Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế việt nam

197 30 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:37

i Trờng đại học kinh tế quốc dân !" ! "#$ ' () () *+,-.,-/,/0 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: % #& ii L I CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u, k!t qu# nêu lu$n án trung th%c chưa t(ng công b b*t kỳ m,t cơng trình Tác gi# lu$n án iii M CL C L.i cam ñoan Danh m0c ch1 vi!t t2t Danh m0c b#ng, ñ4 L5I M8 ð:U CHƯƠNG MBT SD VFN ðG LUIN VG TJ CHKC HLCH TOÁN KP TOÁN TRONG CÁC ðƠN VR SS NGHITP 1.1 TJNG QUAN VG ðƠN VR SS NGHITP VÀ QUZN TÀI CHÍNH ðƠN VR SS NGHITP 1.2 BZN CHFT C^A KP TOÁN VÀ VAI TRỊ, Ý NGHĨA C^A TJ CHKC HLCH TỐN KP TỐN TRONG QUZN TÀI CHÍNH CÁC ðƠN VR SS NGHITP .30 1.3 NGUYÊN TeC TJ CHKC HLCH TOÁN KP TOÁN TRONG ðƠN VR SS NGHITP 37 1.4 NBI DUNG TJ CHKC HLCH TOÁN KP TOÁN TRONG ðƠN VR SS NGHITP 40 CHƯƠNG THSC TRLNG TJ CHKC HLCH TOÁN KP TOÁN TRONG CÁC S8 Y TP VITT NAM 64 2.1 TJNG QUAN VG HT THDNG S8 Y TP VITT NAM HITN NAY 64 2.2 THSC TRLNG TJ CHKC HLCH TOÁN KP TOÁN TRONG CÁC BTNH VITN VITT NAM HITN NAY 89 2.3 ðÁNH GIÁ THSC TRLNG CHP QUZN TÀI CHÍNH VÀ TJ CHKC HLCH TỐN KP TỐN TRONG CÁC S8 Y TP C^A VITT NAM 117 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯjNG VÀ GIZI PHÁP HOÀN THITN TJ CHKC HLCH TOÁN KP TOÁN TRONG CÁC S8 Y TP VjI VITC TĂNG CƯ5NG QUZN TÀI CHÍNH NGÀNH Y TP VITT NAM 132 3.1 ðRNH HƯjNG PHÁT TRIlN NGÀNH Y TP VITT NAM ðPN NĂM 2020 132 3.2 SS C:N THIPT PHZI HỒN THITN TJ CHKC HLCH TỐN KP TOÁN TRONG CÁC S8 Y TP VITT NAM 134 3.3 QUAN ðIlM ðRNH HƯjNG HỒN THITN TJ CHKC HLCH TỐN KP TOÁN TRONG CÁC S8 Y TP VITT NAM 139 3.4 NBI DUNG HỒN THITN TJ CHKC HLCH TỐN KP TỐN TRONG CÁC S8 Y TP NHmM TĂNG CƯ5NG QUZN TÀI CHÍNH NGÀNH Y TP VITT NAM 141 3.5 ðIGU KITN THSC HITN CÁC GIZI PHÁP 176 KPT LUIN CHUNG 180 DANH MoC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CKU C^A TÁC GIZ TÀI LITU THAM KHZO PHo LoC iv DANH M C CÁC CH VI T T T ADB Ngân hàng Phát trirn Châu Á BHXH B#o hirm xã h,i BHYT B#o hirm y t! BNV B, N,i v0 BTC B, Tài BV B nh vi n BVGCP Ban v$t giá Chính ph BYT B, Y t! CNTT Cơng ngh thơng tin HCSN Hành s% nghi p KBNN Kho bwc Nhà nưxc KCB Khám ch1a b nh NSNN Ngân sách Nhà nưxc SXKD S#n xu*t kinh doanh TSCð Tài s#n c ñznh XDCB Xây d%ng b#n WB Ngân hàng th! gixi WHO T| ch c Y t! th! gixi WTO T| ch c thương mwi th! gixi v DANH M C B NG, HÌNH V I BZNG B#ng 1.1 – So sánh ch! qu#n tài theo d% tốn năm 20 B#ng 2.1 • T|ng s lowi hình b nh vi n theo phân c*p qu#n năm 2007 .70 B#ng 2.2 • T|ng s b nh vi n theo lowi hình cơng l$p ngồi cơng l$p .71 B#ng 2.3 • T|ng h‚p ngu4n thu ƒ m,t s b nh vi n ti!n hành kh#o sát 84 B#ng 2.4 – S lư‚ng nhân viên k! tốn theo trình đ, ƒ m,t s b nh vi n kh#o sát năm 2008 92 B#ng 3.1 • D% tốn thu chi 165 II HÌNH V„ Hình 1.1 – Mơ hình phương pháp l$p d% toán sƒ kh 23 Hình 1.2 – Mơ hình phương pháp l$p d% tốn khơng d%a sƒ q kh 24 Hình 1.3 Quy trình t| ch c luân chuyrn ch ng t( k! toán 42 Hình 1.4 • Mơ hình t| ch c b, máy k! toán kiru t$p trung 55 Hình 1.5 • Mơ hình t| ch c b, máy k! toán kiru phân tán .57 Hình 1.6 • Mơ hình t| ch c b, máy k! toán kiru v(a t$p trung v(a phân tán 58 Hình 2.1 • Mơ hình t| ch c h th ng sƒ y t! c a Vi t Nam 66 Hình 2.2 – T… l b nh vi n theo lowi hình cơng l$p ngồi cơng l$p 71 Hình 2.3 • Mơ hình tr%c tuy!n c a b nh vi n hi n 73 Hình 2.4 – Quy trình qu#n tài b nh vi n c a Vi t Nam 78 Hình 2.5 • Quy trình ln chuyrn ch ng t( ƒ b nh vi n 95 Hình 2.6 – đ4 ln chuyrn ch ng t( thu vi n phí ngowi trú 99 Hình 2.7 • Quy trình luân chuyrn ch ng t( thu vi n phí n,i trú 100 Hình 3.1 • Mơ hình t| ch c b, máy k! tốn theo hình th c h‡n h‚p k! tốn tài k! tốn qu#n trz 144 Hình 3.2 – Trình t% ghi s| theo hình th c k! tốn Nh$t ký chung 156 Hình 3.3 • Mơ hình đˆ xu*t cho 170 Hình 3.4 – Mơ hình nghi p v0 tốn vi n phí 175 L IM ð U Tính c#p thi't c(a ñ+ tài lu/n án Con ngư.i ngu4n tài nguyên quý báu nh*t quy!t ñznh s% phát trirn c a đ*t nưxc s c khŠe v n quý nh*t c a m‡i ngư.i c a tồn xã h,i Vì v$y đ‹u tư cho s c khŠe đ‹u tư cho s% phát trirn kinh t! xã h,i c a ñ*t nưxc, nâng cao ch*t lư‚ng cu,c s ng c a m‡i cá nhân m‡i gia đình Tham gia vào howt đ,ng s% đóng góp c a nhiˆu bên khác Nhà nưxc, sƒ khám ch1a b nh, t| ch c phi l‚i nhu$n, ngư.i dân th0 hưƒng… Tuy nhiên sƒ y t! b, ph$n trung tâm quy!t ñznh m c ñ, hi u qu# c a cơng tác Chính v$y ƒ m•i qu c gia, howt đ,ng c a sƒ y t! ln v*n đˆ đư‚c quan tâm ý nhŽm đem lwi nh1ng đóng góp to lxn cho s% nghi p chăm sóc b#o v s c kho• nhân dân Trong nh1ng năm qua, Nhà nưxc nhiˆu sách mxi đ i vxi howt ñ,ng c a sƒ y t! nhŽm tăng cư.ng l%c howt ñ,ng c a đơn vz Các ch trương, sách m,t m•t ñã two hành lang pháp r,ng rãi cho đơn vz s% nghi p nói chung sƒ y t! nói riêng vi c phát huy quyˆn t% ch , quyˆn t% chzu trách nhi m ñr phát trirn ñơn vz, tăng thu nh$p cho cán b, đ4ng th.i khuy!n khích đơn vz tăng cư.ng tính t% ch , gi#m d‹n s% ph0 thu,c vào NSNN cho howt ñ,ng c a sƒ Tuy nhiên, vi c th%c hi n ch trương mxi di‘n b i c#nh sách liên quan hi n hành nhiˆu đirm chưa phù h‚p sách thu h4i m,t ph‹n vi n phí… ðiˆu làm cho tính t% ch c a sƒ y t! ñã ph‹n bz gixi hwn Khác vxi nh1ng năm trưxc ch! bao c*p c a Nhà nưxc, vi c khám ch1a b nh h‹u khơng m*t tiˆn, m•i kho#n phí t|n đˆu Nhà nưxc đài th• Bưxc sang th.i kỳ ñ|i mxi, ch! bao c*p cũ khơng n1a, xã h,i nhiˆu thành ph‹n kinh t! khác lowi hình khám ch1a b nh phát trirn ngày ña dwng Các ngu4n tài đư‚c khai thác d4i ch khơng ch• trơng ch vào ngu4n nh*t NSNN M•t khác sƒ y t! hi n ph#i đ i m•t vxi v*n đˆ dân s tăng nhanh, nhu c‹u khám ch1a b nh c a nhân dân ngày lxn, yêu c‹u ch*t lư‚ng khám ch1a b nh ngày cao ðiˆu d–n đ!n u c‹u t| ch c qu#n t t ñr s— d0ng hi u qu# ngu4n tài twi ñơn vz Bên cwnh vi c qu#n t t cơng tác chun mơn đr đ#m b#o ch*t lư‚ng chăm sóc ngư.i b nh, qu#n tài m,t y!u t quy!t đznh s% thành cơng hay th*t bwi c a qu#n y t! nói chung Th%c t! đòi hŠi ngành y t! nói chung c0 thr sƒ y t! c‹n ch! qu#n tài phù h‚p ðr đáp ng đư‚c u c‹u đó, t| ch c hwch toán k! toán m,t nh1ng y!u t quan tr•ng góp ph‹n qu#n hi u qu# ngu4n tài đơn vz T| ch c hwch tốn k! tốn đư‚c hồn thi n s˜ giúp cho vi c qu#n ngu4n thu n,i dung chi c a ñơn vz hi u qu# Th%c t! hi n cho th*y cơng tác t| ch c hwch tốn k! tốn ƒ nhiˆu sƒ y t! nhiˆu y!u Các ñơn vz thư.ng áp d0ng c ng nh2c ch! ñ, k! tốn nên bz đ,ng, lúng túng ghi nh$n nghi p v0 kinh t! mxi phát sinh Thông tin k! tốn mang lwi ch y!u ch• mang tính ch*t báo cáo hành chính, tác d0ng thi!t th%c vi c phân tích tình hình tài c a đơn vz, tình hình ti!p nh$n s— d0ng kinh phí c a Nhà nưxc ðiˆu d–n đ!n khó khăn cho cơng tác qu#n c a b#n thân sƒ y t!, cho công tác qu#n tài tồn ngành y t! quan qu#n Nhà nưxc khác M•c dù cơng tác t| ch c hwch tốn k! tốn sƒ y t! ñã ñang t(ng bưxc đư‚c hồn thi n Tuy nhiên ƒ ph‹n lxn đơn vz v–n nhiˆu b*t c$p bš ngš chuyrn đ|i sang ch! tài mxi, ch$m c$p nh$t nh1ng thay ñ|i c a ch! ñ, k! toán, lúng túng vi c ng d0ng cơng ngh thơng tin, chưa xây d%ng đư‚c đ,i ngũ nhân viên k! tốn chun nghi p đáp ng u c‹u c a th%c ti‘n… Do v*n đˆ hồn thi n, đ|i mxi t| ch c hwch tốn k! tốn ý nghĩa thi!t th%c, góp ph‹n nâng cao hi u qu# cơng tác qu#n tài c a ñơn vz Bƒi v$y vi c nghiên c u th%c trwng đˆ gi#i pháp hồn thi n t| ch c hwch toán k! toány t! nhŽm tăng cư.ng qu#n tài ngành y t! yêu c‹u b c xúc, c# lu$n l–n th%c ti‘n howt ñ,ng hi n twi tương lai c a sƒ y t! NhŽm đóng góp thêm sƒ khoa h•c th%c ti‘n hồn thi n cơng tác qu#n tài chính, k! tốn sƒ y t!, tác gi# ch•n đˆ tài “TJ CHKC HLCH TỐN KP TỐN TRONG CÁC S8 Y TP VjI VITC TĂNG CƯ5NG QUZN TÀI CHÍNH NGÀNH Y TP VITT NAM” làm ñˆ tài nghiên c u cho Lu$n án ti!n sĩ c a T2ng quan nh5ng nghiên c7u v+ t2 ch7c h9ch toán k' toán s? y t' T| ch c hwch tốn k! tốn vai trò quan tr•ng vi c n i liˆn gi1a thuy!t hwch toán k! toán vxi th%c t! th%c hành cơng vi c k! tốn Nói đ!n t| ch c k! tốn nói đ!n t| ch c phương pháp k! toán t| ch c nhân s% k! toán theo t(ng ph‹n hành k! toán c0 thr c a m,t ñơn vz c0 thr nhŽm thu nh$n, x— cung c*p nh1ng thông tin vˆ howt đ,ng kinh t! tài ƒ đơn vz m,t cách nhanh nh*t, ñ‹y ñ trung th%c nh*t Trong nghiên c u trưxc ñây vˆ t| ch c hwch tốn k! tốn, tác gi# ch y!u đˆ c$p ñ!n nguyên nguyên t2c chung vˆ t| ch c hwch tốn k! tốn; đ•c đirm t| ch c hwch tốn k! tốn m,t s lowi hình doanh nghi p đ•c thù Riêng lĩnh v%c t| ch c hwch tốn k! tốn đơn vz s% nghi p, th! gixi ch• m,t s tác gi# nghiên c u Ba s tác gi# Earl R.Wilson, Leon E.Hay, Susan C Kattelus tham gia m,t s cơng trình vi!t cu n sách n|i ti!ng vxi tiêu ñˆ “K! toán Nhà nưxc t| ch c phi l‚i nhu$n” (Accounting for Governmental and Nonpofit Entities) ðây thr coi m,t cơng trình nghiên c u cơng phu vˆ khía cwnh khác howt đ,ng c a đơn vz hành s% nghi p nói chung Các n,i dung nghiên c u cu n sách bao g4m: nguyên t2c k! toán chung ñư‚c ch*p nh$n, hưxng d–n cách th c ghi nh$n s% ki n, cách th c l$p báo cáo tài cu i kỳ Nghiên c u sâu vào phân tích đ•c thù howt đ,ng c a m,t s lĩnh v%c s% nghi p đ•c thù t| ch c k! tốn trư.ng h•c, b nh vi n, ñơn vz l%c lư‚ng vũ trang… Riêng lĩnh v%c y t!, tác gi# Bruce R.Neumann, James D.Suver, Williams N.Zelman ñã tái b#n nhiˆu l‹n nghiên c u vˆ “Qu#n tài – Khái ni m áp d0ng vào sƒ y t!” (Financial Management, Concepts and Applications for Health Care Providers) Các n,i dung c a cơng trình môi trư.ng y t! ch c c a qu#n tài chính; k! tốn tài – ngơn ng1 c a qu#n tài chính; phân tích báo cáo tài chính; qu#n v n, tài s#n, cơng n‚ ñơn vz; n,i dung vˆ k! tốn qu#n trz chi phí chi phí hành vi, l$p d% tốn, phân b| chi phí, đznh giá, quy!t đznh đ‹u tư… Ngồi lĩnh v%c ph#i kr đ!n cu n sách c a tác gi# Louis C.Gapenski “Tài y t! • Gixi thi u vˆ k! tốn qu#n tài chính” (Healthcare Finance – An introduction of Accounting and Financial Management) Trong tác ph§m này, tác gi# phân tích mơi trư.ng tài c a ngành y t!, hưxng d–n vˆ t| ch c k! toán c# hai n,i dung k! tốn tài k! tốn qu#n trz Bên cwnh nh1ng cơng trình nghiên c u c a tác gi#, tìm hiru vˆ t| ch c hwch tốn k! tốn đơn vz s% nghi p nói chung sƒ y t! nói riêng c‹n ph#i tìm hiru ngun t2c k! tốn chung ñư‚c ch*p nh$n (Generally accepted accounting principles • GAAP) áp d0ng cho b nh vi n t| ch c y t! khác Hi p h,i B nh vi n Hoa Kỳ (American Hospital Association • AHA), Hi p h,i qu#n tài y t! Hoa Kỳ (Healthcare Financial Management Association • HFMA) Vi n k! tốn viên cơng ch ng Hoa Kỳ (American Institute of Certified Public Accountants • AICPA) Tuy nhiên nhìn chung cơng trình nghiên c u tài li u ch y!u ñư‚c th%c hi n bƒi giáo sư c a trư.ng ðwi h•c Hoa Kỳ thr th*y nghiên c u c a tác gi# toàn di n ñiˆu ki n áp d0ng twi sƒ y t! c a Mă v cỏc nxc phng Tõy bi Mă l qu c gia ủirn hỡnh ủwi di n cho nưxc h th ng b nh vi n tư t% hwch toán Vi t nam, nh1ng năm qua m,t s đˆ tài khoa h•c c*p B, nghiên c u vˆ tài y t! đˆ tài V0 Hành s% nghi p – B, Tài th%c hi n ðˆ tài “ð|i mxi ch! qu#n tài s% nghi p y t! nˆn kinh t! thz trư.ng Vi t Nam” năm 1996, ñˆ tài “ð|i mxi hồn thi n gi#i pháp tài nhŽm thúc đ§y xã h,i hóa lĩnh v%c giáo d0c, y t!” năm 2002 Các nghiên c u ch• bàn txi khía cwnh tài y t! đ ng quan ñirm c a quan qu#n Nhà nưxc đr đưa gi#i pháp hồn thi n Riêng v*n đˆ t| ch c hwch tốn k! tốn đơn vz HCSN, V0 Ch! đ, k! tốn – B, Tài ban hành ch! đ, c0 thr hưxng d–n th%c hành k! toán ƒ ñơn vz HCSN nói chung Tuy nhiên cho ñ!n nay, quy đznh đư‚c dùng chung cho m•i đơn vz HCSN, khơng phân bi t lĩnh v%c, khơng tính ñ!n ñ•c thù c a t(ng ngành khác Trên th%c t! nh$n th c ñư‚c s% khác bi t t| ch c howt ñ,ng c a ngành, lĩnh v%c mà tác gi# nghiên c u vˆ t| ch c k! tốn ƒ t(ng lowi hình ñơn vz c0 thr M,t s ñó tác gi# Nguy‘n Thz Minh Hư.ng vxi cơng trình Lu$n án ti!n sĩ kinh t! vxi ñˆ tài “T| ch c k! tốn ƒ trư.ng ðwi h•c tr%c thu,c B, Giáo d0c ðào two” Trong cơng 178 • Nghiên c u xây d%ng ph‹n mˆm dùng chung vxi mã ngu4n mƒ m,t s module b#n, h‡ tr‚ sƒ y t! đ§y nhanh t c đ, ng d0ng CNTT qu#n nói chung qu#n tài nói riêng Khi ban hành đư‚c ph‹n mˆm s˜ ti!t ki m đư‚c chi phí trirn khai, chi phí nâng c*p ph‹n mˆm sau two s% th ng nh*t vˆ sƒ d1 li u ñr nhanh chóng k!t n i, th ng kê, báo cáo tồn qu c 3.5.3 V+ phía ngư{i dân • C‹n ch đ,ng two ra, gi1 gìn nâng cao s c khŠe cho b#n thân cho c,ng ñ4ng bŽng cách xây d%ng n!p s ng h‚p v sinh, t( bŠ thói quen #nh hưƒng x*u ñ!n s c khŠe Khi ñau m bi!t s— d0ng thu c thơng thư.ng, n!u di‘n bi!n x*u đ!n sƒ y t! ñr khám ch1a b nh, khơng dùng phương pháp ph#n khoa h•c, mê tín dz đoan • tinh th‹n, thái đ, h‚p tác vxi sƒ y t! trình s— d0ng dzch v0 y t! 179 K T LUQN CHƯƠNG Hoàn thi n t| ch c hwch tốn k! tốn đơn vz s% nghi p nói chung sƒ y t! nói riêng yêu c‹u c*p thi!t trình chuyrn sang ch! t% ch tài ð•c bi t đ i vxi ngành y t!, nh1ng phương hưxng gi#i pháp hoàn thi n ph#i phù h‚p vxi ñznh hưxng phát trirn h th ng sƒ y t! c a Vi t nam yêu c‹u ñ4ng th.i ñwt ñư‚c hai m0c tiêu lxn ñ#m b#o cơng bŽng y t! đ#m b#o tính hi u qu# kinh t! Trên sƒ nghiên c u hi n trwng t| ch c hwch toán k! toány t! c a Vi t Nam, tác gi# ñã ñưa quan ñirm ñznh hưxng hồn thi n t| ch c hwch tốn k! tốn sƒ y t!, ñˆ xu*t gi#i pháp kh# thi hồn thi n cơng tác qu#n tài t| ch c hwch tốn k! tốn sƒ y t! Các ý ki!n ñˆ xu*t g4m có: Th nh*t, T| ch c b, máy k! tốn ƒ sƒ y t! quy mơ lxn theo mơ hình k!t h‚p v(a t$p trung v(a phân tán nhŽm phát huy tính t% ch , t% chzu trách nhi m th%c hi n nhi m v0, biên ch! tài Nghiên c u mơ hình h‡n h‚p k! tốn tài k! tốn qu#n trz nhŽm đa dwng hóa thơng tin nâng cao hi u qu# howt đ,ng c a cơng tác k! toán Th hai, T| ch c n,i dung cơng vi c k! tốn t( ch ng t(, tài kho#n, h th ng s| đ!n báo cáo tài phù h‚p vxi đ•c thù howt đ,ng c a ngành sƒ tơn tr•ng quy đznh chung Th ba, hồn thi n cơng tác qu#n tài ƒ sƒ y t! Lu$n án đ•c bi t sâu trình bày gi#i pháp vˆ hồn thi n phân h qu#n tài k! tốn t|ng thr chương trình qu#n b nh vi n bŽng vi c ng d0ng toàn di n CNTT Trong chương này, tác gi# ñưa m,t s yêu c‹u ñ i vxi Nhà nưxc, B, Y t! ngư.i dân ñr ñ#m b#o ñiˆu ki n th%c hi n gi#i pháp ñã nêu 180 K T LUQN CHUNG Vxi phương châm đa dwng hố howt đ,ng, xã h,i hố cơng tác y t! nên sau g‹n 20 năm t( ñ|i mxi ñ!n nay, ngành y t! ñã ti!n ñư‚c m,t bưxc dài, ph0c v0 nhân dân vxi s lư‚ng nhiˆu ch*t lư‚ng cao Tuy nhiên ñr s% nghi p y t! th%c s% v$n hành theo ch! dzch v0 phù h‚p vxi kinh t! thz trư.ng ñznh hưxng xã h,i ch nghĩa ph#i phương hưxng gi#i pháp phát trirn phù h‚p M,t nh1ng bi n pháp ñư‚c quan tâm hàng ñ‹u ñã ñư‚c ñˆ c$p Lu$n án hoàn thi n t| ch c hwch toán k! toán ƒ sƒ y t! Qua nghiên c u ñr th%c hi n ñˆ tài, tác gi# h th ng hố phát trirn nh1ng v*n ñˆ lu$n vˆ t| ch c hwch tốn k! tốn ƒ đơn vz s% nghi p ð•c bi t tác gi# đưa v*n đˆ t| ch c hwch tốn k! tốn đáp ng u c‹u c a ch! qu#n tài mxi – ch! t% ch tài Trên sƒ Lu$n án nghiên c u th%c trwng cơng tác qu#n tài t| ch c hwch tốn k! toány t! c a Vi t nam hi n m,t cách h th ng Thơng qua k!t qu# kh#o sát đư‚c th%c hi n bŽng phi!u ñiˆu tra ƒ b nh vi n trung ương ñza phương, Lu$n án ñã ph#n ánh m,t cách khách quan nh1ng k!t qu# ñã ñwt ñư‚c nh1ng v*n ñˆ t4n twi c‹n ti!p t0c hoàn thi n K!t qu# t( kh#o sát cho th*y m•c dù ph‹n đáp ng u c‹u vˆ cung c*p thơng tin tài trung th%c tác đ,ng tích c%c đ!n cơng tác qu#n tài c a đơn vz t| ch c hwch tốn k! tốn v–n bz đ,ng chuyrn đ|i sang ch! qu#n tài mxi Lu$n án lu$n gi#i nh1ng nguyên nhân ch quan khách quan c a tình trwng 181 T( nghiên c u thuy!t th%c trwng howt ñ,ng kh# v$n d0ng vào th%c ti‘n, Lu$n án trình bày quan đirm đznh hưxng đˆ xu*t gi#i pháp hồn thi n t| ch c hwch toán k! toány t! nhŽm tăng cư.ng qu#n tài ngành y t! Vi t nam Các gi#i pháp ñư‚c xây d%ng c# hai m•t: hồn thi n t(ng n,i dung c a t| ch c hwch toán k! toán tăng cư.ng cơng tác qu#n tàiy t! Ngoài nh1ng n,i dung trên, Lu$n án ñưa nh1ng ki!n nghz ñ i vxi Nhà nưxc, B, Y t! ngư.i dân ñr ñ#m b#o ñiˆu ki n áp d0ng gi#i pháp 182 DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CSU C’A TÁC GI (1) Lê Kim Ng•c (2005), “Ch! đ, qu#n tài cơng tác k! tốn ƒ sƒ y t!”, TBp chí K0 tốn, (S 54), trang 31•32; (2) Lê Kim Ng•c (2006), “Vˆ xây d%ng B#ng cân đ i k! tốn đơn vz hành s% nghi p”, TBp chí Kinh t0 Phát tri n, (S đ•c san Khoa K! tốn – Kirm tốn), trang 57•58; (3) Lê Kim Ng•c (2009), “Tăng cư.ng ng d0ng công ngh thông tin qu#n tàiy t! c a Vi t Nam”, TBp chí Kinh t0 Phát tri n, (S 139), trang 38•41 183 TÀI LIZU THAM KH O Ti'ng Viet Bv Tài (2002), Thơng tư sA 25/2002/TTNBTC ngày 21/03/2002 hưxng d–n th%c hi n Nghz đznh 10/2002/Nð•CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph vˆ ch! đ, tài áp d0ng cho đơn vz s% nghi p thu, Hà N,i Bv Tài (2003), Thông tư sA 50/2003/TTNBTC ngày 22/05/2003 hưxng d–n ñơn vz s% nghi p thu xây d%ng quy ch! chi tiêu n,i b,, Hà N,i B, Tài (2003), H1 th ng sách, ch đC qu2n tài chính, k tốn, thu áp d ng cho đơn vA hành s$ nghi1p, Nhà xu#t bfn Tài chính, Hà Nvi B, Tài (2003), Văn b2n pháp quy vO qu2n tài đơn vA hành s$ nghi1p, Nhà xu#t bfn Tài chính, Hà Nvi B, Tài (2004), Quy.t đAnh s 67/2004/QðSBTC ngày 13/8/2004 c(a Bv trư?ng Bv Tài v+ t2 ch7c kiqm tra k' tốn đơn vc sd nghiep cơng l/p, Hà Nvi B, Tài (2004), Tài li1u b>i dưVng k tốn trưHng đơn vA k tốn Nhà nưWc, Nhà xu#t bfn Tài chính, Hà Nvi B, Tài (2005), Thơng tư s 103/2005/TTSBTC ngày 24/11/2005 c(a Bv Tài v+ tiêu chu“n đi+u kien phˆn m+m k' toán, Hà Nvi B, Tài (2006), Thơng tư s 71/2006/TTSBTC ngày 9/8/2006 hư~ng d”n thdc hien Nghc đcnh sE 43/2006/NðwCP ngày 25/04/2006 c(a Chính ph( quy ñcnh quy+n td ch(, td chcu trách nhiem v+ thdc hien nhiem vB, t2 ch7c bv máy, biên ch' tài đEi v~i đơn vc sd nghiep cơng l/p, Hà Nvi B, Tài (2006), Thơng tư s 81/2006/TTSBTC ngày 6/9/2006 hư~ng d”n ch' ñv kiqm sốt chi đEi v~i đơn vc sd nghiep cơng l/p thdc 184 hien quy+n td ch(, td chcu trách nhiem v+ thdc hien nhiem vB, t2 ch7c bv máy, biên ch' tài chính, Hà Nvi 10 Bv Tài (2006), Quy0t đ+nh sA 19/2006/QðNBTC ngày 30/03/2006 c a B, trưƒng B, Tài vˆ ch! đ, k! tốn ñơn vz hành s% nghi p, Hà N,i 11 Bv Tài (2006), Lu8t K0 tốn văn b1n hưYng d;n, Nhà xu*t b#n Tài chính, Hà N,i 12 Bv Tài (2006), H# thAng m2c l2c Ngân sách Nhà nưYc, Nhà xu*t b#n Tài chính, Hà N,i 13 Bv Tài chính, Ngân hàng th! gixi (2006), Tài li#u đào tBo vT chuon m,c k0 tốn cơng quAc t0, Hà N,i 14 Bv Tài chính, Ngân hàng thr gixi WB (2007), H# thAng chuon m,c k0 tốn cơng quAc t0, Hà N,i 15 Bv Tài chính, B, Y t!, B, N,i v0 (2004), Thông tư liên t+ch sA 13/2004/TTLTNBTCNBYTNBNV ngày 27/2/2004 hưxng d–n ch! ñ, qu#n tài đ i vxi đơn vz s% nghi p thu howt đ,ng lĩnh v%c y t! cơng l$p, Hà N,i 16 Bv Y t! (1997), Qu1n b#nh vi#n, Nhà xu*t b#n Y h•c, Hà N,i 17 Bv Y t! (2001), Chi0n lư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế việt nam , Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay