Thống Kê Xã Hội_ Đề cương

8 32 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 08:49

1. Thống kê học là một khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, phân tích và xử lý các thông tin, các con số của các hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của nó trong điều kiện và thời gian cụ thể. -Thống kê xã hội học là việc vận dụng kiến thức của thống kê học trong việc nghiên cứu các vấn đề xã hội, các hiện tượng xh, các quá trình xh để tìm hiểu bản chất của đối tượng n/c. -Tổng thể là các dữ liệu liên quan đến mọi trường hợp or gần như mọi trường hợp. 2. Biến số là những đặc trưng hay thuộc tính của mỗi đơn vị n/c mà giá trị của nó khác nhau tuỳ theo từng trường hợp: + Biến độc lập thường là các biến nguyên nhân của 1 sự vật, hiện tượng nào đó. Xét về mặt thời gian biến độc lập thường xảy ra trước biến còn lại. Biến độc lập là những đặc trưng của cá nhân hoặc các quá trình xã hội, các sự kiện xã hội, Đề Cương Môn: THỐNG HỘI Thống học khoa học nghiên cứu hệ thống phương pháp thu thập, phân tích xử lý thông tin, số tượng số lớn để tìm hiểu chất tính quy luật vốn có điều kiện thời gian cụ thể -Thống hội học việc vận dụng kiến thức thống học việc nghiên cứu vấn đề hội, tượng xh, trình xh để tìm hiểu chất đối tượng n/c -Tổng thể liệu liên quan đến trường hợp or gần trường hợp Biến số đặc trưng hay thuộc tính đơn vị n/c mà giá trị khác tuỳ theo trường hợp: + Biến độc lập thường biến nguyên nhân vật, tượng Xét mặt thời gian biến độc lập thường xảy trước biến lại Biến độc lập đặc trưng cá nhân trình hội, kiện hội, + Biến phụ thuộc biến sảy sau biến lại hay gọi biến kết quả, biến cần giải thích Có thể chịu tác động biến khác Thang đo: phương tiện quan trọng để đo lường nghiên cứu khoa học hội nhằm thu thập thông tin đối tượng điều tra Nó thể dạng phương án câu hỏi bảng hỏi - Đặc trưng: + độ dài thang đo tính từ điểm cực tiểu đến điểm cực đại thang đo + đơn vị thang đo xây dựng sở phần mà theo độ dài thang đo chia + Chỉ số thang đo số tuyệt đối tỉ số % thông qua tỉ số xác định vị trí cá nhân đo theo dấu hiệu thang đo - Các loại thang đo: + Thang đo định danh: dùng để đo lường đối tượng có chia thành nhiều lớp tách biệt khơng cắt Nó thể loại thang đo thể ngang phần phân chia đối tượng Các số thang định danh có số hiệu, kí hiệu khơng có ý nghĩa mặt thứ bậc + Thang đo thứ tự: hệ thống tạo nên sở thang đo định danh, có đầy đủ tính chất thang đo định danh trội thang đo định danh chỗ lớp phân chia xếp theo thứ tự tăng giảm Thang thứ tự khơng có khả nhận thức mức độ lớn nhỏ lần + Thang đo khoảng cách: loại thang đo thứ tự khoảng cách lớp xác định Thang đo khoảng cách có đầy đủ thuộc tính thang đo thứ tự có khả nhận thức cao chỗ khoảng cách lớp xác định Do ngồi việc biết trật tự lớp tăng giảm ta biết khoảng cách đối tượng + Thang đo tỉ lệ: loại thang đo có đầy đủ thuộc tính thang đo khoảng cách có thuộc tính riêng có tồn điểm thực tế nghĩa có điểm khởi đầu cố định Mode: Mo giá trị xuất nhiều dãy trị số biến -Điều kiện sử dụng: Trong thống Mo giá trị rễ xác định nhất, nhiên giá trị Mo lại phụ thuộc vào khác biệt tần suất giá trị Giá trị Mo sử dụng với biến số sử dụng có hiệu với biến định danh Đối với biến số có q nhiều giá trị việc sử dụng Mo hiệu - Cách xác định: * Đối với biến khơng có khoảng cách tổ giá trị có phân bố tần suất lớn ( giá trị xuất nhiều biến số đó) Mo ( Mo=F(max)) * Đối với biến có khoảng cách tổ:+ Khoảng cách tổ nhau: B1: xác định tổ chứa Mo: Mo nằm tổ có tần suất lớn (Fmax) B2: Mo=Xo+ho fo-f(o-1)/fo-f(o-1)+fo-f(o+1); đó:… + Khoảng cách tổ khơng nhau: B1: xác định tổ chứa Mo cách xác định mật độ phân bố giá trị biến số : di=fi/hi di mật độ phân bố tổ thứ i, hi khoảng cách tổ thứ i Chú ý: hi cuối lấy khoảng cách tổ kề cận Mo nằn tổ có mật độ phân bố lớn dfmax B2:Tính Mo=Xo+Ho do-d(o-1)/ do-d(o-1)+do-d(o+1) đó: Mo Mode, Xo giới hạn tổ chứa Mo, Ho khoảng cách tổ chứa Mo, tần suất tổ chứa Mo, d(o-1) tần suất tổ trước tổ chứa Mo, d(o+1) tần suất tổ sau tổ chứa Mo Trung bình cộng: X~ - Giá trị trung bình cộng đại lượng biểu thị mức độ trung tâm toàn tập hợp mẫu Nó xố bỏ biến đổi ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên ảnh hưởng đặc điểm cá biệt cho phép trình bày đặc trưng chung tập hợp đơn vị n/c - Điều kiện sử dụng: giá trị TBC sử dụng có hiệu với biến khoảng cách biến tỉ lệ Các giá trị biến số phải đồng tính chất đơn vị đo - Cách tính X~: * Trung bình cộng giản đơn: X~=€xi/n Trong đó: X~ giá trị TBC, xi giá trị thứ i biến đó, n tổng số mẫu n/c * Trung bình cộng gia quyền: + Biến khơng có khoảng cách tổ: X~=€xi.fi/€fi Trong đó: X~ giá trị TBC, xi giá trị thứ i biến đó, fi tần suất giá trị thứ i + Biến có khoảng cách tổ: xác định giá trị đại diện tổ Xdd theo trường hợp: • tổ đóng: Xdd=Xmax+Xmin/2; • tổ mở đầu: Xdd=Xmax-h/2; • tổ mở cuối: Xdd=Xmin+h/2 Trong đó: Xmax giá trị cực đại tổ ,Xmin giá trị cực tiểu tổ ,h khoảng cách tổ =>X~=€xi.fi/€fi X~ giá trị TBC, xi giá trị Xdd tổ thứ i, fi tần suất tổ thứ i - Ý nghĩa giá trị TBC: + dựa vào giá trị TBC thấy xu hướng phát triển đối tượng nghiên cứu, thường sử dụng nghiên cứu biến đổi hội + giá trị TBC sử dụng nghiên cứu nhằm nêu lên đặc điểm chung tượng hội điều kiện, hoàn cảnh cụ thể + giá trị TBC dùng so sánh phân bố tổng thể khác nhau, đánh giá thực kế hoạch đặt thống sản phẩm Trung vị: Me - số chia đôi tổng số giá trị biến Giá trị trung vị cho biết nửa số đơn vị nằm trung vị nửa số đơn vị nằm trung vị *Cách xác định Me.- Me biến số khơng có khoảng cách tổ: giá trị trung vị giá trị dãy số lượng biến - Me với biến có khoảng cách tổ + xác định tổ chứa trung vị cách tính tần suất tích luỹ tần suất trung bình TSTB =€fi/2 Sau ta xác định tổ chứa Me tổ có tần suất tích luỹ gần với tần suất trung bình + tính Me=Xe+he.€fi/2-Se-1/fe Trong đó: Me giá trị trung vị, Xe giá trị cận tổ chứa me, he khoảng cách tổ chứa Me, Se-1 tần suất tích luỹ tổ tổ chứa Me, fe tần suất tổ chứa Me, fi tần suất tổ thứ i - Điều kiện sử dụng: giá trị Me sử dụng có hiệu với thang đo khoảng cách, tỉ lệ thứ tự Giá trị Me sử dụng để thay giá trị trung bình có giá trị ngoại lai lớn nhỏ Giá trị trung vị cho ta biết phân bố giá trị biến số nào? Đo lường biến thiên - việc ta xem xét giá trị biến số hội tụ quanh giá trị hay phân tán quanh giá trị Giá trị dùng để xem xét hội tụ hay phân tán (gọi chung biến thiên) thường dùng giá trị trung bình + giá trị biến số so với giá trị trung bình có khác biệt phân bố biến số tương đối đồng hay gọi phân bố tập trung + giá trị biến số so với giá trị trung bình có khác biệt lớn phân bố biến số dàn trải hay gọi biến thiên - Phương sai: số không âm sử dụng nhằm xác định xem đơn vị sử dụng với giá trị trung bình để thiết lập thay đổi trung bình so với giá trị trung bình cộng + phương sai tổng thể $^ + phương sai mẫu S^ - Cách xác định: B1: tính X~ B2: lấy giá trị trung bình vừa tính trừ cho giá trị biến B3: bình phương hiệu số vừa tính bước nhân với tần suất tương ứng có B4: lấy tổng vừa tính bước chia cho tổng số mẫu trừ Cơng thức: S^=€(xi-X~)^.fi/n-1 Trong đó: S^ phương sai mẫu, xi giá trị thứ i biến số, X~ giá trị trung bình, n tổng mẫu quan sát, fi tần suất tổ thứ i - Ý nghĩa phương sai: giá trị phương sai cho biết mức độ phân tán giá trị riêng xung quanh trọng tâm giá trị trung bình Nếu S^ lớn phân phối biến dàn trải (độ biến thiên cao) Nếu S^ nhỏ phân phối biến tập trung hay hội tụ * Độ lệch chuẩn: bậc phương sai Cho biết vị trí giá trị biến so với trung bình Kí hiệu: S, $ ;Cách xác định: B1: xác định phương sai, B2: lấy bậc phương sai S=#^S^ Tính chất: xếp có 75% giá trị biết số rơi vào khoảng trung bình cộng trừ cho độ lệch chuẩn =_X~+_2.Si Sẽ có 89% giá trị biến số rơi vào khoảng trung bình cộng trừ cho lần độ lệch chuẩn =_(X~+_3.Si) * Hệ số biến thiên: V đại lượng đo lường độ phân tán sử dụng cho tổng thể có trung bình khác Cơng thức: V=S.100%/X~ Trong đó: V hệ số biến thiên, S độ lệch chuẩn, X~ giá trị trung bình - Ý nghĩa hệ số biến thiên: giúp đánh giá lại độ xác số bình qn trung bình: phân bố dàn trải, tính đại diện khơng cao; phân bố tập trung, tính đại diện cao Vận dụng nghiên cứu tình hình kinh tế: giàu- nghèo, thu nhập, Giúp nhà sản xuất đánh giá lại sản phẩm: phân phối khơng tập trung tính đại diện khơng cao, khơng đạt yêu cầu Kiển định bình phương: X^ - đại lượng vận dụng để xác định mối quan hệ mẫu khách thể nghiên cứu - Các bước kiểm định: B1: lập giả thuyết Ho giả thuyết kiển định, giả định khách thể nghiên cứu không tồn mối quan hệ biến B2: vào tình hình thực tế lập giả thuyết H1 giả thuyết thay thế, giả định khách thể nghiên cứu có tồn mối quan hệ biến B3: chọn mức ý nghĩa ¥ Nếu khơng cho sẵn ta lấy mức ý nghĩa ¥=0.05 B4: vào liệu mẫu tính bình phương quan sát X^q.: X^q=€(qili)^/li B5: xác định bậc tự df= (dòng-1) (cột-1) B6: xác định bình phương tới hạn cách vào mức ý nghĩa ¥ chọn bậc tự tính bước X^t B7: so sánh X^q X^t + X^qX^t ta khơng có đủ chứng để chấp nhận Ho, Ho bị bác bỏ chấp nhận giả thuyết H1 - Hệ số ngẫu nhiên C=#^{X^/N+X^ +Ý nghĩa: Giá trị C chạy từ 0-1; C=0=> kl khơng có mqh biến Nếu C chạy từ 0-1 biều thị mức độ mqh: C gần mức độ mqh mạnh * Hệ số r: đại lượng đo lường mức độ mối quan hệ biến khoảng cách biến tỉ lệ R=XY~-X~.Y~/$x.$y Trong X giá trị biến phụ thuộc, Y giá trị biến độc lập, $^x=€(Xi-X~)^/n; $^y=€(Yi-Y~)^/n - Ý nghĩa hệ số r: khách thể n/c + r=0 biến khơng có mối quan hệ + r=+_1 mối quan hệ hàm số y=a=bx( mqh chặt chẽ) + r lớn cho biết mức độ mối quan hệ mạnh.+ r nhở mqh yếu Hàm hồi quy tuyến tính - sử dụng để dự báo mức độ mối quan hệ dành cho biến khoảng cách biến tỉ lệ - Công thức xây dựng: + Trường hợp1: ta xác định biến x biến độc lập, y biến phụ thuộc Ta có hàm y=a+b.x Trong đó: b=XY~_X~.Y~/$^x; $^x=€(xi-X~)^/n; a=Y~-b.X~; + Trường hợp Nếu ta xác định x biến phụ thuộc, y biến độc lập Ta có hàm x=a+b.y Trong đó: b=XY~_X~.Y~/$^y; $^y=€(yi-Y~)^/n; a=X~-b.Y~; - Ý nghĩa: Hàn hồi quy sử dụng để dự báo mức độ mối quan hệ biến bảng tương quan với giá trị cụ thể 10 Thống biến - dạng thống biến có xuất biến thứ - Các trường hợp khả sảy đưa biến thứ vào bảng nguyên thuỷ * Biến thứ có trước biến độc lập biến phụ thuộc + Trường hợp 1: giả sử cố mối quan hệ biến A B bảng nguyên thuỷ Khi đưa biến thứ vào ( biến số có trước biến độc lập mặt thời gian) vào bảng nguyên thuỷ Nếu mối quan hệ biến A B không tồn ta kết luận mối quan hệ biến A B bảng nguyên thuỷ mối quan hệ khơng có thật (hay gọi mối quan hệ bề ngồi) Thực chất giải thích mqh biến A B bảng nguyên thuỷ biến thứ + Trường hợp 2: giả sử có mqh biến A B bảng nguyên thuỷ Khi đưa biến thứ vào bảng biến, tìm thấy mqh biến A B bảng phận, kết luận mqh biến A B bảng nguyên thuỷ mqh chân thật (hay lặp lại mối quan hệ) + Trường hợp 3: giả sử khơng có mqh biến A B bảng nguyên thuỷ (G=0) đưa biến thứ vào, tìn thấy mqh biến A B bảng phận, kết luận biến thứ biến số ẩn * Biến thứ có trước biến phụ thuộc sau biến độc lập: + giả sử có mqh biến A B bảng nguyên thuỷ Khi xuất biến thứ (là biến có trước biến phụ thuộc sau biến độc lập) Nếu biến bảng phận khơng có mqh kết luận biến thứ biến trung gian + giả sử có mqh biến bảng nguyên thuỷ, xuất biến thứ biến bảng phận có mqh kết luận biến thứ khơng có vai trò mqh biến bảng nguyên thuỷ, biến thứ biến trung gian ... quy sử dụng để dự báo mức độ mối quan hệ biến bảng tương quan với giá trị cụ thể 10 Thống kê biến - dạng thống kê biến có xuất biến thứ - Các trường hợp khả sảy đưa biến thứ vào bảng nguyên thuỷ... triển đối tượng nghiên cứu, thường sử dụng nghiên cứu biến đổi xã hội + giá trị TBC sử dụng nghiên cứu nhằm nêu lên đặc điểm chung tượng xã hội điều kiện, hoàn cảnh cụ thể + giá trị TBC dùng so sánh... cảnh cụ thể + giá trị TBC dùng so sánh phân bố tổng thể khác nhau, đánh giá thực kế hoạch đặt thống kê sản phẩm Trung vị: Me - số chia đôi tổng số giá trị biến Giá trị trung vị cho biết nửa số
- Xem thêm -

Xem thêm: Thống Kê Xã Hội_ Đề cương, Thống Kê Xã Hội_ Đề cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay