Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014 ( Luận văn thạc sĩ)

95 54 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:01

Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014 ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014 ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014 ( Luận văn thạc sĩ) -4- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - VŨ THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU TÍNH TỐN SỨC CHỊU TẢI CỌC KHOAN NHỒI CHO NỀN ĐẤT KHU VỰC HẢI PHÕNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN10304:2014 Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Cơng trình Dân dụng & Cơng nghiệp Mã số: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN ĐỨC NGN Hải Phòng, 2015 -5- LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình khoa học tơi thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đức Nguôn Các kết quả, số liệu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Vũ Thị Thanh Hƣơng -6- MỤC LỤC Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU 0.1 Đặt vấn đề 0.2 Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu 0.2.1 Mục đích nghiên cứu 0.2.2 Đối tượng nghiên cứu 0.2.3 Phạm vi nghiên cứu 0.3 Phương pháp nghiên cứu 0.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH KHU VỰC HẢI PHÕNG VÀ GIẢI PHÁP MÓNG CỌC 1.1.Định nghĩa móng cọc 1.2 Phạm vi áp dụng 1.3 Các ngun tắc tính tốn móng cọc 1.3.1 Đánh giá đặc điểm cơng trình 1.3.2 Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình 1.3.3 Tính tốn móng cọc 10 1.3.4 Các yêu cầu khác thiết kế móng cọc 11 1.4 Tình hình địa chất cơng trình khu vực Hải Phòng 11 1.4.1 Giới thiệu chung 11 1.4.2 Phân vùng địa chất cơng trình khu vực thành phố Hải Phòng 13 1.5 Xây dựng địa tầng tiêu biểu cho phân vùng địa chất cơng trình thành phố Hải Phòng 18 1.5.1 Vùng I-A 18 1.5.2 Vùng I-B 19 -7- 1.5.3 Vùng II-C 20 1.5.4 Khu II-D1 22 1.5.5 Khu II-D2 23 1.5.6 Khu II-D3 25 1.5.7 Khu II-D4 27 1.5.8 Khu II-D5 29 1.5.9 Khu II-D6 31 1.5.10 Khu II-D7 31 1.5.11 Khu II-D8 33 1.5.12 Khu II-D9 35 CHƢƠNG CƠ SỞ TÍNH TỐN CỌC KHOAN NHỒI THEO TCVN 10304:2014 37 2.1 Khái niệm, ưu nhược điểm cọc khoan nhồi 37 2.2 Vật liệu làm cọc 38 2.3 u cầu khảo sát phục vụ tính tốn cọc khoan nhồi 39 2.4 Cấu tạo cọc khoan nhồi 41 2.5 Các phương pháp xác định sức chịu tải cọc 42 2.5.1 Theo vật liệu làm cọc 42 2.5.2 Theo đất 42 2.5.2.1 Theo tiêu lý đất, đá 42 2.5.2.2 Theo kết nén tĩnh 46 2.5.2.3 Theo kết thử động 47 2.5.2.4 Theo kết xuyên tĩnh CPT 48 2.5.3 Theo phương pháp tham khảo 49 2.5.3.1 Theo cường độ đất 49 2.5.3.2 Theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT 51 2.5.3.3 Theo sức kháng mũi xuyên tĩnh qc 53 2.6 Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi 54 -8- 2.7 Nhận xét phương pháp tính tốn sức chịu tải cọc theo TCVN10304: 2014 55 CHƢƠNG XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỌC KHOAN NHỒI CHO NHÀ CAO TẦNG THEO NỀN ĐẤT KHU VỰC HẢI PHÕNG 58 3.1 Cơ sở tính tốn 58 3.2 Điều kiện địa chất 59 3.2.1 Điều kiện địa chất khu vực II-D1, II-D2 59 3.2.2 Điều kiện địa chất khu vực II-D4, II-D8 60 3.2.3 Điều kiện địa chất khu vực II-D5, II-D6 61 3.3 Tính theo vật liệu làm cọc theo TC10304: 2014 61 3.4 Tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén cho khu vực II-D1,II-D2 62 3.4.1 Tính theo tiêutheo TCVN10304: 2014 62 3.4.2 Tính theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCVN10304: 2014 (theo công thức Nhật bản) 64 3.4.3 Tính theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCXD205: 1998 (theo công thức Nhật bản) 65 3.4.4 Nhận xét: 66 3.5 Tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén cho khu vực II-D4,II-D8 66 3.5.1 Tính theo tiêutheo TC10304: 2014 66 3.5.2 Tính theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCVN10304: 2014 (theo công thức Nhật bản) 68 3.5.3 Tính theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCXD205: 1998 (theo công thức Nhật bản) 69 3.5.4 Nhận xét: 69 3.6 Tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén cho khu vực II-D5,II-D6 70 3.6.1 Tính theo tiêutheo TC10304: 2014 (Bảng 3.10) 70 3.6.2 Tính theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCVN10304: 2014 (theo công thức Nhật bản) 72 -9- 3.6.3 Tính theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCXD205: 1998 (theo công thức Nhật bản) 72 3.6.4 Nhận xét: 73 3.7 So sánh kết tính tốn lý thuyết theo TCVN10304:2014, TCXD205:1998 kết thử tĩnh cho cơng trình thực tế 73 3.7.1 Giới thiệu cơng trình: 73 3.7.2 Kết tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén cơng trình Khu nhà cao tầng CT1&CT2- TD Lake Side Hải Phòng 74 3.7.3 Nhận xét: 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC PL -1 - 10 - DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Bảng 1.9 Bảng 1.10 Bảng 1.11 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Tên bảng, biểu Tóm tắt thuyết minh phân vùng địa chất cơng trình thành phố Hải Phòng Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học C1 cb, D2 gls Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học D3đs, S2-D1-2 xs, D1-2dđ, J1-2hc Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học J1-2hc(phong hoá, xám nâu) Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học maQIII2vp2 Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học mQIV1-2hh2 Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học mQIV3tb1 Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học amQIV3tb1 Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học aQIV3tb2 Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học mbQIV1-2hb1 Bảng tổng hợp kết thí nghiệm tiêu lý phức hệ thạch học ambQIV3tb1 Độ sụt bê tông cọc khoan nhồi Giá trị hệ số k, ZL N’q cho cọc khoan nhồi đất cát - 11 - Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc theo vật liệu làm cọc (chi tiết xem Bảng PL1.1 đến PL1.4) Kết tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêucho khu vực II-D1, II-D2 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCVN10304: 2014 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCXD205:1998 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén theo khu vực II-D1, II-D2 Kết tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêucho khu vực II-D4, II-D8 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCVN10304: 2014 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCXD205:1998 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén theo khu vực II-D4, II-D8 Kết tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêucho khu vực II-D5, II-D6 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCVN10304: 2014 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn SPT theo TCXD205:1998 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén theo khu vực II-D5, II-D6 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc khoan Bảng 3.14 nhồi chịu nén cơng trình Khu nhà cao tầng CT1&CT2- TD Lake Side Hải Phòng - 12 - DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Hình 1.1 Tên hình Bản đồ phân vùng địa chất cơng trình thành phố Hải Phòng tỷ lệ 1: 50000 Hình 1.2 Địa tầng vùng I-A Hình 1.3 Địa tầng vùng I-B Hình 1.4 Địa tầng vùng II-C Hình 1.5 Địa tầng vùng II-D1 Hình 1.6 Địa tầng vùng II-D2 Hình 1.7 Địa tầng vùng II-D3 Hình 1.8 Địa tầng vùng II-D4 Hình 1.9 Địa tầng vùng II-D5 Hình 1.10 Địa tầng vùng II-D6 Hình 1.11 Địa tầng vùng II-D7 Hình 1.12 Địa tầng vùng II-D8 Hình 2.1 Cấu tạo cọc khoan nhồi Hình 2.2 Biểu đồ xác định hệ số α - 13 - ... tải cọc khoan nhồi cho đất khu vực Hải Phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304: 2014 phân tích, tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi theo đất khu vực Hải Phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304: 2014 Từ có... địa chất khu vực Hải Phòng  Tính tốn sức chịu tải số loại kích thước cọc khoan nhồi cho điều kiện địa chất khu vực Hải Phòng theo phương pháp tính sức chịu tải theo tiêu chuẩn TCVN 10304: 2014 so... sức chịu tải cọc khoan nhồi chịu nén theo khu vực II-D1, II-D2 Kết tính tốn sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu lý cho khu vực II-D4, II-D8 Bảng tổng hợp kết tính tốn sức chịu tải cọc theo kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014 ( Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực hải phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304 2014 ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay