lực bán thời gian nhằm tận dụng tối đa nguồn lực ngồi ĐHQGHN - Liên thơng, liên kết việc sử dụng nguồn nhân lực: sử dụng nguồn nhân lực dùng chung tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để hỗ trợ cho đơn vị thành lập cần bổ sung nguồn lực từ ngành - Bố trí giao nhiệm vụ cho chuyên viên: ĐHQGHN giao nhiệm vụ thông qua văn bản, quy định chung Nhà nước: pháp lệnh cán bộ, công chức, quy định tiêu chuẩn ngạch, quy định chức nhiệm vụ đơn vị Các văn chưa quy định cụ thể trách nhiệm, chức năng, quyền hạn, mối quan hệ công tác tới cán bộ, viên chức Điều dẫn đến việc cán bộ, viên chức không ý thức đầy đủ chức trách, nhiệm vụ việc thực cơng vụ Học tập mơ hình QTNNL trường đại học tiên tiến giới, nhóm nghiên cứu đề xuất ĐHQGHN cần sớm đưa quy định việc bố trí giao nhiệm vụ cho CBVC thông qua mô tả công việc theo ngun tắc: khơng có mơ tả cơng việc khơng tồn vị trí cơng tác định biên nhân kèm - Tạo chế cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển nghiệp cho cán bộ, chuyên viên 4.3.5 Về chế độ, sách cho chuyên viên 1.7.425 Như phân tích mục chế độ, sách CBCV bao gồm đãi ngộ tài đãi ngộ phi tài Cho đến nay, ĐHQGHN chủ yếu tuân thủ theo quy định, hướng dẫn chung Nhà nước bao gồm: trả lương theo thang bảng lương nhà nước, nâng lương theo chế độ thường xuyên trước hạn, bình bầu thi đua, khen thưởng Với vị trí pháp đơn vị nghiệp công lập, ĐHQGHN phải tuân theo quy định Nhà nước; vậy, với quyền tự chủ chủ động cao ĐHQGHN, tác giả đề nghị ĐHQGHN ban hành quy định chế độ, sách bổ sung tích hợp chế độ, sách Nhà nước để thực tạo chế chế độ, sách khuyến khích cán bộ, viên chức phát huy hết khả năng, sở trường, lực, tâm huyết làm việc đóng góp cho sứ mệnh ĐHQGHN; đó, nhóm nghiên cứu đặc biệt lưu ý số điểm sau: 1.7.426 Đánh giá chuyên viên định kỳ hàng năm học làm để khen thưởng, kỷ luật, trả thu nhập tăng thêm, quy hoạch đào tạo - bồi dưỡng, phát triển, xếp lại công việc 1.7.427 - Nguyên tắc đánh giá: 1.7.428 + Phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; 1.7.429 + Vừa đảm bảo cho viên chức đánh giá thông suốt tư tưởng, thống nhận thức để tự giác, tâm thực hiện, vừa phải làm tốt việc động viên khuyến khích tính tự giác viên chức, đồng thời đảm bảo tính nghiêm túc chấp hành định Giám đốc, thủ trưởng đơn vị việc sử dụng kết đánh giá làm để khen thưởng, kỷ luật, trả thu nhập tăng thêm, quy hoạch đào tạo - bồi dưỡng, phát triển, xếp lại cơng việc; 1.7.430 + Chun viên có quyền trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá phải chấp hành ý kiến kết luận lãnh đạo đơn vị; 1.7.431 + Việc đánh giá viên chức biệt phái đơn vị sử dụng viên chức thực Văn đánh giá viên chức biệt phái gửi quan, đơn vị cử biệt phái để lưu vào hồ sơ cá nhân; 1.7.432 + Tài liệu đánh giá viên chức lưu giữ hồ sơ viên chức - Tiêu chí đánh giá: 1.7.433 + Về chấp hành chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước; 1.7.434 + Về ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế quan, Đoàn thể; 1.7.435 + Về phẩm chất đạo đức, tinh thần làm việc, quan hệ với đồng nghiệp; 1.7.436 + Về lực, trình độ chun mơn kết cơng tác; 1.7.437 + Mỗi tiêu chí đánh giá chia nhỏ thành tiêu chí nhỏ hơn; 1.7.438 + Các tiêu chí đánh giá phải lượng hóa đo đếm - Quy trình đánh giá: 1.7.439 + Chuyên viên tự nhận xét công tác dựa nội dung đánh giá ban hành; 1.7.440 + Tập thể nơi viên chức làm việc tham gia góp ý ghi phiếu phân loại; 1.7.441 + Người đứng đầu đơn vị sử dụng trực tiếp đánh giá chuyên viên tham khảo ý kiến góp ý phân loại tập thể để tổng hợp xếp loại chuyên viên; 1.7.442 + Thông báo ý kiến đánh giá đến Chuyên viên 4.3.6 Một số đề xuất kiến nghị khác 1.7.443 4.3.6.1 Tiếp tục tham khảo mô hình phát triển nguồn nhân lực tiên tiến giới để học tập, vận dụng vào trường hợp cụ thể 1.7.444 Việc lựa chọn, nghiên cứu mơ hình phát triển nguồn cho phép nghiên cứu chất, triết tính logic hệ thống “cơng nghệ gốc” vận dụng thành công nghệ chuẩn - không bị “biến dạng” lấy công nghệ thứ cấp để nghiên cứu Khi tiếp cận mơ hình mẫu, cần tập trung nghiên cứu điểm mạnh mơ hình, chọn trọng tâm để học tập, sau khai thác triệt để mạnh, ưu điểm mơ hình cho phù hợp với điều kiện Việt Nam ĐHQGHN 1.7.445 Quản chuyên viên online, dựa tiến công nghệ thông tin giải pháp mà tất tổ chức, tập đoàn, trường đại học tiên tiến giới áp dụng phương pháp khơng tiết kiệm chi phí, nhân lực mà giúp Ban lãnh đạo quản tốt nguồn lực tri thức đơn vị Trong năm qua, ĐHQGHN bước đầu áp dụng công nghệ thông tin quản điều hành; vậy, việc quản cán mạng dừng mức quản hồ sơ, công văn, thơng tin cán bộ; việc “online” hóa dịch vụ khác cử cán nước ngoài, tham dự khóa ĐT-BD, xin tài trợ NCKH hoạt động khác liên quan đến công tác cán cần sớm áp dụng triển khai rộng rãi toàn ĐHQGHN 4.3.6.2 Xây dựng sổ tay chuyên viên 1.7.446 Tất tập đoàn, tổ chức, trường ĐH uy tín giới sử dụng sổ tay nhân viên cách truyền thông tin hiệu nhất, giúp nhân viên, đặc biệt nhân viên hiểu rõ sứ mệnh, nhiệm vụ đơn vị quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi mà hưởng Sổ tay chuyên viên in để phát cho nhân viên biên tập lưu hành qua mạng nhằm tiết kiệm chi phí 4.3.6.3 Áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản đội ngũ chuyên viên 1.7.447 Quản cán online, dựa tiến công nghệ thông tin 1.7.448 giải pháp mà tất tổ chức, tập đoàn, trường đại học tiên tiến giới áp dụng phương pháp khơng tiết kiệm chi phí, nhân lực mà giúp Ban lãnh đạo quản tốt nguồn lực tri thức đơn vị Trong năm qua, ĐHQGHN bước đầu áp dụng công nghệ thông tin quản điều hành; vậy, việc quản cán mạng dừng mức quản hồ sơ, công văn, thông tin cán bộ; việc “online” hóa dịch vụ khác cử cán nước ngồi, tham dự khóa ĐT-BD, xin tài trợ NCKH hoạt động khác liên quan đến công tác cán cần sớm áp dụng triển khai rộng rãi toàn ĐHQGHN 1.7.449 KẾT LUẬN 1.7.450 Trên sở nghiên cứu luận, đề tài làm rõ số vấn đề quản lý, Quản đội ngũ chuyên viên nói chung quản đội chuyên viên, nghiên cứu luận phát triển biện pháp quản nguồn nhân lực đội ngũ chuyên viên làm sở khoa học cho việc giải vấn đề trọng tâm mà nhiệm vụ nghiên cứu đặt 1.7.451 Đề tài khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ cán chuyên viên, đánh giá công tác Quản đội ngũ chuyên viên Đại học Quốc gia Nội thời gian từ năm 2012 đến Những đánh giá, khảo sát sở thực tiễn để xây dựng biện pháp quản nhân lực chuyên viên Đại học Quốc gia Nội giai đoạn 2012 - 2016 1.7.452 Các quy định, phuơng pháp đổi quản đội ngũ chuyên viên cần đặc biệt luu ý nguyên tắc sau: - Đảm bảo quy định nhà nuớc pháp luật quản sử dụng nguời lao động theo luật lao động; quản sử dụng CBVC theo luật viên chức, văn pháp quy khác - Tạo môi truờng làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, thân thiện đẹp với thủ tục hành đơn giản, gọn nhẹ, thuận tiện - Liên thông, liên kết nhằm khai thác hiệu nguồn nhân lực, lợi đa ngành, đa lĩnh vực, đa dạng mạnh đơn vị, hệ thống tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, phục vụ ĐHQGHN để nâng cao chất luợng hoạt động, tạo nên sản phẩm độc đáo, có sức cạnh tranh cao, nâng cao vị thế, thuơng hiệu đơn vị ĐHQGHN, góp phần nâng cao thu nhập cán - Từng buớc xây dựng văn hoá chất luợng 1.7.453 - Làm để thủ trưởng đơn vị phân cơng, bố trí, sử dụng, tăng cường hiệu lực công tác quản nâng cao chất lượng, hiệu lao động cán bộ, chuyên viê 1.7.454 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, 2008 Phát triển nguồn nhân lực - phát triển người Tập giảng dành cho học viên cao học chuyên ngành QLGD Nội Bộ giáo dục đào tạo, 2002 Ngành giáo dục - đào tạo thực nghị Trung ương 2, Khóa VIII nghị đại hội Đảng lần thứ IX Nội: Nhà xuất giáo dục Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, 2010 Quyết định Bộ trưởng Bộ GD ĐT ban hành quy định việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuan Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, 2004 Giáo dục đại học Việt Nam Nội: Nhà xuất Giáo dục Đỗ Thị Châu, 2004 Nghiên cứu khoa học góp phần đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo, 96 tr 25-26 Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2010 Đại cương Khoa học Quản lý, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Nội Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Nội Chính phủ, 2012 Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg, ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ Nội Chính phủ, 2012 Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg, ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ Nội Đoàn Văn Cường, 2011 Đổi chế quản nhằm phát huy tính tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học lĩnh vực tổ chức 1.7.455 nhân sự, nghiên cứu trường hợp Đại học quốc gia Nội Luận văn Thạc sĩ Quản Giáo dục Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Nội 10 Trần Kim Dung, 2001 Quản trị nguồn nhân lực Nội: Nhà xuất Giáo dục 11 Đại học Quốc gia Nội, 2006 Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Nội đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Nội 12 Đại học Quốc gia Nội, 2006 Một kỷ phát triển trưởng thành Nội: Nhà xuất ĐHQGHN 13 Đại học Quốc gia Nội, 2007 Đề án xây dựng phát triển số ngành, chuyên ngành khoa học bản, công nghệ cao kinh tế, xã hội mũi nhọn Đại học Quốc gia Nội đạt trình độ quốc tế Nội 14 Đại học Quốc gia Nội, 2010 Báo cáo số 3125/BC-ĐHQGHN ngày 01/10/2010 tổ chức hoạt động Đại học Quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ Nội 15 Đại học Quốc gia Nội, 2014-2016 Báo cáo tổng kết năm Nội 16 Đại học Quốc gia Nội, 2011 Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo giai đoạn 2006-2010 phương hướng phát triển 2011-2015 Đại học Quốc gia Nội Nội 17 Đại học Quốc gia Nội, 2011 Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Nội đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trình Thủ tướng Chính phủ) 18 Đại học Quốc gia Nội, 2011 Kế hoạch năm phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ Nội 19 Đại học Quốc gia Nội, 2014-2016 Báo cáo tổng kết năm Nội 20 Vũ Cao Đàm, 2012 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nội: Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 21 Trần Khánh Đức, 2004 Quản kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO TQM Nội: Nhà xuất Giáo dục 22 Trần Khánh Đức, 2010 Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷXXI Nội: Nhà xuất Giáo dục 23 Nguyễn Minh Đường, 2013 Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH HĐH điều kiện kinh tế thị trường, tồn cầu hóa hội nhập quốc tế Nội 24 Vũ Ngọc Hải cộng 2003 Hệ thống giáo dục đại năm đầu kỷ XXI, Việt Nam giới Nội: Nhà xuất Giáo dục 25 Nguyễn Trọng Hậu, 2009 Bài giảng đại cương khoa học quản giáo dục, tài liệu cho lớp cao học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Nội 26 Trương Thị Huệ, 2013 “Báo cáo kết tham dự khóa học Quản nguồn nhân lực khu vực công Singapore” tổ chức Trung tâm Đào tạo Việt Nam-Singapore, VTSC Nội từ ngày 27/5-31/5/2013, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Nội 27 Lê Ái Lâm, 2003 Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục - đào tạo, kinh nghiệm Châu Á Nội: Nhà xuất Khoa học Xã hội 28 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nguyễn Hữu Châu, 2012 Giáo dục Đại học Việt Nam Những vấn đề chất lượng quản Báo cáo thường niên giáo dục Việt Nam Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Nội 29 Nguyễn Thị Mỹ Lộc cộng sự, 2012 Quản Giáo dục số vấn đề luận thực tiễn Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Nội 30 Nguyễn Viết Lộc, 2009 Văn hóa tổ chức Đại học Quốc gia Nội bối cảnh đổi hội nhập Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Nội, Chuyên san Kinh tế Kinh doanh, số 25, tr 230-238 31 Martin Hilb, 2003 Quản trị nhân tổng thể Nội: Nhà xuất Thống kê 32 Nguyễn Phương Nga Nguyễn Quý Thanh, 2007 Giáo dục đại học: số thành tố chất lượng Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Nội 33 Lê Hữu Nghĩa, 2008 Vấn đề cán tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc chủ tịch Hồ Chí Minh Nội 34 Mai Trọng Nhuận, 2011 Bài phát biểu tham dự Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng Sản Việt Nam Báo nhân dân đăng ngày 12/01/2011 Nội 35 Nguyễn Kiều Oanh, 2007 Các biện pháp quản công tác đào tạo-bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Quốc gia Nội Luận văn Thạc sĩ Quản Giáo dục Khoa Su phạm 36 Nguyễn Ngọc Quang, 1989 Những khái niệm luận quản giáo dục Truờng Cán quản giáo dục Trung uơng I, Nội 37 Bùi Văn Quân, 2007 Quản nhà nước giáo dục Tập giảng Cao học 38 Quốc hội nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2006 Luật Giáo dục 2005 văn hướng dẫn thi hành Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 39 Quốc hội nuớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2012 Luật Giáo dục đại học Cổng thông tin điện tử nuớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 40 Trịnh Ngọc Thạch, 2008 Hồn thiện mơ hình quản đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trường đại học Việt Nam Luận án Tiến sĩ Quản Giáo dục, Khoa Su phạm Đại học Quốc gia Nội 41 Lâm Quang Thiệp cộng 2006 Giáo dục đại học Hoa Kỳ Nội: Nhà xuất Giáo dục 42 Thủ tuớng Chính phủ, 2003 Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 ban hành Điều lệ trường Đại học Nội 43 Trần Văn Tùng Lê Ái Lâm, 1996 Phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm giới thực tiễn Việt Nam Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 44 Trần Văn Tùng, 2001 Nền kinh tế tri thức yêu cầu đổi giáo dục Việt Nam Nội: Nhà xuất Thế giới 45 Trần Văn Tùng, 2005 Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tài năng, kinh nghiệm giới Nội: Nhà xuất Thế giới 46 Nguyễn Thị Tuyết, 2008 Cơ sở luận thực tiễn quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường Đại học Việt Nam theo định hướng bình đẳng giới Luận án Tiến sĩ Quản Giáo dục, Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Nội 47 Đặng Ứng Vận, 2007 Phát triển giáo dục đại học kinh tế thị trường Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Nội 1.7.456 1.7.457 PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN 1.7.458 Kính thưa anh/chị 1.7.459 Để nâng cao vai trò then chốt việc Quản đội ngũ chuyên viên Đại học Quốc gia Nội (ĐHQGHN) có sở cho việc đề xuất giải pháp Quản đội ngũ chuyên viên tiếp cận chuẩn quốc tế, mong nhận giúp đỡ anh/chị thông qua phiếu khảo sát ý kiến Xin anh/chị vui lòng bớt chút thời gian cung cấp thơng tin quan điểm vấn đề nêu Thông tin thu từ quý anh/chị giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu 1.7.672 Phần I Năng lực tiêu chuẩn, tiêu chí chuyên viên đạt chuẩn quốc tế 1.7.675 Mức độ đánh giá 1.7.674 Năng lực tiêu chuẩn, tiêu 1.7.673 1.7.678 1.7.681 1.7.683 1.7.684 T chí CBKH có khả đạt Cần Rất Khơng 1.7.682 Ít cần chuẩn quốc tế 1.7.679 thiết thiết cần 1.7.685 1.7.686 Năng lực 1.7.687.1.7.688 1.7.689.1.7.690 I 1.7.691 1.7.692 1.7.693.1.7.694 1.7.695.1.7.696 1.7.699.1.7.700 1.7.701.1.7.702 1.7.698 Có phương pháp làm việc 1.7.697 khoa học, nghiên cứu khoa học tiên 1.7.704 Có kiến thức, kỹ nghiên 1.7.703 cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế 1.7.710 Có mối quan hệ giao tiếp, hợp 1.7.709 tác bình đẳng với trường đại học tiên tiến giới 1.7.716 1.7.715 1.7.717 Tiêu chuẩn,tiêu chí II 1.7.722 1.7.723 1.7.728 1.7.729 1.7.734 1.7.735 1.7.740 1.7.741 1.7.746 1.7.747 1.7.752 1.7.460 riv A Á J_* ^ r 1.7.754 Năng lực tiêu chuẩn, tiêu 1.7.753 T chí CBKH có khả đạt chuẩn quốc tế 1.7.765 1.7.766 1.7.771 1.7.772 1.7.777 1.7.778 1.7.783 1.7.784 9.1.7.789 Phần II Thông tin cá nhân 1.7.790 1.7.461 1.7.462 1.7.705.1.7.706 1.7.707.1.7.708 1.7.711.1.7.712 1.7.713.1.7.714 1.7.718.1.7.719 1.7.720.1.7.721 1.7.724.1.7.725 1.7.726.1.7.727 1.7.730.1.7.731 1.7.732.1.7.733 1.7.736.1.7.737 1.7.738.1.7.739 1.7.742.1.7.743 1.7.744.1.7.745 1.7.748.1.7.749 1.7.750.1.7.751 1.7.755 Mức độ đánh giá 1.7.758 1.7.761 1.7.763 1.7.764 Cần Rất Khơng 1.7.762 Ít cần 1.7.759 thiết thiết cần 1.7.767.1.7.768 1.7.769.1.7.770 1.7.773.1.7.774 1.7.775.1.7.776 1.7.779.1.7.780 1.7.781.1.7.782 1.7.785.1.7.786 1.7.787.1.7.788 (Xin anh/chị vui lòng trả lời số thong tin cá nhân) Họ tên (không bắt buộc): Cơng việc, ví trí việc làm: □ Chun viênChuyên viênChuyên viên cao cấp □ Nghiên cứu viên □ Nghiên cứu viên □ Nghiên cứu viên cao cấp □ Chuyên viên kiêm cán quản □ Cán quản □ Nghiên cứu viên kiêm cán quản Chức vụ đảm nhiệm (nếu có): Thâm niên công tác (xin ghi số năm): Trình độ/Học vị chức danh khoa học: 1.7.463 Trình độ/học vị:^ Cử nhân □ ThS □ TS Chức danh khoa học: 1.7.464 Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Anh/chị! 1.7.465 PHỤ LỤC 02 1.7.466 THAM KHẢO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở SINGAPORE 1.7.467 Quyết tâm đổi phải lãnh đạo cao nhất, phải có nhà lãnh đạo quan tâm đến việc đổi giáo dục đại học, đổi giáo dục đại học liên quan đến toàn xã hội thực chất đổi xã hội Bài toán phức tạp khơng có nhà lãnh đạo cao tâm, đồng tâm đổi khó thành cơng Singapore ví dụ điển hình Cơng đổi giáo dục đại học Singapore khởi xướng cựu thủ tướng Quang Diệu Khi bắt đầu lên nắm quyền, ông tâm đổi “đưa giáo dục đại học Singapore đạt chuẩn quốc tế” 1.7.468 Sau đưa tuyên bố này, ông Quang Diệu yêu cầu trưởng Bộ Giáo dục “nếu anh thực anh nhận làm trưởng” Bộ trưởng suy nghĩ tuần cam kết “tôi làm thế” 1.7.469 Với việc xác định rõ trách nhiệm tâm từ giám đốc đến hiệu trưởng trường đại học, đến chủ nhiệm khoa, đến giảng viên, rạch ròi từ xuống tạo thành gió đổi sẵn sàng trả giá cho đổi từ lên Có vậy, gió đổi mới thật sâu rộng Nếu đổi lưng chừng đoạn từ ông hiệu trưởng đến chủ nhiệm khoa khơng đồng bộ, khơng đến đâu, khơng giải cả, không mang đến kết đạt tầm cỡ “đổi mới” 1.7.470 Đổi giáo dục đại học thành công Singapore phần quan trọng người chịu trách nhiệm định nhìn nơi có tiềm xứng đáng để lựa chọn đầu tư rọng điểm, để đạt chuẩn quốc tế sớm Sau đó, tiếp tục đầu tư cho trường vươn tới chuẩn quốc tế Chính Phủ Singapore tập trung đầu tư, nâng trường đại học lên đạt chuẩn quốc tế với mục tiêu đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển giai đoạn đất nước: năm 1965 tập trung cao độ cho Trường NUS để tạo nguồn nhân lực đa ngành có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; năm 1985, tập trung xây dựng Đại học Công nghệ Nanyang để đào tạo nhân lực khoa học kỹ thuật, giúp chiếm ưu lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ mũi nhọn; từ năm 2000 đến nay, đầu tư tập trung cho Trường Đại học Quản (SMU) để đào tạo nhà quản Dĩ nhiên, trình đó, trường đại học liên tục đầu tư để giữ vị ... Cán bộ, Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội Phòng Tổ chức cán trường đại học thành viên, đến tơi hồn thành xong luận văn Thạc sĩ Quản lý đội ngũ Chuyên viên Đại học Quốc gia Hà Nội Trước hết, xin... Quản lý đội ngũ Chuyên viên Đại học Quốc gia Hà Nội" làm đề tài luận văn tốt nghiệp 1.7.17 1.7.18 - Câu hỏi nghiên cứu - Quản lý đội ngũ chuyên viên ĐHQGHN gồm nội dung gì? Quản lý đội ngũ chuyên. .. 1.7.21 Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu Quản lý đội ngũ chuyên viên phạm vi không gian Đại học Quốc gia Hà Nội 1.7.22 Thời gian: Bắt đầu từ năm 2013 (Thời gian Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ chuyên viên tại đại học quốc gia hà nội , Quản lý đội ngũ chuyên viên tại đại học quốc gia hà nội , Tính cấp thiết của đề tài., Kết cấu luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay