Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng may mặc tại tổng công ty cp dệt may hòa thọ (luận văn năm 2012)

65 23 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:15

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi LỜI MỞ ĐẦU i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT iiii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU iiiii PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VẦ KẾ TOÁN TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI .1 I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 1 Một số khái niệm liên quan đến tiêu thụ DN .1 Vai trò ý nghĩa tiêu thụ DN Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ DN Nguyên tắc hạch toán tiêu thụ Phương pháp tính giá hàng xuất kho II NỘI DUNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ Đối tượng phương thức tiêu thụ .4 Các phương thức toán .7 Phạm vi thời điểm ghi chép nghiệp vụ III HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DN Hạch toán tiêu thụ Hạch tốn chi phí bán hàng 17 PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TỐN TIÊU THỤ HÀNG MAY MẶC TẠI TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ 23 I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ 23 Qúa trình hình thành phát triển 23 Cơ cấu tổ chức máy quản lý TCT 30 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn hình thức kế tốn TCT 42 SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp II GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi THỰC TRẠNG VỀ HẠCH TỐN TIÊU THỤ TẠI TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ 49 Đặc điểm mặt hàng SX KD TCT .49 Thực tế cơng tác kế tốn tiêu thụ TCT 52 PHẦN III CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN TIÊU THỤ HÀNG MAY MẶC TẠI TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ .55 I Nhận xét chung tình hình hoạt động tổ chức cơng tác kế tốn TCT 55 II Nhận xét chung thực trạng công tác kế toán tiêu thụ TCT 57 III Phương hướng hoàn thiện 59 IV Giải pháp hoàn thiện 61 V Triển vọng phát triển 64 KẾT LUẬN 68 SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Một số khái niệm liên quan đến tiêu thụ doanh nghiệp 1.1 Tiêu thụ Tiêu thụ trình trao đổi thực giá trị thành phẩm hàng hoá tức chuyển hố vốn doanh nghiệp từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ 1.2 Tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm khâu lưu thông, cầu nối trung gian bên sản phẩm phân phối, bên tiêu dùng 1.3 Tiêu thụ thành phẩm Tiêu thụ thành phẩm giai đoạn trình sản xuất Để thực giá trị sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ, doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hoá dịch vụ cho khách hàng đựơc chấp nhận toán 1.4 Doanh thu Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường cúa doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Vai trò, ý nghĩa tiêu thụ doanh nghiệp 2.1 Vai trò tiêu thụ Tiêu thụ lĩnh vực hoạt động lưu thơng Q trình sản xuất xã hội gồm khâu: sản xuất, lưu thông tiêu dùng Đặc trưng lớn sản xuất hàng hoá sản phẩm sản xuất để bán nhằm thực mục tiêu quy định chương trình hoạt động người sản xuất, doanh nghiệp Do đó, tiêu thụ thành phẩm khâu quan trọng tái sản xuất xã hội, trình tiêu thụ kết thúc trình tốn người bán người mua diễn quyền sở hữu sản phẩm, hàng hố thay đổi, giai đoạn cuối trình kinh doanh yếu tố định đến tồn phát triển doanh nghiệp 2.2 Ý nghĩa tiêu thụ SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi Thơng qua q trình tiêu thụ doanh nghiệp thực việc quay vòng vốn bỏ q trình sản xuất nhằm mục đích sinh lợi Nhờ doanh nghiệp có khả thực tái sản xuất tái sản xuất mở rộng Quá trình tiêu thụ sở để đảm bảo cho tồn tiếp tục hoạt động doanh nghiệp Chỉ qua tiêu thụ tính chất hữu ích sản phẩm hàng hoá xác định rõ Doanh nghiệp tiêu thụ nhanh tốc độ quay vòng vốn lớn, lợi nhuận doanh nghiệp thu cao Mặt khác, tiêu thụ trình đưa sản phẩm doanh nghiệp sản xuất đến tay người tiêu dùng, góp phần thoả mãn nhu cầu xã hội Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ doanh nghiệp Phản ánh kịp thời, xác tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hố, cung cấp dịch vụ Tính xác khoản giảm trừ doanh thu Hạch tốn xác giá vốn hàng bán, dịch vụ cung cấp Theo dõi tình hình tiêu thụ loại hàng hố cách xác theo hai tiêu vật, giá trị tình hình tốn với khách hàng Theo dõi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giám sát chặt chẽ chi phí Mặt khác kế tốn phải phân bổ xác hai tiêu chi phí cho loại hàng hoá bán Nguyên tắc hạch toán kế toán tiêu thụ doanh nghiệp Tuỳ thuộc vào phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng giá bán chưa có thuế GTGT, ngược lại doanhnghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp doanh thu bao gồm thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt Kế toán tiêu thụ phản ánh doanh thu khách hàng toán chấp nhận toán số hàng hoá mà doanh nghiệp chuyển giao Những sản phẩm, hàng hoá xác định bán lý chất lượng, quy cách, kỹ thuật… người mua từ chối toán, gửi trả lại người bán yêu cầu giảm giá doanh nghiệp chấp thuận, người mua hàng với khối lượng lớn chiết khấu thương mại khoản giảm trừ doanh thu bán hàng theo dõi riêng tài khoản 521 “ chiết khấu thương mại”, TK 531 “ giảm giá SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài hàng bán”, Tk 532 “ hàng bán bị trả lại” Cuối kỳ, kết chuyển vào TK 511 để tính doanh thu Kế tốn tiêu thụ khơng xác định doanh thu trường hợp sản phẩm, hàng hoá xuất giao cho bên ngồi gia cơng chế biến, sản phẩm hàng hố gửi bán cung cấp cho khách hàng chưa xác định bán, sản phẩm hàng hoá gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi chưa xác định bán, doanh thu hoạt động tài khoản thu nhập khác không coi doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Phương pháp tính giá hàng xuất kho 5.1 Phương pháp bình quân gia quyền Theo phương pháp trước hết cần phải tính đơn giá mua bình qn cho mặt hàng, nhóm hàng theo cơng thức: - Đơn giá bình quân kỳ dự trữ: Đơn giá mua bình quân kỳ dự trữ = Trị giá mua hàng tồn kho đầu kỳ Trị giá mua hàng nhập kho kỳ + Số lượng tồn kho đầu kỳ + Số lượng nhập kho kỳ - Đơn giá bình quân cuối kỳ trước: Đơn giá mua bình Trị giá mua hàng tồn kho đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) = quân cuối kỳ trước Số lượng tồnkho đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) - Đơn giá bình quân sau lần nhập: Đơn giá mua bình quân sau lần nhập = Trị giá mua hàng tồn kho sau lần nhập Số lượng tồn kho sau lần nhập Sau tính trị giá mua hàng xuất bán : Trị giá mua hàng = Số lượng hàng Đơn giá mua x xuất bán kỳ xuất bán bình quân Tổng hợp trị giá mua mặt hàng hay nhóm hàng bán ta tính giá mua tồn hàng hố bán 5.2 Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi Theo phương pháp xuất hàng bán, đơn giá mua hàng bán đơn giá mua thực tế hàng hố mua vào Vì cần phải nhận diện hàng hố nhập kho theo mặt hàng, nhóm hàng, lần mua hàng nhập kho với giá mua ghi sổ chi tiết Phương pháp áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hố có giá trị cao, số lần nhập xuất 5.3 Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) Theo phương pháp hàng tồn kho đầu kỳ giả định xuất bán trước tiên, số hàng xuất thêm sau xuất theo thứ tự chúng mua vào nhập kho Như giá trị mua hàng xuất kho tính theo đơn giá hàng mua vào nhập kho thời điểm đầu, giá trị mua hàng mua sau tính cho hàng tồn kho cuối kỳ 5.4 Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO) Theo phương pháp này, trị giá mua hàng xuất kho vào đơn giá hàng nhập kho gần lần xuất nhất, tức đơn giá hàng xuất kho đơn giá mua hàng nhập kho sau đơn giá mua hàng tồn kho giá mua hàng nhập kho trước II NỘI DUNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ Đối tượng phương thức tiêu thụ 1.1 Đối tượng bán hàng - Bán lẻ cho người tiêu dùng - Bán cho sản xuất - Xuất nước ngồi - Bán bn hệ thống thương mại - Bán cho đối tượng khác 1.2 Phương thức tiêu thụ 1.2.1 Đối với hàng tiêu thụ nước a Phương thức bán buôn Là việc bán hàng cho doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại Kết thúc q trình hàng hố nằm lĩnh vực lưu thông Đặc điểm phương thức bán số lượng lần lớn nên doanh nghiệp thường lập chứng từ cho lần bán kế toán tiến hành ghi sổ sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi Thông thường phương thức bán buôn thực theo phương thức sau: - Phương thức bán hàng qua kho: Phương thức hàng hoá, thành phẩm nhập kho xuất bán thực theo hai hình thức: + Hình thức chuyển hàng: Đối với hình thức doanh nghiệp chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi hợp đồng Hàng hoá xác định tiêu thụ doanh nghiệp giao hàng xong cho người mua người mua ký vào chứng từ mua hàng Mọi tổn thất trình chuyển hàng đến người mua doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm + Hình thức nhận hàng: Đối với phương thức bên mua cử cán nghiệp vụ đến nhận hàng kho hàng doanh nghiệp Hàng hoá xác định tiêu thụ bên mua nhận hàng xong ký vào chứng từ bán hàng, lúc tổn thất trình vận chuyển hàng người mua phải chịu trách nhiệm - Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng: Phương thức hàng hố khơng nhập kho mà chuyển bán thẳng cho người mua, thực theo hai hình thức sau: + Vận chuyển thẳng có tham gia tốn: Là hình thức doanh nghiệp mua hàng từ nhà cung cấp vận chuyển hàng đến bán thẳng cho người mua, mặt toán doanh nghiệp phải trả tiền mua hàng cho nhà cung cấp đồng thời thu tiền hàng bán cho người mua + Vận chuyển thẳng khơng tham gia tốn: Là hình thức doanh nghiệp mua hàng hố sau chuyển thẳng cho bên mua người mua đến nhận hàng về, mặt tốn doanh nghiệp khơng làm nhiệm vụ toán với nhà cung cấp thu tiền đơn vị mua mà tuỳ theo hợp đồng doanh nghiệp hưởng tỷ lệ thủ tục phí định bên mua bên cung cấp trả b Phương thức bán lẻ Là phương thức áp dụng cho việc bán hàng địa điểm định nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng dân cư tiến hành theo hình thức sau: - Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức nhân viên bán hàng vừa người trực tiếp thu tiền, giao hàng cho khách ghi hàng bán vào thẻ quầy hàng Cuối ngày cuối ca, nhân viên SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài phải kiểm tiền, nộp tiền cho thủ quỹ nộp thẳng vào ngân hàng, đồng thời kiểm hàng hoá, xác định lượng hàng bán lập bảng bán lẻ hàng hoá dịch vụ - Bán lẻ thu tiền tập trung: Theo hình thức hai nghiệp vụ bán hàng mua hàng tách rời nên cần phải có hai nhân viên nhân viên thu tiền có nhiệm vụ viết hố đơn hay phiếu thu giao cho khách hàng nhận hàng nhân viên bán hàng có nhiệm vụ giao hàng cho khách theo hoá đơn phiếu thu lập bảng bán hàng lẻ hàng hoá Cuối ngày cuối ca nhân viên thu tiền tổng hợp số tiền bán đối chiếu với bảng bán lẻ nhân viên bán hàng để xác định tiền hàng bán c Bán hàng qua đại lý Để mở rộng mạng lưới kinh doanh tăng doanh thu, doanh nghiệp ngồi việc bán hàng doanh nghiệp thực bán hàng thông qua hệ thống đại lý Sau kết thúc hợp đồng bán hàng doanh nghiệp trả cho đại lý khoản thù lao vào việc bán hàng gọi hoa hồng đại lý Mặc khác, doanh nghiệp làm đại lý cho doanh nghiệp khác để hưởng hoa hồng d Bán hàng trả góp Hình thức áp dụng hàng hố có giá trị tương đối cao Khi mua khách hàng tốn phần số tiền hàng theo thoả thuận với người bán, số tiền lại trả dần chịu lãi suất định e Các phương thức tiêu thụ khác * Hàng đổi hàng * Tiêu thụ nội 1.2.2 Đối với hàng tiêu thụ nước - Phương thức xuất trực tiếp: Là phương thức mà đơn vị xuất trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế giao hàng toán tiền hàng với người nhập Ở phương thức đơn vị tự chủ mặt hàng, giá cả, thị trường tiêu thụ có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước khoản nộp thuế xuất - Phương thức xuất uỷ thác: Là phương thức sử dụng số doanh nghiệp cấp giấy phép xuất hàng hoá chưa đủ điều kiện xuất trực tiếp nên chưa đủ SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế hay tổ chức lưu thông hàng hố nước nước ngồi mà uỷ thác xuất hàng hoá cho đơn vị khác xuất hộ hàng hố Về ngun tắc đơn vị có giấy phép xuất tính doanh số xuất tổng doanh thu hàng xuất Đơn vị nhận ủy thác xuất đại lý bán hàng hưởng hoa hồng Khi uỷ thác hai bên phải ký kết hợp đồng ủy thác xuất phân định trách nhiệm chi phí phải chiu cho bên, tỷ lệ hoa hồng tính doanh số dành cho bên ủy thác Các phương thức toán 2.1 Đối với hàng tiêu thụ nước Việc tốn tiền mặt, chuyển tiền hay chuyển khoản, toán sec trả sau 2.2 Đối với hàng tiêu thụ nước Việc toán thực phương thức sau: - Phương thức chuyển tiền: Là phương thức khách hàng (người trả tiền) yêu cầu ngân hàng chuyển số tiền định cho người khác (người hưởng lợi) địa điểm định phương thức chuyển tiền khách hàng yêu cầu Phương thức toán sử dụng phương thức gồm có chuyển tiền điện chuyển tiền thư - Phương thức ghi sổ: Phương thức thực cách người xuất mở tài khoản có ghi khoản tiền mà người nhập nợ tiền mua hàng hoá hay chi phí liên quan đến việc mua hàng Người nhập định kỳ tốn nợ hình thành tài khoản cho người xuất Phương thức áp dụng tốn hai đơn vị có quan hệ mua bán thường xuyên tin tưởng lẫn - Phương thức nhờ thu: Là phương thức mà sau giao hàng người bán ký phát hối phiếu đòi tiền người mua, chuyển đến ngân hàng nhờ thu hộ số tiền hối phiếu Phương thức chia làm hai loại: Nhờ thu phiếu trơn nhờ thu kèm chứng từ - Phương thức tín dụng chứng từ: SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài Phương thức thỏa thuận ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu khách hàng trả số tiền định cho người khác chấp nhận hối phiếu người ký phát phạm vi số tiền người xuất trình cho ngân hàng chứng từ toán phù hợp với quy định để thư tín dụng Phạm vi, thời điểm ghi chép nghiệp vụ 3.1 Phạm vi hàng tiêu thụ * Hàng hoá coi tiêu thụ phải thoả mãn điều kiện sau đây: - Phải thông qua phương thức mua bán toán tiền hàng bên thoả thuận - Bên bán quyền sở hữu hàng hoá nhận quyền sở hữu tiền quyền thu tiền - Hàng hoá, thành phẩm bán doanh nghiệp sản xuất trước mua để bán gia công chế biến để bán * Tuy nhiên thực tế có trường hợp khơng đủ điều kiện coi hàng bán: - Hàng nhờ bán hộ sau bán - Hàng xuất để đổi lấy hàng hoá, vật tư khác - Hàng hao hụt tổn thất trình vận chuyển hàng bán theo quy định bên mua chịu - Hàng hoá, thành phẩm xuất biếu tặng - Hàng hoá, thành phẩm xuất toán tiền lương cho người lao động * Những trường hợp sau không coi hàng bán: - Hàng xuất làm mẫu - Hàng xuất cho gia công - Hàng tổn thất, thiếu hụt trình vận chuyển theo quy định bên bán chịu - Hàng xuất dùng nội doanh nghiệp 3.2 Thời điểm ghi chép nghiệp vụ Là thời điểm người bán quyền sở hữu hàng hố có quyền sở hữu tiền quyền thu tiền III HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài I NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TỔNG CTCP DỆT MAY HỊA THỌ Nhận xét chung tình hình hoạt động Tổng CTCP dệt may Hòa Thọ Năm 2012 nămTổng cơng ty gặp nhiều khó khăn: giá đầu vào tăng cao, biến động tỷ giá ngoại tệ, vay vốn ngân hàng gặp khó khăn, lãi suất cho vay ngân hàng tăng cao Mặt khác, biến động xu tăng giá chung giới nước làm cho tình hình thêm khó khăn Trước hồn cảnh đó, lãnh đạo Tổng cơng ty ban hành nghị quyết, định đắn, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển… để đề hàng loạt biện pháp đồng cụ thể như: cắt giảm chi phí hành chính, dừng đầu tư cho thật cần thiết, đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhà nước thực kiềm chế lạm phát Áp dụng biện pháp nhằm cải tiến sản xuất nâng cao suất lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu, sản xuất mặt hàng có giá trị cao, tổ chức vay vốn cán công nhân viên cổ đơng, vay vốn Tập đồn dệt may Việt Nam bảo đảm đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, tích cực quảng bá thương hiệu qua nhiều phương thức… Do năm 2011 kết họat động sản xuất kinh doanh mặt hoạt động Tổng công ty đạt kết đáng phấn khởi Uy tín Tổng Cơng ty khơng ngừng tăng lên, bước chứng tỏ doanh nghiệp hàng đầu ngành Dệt May Việt Nam thể qua mặt sau: - Tổng Cơng ty có lực lượng lao động ổn định, có tay nghề nghiệp vụ - Các dự án đầu tư Tổng Công ty có hiệu - Tổng Cơng ty có thị trường ổn định phát triển hướng - Thương hiệu hình ảnh Hòa Thọ khẳng định thị trường nước giới Thời gian vừa qua với kết phấn khởi Tổng Cơng ty cấp bình chọn, trao tặng giải thương sau: Doanh nghiệp xuất uy tín 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 Giải thưởng trí tuệ 2008 Giải thưởng trí tuệ 2008 DN Asian ngưỡng mộ 2007 DN tiêu biểu ngành Dệt May Da Giày 2009, 2010 SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài Giải thưởng vàng Đất Việt 2005, 2007, 2008, 2009, 2011 năm liền Cờ Chính Phủ 2004, 2005, 2006, 2007 năm 2010, 2011 Vì nghiệp bảo vệ môi trường năm 2009, 2010 Mặc dù kết đạt đươc đáng phấn khởi số mặt tồn cần phải nhận thức cách sâu sắc phải có biện pháp khắc phục, là: - Cơng tác cán chưa theo kịp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Tổng Công ty - Kế hoạch sản xuất giao hàng số đơn hàng may chậm trễ, làm giảm uy tín khách hàng, phát sinh số chi phí, đặc biệt chi phí gởi hàng không từ Đà Nẵng Mỹ Tổng chi phí gởi hàng khơng sau khách hàng hỗ trợ lên dến hàng tỷ đồng - Chất lượng sản phẩm số đơn hàng may chưa ổn định, gây tâm lý lo lắng cho khách hàng Tổng số tiền khách hàng phạt giao hàng chất lượng,hàng thiếu, chất lượng thùng cacton không đạt yêu cầu, đặt nguyên liệu sai… - Việc chấp hành qui định chưa triệt để Hồ sơ xuất xứ hàng hóa chưa thật đầy đủ dễ xảy rủi ro cho tổng công ty Hải quan Hoa kỳ kiểm tra Nhận xét chung cơng tác tài kế tốn Tổng CTCP dệt may Hòa Thọ Trong điều kiện vừa chuyển đổi mơ hình hoạt động vừa mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh công tác đầu tư lúc khó khăn nguồn vốn đạo đắn lãnh đạo, công tác tài kế tốn có đóng góp tích cực, giải kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng phát triển - Tổ chức thực công tác hạch toán, thống chặt chẽ chẽ từ đơn vị thành viên lên Tổng công ty Xây dựng, hướng dẫn nghiệp vụ, thực kế toán quản trị thường xuyên, đơn vị ln chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh, giải kịp thời tồn - Chủ động giao dịch với ngân hàng Thương mại vay vốn, bán ngoại tệ với tỷ giá có lợi cho Tổng cơng ty Kết hợp đơn vị tăng cường thu hồi công nợ để bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi - Cơng tác kế tốn quản trị có nhiều cố gắng việc phân tích chi phí hiệu sản xuất kinh doanh hàng tháng kịp thời đơn vị Tổng công ty, giúp cho lãnh đạo sớm ban hành giải pháp nhằm đạo sản xuất kinh doanh đạt hiệu - Tổ chức máy kế tốn tổng cơng ty hồn thiện với đội ngũ nhân viên kế tốn có trình độ cao, đồng đều, có tinh thần trách nhiệm cơng việc đảm bảo việc hạch tốn diễn xác, phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoàn thành nhiệm vụ cấp giao phó, đảm bảo khả tham mưu cung cấp thông tin cho lãnh đạo công tác quản lý - Việc áp dụng kế toán máy xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chương trình cài sẵn thể tính đại, khoa học điều hành, giảm lượng lao động hao phí cơng tác ghi chép, đảm bảo tính xác cao, q trình kiểm tra sai sót điều chỉnh thực dễ dàng - Tổng cơng ty áp dụng kế tốn máy dựa hình thức chứng từ ghi sổ phù hợp với đặc điểm tổng công ty, khả đội ngũ chuyên môn khai thác triệt để, giảm nhẹ công việc ghi sổ kế toán II NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ Ưu điểm Cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ có ưu điểm bật sau đây: - Tổng công ty tổ chức hệ thống sổ sách hệ thống tài khoản tương đối phù hợp với tình hình thực tế đơn vị đầy đủ theo quy định chế độ kế toán - Áp dụng phương pháp khai thường xun cơng tác kế tốn đảm bảo cung cấp đầy đủ, thường xuyên, xác thông tin nhập - xuất - tồn thành phẩm, hàng hóa Từ giúp lãnh đạo tổng cơng ty đưa định phù hợp với hoạt động kinh doanh thời kỳ, đảm bảo công tác dự trữ hàng hóa cho hoạt động kinh doanh tổng công ty nhằm phục vụ tốt cho công tác tiêu thụ - Tổng cơng ty có phần hành kế toán riêng biệt nên kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh theo dõi riêng Hạch toán tiêu thụ kế toán tiêu SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi thụ phụ trách, xác định kết kinh doanh kế toán tổng hợp đảm nhận nên q trình hạch tốn khơng bị chồng chéo - Áp dụng kế tốn máy vào cơng tác kế tốn cho phép tính tốn tiêu giá vốn hoàn toàn tự động để chuyển sang ghi sổ đơn giản hóa khối lượng cơng việc lớn Hạn chế Bên cạnh ưu điểm bật cần phát huy trên, công tác tiêu thụ xác định kết kinh doanh Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ có số hạn chế sau đây: - Hiện nay, kinh doanh Tổng công ty chưa trọng đến vấn đề chế độ ưu đãi cho khách hàng Chẳng hạn như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, chiết khấu toán, … - Mặc dù hệ thống tài khoản tổng cơng ty có đầy đủ tài khoản chi tiết cho loại cụ thể qua theo dõi q trình hạch tốn em nhận thấy đơn vị mở sổ chi tiết chung cho tất đối tượng liên quan III PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TỔNG CTCP DỆT MAY HỊA THỌ Phương hướng mục tiêu phát triển Tổng CTCP dệt may Hòa Thọ đến năm 2020 Thực Chiến lược 2011-2020, từ đầu công tác đạo, điều hành lãnh đạo TCT bám sát chiến lược mục tiêu cụ thể, quy hoạch phát triển sản phẩm Do vậy, hầu hết tiêu nêu chiến lược thực đạt vượt năm 2011 Cụ thể, doanh thu ước đạt 1.620 tỷ đồng so chiến lược (1.500 tỷ) tăng 8%, so với năm 2010 tăng 25%; kim ngạch xuất đạt 76 triệu USD tăng 1,3% so với chiến lược, tăng 14% so với năm 2010 Các dự án đầu tư năm phát huy hiệu sau đưa vào sử dụng Đặc biệt dự án Nhà máy may Veston từ khởi cơng đến hồn thành đưa vào sản xuất cho sản phẩm với thời gian tháng; qua tháng vào hoạt động xuất 18 nghìn Veston; cơng trình ấn tượng, có sản phẩm may mặc cao cấp khu vực miền Trung Khách hàng quyền địa phương đánh giá cao góp phần SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi làm tăng uy tín Tập đồn Dệt May Việt Nam Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ Thu nhập bình quân 3.500.000 đồng/người/tháng tăng 35% so với kỳ 2010 Đời sống người lao động không ngừng chăm lo cải thiện, nâng cao trước; trích nộp chế độ cho người lao động 30 tỷ đồng Duy trì tốt hoạt động Siêu thị Công nhân, phục vụ bữa ăn buổi sáng, bữa cơm ca, phụ cấp tiền ăn chiều; hổ trợ tiền gửi trẻ, tiền thuê nhà trọ công nhân xa; chi khoản thưởng năm với số tiền 42,4 tỷ đồng Bên cạnh TCT thực Đề án đào tạo 20 cán cấp trung khai giảng lớp Đại học công nghệ may thời trang trường Đại học bách khoa Hà Nội giảng dạy để tạo nguồn cán cho TCT Có kết thành nỗ lực phấn đấu qua nhiều năm xây dựng trưởng thành Qua đó, TCT khẳng định vị ngành dệt may Việt Nam thị trường xuất giới Tạo dựng hình ảnh, thương hiệu chỗ đứng định khách hàng quốc tế, với thương hiệu hàng đầu giới người tiêu dùng nước Lợi rõ tạo sản phẩm chủ lực có suất chất lượng tương đối cao, tạo uy tín khách hàng Có sở hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị đổi với công nghệ tiên tiến đại hoá tới gần 80% Điểm mạnh sử hữu lực lượng lao động dồi dào, có kỹ tay nghề may tốt, có kỷ luật, tâm huyết với nghề dệt may Chính trình độ đội ngũ công nhân lành nghề nên đủ lực để sản xuất loại sản phẩm phức tạp, chất lượng cao, phần lớn khách hàng khó tính giới chấp nhận Trên cở sở đầu tư, TCT Hòa Thọ có hệ thống tổ chức sản xuất tốt, đáp ứng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội đạt tiêu chuẩn SA 8000 khách hàng lớn chứng nhận Motives, Snickers, Decathlon, Perry Ellis International Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhà nhập khẩu, bán lẻ nước ngoài, đặc biệt Hoa Kỳ, EU Với tinh thần thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm sản xuất, cơng tác, năm qua TCT có 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, công tác làm lợi tỷ đồng Tiêu biểu việc thành lập Ban nghiên cứu cải tiến sản xuất ngành SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi may Tổng Cơng ty để thực cải tiến tổ chức sản xuất nâng cao suất, chất lượng sản phẩm góp phần tăng hiệu SXKD, giảm làm việc, không tăng ca Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng công nghệ LEAN cho sản xuất may tăng năm suất lên 17 đến 25%; sáng kiến tiết kiệm điện việc cải tạo chương trình điều khiển tự động máy nén khí máy hệ thống dây chuyền kéo sợi; dùng máy vi tính để giám sát điều khiển hệ thống máy Bông-Chải thông qua mạng internet Trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật có cán ngành sợi đạt lúc giải khuyến khích nghiên cứu nâng cao suất, hiệu suất làm việc, tiết kiệm điện nguyên vật liệu dây chuyền sợi Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ X Tuy vậy, bên cạnh thuận lợi khó khăn khách quan tập thể TCT xác định cần nộ lực để vượt qua Đó thị trường lớn tiếp tục bị ảnh hưởng từ khủng hoảng Bắc Phi, Trung đơng tình hình nợ công châu Âu, Mỹ Giá xơ diễn biến phức tạp, gây nhiều rủi ro trình kinh doanh Các giải pháp đồng bộ: Năm 2012, TCT tiếp tục bám sát mục tiêu giải pháp chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2011-2020 Bên cạnh nghiên cứu tổ chức thực thêm giải pháp cụ thể nhu: Tăng cường công tác quản trị nhân xem hoạt động mang tính chiến lược, thường xuyên lâu dài Tổng Công ty, yếu tố định thành công TCT Nêu cao tinh thần kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp, thực nghiêm túc nội quy lao động, luật pháp Nhà nước Tiếp tục nghiên cứu bước hoàn thiện máy tổ chức quản lý TCT, Cơng ty/Nhà máy thành viên theo mơ hình Cơng ty mẹ, Công ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp Tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án cổ phần hoá số đơn vị thành viên tham gia góp vốn thành lập cơng ty cổ phần Song song đó, doanh nghiệp tăng cường cơng tác đào tạo cán đương nhiệm dự nguồn kế cận cho TCT Công ty/Nhà máy thành viên Đẩy mạnh công tác thị trường, bảo đảm phát triển thị trường bền vững sở giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng truyền thống, giàu tiềm Tiếp tục khai thác thêm thị trường Nhật, thị trường châu Á nhằm bảo đảm nguồn hàng theo chuyên mơn hóa cho đơn SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài vị thành viên vệ tinh Tổng công ty với phương châm hành động là: “Thương hiệu Việt - Tiêu chuẩn quốc tế” Ngoài ra, TCT trọng tổ chức đội ngũ cán kinh doanh có nghiệp vụ giỏi, am hiểu ngành nghề, mặt hàng quy trình cơng nghệ sản xuất, thơng thạo ngoại ngữ, có kỹ xử lý cơng việc tốt, nhanh nhạy để làm việc trực tiếp với nhà phân phối lớn không qua trung gian giao nhằm tăng doanh thu hiệu kinh tế Khơng ngừng nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, nghiên cứu sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao Mục tiêu ngắn hạn phải tạo khác biệt cho sản phẩm dịch vụ Hòa Thọ nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Triệt để thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất đầu tư, làm cho cán - công nhân coi tiết kiệm sống Doanh nghiệp Đẩy mạnh công tác cải tiến hợp lý hóa sản xuất đơn vị thành viên Phấn đấu suất lao động ngành may tăng từ 10-20%, ngành sợi tăng từ 5-10% năm 2012 Ổn định nâng cao bước chất lượng ngành sợi may, xây dựng thương hiệu sợi Hòa Thọ ngang tầm với thương hiệu mạnh nước quốc tế Để thực nhiệm vụ nói trên, TCT chăm lo tốt đời sống người lao động thu nhập - môi trường làm việc thực chế độ sách, tiếp tục hồn thiện siêu thị HỒ THỌ lấy việc phục vụ cơng nhân làm mục đích hoạt động Phục vụ tốt bữa ăn sáng, ăn ca, đảm bảo định lượng an toàn vệ sinh thực phẩm Củng cố hoàn thiện phận kiểm sốt nội Tổng cơng ty Trên sở thực đồng giải pháp cu thể năm, TCT xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu HOÀ THỌ thành thương hiệu mạnh ngành Dệt May Việt Nam khu vực Đông Nam Á Lấy xây dựng nội lực TCT làm như: Chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ, môi trường làm việc tốt, an toàn sản xuất kinh doanh Mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp xây dựng TCT CP Dệt May Hòa Thọ trở thành Trung tâm Dệt may lớn Việt Nam khu vực Đông Nam Á Phát triển thương hiệu bền vững hiệu sở công nghệ đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài tế Đời sống, thu nhập người lao động nâng cao Doanh nghiệp phấn đấu đạt giá trị sảng xuất 4.000 tỷ đồng, doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2020 Các tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2012: Doanh thu: 1.900 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011 Trong đó: Ngành may: 1.250 tỷ đồng Ngành sợi: 600 tỷ đồng Thời trang: 50 tỷ đồng Kim ngạch xuất (tính đủ NPL): 87 triệu USD, tăng 14% so với năm 2011 Sản phẩm chủ yếu: Hàng may mặc loại: 9,6 triệu SP, tăng 14% so với năm 2011 Sợi loại (quy Ne 30): 9.400 Tấn, tăng 25% so với năm 2011 Lao động: 7.500 người, tuyển thêm 600 người Thu nhập bình quân: triệu đồng/tháng/người, tăng 14% so với năm 2011 * Năm 2011, TCT vinh dự Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt TOP 100, Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Được Ban Tổ chức - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh “ Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu Doanh nghiệp lần thứ I Phương hướng hoàn thiện tổ chức cơng tác tài kế tốn Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Tiếp tục phát huy mạnh đội ngũ nhân viên, khai thác cách triệt để lực người để cơng tác hạch tốn đạt kết tốt Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ kế tốn, cơng tác kế tốn quản trị để tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tranh thủ mối quan hệ với khách hàng để tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ … IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ Xuất phát từ tình hình thực tế Tổng CTCP dệt may Hòa Thọ kết hợp với kiến thức học trường em xin nêu số giải pháp nhỏ để đóng góp vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh Tổng công ty sau: Tăng cường sách ưu đãi cho khách hàng Tất hoạt động Tổng công ty nhằm mục đích cuối thu hút khách hàng, đạt lợi nhuận cao Vì để đẩy mạnh công tác tiêu thụ SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài xác định kết kinh doanh tổng công ty nên áp dụng chiết khấu thương mại, chiết khấu toán, giải pháp tối ưu để trì mối quan hệ Tổng công ty với khách hàng thường xuyên Tổng công ty nên dành khoản tiền tương đối để chi khoản chiết khấu khách hàng quen thuộc, khách hàng mua với số lượng lớn, toán nhanh thời hạn,… Nhằm mục đích cuối tăng thị phần, gia tăng lợi nhuận cho Tổng công ty, nâng cao tính cạnh tranh Hồn thiện cơng tác kế tốn Trong cơng tác hạch tốn, nên mở thêm số sổ chi tiết cho loại thành phẩm, đối tượng chi tiết,… để trình theo dõi chặt chẽ giúp kế toán dễ kiểm tra nhằm phát sai sót kịp thời Để đáp ứng việc cung cấp thơng tin cụ thể nhanh chóng, xác, cho nhà quản lý Việc xây dựng tài khoản chi tiết thuận lợi cho việc quản lý Hồn thiện cơng tác tiêu thụ Hiện nay, hoạt động Tổng cơng ty xuất Sản phẩm may mặc Tổng công ty chưa nhiều người tiêu dùng nước biết đến Do đó, phải có chiến lược đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ nước để tăng thêm doanh thu cho Tổng công ty Cụ thể: - Đầu tư vào việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm vào thị trường nước nhiều - Áp dụng giá hợp lý cho mặt hàng tiêu dùng nước Xây dựng kế hoạch tiêu thụ Tổng cơng ty cần có kế hoạch tiêu thụ cụ thể cho năm để xây dựng sách nhân sự, tài hợp lý Kế hoạch tiêu thụ có ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động Tổng công ty Căn vào kế hoạch tiêu thụ ước tính chi phí phát sinh năm, vốn kinh doanh cần thiết,… Từ có kế hoạch hợp lý để cắt giảm bớt chi phí phát sinh, kiểm sốt tốt doanh thu bán hàng nhằm đạt lợi nhuận tối đa Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên Đội ngũ nhân viên nhân tố định thành công cho công ty, bên cạnh cải tiến khoa học công nghệ Tổng công ty cần đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề, hỗ trợ nhân viên theo học chuyên ngành riêng nhằm nâng SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài cao lực người Tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận, học hỏi hay, lạ, đánh giá lực, ưu người góp phần phát huy sáng tạo nhân viên III TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAT HÒA THỌ Cuộc sống phát triển, thu nhập tăng yêu cầu làm đẹp người cao, khả phát triển ngành may mặc giới nói chung ngành may Việt Nam nói riêng lớn Đối với hoạt động sản xuất: doanh nghiệp may Việt Nam ngày trọng đến việc đầu tư cho lực sản xuất thiết kế, hứa hẹn gia tăng giá trị sản phẩm may mặc Việt Nam thời gian tới Các doanh nghiệp may nói chung Tổng cơng Ty CP Dệt may Hòa Thọ nói riêng thực liên kết với trường viện nhằm đào tạo nguồn nhân lực phù hợp có chất lượng cao, qua giúp doanh nghiệp may chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để thực xuất sản phẩm có hàm lượng thiết kế cao thực đơn hàng giá cao nhằm thu giá trị xuất lớn, nhắm vào phân khúc thị trường hàng may mặc trung cao cấp nước nước Nâng cao lực thiết kế giúp doanh nghiệp may bước xây dựng thương hiệu riêng hàng may mặc Việt Nam, qua xây dựng thị trường tiêu thụ riêng, đảm bảo phát triển bền vững Khi chủ dộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp may Việt Nam phụ thuộc nhiều vào hoạt động may gia cơng cho đối tác nước ngồi, hàng may mặc “Made in Vietnam” dần thay “Made by Vietnam” Bên cạnh đó, chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam, Chính phủ có định hướng phát triển lĩnh vực phụ trợ, phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành may Những kế hoạch thực tốt giúp cung cấp nguyên liệu có chất lượng cao, giảm bớt phụ thuộc vào nguyên liệu nhập vốn vấn đề lớn ngành may xuất Khi đó, doanh nghiệp may nước có điều kiện mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Triển vọng xuất doanh nghiệp may Việt Nam lớn Với thị trường Mỹ, Việt Nam nước xuất hàng may mặc tính USD lớn thứ ba sau Trung Quốc Mexico, thị phần Việt Nam thị trường Mỹ SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài chiếm 5,9%, so với thị phần Trung Quốc 31% Bên cạnh đó, việc Mỹ dỡ bỏ hạn ngạch không áp dụng thuế chống bán phá giá với hàng may mặc Việt Nam tạo hội lớn cho Việt Nam việc mở rộng thị phần Với thị trường Nhật Bản, thực chế nguyên tắc cộng gộp ASEAN - Nhật Bản giúp Việt Nam hưởng mức thuế suất 0% xuất vào thị trường Với thị trường EU, triển vọng tăng giá trị xuất doanh nghiệp Việt Nam lớn doanh nghiệp Việt Nam thoả mãn yêu cầu môi trường thị trường Đây điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành dệt may Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng phát triển doanh nghiệp dệt may Việt Nam cạnh tranh mạnh mẽ lĩnh vực Trong năm 2008 2009, Trung Quốc dỡ bỏ hạn ngạch vào thị trường Mỹ EU Khi đó, áp lực cạnh tranh lĩnh vực may xuất đố với doanh nghiệp Việt Nam tăng lên Không thế, cạnh tranh với hàng hóa nước ngồi thị trường nội địa lớn, Việt Nam thành viên WTO nên phải thực cam kết WTO, có cam kết thuế suất hàng hóa may mặc nước ngồi Vì thế, doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhận thức có biện pháp huẩn bị phù hợp để cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh v.v Dệt may Việt Nam vốn đánh giá ngành công nghiệp có tiềm phát triển, thể tốc độ tăng trưởng năm gần đạt mức khoảng 15%; thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngồi thời gian tới có lợi định so với quốc gia khác khu vực Nếu biết tận dụng tốt hội có chuẩn bị phù hợp hướng tương lai, Tơng cơng ty CP dệt may Hòa Thọ Việt Nam đạt kết phát triển ấn tượng Qua thời gian thực tập khóa luận TCT Cổ Phần Dệt may Hòa Thọ, với nội dung đề tài em sâu nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động kế SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi tốn tiêu thụ hàng may mặc TCT Tuy nhiên, báo cáo nhận thức ban đầu chủ quan khách quan thân lý luận thức tiễn nên chưa phản ánh thật sâu sắc đầy đủ nhiều hạn chế Em mong nhận ý kiến nhận xét đánh giá thầy, cô giáo anh chị Phòng Tài - kế tốn TCT Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kế tốn – Trường Đại Học Thương mại, Cơ giáo TS Lê Thị Thanh Hải anh, chị Phòng kế tốn TCT CP Dệt Hòa Thọ giúp đỡ để em hoàn thành báo cáo tổng hợp Đà Nẵng, tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Lê Minh Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình kế tốn tài Trường ĐH Thương mại - Giáo trình Phân tích kinh tế DNTM Trường ĐH Thương mại ( PGS.TS Trần Thế Dũng) - Bảng cân đối tài khoản 511 Tổng cơng ty Cổ Phần Dệt may Hòa Thọ tháng 5/2012 - Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tổng cơng ty CP Dệt may Hòa Thọ - Báo cáo thường niên Tổng công ty Cổ Phần Dệt may Hòa Thọ năm 2010 năm 2011 - Bảng thuyết minh báo cáo tài TCT CP Dệt may Hòa Thọ 31/12/2011 - Một số tài liệu khác … DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Trong có sử dụng từ viết tắt sau: SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 62 Khóa luận tốt nghiệp TỪ VIẾT TẮT GVHD: ThS Nguyễn Thu Hoài NGHĨA TIẾNG TỪ VIẾT NGHĨA TIẾNG VIỆT TẮT VIỆT - TCT CP Tổng công ty Cổ phần - BCTC Báo cáo tài - HĐQT Hội đồng quản trị - LCTT Lưu chuyển tiền tệ - ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông - DTT Doanh thu - DN Doanh nghiệp - LNTT Lợi nhuận trước thuế - SXKD Sản xuất kinh doanh - LNST Lợi nhuận sau thuế - PTKT Phân tích kinh tế - XNK Xuất nhập NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi Đà Nẵng, ngày …….tháng … năm 2012 (Ký tên, đóng dấu) SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thu Hồi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hà Nội, ngày …….tháng … năm 2012 SVTH: Lê Minh Giang – HK6B Trang 65 ... TỐN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM MAY MẶC TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ A GIỚI THIỆU KHÁI QT VỀ TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HỒ THỌ I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt May. .. TỐN TIÊU THỤ TẠI TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ 49 Đặc điểm mặt hàng SX KD TCT .49 Thực tế cơng tác kế tốn tiêu thụ TCT 52 PHẦN III CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ... nội BPKT Cơng ty May Hòa Thọ Điện Bàn KT phải thu, phải trả khác BPKT Công ty May Hòa Thọ Hội An KT ngân hàng KT thuế TSCĐ BPKT Cơng ty May Hòa Thọ Duy Xun BPKT Cơng ty May Hòa Thọ Đơng Hà Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng may mặc tại tổng công ty cp dệt may hòa thọ (luận văn năm 2012) , Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng may mặc tại tổng công ty cp dệt may hòa thọ (luận văn năm 2012)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay