Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ việt nam

223 29 0
  • Loading ...
1/223 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:47

Trờng đại học kinh tế quốc dân Tổ CHứC Kế TOáN QUảN TRị CHI PHí vận tải h ng hóa công ty vận tải đờng việt nam ! "#$%&$%'$'( Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: L I CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u nêu Lu n án hoàn toàn trung th!c Nh#ng k%t lu n khoa h&c c a Lu n án chưa t(ng đư)c cơng b b+t kỳ cơng trình khác TÁC GI LU N ÁN Nguy n Th Ng c Lan M CL C TRANG PH2 BÌA L5I CAM ðOAN DANH M2C CÁC CH< VI>T T?T DANH M2C B@NG, BIBU, SƠ ðF M2C L2C L5I MG ðHU CHƯƠNG 1: CƠ SG LÝ LUNN VO TP CHQC K> TOÁN QU@N TRT CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIVP KINH DOANH DTCH V2 17 1.1 ð c ñi m ho t ñ ng kinh doanh d$ch v& 'nh hư)ng t*i t+ ch,c k- tốn qu'n tr$ chi phí 17 1.1.1 ðXc ñiYm v[ ho\t ñ]ng kinh doanh d_ch v` 17 1.1.2 ðXc điYm v[ chi phí kinh doanh giá thành d_ch v` 19 1.2 T+ ch,c k- tốn qu'n tr$ chi phí doanh nghi6p kinh doanh d$ch v& 20 1.2.2 K% tốn qufn tr_ chi phí doanh nghi p kinh doanh d_ch v` 21 1.2.4 Yêu ciu tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí doanh nghi p kinh doanh d_ch v` 24 1.2.5 Nguyên tlc tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí doanh nghi p kinh doanh d_ch v` 25 1.2.6 Các nhân t fnh hưnng đ%n tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí doanh nghi p kinh doanh d_ch v` [37,77] 27 1.3 N i dung t+ ch,c k- tốn qu'n tr$ chi phí doanh nghi6p kinh doanh d$ch v& 30 1.3.1 Tj ch c b] máy k% tốn qufn tr_ chi phí doanh nghi p kinh doanh d_ch v` 30 1.3.2 Tj ch c thu nh n thông tin ban điu v[ k% tốn qufn tr_ chi phí doanh nghi p kinh doanh d_ch v` 36 1.3.3 Tj ch c phân tích, xs lý cung c+p thơng tin v[ k% tốn qufn tr_ chi phí doanh nghi p kinh doanh d_ch v` 37 1.4 ð c m t+ ch,c k- tốn qu'n tr$ chi phí v:n t'i hàng hố cơng ty v:n t'i ñư>ng b 63 1.4.1 Chi phí v n tfi hàng hố phân lo\i chi phí v n tfi hàng hoá 63 1.4.2 Tj ch c h th ng đ_nh m c chi phí l p d! tốn chi phí 64 1.5 T+ ch,c k- tốn qu'n tr$ chi phí cBa m t sD nư*c phát tri n hEc kinh nghi6m cho doanh nghi6p kinh doanh d$ch v& ) Vi6t Nam 69 1.5.1 Tj ch c k% toán qufn tr_ chi phí c a m]t s nưuc phát triYn 69 1.5.2 Bài h&c kinh nghi m tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí cho doanh nghi p kinh doanh d_ch v` n Vi t Nam 75 CHƯƠNG 2: THvC TRwNG TP CHQC K> TỐN QU@N TRT CHI PHÍ VNN T@I HÀNG HỐ TRONG CÁC CÔNG TY VNN T@I ðƯ5NG Bz VIVT NAM 79 2.1 T+ng quan vH công ty v:n t'i hàng hố đư>ng b Vi6t Nam 79 2.1.1 L_ch ss hình thành phát triYn c a v n tfi hàng hố đư{ng b] [55] 79 2.1.2 ðXc ñiYm ho\t ñ]ng sfn xu+t kinh doanh tj ch c b] máy c a công ty v n tfi ñư{ng b] Vi t Nam 82 2.1.3 ðXc ñiYm ch% tài fnh hưnng tui tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí 93 2.2 ThIc tr ng t+ ch,c k- toán qu'n tr$ chi phí v:n t'i hàng hố cơng ty v:n t'i ñư>ng b Vi6t Nam 95 2.2.1 Th!c tr\ng tj ch c b] máy k% tốn qufn tr_ chi phí cơng ty v n tfi đư{ng b] Vi t Nam 96 2.2.2 Th!c tr\ng tj ch c thu nh n thơng tin ban điu v[ k% tốn qufn tr_ chi phí cơng ty v n tfi đư{ng b] Vi t Nam 96 2.2.3 Th!c tr\ng tj ch c phân tích, xs lý cung c+p thơng tin v[ k% tốn qufn tr_ chi phí cơng ty v n tfi đư{ng b] Vi t Nam 98 2.3 ðánh giá thIc tr ng t+ ch,c k- toán qu'n tr$ chi phí v:n t'i hàng hố cơng ty v:n t'i ñư>ng b Vi6t Nam 120 2.3.1 Tjng h)p k%t quf khfo sát 120 2.3.2 ðánh giá k%t quf khfo sát 120 CHƯƠNG 3: HỒN THIVN TP CHQC K> TỐN QU@N TRT CHI PHÍ VNN T@I HÀNG HỐ TRONG CÁC CÔNG TY VNN T@I ðƯ5NG Bz VIVT NAM .129 3.1 ð$nh hư*ng phát tri n cBa ngành v:n t'i ñư>ng b Vi6t Nam 129 3.1.1 Quan ñiYm phát triYn c a ngành giao thông v n tfi 129 3.1.2 Chi%n lư)c phát triYn v n tfi d_ch v` v n tfi chi%n lư)c phát triYn ngành 130 3.2 SI cKn thi-t, nguyên tNc yêu cKu hoàn thi6n t+ ch,c k- tốn qu'n tr$ chi phí v:n t'i hàng hố cơng ty v:n t'i đư>ng b Vi6t Nam 132 3.2.1 S! cin thi%t phfi tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí v n tfi hàng hố cơng ty v n tfi ñư{ng b] Vi t Nam 133 3.2.2 Nguyên tlc hoàn thi n tj ch c k% toán qufn tr_ chi phi v n tfi hàng hố cơng ty v n tfi ñư{ng b] Vi t Nam 134 3.2.3 Yêu ciu c a vi c hồn thi n tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí v n tfi hàng hố cơng ty v n tfi đư{ng b] Vi t Nam 135 3.3 Gi'i pháp hoàn thi6n t+ ch,c k- tốn qu'n tr$ chi phí v:n t'i hàng hố cơng ty v:n t'i đư>ng b Vi6t Nam 137 3.3.1 Hoàn thi n tj ch c b] máy k% toán qufn tr_ chi phí cơng ty v n tfi ñư{ng b] Vi t Nam 137 3.3.2 Hoàn thi n tj ch c thu nh n thơng tin ban điu v[ k% tốn qufn tr_ chi phí cơng ty v n tfi ñư{ng b] Vi t Nam 139 3.3.3 Hoàn thi n tj ch c, phân tích, xs lý cung c+p thơng tin v[ k% tốn qufn tr_ chi phí cơng ty v n tfi đư{ng b] Vi t Nam 142 3.4 ðiHu ki6n ñ thIc hi6n gi'i pháp 173 3.4.1 ð i vui Nhà nưuc 173 3.4.2 ð i vui doanh nghi p v n tfi ñư{ng b] 175 K>T LUNN 179 DANH M2C CÁC CƠNG TRÌNH C}A TÁC GI@ 180 TÀI LIVU THAM KH@O .180 DANH M C CÁC CHQ VIRT TST ChT vi-t tNt DiUn gi'i ABC : Active Base Costing BHTN : Bfo hiYm th+t nghi p BHXH : Bfo hiYm xã h]i BHYT : Bfo hiYm y t% BTC : B] Tài CCDC : Cơng c` d`ng c` CPNCTT : Chi phí nhân cơng tr!c ti%p CPNVLTT : Chi phí nguyên v t li u tr!c ti%p CPSXC : Chi phí sfn xu+t chung CVP : Chi phí – Kh i lư)ng – L)i nhu n DNNN : Doanh nghi p Nhà nưuc DNVT : Doanh nghi p v n tfi GTGT : Giá tr_ gia tăng GTSP : Giá thành sfn phƒm KC : Kaizen Costing KHTSCð : Kh+u hao tài sfn c ñ_nh KMCP : Khofn m`c chi phí KPCð : Kinh phí cơng đồn KTQT : K% toán qufn tr_ KTTC : K% toán tài LN : L)i nhu n NVL : Nguyên v t li u NVLTT : Nguyên v t li u tr!c ti%p SXKD : Sfn xu+t kinh doanh TC : Target Costing TKKT : Tài khofn k% toán TSCð : Tài sfn c ñ_nh DANH M C B NG, ðW THX, SƠ ðW B NG Bfng 2.1 M c lương c ñ_nh c a lái xe, ph` xe năm 2010 99 Bfng 2.2: ð_nh m c chi phí nhiên li u tr!c ti%p năm 2010 107 Bfng 2.3: H s quy đji đư{ng tiêu chuƒn tính bình qn cho tuy%n hành trình – Năm 2010 107 Bfng 2.4: ð_nh m c tiêu hao diu nh{n năm 2010 .109 Bfng 2.5: ð_nh m c đơn giá ti[n lương sfn phƒm t\i cơng ty Cj phin v n tfi ô s (ñ†ng/1.000 ñ†ng doanh thu) – Năm 2010 110 Bfng 2.6: Bfng đ_nh m c trích trưuc chi phí săm l p t\i cơng ty v n tfi ô s – Năm 2010 113 Bfng 2.7: Báo cáo tình hình nhiên li u tiêu hao 118 Tr\m xe 204 – Tháng 10/2010 118 Bfng 3.1: Phân lo\i chi phí theo m c đ] ho\t ñ]ng Công ty v n tfi ô s tháng 10/2010 .143 Bfng 3.2: Phân lo\i chi phí theo cách ng xs c a chi phí 144 Bfng 3.3: D! toán chi phí nhiên li u tr!c ti%p tháng 10 năm 2010 149 t\i công ty V n tfi s 149 Bfng 3.4: D! toán linh ho\t chi phí nhiên li u tr!c ti%p 152 tháng 10 năm 2010 t\i công ty V n tfi s 152 Bfng 3.5: Bfng phân bj chi phí cho ho\t đ]ng tháng 5/2010 153 Bfng 3.6: Báo cáo tình hình th!c hi n chi phí trung tâm chi phí 167 Bfng 3.7: Báo cáo d! toán trung tâm l)i nhu n .168 Bfng 3.10: Bfng phân tích chi phí sfn xu+t kinh doanh d_ch v` 171 Bfng 3.11 : Bfng báo cáo k%t quf ho\t ñ]ng kinh doanh 172 ðW THX ð† th_ 3.1: Phân tích m i quan h gi#a chi phí – kh i lư)ng – l)i nhu n 156 ð† th_ 3.2: Phân tích m i quan h gi#a chi phí – kh i lư)ng – l)i nhu n 161 c a ñ]i v n tfi s 161 ð† th_ 3.3: Phân tích m i quan h gi#a chi phí – kh i lư)ng – l)i nhu n 162 c a ñ]i v n tfi s 162 ð† th_ 3.4: Phân tích m i quan h gi#a chi phí – kh i lư)ng – l)i nhu n 163 c a ñ]i v n tfi s 163 SƠ ðW Sơ đ† 1.1: Mơ hình tj ch c b] máy k% tốn chi phí k%t h)p 33 Sơ đ† 1.2: Mơ hình tj ch c b] máy k% tốn chi phí tách bi t 34 Sơ ñ† 1.3: Mơ hình tj ch c b] máy k% tốn chi phí h‰n h)p 35 Sơ ñ† 2.1: Quy trình tj ch c ho\t ñ]ng kinh doanh d_ch v` v n tfi hàng hố đư{ng b] .86 Sơ ñ† 3.1: Mơ hình tj ch c b] máy k% tốn k%t h)p .138 L I MZ ð[U Tính c\p thi-t cBa đH tài D_ch v` v n tfi đư{ng b] có v_ trí quan tr&ng n[n kinh t% qu c dân, ciu n i gi#a vùng kinh t% nưuc, góp phin đáng kY vào s! phát triYn kinh t% Œ xã h]i Cùng vui s! phát triYn c a sfn xu+t lưu thơng hàng hố, nhu ciu v[ v n chuyYn hàng hoá cho sfn xu+t tiêu dùng ngày tăng Th{i gian qua cho th+y, cơng ty v n tfi phát triYn khơng ng(ng cf v[ quy mô d_ch v` cung c+p Hi n nay, n Vi t Nam th% giui, công ty kinh doanh d_ch v` v n tfi ñư)c chia thành v n tfi hàng khơng, v n tfi đư{ng slt, v n tfi đư{ng biYn v n tfi đư{ng b] Các cơng ty v n tfi đư{ng b] Vi t Nam có đXc ñiYm cung c+p d_ch v` r]ng khlp toàn qu c, công ty kinh doanh d_ch v` khác, q trình sfn xu+t c a cơng ty v n tfi đư{ng b] khơng t p trung mà diŽn n khlp nơi v y r+t khó kiYm sốt chi phí phát sinh Hơn n#a, xu th% h]i nh p kinh t% qu c t%, cơng ty v n tfi đ[u ch_u s! c\nh tranh gay glt vui công ty v n tfi khác nưuc ðY t†n t\i phát triYn, công ty v n tfi phfi không ng(ng ss d`ng có hi u quf ngu†n l!c đY nâng cao hi u q a sfn xu+t kinh doanh Mu n th!c hi n đư)c m`c tiêu đó, đòi h•i cơng ty v n tfi đư{ng b] phfi cfi ti%n, đji mui cơng tác qufn lý, phương th c kinh doanh h th ng công c` qufn lý, có k% tốn Trong nh#ng năm qua, cơng tác k% tốn c a nưuc ta nói chung t\i cơng ty kinh doanh d_ch v` v n tfi đư{ng b] nói riêng khơng ng(ng đư)c cfi ti%n, hồn thi n, ti%p c n thông l , chuƒn m!c qu c t%, t(ng bưuc ñáp ng ñư)c yêu ciu v[ qufn lý h]i nh p kinh t% qu c t% Tuy nhiên, h th ng k% tốn c a cơng ty v n tfi đư{ng b] nhìn chung mui ch‘ đ[ c p ch y%u đ%n k% tốn tài k% tốn qufn tr_ nói chung k% tốn qufn tr_ chi phí nói riêng v’n v+n đ[ mui m“ cf v[ nh n th c tj ch c th!c hi n Vì v y, tác gif nghiên c u ñ[ tài “T ch c k tốn qu n tr chi phí v n t i hàng hố cơng ty v n t i ñư"ng b$ Vi&t Nam” làm lu n án ti%n s– T+ng quan vH v\n đH nghiên c,u K% tốn khơng phfi m`c đích cu i cùng, k% tốn ch‘ phương ti n đY đ\t đư)c m`c đích cu i c a ngư{i ss d`ng thông tin Nhu ciu thơng tin k% tốn c a ngư{i ss d`ng khác khác ð i vui ñ i tư)ng bên doanh nghi p nhà ñiu tư, khách hàng, quan qufn lý ch c c a Nhà nưuc …đòi h•i thơng tin k% tốn mang tính ngun tlc, chuƒn m!c, phj bi%n, cơng khai….Nhưng ñ i vui nhà qufn tr_ doanh nghi p l\i đ[ cao tính linh ho\t, cá bi t, ng’u h ng theo chi%n lư)c, yêu ciu qufn tr_ ho\t đ]ng sfn xu+t kinh doanh c a thơng tin k% tốn T( đó, n[n kinh t% th_ trư{ng, h th ng k% tốn doanh nghi p hình thành nên hai phân h k% tốn khác đY đáp ng nhu ciu ss d`ng thơng tin k% tốn k% tốn tài k% tốn qufn tr_ K% tốn qufn tr_ đ{i, phát triYn nh˜m đáp ng nhu ciu thơng tin đY nhà qufn tr_ th!c hi n toàn di n ch c qufn tr_ Các v+n đ[ v[ k% tốn qufn tr_ ñư)c tác gif Vi t Nam blt ñiu nghiên c u t( nh#ng năm ñiu th p k™ 90 (th% k™ 20) Trong Lu n án “V+n đ[ hồn thi n k% toán Vi t Nam” c a tác gif NguyŽn Vi t (1995) trình bày phương hưung gifi pháp xây d!ng h th ng k% toán tài k% tốn qufn tr_ doanh nghi p Vi t Nam, nhiên nh#ng ñ[ xu+t v[ k% tốn qufn tr_ cơng trình ch‘ mang tính bfn nh+t c a h th ng k% toán qufn tr_ ð%n năm 1997, tác gif Ph\m Văn Dư)c ñã nghiên c u v[ “Phương hưung xây d!ng n]i dung tj ch c v n d`ng k% toán qufn tr_ vào doanh nghi p Vi t Nam”, tác gif có nh#ng nghiên c u c` thY ñ[ xu+t bi n pháp ng d`ng k% toán qufn tr_ vào th!c tiŽn doanh nghi p Vi t Nam Tác gif ñã ñưa lý lu n chung v[ k% toán k% tốn qufn tr_ như: thơng tin c a k% tốn vui ho\t ñ]ng sfn xu+t kinh doanh, tj ch c thơng tin k% tốn tài k% tốn qufn tr_ n[n kinh t% th_ trư{ng, t( th+y đư)c vai trò c a k% tốn qufn tr_ Bên c\nh đó, tác gif đánh giá th!c tr\ng h th ng k% toán doanh nghi p Vi t Nam th!c t% v n d`ng k% toán qufn tr_ vào doanh nghi p Vi t Nam Tác gif ñã xây d!ng n]i dung tj ch c k% toán qufn tr_ xây d!ng b] máy k% toán qufn tr_, phân tích chi phí – doanh thu – l)i nhu n fnh hưnng đ%n q trình quy%t đ_nh c a doanh nghi p, ñ†ng th{i tác gif ñưa phương pháp l p d! toán, phương pháp kiYm tra, đánh giá th!c hi n T( tác gif ñưa gifi pháp ñY v n d`ng tj ch c k% toán qufn tr_ doanh nghi p Vi t Nam Tuy nhiên nh#ng nghiên c u mang tính ch+t chung cho t+t cf lo\i hình doanh nghi p, tính linh ho\t Ph& l&c 2.21b ðTNH MQC TRÍCH TRƯ»C SĂM L½P (Cơng ty V n tfi Vi t Nh t) Tháng 10 năm 2010 TT Lo i phương ti n ð nh ng ch k; thu t ñSi xe ð nh m&c chi phí trích trư/c cho 1km đưSng tiêu chuQn Huyndai 700.000 142,9 Chenglong 720.000 129,1 IFA 680.000 169,6 Sangyong 740.000 109,1 … … Ph& l&c 2.22 Công ty TNHH v n tfi Quang Trung ðXNH MeC CHI PHI SĂM LˆP THÁNG TT Chi phí Xe C ≥ 11T Xe 11T > C ≥ 4T Xe < 4T Chi phí bơm l p 100.000 70.000 50.000 Chi phí đfo l p 190.000 150.000 100.000 Rsa xe 150.000 120.000 70.000 Bm mÔ 170.000 150.000 90.000 Vá săm, l p 150.000 120.000 70.000 T+ng c ng 760.000 610.000 380.000 Ph& l&c 2.23 Công ty liên doanh v:n t'i hon h]p Vi6t Nh:t B NG TÍNH KH›U HAO XE KINH DOANH Tháng 10 năm 2010 TT Lo\i phương ti n Kh+u hao Kh+u hao hao năm lũy k% ñ%n tháng (%) 30/9/2010 10/2010 Tr&ng tfi Ngày ñưa T™ l kh+u (t+n) vào ss d`ng Nguyên giá Giá tr_ l\i ASIA 52LD – 5144 16 1/11/2005 12 552.426.560 254.116.236 5.524.266 292.786.058 ASIA 52 LD – 5152 17,5 1//2006 12 485.849.920 233.207.952 4.858.499 Huyndai 52LD – 13 1/6/2002 12 604.184.640 604.184.640 0 13,6 1/3/2007 12 655.829.280 282.066.599 6.558.293 367.264.388 15 1/7/2007 12 552.426.560 254.116.236 5.524.266 292.786.058 1/6/2001 12 718.466.400 718.466.400 0 247.783.469 5090 Huyndai 52 LD – 5161 Huyndai 52LD – 5154 Hino 29LD – 0164 Hino 29LD – 1577 1/10/2007 12 589.708.640 212.295.096 5.897.086 371.516.458 Hinno 29LD – 0724 1/12/2000 12 630.320.000 630.320.000 0 Mitsubishi 29LD – 1/2/2003 12 719.160.160 661.627.384 7.191.602 50.341.174 1/9/1999 12 482.880.000 482.880.000 0 0716 10 Isuzu 29LD Œ 0376 …… Ngư"i l p bi,u ( Ký, h tên ) Ngày 31 tháng 10 năm 2010 K toán trư@ng ( Ký, h tên ) Ch„ tiêu Ph& l&c 2.24 CÔNG TY Cd PH[N V N T I Ô Sˆ B NG PHÂN Bˆ KH›U HAO TSCð TỒN CƠNG TY Tháng 10 năm 2010 Phân b+ cho đDi tư]ng Tồn 6274ptr m 6274ptr m 6274ptr m 6274ptr m công ty xe 216 xe 202 xe 204 xe 210 147 457 536 26 942 164 37 482 722 36 048 751 18 471 581 1.M c KH c_a tháng trưac 2.M c KH tăng thêm tháng 3.M c KH gi m tháng 4.M c k ho.ch ph i trích tháng Ngư"i l p bi,u ( Ký, h tên ) 147 457 536 26 942 164 37 482 722 36 048 751 18 471 581 Ngày 31 tháng 10 năm 2010 K toán trư@ng ( Ký, h tên ) ( Ngukn: Phòng k tốn, cơng ty c ph9n v n t i ô s? 2) 642pVP Công ty 28 530 318 28 530 318 TT Ph& l&c 2.25 Công ty TNHH v:n t'i Quang Trung B NG TÍNH CHI PHÍ C[U PHÀ THEO TRœNG T I VÀ TUYRN ðƯ NG Tr&ng tfi Giá vé Hành trình S lin qua ciu, phà 4T ≤ C < 10T 30.000 10T ≤ C < 18T 55.000 18T ≤ C 100.000 … Thành ti[n Hà N]i – Hà Nam 60.000 Hà N]i – Thanh Hóa 120.000 Hà N]i Œ Ngh An 180.000 Hà N]i – Vinh 240.000 Hà N]i Œ Qufng Bình 10 300.000 Hà n]i Œ ð†ng Hui 14 490.000 Hà N]i Œ Qufng Tr_ 16 880.000 Hà N]i Œ Hu% 18 990.000 Hà N]i – ðà N§ng 20 1.100.000 Hà N]i Œ Qufng Nam 22 2.200.000 Hà N]i – Phú Yên 24 2.400.000 Hà N]i – Nha Trang 26 2.600.000 Hà N]i – Cam Ranh 28 2.800.000 … Ph& l&c 2.10 b Công ty v:n t'i ôtô sD TK TK 621 K 622 TK 627 B NG TdNG H‰P CHI PHÍ DXCH V V N CHUY•N Tháng 10/2010 Khofn m`c chi phí ð]i xe 202 ð]i xe 204 ð]i xe 210 ð]i xe 216 Tjng c]ng Nhiên li u 205.177.656 136.785.106 204.506.735 153.380.056 699.849.553 Diu nh{n 4.103.553 2.682.061 4.090.135 3.067.601 13.943.350 Lương th{i gian 30.673.595 20.449.055 28.416.385 21.312.282 100.851.317 Lương sfn phƒm 30.995.245 20.663.490 23.728.058 17.796.043 93.182.826 Các khofn trích theo lương 6.178.078 4.118.725 5.723.446 4.292.585 20.312.834 Lương, khofn trích theo lương nhân viên qufn lý ñ]i xe 7.300.315 4.866.875 6.763.101 5.072.323 24.002.614 Chi phí săm l p 53.030.093 35.353.395 30.529.254 26.331.482 145.244.224 Kh+u hao phương ti n 126.074.503 84.049.668 96.514.934 72.386.200 379.025.305 Ciu phà 12.252.000 8.168.000 9.380.000 7.034.000 36.834.000 Bfo dÔng s/c phng ti n 57.918.797 38.612.532 33.476.409 25.107.304 155.115.042 Chi phí khác 2.589.995 1.726.664 1.489.343 1.117.008 6.923.010 T+ng c ng 536.293.820 357.475.571 444.617.800 336.896.884 1.675.284.075 Ph& l&c 2.11 b B NG Sˆ – T P H‰P CHI PHÍ S N XU›T THEO TRyM XE Tháng 10 năm 2010 ( ðơn v$ tính: đlng ) Các TK ghi có 111 112 141 214 334 335 338 621 622 627 C ng 0 0 0 058 111 961 311 147 022 320 573 044 689 832 027 Tr m xe 216 94 398 735 39 607 008 64 636 106 198 641 849 Tr m xe 202 417 972 748 117 138 840 106 159 755 671 271 343 Tr m xe 204 414 412 615 106 514 622 101 140 981 622 068 218 Tr m xe 210 101 327 863 47 886 552 48 636 202 197 850 617 0 058 111 961 Các Tk ghi n] TK 154 TK 621pCPNLTT 029 461 955 28 650 006 Tr m xe 216 87 453 279 945 456 94 398 735 Tr m xe 202 439 290 928 681 820 447 972 748 Tr m xe 204 407 467 159 945 456 414 412 615 Tr m xe 210 95 250 589 077 274 101 327 863 0 TK 622pCPNCTT 0 0 295 928 500 0 15 218 522 311 147 022 Tr m xe 216 36 696 000 911 008 39 607 008 Tr m xe 202 112 000 000 138 840 117 138 840 Tr m xe 204 102 152 500 362 122 106 514 622 Tr m xe 210 45 080000 806 552 47 886 52 TK 627pCPSXC 59 590 000 Tr m xe 216 118 945 218 31 905 000 107 602 626 530 200 800 000 26 942 164 782 500 24 522 767 588 675 64 636 106 Tr m xe 202 23 950 000 37 482 722 10 782 500 33 255 858 688 675 106 159 755 Tr m xe 204 19 800 000 36 048 751 827 500 34 795 155 669 575 101 140 981 Tr m xe 210 040 000 18 471 581 512 500 15 028 846 583 275 48636 202 T+ng c ng 59 590 000 11 945 218 327 833 500 107 602 626 17 748 722 029 461 955 28 650 006 320 573 044 058 11 961 379 664 054 Ngày 31 tháng 10 năm 2010 Ngư"i l p bi,u ( Ký, h tên ) K tốn trư@ng ( Ký, h tên ) ( Ngukn: Phòng k tốn, cơng ty c ph9n v n t i ô s? 2) CÔNG TY Cd PH[N V N T I Ô Sˆ NH T KÝ CHeNG T• Sˆ PhKn I – T:p h]p chi phí s'n xu\t kinh doanh toàn doanh nghi6p Tháng 10 năm 2010 Các Tk ghi có 111 112 141 TK 154pCPSXKD DD 0 TK 621pCPNVL TT TK622pCPNCTT 154 214 334 335 338 621 622 627 C ng 0 0 058 111 961 311 147 022 320 573 044 689 832 027 029 461 955 28 650 006 0 0 0 058 111 961 0 0 295 928 500 15 218 522 0 311 147 022 TK 627 –CPSXC 59 590 000 0 118 945 218 31 905 000 107 602 626 388 100 0 320 573 044 TK642pCPQLDN 28 621 591 17 620 500 17 804 726 28 530 318 95 000 000 C ng A 88 211 591 047 082 455 46 454 732 147 475 536 422 833 500 Các TK ghi n] TL632pGVHB 165 545 107 602 626 26 772 167 196 742 680 058 111 961 311 147 022 320 573 044 689 832 027 C ng B T+ng c ng 88 211 591 Ngư"i l p bi,u ( Ký, h tên ) 047 082 455 576 264 634 689 832 027 689 832 027 0 0 0 689 832 027 46 454 732 689 832 027 147 475 536 422 833 500 107 602 626 26 772 167 058 111 961 311 147 022 320 573 044 266 096 661 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 K toán trư@ng ( Ký, h tên ) ( Ngukn: Phòng k tốn, cơng ty c ph9n v n t i ô s? 2) Ph& l&c 3.1 ðơn v$: B ph:n: BÁO CÁO Dx TỐN CHI PHÍ TRUNG TÂM CHI PHÍ TT N i dung 1.1 ð]i xe, xe… ð]i s , xe s … Œ H)p ñ†ng sô… + CPNLTT +CPNCTT + CPSXC C]ng: … B] ph n qufn lý ñ]i xe, xe ð]i xe s Œ Xe s … … C]ng CP c a ñ]i xe s … CPSX toàn doanh nghi p Œ ð]i xe, xe sô… Œ ð]i xe, xe sô… … Tjng CPSX tồn DN 2.1 K- tốn trư)ng (Ký, h1 tên) ðơn v$ tính SD lư]ng ðơn giá Thành tiHn Ngày….tháng….năm Ngư>i l:p (Ký, h1 tên) Ph& l&c ðơn v$: B ph:n: BÁO CÁO GIÁ THÀNH H‰P ðWNG V N CHUY•N H]p đlng sD Chi phí phát sinh CPNVLTT Ý ki-n CPSXC CPNCTT Bi-n ñ+i T+ng c ng Nguyên nhân Ki-n ngh$ CD ñ$nh C]ng K- toán trư)ng (Ký, h1 tên) Ngày….tháng….năm Ngư>i l:p (Ký, h1 tên) ðTNH MQC B@O DƯÁNG PHƯƠNG TIVN (Công ty V n tfi Vi t Nh t) Tháng 10 năm 2010 TT Lo\i phng ti n M c bfo dÔng (ủng/thỏng) Huyndai 1.250.000 Chenglong 1.450.000 IFA 1.750.000 Sangyong 1.000.000 … … Œ Quy[n ss 9.640.533.360 40.168.8889 40.168.8889 20.074.665 20.074.665 d`ng ñát Œ Nhà csa, v t 3.613.439.700 ki%n trúc Œ Máy móc 822.150.000 13.702.500 13.702.500 thi%t b_ Œ Phương ti n 36.386.419.680 379.025.305 126.074.503 84.049.668 96.514.934 72.386.200 v n tfi, truy[n d’n Œ Thi%t b_, d`ng c` qufn lý 389.139.660 10.809.435 10.809.435 Công ty TNHH v n tfi Quang Trung BÁO CÁO K>T QU@ HOwT ðzNG KINH DOANH Năm 2010 TT Ch‘ tiêu Mã Doanh thu bán hàng cung c+p d_ch v` Các khofn gifm tr( doannh thu Doanh thu thuin v[ bán hàng cung c+p d_ch v` Giá v n hàng bán L)i nhu n g]p v[ bán hàng cung c+p d_ch v` Doanh thu ho\t đ]ng tài Chi phí ho\t đ]ng tài Œ Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí qufn lý kinh doanh L)i nhu n thuin t( ho\t ñ]ng kinh doanh Thu nh p khác Chi phí khác L)i nhu n khác Tjng l)i nhu n k% tốn trưuc thu% Chi phí thu% TNDN L)i nhu n sau thu% TNDN 01 10 11 12 13 14 15 Thuy%t minh IV.08 02 S năm S năm trưuc 14.122.339.719 10.846.912.020 0 10 14.122.339.719 10.846.912.020 11 20 12.929.958.619 1.192.381.100 8.700.753.141 2.146.158.879 21 3.414.899 20.146.592 22 79.947.025 363.351.165 23 73.498.499 333.634.656 24 1.064.244.374 1.757.402.380 30 51.604.600 45.551.926 31 32 40 50 67.400.000 67.303.066 96.934 51.701.534 120.000.000 124.007.942 (4.007.942) 41.543.984 51 13.390.698 7.270.197 60 38.310.836 34.273.787 IV.09 ... Œ Cơng ty TNHH: Công ty TNHH thương mi v n tfi Thiên Lâm, công ty Trư{ng Hưng, Công ty Vi t Phương các cơng ty mang tính đXc trưng c a cơng ty tư nhân ho đ]ng lĩnh v!c v n tfi hàng hóa đư{ng... giui n Vi t Nam? Œ Th!c t% tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí v n tfi hàng hóa ti cơng ty v n tfi ñư{ng b] Vi t Nam sao? Œ Tj ch c k% tốn qufn tr_ chi phí v n tfi hàng hóa ti cơng ty v n tfi ñư{ng... TRT CHI PHÍ VNN T@I HÀNG HỐ TRONG CÁC CƠNG TY VNN T@I ðƯ5NG Bz VIVT NAM 79 2.1 T+ng quan vH cơng ty v:n t'i hàng hố đư>ng b Vi6t Nam 79 2.1.1 L_ch ss hình thành phát triYn c a v n tfi hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ việt nam , Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay