Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại thu hương

72 13 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:29

LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, chứng kiến chuyển phát triển lên kinh tế giới, nước ta thành viên thức Tổ chức thuơng mại giới (WTO) Đó xu quốc tế hoá kinh tế giới, xu đem lại sức mạnh tài chính, tận dụng cơng nghệ nhằm làm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm cho tất doanh nghiệp tham gia vào nguồn máy Việt Nam khơng ngừng đổi để hoà nhập với kinh tế thị trường giới, có nhiều doanh nghiệp đời khơng ngừng lớn mạnh Nhưng để tồn phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt thị trường doanh nghiệp cần phải xác định yếu tố đầu vào cho hợp lý, phải quan tâm từ khâu nhập hàng đến thu hồn vốn về, đảm bảo thu nhập đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, cải tiến đời sống cho cán công nhân viên Các doanh nghiệp cần phải hoàn thiện bước thật cẩn thận nhanh chóng cho kết đầu cao nhất, với giá chất lượng sản phẩm có sức hút người tiêu dùng Tại công ty TNHH TM Thu Hương công ty thương mại hoạt động kinh doanh chủ yếu mua bán sắt xi măng phục vụ cho xây dựng, nên đội ngủ cán nhân viên đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế tập trung cao độ Đặc biệt cơng tác hạch tốn cơng ty đòi hỏi xác, nhanh chóng kịp thời để cung cấp thơng tin cho ban lãnh đạo công ty Sau thời thực tập công ty TNHH TM Thu Hương, em nhận thấy kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty giữ vai trò quan trọng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận cơng ty sau q trình hoạt động kinh doanh Do đó, sở phương pháp luận học thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty giúp đỡ tận tình anh, chị kế tốn ban lãnh đạo cơng ty TNHH TM Thu Hương, đặc biệt giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình thầy Trần Quốc Huy nên chọn đề tài: “ Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh ” Công Ty TNHH TM Thu Hương để làm chuyên đề thực tập NHAÄN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Quy Nhơn, ngày 25 tháng 12 năm 2011 CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG Chỉ tiêu Tổng chi phí 2009 135.341.510 093 135.231.468 162 2010 180.286.027 704 180.160.551 171 LNTT 110.041.931 125.476.533 Thuế TNDN 27.653.536 31.369.133 LNST 82.388.395 94.107.400 Tổng DT 2011 2010/2009 2011/2010 254.631.270 44.944.51 74.345.24 101 7.611 2.397 254.503.576 74.343.02 172 44.929.083.009 5.001 15.434.60 127.693.929 2.217.396 10.647.69 20.721.438 3.715.597 11.719.00 12.865.09 106.972.491 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Quy Nhơn, ngày 25 tháng 12 năm 2011 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHƯƠNG 1: 1.1 Khái niệm tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh: 1.1.1 Khái niệm: .9 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh: .9 1.1.3 Các phương thức tiêu thụ hàng hóa: 10 1.2 Kế toán doanh thu: 11 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng: .11 1.2.1.1 Khái niệm: 11 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng: 11 1.2.1.3 Chứng từ sử dụng: 11 1.2.1.4 Phương pháp hạch toán: .12 1.2.2 Kế toán doanh thu từ hoạt động tài chính: 12 1.2.2.1 Khái niệm: 12 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng: 12 1.2.2.3 Chứng từ sử dụng 12 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán: .13 1.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu: 13 1.2.3.1 Tài khoản sử dụng: 13 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng: 13 1.2.3.3 Phương pháp hoạch toán: .14 1.3 Kế toán giá vốn hàng bán: 14 1.3.1 Khái niệm: 14 1.3.2 Chứng từ sử dụng: 15 1.3.3 Tài khoản sử dụng: 15 1.3.4 Phương pháp hạch toán: .15 1.4 Kế tốn chi phí: 15 1.4.1 Kế tốn chi phí bán hàng: 15 1.4.1.1 Khái niệm: 15 1.4.1.2 Tài khoản sử dụng: 16 1.4.1.3 Chứng từ sử dụng: 16 1.4.1.4 Phương pháp hạch toán: .17 1.4.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: 17 1.4.2.1 Khái niệm: 17 1.4.2.2 Tài khoản sử dụng: 18 1.4.2.3 Chứng từ sử dụng: 18 1.4.2.4 Phương pháp hạch toán: .19 1.4.3 Kế tốn chi phí hoạt động tài chính: 19 1.4.3.1 Khái niệm, nội dung: .19 1.4.3.2 Tài khoản sử dụng: 20 1.4.3.3 Chứng từ sử dụng: 20 1.4.3.4 Phương pháp hạch toán: .21 1.5 Kế toán hoạt động khác: 21 1.5.1 Kế toán thu nhập khác: 21 1.5.1.1 Khái niệm, nội dung: 21 1.5.1.2 Tài khoản sử dụng: .22 1.5.1.3 Chứng từ sử dụng: 22 1.5.1.4 Phương pháp hạch toán: 23 1.5.2 Kế tốn chi phí khác: 23 1.5.2.1 Khái niệm, nội dung .23 1.5.2.2 Tài khoản sử dụng 24 1.5.2.3 Chứng từ sử dụng 24 1.5.2.4 Phương pháp hạch toán .25 1.6 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh: 25 1.6.1 Khái niệm .25 1.6.2 Tài khoản sử dụng: 25 1.6.3 Chứng từ sử dụng: 25 1.6.4 Phương pháp hạch toán: .26 CHƯƠNG 2: 27 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG 27 2.1.1 Lòch sử hình thành phát triển công ty TNHH TM Thu Hương: 27 2.1.1.1 Lòch sử hình thành: 27 2.1.1.2 Quá trình phát triển công ty: .28 2.1.1.3 Chức năng, quyền hạn nghóa vụ công ty TNHH TM Thu Hương : .28 2.1.1.3.1 Chức : .28 2.1.1.3.2 Quyền hạn : .29 2.1.1.3.3 Nghóa vụ: 30 2.1.1.4 Quyền nghóa vụ thành viên công ty TNHH TM Thu Hương: 30 2.1.1.4.1 Quyền lợi thành viên công ty: 30 2.1.1.4.2 Nghóa vụ thành viên coâng ty: 31 2.1.2 Tổ chức máy quản lý: 32 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán: .35 2.1.3.1 Tổ chức máy kế toán: .35 2.1.3.2 Hình thưùc kế toán áp dụng: Chứng từ ghi soå 36 2.1.3.3 Đơn vò tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán: 37 2.1.3.4 Phương pháp hạch toán kế toán: .37 2.1.3.5 Hệ thống tài khoản doanh nghòêp: 37 2.1.3.6 Tổ chức chứng từ doanh nghiệp: .37 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THU HƯƠNG .38 2.2.1 Chứng từ hạch tốn cơng ty: 38 2.2.2 Doanh thu bán hàng: 43 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán công ty: 47 2.2.3.1 Khái niệm 47 2.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng: 48 2.2.4.1 Khái niệm .48 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 48 2.2.4.3 Phương pháp hạch toán: 49 2.2.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 49 2.2.5.1 Khái niệm 49 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 50 2.2.5.3 Phương pháp hạch toán: .50 2.2.6 Kế toán chi phí tài chính: 51 2.2.7 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh: .52 2.2.7.1 Khái niệm: 52 2.2.7.2 Trình tự hạch tốn sổ kế toán tổng hợp: 52 2.2.8 Kết kinh doanh năm 2010 so với năm 2009: 58 CHƯƠNG 3: 60 3.1 Ưu điểm: .61 3.2 Nhược điểm 63 3.3 Một số định hướng nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM Thu Hương: 64 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮC BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp GTGT : Giá trị gia tăng HĐTV : Hội đồng thành viên KPCĐ : Kinh phí cơng đồn KQKD : Kết kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TM : Thương mại TK : Tài khoản TSCĐ : Tài sản cố định XD : Xây dựng XĐKQKD : Xác định kết kinh doanh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 Khái niệm tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh: 1.1.1 Khái niệm: - Tiêu thụ hàng hóa: Là q trình chuyển giao sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,… doanh nghiệp cho khách hàng thu tiền hàng người mua chấp nhận trả tiền từ việc mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Quá trình tiêu thụ xuất sản phẩm kết thúc thu tiền nhận chứng từ chứng từ toán bên mua Giá bán hàng hóa thỏa thuận hợp đồng kinh tế, ghi hóa đơn bán hàng ghi chứng từ có liên quan - Xác định kết kinh doanh: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp số chênh lệch doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán ( gồm giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chênh lệch doanh thu giá thành tồn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh: - Tiêu thụ có tác dụng nhiều mặt lĩnh vực sản xuất vật chất lĩnh vực tiêu dùng xã hội, cung cấp hàng hóa cần thiết cách đầy đủ kịp thời số lượng chất lượng cho khách hàng Nó phản ánh cung cầu gặp loại hàng hóa - Tiêu thụ hàng hóa sở hình thành nên doanh thu lợi nhuận, tạo thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra, bảo tồn phát triển vốn kinh doanh thông qua phương thức tiêu thụ, phù hợp với yêu cầu khách hàng - Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đảm bảo cho người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tốt đẩy mạnh doanh số bán làm doanh thu tăng, thị trường kinh doanh mở rộng khẳng định uy tín doanh nghiệp mối quan hệ với chủ thể khác bạn hàng, chủ nợ, nhà đầu tư… - Xác định kết kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động tốt kỳ kinh doanh tiếp theo, đồng thời cung cấp số liệu cho bên quan tâm thu hút đầu tư vào doanh nghiệp, giữ vững uy tín doanh nghiệp với bên 1.1.3 Các phương thức tiêu thụ hàng hóa: * Kế tốn tiêu thụ hàng hóa theo phương thức tiêu thụ trực tiếp sản phẩm, hàng hóa xuất giao cho khách hàng khách hàng trả tiền chấp nhận tốn, sản phẩm xuất kho giao cho khách hàng coi tiêu thụ * Kế toán tiêu thụ hàng hóa theo phương thức hàng gửi bán giao cho đại lý việc gửi chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người mua, người nhận đại lý, ký gửi theo thỏa thuận hai bên ( theo hợp đồng kinh tế đơn đặt hàng ) Hàng xuất kho gửi bán chưa xác nhận tiêu thụ, khách hàng tốn chấp nhận tốn lúc coi tiêu thụ Để phản ánh giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gửi bán, kế tốn sử dụng TK 157 “Hàng gửi bán ” * Kế tốn tiêu thụ hàng hóa theo phương thức hàng đổi hàng doanh nghiệp sản xuất dùng hàng hóa để đổi lấy ngun liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ … đơn vị khác, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trao đổi để lấy sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tương tự chất giá trị việc trao đổi coi giao dịch tạo doanh thu không ghi nhận doanh thu Khi hàng hóa, dịch vụ trao đổi để lấy sản phẩm, hàng hóa dịch vụ khác khơng tương tự việc trao đổi coi giao dịch tạo doanh thu c«ng ty tnhh tm thu huong sỉ c¸i 296A Phan Béi Châu, Quy Từ ngày : 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 Nhơn Tài khoản : 911 - XáC ĐịNH KếT QUả HOạT MST : 4100266843 ĐỘng kinh doanh Chøng tõ ngµy 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010 sè C.Tõ CTGS nội dung Tk đ số phát sinh Nợ có Số d đầu kỳ 12/1 K/C doanh thu XĐ 95.076.83 12KHACKQKD 5111 25 12/1 K/C doanh thu kh¸c 12KHACX§ KQKD 5118 2.995.61 12/1 K/C thu nhËp khác 12KHACXĐ KQKD 711 28.462.58 13/1 K/C giá vốn hàng 91.893.250 12KHACbán 6321 506 13/1 K/C chi phÝ tµi 1.852.358.6 12KHACchÝnh 6351 36 13/1 K/c chi phí bán 836.950.22 12KHAChàng 6411 13/1 636.045.65 12KHACK/C chi phí QLDN 6421 14/1 12KHACXác định KQKD 4212 0110.314.56 Tỉng céng ph¸t 95.218.605 95.218.60 sinh 023 02 Lòy kÕ ®Õn ci 95.218.605 95.218.60 kú 023 02 Sè dư ®Õn cuèi kú * Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: cong ty tnhh tm thu huong 296a - phan bội châu - quy nhơn mã số thuế : 4100266843 sổ cáI Từ ngày : 01/7/2010 đến ngày : 31/12/2010 Tài khoản : 4212 - Lợi nhuận năm chøng tõ ngµy ct sè ct sè ctgs sè phát sinh nợ có 235.791 Số d đầu kỳ 093 31/12/2 110.314 010 14/12 12KHAC X§KQKD 911 560 31/12/2 ThuÕ TNDN ph¶i 27.578.6 010 15/12 12KHAC nép 3334 40 diễn giải Tổng cộng phát sinh Lũy kế ®Õn cuèi kú Sè dư ®Õn cuèi kú tk ® 137.893 200 137.893 200 0 97.897.8 93 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2010: ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CTY MẪU SỐ TNHH TM THU HƯƠNG ĐỊA CHỈ: 296 - PHAN BỘI B02-DNN Ban hành theo QĐ số CHÂU - TP QUY NHƠN 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 ĐVT: ĐVN SỐ MA THUYE SỐ CUỐI ĐẦU Õ SỐ B ÁT MINH C NAÊM 31/12/09 133,751,05 NĂM 1/1/09 cung cấp dòch vụ 2, Các khoản giảm trừ 01 IV.08 2,969 doanh thu 3, Doanh thu 02 bán hàng cung cấp dòch vụ ( 10 = 01 - 032) 10 CHỈ TIÊU A 1, Doanh thu bán hàng 133,751,05 2,969 131,081,15 4, Giá vốn hàng bán 5, Lợi nhuận gộp 11 0,119 2,669,902,8 bán hàng cung cấp dòch vuï ( 20 = 10 - 11 ) 6, Doanh thu hoạt động 20 50 tài 21 1,440,298,6 7, Chi phí tài - Trong đó: chi phí lãi 22 43 1,440,298,6 vay 8, Chi phí quản lý kinh 23 43 1,071,744,9 doanh 9, Lợi nhuận từ hoạt 24 30 79 157,859,22 động kinh doanh 30 = 20 +21-2224 10, Thu nhập khác 11, Chi phí khác 12, Lợi nhuận khác (40 = 31 32 32,128,543 31 -32 ) 13, Tổng lợi nhuận kế 40 32,128,543 189,987,77 toán trước thuế 50 = 30 + 40 14, Chi Phí Thuế thu nhập 50 doanh nghiệp Thuế TNDN giảm theo 51 47,496,943 52 14,249,083 kỳ=([C10]x70%) 15, Lợi nhuận sau thuế 53 33,247,860 156,739,91 thu nhập doanh nghiệp 60=50-51 60 IV.09 Nghi Quyết CP số 30/2008=([C10]x30%) Thuế TNDN Còn phải nộp Quy Nhơn Lập , ngày 29 tháng Kế toán trưởng ( ký,họ tên) 03 năm 2011 Giám đốc ( ký,họ tên,đóng daáu) 2.2.8 Kết kinh doanh năm 2010 so với năm 2009: CHỈ TIÊU 1, Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 2, Các khoản giảm trừ doanh thu 3, Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ ( 10 = 01 – 032) 4, Giá vốn hàng bán 5, Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ ( 20 = 10 - 11 ) 6, Doanh thu hoạt động tài 7, Chi phí tài - Trong đó: chi phí lãi vay 8, Chi phí quản lý kinh doanh 9, Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 +2122-24 10, Thu nhập khác 11, Chi phí khác 12, Lợi nhuận khác (40 = 31 -32 ) 13, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 = 30 + 40 14, Chi Phí Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TNDN giảm theo Nghi Quyết CP số 30/2008 Thuế TNDN Còn phải nộp kỳ=([C10]x70%) Biến động Mức tăng Tỷ lệ tăng/ giảm giảm % NAÊM 2010 NĂM 2009 201,497,880, 133,751,052, 231 969 67,746,827,262 50.65 201,497,880, 133,751,052, 231 969 67,746,827,262 50.65 198,566,461, 131,081,150, 546 119 67,485,311,427 2,931,418,68 2,669,902,85 261,515,835 2,183,054,07 1,440,298,64 2,183,054,07 1,440,298,64 1,071,744,97 766,425,251 51.48 9.79 742,755,433 51.57 742,755,433 51.57 -305,319,728 -28.49 167,899,348 157,859,228 10,040,120 6.36 41,386,086 32,128,543 9,257,543 28.81 41,386,086 32,128,543 9,257,543 28.81 209,285,434 189,987,771 19,297,663 10.16 47,470,300 47,496,943 -26,643 -0.06 16,794,320 14,249,083 2,545,237 17.86 30,675,980 33,247,860 -2,571,880 -7.74 15, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 161,815,134 142,490,828 19,324,306 Qua phân tích biến động tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm 2009 2010 ta thấy: - Tổng doanh thu tăng 50,65% tức tăng 67,746,827,262 đồng doanh thu tăng với tăng với tỷ lệ tương ứng khoản giảm trừ doanh thu khơng có chênh lệch - Giá vốn hàng bán tăng với tỷ lệ cao tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu cho thấy phạm vi kinh doanh công ty ngày mở rộng, doanh số bán ngày tăng Đây kết tốt cho q trình hoạt động kinh doanh - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp ( chi phí kinh doanh ) giảm 28,49% tương ứng 305,319,728 đồng - Chi phí tài tăng 51,57%, cho thấy quy mô mở rộng hoạt động kinh doanh công ty phần lớn dựa vào nguồn vốn vay - Nhìn chung doanh thu cơng ty tăng khoản chi phí chênh lệch năm sau năm trước không đáng kể nên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 13,56 % Tình hình hoạt động kinh doanh có chiều hướng phát triển 13.56 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG - Trong môi trường hội nhập cạnh tranh để tồn phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải có hiệu quả, hay nói cách khác phải có lợi nhuận Lợi nhuận mục tiêu hàng đầu mà doanh nghiệp đặt cho cố gắng để đạt đuợc Qua thời gian thực tập công ty, vận dụng kiến thức học trường, em cố gắng tìm hiểu đưa phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận cơng ty để qua biết hiệu hoạt động mà công ty đạt năm qua - Công ty TNHH TM Thu Hương nhà phân phối sắt, thép xi măng có uy tín lớn thị trường Bình Định nói riêng nước nói chung Từ đời đến cơng ty có bước tiến quan trọng ngày đứng vững môi trường cạnh tranh liệt thị trường Hàng năm công ty tạo doanh thu lợi nhuận có xu hướng tăng để đạt thành nổ lực đóng góp cơng sức phòng ban cơng ty, phận kế tốn góp phần khơng nhỏ Chính nhờ thơng tin xác, nhanh chóng kịp thời tất tình hình biến động nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí…của phận kế tốn giúp ban giám đốc có nhìn cụ thể, tồn cảnh tình hình cơng ty, để từ có giải pháp khai thác tiềm năng, khắc phục tiêu cực, nâng cao hiệu hoạt động công ty - Trong điều kiện kinh doanh ngày gay gắt chế thị trừơng, đội ngũ nhân viên cơng ty có nhiều nổ lực để trì phát triển kinh doanh hoạt động công ty ổn định - Mặc dù gặp nhiều khó khăn nguồn vốn thị trường mua bán nổ lực không ngừng phòng kinh doanh ban lãnh đạo cơng ty nên hiệu hoạt động kinh doanh hàng năm mang tính ổn định có chiều hướng phát triển Trong cơng tác quản lý có áp dụng số cải tiến, nhà quản trị công ty làm việc nghiệp phát triển công ty Hiện nay, thị trường công ty không phát triển tỉnh mà thị trường kinh doanh mở rộng sang tỉnh Phú Yên miền trung Tây Nguyên Gia Lai, Kon Tum… - Với vai trò cơng ty thương mại nên lượng vốn cơng ty lưu chuyển liên tục, hàng hóa nhập – xuất liên tục nên vai trò phận kế toán quan trọng, việc quản lý sổ sách kế toán cẩn thận gắn kết chặt chẽ phận kế tốn với nhau, cách bố trí cơng việc khoa học hợp lý công tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn vào nề nếp, đạt kết định Nhưng bên cạnh số vấn đề tồn cần phải điều chỉnh hoàn thiện - Doanh nghiệp quan tâm, khuyến khích nhân viên bồi dưỡng kiến thức kỹ nghiệp vụ - Doanh nhgiệp tạo dựng vị thương trường tạo uy tín khách hàng - Cơng tác tổ chức kế tốn linh hoạt, đáp ứng nhu cầu hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ - Công ty thực tốt công tác bất kiêm nhiệm, phân chia rõ ràng chức : phê, duyệt, thực hiện, kiểm tra, bảo vệ tài sản sổ sách Bên cạnh đó, cơng ty tổ chức tốt cơng việc cho phòng ban cụ thể, để tránh tình trạng ứ đọng cơng việc phận phận nhàn rỗi Việc luân chuyển chứng từ luân chuyển ghi sổ hợp lý, lưu trữ phòng ban có liên quan 3.1 Ưu điểm: - Trong cơng tác kế tốn, cơng ty đảm bảo thực tốt nguyên tắc, chế độ nhà nước quản lý - Các nhân viên kế tốn tập trung vào phòng kế tốn nên thuận lợi cho việc luân chuyển chứng từ kịp thời Công việc nghiệp vụ kinh tế phân cơng rõ ràng, có khoa học tạo điều kiện xử lý số liệu nhanh chóng, kịp thời - Bộ máy kế tốn cơng ty nhỏ gọn tổ chức phù hợp với trình độ khả nhân viên kế toán - Đội ngũ nhân viên kế tốn cơng ty liên tục cập nhật áp dụng chuẩn mực kế toán Bộ tài quy định nên cơng tác kế tốn ngày hoàn thiện phù hợp với quy định hành - Về mặt chứng từ: Công ty sử dụng mẫu chứng từ, biểu mẫu báo cáo theo quy định Nhà nước Việc luân chuyển chứng từ tổ chức cách khoa học, có phối hợp chặt chẽ với phận giúp cho kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu thuận lợi - Về mặt hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản sử dụng theo quy định Bộ Tài Chính , hệ thống tài khoản sử dụng cách chi tiết, rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể Cơng ty, ngồi phòng kế tốn mở chi tiết theo đặc điểm riêng công ty cách đầy đủ cụ thể, vừa đảm bảo nguyên tắc thống nhiệm vụ kế tốn Bộ Tài Chính quy định vừa thích ứng với thực tiễn quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty - Cơng tác hạch tốn tiêu thụ hàng hóa Cơng ty TNHH TM Thu Hương thực tương đối phù hợp với chế độ kế toán hành, với đặc điểm sản xuất kinh doanh tình hình thực tế công ty - Khoản phải thu khách hàng hạch toán đầy đủ, thường xuyên liên tục - Hàng hóa kiểm tra trước nhập kho Do đó, có trường hợp khách hàng trả lại hàng hóa tiêu thụ - Về tổ chức hệ thống sổ kế toán, kế toán thực ghi chép đầy đủ số sổ chi tiết tổng hợp, kiểm tra quan hệ đối chiếu chặt chẽ, tránh tình trạng xảy sai sót q trình ghi chép - Về tổ chức máy kế toán: Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn, cơng ty khơng ngừng hồn thiện máy kế tốn cho phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm kinh doanh Cơng ty tổ chức kế tốn theo mơ hình tập trung thuận lợi cho việc kiểm tra, theo dõi phận cơng việc, kế tốn viên bố trí hợp lý với lực người Tập thể cán máy kế toán ln tìm tòi, học hỏi liên tục bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho phù hợp với thay đổi chế độ kế tốn - Các báo cáo tốn cơng ty lập theo tháng báo cáo tài lập theo năm Do đó, việc cơng ty sử dụng phương pháp tính giá vốn theo phương pháp kê khai thường xuyên hoàn toàn hợp lý với giá thành hàng hóa, phản ánh kết sản xuất kinh doanh công ty - Bộ máy tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH TM Thu Hương hợp lý, thành phần kế toán tổ chức chặt chẽ Mỗi nhân viên kế toán phân cơng việc rõ ràng Việc hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh diễn linh hoạt, áp dụng theo chế độ kế toán hành Các biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán theo biểu mẫu Nhà nước quy định Việc áp dụng công nghệ thông tin kế tốn làm giảm nhẹ cơng việc kế tốn, đồng thời đáp ứng thông tin kế tốn nhanh cần thiết 3.2 Nhược điểm - Trình độ chun mơn nhân viên phòng kế tốn tốt, bố trí phù hợp với lực người, có mối quan hệ chặt chẽ với Nhưng phòng kế tốn bố trí chung khu vực bán hàng, nên tình trạng ồn ào, người vơ thường xuyên ảnh hưởng không nhỏ đến suất cơng việc nhân viên kế tốn - Mơi trường kinh doanh ln có cạnh tranh thành phần kinh tế diễn gay gắt liệt, tranh mua, tranh bán làm cho thị trường thường xuyên biến động phức tạp, giá biến động bất thường - Với vai trò nhà phân phối vật liệu xây dựng nên công ty cần có nhu cầu vốn tương đối lớn vốn tự có doanh nghiệp q nhỏ, vốn kinh doanh chủ yếu nguồn vốn vay từ Ngân hàng thương mại hiệu kinh doanh đạt thấp trả lãi tiền vay ngân hàng năm chiếm tỉ trọng lớn tổng phí lưu thơng - Do số ngun nhân chủ quan khách quan nên số công việc cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ cơng ty hạn chế - Về phần theo dõi cơng nợ: Trong q trình tiêu thụ hàng hóa, cơng ty có nhiều mối quan hệ với khách hàng, đồng thời đặc điểm kinh doanh cơng ty nên tình hình cơng nợ cơng ty phức tạp Vì thế, vấn đề theo dõi công nợ công ty gánh nặng kế toán - Trong hoạt động kinh doanh thương mại, thông thường khách hàng tốn tiền thường tốn phần số tiền hàng, số lại khách hàng thiếu nợ cơng ty Do đó, để tiện theo dõi giảm nhẹ khâu tính tốn, kế tốn cơng ty theo dõi TK 131 – “ Phải thu khách hàng ” Sau tùy vào hình thức khách hàng tốn với cơng ty, kế toán tiến hành hoạch toán thu nợ tiền bán hàng - Về hạch toán khoản giảm trừ doanh thu cơng ty ln coi trọng chữ tín khách hàng chất lượng hàng xuất kho tương đối tốt, cơng ty khơng có phát sinh tài khoản theo dõi chiết khấu, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Mặc dù vậy, số trường hợp để khuyến khích khách hàng toán nhanh nhằm tránh bị chiếm dụng vốn hay nhằm thu hút khách hàng mua hàng hóa, để đảm bảo tiêu thụ nhanh, tránh ứ đọng vốn công ty nên thực chiết khấu hay giảm giá hàng bán cho khách hàng 3.3 Một số định hướng nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM Thu Hương: Qua trình tìm hiểu thực tế cơng tác quản lý, cơng tác kế tốn cơng ty nhận thấy công ty TNHH TM Thu Hương xây dựng mơ hình quản lý có hiệu quả, thật phù hợp với tình hình kinh doanh cơng ty nói riêng kinh tế thị trường nói chung Với mơ hình quản lý đó, cơng ty thực việc kinh doanh có hiệu quả, uy tín tạo chỗ đứng vững thị trường lĩnh vực kinh doanh mặt hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Bên cạnh mặt hạn chế mà cơng ty chưa giải Do đó, em xin đươc góp số ý kiến riêng cá nhân nhằm góp phần nhỏ cơng tác hạch tốn cơng ty sau: - Vấn đề hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh theo dõi ghi chép rõ ràng, xác sở sổ sách liên quan Kế toán theo dõi doanh thu giá vốn bán hàng cho loại mặt hàng chủng loại, theo dõi tình hình nhập xuất - tồn kho hàng hóa Đồng thời theo dõi cơng nợ khách hàng, đến cuối tháng kế toán tổng hợp đối chiếu cơng nợ có sai lệch điều chỉnh kịp thời - Vấn đề luân chuyển chứng từ luân chuyển liên tục từ thủ kho kế toán thường xuyên, kịp thời với nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày, đối chiếu số lượng cách xác Định kỳ luôn đảm bảo đối chiếu mặt số lượng cách xác, kịp thời - Cuối tháng từ sổ chi tiết hàng hóa kế tốn lập bảng nhập – xuất - tồn nhằm đối chiếu với kế toán tổng hợp để việc xử lý số liệu đảm bảo minh bạch - Nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ khác thị trường kinh doanh cơng ty nên trọng sách khuyến mãi, giảm giá nhằm kích thích thị hiếu người tiêu dùng… vấn đề mà công ty cần quan tâm Do để tiết kiệm chi phí công ty cần tích cực tìm mặt hàng với giá mua thấp đảm bảo chất lượng, tạo uy tín nhà cung cấp để mua mặt hàng đầu vào với giá rẻ, chất lượng tốt, thoả thuận với họ hợp đồng dài hạn ổn đònh giá cho nguồn hàng hoá + Phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán công nhân viên + Phải thường xuyên cử cán kiểm tra nơi việc thu mua, nhập xuất, hạch toán, thu chi… + Thường xuyên đối chiếu sổ sách xí nghiệp nhằm phát sai sót để chấn chỉnh kịp thời + Nên phát huy tận dụng hết khả máy vi tính mà cơng ty trang bị nhằm tổng nhanh hợp số liệu kịp thời + Tìm hội kinh doanh : Luôn tồn hội xung quanh để công ty nắm bắt Nếu công ty thực tốt công tác quản trò bên để đảm bảo tảng tài vững vàng thời điểm để mở rộng hoạt ñoäng kinh doanh Sau thời gian thực tập công ty TNHH TM Thu Hương em học hỏi nhiều điều bổ ích Mặc dù thời gian ngắn để tìm tòi,nghiên cứu ,hiểu rõ công ty phần tiếp xúc với thực tế có với kiến thức lý luận , xuất phát từ tình hình thực tế cơng ty, em có vài kiến nghị sau: - Ban lãnh đạo cần tìm thêm nhiều đối tác, nhiều khách hàng thơng qua việc tranh thủ hội nước ta tham gia tổ chức kinh tế, kỳ hội chợ triển lãm… tạo thêm thu nhập - Thực quảng cáo sản phẩm, chương trình tự giới thiệu phương tiện thông tin đại chúng để người biết đến công ty, sản phẩm công ty - Tiếp tục giữ mối quan hệ không ngừng phát triển mối quan hệ với bạn hàng có - Cơng ty cần lập thêm phòng Marketing giàu lực, nhạy bén để mở rộng khai thác tốt thị trường nước - Theo dõi, cập nhật nắm bắt kịp thời chế độ sách trả lương để vừa thực quy định Nhà Nước, vừa thu hút nhân sự, trì nhân viên - Cần có chế độ kế toán rõ ràng, kế toán trưởng nên giao việc cụ thể cho cá nhân việc hạch toán xác định kết kinh doanh để vừa đáp ứng yêu cầu kiểm tra rõ ràng,nhanh chóng cấp Đặc thù cơng ty bn bán xe máy, xe hố đơn nên cơng tác kế tốn phức tạp Do việc áp dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác kế tốn cần thiết, kết nối với mạng Lan giúp cho việc kế toán cách nhanh chóng gọn nhẹ Hệ thống phần mềm kế tốn giúp cho việc xử lý thơng tin lập bảng biểu kế tốn cách nhanh chóng, làm giảm nhẹ khối lượng ghi chép, tính tốn, nâng cao suất cho nhân viên kế toán Mặc khác cần xem xét thơng tin thời điểm máy vi tính truy cập cách xác nhanh chóng Do nhận thức hiểu biết thực tế hạn chế nên đề xuát em chắn khơng tránh khỏi thiếu sót mang tính lý thuyết chưa thật phù hợp với thực tế hoạt động đơn vị Kính mong q cơng ty thơng cảm cho em KẾT LUẬN Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá khâu quan trọng trình tái sản xuất xã hội Quá trình tiêu thụ diễn đồng nghĩa Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phải trải qua trình đầu tư kinh doanh phát triển, doanh nghiệp phải tính tốn tìm phương án kinh doanh hiệu mang lại lợi nhuận cao Để thực tốt mục đích doanh nghiệp khơng ngừng nghiên cứu thị trường sau đầu tư kinh doanh Việc tính giá thành tiêu tổng hợp, phản ánh tiêu hao thực tế gắn liền với việc sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, để người tiêu dùng dễ dàng chấp nhận Thơng qua quan sát, phản ánh số lượng chất lượng trình sản xuất, xác định lượng chi phí cần phải điều chỉnh cho phù hợp Giá thành để phục vụ nhiều mặt vốn đầu tư mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Vì thời gian thực tập hạn chế, kiến thức có hạn chưa thật có nhiều kinh nghiệm thực tế, nên phân tích giải pháp em nêu chưa thật cụ thể khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em hiểu việc áp dụng lý thuyết vào thực tế không dễ dàng không cứng nhắc, đòi hỏi cần nhiều thời gian nghiên cứu, trải nghiệm Chính có vấn đề em chưa phản ánh sâu sắc, toàn diện mong thầy cơ, ban lãnh đạo anh chị kế tốn cơng ty thơng cảm góp ý để em nâng cao hiểu biết đúc kết kinh nghiệm cho công việc em sau Và lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Đinh Tuyết Diệu người trực tiếp hướng dẫn em thực chuyên đề thực tập ban lãnh đạo anh chị kế tốn cơng ty TNHH TM Thu Hương tận tình bảo em thời gian thực tập công ty Xin chân thành cảm ơn! Quy Nhơn, ngày 25 tháng 12 năm 2011 Sinh viên thực ... lỗ TK 821 Hoặc thu nhập thu TNDN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THU HƯƠNG 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM THU HƯƠNG 2.1.1 Lòch... kết kinh doanh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 Khái niệm tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh: 1.1.1 Khái niệm: - Tiêu thụ hàng... CHƯƠNG 1: 1.1 Khái niệm tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh: 1.1.1 Khái niệm: .9 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại thu hương , Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại thu hương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay