Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở công ty TNHH dệt may hà nội ( 79 trang)

78 24 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:15

Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền MỤC LỤC Chương I: Lý luận tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Quá trình bán hàng, kết bán hàng 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng, kết bán hàng 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn bán hàng, kết bán hàng 1.2 Lý luận bán hàng kết bán hàng 1.2.1 Phương thức bán hàng 1.2.2 Doanh thu bán hàng 1.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 1.2.4 Giá vốn hàng tiêu thụ, giá vốn hàng xuất bán 1.2.5 Chi phí bán hàng 13 -1- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền 1.2.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15 1.2.7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 16 1.2.8 Kết bán hàng 16 1.3 Tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp 18 1.3.1 Chứng từ, tài khoản kế toán 18 1.3.2 Trình tự kế tốn kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng 18 1.3.3 Sổ báo cáo kế toán sử dụng 21 1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng điều kiện kế toán máy 31 Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng Công ty TNHH dệt may Nội 31 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất Công ty TNHH dệt may Nội 31 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển công ty 31 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 32 -2- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty 32 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 33 2.2 Tình hình thực tế kế toán bán hàng kết bán hàng Công ty TNHH dệt may Nội 37 2.2.1 Phương thức bán hàng .37 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng thuế phải nộp nhà nước 37 2.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 48 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 48 2.2.5 Kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 56 2.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng 60 2.2.5.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 60 2.2.6 Kế toán kết bán hàng 63 Chương 3: Những biện pháp, phương hướng nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng Công ty TNHH dệt may Nội 75 -3- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền 3.1 Nhận xét, đánh giá khái qt cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng công ty 75 3.1.1 Nhận xét chung tổ chức công tác kế toán 76 3.1.2 Nhận xét kế toán bán hàng kết bán hàng 77 3.2 Phương hướng nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng công ty 79 -4- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường, chế quản lý kinh tế có đổi sâu sắc tác động lớn đến doanh nghiệp Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt liệt Thêm vào lại chịu điều tiết nhiều quy luật kinh tế như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị Hơn nhu cầu tiêu dùng thị trường thường xuyên biến đổi Để tồn tại, phát triển mạnh mẽ chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo doanh thu có lợi nhuận Chính vậy, doanh nghiệp luôn phải quan tâm, xác định sản xuất gì?( thành phẩm) sản xuất cho (tiêu thụ nào?), từ xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhất xu toàn cầu hố, doanh nghiệp phải làm để khơng đất nước ta phát triển bền vững mà vươn phát triển giới Cần phải có kim nam, phương châm để doanh nghiệp theo mà thực Muốn đòi hỏi phải có chương trình, kế hoạch thật xuất phát từ thực tế, từ lý luận soi vào thực tế, doanh nghiệp làm cho mục đích mình, để từ rút học, phương hướng giải vấn đề vướng mắc Để tồn phát triển giai đoạn doanh nghiệp phải giải loạt vấn đề liên quan tới sản xuất kinh doanh Trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm xác định kết tiêu thụ vấn đề sống doanh nghiệp chế doanh nghiệp phải sử dụng hàng loạt cơng cụ để quản lý kinh tế đơn vị Kế tốn với chức cung cấp thơng tin kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công cụ sắc bén hữu hiệu công tác -5- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền quản lý Từ nhận thức Công ty TNHH dệt may Nội thực coi trọng cơng tác kế tốn, sử dụng cơng tác kế tốn cơng cụ đắc lực để quản lý tài sản, vốn cơng ty, phận kế toán bán hàng kết bán hàng phần hành quan trọng Xuất phát từ tình hình thực tế trên, thời gian thưc tập Công ty TNHH dệt may Nội hướng dẫn tận tình Thạc sĩ Nguyễn Thị Hòa với giúp đỡ cán phòng tài kế tốn Cơng ty, kiến thức học, em xin mạn dạn chọn đề tài: “Tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng Công ty TNHH dệt may Nội” Chuyên đề tốt nghiệp gồm chương: Chương I : Những vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Chương II : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH dệt may Nội Chương III : Một số nhận xét ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH dệt may Nội Mặc dù em có nhiều cố gắng xong chuyên đề em tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo nhiệt tình thầy giáo anh chị phòng kế tốn Cơng ty để em hoàn thiện đề tài -6- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Quá trình bán hàng, xác định kết bán hàng * Khái niệm bán hàng Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Đây q trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hố người mua doanh nghiệp thu tiền quyền thu tiền Xét góc độ kinh tế : Bán hàng q trình hàng hố doanh nghiệp đựoc chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền) Quá trình bán hàng doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng có đặc điểm sau đây: Có trao đổi thoả thuận người mua người bán, nguời bán đống ý bán, người mua đồng ý mua , họ trả tiền chấp nhận trả tiền Có thay đổi quyền sở hữu hàng hoá: người bán quyền sở hữu, người mua có quyền sở hữu hàng hố mua bán Trong q trình tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng khối lượng hàng hoá nhận lại khách hàng khoản gọi doanh thu bán hàng Số doanh thu sở để doanh nghiệp xác định kết kinh doanh *Khái niệm xác định kết bán hàng Xác định kết bán hàng việc so sánh chi phí kinh doanh bỏ thu nhập kinh doanh thu kỳ Nếu thu nhập lớn chi phí thi kết bán hàng lãi, thu nhập nhỏ chi phí kết bán hàng lỗ Viêc xác định kết bán hàng thường tiến hành váo cuối kỳ kinh doanh thường cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp -7- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền *Mối quan hệ bán hàng xác định kết bán hàng Bán hàng khâu cuối q trình kinh doanh doanh nghiệp xác định kết bán hàng quan trọng để đơn vị định tiêu thụ hàng hoá hay khơng Do nói bán hàng xác định kết bán hàng có mối quan hệ mật thiết Kết bán hàng mục đích cuối doanh nghiệp bán hàng phương tiện trực tiếp để đạt mục đích 1.1.2 Yêu cầu quản lý hoạt động trình bán hàng, xác định kết bán hàng Quản lý trình bán hàng kết bán hàng yêu cầu thực tế, xuất phát từ lợi nhuận doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp quản lý tốt khâu bán hàng đảm bảo tiêu hồn thành kế hoạch tiêu thụ đánh giá độ xác hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vấn đề đặt cho doanh nghiệp là: - Quản lý kế hoạch tình hình thực kế hoạch tiêu thụ thời kỳ, khách hàng, hoạt động kinh tế Quản lý theo chi tiết số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị loại sản phẩm, tránh tượng mát, hư hỏng, tham ô thành phẩm đem tiêu thụ - Quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã xây dựng thương hiệu sản phẩm mục tiêu cho phát triển bền vững doanh nghiệp - Quản lý theo dõi phương thức bán hàng, khách hàng, tình hình tốn khách hàng u cầu tốn hình thức, hạn để tránh tượng mát thất thoát ứ đọng vốn, bị chiếm dụng vốn Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức tiêu thụ đơn vị, thị trường, khách hàng nhằm thúc đẩy nhanh trình tiêu thụ đồng thời phải tiến hành thăm dò, nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ buôn bán nước - Quản lý chặt chẽ vốn thành phẩm đem tiêu thụ, giám sát chặt chẽ khoản chí phí bán hàng, chí phí quản lý doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý số liệu đồng thời phân bổ cho hàng tiêu thụ, đảm bảo cho việc xác định tiêu thụ xác, hợp lý -8- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền - Đối với việc hạch toán tiêu thụ phải tổ chức chặt chẽ, khoa học đảm bảo việc xác định kết cuối trình tiêu thụ, phản ánh giám đốc tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước đầy đủ, kịp thời 1.1.3 Vai trò kế tốn việc quản lý hàng hóa bán hàng xác định KQKD Kế tốn coi công cụ hữu hiệu, phục vụ cơng tác quản lý nói chung cơng tác quản lý hàng hoá, bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng Thơng tin kế tốn cung cấp sở để nhà quản lý nắm tình hình quản lý hàng hố hai mặt: vật giá trị Tình hình thực kế hoạch bán hàng, sách giá hợp lý đánh giá đắn lực kinh doanh doanh nghiệp thông qua kết kinh doanh đạt Thông tin kế toán cung cấp để đánh giá tính hiệu quả, phù hợp định bán hàng thực thi, từ phân tích đưa biện pháp quản lý, chiến lược kinh doanh, bán hàng phù hợp với thị trường tương ứng với khả doanh nghiệp 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Để đáp ứng nhu cầu quản lý hàng hóa, bán hàng xác định kết bán hàng, kế toán bán hàng cần phải thực tốt nhiệm vụ sau: - Phản ánh ghi chép đầy đủ kịp thời, xác tình hình có biến động loại hàng hóa theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác khoản doanh thu, giảm trừ doanh thu Tính tốn đắn giá vốn hàng hóa, CPBH, CPQLDN chi phí khác nhằm xác định đắn kết kinh doanh Đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Kiểm tra giám sát tiến độ thực kế hoạch bán hàng, tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước tình hình phân phối kết bán hàng - Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh doanh liên quan đến trình bán hàng kết kinh doanh Như vậy, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công tác quan trọng doanh nghiệp nhằm mục đích xác định số lượng giá trị hàng hóa bán doanh thu kết kinh doanh doanh nghiệp Song để phát huy hết vai trò thực tốt nhiệm vụ nêu đòi hỏi -9- Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền phải tổ chức cơng tác kế tốn thật khoa học, hợp lý đồng thời cán kế tốn phải nắm vững nội dung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.5 Ý nghĩa công tác bán hàng Q trình sản xuất ln gắn liền với q trình tiêu thụ sản phẩm: sản xuất khâu trực tiếp sáng tạo cải vật chất, sáng tạo giá trị Bán hàng khâu thực giá trị, làm cho giá trị sử dụng sản phẩm hàng hoá phát huy Bán hàng khâu cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh, có hồn thành tốt khâu doanh nghiệp có điều kiện để bù đắp chi phí lao động sống lao động vật hoá bỏ khâu sản xuất, đảm bảo cho trình tái sản xuất mở rộng Trong kinh tế thị trường nay, có quan tâm hàng đầu doanh nghiệp làm để sản phẩm, hàng hố, dịch vụ tiêu thụ thị trường thị trường chấp nhận mặt giá cả, chất lượng…Tiêu thụ sản phẩm hay khơng có nghĩa sống doanh nghiệp Thực tốt q trình bán hàng doanh nghiệp tồn phát triển Nên doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hàng hoá kịp thời, qui cách, phẩm chất số lượng làm tăng uy tín cho lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Phương thức bán hàng Để đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sử dụng phương thức bán hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, mặt hàng tiêu thụ Cơng tác tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp tiến hành theo phương thức sau: * Phương thức bán buôn: Bán buôn việc bán sản phẩm doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác, cửa hàng, đại lý…với số lượng lớn để đơn vị tiếp tục bán cho tổ chức khác hay phục vụ cho việc khác nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh tế Có phương thức bán buôn: - Bán buôn qua kho: Theo phương thức sản phẩm sản xuất kho doanh nghiệp để chuyển bán cho khách hàng, gồm trường hợp cụ thể: + Bán buôn trực tiếp kho: Căn vào hợp đồng Kinh tế ký kết, doanh nghiệp xuất thành phẩm từ kho giao trực tiếp cho khách hàng kho doanh nghiệp Khách hàng tự chịu trách nhiệm vận chuyển hàng Chứng từ sử - 10 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền Biểu số 19: BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TK 642 "CHI PHÍ QLDN" Tháng 10 năm 2010 Chứng từ SH NT 1149 3/10 1167 4/10 1168 9/10 1170 16/10 Diễn giải TKĐƯ Thanh toán CF tiếp khách CP quản lý văn phòng Khấu hao TSCĐ Tạm ứng … Tổng chi T10/2010 K/c sang xác định KQ 6421 111 111 214 141 96.000 15.450.000 15.450.000 9.564.215 3.490.845 911 37.587.599 37.587.599 Người lập biểu - 64 - Tổng số Ghi Nợ Các TK 6422 6423 6424 6427 96.000 9.564.215 3.490.845 Kế toán trưởng Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền Biểu số 20: Đơn vị: Công ty TNHH dệt may Nội SỔ CÁI TK642 TênTK: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642 Tháng 10 năm 2010 NT Chứng từ Diễn giải GS SH NT 5/10 5/10 Chi tiền mặt 9/10 9/10 KHTSCĐ 16/10 16/10 Tạm ứng ………… 30/10 30/10 Tổng chi tháng 10 Cộng tháng 10 Trang TK NKC ĐƯ 111 214 141 Số tiền Nợ 20.508.728 9.564.215 3.490.845 37.587.599 37.587.599 Người lập biểu Có 37.587.599 Kế toán trưởng Cuối tháng kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang tài khoản xác định kết cách định khoản: Nợ TK 911 Có TK 642 37.587.599 37.587.599 2.2.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tập hợp vào TK821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” * Trình tự tổ chức hạch tốn chi phí thuế TNDN: - Chi phí thuế TNDN cơng ty tạm tính vào cuối tháng, xác định thuế TNDN phải nộp, kế toán phản ánh số thuế TNDN tạm tính vào chi phí thuế TNDN hành: Nợ TK 8211 Có TK 3334 - Cuối kỳ, xác định kết bán hàng, kế toán kết chuyển chi phí thuế TNDN theo định khoản: Nợ TK 911 Có TK 8211 - 65 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền Việc xác định chi phí thuế TNDN tiến hành sau: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN Lợi nhuận bán hàng trước thuế Lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp = Doanh thu - CP bán hàng, CPQLDN - Trị giá vốn hàng xuất kho để bán Trong tháng 10/2010, công ty TNHH Dệt may Nội hạch tốn chi phí thuế TNDN sau: - Lợi nhuận gộp = 1.091.100.000 - 950.054.800 = 141.045.200 - Lợi nhuận bán hàng trước thuế = 141.045.200 - 45.106.459 – 37.587.599 = 58.351.142 Thuế TNDN phải nộp = 58.351.142 * 25% = 14.587.785 2.2.7 Kế toán kết bán hàng: Tại công ty TNHH Dệt may Nội, xác định kết bán hàng thực theo tháng Để xác định kết bán hàng kế toán sử dụng TK 911 “Xác định kết kinh doanh” Ngồi sử dụng số tài khoản khác có liên quan TK 511, TK 632, TK 641, TK642, TK 421 để xác định kết lãi lỗ cơng ty bán hàng * Trình tự tổ chức hạch toán kết bán hàng: Hàng tháng kế toán thực bút toán kết chuyển sau: Kết chuyển doanh thu Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển chi phí thuế TNDN - 66 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền Phần chênh lệch bên Nợ bên Có TK 911 chuyển sang TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối” Việc xác định kết bán hàng xác định sau: Lợi nhuận bán hàng sau thuế TNDN = Lợi nhuận bán hàng - trước thuế Chi phí thuế TNDN Tại Cơng ty TNHH dệt may Nội kế toán xác định kết bán hàng sau: - Căn vào sổ bảng tổng hợp DTT kế toán kết chuyển DTT định khoản sau: Nợ TK511 1.091.100.000 Có TK 911 1.091.100.100 - Căn vào bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho thành phẩm, kế toán kết chuyển giá vốn theo định khoản sau: Nợ TK 911 950.054.800 Có TK 632 950.054.800 - Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí QLDN: Nợ TK 911 Có TK 641 Nợ TK 911 Có TK 642 45.106.459 45.106.459 37.587.599 37.587.599 - Kết chuyển chi phí thuế TNDN: Nợ TK 911 14.587.785 Có TK 8211 14.587.785 Biểu số 21 Đơn vị: Công ty TNHH dệt may Nội SỔ CÁI TK 911 Tháng 10 năm 2010 Đơn vị tính: đồng Chứng từ Ngày ghi sổ SH NT Tra ng NK C Diễn giải - 67 - Số tiền TK ĐƯ Nợ Có Chuyên đề tốt nghiệp 3010 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 Luyện Ngọc Miền K/c doanh thu K/c giá vốn hàng bán K/c chi phí bán hàng K/c chi phí quản lý doanh nghiệp K/c chi phí thuế TNDN K/c lợi nhuận bán hàng sau thuế Cộng phát sinh Số dư cuối tháng 511 632 641 642 1.091.100.000 950.054.800 45.106.459 37.587.599 8211 14.587.785 421 43.763.357 1.091.100.000 1.091.100.000 CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CÔNG TY TNHH DỆT MAY NỘI HAGARTEX 3.1 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CƠNG TY Kể từ hình thành Cơng ty TNHH dệt may Nội liên tục phấn đấu vượt qua khó khăn để bước khẳng định Đến cơng ty thực trở thành cờ đầu nghành dệt may Việt Nam Quy mô công ty không ngừng mở rộng, máy móc cơng nghệ khơng ngừng cải tiến nâng cấp đại, với trình độ quản lý ngày hồn thiện nâng cao, đảm bảo thích nghi với chế thị trường xu toàn cầu hố Là cơng cụ hữu hiệu phục vụ quản lý doanh nghiệp, máy kế toán cơng ty đòi hỏi phải tổ chức khoa học, hợp lý khơng ngừng hồn thiện cho phù hợp với chế độ kế toán hành Cơng ty ln xác định mục đích cuối hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận Mà muốn đạt điều đòi hỏi thành phẩm công ty sản xuất phải thị trường chấp nhận, khâu tiêu thụ phải thực quan tâm thích đáng Chính công ty trọng đến công tác quản lý, cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng - 68 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền Sau thời gian thực tập Cơng ty, em nhận thấy máy kế tốn cơng ty có số ưu điểm hạn chế 3.1.1 Nhận xét chung tổ chức công tác kế tốn - Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức kế tốn tập trung, tồn cơng tác kế tốn tập trung phòng kế tốn Với đội ngũ kế tốn trẻ đầy lực, trình độ có trách nhiệm tổ chức phù hợp với chuyên môn người Bên cạnh cán chủ chốt có trình độ đại học có kinh nghiệm lâu năm, phần lớn nhân viên kế toán đào tạo chuyên ngành kế tốn trường đại học, số lại qua lớp bồi dưỡng tương đương trình độ đại học Do đó, máy kế tốn cơng ty ln hồn thành tốt cơng việc giao cung cấp thơng tin kế tốn cách thường xun đầy đủ xác, giúp cho ban lãnh đạo đánh giá kết sản xuất kinh doanh cơng ty cách nhanh chóng - Cơng ty tổ chức hệ thống chứng từ, vận dụng hệ thống tài khoản kế toán với chế độ biểu mẫu Bộ Tài Chính ban hành Hệ thống tài khoản công ty phản ánh đầy đủ hoạt động kinh tế phát sinh Việc xếp, phân loại tài khoản hệ thống tài khoản công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh - Về việc vận dụng hình thức sổ kế toán: Để quản lý hạch toán phần hành kế tốn, phòng kế tốn áp dụng hình thức sổ nhật ký chung Việc áp dụng hình thức sổ hợp lý quý nghiệp vụ kinh tế phát sinh với khối lượng không lớn - Các tiêu báo cáo tài phản ánh tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn cách trung thực, hợp lý kịp thời đảm bảo chế độ, cung cấp thông tin cần thiết cho đối tác Bên cạnh mặt tổ chức kế tốn cơng ty hạn chế sau: - Về áp dụng tin học hạch tốn: Cơng ty sử dụng hạch tốn thủ cơng máy tính excel, điều giúp cho khối lượng công việc thu nhận, xử lý, cung cấp thơng tin nhanh nhạy, xác Nhưng với xu thời đại, doanh nghiệp hầu hết sử dụng phần mềm kế toán - 69 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền - Phòng kế tốn giúp đỡ kỹ sư máy tính có cố máy tính ngồi việc tốn nhiều thời gian cho việc sữa chữa làm ảnh hưởng đến tiến độ cơng việc làm cho người đảm nhiệm công việc sữa chữa vất vả - Tổ chức kế toán tập trung làm cơng việc phòng kế tốn tạo khoảng cách không gian thời gian nơi xảy thông tin thu thập, xử lý thông tin tổng hợp số liệu, hạn chế đạo kiểm tra kế toán 3.1.2 Nhận xét kế toán bán hàng kết bán hàng Xuất phát từ đặc điểm thành phẩm đem bán đặc điểm công tác bán hàng, công ty vận dụng linh hoạt từ lý luận vào thực tiễn Về việc tiêu thụ thành phẩm cơng ty thực sách khơn ngoan chế thị trường Để kích thích q trình tiêu thụ sản phẩm, khách hàng mua với khối lượng lớn giảm giá, hàng phẩm chất trả lại Chính mà cơng ty thu hút nhiều khách hàng thị trường nội địa, thương hiệu công ty ngày khẳng định điều mà cơng ty ln ln cố gắng quan tâm đến biện pháp khuyến khích người tiêu dùng Đó luôn quan tâm đến thị hiếu người tiêu dùng, cải tiến mẫu mã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đưa hình thức tiêu thụ phong phú, đa dạng phù hợp với khả toán vùng, địa phương Với phương châm kinh doanh “Lấy chữ tín làm đầu” Cơng ty TNHH dệt may Nội ln có chỗ đứng vững thị trường nước Cơng ty TNHH dệt may Nội có quan hệ với nhiều bạn hàng ngồi nước, tình hình tốn phức tạp cơng ty tổ chức giám sát chặt chẽ với công cụ kế tốn cụ thể Đó cơng ty mở sổ chi tiết phải thu khách hàng, điều phù hợp với yêu cầu chế độ kế tốn hành u cầu theo dõi cơng nợ cơng ty Do có nhiều phương thức bán hàng, kỳ phát sinh nhiều nghiệp vụ, hai hoạt động chủ yếu bán hàng nội địa xuất khẩu, cơng ty tận dụng bán phế liệu, bơng… cho khách hàng có u cầu Với tình hình - 70 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền phức tạp khối lượng lớn hoạt động vậy, việc theo dõi cho hoạt động bán loại mặt hàng cần thiết Công ty bố trí kế tốn theo dõi việc bán hàng xác định kết bán hàng cho tất mặt hàng Việc hạch toán phù hợp với điều kiện thực tế công ty Với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh tổng hợp bảng tổng hợp chi tiết, giúp công ty thuận tiện việc quản lý theo dõi khoản phát sinh Đồng thời với khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ theo khoản mục chi phí từ giúp cho người quản lý doanh nghiệp biết thực chi khoản gì, có hợp lý hay khơng, phù hợp với thực tế không? để thực nghĩa vụ với Nhà nước Kế toán bán hàng kết bán hàng cơng ty nhìn chung tn thủ theo chế độ kế toán hành quy định việc mở sổ, bảng kê, nhật ký chứng từ… Về việc hạch toán doanh thu kết bán hàng đảm bảo cung cấp kịp thời xác kết tiêu thụ theo định kỳ Từ kết để nhà quản lý doanh nghiệp biết phải làm gì?, làm gì? Bên cạnh ưu điểm tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng có hạn chế sau: - Về cơng tác kế toán tiêu thụ Cùng với phương thức bán hàng truyền thống quen thuộc bán hàng trực tiếp, bán lẻ cửa hàng giới thiệu sản phẩm hình thức bán hàng gửi đại lý doanh nghiệp quan tâm chưa thực phát huy hết khả vốn có hình thức bán hàng Khi công ty xuất hàng cho đại lý cơng ty xuất ln hố đơn GTGT, hạch tốn vào tài khoản 511 khơng hạch tốn qua tài khoản 157 Nhưng cuối kỳ đại lý không bán hàng đại lý trả lại hàng cơng ty ghi giảm doanh thu bán hàng hố đại lý trả lại Còn phương thức tốn tiền hàng đại lý tốn cho cơng ty cơng ty xuất hàng cho đại lý đại lý có quan hệ lâu năm với cơng ty, cơng ty tin tưởng cơng ty cho đại lý nợ với số tiền định lấy hàng mà đại lý vượt qua số dư nợ đại lý phải toán tiền hàng Thực tế việc bán hàng đại lý giúp cho doanh nghiệp buộc chặt chẽ với bên đại lý, bên đại lý có trách nhiệm với hàng - 71 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền hoá việc bán hàng đại lý chất ghi nhận giá trị hàng gửi bán vào doanh thu không hợp lý Cũng nhiều công ty khác để thúc đẩy trình tiêu thụ nhằm mục tiêu mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận nâng cao thương hiệu cơng ty thực sách chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại để khuyến khích tiêu thụ thực tế công ty chủ yếu thực tốt hai sách giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại sách chiết khấu thương mại cho khách hàng cơng ty chưa thật quan tâm, có cơng ty thực cách giảm trừ vào doanh thu Vì vậy, cơng ty, kế tốn khơng sử dụng tài khoản 521- chiết khấu thương mại Việc chiết khấu vào doanh thu thực tế giảm bớt khối lượng công việc đơn giản toán xét chất khơng phản ánh giá trị thực doanh thu bán hàng ý nghĩa phương thức bán hàng có chiết khấu thương mại - Về việc sử dụng hệ thống sổ kế tốn Cơng ty sử dụng nhiều sổ sách, có sổ doanh nghiệp không cần thiết phải mở chẳng hạn như: sổ tổng hợp tài khoản thực chất sổ thể số tài khoản Công ty cần phải mở sổ chi tiết để theo dõi mặt hàng 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CÔNG TY Với kiến thức học hiểu biết thực tế có hạn, thời gian thực tập Công ty TNHH dệt may Nội Qua tìm hiểu cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng kết bán hàng nói riêng em xin mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn cơng ty - Phòng kế tốn tài giúp đỡ kỹ sư máy tính, làm cơng việc liên quan đến máy tính, cơng việc vất vả Bên cạnh nhân tố quan trọng kế tốn máy vi tính, việc hạch tốn thủ cơng có tốc độ xử lý chưa thật nhanh cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng nói riêng.Từ thực tế vậy, em nghĩ cơng ty nên có kế hạch đổi ,áp dụng phần mềm kế toán nâng cấp máy để tăng tốc độ xử lý thơng tin, cho kết xác Đồng thời Công ty nên - 72 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền đào tạo cho tất nhân viên kế tốn sử dụng máy tính nói chung cách thành thạo nhằm nâng cao chất lượng quản lý kế toán, tạo đà cho phát triển công ty sau - Khi có nghiệp vụ xuất hàng gửi bán đại lý phát sinh, doanh nghiệp cần phải theo dõi chặt chẽ, cụ thể hơn, ghi nhận vào doanh thu mặt hàng có chắn hàng xác định tiêu thụ khách hàng toán chấp nhận toán Để thực việc theo dõi mặt hàng gửi bán đại lý, theo em công ty nên đưa thêm vào danh mục tài khoản TK157- Hàng gửi bán Nội dung, kết cấu phương pháp hạch toán TK sau: * Nội dung tài khoản: Phản ánh giá trị thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ hoàn thành gửi cho khách hàng nhờ bán đại lý ký gửi chưa chấp nhận toán * Kết cấu tài khoản: - Bên Nợ: + Giá trị hàng hoá, thành phẩm gửi cho khách hàng nhờ bán đại lý, ký gửi + Trị giá lao vụ dịch vụ thực với khách hàng chưa chấp nhận + Kết chuyển trị giá thành phẩm, hàng hoá gửi chưa khách hàng chấp nhận toán cuối kỳ( theo phương pháp kiểm định kỳ) - Bên Có: +Trị giá vốn thành phẩm, hàng hoá gửi bán tiêu thụ kỳ +Trị giá thành phẩm, hàng hoá thực bị trả lại - Số dư bên Nợ: Phản ánh trị giá vốn thành phẩm, hàng hoá gửi chưa khách hàng chấp nhận tốn * Trình tự kế tốn số nghiệp vụ chủ yếu( theo phương pháp khai thường xuyên) Khi xuất kho thành phẩm, hàng hoá gửi cho đại lý, vào trị giá vốn thực tế số thành phẩm, hàng hóa đó, kế toán ghi: Nợ TK157 – Hàng gửi đại lý - 73 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền Có TK155 – Thành phẩm Căn vào bảng toán hàng đại lý ký gửi, kế toán tiến hành lập hố đơn GTGT, kế tốn hạch toán ghi nhận doanh thu phản ánh số thuế GTGT đầu phải nộp Nợ TK111,112,131 Có TK511 Có TK3331 Phản ánh trị giá vốn số thành phẩm, hàng hoá gửi đại lý bán toán chấp nhận toán, kế toán ghi: Nợ TK632- Giá vốn hàng bán Có TK157- Hàng gửi bán Trường hợp thành phẩm, hàng hoá lao vụ thực không khách hàng chấp nhận toán, bị trả lại, kế toán ghi: Nợ TK155 Có TK157 - Để phản ánh đắn giá trị thực tế doanh thu bán hàng ý nghĩa việc chiết khấu, công ty nên đưa vào danh mục tài khoản tài khoản 521- Chiết khấu thương mại Nội dung, kết cấu phương pháp hạch toán tài khoản sau: * Nội dung tài khoản: Phản ánh chiết khấu thương mại * Kết cấu tài khoản: - Bên Nợ: +Số chiết khấu thương mại chấp nhận toán cho khách hàng - Bên Có: +Kết chuyển tồn số chiết khấu thương mại sang tài khoản doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ để xác định doanh thu kỳ hạch tốn * Trình tự kế toán số nghiệp vụ chủ yếu( theo phương pháp khai thường xuyên) Khi xuất hàng để bán, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo định khoản: Nợ TK111, 112, 131 - 74 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền Có TK511 Có TK3331 Khi thực chiết khấu toán, kế toán phản ánh khoản chiết khấu theo định khoản: Nợ TK521 Nợ TK3331 Có TK111, 112, 131 Cuối quý, kế toán tổng hợp thực bút toán kết chuyển theo định khoản: Nợ TK511 Có TK521 - Sử dụng mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận để tổ chức thông tin cung cấp cho quản trị doanh nghiệp Nghiên cứu mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận xem xét mối quan hệ biện chứng nhân tố giá bán, sản lượng, chi phí cố định, chi phí biến đổi tác động chúng đến kết lợi nhuận doanh nghiệp Việc vận dụng mối quan hệ giúp cho nhà quản lý phân tích tình hình định nhanh chóng, kịp thời để chớp lấy hội kinh doanh.Trong nhiều trường hợp nhà quản lý doanh nghiệp dựa vào phương trình kinh tế: Lợi nhuận = doanh thu – chi phí dựa vào giá bán đảm bảo giá bán lớn giá vốn nhà quản trị doanh nghiệp khó định nhằm khai thác yếu tố khối lượng, chi phí, giá để tối đa hoá lợi nhuận Trong điều kiện cơng ty tổ chức kế tốn xác định kết kinh doanh theo mặt hàng để vận dụng mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trước hết kế tốn cần phải phân tích tồn chi phí thành biến phí định phí, thứ hai kế tốn khơng nên tính tốn phân bổ chi phí cố định cho đơn vị sản phẩm mà ln ln xem tổng số chi phí thời kỳ Tổng chi phí cố định kỳ phải bù đắp đầy đủ kỳ Do xem xét theo đơn vị sản phẩm chi phí bao gồm phần biến phí Chẳng hạn chi phí bán hàng doanh nghiệp bóc tách thành định phí biến phí như: lương nhân viên bán hàng, chi phí vận chuyển hàng hoá…là biến - 75 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền phí chi phí khấu hao cửa hàng, chi phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm…là định phí Phân loại chi phí thành biến phí định phí sở để xác định chi tiêu tổng lãi biến phí LB = DT – CP, xác định điểm hồ vốn…từ nhà quản lý kinh tế vận dụng để xem xét phương án kinh doanh, hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng điều kiện thay đổi giá bán, thay đổi khối lượng, thay đổi biến phí, thay đổi định phí…để sở lựa chọn phương án đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Ngoài để thực chế độ kế toán công ty nên cho cán nhân viên phòng kế tốn học lớp phổ biến sách Bộ Tài Chính Để hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn mặt khơng riêng phía cơng ty phải linh hoạt việc áp dụng chế độ vào thực tế cho phù hợp với đơn vị mà phần khơng nhỏ từ phía nhà nước Nhà nước phải làm để đảm bảo tham gia với tư cách người hướng dẫn cho doanh nghiệp thực cơng tác kế tốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển Vì thực tế cho thấy từ trước Nhà nước chưa có sách mang lại hiệu cho cơng tác kế tốn, chế độ liên tục thay đổi Một doanh nghiệp với hoạt động phức tạp có chu kỳ dài khơng thể hai thay đổi Thay đổi song chưa kịp hoàn thiện lại có thay đổi, khơng thể ổn định - 76 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền KẾT LUẬN Tổ chức công tác kế toán bán hàng kết bán hàng phần hành kế tốn quan trọng tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp Những thơng tin mà cung cấp cho nhà quản lý vơ q giá để từ nhà quản lý lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm thích ứng biến động nhanh chóng thị trường Qua trình tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH dệt may Nội, em thấy rõ cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng có vai trò quan trọng, thực trở thành cơng cụ có hiệu quản lý sản xuất kinh doanh, giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình sản xuất, kết tiêu thụ sản phẩm kỳ Chính cơng tác kế tốn bán hàng kết bán hàng nói riêng cơng tác kế tốn nói chung phải khơng ngừng nâng cao hoàn thiện Trong thời gian thực tế nghiên cứu cơng ty, em trích luỹ nhiều kinh nghiệm bổ ích Những kinh nghiệm thực tiễn khơng giúp em củng cố kiến thức học nhà trường mà hình thành em phong cách người kế toán Trên sở lý luận thực tiễn với lòng mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH dệt may Nội Em đưa ý kiến đề xuất với hy vọng việc tổ chức công tác kế toán bán hàng kết bán hàng không ngừng tốt hơn, em mong góp ý thầy giáo mơn cán công ty Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình, hiệu thầy giáo hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hòa cán kế tốn Công ty TNHH dệt may Nội hướng dẫn bảo cho em hoàn thiện đề tài chuyên đề - 77 - Chuyên đề tốt nghiệp Luyện Ngọc Miền DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới: PGS.TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thuỷ, NXB Thống năm 2008 Giáo trình kế tốn quản trị: PGS.TS Vương Đình Huệ – TS Đồn Xn Tiên chủ biên, NXB tài năm 2002 Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp: TS Nguyễn Thế Khải chủ biên, NXB tài năm 2003 Hệ thống kế toán doanh nghiệp: Vụ chế độ kế tốn, NXB tài năm 2000 162 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Thạc sỹ Thị Ngọc chủ biên, vụ chế độ kế toán, NXB Thống năm 2001 Một số chuyên đề khoá trước - 78 - ... NGHIỆP 1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Quá trình bán hàng, xác định kết bán hàng * Khái niệm bán hàng Bán hàng khâu cuối trình hoạt... CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH DỆT MAY HÀ NỘI HAGARTEX 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH DỆT MAY HÀ NỘI HAGARTEX 2.1.1... Những vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Chương II : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH dệt may Hà Nội Chương III : Một số nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở công ty TNHH dệt may hà nội ( 79 trang) , Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở công ty TNHH dệt may hà nội ( 79 trang)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay