SLIDE PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ và GIÁ THÀNH SP

41 39 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:47

Chương PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ - GIÁ THÀNH VÀ LỢI NHUẬN I Phân loại chi phí (sẽ học mơn Kế tốn QT) Phân loại chung 1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.1.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 1.1.3 Chi phí sản xuất chung 1.2 Chi phí ngồi sản xuất 1.2.1 Chi phí bán hàng 1.2.2 Chi phí quản lý kinh doanh 1.3 Chi phí thời kỳ chi phí sản phẩm 1.3.1 Chi phí thời kỳ CP phát sinh thời kỳ kinh doanh, liên quan đến nhiều đối tượng hay nhiều sản phẩm khác 1.3.2 Chi phí sản phẩm CP gắn liền, làm nên giá trị sản phẩm Phân loại chi phí theo quản trị 2.1 CP khả biến CP bất biến 2.2 CP trực tiếp CP gián tiếp 2.3 CP kểm sóat 2.4 CP hội 2.5 CP chìm chi phí q khứ II Phân tích chung tình hình thực CP Phân tích tổng mức chi phí thực - Là tiêu khái quát T.hình T.hiện CP kỳ - Hệ số khái quát CP thực = kế hoạch T.hình T.hiện CP CP Phân tích tỷ suất CP - Vì h.số chưa nói lên b.chất việc tăng giảm CP nên ta NC thêm tiêu Tỷ suất CP - TSCP cho ta biết cần CP để tạo đồng kết - Tỷ suất chi phí = Tổng chi phí/kết Phân tích tình hình tiết kiệm CP Mức tiết kiệm hay bội chi = DTT.hiện x (T.suất CP T.hiện - T.suất CP K.hoạch) Ví dụ có T.liệu T.hình kinh doanh DN Bẳng 3.1: T.Hình H.động kinh doanh CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 1.000 1.200 Giá vốn H.bán 800 960 CP hoạt động 140 162 Lợi nhuận 60 78 Doanh thu ĐVT:Tr.đ C.LỆCH Yêu cầu: - Phân tích tổng chi phí thực so với kế hoạch - phân tích tỷ suất chi phí hoạt động giá vốn hàng bán - Phân tích mức tiết kiệm chi phí - Mức tăng lợi nhuận tiết kiệm chi phí Bài làm III Phân tích khoản mục CP chủ yếu Nội dung phân tích bao gồm: - Phân tích Kquả thực so với kế hoạch - S.sánh tỷ suất chi phí TH với kỳ trước, với ngành - Phân tích mức tiết kiệm chi phí - Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố (3ND đầu làm II) Mục nầy ta thực ND4 P.tích nhân tố hưởng đến CP Nguyên vật liệu CP NVL chịu ảnh hưởng nhân tố: KLSP, mức tiêu hao VL cho đơn vị SP đơn giá VL Cơng thức tính: Ví dụ 3.2: Có tài liệu CPVL DN sau Bảng 3.2: Tình hình thực KH CPVL KHOẢN MỤC ĐVT KH TH KL.Sản phẩm sp 1.000 1.200 Tiêu hao VL/SP kg/sp 10 9,5 5.000 5.500 Đơn giá VL 1.000đ C.LỆCH Yêu cầu: Xác định đối tượng phân tích Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình CPVL doanh nghiệp P.tích nhân tố hưởng đến CP vận chuyển CP Vận chuyển chịu ảnh hưởng nhân tố: - Khối lượng hàng hóa vận chuyển - Quãng đường vận chuyển - Và đơn giá vận tải Cơng thức tính: Ví dụ 3.3: Có TL CP VC DN sau Bảng 3.3: Tình hình thực CP VC DN Yêu cầu: - Xác định đối tượng PT - Phân tích nhân tố ảnh hưởng P.tích nhân tố hưởng đến CP bốc xếp CPBX chịu ảnh hưởng bỡi nhân tố: - Khối lượng bốc xếp - Số lần bốc xếp - Đơn giá bốc xếp Công thức P.tích nhân tố hưởng đến CP lãi vay P.tích nhân tố hưởng đến CP khấu hao CPKH chịu ảnh hưởng nhân tố: - Nguyên giá TSCĐ - Tỷ lệ khấu hao 2.3 Ảnh hưởng nhân tố CP SXC: ZSC = ZSC1 - ZSC0 = Trong - Do CP khả biến thay đổi: ZSCK = 88 - 148 = - 60 - Do CP bất biến thay đổi: ZSCB = 120 - 140 = - 20 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: 3.1 Nhân tố làm giảm Z:-428 - Mức tiêu hao VL: 140 - Thời gian lao động: 168 - Giá lao động 40 - CPSXC K.biến: 60 - CPSXC B.biết: 20 3.2 Nhân tố làm tăng Z:+228 - Đơn giá VL: 228 Tổng cộng - 200 Đúng ĐT PT VI PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRÊN 1.000 Đ SẢN PHẨM HÀNG HÓA Ý nghóa áp dụng DN sản xuất sản phẩm mà sản phẩm không so sánh chiếm tỷ trọng đáng kể Nhằm đánh giá xác công tác quản lý giá thành/vốn – chi phí doanh nghiệp Chỉ tiêu: Chi phí 1.000 đ sản phẩm Tổng GT SP = Toång GB SP ∑ QZ F = ∑ QG X 1.000 1.00 X Trong đó: F: Chi phí 1.000 đ SP hàng hóa Q: Sản lượng sản phẩm Z: Giá thành đơn vò sản phẩm G: Giá bán đơn vò sản phẩm Quy ước: Kỳ kế hoạch ký hiệu: Kỳ thực tế ký hiệu: ∑ QoZo F = ∑ QoGo ∑ QZ F 1 = ∑ QG 1 1.00 X 1.00 X Xác đònh đối tượng phân ∆F = F tích: Xác đònh – F0 nhân tố ảnh hưởng: Có nhân tố ảnh hưởng đến tiêu + Kết cấu sản lượng sản phẩm + Giá thành đơn vò sản phẩm + Giá bán đơn vò sản phẩm 4.1 nh hưởng kết cấu sản lượng sản phẩm thay đổi ∆F ∑ Q1Z0 K = ∑ Q1G0 1.00 X - F0 4.2 Do giá thành đơn vò sản phẩm thay đổi ∆F ∑ Q1Z Z = ∑ Q1G0 1.000 - ∑ Q Z0 ∑ Q1G0 1.000 4.3 Giá bán đơn vò sản phẩm thay đổi ∑ Q1Z1 X 1.000 F1 ∆FG = ∑ Q1G0 Ví dụ: Tại DN có tình hình kinh doanh sau Sản phẩm A Sản lượng (SP) Giá vốn/SP (1000đ) Giá bán/SP (1000đ) KH TH KH TH KH TH 10.000 9.500 40 40,0 60 60 Căn vào nguồn số liệu thu thập ta lập bảng tính tốn phục vụ cho việc phân tích sau: Sản Tổng giá vốn tính theo Tổng doanh thu tính theo phẩm Q0Z0 Q1Z0 Q1Z1 Q0G0 Q1G0 Q1G1 F F0 F1 A 400 380 380 600 570 570 666,67 666,67 B 600 600 580 1.000 1.000 1.000 600,00 580,00 C 600 640 624 960 1.024 960 625,00 650.00 1.584 2.560 2.594 2.530 625,00 626,09 Cộng 1.600 1.620 VII PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN Phương pháp phân tích - Sử dụng PP so sánh: LN T.hiện với LN K.hoạch để xem xét T.hình HT KH LN T.hiện với LN năm trước để xem xét tốc độ tăng trưởng tình hình lợi nhuận - Sử dụng PP thay liên hoàn để PT nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận Cơng thức tính lợi nhuận L = ∑Qi (Pi - Zi - CBHi - CQLi - Ti) Đối tượng phân tích: ∆L = L1 - Lk ∆L = L1 - L0 Các nhân tố ảnh hưởng - Ảnh hưởng nhân tố khối lượng hàng hóa ∆Q = Lk x % hoàn thành KH tiêu thụ - Lk = 1280 - Ảnh hưởng nhân tố kết cấu khối lượng sản phẩm ∆K = ∑(Q1i - Qki) (Pki - Zki - CBHki - CQLki - Tki) - ∆Q - Ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm ∆P = ∑Q1i (P1i - Pki) - Ảnh hưởng nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm ∆Z = ∑Q1i (Z1i - Zki) - Ảnh hưởng nhân tố chi phí bán hàng ∆CBH = ∑Q1i (CBH1i - CBHki) - Ảnh hưởng nhân tố chi phí quản lý ∆CQL = ∑Q1i (CQL1i - CQLki) - Ảnh hưởng nhân tố thuế suất đơn vị sản phẩm ∆T = ∑Q1i (T1i - Tki) Ví dụ: Có tài liệu tình hình kd DN sau: Tên SP KLSP T.THỤ (SP) GIÁ BÁN/SP (1.000đ) GIÁ CP CP THUẾ/S VỐN/SP BÁN/SP QL/SP P (1.000đ) (1.000đ) (1.000đ) (1.000đ) KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH A 100 120 20 25 10 2,5 1,5 1,5 B 500 600 40 45 19 19 3,5 2,5 2,5 Yêu Cầu Xác định đối tượng ptích tình hình lợi nhuận DN Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận DN Bài làm Xác định ĐT PT ∆L = L1 - Lk = Phân tích nhân tố ảnh hưởng Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng 3.1 Các nhân tố làm tăng lợi nhuận: +5720 -Khối lượng SP: 1280 -Giá bán: 3600 -Giá vốn: 120 -CP bán hàng: 360 -CP QL: 360 3.2 Nhân tố làm giảm lợi nhuận: -360 -Thuế suất/SP: 360 Tổng cộng: 5.360 ... x Đơn giá tiền lương IV Phân tích tình hình giá thành Phân tích chung tình hình biến động Z 1.1 Phân tích tình hình biến động Z Đ.vị SP - Sử dụng PP so sánh để phân tích - Ví dụ: Có tình hình. ..I Phân loại chi phí (sẽ học mơn Kế tốn QT) Phân loại chung 1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.1.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 1.1.3 Chi phí sản xuất chung 1.2 Chi phí. .. động giá vốn hàng bán - Phân tích mức tiết kiệm chi phí - Mức tăng lợi nhuận tiết kiệm chi phí Bài làm III Phân tích khoản mục CP chủ yếu Nội dung phân tích bao gồm: - Phân tích Kquả thực so với
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ và GIÁ THÀNH SP , SLIDE PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ và GIÁ THÀNH SP , II. Phân tích chung tình hình thực hiện CP, Phân tích tình hình thực hiện hạ thấp Z SP so sánh được

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay