Bàn về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

29 19 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:13

Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I – CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ TNDN 1.1 Tổng quan thuế TNDN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế TNDN .3 1.1.2 Căn tính thuế TNDN 1.2 Kế toán thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán quốc tế .6 1.2.1 Phạm vi áp dụng 1.2.2 Phương pháp hạch toán 1.3 Kế toán thuế TNDN theo số nước giới 1.3.1 Kế toán thuế TNDN Mỹ 1.3.2 Kế toán thuế TNDN Pháp 10 II – KẾ TOÁN THUẾ TNDN THEO KẾ TỐN VIỆT NAM 11 2.1 Kế tốn thuế TNDN qua thời kì 11 2.2 Kế toán thuế TNDN theo chế độ kế toán Việt Nam 13 2.3 Đánh giá kế toán thuế TNDN theo chế độ 18 2.3.1 Ưu điểm .18 2.3.2 Nhược diểm .19 III – GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ TNDN .22 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn thuế TNDN 22 3.2 Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thuế TNDN .23 KẾT LUẬN 28 Danh mục tài liệu tham khảo 29 Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com LỜI NĨI ĐẦU Ngày 15/02/2005, Bộ Tài ban hành chuẩn mực kế tốn đợt 4, có chuẩn mực số 17 “Kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp” Đây lần lịch sử kế tốn Việt Nam có chuẩn mực kế tốn quy định hướng dẫn cách đầy đủ, cụ thể, phù hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế, nguyên tắc phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Thế nhưng, nhiều nhân viên kế toán doanh nghiệp quan thuế đối tượng quan tâm khác gặp nhiều khó khăn nghiên cứu, vận dụng quy định hạch toán thuế TNDN Điều nhiều nguyên nhân như: trình độ người nghiên cứu, vận dụng, chịu ảnh hưởng nặng nề chế độ kế toán cũ, thêm vào kế tốn thuế TNDN bị chi phối luật thuế thuế giá trị gia tăng đặc biệt thuế TNDN Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá việc vận dụng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, để từ đưa phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện cần thiết, nâng cao vai trò thơng tin kế tốn, báo cáo tài doanh nghiệp trung thực hợp lý từ giúp đối tượng bên bên doanh nghiệp có định đắn, kịp thời Đây lý em chọn đề tài: “Bàn kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp” làm đề tài đề án mơn học Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com I – CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ TNDN 1.1 Tổng quan thuế TNDN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò phạm vi áp dụng thuế TNDN 1.1.1.1 Khái niệm: Thuế TNDN loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập sau trừ khoản chi phí liên quan trực tiếp đến thu nhập sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 1.1.1.2 Đặc điểm: • Thuế TNDN loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế DN sản xuất kinh doanhThuế TNDN có tác động trực tiếp đến sản lượng, giá tiền lương; tác động tới phân phối thu nhập; tác động tới lựa chọn vốn vay với vốn cổ phần khu vực công ty; tác động tới dịch chuyển cấu kinh tế; tác động tới việc di chuyển vốn khu vực phi DN khu vực DN; tác động tới người sản xuất, cổ đơng người tiêu dùng 1.1.1.3 Vai trò: • Thuế TNDN loại thuế bổ sung hay coi loại thuế thu trước thu gộp thuế thu nhập cá nhân để tránh tình trạng thất thu giảm đầu mối thu, giúp quan thuế quản lí chặt chẽ trước cảc khoản thu nhập phân phối cho thành viên góp vốn.lợi đặc biệt phù hợp nước chậm phát triển chưa có thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập cá nhân chưa trở thành nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước • Thuế TNDN giúp bao quát điều tiết khoản thu nhập phát sinh sở hoạt động kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com • Thơng qua ưu đãi thuế suất để khuyến khích đầu tư, khuyến khích chuyển dịch cấu kinh tế theo vùng miền • Từng bước thu hẹp phân biệt đầu tư nước với đầu tư nước, DN nhà nước DN tư nhân; bảo đảm bình đẳng sản xuất kinh doanh 1.1.2 Căn tính thuế TNDN 1.1.2.1 Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế kì tính thuế xác định theo công thức: Thu nhập chịu thuế = kỳ Doanh thu Chi phí hợp để tính thu lý để tính thu nhập chịu - nhập chịu Thu nhập + chịu thuế khác thuế thuế Sau xác định thu nhập chịu thuế theo công thức trên, sở kinh doanh trừ số lỗ kì tính thuế trước chuyển sang xác định số thuế TNDN phải nộp theo qui định • Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là tồn tiền bán hàng,tiền cung ứng dịch vụ kể trợ giá, phụ thu, phụ trội mà sở kinh doanh hưởng, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng doanh thu bao gồm thuế giá trị gia tăng Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua thời Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ • Chi phí hợp lí trừ để tính thu nhập chịu thuế Là khoản chi đáp ứng đủ điều kiện sau: - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp - Khoản chi có đủ hố đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật • Các khoản khơng tính chi phí hợp lí: - Tiền lương, tiền cơng sở kinh doanh không thực chế độ hợp đồng theo vụ việc - Tiền lương, tiền công DN tư nhân, thành viên hợp doanh công ty hợp doanh, chủ hộ cá thể cá nhân kinh doanh Thù lao trả cho sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị công ty TNHH, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh hàng hố, dịch vụ - Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế khơng chi hết như: chi phí sửa chữa tài sản cố định, phí bảo hành sản phẩm hàng hố, cơng trình xây dựng khoản trích trước khác - Các khoản chi khơng có hố đơn chứng từ theo chế độ qui định không hợp pháp - Các khoản phạt vi phạm luật giao thông, phạt vi phạm chế độ đăng kí kinh doanh, phạt vay nợ hạn, phạt vi phạm chế độ kế toán thống kê, phạt vi phạm hành thuế khoản phạt khác - Các khoản chi không liên quan đến doanh thu thu nhập chịu thuế - Các khoản chi bù đắp nguồn kinh phí khác - Chi phí khơng hợp lí khác Nguyễn Thị Thu Hường Kế tốn 49D Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com • Các khoản thu nhập chịu thuế khác: Thu nhập khác khoản thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế mà khoản thu nhập không thuộc ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có đăng ký kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2.2 Thuế suất thuế TNDN Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chung 25% Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tài ngun q khác từ 32% đến 50% phù hợp với dự án, sở kinh doanh Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, đầu tư phát triển sở hạ tầng đặc biệt quan trọng Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hố, thể thao mơi trường áp dụng thuế suất 10% Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn áp dụng thuế suất 20% thời gian mười năm; hợp tác xã dịch vụ nơng nghiệp quỹ tín dụng nhân dân áp dụng thuế suất 20% 1.2 Kế toán thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán quốc tế 1.2.1 Phạm vi áp dụng : Chuẩn mực quy định cho tất loại thuế thu nhập bao gồm thuế thu nhập nước nước thuế sửa lại thuế thu nhập có liên quan sau trả cổ tức 1.2.2 Phương pháp hạch toán: Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com 1.2.2.1 Thuế kỳ khoản thuế phải trả thu hối cho kỳ 1.2.2.2 Thuế chuyển hoãn khoản thuế thu nhập phải trả thu hồi kỳ tương lai đối với: - Phần chênh lệch tạm thời - Kết chuyển khoản lỗ thuế chưa thực hết - Kết chuyển khoản khấu trừ thuế chưa thực hết 1.2.2.3 Khoản chênh lệch tạm thời khoản chênh lệch sở tính thuế cho khoản mục giá trị ghi sổ khoản mục đó, là: - Các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế dẫn tới khoản chịu thuế kỳ tương lai, - Các khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ dẫn tới khoản giảm thuế thu nhập phải trả kỳ tương lai 1.2.2.4 Cơ sở tính thuế cho khoản mục số quan thuế xác định cho khoản mục để tính thuế 1.2.2.5 Số dư thuế kỳ cần ghi nhận sau: - Tăng nợ (tài sản) cho khoản thuế hành chưa trả kỳ (trả thừa) - Lợi ích việc giảm thuế khoản lỗ thuế kết chuyển đựoc ghi nhận tài sản 1.2.2.6 Nghĩa vụ thuế chuyển hoãn đựơc ghi nhận cho khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế trừ nghĩa vụ phát sinh từ: - Khấu hao lợi thuế thương mại khơng giảm trừ để tính thuế - Việc ghi nhận ban đầu cho tài sản khoản nợ giao dịch : + Không phải hợp kinh doanh, Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com + Vào thời điển giao dịch không làm ảnh hưởng tới lợi nhuận kế toán lợi nhuận chịu thuế 1.2.2.7 Tài sản thuế chuyển hoãn ghi nhận khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế giới hạn mức có khả chắn thu hồi từ khoản lợi nhuận chịu thuế tương lai Một tài sản chuyển hỗn khơng ghi nhận phát sinh từ: Việc ghi nhận ban đầu cho tài sản Có Nợ giao dịch mà : - Không phải hợp kinh doanh, - Vào thời điểm giao dịch không làm ảnh hưởng tới lợi nhuận kế toán lợi nhuận chịu thuế 1.2.2.8 Một tài sản thuế chuyển hoãn ghi nhận cho việc kết chuyển lỗ/ khấu trừ thuế chưa thực hiện, giới hạn mực có khả gần chắn thu hồi tương lai 1.2.2.9 Các khoản chênh lệch tạm thời phát sinh giá trị ghi sổ khoản đầu tư công ty con, chi nhánh, đơn vị liên kết liên doanh khác với sở tính thuế khoản 1.3.2.10 Những nguyên tắc sau áp dụng cho việc tính tốn số dư thuế chuyển hỗn - Các khoản nợ (tài sản) phải tính theo số lượng phải trả (thu hồi) áp dụng thuế suất (và luật thuế) ban hành rộng rãi trước ngày báo cáo - Số dư thuế chuyển hoãn cần phản ánh ảnh hưởng thuế liên quan đến cách thức thu hồi tài sản toán nợ - Các tài sản nợ thuế chuyển hỗn tính theo mức thuế suất áp dụng cho lợi nhuận chưa phân phối Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com - Ảnh hưởng thuế liên quan cổ tức ghi nhận nghĩa vụ trả cổ tức ghi nhận - Không phép chiết khấu - Việc xem xét giảm giá tài sản phải thực tài sản thuế chuyển vào ngày lập bảng cân đối kế toán 1.2.2.11 Thuế thực chuyển hoãn phải ghi nhận thu nhập chi phí đưa vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh, trừ khoản thuế phát sinh từ; - Một giao dịch kiện ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu - Một hợp kinh doanh giao dịch mua lại 1.3 Kế toán thuế TNDN theo kinh nghiệm số nước 1.3.1 Kế tốn thuế TNDN Mỹ Ở Mỹ DN tính thu nhập chịu thuế theo biểu mẫu thuế TNDN Các DN hầu hết khơng thể biết đích xác mức thuế TNDN phải nộp vào thời điểm lập báo cáo kế tốn cuối niên độ Do đó, khoản thuế TNDN phải nộp Báo cáo kết kinh doanh thường khác với tiêu thuế phải nộp Vì vậy, vào cuối niên độ kế toán, DN nộp thuế TNDN theo ước tính đề xuất nộp bổ sung vào năm sau, sau xác định xác số thuế phải nộp 1.3.1.1 Tài khoản sử dụng : TK “Thuế TNDN phải nộp” TK dùng để theo dõi số thuế phải nộp số tạm nộp Kết cấu TK sau : - Bên Nợ phản ánh số thuế TNDN nộp - Bên Có: phản ánh tổng số thuế TNDN phải nộp - Dư Có: phản ánh số thuế TNDN phải nộp Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 10 Email : care@kilobook.com 1.3.1.2 Phương pháp hạch toán: - Cuối niên độ kế tốn, xác định só thuế TNDN tạm phải nộp đưa vào chi phí kinh doanh Nợ TK “Chi phí thuế TNDN” Có tài khoản “ Thuế TNDN phải nộp” - Khi nộp thuế, kế toán ghi: Nợ TK “ Thuế TNDN phải nộp” Có TK “ tiền” - Khi xác định đựơc số thuế thức phải nộp, phải nộp bổ sung (nếu có) kế tốn ghi: Nợ TK “ chi phí thuế TNDN ” Có TK “ tiền” 1.3.2 Kế toán thuế TNDN Pháp Trong kế tốn Pháp, khoản thuế doanh nghiệp tính vào chi phí 1.3.2.1 TK sử dụng - TK 635: Thuế, đảm phụ khoản nộp tương khác: Thuế nghề nghiệp, thuế địa ốc, thuế doanh thu … - TK 445 Nhà nước - thuế doanh thu 1.3.2.2 Phương pháp hạch toán: Nộp thuế theo định kỳ - Khi nhận giấy báo quan thuế: Nợ TK635: thuế phải nộp Có TK 445: Thuế doanh thu - Từng kỳ nộp thuế, kế toán ghi: Nợ TK 445: Thuế doanh thu Có TK 531, 512: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 15 Email : care@kilobook.com tăng giảm số thuế TNDN năm trước vào chi phí thuế TNDN hành năm phát sai sót - Nếu phải nộp bổ sung, kế toán ghi: Nợ TK 8211- Chi phí thuế TNDN hành Có TK 3334- Thuế TNDN - Nếu ghi giảm, kế toán ghi: Nợ TK 3334- Thuế TNDN Có TK 8211- Chi phí thuế TNDN  Cuối năm tài chính, kế tốn kết chuyển chi phí thuế TNDN hành - Nếu TK 8211 có số phát sinh bên Nợ lớn số phát sinh bên Có số chênh lệch ghi: Nợ TK 911- xác định kết kinh doanh Có TK 8211- Chi phí thuế TNDN hành - Nếu TK 8211 có số phát sinh bên Nợ nhỏ số phát sinh bên Có số chênh lệch ghi: Nợ TK 8211- Chi phí thuế TNDN Có TK 911- Xác định kết kinh doanh 2.2.2 Kế tốn chi phí thuế TNDN hỗn lại • Tài khoản sử dụng TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hỗn lại: TK dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập hỗn lại phát sinh năm DN Bên Nợ: - Chi phí thuế TNDN hỗn lại phát sinh năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoàn nhập năm); Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 16 Email : care@kilobook.com - Chi phí thuế TNDN hỗn lại ghi nhận từ số chênh lệch tài sản thuế thu nhập hỗn lại hồn nhập năm lớn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm; - Kết chuyển chênh lệch số phát sinh bên Có TK 8212 lớn bên Nợ TK 8212 phát sinh năm vào bên Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh Bên Có : - Ghi giảm chi phí thuế TNDN hỗn lại (số chênh lệch tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm lớn tài sản thuế thu nhập hỗn lại hồn nhập năm); - Ghi giảm chi phí thuế TNDN hỗn lại (số chênh lệch thuế thu nhập hỗn lại phải trả hồn nhập năm lớn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm); - Kết chuyển chênh lệch số phát sinh bên Có TK 8212 nhỏ số phát sinh bên Nợ TK 8212 phát sinh năm vào bên Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh TK 8212 khơng có số dư cuối kỳ • Phương pháp kế tốn:  Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Là số chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm lớn thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoàn nhập năm), ghi: Nợ TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hỗn lại Có TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  Chi phí thuế TNDN hỗn lại phát sinh năm từ việc hồn nhập tài sản thuế TMDN hỗn lại ghi nhận từ năm trước (Là số chênh lệch tài Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 17 Email : care@kilobook.com sản thuế thu nhập hỗn lại hồn nhập năm lớn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm): Nợ TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hỗn lại Có TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hỗn lại  Ghi giảm chi phí thuế TNDN hỗn lại (Số chênh lệch tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh năm lớn tài sản thuế thu nhập hỗn lại hồn nhập năm), ghi: Nợ TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Có TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hỗn lại  Ghi giảm chi phí thuế TNDN hỗn lại (Số chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoàn nhập năm lớn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh năm), ghi: Nợ TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại  Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển số chênh lệch số phát sinh bên Nợ số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hỗn lại: + Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ lớn số phát sinh Có số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hỗn lại + Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ số phát sinh Có số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hỗn lại Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 18 Email : care@kilobook.com 2.3 Đánh giá kế toán thuế TNDN theo chế độ 2.3.1 Ưu điểm: • Thuận lợi VAS 17 Hệ thống chuẩn mực kế toán VN (VAS) Bộ Tài Chính xây dựng hồn thiện dựa chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin cơng chúng chuẩn mực kế toán thuế TNDN VN (VAS17) gần hồn tồn tương đồng với chuẩn mực kế tốn quốc tế thuế TNDN (IAS 12) khái niệm, cách xác định, sở tính thuế, phương pháp hạch toán thuế TNDN hành thuế TNDN hoãn lại Trước ban hành VAS 17, khoản chênh lệch vĩnh viễn chênh lệch tạm thời, phát sinh ghi nhận giảm/ tăng lợi nhuận chưa phân phối ghi tăng / giảm thuế TNDN phải nộp cách tương ứng Như vậy, kỳ kế toán chênh lệch tạm thời đánh đồng với chênh lệch vĩnh viễn, điều chưa phản ánh chất khoản chênh lệch làm sai lệch tình hình tài kết kinh doanh kỳ DN Chuẩn mực kế toán VN số 17- Thuế TNDN Bộ Tài ban hành theo Quyết định 20/2006/TT-BTC ngày 15/02/2005 thông tư số 20/03/2006 VAS 17 đưa cách xử lý khoản chênh lệch tạm thời.Các khoản chênh lệch tạm thời tạo khoản chênh lệch thuế TNDN phải nộp / phải thu kỳ tương lai Từ tạo hai khái niệm: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hỗn lại phải trả Hai khái niệm trình bày khoản mục tài sản công nợ bảng cân đối kế tốn Tại thơng tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006, Bộ Tài ban hành TK 243 TK 347 để hạch toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thuế thu Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 19 Email : care@kilobook.com nhập hỗn lại phải trả tương ứng Trong thơng tư này, Bộ Tài đồng thời bổ sung thêm tài khoản 821 - chi phí thuế TNDN với hai tài khoản cấp hai.: - TK 8211 - Chi phí thuế TNDN hành; - TK 8212 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại Sau ban hành VAS 17, khái niệm chi phí thuế TNDN quan trọng, đánh dấu bước tiến coi thuế TNDN khoản chi phí, thể quan điểm tài rõ rệt Quan niệm trở nên quan trọng kinh tế thị trường tài phát triển mạnh, thuế yếu tố chi phí quan trọng tất yếu xem xét định đầu tư nhà đầu tư Điều hầu hết áp dụng nước có kinh tế phát triển Pháp, Mỹ…Họ coi thuế thu nhập yếu tố chi phí • Hạch tốn thuế TNDN DNVN thực tế đơn giản lý thuyết Có thể thấy rắc rối hạch toán kế toán thuế TNDN bắt nguồn từ khác biệt luật thuế chuẩn mực kế toán.Tuy nhiên, thực tế may mắn cho người làm công tác kế toán VN Luật thuế TNDN hành chuẩn mực kế tốn VN có nhiều điểm tương đồng, khiến cho việc hạch toán thuế trở nên đơn giản nhiều Phân tích kỹ Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 164/2003/NĐ-CP, thấy khả xảy chênh lệch tạm thời với khoản mục thường xuyên xảy chênh lệch tạm thời thấp 2.3.2 Nhược điểm: Ngoài ưu điểm thành tựu đạt trình xây dựng hồn thiện hệ thống chuẩn mực kế tốn thực tế tồn vấn đề cần khắc phục Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 20 Email : care@kilobook.com • Khó khăn áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17 Chuẩn mực Kế toán thuế TNDN ban hành từ đầu năm 2005 thơng tư hướng dẫn hạch tốn số 20/2006/TT-BTC ban hành từ đầu năm 2006 nhiều DN gặp khó khăn áp dụng chuẩn mực Nguyên nhân chủ yếu Chuẩn mực 17 đưa nhiều khái niệm DNVN, thơng tư hướng dẫn trừu tượng có phần làm cho vấn đề trở nên phức tạp thực tế, khiến cho nhiều DN lúng túng trình thực Khác với nhiều chuẩn mực kế tốn mà DN dễ dàng áp dụng sau có thơng tư hướng dẫn, chuẩn mực Kế tốn 17- Thuế TNDN DN cho khó áp dụng Lý DN chưa trang bị phương pháp phù hợp để hạch toán thuế TNDN Chuẩn mực kế toán số 17 quy định nguyên tắc hạch toán thuế TNDN Thông tư số 20/2006/TT - BTC hướng dẫn chi tiết cách hạch tốn vào tài khoản Còn phần quan trọng làm để xác định số liệu để hạch toán lại chưa hướng dẫn cụ thể có hệ thống Và khái niệm chuẩn mực Kế tốn 17 thơng tư hướng dẫn mẻ, mang tính kỹ thuật cao Cụ thể giải thích hai khái niệm Chênh lệch tạm thời Chênh lệch vĩnh viễn, chuẩn mực thông tư đề cập đến khác biệt Lợi nhuận kế toán Lợi nhuận chịu thuế, tức khoản mục Báo cáo kết kinh doanh.Tuy nhiên, hướng dẫn xác định chênh lệch lại sử dụng khái niệm Cơ sở tính thuế tài sản Nợ phải trả, tức khoản mục Bảng cân đối kế toán Sự thiếu đồng khiến cho DN lúng túng việc xác định chênh lệch tạm thời để xác định thuế thu nhập hoãn lại Điều yêu cầu người làm cơng tác kế tốn phải phân biệt rõ Nguyên tắc kế toán Phương pháp kế toán thuế TNDN Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 21 Email : care@kilobook.com • Để có tính thuế TNDN nói riêng thuế nói chung cần có đầy đủ hố đơn chứng từ Tuy nhiên nhiều trường hợp lại gây khó khăn cho DN việc hoạch tốn đầy đủ doanh thu, chi phí Ví dụ: DN thu mua nguyên vật liệu sở cung cấp nhỏ lẻ khơng có hố đơn dẫn đến chi phí khơng tính vào chi phí hợp lý trừ tính thu nhập chịu thuế Như DN phải nộp thuế nhiều • Việc ban hành hàng loạt văn quy định hướng dẫn, sửa đổi chồng chéo, văn mâu thuẫn với văn Do mà kế tốn người có liên quan khó khăn áp dụng bất đồng quan điểm Một số vấn đề bàn luận nhiều việc sáp nhập kinh doanh, xác định giá trị DN, giá trị lợi kinh doanh, hạch tốn cơng nợ vào trường hợp sáp nhập kinh doanh… chưa đưa vào VAS 17, chưa có quy định hướng dẫn hạch tốn cụ thể chế độ kế toán Trong chuẩn mực kế toán quốc tế thuế thu nhập, khoản mục bàn đến • Trong cơng tác kế tốn, kế tốn cần hiểu chế độ, sách tránh nhầm lẫn tình trạng cố ý lợi dụng sơ hở để gian lận khai tính thuế Khác với số quốc gia Pháp, Mỹ có hệ thống kế tốn linh động, DN chủ động khoản ước tính doanh thu, chi phí Ở Việt Nam chế độ kế tốn sách thuế Bộ Tài ban hành, người làm cơng tác kế tốn đơi thụ động việc hạch tốn chi phí thuế TNDN theo sách quy định Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 22 Email : care@kilobook.com III – GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THUẾ TNDN 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn thuế TNDN Trước xu tồn cầu hóa, đặc biệt việc Việt Nam gia nhập vào WTO, để kinh tế Việt Nam hòa nhập với quốc tế, cần chế tài kế tốn phù hợp Việc ban hành chuẩn mực kế toán sở kế thừa chuẩn mực quốc tế vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh đất nước yêu cầu cấp thiết Cùng với xu hướng mở rộng hợp tác giao lưu kinh tế, xu hướng mở rộng đa dạng hóa hình thức, ngành nghề kinh doanh làm phát sinh ngày nhiều giao dịch phức tạp Việc xác định khoản doanh thu, chi phí thời điểm xácđịnh chúng trở nên phức tạp Vì thế, việc theo dõi khoản chênh lệch cần thiết để DN theo dõi, quản lý tốt nguồn vốn Trong kinh tế thị trường, khoản thu doanh nghiệp đa dạng phong phú, có lợi tức từ hoạt động kinh doanh, có khoản thu từ hoạt động kinh doanh khoản thu chuyển nhượng vốn, tài sản, chuyển giao công nghệ, quyền, thu khoản nợ khó đòi xử lý đòi được, thu khoản nợ phải trả khơng tìm chủ nợ… Tất nghiệp vụ phát sinh đòi hỏi kế tốn phải phản ánh vào sổ sách kế toán cách trung thực, xác từ xác định xác tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tình hình tốn thực nghĩa vụ doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân có liên quan Mục đích trước hết để nhà quản lý doanh nghiệp nắm rõ tình hình tài doanh nghiệp để đưa định, kế hoạch, chiến lược kinh doanh phục vụ đối tượng quan tâm khác Cũng phần hành kế toán khác, kế toán thuế TNDN cần thiết phải thực nghiêm túc, chế độ Thuế TNDN phần phản ánh thực trạng DN kỳ kế toán, quyền nghĩa vụ sở kinh doanh đối Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 23 Email : care@kilobook.com với Nhà nước, thuế thu nhập góp phần đáng kể vào nguồn thu Ngân sách Nhà nước Đối với DN, việc thực hạch toán thuế TNDN theo quy định, xác định phần thuế miễn giảm, nộp đúng, đủ, kịp thời khoản thuế TNDN phải nộp đảm bảo quyền lợi DN Đối với Nhà nước, cụ thể quan hoạch định sách, chế độ tài phải khơng ngừng hồn thiện kế tốn thuế TNDN để giảm thiểu gian lận sai sót vơ tình hay cố ý DN quan thuế để tránh thất thu cho Ngân sách 3.2 Ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn thuế TNDN Ý kiến 1: Chuẩn mực kế tốn mối quan hệ với sách thuế cách ứng xử khoản chênh lệch phát sinh Thực tế luôn tồn khác biệt Chính sách Thuế quy định chuẩn mực chế độ kế toán kinh tế giới Yêu cầu đặt DN kinh tê phải ứng xử phù hợp với khác biệt Và vấn đề phát sinh khoản chênh lệch tạm thời, DN cần ghi nhận chúng Báo cáo tài để đảm bảo phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài DN Mối quan hệ độc lập kế toán thuế chủ yếu việc chấp nhận khác biệt lợi nhuận kế toán lợi nhuận chịu thuế, thể chủ yếu nội dung: Thứ khác biệt doanh thu, chi phí; Thứ hai tính chất nghiệp vụ, theo kế toán quan điểm nhà kinh doanh, theo thuế quan điểm Luật thuế Ví dụ: Về chi phí khấu hao TSCĐ, Luật thuế TNDN quy định thời gian khấu hao áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, quy định Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 24 Email : care@kilobook.com áp dụng cho tất đối tượng nộp thuế thuộc thành phần kinh tế Nhưng theo chế độ quản lý khấu hao TSCĐ áp dụng cho DNNN DNNN có quyền vào hiệu sản xuất kinh doanh để đăng ký trích khấu hao cao tỷ lệ quy định Trong trường hợp này, kết lãi tài ( lãi thực theo chi phí khấu hao thực trích) thấp lợi tức thu nhập chịu thuế Ngồi kể đến chênh lệch phát sinh sách ghi nhận doanh thu nhận trước, chênh lệch khoản chi phí chưa thực như: trích trước chi phí bảo hành chưa thực chi, trích trước tiền lương nghỉ phép chưa thực chi… Để xử lý tốt chênh lệch người làm kế tốn DN cần phân biệt rõ hai khái niệm “Nguyên tắc kế toán” “phương pháp kế toán” Thực chất, nguyên tắc, thuật ngữ “chênh lệch tạm thời” (giữa lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế ) hiểu khoản phát sinh quan thuế chưa chấp nhận kỳ kế toán năm khoản như: doanh thu, chi phí ghi nhận theo chuẩn mực sách kế tốn DN áp dụng Các khoản chênh lệch khấu trừ tính thuế thu nhập năm Các khoản chênh lệch tạm thời thường bao gồm khoản chênh lệch mang tính thời điểm hay gọi chênh lệch theo thời gian khoản ưu đãi thuế thực Như vậy, chênh lệch tạm thời chênh lệch khác biệt thời điểm ghi nhận, chênh lệch theo thời gian.Vì DN xác định chênh lệch dựa Báo cáo kết kinh doanh Tuy nhiên, chênh lệch có tính luỹ kế qua nhiều kỳ kế toán nên việc xác định chênh lệch Báo cáo kết kinh doanh phức tạp không hiệu Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 25 Email : care@kilobook.com Do phương phâp kế tốn thuế TNDN việc xác định chênh lệch tạm thời chịu thuế thông qua sở tính thuế Tài sản Nợ phải trả Bảng cân đối kế tốn khơng phải Báo cáo kết kinh doanh Để dễ nhận biết thuận tiện cho hạch tốn, xem “Bảng khoản mục thường phát sinh chênh lệch tạm thời” (trang 27), khoản mục tài sản công nợ thường phát sinh chênh lệch sở tinh thuế sở kế tốn, trích từ Bảng cân đối kế toán theo mẫu số B01- DN Từ DN hạch tốn cách xác chênh lệch vào TK hướng dẫn TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TK 347 - Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Các DN khơng nên tiếp tục hạch toán theo chế độ kế toán cũ thực chế độ cách mang tính chất đối phó thời gian qua Ý kiến 2: Hồn thiện chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS 12) Về bản, chuẩn mực kế toán thuế TNDN Việt Nam (VAS 17) gần hồn tồn tương đồng với chuẩn mực kế tốn quốc tế (IAS 12) khái niệm, cách xác định, sở tính thuế, phương pháp hạch tốn thuế TNDN hành thuế TNDN hoãn lại Tuy nhiên, so với IAS 12, VAS 17 có khác biệt Điều gây nên số khó khăn việc hạch tốn lập báo cáo tài chi nhánh cơng ty tập đồn đa quốc gia có sở Việt Nam phải trình bày Báo cáo tài phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Ví dụ IAS 12, khoản lợi ích liên quan đến lỗ tính thuế sử dụng để bù trừ với thuế phải trả kỳ trước phải ghi nhận tài sản kỳ phát sinh lỗ tính thuế, VAS 17 không đề cập vấn đề lỗ Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 26 Email : care@kilobook.com tính thuế khơng chuyển sang kỳ tính thuế trước Hay vấn đề VAS17 khơng sử dụng nội dung IAS 12 hợp kinh doanh lợi thương mại việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả tài sản thuế thu nhập hoãn lại Ý kiến 3: Về việc ban hành sách, chế độ kế tốn Cần làm rõ thuật ngữ chuẩn mực, hướng dẫn, giải thích sách chế độ thuế, cung cấp thông tin cần thiết để người làm kế tốn, DN người quan tâm có cách hiểu quán, thuận tiện cho công tác thuế TNDN, việc vận dụng có hiệu quy định Từ nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến khác biệt thu nhập kế toán lợi nhuận tính thuế Nhà nước ta có biện pháp khắc phục bước thay đổi, hoàn thiện chế độ tài doanh nghiệp, chế độ hạch tốn kế tốn sách thuế TNDN theo hướng thu hẹp dần khác thu nhập chịu thuế lợi nhuận kế tốn Bên cạnh biện pháp bản, lâu dài để giảm độ lệch tất hoạt động mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp Bộ Tài có nhiều sách biện pháp để thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn như: Chính sách tốn khơng dùng tiền mặt, bán hóa đơn lẻ khuyến khích sử dụng hóa đơn tự in Các DN thấy sử dụng hóa đơn mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ làm cho việc xác định số thuế TNDN xác, phù hợp với lợi nhuận thực tế mà biện pháp làm lành mạnh tình hình tài doanh nghiệp, giám sát chi phí để hạ giá thành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 27 Email : care@kilobook.com Bảng khoản mục tài sản công nợ thường phát sinh chênh lệch tạm thời Khoản mục Số dư kế tốn Cơ sở tính thuế Chênh lệch khấu trừ Chênh lệch chịu thuế Đầu tư ngắn hạn (thuần) Giá gốc - Dự phòng Giá gốc (-) Phải thu khách hàng (thuần) Giá gốc - Dự phòng Giá gốc (-) Hàng tồn kho (thuần) Giá gốc - Dự phòng Giá gốc (-) Chi phí trả trước ngắn hạn Giá trị ghi sổ (+) Phải thu dài hạn khách hàng (thuần) Giá gốc - Dự phòng Giá gốc (-) Tài sản cố định hữu hình (thuần) Giá gốc Giá gốc Khấu hao luỹ Khấu hao luỹ kế (Kế toán) kế (QĐ 206 (-) (+) Các khoản đầu tư tài dài hạn (thuần) Giá gốc - Dự phòng Giá gốc (-) Chi phí trả trước dài hạn Giá trị ghi sổ (+) Người mua trả tiền trước (thuê TS) Giá trị ghi sổ (+) Chi phí phải trả (trích trước chi phí SC lớn) Giá trị ghi sổ (+) (+) : Nếu số dư kế tốn lớn sở tính thuế Đối với Tài sản, trường hợp làm phát sinh chênh lệch tạm thời chịu thuế, Nợ phải trả chênh lệch tạm thời khấu trừ (-) : Nếu số dư kế toán nhỏ sở tính thuế Đối cới Tài sản , trường hợp làm phát sinh chênh lệch tạm thời đợc khấu trừ, Nợ phải trả chênh lệch tạm thời chịu thuế Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 28 Email : care@kilobook.com KẾT LUẬN Thế giới mà sống biến đổi ngày, giờ, bao gồm kinh tế, chế tài sách thuế Do mà chế độ kế tốn doanh nghiệp có thay đổi để phù hợp với biến đổi Về lý luận, công tác thuế phát sinh mâu thuẫn lợi ích chung tồn dân lợi ích riêng người nộp thuế với tâm lý nộp thuế tốt Thuế TNDN đánh trực tiếp vào thu nhập DN mâu thuẫn với lợi ích DN mục tiêu DN lợi nhuận Luật thuế TNDN sửa đổi bổ sung nhiều nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, điều hồ lợi ích DN Đồng thời chế độ kế tốn có điều chỉnh giúp người làm cơng tác kế tốn thuận lợi cơng tác hạch tốn kế tốn Tuy nhiên, bên cạnh nhũng thành tựu đạt nhiều vấn đề tồn Do vậy, việc hồn thiện Luật thuế TNDN, chuẩn mực chế độ kế tốn hành việc làm vơ cần thiết Trong khuôn khổ đề án với hạn chế lý luận thực tiễn, em chưa thể tìm hiểu đề cập tất vấn đề kế toán thuế TNDN mà đưa số thực trạng, đặc điểm ý kiến nhằm làm rõ chế độ kế toán thuế TNDN hành Em mong nhận xét, phê bình thầy để đề án hoàn thiện hon Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D Website: http://www.kilobooks.com 29 Email : care@kilobook.com Danh mục tài liệu tham khảo Chuẩn mực kế toán Việt Nam Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Thông tư số 20/2006/TT – BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Chính phủ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Thông tư số 100/1998/TT-BTC ngày 15/7/1998 Bộ Tài Tóm tắt so sánh ISRFs VAS – Deloite Vietnam Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 49D ... theo công thức: Thu nhập chịu thu = kỳ Doanh thu Chi phí hợp để tính thu lý để tính thu nhập chịu - nhập chịu Thu nhập + chịu thu khác thu thu Sau xác định thu nhập chịu thu theo công thức... nhập khơng thu c ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có đăng ký kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2.2 Thu suất thu TNDN Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp chung 25% Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp... tốn thu TNDN theo chế độ kế tốn hành 2.2.1 Kế tốnchi phí thu TNDN hành Thu TNDN hiên hành: Là số thu phải nộp thu hồi tính thu nhập chịu thu thu thu TNDN năm hành Cơng thức xác định: Thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp , Bàn về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay