đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hk1

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:01

PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG THCS **** MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Vật Tiết: 10 Mức độ Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Khi ta Chủ đề 1: nhận biết Sự truyền ánh sáng, ánh sáng ta nhìn thấy vật Số câu Số điểm tỉ lệ % 20% Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Giải thích điều kiện để nhìn thấy vật 1 10% Chủ đề 2: Gương phẳng Các tính chất ảnh tạo gương phẳng Số câu Số điểm tỉ lệ % 30% 30% Vẽ ảnh vật tạo gương phẳng 1 10% Chủ đề 3: Gương cầu Giải thích ứng dụng gương cầu lồi Số câu Số điểm tỉ lệ % 3% Tổng số câu Số điểm tỉ lệ % 20% Tổng 40% 30% 40% 30% 1 10% 10 100% PHÒNG GD &ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Vật lí Tiết: 10 Ngày kiểm tra: 20/10/107 TRƯỜNG THCS **** ĐỀ BÀI Câu 1: ( điểm) a) Khi ta nhận biết ánh sáng? Khi ta nhìn thấy vật? b) Giải thích ban đêm khơng thắp đèn ta khơng thể nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt bàn? Câu 2: ( điểm) a) Nêu đặc điểm ảnh vật tạo gương phẳng? b) Vẽ ảnh A’B’ vật AB A B Câu 3: ( điểm) Trên xe ô tô người ta gắn gương cầu lồi người lái xe quan sát vật phía sau xe có lợi gương phẳng Hết Người biên soạn đề PHÒNG GD &ĐT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Vật lí Tiết: 10 TRƯỜNG THCS **** Câu Nội dung Điểm a Ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta, ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào (3 điểm) (4 điểm) A’ mắt ta A’ B’ A’ B’ b Vào ban đêm, khơng có thắp đèn, ta khơng thể nhìn thấy mảnh giấy trắng dặt bàn khơng có ánh sáng từ mảnh giấy trắng truyền vào mắt ta a) - Ảnh không hứng chắn, gọi ảnh ảo - Độ lớn ảnh độ lớn vật - Khoảng cách từ điểm vật đến gương khoảng cách từ ảnh điểm đến gương b) A B A’ B’ Vì vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn (3 điểm) thấy gương phẳng có kích thước nên giúp người lái xe quan sát vùng rộng từ phía sau tránh tai nạn Người biên soạn hướng dẫn chấm B’ B’ A’ PHÒNG GD &ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Vật lí Tiết: 10 Ngày kiểm tra: 20/10/107 TRƯỜNG THCS **** ĐỀ BÀI Câu 1: (3 điểm) a) Khi ta nhận biết ánh sáng? Khi ta nhìn thấy vật? b) Giải thích ban đêm khơng thắp đèn ta khơng thể nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt bàn? Câu 2: (4 điểm) a) Nêu đặc điểm ảnh vật tạo gương phẳng? b) Vẽ ảnh A’B’ vật AB A B Câu 3: (3 điểm) Trên xe ô tô người ta gắn gương cầu lồi người lái xe quan sát vật phía sau xe có lợi gương phẳng Hết (Giáo viên coi kiểm tra khơng giải thích thêm) ...PHỊNG GD &ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Vật lí Tiết: 10 Ngày kiểm tra: 20 /10/ 1 07 TRƯỜNG THCS **** ĐỀ BÀI Câu 1: ( điểm) a) Khi ta nhận biết ánh sáng? Khi ta nhìn... soạn hướng dẫn chấm B’ B’ A’ PHÒNG GD &ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Vật lí Tiết: 10 Ngày kiểm tra: 20 /10/ 1 07 TRƯỜNG THCS **** ĐỀ BÀI Câu 1: (3 điểm) a) Khi ta nhận biết ánh sáng? Khi ta nhìn... Hết Người biên soạn đề PHÒNG GD &ĐT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Vật lí Tiết: 10 TRƯỜNG THCS **** Câu Nội dung Điểm a Ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta, ta
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hk1, đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 hk1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay