02 KY NANG QUAN LY THEO MUC TIEU

42 49 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 09:04

KỸ NĂNG QUẢN THEO MỤC TIÊU Thay đổi để thành công! I KHÁI NIỆM 11 Khái niệm Ý nghĩa Điều kiện mục tiêu Sử dng cơng cụ văn hóa để thực thi chiến lược Thay đổi để thành công! KHÁI NIỆM Mục tiêu trạng thái, cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt khoảng thời gian xác định  Tên tiếng anh management by object (viết tắt MBO) Thay đổi để thành công! VAI TRÒ CỦA MỤC TIÊU Là phương tiện để đạt mục đích Nhận dạng ưu tiên làm sở lập kế hoạch hoạt động phân bổ nguồn lực Thiết lập tiêu chuẩn thực hiện/hoạt động Hấp dẫn đối tượng hữu quan (cổ đông, khách hàng, nhân viên…) Quyết định hiệu hoạt động DN Thay đổi để thành công! LỢI ÍCH CỦA MBO Khuyến khích tính chủ động sáng tạo cấp tham gia vào việc lập mục tiêu Kiểm soát dễ Tổ chức phân định rõ ràng Có cam kết cấp yêu cầu, hiệu công việc họ Thay đổi để thành công! HẠN CHẾ CỦA MBO:  Sự thay đổi mơi trường tạo lỗ hổng  Tốn thời gian  Cần môi trường nội tưởng  Một số mục tiêu có tính ngắn hạn  Sự nguy hiểm tính cứng nhắc ngần ngại thay đổi mục tiêu Thay đổi để thành công! ĐIỀU KIỆN CỦA MỤC TIÊU: Điều Điều kiện kiện của mục mục tiêu tiêu phải phải đảm đảm bảo bảo yêu yêu cầu cầu của nguyên nguyên tắc tắc SMART SMART Hiện nay, số quan điểm phát triển nguyên tắc SMART thành SMARTER Specific - cụ thể, dễ hiểu Trong đó, E engagement liên kết Ralevant thích đáng Measurable – đo lường Achievable – vừa sức Thay đổi để thành công! Realistics – thực tế Timebound – có thời hạn 5.1 SPECIFIC - Cụ THể, Dễ HIểU  Chỉ tiêu phải cụ thể định hướng cho hoạt động tương lai  Đừng nói mục tiêu bạn dẫn đầu thị trường đối thủ chiếm 40 % thị phần  Hãy đặt mục tiêu chiếm tối thiểu 41% thị phần, từ bạn biết phải cố đạt % Thay đổi để thành công! 5.2 MEASURABLE – ĐO LƯờNG ĐƯợC  Chỉ tiêu mà khơng đo lường khơng biết có đạt hay khơng?  Đừng ghi: “phải trả lời thư khách hàng có thể” Hãy yêu cầu nhân viên trả lời thư ngày nhận 41% Thay đổi để thành công! 5.3 ACHIEVABLE – VừA SứC  Chỉ tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, đừng đặt tiêu loại đạt  Nếu bạn giọng ca trời phú đừng đặt tiêu trở thành siêu Giữ trọng lượng mức tưởng 45kg vừa sức 10 Thay đổi để thành công! XÁC ĐịNH MụC TIÊU CấP DƯớI (TT)  Mục tiêu đề phải chủ động cấp  Mục tiêu đưa phải hỗ trợ tốt cho mục tiêu cao hỗ trợ tốt cho mục tiêu phận khác 28 Thay đổi để thành công! THựC HIệN MụC TIÊU Cấp cung cấp điều kiện phươn g tiện cần thiết cho cấp Cấp Cấp Cấp chủ Ch động sáng tạo xây Chữ dựng thực Chữkế hoạch Cấp Thay đổi để thành công! Cấp nên trao quyền hạn tối đa cho cấp việc thực nhiệm vụ 29 4.1 Kế HOạCH THựC HIệN MụC TIÊU (GANTT) Stt Nội dung công việc Người thực Tổng t.gian Tiến độ Thay đổi để thành công! 30 4.2 HUấN LUYệN Về MụC TIÊU  Huấn luyện cho nhân viên ý nghĩa mục tiêu  Giải thích nội dung mục tiêu  Giải thích bước để thực mục tiêu, trách nhiệm thành viên tham gia  Giải thích sách nguồn lực để thực mục tiêu  Đưa yêu cầu mục tiêu nhân viên Thay đổi để thành công! 31 TIếN HÀNH KIểM TRA VÀ HIệU CHỉNH Cấp định kỳ phải tiến hành kiểm tra việc thực cấp nhằm điều chỉnh giúp đỡ kịp thời  Ngay từ khâu hoạch định, cấp nên thiết lập số điểm kiểm soát trọng yếu để dễ dàng theo dõi việc thực mục tiêu  Việc kiểm tra giúp cấp thực tốt hơn, không đưa đánh giá kết luận Thay đổi để thành công!  32 TổNG KếT VÀ ĐÁNH GIÁ  Căn mục tiêu cam kết kết thực tế, cấp đánh giá công việc cấp  Thành tích cấp vào mức độ hoàn thành mục tiêu cam kết 33 Thay đổi để thành công! III/ HỖ TRỢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU Xây dựng sách Phân bổ nguồn lực 34 Thay đổi để thành công! XÂY DựNG CHÍNH SÁCH  Các sách hiểu nguyên tắc chủ đạo, phương pháp để hỗ trợ thúc đẩy việc thực mục tiêu  Chính sách hiểu đơn giản cơng cụ hỗ trợ thực mục tiêu  Chính sách thường phạm vi, chế bắt buộc giới hạn cho hành vi để thưởng phạt cho hành vi cư xử CNV Thay đổi để thành cơng! 35 1.1 CHÍNH SÁCH KINH DOANH  Các sách kinh doanh thường liên quan đến khách hàng, đại lý, nhà cung cấp cơng ty Ví dụ: - sách hỗ trợ đại - Chính sách hoa hồng - Chính sách hành vi đại 36 Thay đổi để thành cơng! 1.2 CHÍNH SÁCH NHÂN Sự  Liên quan đến chế độ cho ngừơi lao động  Quy định hành vi CNV Về việc tuân thủ pháp luật, đạo đức, phong tục tập quán, tôn giáo…  37 Thay đổi để thành cơng! 1.3 CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH  Các ngun tắc tài phải tuân theo  Chính sách tạm ứng hỗ trợ công việc cho CNV… 38 Thay đổi để thành công! PHÂN Bổ CÁC NGUồN LựC Thay đổi để thành công! Man = nguồn nhân lực B Money =Tiền bạc A C NGUỒN LỰC: PHƯƠNG PHÁP 5M E Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng D Machine = máy móc/cơng nghệ Method = phương pháp làm việc 2.1 NGUồN LựC TÀI CHÍNH: Cần xem xét nhu cầu vốn  Cần soát xét lại định hướng việc phân bổ nguồn vốn  Cần phân tích cấu tài DN  Cần đánh giá nguồn vốn khác (theo 5M)  Lựa chọn nguồn vốn thích hợp  Và cuối phải hoạt động tên ngân sách Thay đổi để thành công!  40 2.2 NGUồN NHÂN LựC: Nguồn nhân lực đánh giá theo yếu tố  Trình độ, kỹ  Sự cam kết CNV  Tinh thần thực 41 Thay đổi để thành công! Thay đổi để thành công! www.website.com ... CÁC LOẠI MỤC TIÊU THEO BSC  BSC (Balanced Scorecard) phương pháp lý thường DN Mỹ áp dụng  Đây phương pháp quản trị chiến lược thông qua việc đưa “bảng cân đối điểm” yếu tố liên quan đến khách... tiêu phải phải đảm đảm bảo bảo yêu yêu cầu cầu của nguyên nguyên tắc tắc SMART SMART Hiện nay, số quan điểm phát triển nguyên tắc SMART thành SMARTER Specific - cụ thể, dễ hiểu Trong đó, E engagement... hoạch hoạt động phân bổ nguồn lực Thiết lập tiêu chuẩn thực hiện/hoạt động Hấp dẫn đối tượng hữu quan (cổ đông, khách hàng, nhân viên…) Quyết định hiệu hoạt động DN Thay đổi để thành cơng! LỢI
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 KY NANG QUAN LY THEO MUC TIEU, 02 KY NANG QUAN LY THEO MUC TIEU, 2 measurable – đo lường được, 5 timebound – có thời hạn., dự thảo mục tiêu cấp cao., phân bổ các nguồn lực.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay