Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại lepro VN

134 42 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:01

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng thương mại lepro VN MỤC LỤC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP .1 Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng thương mại lepro VN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm ngành xây dựng chi phối đến kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2.2 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .9 1.3 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 12 27 1.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành 27 1.6 Hệ thống sổ kế toán áp dụng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm DN xây lắp: 32 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LEPRO VIỆT NAM 35 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty .35 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: .39 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý cơng tác kế tốn cơng ty 42 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 44 2.1.5 Tổ chức máy kế toán 44 2.1.5.2 Các sách kế tốn áp dụng công ty 46 2.1.5.3 Vận dụng hệ thống chứng từ .47 2.1.5.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 48 2.1.5.5 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán 49 2.1.5.6 Hệ thống báo cáo kế toán 52 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LEPRO VN 53 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp 53 2.2.1.1 Đặc điểm phân loại chi phí .53 2.2.1.2 Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí 53 2.2.1.3 Đặc điểm cơng tác tính giá sản phẩm dở dang 54 2.2.1.4 Đặc điểm cơng tác tính giá thành sản phẩm xây lắp 54 2.2.2 Nội dung trình tự hạch tốn chi phí sản xuất: 55 2.2.2.1 Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp (Chi phí NVLTT): .55 2.2.2.2 Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp (Chi phí NCTT): 69 2.2.2.3 Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng 77 2.2.2.4 Hạch tốn chi phí sản xuất chung (chi phí SXC) 84 2.2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm xây lắp 100 CHƯƠNG III 110 CÁC GIAI PHÁP,PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TAC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LEPRO VIỆT NAM 110 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn noi chung cơng tác tập hợp chi phi tính giá thành sản phẩm nói riêng tai cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN .110 3.1.1 Ưu điểm 110 3.1.2 Nhược điểm 114 3.2 Phương hướng,giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty 116 3.2.1 Sự cần thiết nguyên tắc hoàn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 116 3.2.2 Nội dung hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN .118 3.2.2.2 Hoàn thiện hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 119 KẾT LUẬN 126 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .127 LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước tình tồn cầu hố kinh tế, mở cửa hội nhập tạo cạnh tranh phát triển doanh nghiệp ln tạo cho chiến lược kinh doanh cho đạt hiệu kinh doanh cách tối ưu Một chiến lược kinh doanh khơng thể khơng kể tới chiến lược giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng Các doanh nghiệp cần phải biết kết hợp yếu tố đầu vào cách tối ưu để không cho sản phẩm đảm bảo chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ - mỹ thuật,…mà phải giá thành hợp lý không đảm bảo mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà mang tính cạnh tranh doanh nghiệp ngành khác Chính thế, mà xu phát triển doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm ln đóng vai trò quan trọng hàng đầu chiến lược kinh doanh Làm để sử dụng chi phí cách tiết kiệm mà đạt hiệu cao câu hỏi lớn – quan tâm từ nhà quản lý Điều ý nghĩa đặc biệt quan trọng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp đặc điểm doanh nghiệp xây lắp phải thi cơng cơng trình - hạng mục cơng trình thời gian dài, địa điểm thi công lại không cố định,…nên việc quản lý chi phí phát sinh thường gặp khó khăn Mặt khác, với vai trò - ý nghĩa cơng tác kế tốn ln cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời,… giúp cho nhà quản lý đưa chiến lược kinh doanh lúc.Xuất phát từ thực tế nhận thức tầm quan trọng cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nên qua trình nghiên cứu sở lý luận với thời gian thực tập Công Ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN em lựa chọn đề tài “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN ” để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Nội dung báo cáo tốt nghiệp lời mở đầu kết luận bao gồm chương: Chương I: sở lý luận cơng tác kế tốn tập hợp chi phí phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chương II: Thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN Chương III:Các giải pháp,phương pháp hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành với giúp đỡ, quan tâm tận tình- chu đáo Đào Thị Hằng anh- chị phòng kế tốn cơng ty Mặc dù thân nhiều cố gắng, xong hạn chế mặt thời gian nhận thức trình độ nên chắn báo cáo tránh khỏi thiếu sót Do vậy, em mong tiếp thu ý kiến đóng góp, bảo thầy - để em điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt cho cơng tác kế tốn thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng 02 năm 2012 Sinh viên: Phạm thị Lâm CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm ngành xây dựng chi phối đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Xây dựng lĩnh vực sản xuất vật chất quan trọng kinh tế quốc dân với chức tái sản xuất TSCĐ cho ngành, lĩnh vực kinh tế So với ngành sản xuất khác ngành XDCB đặc điểm riêng biệt biểu cụ thể - rõ ràng sản phẩm xây lắp trình tạo sản phẩm ngành Chính đặc điểm sản xuất xây lắp chi phối ảnh hưởng đến cơng tác tổ chức kế tốn nói chung chi phí sản xuất- tính giá thành sản phẩm nói riêng doanh nghiệp xây lắp Đặc điểm sản phẩm xây dựng: Sản phẩm xây lắp cơng trình xây dựng, vật kiến trúc qui mơ lớn kết cấu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài không thuộc đối tượng lưu thông,… với đặc điểm đòi hỏi việc tổ chức quản lý hạch toán sản phẩm xây lắp thiết phải lập dự tốn (dự tốn thiết kế, dự tốn thi cơng) q trình sản xuất xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo, đồng thời để giảm bởt rủi ro phải mua bảo hiểm cho cơng trình xây lắp Sản phẩm xây lắp tiêu thụ theo giá dự toán giá thoả thuận với chủ đầu tư (giá đấu thầu), tính chất hàng hố sản phẩm xây lắp khơng thể rõ (vì qui định giá cả, người mua, người bán sản phẩm xây lắp trước xây dựng thơng qua hợp đồng giao nhận thầu,…) Sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất điều kiện sản xuất (xe, máy, thiết bị thi công, người lao động,…) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm Đặc điểm làm cho công tác quản lý sử dụng, hạch toán tài sản, vật tư phức tạp ảnh hưởng thiên nhiên, thời tiết dễ mát, hư hỏng,… Sản phẩm xây lắp từ khởi cơng đến hồn thành cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài Nó phụ thuộc qui mơ, tính phức tạp cơng trình Q trình thi cơng chia thành nhiều giai đoạn, giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau, cơng việc thường diễn ngồi trời chịu tác động lớn nhân tố môi trường nắng, mưa, …Đặc điểm đòi hỏi việc tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ cho bảo đảm chất lượng cơng trình thiết kế, dự toán Như vậy, với đặc điểm sản xuất xây lắp nêu ảnh hưởng lớn đến kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng tác kế tốn, vừa đáp ứng u cầu chung chức - nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp sản xuất vừa đáp ứng với đặc thù riêng loại hình doanh nghiệp xây lắp 1.2 Khái quát chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Khái niệm kế tốn tập chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp -Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp Bất kỳ doanh nghiệp nào,để tiến hanh hoạt động sản xuất kinh doanh phải đủ 3yếu tố là: Tư liệu lao động,đối tượng lao động sưc lao động.Quá trình sản xuất q trình kết hợp 3yếu tố để tạo sản phẩm lao vụ dịch vụ.Sự tiêu hao yếu tố trình sản xuất kinh doanh tạo chi phí tương ứng chi phí tư liệu lao động ,chi phí đối tượng lao động chi phí lao động sống.Trên phương diện chi phí xác định tổng giá trị khoản chi ra,các khoản khấu trừ tài sản hoac phat sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu Cũng doanh nghiệp khác doanh nghiệp xây lắp muốn tiến hành hoạt động sản xuất tạo sản phẩm xây lắp tất yếu cần yếu tố là:Tư liệu lao động(Nhà xưởng,máy móc thiết bị,và tài sản cố định khác);đối tượng lao động (nguyên liệu-vật liệu,nhiên liệu…) lao động người Như vậy,chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa chi phí khác mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động sản xuất thi công thời kỳ định Về mặt lượng chi phí sản xuất phụ thuộc vào yếu tố: +Khối lượng lao động tư liệu sản xuất bỏ trình thời kỳ định +Tiền lương đơn vị lao động hao phí giá tư liệu sản xuất tiêu hao trình sản xuất -Khái niệm giá thành sản phẩm: Xét thực chất chi phí sản xuất kinh doanh chuyển dịch vốn doanh nghiệp vào đối tượng tính giá thành định,nó vốn doanh nghiệp bỏ vào trình sản xuất kinh doanh.Xuất phát từ mục đích nguyên tắc kinh doanh kinh tế thị trường sản phẩm tạo ln cac doanh nghiệp quan tâm đến hiệu mà mang lại.Vì vậy,để quản lý co hiệu kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh mình,doanh nghiệp ln cần biết số chi phí chi cho hoạt động,từng loại sản phẩm,dịch vụ bao nhiêu,từng loại chi phí,khả hạ thấp chi phí này?Chỉ tiêu thỏa mãn thông tin mang nội dung giá thành sản phẩm Vậy giá thành sản phẩm xây lắp tồn chi phí lao động sống,lao động vật hóa chi phí khác dung để sản xuất hồn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định 1.2.2 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mặt thống trình sản xuất: Một mặt hao phí phải bỏ trình sản xuất, mặt kết thu từ hoạt động sản xuất Về chất chúng hao phí lao động sống lao động vật hoá biểu tiền Tuy nhiên, chúng lại khác bản: Chi phí sản xuất gồm chi phí mà DN bỏ để sản xuất sản phẩm kỳ, khơng tính đến việc sản phẩm hoàn thành kỳ hay chưa Về mặt giá trị, chi phí sản xuất nhìn chung khác với giá thành sản phẩm xây lắp Tổng chi phí sản xuất = Tổng giá thành sản phẩm xây lắp kỳ giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ = Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ Về mặt thời gian, chi phí sản xuất phản ánh hao phí liên quan đến kỳ hạch tốn, giá thành bao gồm khoản chi phí phát sinh từ kỳ trước chuyển sang liên quan đến khối lượng xây lắp hoàn thành kỳ Về phạm vi biểu hiện: Giá thành sản phẩm khái niệm gắn với khối lượng sản phẩm xây lắp định, khơng khái niệm giá thành chung chung mà phải giá thành cụ thể sản phẩm, chi phí sản xuất lại không gắn với sản phẩm cá biệt Giá thành sản phẩm tính dựa tiêu chi phí sản xuất Tổng giá thành Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản sản phẩm = + xuất phát xuất dở xuất dở dang xây lắp hoàn sinh dang đầu kỳ cuối kỳ thành kỳ Như vậy, CPSX GTSP mối quan hệ mật thiết với nhau, CPSX sở để tính GTSP, việc quản lý tốt giá thành thực triệt để DN tiến hành quản lý tốt CPSX tiết kiệm hay lãng phí CPSX ảnh hưởng trực tiếp tới GTSP xây lắp 1.2.3 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Hiện nay,trong lĩnh vực xây dựng chủ yếu áp dụng phương pháp đấu thầu,giao thầu cơng trình.do muốn trúng thầu ,được nhận thầu thi cơng cơng trình phải xây dựng giá thầu hợp lý cho cơng trình,do dựa sở định mức,đơn giá xây dựng Nhà Nước ban hành,giá thị trường khả thân doanh nghiệp Mặt khác kinh tế thị trường mục tiêu hang đầu doanh nghiệp phải đảm bảo sản xuất kinh doanh Để thực yêu cầu doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý kinh tế mà trọng tâm chi phí sản xuất, tiêu kinh tế quan trọng nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất doanh nghiệp Thông qua thơng tin chi phí sản xuất thực tế cua cơng trình, hạng mục cơng trình kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực định mức chi phí, tình hình sử dụng tài sản vật tư, lao động, tiền vốn, Do đó, kế tốn Cơng ty cần phải hạch tốn chi tiết TK 334, nhận định rõ khoản phải trả cho lao động th ngồi, từ cung cấp thơng tin cho Ban quản lý để nắm bắt tình hình chặt chẽ sách quản lý phù hợp Mặt khác, việc trích trước tiền lương nghỉ phép cán nhân viên nói chung cơng nhân trực tiếp sản xuất nói riêng chưa thấy thực Công ty Đây khoản ảnh hưởng tới việc tính giá thành sản phẩm Cơng ty kế tốn cần phải thực trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân trực tiếp sản xuất Cơng ty khơng thể bố trí cho lao động trực tiếp nghỉ phép đặn kỳ hạch tốn tính thời vụ nên kế toán phải dự toán tiền lương nghỉ phép để tiến hành trích trước tính vào chi phí kỳ hạch toán theo số dự toán với cách tính sau: Mức trích trước tiền lương cơng nhân nghỉ phép theo kế Tổng lương thực tế = kỳ trả công nhân X trực tiếp sản xuất hoạch Trong đó: Tỷ lệ trích trước Tổng tiền lương nghỉ phép theo kế Tỷ lệ trích trước hoạch năm công nhân trực tiếp = sản xuất Tổng tiền lương kế hoạch năm X 100 công nhân trực tiếp sản xuất Khi trích trước tiền lương nghỉ phép kế hoạch lao động trực tiếp kế tốn định khoản: Nợ TK 622: TK 335: Khi lao động trực tiếp nghỉ phép kế hoạch phản ánh tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả kế tốn ghi: Nợ TK 335: TK 334: Cơng ty áp dụng phương pháp trả công cho công nhân sản xuất theo thời gian lao động chế độ theo em chưa hiệu Bởi xu nay, ngành xây dựng nói riêng ngành sản xuất nói chung việc trả lương cho công nhân trực thời gian lao động không làm cho công tác sản xuất đạt hiệu quả, không đẩy mạnh tiến độ thi công, khơng tăng suất người lao động, từ kéo dài thời gian sản xuất sản phẩm, hay nói cách khác thời gian cho sản phẩm hồn thành lâu Do đó, theo em cơng nhân trực tiếp sản xuất nên áp dụng trả lương theo phương pháp khoán sản phẩm Việc khoản sản phẩm giúp cho việc tăng hiệu lao động nhờ kích thích người lao động trách nhiệm công việc, hăng say lao động đồng thời gắn lợi ích người lao động với chất lượng tiến độ thi cơng cơng trình Mặc dù cách tính theo phương pháp phức tạp cách tính lương theo thời gian lao động cơng nhân trực tiếp Lương khoán thường áp dụng trường hợp sản xuất theo khối lượng công việc cụ thể với đơn giá lương khoán Đơn giá lương khoán phải dựa sở giá quy định Nhà nước phải phù hợp với trạng thái thị trường điều kiện thi công công trình- hạng mục cơng trình để định mức hao phí nhân cơng Cách tính lương khốn tính sau: Tổng số tiền phải trả cho khối lượng công việc thực Khối lượng = công việc thực X Đơn giá tiền lương tính cho đơn vị khối lượng công việc thực Trên sở khối lượng công việc giao cho tổ sản xuất người đứng đầu tổ phải thực quản lý chặt chẽ theo dõi thời gian làm việc lao động để đảm bảo việc tính lương xác Lương phải trả cơng nhân sản xuất = Số công nhân thực X Đơn giá cơng Trong đó: Tổng giá trị khối lượng cơng việc Đơn giá công thực (tháng) = Tổng số cơng (tháng) Tuy nhiên, với cơng việc khốn sản phẩm gây tình trạng làm ẩu tổ trưởng tổ sản xuất cần phải kiểm tra quản lý chặt chẽ chất lượng công việc hồn thành… Sau cơng việc hồn thành, chủ cơng trình cán phụ trách kỹ thuật tiến hành kiểm chất lượng cơng việc hồn thành sau lập biên nghiệm thu khối lượng cơng việc hồn thành phê duyệt Ban giám đốc 3.2.2.3 Hồn thiện hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công: Thực tế công ty tiến hành thi cơng xây lắp cơng trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp máy Công ty không tổ chức đội máy thi công riêng sử dụng tài khoản cấp TK 6234- chi phí khấu hao máy thi cơng để phán ánh lượng khấu hao máy thi công sử dụng vào hoạt động xây lắp, ngồi phát sinh thêm khoản chi phí th ngồi MTC hạch tốn vào TK 623 Nhưng khoản chi phí nhân cơng hay chi phí vật liệu phục vụ máy thi cơng kế tốn hạch tốn ln vào chi phí NCTT chi phí SXC Điều sai so với chế độ kế tốn hành Vì theo chế độ kế tốn hành TK 623- Chi phí sử dụng máy thi cơng tài khoản cấp 2: TK 6231- Chi phí nhân cơng: Dùng để phản ánh cac khoản lương chính, lương phụ phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển máy phục vụ thi cơng khơng bao gồm khoản trích theo lương công nhân sử dụng máy TK 6232- Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí nhiên liệu (xăng, dầu,…) TK 6233- Chi phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh công cụ, dụng cụ lao động liên quan đến hoạt động xe, máy thi công TK 6234- Chi phí khấu hao máy thi cơng: Phản ánh lượng khấu hao máy móc thi cơng sử dụng vào hoạt động xây lắp TK 6237- Chi phí dịch vụ mua ngồi: Thuê sửa chữa xe, bảo hiểm, … TK 6238- Chi phí khác tiền: Các khoản chi phí tiền phục vụ cho hoạt động xây lắp, máy thi cơng,… Do đó, việc hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công Công ty không phản ánh đầy đủ nội dung chất TK 623 Công ty cần mở chi tiết thêm tài khoản cấp TK 623 để hạch toán khoản lương, vật liệu,… nhằm đảm bảo cho công tác tính giá thành xác phù hợp với chế độ 3.2.2.4 Hồn thiện chi phí SXC: Hiện cơng ty đưa chi phí dành cho máy thi cơng vào cho chi phí SXC, làm cho chi phí SXC tăng lên Vậy cơng ty nên tách riêng chi phí dành cho máy thi cơng tập hợp riêng, kế toán nên lập bảng tổng hợp chi phí SXC để tập hợp chi phí SXC phát sinh kỳ Khi việc theo dõi trở nên thuận tiện Các khoản trích theo lương CNTT sản xuất Công ty nên hạch tốn chi tiết cho cơng trình- hạng mục cơng trình để đảm bảo tính hợpchi phí phát sinh cơng trình 3.2.2.5 Hồn thiện việc luân chuyển chứng từ: Như trình bầy trên, việc ln chuyển chứng từ phòng kế tốn để hạch tốn chậm, khơng ngun nhân khách quan địa điểm thi cơng cơng trình xây dựng thường xa, nằm rải rác nhiều địa bàn mà nguyên nhân chủ quan từ phía tổ/đội thi cơng khơng thực trách nhiệm luân chuyển chứng từ Để khắc phục tình trạng Cơng ty cần qui định thời gian nộp chứng từ để kế tốn số liệu, xử lý liệu phản ánh kịp thời Thời gian Công ty nên qui định theo kiểu mở tức thời gian nộp chứng từ nên vào phạm vi địa bàn cơng trình thi cơng, đồng thời biện pháp khen thưởng - kỷ luật rõ ràng vậy, việc luân chuyển chứng từ đảm bảo cơng tác kế tốn kịp thời 3 Đẩy mạnh công tác quản lý bồi dưỡng cho cán cơng nhân viên: Vì công ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN cơng ty liên doanh với nước ngồi nên cán cơng nhân viên (nhân viên khối văn phòng) cơng ty cần phải biết giao dịch tiếng nước (tiếng Anh) Nhưng thực tế cho thấy, nhân viên trình độ tiếng Anh chưa cao, đơi khơng giải trình đầy đủ thắc mắc ban lãnh đạo (đối với nhà quản lý người nước ngồi) Vì vậy, để thuận tiện giao tiếp trao đối công việc cán cơng nhân viên thuộc khối văn phòng Công ty cần thiết phải trau dồi thêm ngoại ngữ cách tạo điều kiện cho họ học thêm Ngồi ra, cơng ty cần biện pháp quản lý nhân tốt, biện pháp quản lý nhân tốt phải biện pháp mà phải kết hợp lợi ích chung Cơng ty lợi ích riêng (lợi ích vật chất tinh thần) người lao động Do vậy, để đạt hiệu cao công việc, Công ty cần sách thưởng phạt rõ ràng, chế độ khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần lao động cán công nhân viên Công ty nên tạo điều kiện cho cán công nhân viên đặc biệt nhân viên làm việc phòng kế toán học lớp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện cho họ nắm vững nhanh chóng áp dụng chế độ kế tốn theo quy chế hành cơng tác kế tốn phải ln tn thủ theo chế độ kế tốn, cơng tác kế tốn khơng vi phạm luật kế toán Mặt khác, phải ý tới việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân tham gia sản xuất sản phẩm xây lắp KẾT LUẬN Như biết, cơng tác kế tốn cơng việc quan trọng tồn phát triển Cơng ty Nó cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời mặt Cơng ty như: tình hình sản xuất, cơng nợ, doanh thu, khoản phải nộp Nhà nước,… tình tình lợi nhuận cơng ty, từ ban lãnh đạo hướng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất thị trường thường khó tránh khỏi tình trạng lãi giả - lỗ thật việc xác định khoản chi phí phát sinh doanh nghiệp khơng xác, hợp lý với chế độ kế tốn hành đặc biệt cơng tác xác định chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Vấn đề tiết kiệm chi phí - hạ thấp giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút khách hàng, để đạt mục tiêu tối ưu hoá mối quan hệ chi phí bỏ kết đạt được… mối quan tâm hàng đầu nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây lắp nói chung Công ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN nói riêng bối cảnh kinh tế mà sức cạnh tranh ngày mạnh mẽ mang tính liệt Chính mà biện pháp nhằm làm giảm chi phí, hạ giá thành mà đảm bảo chất lượng sản phẩm ln tiêu chí đặt cho Cơng ty Sau trình học tập, nghiên cứu trường thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN giúp em hiểu rõ lý luận học đồng thời biết việc ứng dụng lý luận vào thực tế Tuy nhiên, trình độ nhận thức hạn, kinh nghiệm thực tế nên luận văn em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy - giáo, cán kế tốn phòng kế tốn Cơng ty để giúp em kiến thức sâu Cuối cùng, em xin cảm ơn thầy giáo Trần Đức Vinh anh chị công tác Phòng Kế tốn Cơng ty nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn, tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp – Nhà XB Thống Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế tốn Việt Nam – Nhà XB Tài Chính TS Nghiêm Văn Lợi Hệ thống kế toán doanh nghiệp: hướng dẫn lập chứng từ kế toán, hướng dẫn ghi sổ kế toán – Nhà XB TC 2004 4.Hệ thống kế toán doanh nghiệp xây lắp – Nhà xuất tài 2004 Tài liệu Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Lepro VN Một số luận văn khoá trước Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 20/3/2006 BTC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết Tên Viết tắt Tên tắt TSCĐ Tài sản cố định NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp XDCB Xây dựng SXC Sản xuất chung DN Doanh nghiệp CCDC Cơng cụ dụng cụ CPSX Chi phí sản xuất SXKDDD sản xuất kinh doanh dở dang GTSP Giá thành sản phẩm GTGT Giá trị gia tăng CNSX Công nhân sản xuất KH Khấu hao NCTT Nhân công trực tiếp Đvt Đơn vị tính CP Chi phí ĐSQNa-Uy Đại sứ quán Na-Uy MTC Máy thi công K/c Kết chuyển KPCĐ Kinh phí cơng đồn PX Phân xưởng BHYT Bảo hiểm y tế CT Cơng trình TK Tài khoản BHXH Bảo hiểm xã hội NKC Nhật ký MỤC LỤC SƠ ĐỒ- BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Hạch toán tổng hợp chi phí NVLTT………………………………….12 Sơ đồ 1.2 Hạch tốn tổng hợp chi phí NCTT………………………………… 13 Sơ đồ 1.3 Hạch tốn tổng hợp chi phí sử dụng MTC trường hợp DN tổ chức kế tốn riêng cho đội MTC…………………………… …………… …….16 Sơ đồ 1.4 Hạch toán tổng hợp chi phí sử dụng MTC trường hợp DN khơng tổ chức kế tốn riêng cho đội MTC tổ chức đội MTC khơng tổ chức kế tốn riêng cho đội MTC………………………………………… …….17 Sơ đồ 1.5 Hạch toán tổng hợp chi phí SXC………………………… …………20 Sơ đồ 1.6 Hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất……………………………… …22 Sơ đồ 1.7 Hạch tốn CPSX tính GTSP theo phương thức khoán gọn đơn vị giao khoán (TH đơn vị nhận khốn khơng tổ chức kế tốn riêng) ……………….27 Sơ đồ 1.8 Hạch toán CPSX theo phương thức khoán đơn vị giao khốn (TH đơn vị nhậnkhốn tổ chức kế toán riêng) …………………………… …….28 Sơ đồ 1.9 Hạch toán đơn vị nhận khoán……………………………… …… 28 Sơ đồ 1.10 Hạch tốn chi phí sửa chữa bảo hành cơng trình…………… ……29 Sơ đồ 1.11 Hạch tốn CPSX tính GTSP theo Nhật ký chung…………… 30 So đồ 1.12 Hạch tốn CPSX tính GTSP theo kế tốn Mỹ…………………….32 Sơ đồ 1.13 Hạch tốn CPSX tính GTSP theo kế tốn Pháp…………… …….34 Sơ đồ 2.1 Qui trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp……………………….37 Sơ đổ 2.1 Tổ chức hoạt động kinh doanh công ty…………………… …… 39 Sơ đồ 2.3 Bộ máy tổ chức quản lý công ty………………………………… 41 Sơ đồ 2.4 Bộ máy kế tốn cơng ty…………………… ………………….…43 Sơ đồ 2.5 Quy trình luân chuyển chứng từ……………………………………….46 Sơ đồ 2.6 Trình tự ghi sổ kế tốn hình thức Nhật ký chung……… ……….47 Sơ đồ 2.7 Hạch toán máy vi tính……………………………………… …59 .Mẫu số 01: Giấy đề nghị tạm ứng…… ………………………….……… ……54 Mẫu số 02 Hoá đơn GTGT………………………………………….…… …… 55 Mẫu số 03 Phiếu xuất kho ……………………………………….… ……… …56 Mẫu số 04 Bảng chi tiết xuất vật tư…………………………… …………….57 Mẫu số 05 Nhật ký chung…………………………………….…………… ……58 Mẫu sô 06 Sổ chi tiết TK 621…………………………………………………….60 Mẫu số 07 Sổ tài khoản 621………………………………………… ……61 Mẫu số 08 Bảng tự chấm cơng………………………………… ………………64 Mẫu số 09 Bảng tốn tiền lương làm thêm ……………………… ……….65 Mẫu số 10 Bảng toán tiền lương NCTT kỳ II……………… …………… 66 Mẫu số 11 Sổ chi tiết TK 622…………………………………………….… … 67 Mẫu số 12 Sổ TK 622………………………………….……………… ……68 Mẫu số 13 hoá đơn GTGT ……………………………………………… ……70 Mẫu số 14 Bảng tính phân bổ KH TSCĐ…………………………………… 72 Mẫu số 15 Sổ chi tiết TK 623……………………………………………………73 Mẫu số 16 Sổ TK 623……………………………………………………… 74 Mẫu số 17 Bảng toán tiền lương nhân viên phân xưởng ………… …….77 Mẫu số 18 Sổ chi tiết tài khoản 6271…………… ……………………………….78 Mẫu số 19 Bảng tổng hợp chi phí dịch vụ mua ngồi…………………… …….79 Mẫu số 20 Sổ chi tiết TK 6277………………………………………………… 80 Mẫu số 21 bảng phân bổ khấu hao TSCĐ………………………………… …….81 Mẫu số 22 Sổ chi tiết TK 6274……………………………………………… … 82 Mẫu số 23 Sổ chi tiết TK 6273……………………………………………… ….83 Mẫu số 24Bảng tổng hợp chi phí khác tiền…………………………… … 84 Mẫu số 25 Sổ chi tiết TK 6278………………………………………………… 84 Mẫu số 26 Sổ TK 627……………………………………………………… 85 Mẫu số 27 Bảng tổng hợp chi phí SXC ……………………………… ……… 86 Mẫu số 28 Bảng phân bổ chi phí SXC…………………………….……… ….87 Mẫu số 29 Bảng tổng hợp chi phí phát sinh………………………………… … 88 Mẫu số 30 Bảng chi phí dở dang thực tế cuối kỳ………………………… ….90 Mẫu số 31 Sổ chi tiết TK 154…………………………………………… ………91 Mẫu số 32 Sổ TK 154……………………………………………… ……… 92 Mẫu số 33 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp……………….………… …… 94 Mâu số 34 Bảng tổng hợp giá thành cơng trình hồn thành……………… …94 ... tác kế tốn tập hợp chi phí phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chương II: Thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty cổ phần xây dựng. .. phẩm, chi phí sản xuất lại khơng gắn với sản phẩm cá biệt Giá thành sản phẩm tính dựa tiêu chi phí sản xuất Tổng giá thành Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản sản phẩm = + xuất phát xuất dở xuất. .. VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm ngành xây dựng chi phối đến kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại lepro VN , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại lepro VN , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, 1 Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản chi phối đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp, 3 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp., 6 Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN xây lắp:, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LEPRO VIỆT NAM., 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY, 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LEPRO VN, CÁC GIAI PHÁP,PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TAC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LEPRO VIỆT NAM., 1 Đánh giá chung về công tác kế toán noi chung và công tác tập hợp chi phi và tính giá thành sản phẩm nói riêng tai công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lepro VN., 2 Phương hướng,giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty., .3 Đẩy mạnh công tác quản lý và bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên:, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay