Mẫu giấy đề nghị xin xe HCQT m2

1 34 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:03

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ XIN XE Ơ TƠ Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Y tế công cộng Họ tên người đề nghị: ………………………………….Chức vụ: ……………… Đơn vị công tác: …………………………………………………………………… Lý xin xe tơ: …………………………………………………………………… Phục vụ (chương trình, dự án):……………………………………………………… Số người đi: ………………… Trưởng đoàn:……………………………………… Thời gian đi: ……… …….ngày ………tháng…… năm ……… Nơi đi: ……………………………………………………………………………… Nơi đến: …………………………………………………………………………… Thời gian về: …….… …….ngày ………tháng…… năm ……… Hà Nội, ngày … tháng ……năm 20… Ban Giám hiệu Phụ trách đơn vị Người đề nghị LỆNH ĐIỀU XE Ô TÔ Căn giấy đề nghị xin xe tơ Phòng Hành quản trị giao nhiệm vụ cho: Họ tên lái xe: …………………………………………………………………………… Biển số xe: ………………………………………………………………………………… Phục vụ công tác thời gian địa điểm nêu Hà Nội, ngày … tháng ……năm 20… HCQT
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy đề nghị xin xe HCQT m2, Mẫu giấy đề nghị xin xe HCQT m2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay