Hạch toán hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty kinh doanh hàng thời trang việt nam 25 bà triệu

71 57 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN ~~~~~~*~~~~~~ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HẠCH TOÁN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VIỆT NAM - 25 BÀ TRIỆU Giáo viên hướng dẫn : ThS PHẠM XUÂN KIÊN Sinh viên thực : TRẦN THỊ BINH Lớp : KẾ TOÁN A - K16 HÀ NỘI - 11/2007 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VINATEX .1 1.1 Lịch sử hình thành phát triển CTyKDHTTVN .1 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ CTyKDHTTVN .2 1.1.2 Quá trình hoạt động CTyKDHTTVN .3 1.1.3 Tình hình KD công ty qua năm: 1.1.3.1 Vốn kinh doanh 1.1.3.2 Lao động 1.1.3.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 1.1.3.4 Đặc điểm nguồn hàng hình tức tạo nguồn .8 1.1.3.5 Kết sản xuất kinh doanh CTyKDHTTVN .8 1.2 Tổ chức máy quản lý CTyKDHTTVN 10 1.3 Tổ chức công tác kế toán CTy KDHTTVN 13 1.3.1 Tổ chức máy kế toán CTy KDHTTVN 13 1.3.2 Kế toán số thành phần chủ yếu 15 1.3.2.1 Kế toán vốn tiền .15 1.3.2.2 Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 18 1.3.2.3 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 24 1.3.2.4 Kế toán nghiệp vụ bán hàng: 27 1.3.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 31 PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠCH TỐN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VIỆT NAM 34 2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng 34 2.1.1 Phương thức bán hàng 34 Trần Thị Binh KTA - 16 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD 2.1.2 Chính sách giá phương thức toán .36 2.2 Hạch toán hoạt động bán hàng theo phương thức bán buôn 37 2.2.1 TK sử dụng: 37 2.2.2 Chứng từ sử dụng 38 2.2.3 Trình tự hạch tốn 38 2.3 Hạch toán hoạt động bán hàng theo phương thức bán lẻ 44 2.4 Hạch toán xác định kết kinh doanh 44 2.4.1 Hạch tốn chi phí bán hàng (CPBH) 45 2.4.3 Hạch toán doanh thu hoạt động tài 47 2.4.4 Hạch toán xác định kết 48 PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VIỆT NAM 50 3.1 Đánh giá chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam 50 3.1.1 Những Thành Tựu 50 3.1.2 Những tồn 52 3.2 Nguyên tắc, yêu cầu nội dung cần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam 54 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện hạch tốn q trình bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam 57 3.3.1 Xác định kết bán hàng cho mặt hàng 57 3.3.2 Hồn thiện việc phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp .58 3.3.3 Hoàn thiện hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho 59 3.3.4 Hồn hệ thống sổ sách kế tốn 61 KẾT LUẬN Trần Thị Binh KTA - 16 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Cơ cấu vốn KD công ty Bảng 1.2 Kết sản xuất kinh doanh công ty .9 Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức quản lý CTy KDHTTVN 12 Sơ đồ1.2 Bộ máy công ty KDHTT Việt Nam .15 Sơ đồ 1.3 Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ 21 Sơ đồ 1.4 Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ 22 Sơ đồ 1.5 Hạch toán tổng hợp sửa chữa TSCĐ 23 Sơ đồ 1.6 Hạch toán xác định kết kinh doanh 32 Trần Thị Binh KTA - 16 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bảo hiểm xã hội BHXH Bảo hiểm y tế BHYT Chi phí kinh doanh CPKD Chi phí sửa chữa lớn Chi phí sửa chữa Chiết khấu thương mại Công nhân viên Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam CPSCL CPSC CKTM CNV CTy KDHTTVN Doanh nghiệp DN 10.Doanh thu DT 11.Kết sản xuất kinh doanh KQSXKD 12.Kinh doanh KD 13.Ngân hàng NH 14.Quản lý doanh nghiệp QLDN 15.Sản xuất kinh doanh SXKD 16.Tài sản cố định hữu hình 17.Tài sản cố định TSCĐHH TSCĐ 18.Thành phố Hồ Chí Minh TPHCM 19.Thuế giá trị gia tăng TGTGT 20.Xây dựng Trần Thị Binh XDCB KTA - 16 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD LỜI NÓI ĐẦU Trong năm qua, thực đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nước ta có biến đổi sâu sắc phát triển mạnh mẽ, đó, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác tồn tại, cạnh tranh với bình đẳng trước pháp luật Trước đây, chế tập trung quan liêu bao cấp, Nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước định tất vấn đề kinh doanh mặt hàng kinh doanh, đối tượng phân phối, giá cả, số lượng kinh doanh bù đắp làm ăn thua lỗ Vì vấn đề tiêu thụ hàng hố mang tính pháp lệnh hình thức, khơng quan tâm thúc đẩy nhiều Hiện nay, môi trường kinh tế buộc doanh nghiệp phải tổ chức tốt hoạt động kinh doanh mình, nắm bắt quy luật chế thị trường để từ đưa định đắn, đảm bảo thu lợi nhuận để tồn đứng vứng Thị trường thách thức lớn lao doanh nghiệp việc tiêu thụ hàng hoá Doanh thu bán hàng có ý nghĩa lớn tồn hoạt động doanh nghiệp nguồn quan trọng để đảm bảo cho doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng, nguồn để doanh nghiệp thực nghĩa vụ với nhà nước, ổn định tình hình tài doanh nghiệp Vì vậy, để đứng vững thương trường doanh nghiệp phải tổ chức tốt cơng tác bán hàng, có chiến lược tiêu thụ thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với mơi trường, định kịp thời có hội, huy động tất nguồn lực có lâu dài để đạt hiệu cao kinh doanh Xuất phát từ quan điểm trên, công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam em nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác bán hàng Công ty Công ty Trần Thị Binh KTA - 16 Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD sử dụng kế tốn cơng cụ đắc lực phục vụ cho việc điều hành quản lý kinh doanh công ty Với giúp đỡ nhiệt tình cán bộ, nhân viên Cơng ty nói chung nhân viên kế tốn nói riêng, hướng dẫn thầy cô giáo, em chọn đề tài: "Hạch toán hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phần mở đầu kết luận gồm phần: Phần I: Vài nét tổng quan công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam Phần II: Thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Phần III: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD PHẦN I: VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VINATEX 1.1 Lịch sử hình thành phát triển CTyKDHTTVN - Tên công ty: Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam - Trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Tất Thành phường 12 Quận thành phố Hồ Chí Minh - Khu vực phía Bắc: số 25 Bà Triệu - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - CTyKDHTTVN doanh nghiệp nhà nước, thành lập theo định số 1021/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2001 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dệt may Việt Nam - Tên giao dịch quốc tế "VietNam Fashion Company" tên viết tắt VFC Công ty thành lập với nhiệm vụ: Tìm kiếm, khai thác thị trường hàng dệt may Việt Nam, giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm hàng dệt may chất lượng, mẫu mã đa dạng, phong phú, với giá phải Để thực tốt nhiệm vụ mình, cơng ty tập trung xây dựng phát triển thương hiệu mình: Vinatex Mart Vinatex fashion Vinatex Mart: Là hệ thống với 20 cửa hàng, siêu thị trải rộng nước Hệ thống siêu thị Vinatex Mart có nhiệm vụ cung cấp quảng bá sản phẩm thời trang hàng đầu đơn vị dệt may Việt Nam Bên cạnh đó, nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, hệt hống siêu thị Vinatex Mart mở rộng mặt hàng kinh doanh, với việc phát triển hệ thống siêu thị tổng hợp bao gồm: hàng dệt may, hố phẩm, thực phẩm, đồ dùng gia đình Hiện với hệ thống siêu thị tổng hợp Vinatex Mart phục vụ hầu hết nhu cầu mua sắm người tiêu dùng Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD Vinatex fashion: Với mong muốn đem lại phong phú đa dạng cho thị trường dệt may Việt Nam, công ty đẩy mạnh việc thiết kế, sản xuất mặt hàng thời trang với thương hiệu Vinatex fashion phù hợp với thị hiếu, thị trường ngồi nước Thành tích đạt được: + Được công nhận đơn vị xuất sắc năm 2002, 2003, 2004 Tổng công ty Dệt may Việt Nam Bộ công nghiệp cấp + Được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2005 Cùng với xu phát triển mới, công ty tiến hành chuẩn bị cổ phần hoá Đây điều kiện thuận lợi để cơng ty tự "cởi trói", khỏi tình trạng trì trệ cũ để vươn lên tự khẳng định hoạt động cho mục đích cuối thúc đẩy tăng trưởng vốn, lấy làm sở để bước nâng cao đời sống cho người lao động Cho đến nay, công ty đạt nhiều thành tựu xây dựng cho chỗ đứng vững thương trường Tuy nhiên không tự hài lòng với mình, vừa qua Ban giám đốc công ty đầu tư sửa chữa mở rộng sở hạ tầng mở thêm tầng 3, trang thiết bị 25 Bà Triệu nhằm bắt kịp với tiến trình phát triển chung tồn xã hội Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) dựa 36 điểm bán hàng có gồm 11 siêu thị, 19 cửa hàng thời trang siêu thị mini để lập thành chuỗi hệ thống siêu thị riêng cua Vinatex với tên gọi chung Vinatex Mart 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ CTyKDHTTVN - Tìm kiếm khai thác thị trường hàng dệt may thời trang - Giới thiệu tiêu dùng sản phẩm dệt may thời trang đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam - Đầu tư xây dựng siêu thị Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD - Chuyên KD mặt hàng thời trang, KD hàng công nghệ thực phẩm, nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ, thiết bị văn phòng, mặt hàng cơng nghiệp tiêu dùng Với mục đích hoạt động trên, nội dung hoạt động chủ yếu công ty KD mua bán mặt hàng thời trang đơn vị thành viên Phạm vi hoạt động công ty không thành phố mà phép mở rộng, khai thác, tiêu thụ hàng hoá phạm vi nước Theo pháp lệnh hành, công ty liên doanh, liên kết với thành phần kinh tế mở rộng hoạt động KD 1.1.2 Quá trình hoạt động CTyKDHTTVN Năm 2001 nhận thức tầm quan trọng hoạt động bán lẻ, lãnh đạo tập đoàn Dệt may Việt Nam đề mục tiêu chiến lược tập đoàn xây dựng hệ thống siêu thị Vinatex khắp toàn quốc với thương hiệu Vinatex Mart Tập đoàn dệt may Việt Nam tập trung phần nguồn lực mạnh dạn đầu tư cho mơ hình KD bán lẻ theo hình thức chuỗi siêu thị tự chọn Từ cửa hàng thời trang Vinatex Sài Gòn tới cửa hàng thời trang Vinatex khác, năm 2003 đời siêu thị Nguyễn Tất Thành Quận Thành phố Hồ Chí Minh chuyên KD tổng hợp loại thực phẩm, hoá phẩm, đồ gia dụng, hàng lưu niệm, hàng quần áo chủ yếu hàng dệt may chủ lực Hòa với tốc độ phát triển công nghiệp, thời gian qua lĩnh vực thươg mại Hà Nội có diện mạo với hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại hình thành, vào hoạt động, tạo nhịp sống thương mại sôi động cho địa phương Trong số siêu thị hoạt động, hệ thống siêu thị Vinatex Mart với lợi riêng biệt vươn lên kênh phân phối hàng đầu Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 50 Đại học KTQD PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VIỆT NAM 3.1 Đánh giá chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam 3.1.1 Những Thành Tựu Trong kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt để đạt thành tích đáng khích lệ ngày hơm nỗ lực phấn đấu không ngừng ban lãnh đạo đội ngũ nhân viên Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam Với mặt hàng kinh doanh lĩnh vực may mặc, coi mặt hàng quan trọng sống đại, công ty thường xuyên mở rộng thị trường chiều sâu lẫn chiều rộng, nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng để nâng cao nghiệp vụ bán hàng, đưa sách giá phương thức tốn hợp lý Chính cơng ty tạo chỗ đứng vững thị trường, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động góp phần khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước khoản phí, lệ phí Cùng với phát triển cơng ty, máy kế tốn cơng ty tổ chức tương đối chặt chẽ với nhân viên trẻ, có trình độ chun mơn cao, nhiệt tình cơng việc, động, sáng tạo Do bố trí hợp lý, phù hợp với trình độ khả người, phân cơng nhiệm vụ khâu cho kế toán thuộc phần hành khác nhau, không trùng lặp để hạn chế gian lận, sai sót Do vậy, phòng kế tốn cơng ty ln đảm bảo giải khối lượng công việc phát sinh nhiều hàng ngày công ty tổng hợp số liệu từ chi nhánh phụ thuộc, đồng thời quản lý theo dõi công nợ đợn vị khách hàng cách xác, Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 51 Đại học KTQD kịp thời, đầy đủ dẫn đến việc toán kết kinh doanh, khoản phải chi, phải nộp xác, kịp thời Đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác quản lý lãnh đạo công ty Đặc biệt, phận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng thực tốt trách nhiệm cách: Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời tình hình bán hàng, chi tiết chủng loại, số lượng, đơn giá, doanh thu khoản giảm trừ doanh thu thực trở thành công cụ đắc lực giúp cho ban giám đốc công ty định kịp thời xác Để có thành tựu nhờ có làm việc tích cực hợp lý máy kế tốn cơng ty khía cạnh sau: - Về hệ thống chứng từ kế toán: Nhìn chung hệ thống chứng từ kế tốn ban đầu công ty đáp ứng yêu cầu kế toán pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ bắt buộc sử dụng theo mẫu quy định Bộ Tài Chính có chữ ký bên liên quan, việc lập, ghi chép yếu tố chứng từ kế tốn đầy đủ, xác, đảm bảo tính pháp lý chứng từ kế tốn Ngồi cơng ty phân loại, hệ thống hố chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế, theo thời gian phát sinh, cho mặt hàng cụ thể, đóng thành tập theo tháng niên độ kế toán thuận lợi cho việc tìm kiếm, kiểm tra đối chiếu cần thiết - Về hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản mà công ty sử dụng q trình hạch tốn nghiệp vụ kinh tế xảy nói chung q trình bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng đầy đủ, phản ánh xác, có chi tiết cho tài khoản tài khoản theo hệ thống tài khoản hành Điều giúp việc kiểm tra, đối chiếu nhanh chóng - Về phương pháp kế toán: Phương pháp kế tốn sử dụng cơng ty phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp tương đối phù hợp Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 52 Đại học KTQD với đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý công ty Nó cho phép phản ánh cách xác, kịp thời thường xuyên vận động hàng hoá Phương pháp giúp quản lý chặt chẽ hàng hoá có biện pháp sử lý kịp thời có biến động thị trường, tạo thuận lợi cho công tác bán hàng nâng cao hiệu bán hàng - Về hình thức sổ kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung Đây hình thức đơn giản phù hợp khả trình độ đội ngũ cán kế toán, với đặc điểm kinh doanh loại hình hoạt động cơng ty Nhìn chung sổ kế tốn hạch tốn bán hàng xác định kết bán hàng đáp ứng cơng tác hạch tốn tổng hợp hạch tốn chi tiết - Ngồi q trình hoạt động kinh doanh công ty chủ động nắm bắt nhu cầu khoa học tổ chức hợp lý trình tiêu thụ hàng hố thuận lợi, coi trọng chất lượng phục vụ kể khâu bán buôn bán lẻ để nâng cao uy tín cơng ty thị trường Đồng thời sách giá hợp lý phương thức toán thuận lợi giúp cho trình kinh doanh đạt kết cao - Nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng máy vi tính vào cơng tác hạch tốn kế tốn nên cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn hàng ngày, việc sử dụng máy vi tính cơng tác kế tốn tiến giúp cho cơng tác kế tốn tiến hành cách nhanh chóng xác tiết kiệm chi phí số lao động kế tốn Hơn nữa, hình thức sổ mà cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung nên việc áp dụng kế toán máy phù hợp số lượng sổ sách không nhiều, tương ứng với quy mô công ty 3.1.2 Những tồn Mặc dù có nhiều cố gắng năm qua công tác tổ chức máy kế tốn nói chung cơng tác hạch toán bán hàng xác định kết Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 53 Đại học KTQD bán hàng nói riêng công ty không tránh khỏi hạn chế yếu cần nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu công tác kế toán Thứ nhất: Về việc xác định kết bán hàng Công ty theo dõi biến động doanh thu bán hàng cho loại mặt hàng khác công ty không theo dõi riêng khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho nhóm hàng dẫn đến nhà quản lý khơng tìm ngun nhân biến động khơng đưa giải pháp thích hợp cho chiến lược kinh doanh công ty Thứ hai: Về tài khoản sử dụng Công ty chưa mở tài khoản chi tiết để theo dõi chi phí bán hàng mặt hàng Điều làm cho nhân viên kế tốn cơng ty khơng xác định kết kinh doanh mặt hàng gây khó khăn cho cơng tác lãnh đạo nhà quản lý Công ty chưa sử dụng tài khoản 159 “ Dự phòng phải thu khó đòi” gây khó khăn cho nhân viên kế tốn việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế xảy liên quan đến tài khoản Đồng thời hàng hố tồn kho khơng xác định với giá trị thực tế ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh Thứ ba: Về phương pháp phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho số hàng bán số hàng kho cơng ty chưa tiêu thụ Tồn chi phí phát sinh, cuối kỳ kế toán kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết bán hàng Với trường hợp chi phí nhỏ, làm khơng ảnh hưởng nhiều đến kết kinh doanh công ty, tương lai, mà công ty ngày phát triển theo ngun tắc phù hợp, cơng ty nên phân bổ lượng chi phí cho hàng tiêu thụ kỳ hàng lại kho Như đảm bảo nguyên tắc phù hợp chi Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 54 Đại học KTQD phí doanh thu, làm cho việc xác định kết kinh doanh kỳ xác Thứ tư: Về hệ thống sổ sách kế tốn Việc áp dụng hình thức nhật ký chung phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, quy mô công ty khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, trình độ quản lý trang bị vật chất có Về bản, công ty sử dụng hầu hết sổ tổng hợp sổ chi tiết việc thực cơng tác kế tốn nói chung q trình bán hàng, xác định kết bán hàng công ty nói riêng Tuy nhiên, cơng ty lại khơng sử dụng sổ nhật ký đặc biệt hạch tốn q trình bán hàng cơng ty khơng sử dụng sổ nhật ký bán hàng Điều làm cho kế tốn cơng ty gặp nhiều hạn chế cơng tác (Công việc phức tạp hơnC, khối lượng công việc nhiều hơn, việc theo dõi số liệu khó ) 3.2 Nguyên tắc, yêu cầu nội dung cần hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam Trong kinh tế thị trường, để đứng vững kinh doanh có lãi doanh nghiệp thương mại phải ngày phát triển mạnh để mở rộng quan hệ buôn bán, phục vụ ngày tốt nhu cầu khách hàng, góp phần thúc đẩy kinh doanh phát triển thực tốt chức cầu nối sản xuất tiêu dùng Để đạt điều nhà quản lý phải sử dụng đồng thời hàng loạt cơng cụ quản lý khác có cơng tác kế tốn Kế tốn có vai trò quan trọng nhà quản lý, giúp cho họ phân tích hoạt động kinh tế, đưa định để đầu tư có hiệu đem lại lợi nhuận cao Như thành bại doanh nghiệp phần dựa vào cơng tác kế tốn Thơng qua việc kiểm tra, tính toán, ghi chép, phân loại tổng hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh hệ thống Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 55 Đại học KTQD sổ kế tốn để đưa thơng tin cách đầy đủ xác, kịp thời tồn diện tình hình tài sản vận động tài sản doanh nghiệp Điều cho thấy cần thiết phải hoàn thiện đổi cơng tác kế tốn, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng vấn đề trọng tâm doanh nghiệp.Đặc biệt doanh nghiệp thương mại Kế toán bán hàng giúp cho nhà quản lý phân tích mặt hàng kinh doanh có hiệu đem lại nhiều lợi nhuận, mặt hàng không nên đầu tư tiếp xu hướng phát triển mặt hàng Đối với doanh nghiệp thương mại bán hàng khâu cuối quan trọng việc luân chuyển vốn Vốn hàng hoá thường chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn kinh doanh thường theo dõi chặt chẽ Trong chế thị trường nay, việc tạo nhiều lợi nhuận đưa lên hàng đầu định đến tồn doanh nghiệp Do hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung hồn thiện kế tốn bán hàng nói riêng vấn đề cần thiết giai đoạn nay, hoàn thiện phải hoàn thiện nội dung lẫn phương pháp kế tốn, muốn hồn thiện đòi hỏi phải có nhận xét đắn việc thực cơng tác kế tốn, đảm bảo phù hợp với chế độ, xác đặc điểm kinh doanh cơng ty, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, xác thông tin cần thiết, tiết kiệm chi phí có hiệu Để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng hệ thống chứng từ ban đầu phải hoàn thiện cách tạo lập chứng từ luân chuyển chứng từ cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí thời gian Thực tốt khâu nâng cao tính pháp lý, tính xác giúp cho kế tốn theo dõi kịp thời tình hình bán hàng doanh nghiệp Ngoài việc tổ chức tốt khâu chứng từ ban đầu phải tổ chức hệ thống tài khoản kế toán cho phù hợp nhằm sử dụng Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 56 Đại học KTQD tài khoản tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm tra kế tốn Hồn thiện kế tốn bán hàng khơng mang lại hiệu nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng mà giúp cho cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty nâng cao Đối với việc quản lý cấp trên, việc hoàn thiện cung cấp thông tin số liệu xác, phản ánh tình hình kinh doanh công ty đồng thời giúp cho nhà quản lý quản lý hoạt động kinh doanh cơng ty tốt Nhằm đảm bảo tính khoa học kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam cần phải đáp ứng u cầu sau: - Hồn thiện sở tơn trọng chế tài chính, tuân thủ chế độ kế tốn Về phía nhà nước, kế tốn cơng cụ quản lý tài quan trọng, tuân thủ chế độ tự tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cho việc quản lý cấp Tuy nhiên, chế độ dừng lại kế toán tổng hợp, việc vận dụng đơn vị phép vận dụng sáng tạo việc ghi sổ chi tiết để phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty phải dựa sở tơn trọng chế độ tài -Hồn thiện sở phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh nhằm mang lại hiệu cao Hệ thống kế toán doanh nghiệp ban hành với đóng góp nhiều chuyên gia lĩnh vực tài kế tốn dừng lại thiết kế tổng hợp Các doanh nghiệp vận dụng sữa đổi phạm vi định -Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, xác , phù hợp với yêu cầu quản lý Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 57 Đại học KTQD -Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí, giảm nhẹ cơng việc mang tính khoa học mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh có lãi với hiệu cao 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện hạch tốn q trình bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam Trong thời gian thực tập Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam, em thấy cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty hồn thiện Tuy nhiên trước đòi hỏi ngày cao thị trường, việc khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh điều cần thiết 3.3.1 Xác định kết bán hàng cho mặt hàng Như trình bày trên, cơng ty theo dõi biến động doanh thu cho loại mặt hàng khác Nhưng công ty chưa tiến hành phân bổ chhi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng cho loại mặt hàng khác từ chưa xác định kết bán hàng cách xác loại hàng Điều làm giảm xác định hướng, định cho hoạt động kinh doanh công ty thiếu thơng tin.Trong kinh tế có cạnh tranh liệt ngành, cạnh tranh ngành nên cơng ty muốn đứng vững thị trường để kinh doanh có lãi cơng ty phải quan tâm, trọng đến tất hoạt động từ sách giá cả, phương thức tốn, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoạt động khác tạo điều kiện để cơng ty mở rộng thị phần, củng cố niềm tin cho khách hàng công ty đồng thời thu nhiều lợi nhuận Muốn làm vậy, nhà quản lý phải có thơng tin xác, đầy đủ để đánh giá kỳ mặt hàng cơng ty bán nhiều, mặt hàng đưa lại lợi nhuận nhiều hơn, Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 58 Đại học KTQD mặt hàng công ty nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing để bán với khối lượng nhiều hơn, mặt hàng công ty bán với khối lượng vừa phải lợi nhuận kinh doanh đạt khơng cao giai đoạn làm ảnh hưởng đến việc bán mặt hàng thu lợi nhuận cao Chính vậy, để tạo điều kiện cho nhà quản lý có thơng tin xác, đầy đủ theo em cơng ty nên tiến hành phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng cho loại mặt hàng riêng để từ xác định kết mặt hàng Công việc thực sau: - Các chi phí bán hàng như: Chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo quản, vận chuyển mặt loại mặt hàng cơng ty nên theo dõi riêng - Chí phí quản lý doanh nghiệp nên phân bổ cho loại mặt hàng chi phí bán hàng là: = * Tổng chi phí quản lý 3.3.2 Hồn thiện việc phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp Hiện nay, công ty không phân bổ CFQLKD cho số hàng bán kỳ số hàng tồn kho Để xác định đắn kết bán hàng công ty nên phân bổ chi phí Chi phí QLKD phân bổ cho hàng bán Chi phí = Chi phí Chi phí QLDN QLKD + QLDN phát sinh - tính cho hàng đầu kỳ kỳ lại cuối kỳ = * Trị giá hàng tồn Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 59 Đại học KTQD 3.3.3 Hồn thiện hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hiện nay, Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam chưa tiến hành lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, điều mang lại rủi ro bất thường cho cơng ty có biến động đột ngột giá hàng hoá thị trường hay sơ xuất việc bảo quản hàng hố Chính vậy, theo em cơng ty nên tiến hành lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập nhằm ghi nhận phận giá trị dự tính giảm sút so với giá gốc (giá thực tế) hàng tồn kho chưa chắn Qua phản ánh giá trị thực tuý hàng tồn kho báo cáo tài Dự phòng giảm giá lập cho hàng hố để bán mà giá thị trường thấp giá thực tế ghi sổ kế toán Những hàng hoá phải thuộc sở hữu doanh nghiệp có chứng hợp lý chứng minh giá hàng hóa tồn kho = * Số lượng hàng tồn kho Mức giảm giá = * Cơng ty lập bảng tính trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho mặt hàng cần lập dự phòng giảm giá theo mẫu Trần Thị Binh KTA - 16 60 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD BẢNG TÍNH DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO STT Mặt Số Đơn giá Giá hàng thị tồn trường hàng lượng Số dự Số dự phòng phòng cần năm cũ lập cho lại niên độ tới Số phải trích lập thêm 8=7-6 Số hồn nhập 9=6-7 Tổng Người lập biểu Ngày tháng năm Giám đốc Kế tốn trưởng Để hạch tốn khoản dự phòng này, cơng ty phải sử dụng TK 1593 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” - TK1593 có kết cấu sau: Bên Nợ: Hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trích lập cuối năm trước giảm chi phí kinh doanh Bên có: Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho trích lập chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài Dư có: Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho có cuối kỳ - Trình tự hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1593 632 (1) (2) Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 61 Đại học KTQD (1) Cuối năm tài chính, kế tốn lập thêm số dự phòng theo số chênh lệch số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm tăng lên so với năm trước (2) Hoàn nhập phần chênh lệch số dự phòng phải lập năm nhỏ số lập năm trước.H 3.3.4 Hoàn hệ thống sổ sách kế tốn Cơng ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại nên số lượng nghiệp vụ bán hàng xảy nhiều Do vậy, để quản lý tiền vốn, theo dõi tình hình bán hàng tình hình tốn người mua thuận lợi nhanh chóng, giảm bớt số lượng ghi nhật ký chung ghi sổ tiết kiệm thời gian ghi sổ công ty nên sử dụng thêm sổ nhật ký bán hàng Sổ Nhật Ký Bán Hàng Năm Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số Người ghi sổ (Ký, họ tên) Trần Thị Binh Ngày tháng Diễn giải Phải thu từ người mua (ghi sổ) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ghi có TK doanh thu Hàng hoá Thành phẩm Dịch vụ Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 62 Đại học KTQD KẾT LUẬN Cho đến nay, Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam vào hoạt động năm công ty tạo chỗ đứng vững thị trường, tạo niềm tin với bạn hàng Với đội ngũ nhân viên tràn đầy sức trẻ, động, tự chủ, sáng tạo chiến lược kinh doanh nói chung việc bán hàng hố nói riêng uy tín vị trí cơng ty thị trường ngày cao, doanh thu lợi nhuận công ty tăng nhanh Qua thời gian nghiên cứu thực tế trình hạch tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty, giúp đỡ anh chị phòng kế tốn, em nắm bắt sơ lược tình hình thực tế cơng tác bán hàng cơng ty Có thể nói việc hạch tốn q trình bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng cơng tác kế tốn nói chung cơng ty tương đối khoa học hồn thiện Tuy vậy, khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Bằng kiến thức lý thuyết trang bị nhà trường hiểu biết qua thời gian quan sát, nghiên cứu tình hình làm việc thực tế với số tài liệu tham khảo em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Hạch toán hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam” Bằng tinh thần nhiệt tình học hỏi xây dựng nghiêm túc, em có đưa số nhận xét đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Tuy nhiên, trình độ hạn chế, thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế khơng nhiều nên đề xuất mà em đưa phát chắn nhiều hạn chế, thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp, bổ xung thầy, cô giáo bạn sinh viên để giúp em hiểu cách sâu sắc Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 63 Đại học KTQD cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty phù hợp có hiêụ tình hình kinh doanh cơng ty Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Thầy Phạm Xuân Kiên người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình làm chuyên đề Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007 Sinh viên: Trần Thị Binh Trần Thị Binh KTA - 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học KTQD DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp PGS.TS Đặng Thị Loan NXB ĐH KTQD Lý thuyết thực hành kế tốn tài TS Nguyễn Văn Cơng NXB Tài - 2001 Các tạp chí kế toán, phát triển kinh tế 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001 - 2006) NXB Thống kê Chế độ kế toán Việt Nam Sổ sách kế tốn cơng ty Trần Thị Binh KTA - 16 ... VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VIỆT NAM 50 3.1 Đánh giá chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công. .. định kết kinh doanh 31 PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠCH TỐN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VIỆT NAM 34 2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng. .. doanh Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam 54 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch tốn q trình bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty kinh doanh hàng thời trang việt nam 25 bà triệu , Hạch toán hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty kinh doanh hàng thời trang việt nam 25 bà triệu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay