trẢ lỜI Về TƯỞNG HCM CHO Hệ TRUNG Cấp LÝ luẬN chÍNH trỊ

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 09:16

Câu 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh vị trí, vai trò người cán cánh mạng Liên hệ thực tiễn nay? TRẢ LỜI: * Tư tưởng Hồ Chí Minh vị trí, vai trò người cán cánh mạng - HCM ra: Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ vfa thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách cho - Về vị trí cán bộ, Hồ Chí Minh cho rằng, cán dây chuyền máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân Như vậy, cán cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, người truyền đạt tổ chức nhân dân thực thi chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước, đồng thời nắm bắt phản hồi thơng tin từ phía nhân dân để Đảng Nhà nước có hoạch định, điều chỉnh chủ trương, đường lối, sách Vì vậy, cán có vị trí chủ thể nghiệp cách mạng nước ta Đảng lãnh đạo Vị trí lãnh đạo, vị trí chủ thể cán Đảng, Nhà nước, đồn thể phân cơng, quyền lực cán nhiệm vụ người cán nhân dân giao cho - Về vai trò cán bộ, Hồ Chí Minh khẳng định rằng: cán gốc công việc; muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Vì vậy, vai trò đội ngũ cán vô quan trọng toàn vận hành xã hội Với ý nghĩa vậy, hiểu rằng, cán lực lượng tinh tuý xã hội, có vị trí vừa tiên phong vừa trung tâm xã hội có vai trò quan trọng hệ thống trị nước ta Hồ Chí Minh khái quát: cán vừa người lãnh đạo, vừa người đày tớ thật trung thành nhân dân * Liên hệ thực tiễn nay: Hiện nay, trước tác động mạnh mẽ mặt trái chế thị trường, phận cán có biểu lệch lạc tính cách, tha hóa trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập thể, đến niềm tin quần chúng nhân dân Vì vậy, vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tính cách làm sở để cán rèn luyện vấn đề quan trọng giai đoạn Để rèn luyện tính cách tốt đẹp theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán cán cách mạng cần: - Phải thường xuyên rèn luyện nhân cách người cán chế độ xã hội chủ nghĩa, có tinh thần yêu nước theo quan điểm mới, gắn bó với dân tộc, hết lòng, phục vụ nhân dân hoàn cảnh Phải xác định quan điểm làm cho dân tộc, cho đất nước trước đưa đòi hỏi đất nước, dân tộc phải cho - Phải sâu nghiên cứu khoa học, không ngừng học tập, phấn đấu liệt để nâng cao trình độ trị, nghiệp vụ chun mơn; nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý, biết vạch phương hướng, chiến lược, dự báo khoa học để giúp cho Đảng Nhà nước đề sách tốt ... định quan điểm làm cho dân tộc, cho đất nước trước đưa đòi hỏi đất nước, dân tộc phải cho - Phải sâu nghiên cứu khoa học, không ngừng học tập, phấn đấu liệt để nâng cao trình độ trị, nghiệp vụ chun... trình độ trị, nghiệp vụ chun mơn; nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý, biết vạch phương hướng, chiến lược, dự báo khoa học để giúp cho Đảng Nhà nước đề sách tốt ...đoạn Để rèn luyện tính cách tốt đẹp theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán cán cách mạng cần: - Phải thường xuyên rèn luyện nhân cách người cán
- Xem thêm -

Xem thêm: trẢ lỜI Về TƯỞNG HCM CHO Hệ TRUNG Cấp LÝ luẬN chÍNH trỊ, trẢ lỜI Về TƯỞNG HCM CHO Hệ TRUNG Cấp LÝ luẬN chÍNH trỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay