HUY ĐỘNG Vốn TRONG KINH DOANH

32 62 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 09:13

Phần Nguồn tài trợ doanh nghiệp Ngun ti trợ Phân loại theo Thời gian huy động Nguồn tài trợ Ngắn hạn Nguồn tài trợ Trung hạn Phân loại theo phạm vi huy động Nguồn tài trợ Dài hạn Nguồn tài trợ Bên Nguồn tài trợ Bên Nguồn tài trợ Ngắn hạn TÝn dơng nhµ cung cÊp Vay ngắn hạn ngân hàng Thơng phiếu Hối phiếu Do ngêi b¸n lËp Các nguồn khác LƯnh phiÕu Do ngêi mua lËp Nguồn tài trợ Trung hạn Vay trung h¹n ngân hàng Thuê tài Ngun ti tr Di hn Trái phiếu Cổ phiếu CP thường CP ưu đãi TP Có LS cố định TP có LS thả Lợi nhuận để lại TP Chuyển đổii PhÇn CÊu tróc vèn cđa doanh nghiƯp Chi phÝ sư dơng vèn - Chi phÝ sư dơng vèn lµ tû st sinh lêi đòi hỏi nhà đầu t số vốn mà DN huy động cho dự án đầu t định , chi phí mà ngời huy động vốn phải gánh chịu để có quyền sử dụng vốn - Đặc điểm: + Dựa đòi hỏi thị trờng DN + Phản ánh tỷ lệ % đồng vốn huy động + Dựa mức độ rủi ro dự án đầu t cụ thĨ + Lµ chi phÝ sư dơng vèn danh nghÜa (bao gồm lãi thực tỷ lệ lạm phát dự kiến) Chi phí sử dụng thành phần vốn a Chi phÝ sư dơng vèn vay: + Chi phÝ sư dơng vèn vay tríc th: tÝnh b»ng l·i st vay vèn (rd) + Chi phÝ sư dơng vèn vay sau thuÕ: rd(1-t) Trong ®ã: - rd: l·i suÊt vay - t : th st th TNDN Chi phÝ sư dơng thành phần vốn b Chi phí sử dụng cổ phiÕu u ®·i d rp  ►Trong Pp (1  e) ®ã:  d : Cỉ tøc cỉ phiÕu u đãi Pp: Giá thị trờng cổ phiếu u đãi e : Tỷ lệ chi phí phát hành  rp: Chi phÝ sư dơng cỉ phiÕu u ®·i Chi phí sử dụng thành phần vốn C Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại Phơng pháp mô hình CAPM E(R) = Rf + (Rm - Rf) Trong đó: E(R): Mức lợi suất đòi hỏi Rf: Mức lỵi st phi rđi ro Rm: Møc sinh lêi bình quân thị trờng : Hệ số đo lờng mức ®é biÕn ®éng LN cđa CP so s¸nh víi møc ®é biÕn ®éng LN cđa danh mơc thÞ trêng WAC C 1 10,14 % 9,6% 500.0 00 1.000 000 11,26 % 1.500 Tæng000 nguån tài trợ Phần Phát hành chứng khoán để huy động vốn Phát hành chứng khoán TTCK Phát hành riêng lẻ & phát hành CK công chúng Qui trỡnh bảo lãnh phát hành CK Phỏt hnh riêng lỴ (Private Placement) ► Phát hành riêng lẻ việc phát hành CK bán phạm vi số người định (thông thường NDT có tổ chức), với điều kiện hạn chế không tiến hành cách rộng rãi công chúng ► Biểu hiện: - Phát hành không thông qua phương tiện thông tin đại chúng (kể Internet); - Chào bán cho 100 nhà đầu tư Tại chọn phát hành riêng lẻ? ►Công ty không đủ tiêu chuẩn để phát hành công chúng ►Lượng vốn cần huy động thấp ►Phát hành CP nhằm trì mi quan h kinh doanh (strategic investors) Phát hành c«ng chóng ► Phát hành CK cơng chúng (public offering) việc chào bán CK rộng rãi cho số lượng lớn cơng chúng đầu tư, đó, tỷ lệ định chứng khoán phải phân bổ cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Tổng giá trị CK phát hành phải đạt mức định Phát hành CK công chúng Theo Luật chứng khoán 2006: chào bán CK công chúng việc chào bán đợt CK theo ph ơng thức: Thông qua phơng tiện thông tin đại chúng kể internet Chào bán cho 100 NđT trở lên không kể NđT chuyên nghiệp Chào bán cho số lợng NđT không xác định So sỏnh PH riêng lẻ PH công chúng? Phát hành riêng lẻ - Chi phí phát hành thấp - SL NĐT hạn chế (dưới 100) - Giá CK thường < giá phát hành công chúng - Không thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh cơng ty - Tỷ lệ sở hữu cổ đông thường lớn phát hành công chúng - Chịu điểu chỉnh Luật Doanh nghiệp - Khó phản ánh cung cầu NĐT Phát hành cơng chúng - Chi phí phát hành cao - Không giới hạn SL NĐT - Giá CK phát hành cao phát hành riêng lẻ - Thuận lợi việc quảng bá hình ảnh cơng ty - Tỷ lệ sở hữu cổ đông thường nhỏ - Chiu điều chỉnh Luật chứng khoán - Phản ỏnh rừ nột cung cu ca NT Phát hành chứng khoán công chúng Công ty đại chúng: l cụng ty cổ phần thuộc loại sau : a) ®ã thực chào bán cổ phiếu cơng chúng b) Có cổ phiếu niêm yết SGDCK TTGDCK c) Có cổ phiếu 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp có vốn điều lệ góp từ 10 tỷ VND trở lên  C.ty cổ phần theo quy định điểm c phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định khoản Điều 26 Luật CK cho UBCKNN thời hạn 90 ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng (Điều 25 Lut CK) điều kiện để phát hành CK c«ng chóng Quy mơ vốn Tính liên tục Tớnh hiu qu Tớnh chất đại chúng Tớnh kh thi ca d ỏn đội ngũ quản lý Các phơng thức bảo lãnh phát hành Bảo đảm chắn Cố gắng tối đa Tất không Tối thiểu tối đa Dự phòng Phát hành công chúng điều kiện để phát hành CP công chúng a ) Vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào bán ≥ 10 tỷ VND tính theo giá trị ghi sổ KT b) Hoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi + khơng có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; c) Có phương án phát hành phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán ĐHCĐ thơng qua ®iỊu kiƯn ®Ĩ phát hành TP công chúng a) Vn iu l góp thời điểm đăng ký chào bán ≥ 10 tỷ VND (g.trị sổ kế toán) b) Hoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi + khơng có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán + khơng có khoản nợ phải trả hạn năm c) Có phương án phát hành, phương án sử dụng trả nợ vốn thu từ đợt chào bán HĐQT HĐTV CSH c.ty thông qua d) Có cam kết thực nghĩa vụ tổ chức phát hành nhà đầu tư điều kiện phát hành, tốn, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư điều kiện khỏc điều kiện phát hành chứng quỹ công chóng a) Tổng giá trị chứng quỹ đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ VND b) Có phương án phát hành phương án đầu tư số vốn thu từ đợt chào bán chứng quỹ phù hợp với quy định Luật CK Qui trình ph¸t hành CK công chúng Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn Ký HđBL thức Họp đHCđ Ban chuẩn bị IPO Chọn TCBL & ký ghi nhớ Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành Lựa chọn thành viên tổ hợp BL định giá CK Hồ sơ xin phép BLPH Nộp hồ sơ lên UBCKNN Công bố thông tin Phân phối CK công chúng Giai đoạn Khoá sổ & kết thúc đợt BLPH Binh ổn & điều hoà thị trờng Giải thể tổ hợp & báo cáo Kết lên UBCKNN ... Chuyển đổii PhÇn CÊu tróc vèn cđa doanh nghiƯp Chi phÝ sư dơng vèn - Chi phÝ sư dơng vèn lµ tû st sinh lời đòi hỏi nhà đầu t số vốn mà DN huy động cho dự án đầu t định , chi phí mà ngời huy động. .. dụng vốn bình quân (WACC) n WACC f k rk k Trong đó: fk: Tỷ trọng thành phần vốn lo¹i k  rk: Chi phÝ sư dơng vèn lo¹i k Chi phí sử dụng vốn cận biên Khái niệm: chi phí phải trả để huy động. .. đầu t định , chi phí mà ngời huy động vốn phải gánh chịu để có quyền sử dụng vốn - Đặc điểm: + Dựa đòi hỏi thị trờng DN + Phản ánh tỷ lệ % đồng vốn huy động + Dựa mức độ rủi ro dự án đầu t thĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: HUY ĐỘNG Vốn TRONG KINH DOANH, HUY ĐỘNG Vốn TRONG KINH DOANH, Chi phí sử dụng từng thành phần vốn, CFSDV bình quân theo qui mô nguồn tài trợ, Các phương thức bảo lãnh phát hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay