Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

212 30 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:37

i Trờng đại học kinh tế quốc dân ! Ngời h−íng dÉn khoa häc: ! "# $% ii L I CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u nêu Lu n án hoàn toàn trung th!c Nh#ng k%t lu n khoa h&c c a Lu n án chưa t(ng đư)c cơng b b+t kỳ cơng trình khác TÁC GI LU N ÁN Nguy n Th Thu Liên iii M CL C Danh m c ch! vi#t t%t Danh m c bi'u, sơ ñ, M ð0U CHƯƠNG I: S LÝ LU;N V= K? TOÁN TÀI SCN CD ðENH HFU HÌNH CÁC DOANH NGHIJP TRONG ðI=U KIJN HMI NH;P KINH T? QUDC T? 1.1 Yêu cQu c a xu th% hRi nh p kinh t% qu c t% vVi v+n ñW quXn lý tài sXn c đZnh h#u hình doanh nghi p 1.2 Vai trò c a k% tốn tài sXn c ñZnh h#u hình ^ doanh nghi p ñiWu ki n hRi nh p kinh t% qu c t% 15 1.3 NRi dung cơng tác k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình doanh nghi p 35 1.4 Chubn m!c k% toán vW tài sXn c đZnh h#u hình 47 CHƯƠNG II: THcC TRdNG K? TOÁN TÀI SCN CD ðENH HFU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIJP VIJT NAM HIJN NAY 56 2.1 Tfng quan vW doanh nghi p ^ vi t nam 56 2.2 Ch% ñR k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình ^ vi t nam qua thgi kỳ 69 2.3 Th!c tring k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình doanh nghi p Vi t Nam hi n 97 2.4 ðánh giá chung vW th!c tring k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình doanh nghi p Vi t Nam hi n 114 CHƯƠNG III: HỒN THIJN K? TỐN TÀI SCN CD ðENH HFU HÌNH CÁC DOANH NGHIJP TRONG ðI=U KIJN HMI NH;P KINH T? QUDC T? 121 3.1 S! cQn thi%t phXi hồn thi n k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p kinh t% qu c t% 121 3.2 u cQu hồn thi n k% tốn tài sXn c ñZnh h#u hình ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p kinh t% qu c t% 125 3.3 Phương hưVng hồn thi n k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p kinh t% 129 3.4 GiXi pháp hồn thi n k% tốn tài sXn c ñZnh h#u hình ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p kinh t% 131 3.5 ðiWu ki n th!c hi n giXi pháp hoàn thi n k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình 155 K?T LU;N 158 DANH MlC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CoU CpA TÁC GIC LIÊN QUAN ð?N ð= TÀI NGHIÊN CoU 160 DANH MlC TÀI LIJU THAM KHCO 161 iv DANH M C CÁC CH VI0T T1T TRONG LU N ÁN Ký hi5u Gi6i thích ký hi5u Ti#ng Anh CSH Ch s^ h#u Owner GTCL Giá trZ lii Carrying values IAS Chubn m!c k% tốn qu c t% IASB HRi đvng chubn m!c k% toán qu c t% IASC Uw ban chubn m!c k% toán qu c t% IFRS International accounting standards International accounting standard board International accounting standard committee H th ng chubn m!c k% toán qu c t% International financial vW trình bày báo cáo tài report standard International rate of IRR Tw su+t sinh lgi nRi bR TSCð Tài sXn c ñZnh Fixed assets TSCðHH Tài sXn c ñZnh h#u hình Tangible fixed assets TSCðVH Tài sXn c đZnh vơ hình Intangible fixed assets VAS Chubn m!c k% tốn Vi t Nam WTO Tf ch c thương mii th% giVi return Vietnamese accounting standards World Trade Organization v DANH M C CÁC BI:U, SƠ ð= I BI:U Bi}u 1.1: X• lý trưgng h)p chi phí phát sinh liên quan đ%n vVi mua s€m nhà xư^ng, máy móc, thi%t bZ 19 Bi}u 1.2: Các phương pháp tính kh+u hao theo thgi gian 26 Bi}u 1.3: Tính kh+u hao theo phương pháp hƒn h)p 29 Bi}u 1.4: Quá trình hình thành s•a đfi bf sung c a IAS 16 48 BiWu 2.1: S doanh nghi p ñang hoit ñRng sXn xu+t kinh doanh tii thgi đi}m 31.12 hàng năm phân theo loii hình doanh nghi p 59 Bi}u 2.2: S doanh nghi p ñang hoit ñRng sXn xu+t kinh doanh tii thgi ñi}m 31.12 hàng năm phân theo ngành kinh t% 60 Bi}u 2.3: S lư)ng doanh nghi p hoit đRng phân theo qui mơ v n loii hình doanh nghi p 61 Bi}u 2.4: Tfng s lao ñRng doanh nghi p tii thgi ñi}m 31.12 hàng năm phân theo loii hình doanh nghi p 62 Bi}u 2.5 So sánh nRi dung ñ…c ñi}m ch% ñR k% tốn tii doanh nghi p qu c doanh ngồi qu c doanh giai ñoin 1989 † 1994 80 Bi}u 2.6: Các sf liên quan đ%n k% tốn TSCðHH theo hình th c Nh t ký ch ng t( .112 Bi}u 3.1 GiXi pháp vW phương pháp hich tốn k%t quX đánh giá lii 139 II SƠ ð= Sơ ñv 2.1 Sơ ñv tf ch c bR máy k% tốn theo mơ hình t p trung 67 Sơ ñv 2.2 Sơ ñv tf ch c bR máy k% tốn theo mơ hình phân tán 67 Sơ ñv 2.3 Sơ ñv tf ch c bR máy k% tốn theo mơ hình hƒn h)p 68 M? ð@U TÍNH CˆP THI?T CpA ð= TÀI LU;N ÁN HRi nh p kinh t% qu c t% ñã tr^ thành xu th% t+t y%u c a m&i nWn kinh t% ð} th} tvn tii phát tri}n mơi trưgng đQy tính cinh tranh ñó, mƒi doanh nghi p ñWu phXi t! ý th c không ng(ng nâng cao l!c cinh tranh c a Tuy nhiên, doanh nghi p khó th} sXn xu+t mRt sXn phbm ch+t lư)ng cao, ñXm bXo tiêu chubn qu c t% vVi giá thành rŠ b‹ng h th ng máy móc thi%t bZ nghèo nàn, k• thu t lic h u, h th ng kho bãi bXo quXn v t li u, sXn phbm tvi tàn Nói cách khác, s c minh cinh tranh c a doanh nghi p phŽ thuRc nhiWu vào vi c máy móc thi%t bZ, dây chuyWn cơng ngh sXn xu+t ch% bi%n mà doanh nghi p s• dŽng đáp ng ñư)c yêu cQu mVi c a trình sXn xu+t kinh doanh, theo kZp đư)c s! ti%n bR c a khoa h&c k• thu t hi n đii hay khơng? BXn ch+t c a t+t cX cuRc đii cách ming cơng nghi p di•n t( trưVc tVi t p trung giXi quy%t v+n đW khí hố, n khí hố, t! đRng hố q trình sXn xu+t mà th!c ch+t ñfi mVi, cXi ti%n hoàn thi n h th ng tài sXn c đZnh (TSCð) ch y%u tài sXn c đZnh h#u hình (TSCðHH) M…c dù ñã ý th c ñư)c vai trò c a quan tr&ng c a TSCð nói chung TSCðHH nói riêng trình hRi nh p th!c tring quXn lý s• dŽng đ i tư)ng doanh nghi p Vi t Nam nhiWu v+n đW b+t c p Tình tring TSCðHH doanh nghi p, ñ…c bi t doanh nghi p Nhà nưVc, nhìn chung cũ, giá trZ lii (GTCL) th+p mRt s ngành, đii đa s máy móc thi%t bZ qua s• dŽng nhiWu năm, cơng ngh k• thu t ^ m c trung bình lic h u so vVi khu v!c th% giVi TSCðHH chưa cQn dùng, không cQn dùng chg lý chi%m tw l đáng k} giá trZ lii c a TSCð Nguyên nhân ch y%u ñQu tư thgi bao c+p ñ} lii, ñ%n chuy}n sang ch% thZ trưgng s TSCðHH khơng phù h)p, doanh nghi p chuy}n hưVng sXn xu+t kinh doanh nên ch• khai thác s• dŽng mRt phQn ho…c khơng s• dŽng h%t l!c nhà xư^ng máy móc thi%t bZ đư)c ñQu tư ðó mRt nguyên nhân d–n ñ%n ñ&ng v n, gây nhiWu khó khăn vW tài cho doanh nghi p VVi mong mu n kh—c phŽc nh#ng tvn tii vi c quXn lý s• dŽng TSCðHH tii doanh nghi p Vi t Nam, vi c hồn thi n cơng tác k% tốn TSCðHH ñã ñư)c ñ…t B^i l˜ làm t t cơng tác k% tốn TSCðHH khơng ch• giúp quXn lý ch…t ch˜ TSCðHH hi n cX vW s lư)ng giá trZ mà giúp doanh nghi p s^ tin c y ñ} ñánh giá hi u quX s• dŽng TSCðHH, t( đW quy%t ñZnh ñQu tư phù h)p Trong nh#ng năm qua, Vi t Nam nh#ng nƒ l!c đáng ghi nh n vi c ti%p thu chubn m!c k% toán qu c t% vào hồn thi n ch% đR k% tốn TSCð nói chung k% tốn TSCðHH nói riêng ñ} ñáp ng yêu cQu c a trình hRi nh p kinh t% Tuy nhiên v–n nh#ng hin ch% nh+t đZnh cX vW phía quan ch c cX vW phía doanh nghi p khi%n cho vi c hồn thi n cơng tác k% tốn TSCðHH khơng đit mŽc tiêu mong mu n Xu+t phát t( th!c tring đó, NCS l!a ch&n đW tài “Hồn thi n k% toán TSCðHH ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p kinh t% qu c t%” cho lu n án ti%n sĩ c a nh‹m góp phQn giXi quy%t nh#ng b+t c p tvn tii thuRc v+n đW nghiên c u, đ} k% tốn th!c s! tr^ thành cơng cŽ quXn lý kinh t% h#u hi u c a doanh nghi p vi c quXn lý s• dŽng TSCðHH cho hi u quX, đXm bXo l!c cinh tranh ñiWu ki n hRi nh p T•NG QUAN V= CÁC NGHIÊN CoU VW đW tài liên quan đ%n TSCð, trưVc mRt s nghiên c u t( góc đR k% tốn ^ nh#ng giác ñR lĩnh v!c ng dŽng hồn tồn khác như: “Hồn thi n k% tốn TSCð doanh nghi p thương mii nưVc ta” c a Nguy•n Tu+n Duy, “Hồn thi n hich tốn TSCð nh‹m tăng cưgng quXn lý TSCð doanh nghi p xây d!ng Vi t Nam” c a TrQn Văn Thu n Tuy nhiên ^ cơng trình này: ñ i tư)ng nghiên c u thưgng TSCð nói chung, chưa sâu nghiên c u vW mRt hình thái TSCð ch y%u ^ Vi t Nam TSCðHH; phim vi nghiên c u c a cơng trình mRt ngành kinh t% cŽ th}; s^ hồn thi n k% tốn TSCð chưa g—n vVi u cQu c a trình hRi nh p kinh t% Trên s^ mŽc đích, đ i tư)ng, phim vi nghiên c u c a ñW tài, lu n án t p trung giXi quy%t v+n ñW nghiên c u ch y%u sau: † Yêu cQu c a xu th% hRi nh p kinh t% qu c t% vVi v+n đW quXn lý k% tốn TSCðHH doanh nghi p † NRi dung cơng tác k% tốn TSCðHH doanh nghi p t( k% toán tài tVi k% tốn quXn trZ † Nh#ng h&c rút t( vi c phân tích chubn m!c k% toán qu c t% vW TSCðHH † S! phát tri}n c a doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p † S! phát tri}n c a ch% đR k% tốn Vi t Nam nói chung ch% đR k% tốn TSCðHH doanh nghi p nói riêng qua thgi kỳ † Nh#ng ưu đi}m hin ch% c a cơng tác k% tốn TSCðHH ^ doanh nghi p Vi t Nam thgi kỳ hRi nh p † Phương hưVng h th ng giXi pháp nh‹m hồn thi n cơng tác k% tốn TSCðHH doanh nghi p nh‹m đáp ng yêu cQu c a trình hRi nh p MlC ðÍCH NGHIÊN CoU CpA ð= TÀI LU;N ÁN † Làm rõ nRi dung phŽc vŽ công tác quXn lý k% toán TSCðHH ^ doanh nghi p ñiWu ki n hRi nh p † H th ng hố nRi dung c a cơng tác k% tốn TSCðHH doanh nghi p t( hai góc đR là: k% tốn tài k% tốn quXn trZ † Tio s^ vW m…t lý lu n cho vi c hồn thi n k% tốn TSCðHH doanh nghi p Vi t Nam thông qua vi c so sánh chubn m!c k% toán qu c t% chubn m!c k% toán Vi t Nam vW TSCðHH † Tio s^ vW m…t th!c ti•n cho vi c hồn thi n k% tốn TSCðHH doanh nghi p Vi t Nam thông qua vi c h th ng hố ch% đR k% tốn TSCðHH c a Vi t Nam qua thgi kỳ; làm rõ th!c tring v+n ñW nghiên c u tii doanh nghi p Vi t Nam hi n † ðW xu+t phương hưVng giXi pháp cŽ th}, tính khX thi nh‹m hồn thi n k% tốn TSCðHH ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p PHdM VI VÀ ðDI TƯ NG NGHIÊN CoU CpA LU;N ÁN 4.1 PhDm vi nghiên cEu cFa luHn án Phim vi nghiên c u c a lu n án ñư)c giVi hin khía cinh ch y%u sau: † TSCðHH đư)c đW c p lu n án nh#ng TSCð hình thái v t ch+t, thuRc quyWn s^ h#u c a doanh nghi p s• dŽng cho hoit đRng sXn xu+t kinh doanh Lu n án khơng nghiên c u TSCðHH hình thành t( nguvn th tài chính, t( nguvn kinh phí, qu• phúc l)i s• dŽng cho mŽc đích ngồi hoit đRng sXn xu+t kinh doanh c a doanh nghi p mŽc đích phúc l)i, k%t h)p s• dŽng cho th † Th!c tring cơng tác k% tốn TSCðHH doanh nghi p Vi t Nam thuRc m&i loii hình s^ h#u, m&i ngành nghW kinh doanh vVi qui mô v n t( tw tr^ lên 4.2 ðJi tưLng nghiên cEu cFa luHn án: † Các v+n ñW tfng quan vW TSCðHH gvm: khái ni m, vai trò yêu cQu quXn lý TSCðHH † NRi dung công tác k% toán TSCðHH doanh nghi p t( góc đR lý lu n th!c ti•n c a Vi t Nam † Chubn m!c k% toán qu c t% vW TSCðHH † Th!c tring công tác k% toán TSCðHH doanh nghi p Vi t Nam hi n PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CoU CpA LU;N ÁN ð} ñit mŽc tiêu nghiên c u, lu n án s• dŽng mRt s phương pháp sau: † V n dŽng phương pháp lu n c a ch nghĩa v t bi n ch ng, v t lZch s• đ} nghiên c u v+n đW v(a tồn di n, v(a cŽ th}, h th ng đXm bXo tính logic c a v+n đW nghiên c u † S• dŽng tfng h)p phương pháp nghiên c u phương pháp qui nip, di•n giXi, phương pháp phân tích tfng h)p, phương pháp phân tích so sánh đ} phân tích v+n đW, đánh giá rút k%t lu n Ý NGHĨA KHOA H¢C VÀ THcC TI£N CpA ð= TÀI LU;N ÁN Lu n án nh#ng đóng góp ch y%u sau: † H th ng hố đư)c v+n đW lý lu n bXn vW k% toán TSCðHH doanh nghi p † Khái quát phân tích chubn m!c k% tốn liên quan vW TSCðHH † Trình bày h th ng ch% đR k% tốn nói chung ch% đR k% tốn TSCðHH nói riêng c a Vi t Nam qua thgi kỳ Trên s^ đó, ch• rõ nh#ng ưu đi}m cQn phát huy nh#ng hin ch% cQn phXi nghiên c u ñ} ti%p tŽc hồn thi n cX vW khn khf pháp lý v n dŽng th!c t% † KhXo sát th!c tring k% tốn TSCðHH phim vi th} ^ doanh nghi p thuRc nhiWu loii hình s^ h#u, ngành nghW kinh doanh qui mơ hoit đRng; t( đánh giá khách quan th!c tring k% tốn TSCðHH tii 28 Ph l c 15 S‰ theo dõi TSCðHH theo m c đích so d ng S’ THEO DÕI TÀI S N CR ðSNH S§ D NG CHO BÁN HÀNG Năm: … Ghi tăng tài s6n cJ ñ nh ChEng tn SJ Ngày, hi5u tháng A B Ghi gi6m tài s6n cJ ñ nh Tên nhãn hi5u, quy ðơn v SJ ðơn SJ cách tài s6n cJ ñ nh tính lưLng giá tijn C D 3=1x2 ChEng tn SJ Ngày, hi5u tháng E G Ghi Lý SJ SJ lưLng tijn H † Sf … trang, đánh s t( 01 ñ%n trang … † Ngày m^ s : … Ngưri ghi s‰ (Ký, he tên) K# toán trưing (Ký, he tên) Ngày … tháng … năm …… Giám ñJc (Ký, he tên) I 29 Ph l c 16 D• tốn chi phí so d ng TSCðHH ðơn vZ: DŽ TỐN CHI PHÍ S§ D NG TSCðHH NĂM STT Ch€ tiêu Kỳ I Chi phí khbu hao TSCðHH Nhà xư^ng …………… Máy móc thi%t bZ ……………… ……………… Phương ti n v n tXi ………………… ………………… …… ………………… II Chi phí b6o dư«ng TSCðHH Nhà xư^ng …………… Máy móc thi%t bZ ……………… ……………… Phương ti n v n tXi ………………… ………………… …… ………………… III Chi phí soa ch!a TSCðHH Nhà xư^ng …………… … Máy móc thi%t bZ ……………… ……………… Phương ti n v n tXi ………………… ………………… ………………… Các kỳ Kỳ …… C6 năm 30 Ph l c 17 Báo cáo thum đ nh d• án đxu tư BÁO CÁO TH•M ðSNH DŽ ÁN ð@U TƯ STT Ch€ Phương Phương Phương tiêu án án án i ðánh giá V n ñQu tư Thgi gian ñQu tư NPV IRR PP PI K#t luHn: Ghi chú: cách xác ñ nh ch€ tiêu thum ñ nh hi5u qu6 ñxu tư † NPV (Net Present Value): giá trZ hi n tii thuQn c a mRt d! án ñư)c xác ñZnh s chênh l ch gi#a giá trZ hi n tii c a t+t cX dòng tiWn thu giá trZ hi n tii c a t+t cX dòng tiWn chi Thơng thưgng, d! án đư)c ch&n NPV dương (> 0) lVn nh+t Cơng th c tính NPV sau: = ∑ − = vVi: n thgi gian ñQu tư c a d! án Cli : dòng tiWn thu năm th i c a d! án COi: dòng tiWn chi năm th i c a d! án r: tw l chi%t kh+u + − 31 † IRR (Internal Rate of Return): tw su+t hoàn v n nRi bR c a d! án ðây tw l chi%t kh+u làm cân b‹ng giá trZ hi n tii c a dòng tiWn thu giá trZ hi n tii dòng tiWn chi c a mRt d! án Cơng th c tính IRR sau: ∑ = = + ∑ = + Thơng thưgng, d! án mang tính khX thi IRR lVn lãi su+t chi%t kh+u thZ trưgng a PP (Payback Period): thgi gian thu v n c a d! án ñR dài thgi gian cQn thi%t ñ i vVi mRt d! án ñ} bù ñ—p lii chi phí đQu tư ban đQu b‹ng khoXn thu nh p hàng năm tio t( d! án PP ñư)c tính b‹ng cách l+y s v n đQu tư ban ñQu chia cho dòng tiWn thu nh p hàng năm Thgi gian thu hvi v n ñQu tư phXi ng—n thgi gian hoit ñRng c a d! án phXi l!a ch&n mRt nhiWu d! án thỡ d! ỏn no cú PP nhÔ nh+t s ủ)c ưu tiên a PI (Profitability Index): ch• s l)i nhu n c a d! án đư)c tính b‹ng cách l+y giá trZ hi n tii c a dòng tiWn thu chia cho giá trZ hi n tii c a t+t cX dòng tiWn chi Ch• tiêu cho bi%t s l)i nhu n thu ñư)c t( mƒi ñvng v n đQu tư v y s˜ giúp đánh giá hi u quX s• dŽng v n Thơng thưgng d! án đư)c ch&n PI lVn nh+t phXi lVn (>1) 32 Ph l c 18 Báo cáo tăng gi6m tài s6n cJ ñ nh h!u hình theo ngu,n vJn Năm………………… Kho n m c Ngun giá TSCð h u hình S dư đ@u năm Tăng năm Gi m năm S dư cu i năm Giá tr hao mòn lũy k+ S dư ñ@u năm KhEu hao tăng năm KhEu hao gi m năm S dư cu i năm Giá tr lNi cOa TSCðHH TNi ngày đ@u năm TNi ngày cu i năm C đơng T b sung Ngu n khác T ng c#ng 33 Ph l c 19 Báo cáo tình hình so d ng tài s6n cJ đ nh h!u hình theo b^ phHn Báo cáo tình hình so d ng tài s6n cJ đ nh h!u hình BR ph n s• dŽng:………………… Thgi đi}m:………………… STT N^i dung so d ng TSCðHH s• dŽng TSCðHH chưa s• dŽng TSCðHH chg lý TSCðHH kh+u hao h%t v–n s• dŽng Ngun giá Giá tr hao mòn lu• k# Giá tr lDi Ghi ………………… Ngưgi l p báo cáo Xác nh n c a th trư^ng bR ph n 34 Ph l c 20 Báo cáo vj chi phí – thu nhHp k#t qu6 hoDt ñ^ng gi6m TSCðHH Năm Lý giXm Thanh lý ………… …………… …………… Như)ng bán …………… …………… …………… 3.Góp v n …………… …………… …………… Trao ñfi …………… …………… ………… S hi u BR ph n Nguvn v n Nguyên Giá trZ hao Giá trZ Chi phí Thu nh p t( TSCð s• dŽng hình thành giá mòn lu• k% lii khác hoit đRng K%t quX 35 Ph l c 21 Báo cáo tình hình th•c hi5n d• tốn chi phí so d ng TSCðHH năm STT Ch€ tiêu Các kỳ Kỳ Th•c D• Chênh hi5n tốn l5ch I Chi phí khbu hao TSCðHH Nhà xư^ng .…………… Máy móc thi%t bZ ……………… ……………… Phương ti n v n tXi ………………… ………… …… ………………… II Chi phí b6o dư«ng TSCðHH Nhà xư^ng .…………… Máy móc thi%t bZ ……………… ……………… Phương ti n v n tXi ………………….…………… …… ………………… III Chi phí soa ch!a TSCðHH Nhà xư^ng .…………… Máy móc thi%t bZ ……………… ……………… Phương ti n v n tXi ………………… ………………… … ………………… …… C6 năm 36 Ph l c 22 ! " #$ Khảo sát doanh nghiệp: Xin anh (chị) vui lòng cho biết thông tin sau: A Những thông tin chung doanh nghiệp Loại hình doanh nghiÖp: LÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cđa doanh nghiƯp: TÝnh ®Õn thêi ®iĨm Qui mô lao động sư dơng t¹i doanh nghiƯp Qui m« vèn cđa doanh nghiƯp Qui mô t)i sản cố định (TSCĐ) doanh nghiệp B Những vấn đề chung tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán: Chế độ kế toán theo định 15/2006/QĐ BTC Chế độ kế toán theo định 48/2006/QĐ BTC Doanh nghiệp áp dụng hình thức ghi sỉ kÕ to¸n: NhËt ký chøng tõ  † Chøng tõ – ghi sæ  NhËt ký chung  † Nhật ký sổ Doanh nghiệp sử dụng phần mềm máy tính công tác kế toán: Không tên phần mềm dùng l): Doanh nghiệp tổ chức máy kế toán theo hình thức: Tập trung Phân tán Hỗn hợp Doanh nghiệp bố trí riêng cán kế toán l)m công tác kế toán TSCĐ Kế toán TSCĐ đợc giao nhiệm vụ Không công tác kế toán TSCĐ đợc ghép với phần h)nh 37 B Những vấn đề cụ thể công tác kế toán t i sản cố định hữu hình (TSCĐHH) doanh nghiệp Doanh nghiệp bố trí riêng cán kế toán l)m công tác kế toán TSCĐHH Cã † Kh«ng   Doanh nghiƯp cã tiÕn h)nh phân loại TSCĐHH Các cách phân loại TSCĐHH doanh nghiệp: Kh«ng  Doanh nghiệp sử dụng tiêu n)o để xác định giá trị TSCĐHH Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị lại Cả ba tiêu Chỉ tiêu khác (xin nêu rõ cách tÝnh): Tổng giá trị TSCĐ HH tính đến doanh nghiệp (đơn vị tính: VNĐ) Nguyên giá: Giá trị hao mòn: Giá trị lại: ……………………………………………… TSC§HH doanh nghiƯp hình th)nh Đợc cấp phát Nhận góp vốn Tự đầu t Thuê t)i Nguồn khác (kĨ tªn) 38 TSCĐHH doanh nghiệp đợc sử dụng để Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cho thuê Đầu t (chờ tăng giá bán) Phục vụ hoạt động phúc lợi Mục đích khác (kể tên) Trong danh mơc t)i s¶n doanh nghiệp khoản mục Bất động sản đầu t Không Doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khấu hao TSCĐHH Phơng pháp khấu hao đờng thẳng Phơng pháp khấu hao theo số d giảm dần điều chỉnh Phơng pháp khấu hao theo sản lợng Phơng pháp khấu hao khác (ghi thĨ): ……………………………… Anh (chÞ) cã ý kiến phơng pháp khấu hao áp dụng: Kỳ hạn tính khấu hao ¸p dơng t¹i doanh nghiƯp H)ng th¸ng † H)ng q H)ng năm 10 Công tác sửa chữa TSCĐ doanh nghiệp đợc thực Thờng xuyên Định kỳ kỳ hạn 11 Doanh nghiệp lên kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ Cã  Qui tr×nh thùc hiƯn: Kh«ng  39 12 Doanh nghiệp tiến h)nh kiểm TSCĐHH Kỳ kiĨm kª Kh«ng  13 Doanh nghiƯp cã tiÕn h)nh đánh giá lại TSCĐHH không? Mục đích việc đánh giá lại: Kỳ đánh giá lại TSCĐHH doanh nghiệp: Chứng từ sử dông Qui trình đánh giá lại † Kh«ng  14 Doanh nghiệp xử lý n)o với TSCĐ không đủ tiªu chn? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 15 Doanh nghiƯp sư dơng chứng từ n)o để phục vụ kế toánTSCĐ Biên giao nhận TSCĐ Biên lý TSCĐ Biên b)n giao TSCĐ sửa chữa lớn ho)n th)nh Biên đánh giá lại TSCĐ Biên kiểm TSCĐ Bảng tính v) phân bổ khấu hao TSCĐ Chứng từ khác (kể tên): 40 16 HÖ thèng sổ chi tiết TSCĐHH sử dụng doanh nghiệp Mở sổ (thẻ) chi tiết TSCĐ cho TSCĐHH Mở sổ (thẻ) chi tiết TSCĐHH cho nhóm TSCĐHH Không Mở sổ (thẻ) chi tiết TSCĐ theo nơi sử dụng Không Mở sổ (thẻ) chi tiết TSCĐ cho to)n đơn vị Không Không 17 T)i khoản sử dụng phản ánh TSCĐHH doanh nghiệp Chỉ sử dụng t)i khoản Bộ t)i (BTC) qui định Ngo)i t)i khoản BTC qui định, chi tiết thêm theo yêu cầu quản lý Xin nêu cụ thĨ: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 18 Doanh nghiƯp cã hệ thống báo cáo TSCĐ Định kỳ lập báo cáo: tháng Không tháng năm 19 Doanh nghiệp cho kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng công tác quản lý v) kế toán  Kh«ng  20 Doanh nghiƯp cã tỉ chøc triĨn khai kế toán quản trị Hình thức tổ chức: chung hay riêng với kế toán t)i Nội dung công tác: Không 41 21 Xin anh (chị) nêu tên số báo cáo kế toán quản trị liên quan đến TSCĐHH m) doanh nghiƯp ®? lËp: ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 22 Doanh nghiÖp cã tiÕn h)nh phân tích, đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ không? Kỳ hạn phân tích: Hệ thống tiêu phân tích: Ngời thực hiện: Không 22 Theo anh (chị) chế độ kế toán TSCĐHH h)nh phù hợp không? Không (đề nghị ghi cụ thể) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 23 Theo anh (chÞ) chuÈn mùc kÕ toán Việt Nam TSCĐHH phù họp với chuẩn mực kế toán quốc tế không? Không (đề nghị ghi cụ thể) 42 24 Anh (chị) kiến nghị để ho)n thiện chế độ kế toán TSCĐHH h)nh? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 25 Doanh nghiệp h)i lòng với công tác kế toán TSCĐ/TSCĐHH Không Tơng đối h)i lòng H)i lòng Xin trân trọng cảm ơn! Rất h)i lòng  ... c đZnh h#u hình ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p kinh t% qu c t% CHƯƠNG 1: CƠ S? LÝ LU N VP K0 TOÁN TÀI S N CR ðSNH H.U HÌNH ? CÁC DOANH NGHIUP TRONG ðIPU KIUN HVI NH P KINH T0 QURC... h#u hình 47 CHƯƠNG II: THcC TRdNG K? TỐN TÀI SCN CD ðENH HFU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIJP VIJT NAM HIJN NAY 56 2.1 Tfng quan vW doanh nghi p ^ vi t nam 56 2.2 Ch% đR k% tốn tài. .. hưVng hoàn thi n k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu ki n hRi nh p kinh t% 129 3.4 GiXi pháp hồn thi n k% tốn tài sXn c đZnh h#u hình ^ doanh nghi p Vi t Nam ñiWu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế , Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay