KCT1 BTL - Dam phu dam chinh

18 45 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 08:43

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP Nguyễn Ngọc Anh MSSV: 811T4090 Mã số đề: IV-3-B-b ptc (kN/m2) b (m) 1,6 k 2,5 n 4000 4000 1600 1600 1600 1600 1600 8000 A B Sơ đồ bố trí hệ dầm phổ thơng Vật liệu: CCT34 Hệ số độ tin cậy vật liệu: γ M = 1, 05 Hệ số điều kiện làm việc γ C = 0, Hệ số độ tin cậy tải trọng thường xuyên: ng = 1,1 Hệ số độ tin cậy hoạt tải : n p = 1, Sàn decking : hs = 100 mm Chiều cao hình học cột : hc = m CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ VÀ KIỂM TRA DẦM PHỤ Chọn tiết diện dầm phụ 1.1 Sơ đồ tính: - Bản sàn truyền tải vào dầm phụ theo diện tích truyền tải hình vẽ 1600 4000 4000 1600 1600 1600 1600 1600 8000 A B 4000 - Sơ đồ tính dầm phụ dầm đơn giản có hai đầu tựa lên dầm chính, 1.2 Xác định tải trọng - Dầm phụ chịu tải trọng phân bố bao gồm: Hoạt tải sàn truyền vào: p tc = × 1, = kN / m ⇒ p tt = ×1, = 9, kN / m Tĩnh tải sàn truyền vào: g tc = 2,5 × 1, = kN / m ⇒ g tt = × 1,1 = 4, kN / m tc Trọng lượng thân dầm phụ: gdp - Tổng tải trọng tác dụng lên dầm: q tc = + = 12 kN / m ⇒ p tt = 9, + 4, = 14 kN / m qtt =14 kN/m 4000 VMax=28 kN MMax=28 kN.m 1.3 Chọn tiết diện dầm phụ: Mô men kháng uốn yêu cầu: Wxyc ≥ M max 2800 = = 148 cm3 f × γ c 21× 0,9 Tra bảng thép hình chữ I (bảng I.6 sách kết cấu thép - thầy Phạm Văn Hội) chọn thép hình I20 Có thơng số đặc trưng hình học: Wx = 184 cm3 > Wxyc = 148 cm3 h = 200 mm ; b = 100 mm ; tw = 5, mm ; A = 26,8 cm2 ; I x = 1840 cm4 ; S x = 104 cm3 , Trọng lượng thân dầm phụ: tc tt gdp = 78,5 × 0,00268 = 0, 21 kN / m ⇒ g dp = 0, 21×1,1 = 0, 231 kN / m - Tổng tải trọng tác dụng lên dầm: q tc = + + 0, 21 = 12, 21 kN / m ⇒ q tt = 9, + 4, + 0, 231 = 14, 231 kN / m qtt =14,231 kN/m 4000 V1=14,25 kN V VMax=28,5 kN 1000 M1=21,4 kN.m M MMax=28,5 kN.m Kiểm tra khả chịu lực dầm phụ chọn: 2.1 Kiểm tra theo điều kiện cường độ - Kiểm tra điều kiện bền chịu uốn: tiết diện dầm M max 2850 ≤ f ×γ c ⇔ = 15,5 kN ≤ 21× 0,9 = 18,9 kN cm cm Wnx 184 - Thỏa Kiểm tra điều kiện bền chịu cắt: tiết diện gần đầu dầm Vmax × S x 28,5 ×104 ≤ 0,58 f × γ c ⇔ = 3, kN ≤ 0,58 × 21× 0,9 = 11 kN cm cm 1840 × 0,52 I x × tw - - Thỏa Kiểm tra bụng dầm chịu ứng suất cục bộ: Do tải tác dụng phân bố lên dầm phụ (không chịu tải tập trung) nên ta bỏ qua kiểm tra ứng suất cục Kiểm tra ứng suất tương đương: vị trí cách đầu dầm 1m: hw = h − 2t − R = 200 − × 8, − × 9, = 164, mm Ta có: 1 S fx = S x − S w = S x − t w × hw2 = 104 − × 0, 52 × 16, 422 = 86, cm3 8 Ứng suất pháp: σ1 = M hw 2140 16, 42 × = × = 9,5 kN cm Wnx h 184 20 Ứng suất tiếp: τ1 = V1 × S fx I x × tw = 14, 25 × 86,5 = 1,3 kN cm 1840 × 0,52 Ứng suất tương đương : σ td = σ 12 + 3τ12 ≤ 1,15 f × γ c ⇔ 9,52 + ×1,32 = 9,8 kN cm ≤ 1,15 × 21× 0, = 21, 74 kN cm Thỏa 2.2 Kiểm tra độ võng dầm Độ võng cực đại dầm phải thỏa mãn điều kiện: tc ∆ ∆ ∆ q × Ldp 0,1221× 4003 ≤  ⇔ = × = × L L L 384 E × I x 384 21000 × 1840 1 ∆ ≤ = 380  L  250 Thỏa 2.3 Kiểm tra ổn định tổng thể dầm Do sàn liên kết vào cánh chịu nén dầm trường hợp không cần phải kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể cho dầm phụ KL: qua bước kiểm tra ta nhận thấy tiết diện dầm phụ I18 có đủ khả chịu tác dụng tải trọng Kiểm tra khả chịu lực đường hàn đối đầu nối dầm nhịp dầm phụ: Chọn qua hàn N42, phương pháp hàn tay, Tại nhịp dầm liên kết hàn đối đầu chịu tác dụng mô men uốn: M max = 28, kN m kiểm tra bền theo công thức: σw = M max 2850 kN kN = = 15,5 ≤ f wt × γ c = 18 × 0, = 16, 2 ⇒ thực Ww 184 cm cm đường hàn đối đầu dầm x 200 = = 0,5 ⇔ x = 0,5Ldp Ldp 400 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ KIỂM TRA DẦM CHÍNH Chọn tiết diện dầm Chính 1.1 Sơ đồ tính Dầm liên kết với cột, ta chọn hình thức liên kết khớp, sơ đồ tính tốn dầm dầm đơn giản có liên kết gối tựa đầu cột Nhịp tính tốn Ldc = n × b = × 1, = m 8000 1.2 Xác định tải trọng 1600 4000 4000 4000 1600 1600 1600 1600 1600 8000 A - B Sơ đồ diện tích truyền tải dầm Tải trọng tác dụng vào lên dầm bao gồm: Trọng lượng thân dầm chính: tải phân bố ( tính sau lựa chọn tiết diện dầm): g dc (kN / m) Lực tâp trung vị trí dầm phụ gác lên dầm chính: Pdp (kN ) tc Pdptc = qdp × L = 12, 21× = 48,84 (kN ) tt Pdptt = qdp × L = 14, 231× = 56,924 57 (kN ) Pdp Pdp Pdp Pdp gdc 1600 1600 8000 1.3 Nội lực - Trường hợp dầm chịu tác dụng lực tập trung : Pdp (kN ) Pdp 1600 V 1600 114 (kN) Pdp Pdp Pdp 8000 57 (kN) 57 (kN) 182,4 (kN.m) 114 (kN) 273,6 (kN.m) M Giá trị lực cắt cực đại : V = 114 (kN ) Giá trị mô men cực đại: V = 182, (kNm) 1.4 Chọn tiết diện dầm Dùng dầm I tổ hợp hàn - Chọn chiều cao dầm: h hmin ≤ h ≤ hmax  h hkt Xác định hmin theo điều kiện độ võng cho phép: Để đơn giản trường hợp tính tốn hmin theo điều kiện độ võng cho phép, ta quy tải tập trung lên dầm tải phân bố Lúc dầm dầm đơn giản chịu tải phân bố đều:  tc × Pdptc × 48,84 kN = = 24, 24 qdc = Ldc m  Ta có: qdc × Ldc = × Pdp ⇒  tt kN  tt × Pdp × 57 = = 28,5 qdc = L m dc  (1) f L L 21 800 hmin = × ×   × = × × 400 × = 56 cm 24 E  ∆  γ tb 24 21000 1, Xác định hkt : Tính sơ chiều dày bụng : Vmax 3 114 tw ≥ × = × = 0, 28 cm hmin × f v × γ c 56 × 0,58 × 21× 0, Tính lại tw dựa điều kiện bụng ổn định cục tác dụng ứng suất tiếp: Dầm chịu tải trọng tĩnh: tw ≥ hw f 56 21 × = × = 0,55 cm 3, E 3, 21000 Chọn t w = 0, cm = mm Wxct hkt = k × = k× tw M max 22800 = 1, × = 54 cm f × γ c × tw 21× 0,9 × 0, hm ax xác định theo yêu cầu sử dụng KL: ta chọn h = 60 cm > hmin = 56 cm - Chọn kích thước cánh dầm: Chiều dày cánh tf : t f = 12 mm > tw = mm Bề rộng cánh bf :  E 21000 = 12 × = 380 mm b f ≤ t f × f 21  b ≤ 30 × t = 30 × 12 = 360 mm f Chọn  f ⇒ chọn b f = 200 mm b f ≥ 180 mm  b ≥ h = 600 = 60 mm  f 10 10 hw = h − × t f = 600 − × 12 = 576 mm h fw = h − t f = 600 − 12 = 588 mm Chọn sơ tiết diện chữ I tổ hợp hàn có thơng số: h × b × t w × t f ⇔ 600 × 200 × × 12 Các thơng số hình học I 600 × 200 × × 12 : Diện tích mặt cắt ngang: A = 2(b f × t f ) + (hw × t w ) = 2(20 ×1, 2) + (57, × 0, 6) = 82,56 cm Trọng lượng dần chính: tc tt g dc = A × ρt = 82, 56 × 10−4 × 76, = 0, 632 kN / m ⇒ g dc = 1,1× 0, 632 = 0, 695 kN / m Mô men qn tính :  b f × t 3f  h fw   t w × hw3 Ix =  + (b f × t f ) ×   + 12  12     20 × 1, 23  58,8   0, × 57, = 2 + (20 × 1, 2) ×  + = 51050, cm   12 12     Mô men kháng uốn: Wx = I x 51050, = = 1701, cm3 h 60 2 Mô men tĩnh : 58,8 = 705, cm3 2 h  h 57,  57,   Sw =  t w × w  × w =  0, × = 248,8 cm3 ×     Sx = S f +Sw = 954, cm S f = (bf × t f ) × h fw = ( 20 ×1, ) × Kiểm tra khả chịu lực 2.1 Xác định lại nội lực tính tốn ( gồm trọng lượng thân dầm chính) - Do có tải tập trung tải phân bố lên ta tách trường hợp tải để tính tốn cho đơn giản, sau giá trị tính toán cộng theo tung độ trường hợp tải lại: TH1: chịu tải tập trung dầm phụ truyền lên dầm chính: Pdp V 1600 114 (kN) 1600 Pdp Pdp 8000 57 (kN) 57 (kN) 182,4 (kN.m) Pdp 114 (kN) 273,6 (kN.m) M TH2 : chịu tải phân bố trọng lượng thân dầm chính: gtt =0,695 kN/m 1600 1600 8000 V2=1,668 kN V V3=0,556 kN VMax=2,78 kN M2=3,56 kN.m M3=5,34 kN.m MMax=5,56 kN.m M - Lực cắt mô men tổng hợp tiết diện:  M1 = 0kNm V1 = 114 + 2, 78 117 kN Tiết diện 1-1: (đầu dầm):   M = 182, + 3, 56 186 kNm V2 = 114 + 1, 668 116 kN Tiết diện 2-2:   M = 273, + 5, 34 279 kNm V3 = 57 + 0,556 58 kN Tiết diện 3-3:   M = 273, + 5,56 V4 = Tiết diện 4-4: (giữa dầm):  279, kNm 2.2 Kiểm tra khả chịu lực 2.2.1 Kiểm tra độ bền Kiểm tra điều kiện bền uốn: tiết diện (4-4) σ= M max 27920 ≤ f ×γ c ⇔ = 16, kN ≤ 21× 0,9 = 18,9 kN cm cm Wnx 1701, Kiểm tra điều kiện bền chịu cắt: tiết diện (1-1) τ= Vmax × S x 117 × 954, ≤ 0,58 f × γ c ⇔ = 3, kN ≤ 0,58 × 21× 0,9 = 11 kN cm cm I x × tw 51050, × 0, Kiểm tra bụng dầm chịu ứng suất cục bộ: 10 Cánh dầm chịu tải tập trung dầm phụ tác dụng tiết diện (2-2) (3-3): lên cần phải kiểm tra ứng suất cục vị trí này: o Tại vị trí mặt cắt (2-2): F = Pdp = 57 kN l z = b + 2(t f + r ) = 200 + × (12 + 4) = 232 mm σ cb = F kN kN 57 ≤ f ×γ c ⇔ = 4,1 ≤ 21× 0,9 = 18,9 tw lz cm cm 0, × 23, o Tại vị trí mặt cắt (3-3): F = Pdp = 57 kN l z = b + 2(t f + r ) = 200 + × (12 + 4) = 232 mm σ cb = F kN kN 57 ≤ f ×γ c ⇔ = 4,1 ≤ 21× 0,9 = 18,9 tw lz cm cm 0, × 23, Kiểm tra ứng suất tương đương: o Tại vị trí mặt cắt (2-2): • Ứng suất pháp: M hw 18600 57, × = × = 10, kN cm Wnx h 1701, 60 σ2 = • Ứng suất tiếp: τ2 = V2 × S fx I x × tw = 116 × 705, = 2, kN cm 51050, ì 0,6 ng sut tip: cb = F 57 kN = = 4,1 t w l z 0, × 23, cm Ứng suất tương đương : σ td = σ 22 + σ cb2 − σ × σ cb + 3τ 22 ≤ 1,15 f × γ c ⇔ 10,52 + 4,12 − 10,5 × 4,1 + × 2, 72 = 10,3 kN cm2 ≤ 1,15 × 21× 0,9 = 21, 74 kN o Tại vị trí mặt cắt (3-3): • Ứng suất pháp: σ3 = M hw 27900 57, × = × = 15, kN cm Wnx h 1701, 60 • Ứng suất tiếp: τ3 = V3 × S fx I x × tw = 58 × 705, = 1,3 kN cm 51050, ì 0, 11 cm2 ng sut tiếp: σ cb = F 57 kN = = 4,1 t w l z 0, × 23, cm Ứng suất tương đương : σ td = σ 22 + σ cb2 − σ × σ cb + 3τ 22 ≤ 1,15 f × γ c ⇔ 15, + 4,12 − 15, × 4,1 + ×1,32 = 14, kN cm2 ≤ 1,15 × 21× 0,9 = 21, 74 kN KL: điều kiện kiểm tra thoả, dầm thiết kế đủ độ bền 2.2.2 Kiểm tra độ võng Để tính độ võng ta xác định lại tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên dầm (bao gồm tải tập trung dầm phụ truyền vào trọng lượng thân dầm chính) , để đơn giản cho việc tính tốn độ võng ta qui tải tập trung tải phân bố thực mục (1) trên: tc tc q tc = qdc + g dc = 24, 24 + 0, 632 = 24,872 cm2 kN m Độ võng cực đại dầm phải thỏa mãn điều kiện: q tc × L3dc 0, 24872 × 8003 ∆ ∆ ∆ ≤  ⇔ = × = × 384 21000 × 51050, L L L 384 E × I x 1 ∆ ≤ = 647  L  400 Thỏa điều kiện kiểm tra độ võng Trong trường hợp chiều cao dầm chọn : h = 60 cm > hmin = 56 cm lên ta khơng cần kiểm tra độ võng dầm 2.2.3 Kiểm tra ổn định dầm Kiểm tra ổn định tổng thể dầm: Khoảng cách hai điểm cố kết ngăn cản dầm biến dạng khỏi mặt phẳng uốn khoản cách hai dầm phụ liên tiếp: lo = 1600 mm b  b lo  ≤ 0, 41 + 0, 0032 × f +  0, 73 − 0, 016 × f b f  t f  tf  bf  E  ×   h fk  f 1600  200  200  200  21000 = ≤ 0, 41 + 0, 0032 × +  0, 73 − 0, 016 × = 19, × 200 12  12  588  21  Không cần kiểm tra ổn định tổng thể Kiểm tra ổn định cục • Ổn định cục cánh chịu nén Điều kiện kiểm tra: bof tf = 97 21000 E = 8,1 ≤ 0, × = 0,5 ì = 15,8 (tha) 12 21 f 12 Kiểm tra ổn định cục bụng dầm: Mất ổn định cục tác dụng ứng suất tiếp: Dầm chịu tải trọng tĩnh: λw  = 3, λw = hw f 576 21 × = × = 3, 04 < λw  = 3, ⇒ thỏa tw E 21000 Bản bụng dầm không bị ổn định ứng suất tiếp, không cần gia cố sườn ngang cho bụng dầm Mất ổn định cục tác dụng ứng suất pháp: Kiểm tra điều kiện: λw = hw f 576 21 × ⇔ × = 3, 04 ≤ 5,5 ⇒ thỏa tw E 21000 Bản bụng dầm không bị ổn định ứng suất pháp, khơng cần gia cương bụng thêm cặp sườn ngang KL: dầm thỏa điều kiện ổn định Nối dầm Nối dầm vị trí x = 0, 25 × Ldc = 0, 25 × = m Tải trọng tác dụng lên dầm qui tải phân bố: tt tt q tt = qdc + g dc = 28,5 + 0, 695 29, kN m Giá trị nội lực vị trí này: qtt = 29,2 kN/m 2000 8000 V= 58,4 kN V VMax =116,8 kN M2= 175,2 kN.m MMax =233,6 kN.m M Giá trị nội lực vị trí này: Sử dụng đường hàn góc ghép: Chọn que hàn N42, hàn tay, có: f wf = 18 kN kN kN ; f wt = 18 ; f wv = 12 2 cm cm cm 13 3.1 Sử dụng đường hàn góc ghép: kN kN ; f v = 12 cm cm Tính liên kết ghép cánh: chịu mô men: M = 175, kN m Bản ghép dùng thép CCT34 có: f = 21 Phân tích mơ men M thành cặp ngẫu lực: N1 = M 175, = = 292 kN h 0, Kích thước ghép: Bề rộng ghép: b1 = b f − × 15 = 200 − 30 = 170 mm Diện tích cần thiết: A1 = N1 292 = = 13,9 cm2 f 21 A1 13, = = 0,82 cm ⇒ chọn t1 = 10 mm b1 17 Bề dầy ghép: Ag ≥ A1 ⇒ t1 ≥ Chiều cao đường hàn góc cạnh: tmin = {t1 , t f } = {10,12} = 10 mm tm ax = m ax {t1 , t f } = m ax {10,12} = 12 mm h f max = 1, 2tmin = 1, ×1 = 1, cm = 12 mm ⇒ chọn h f = 10 mm  h f = mm Tổng chiều dài đường hàn góc cần thiết: ∑l w = N1 292 = = 25, cm β f × h f × f w f × γ c 0, ×1×18 × 0,9 Chiều dài đường hàn: lw = ∑ lw +1 = 25, + = 13,85 cm Chiều dài ghép cánh: l1 = × lw + = × 13,85 + = 28, ⇒ chọn l1 = 30 cm Kích thước ghép cánh: l × b × t = 300 × 170 × 10 Tính liên kết ghép bụng: chịu lực cắt: V = 58, kN Kích thước ghép bụng: Bề rộng bản: b2 = hw − × 50 = 576 − 100 = 476 mm Chiều dài ghép: sơ chọn l2 = 200 mm Diện tích cần thiết: A2 = V 58, = = 4, cm fv 12 Bề dầy ghép: × Ag ≥ A2 ⇒ t2 ≥ A2 4,9 = = 0, 05 cm ⇒ chọn t2 = mm × b2 × 46, Kiểm tra độ bền đường hàn góc liên kết ghép bụng: 14 Chiều dài đường hạn chọn: lw = b2 − = 47, − = 46, cm Chiều cao đường hàn góc cạnh: tmin = {t2 , t w } = {6;6} = mm tmax = m ax {t2 , tw } = m ax {6, 6} = mm h f max = 1, 2tmin = 1, × 0, = 0, 72 cm = 7, mm ⇒ chọn h f = mm  h f = mm Ta có: ( β × f w )min = {β f × f w f ; β s × f w s } = {0, ×18;1×15, 52} = 12, Kiểm tra theo tiết diện (theo vật liệu đường hàn) Điều kiện kiểm tra: V ≤ fw f × γ c β f × h f × ∑ lw ⇔ 58, kN kN = 1, 49 ≤ 18 × 0,9 = 16, 2 ⇒ thỏa 0, × 0, × (2 × 46,6) cm cm Kích thước ghép bụng: l × b × t = 200 × 476 × KL:vậy đường hàn góc thỏa điều kiện bền 3.2 Sử dụng liên kết bu lơng (thường) có cấp độ bền 8.8  b f × t 3f  h fw   If = 2 + (b f × t f ) ×     12     20 × 1, 23  58,8   = 2 + (20 × 1, 2) ×    = 41495 cm 12     tw × hw3 0, × 57, 63 = = 9555, cm4 12 12 I x = If + I w = 51050, cm Iw = Phân phối mô men cánh bụng theo tỷ số mô men quán tính: Hai cánh: M f = Bản bụng: M w = - If 41495 × M max = × 175, = 142, kN m Ix 51050, Iw 9555, × M max = × 175, = 32,8 kN m Ix 51050, Tính liên kết bu lông cho phần nối bụng: Sơ ta bố trí 15 bu lơng theo u cầu cấu tạo, cho nửa liên kết hình vẽ: 15 y1=280 50 70 70 600 70 y2=140 70 50 600x200x6x12 45 70 70 45 45 70 20 480 70 45 Lực tác dụng lên bu lông : mô men M w gây cắt ép mặt cho bu lơng: N bl = M M w × y1 ( m× y + y 2 ) = 3280 ×14 = 31, kN × 282 + 142 ( ) Đường kính bu lơng từ điều kiện cắt ép mặt: dc = × NM × 31, = = 0,87 cm π × f vb × γ b × nv × γ c π × 32 × 0,9 × × 0,9 d e−m = NM 31, = = 1, cm ∑ tmin × fcb × γ b × γ c 0, × 39,5 × 0,9 × 0,9 Chọn đường kính bu lông : d ≥ ( dc ; dem ) ⇒ chọn d1 = cm = 20 mm Kích thước ghép bụng từ yêu cầu bố trí bu lơng ta có: Chiều dài ghép : l1 = 480 mm Chiều rộng : b1 = 280 mm Bề dày ghép phải thỏa: ∑A g - ≥ Aw ⇒ t1 ≥ Aw 0, × 57, = = 0, 62 cm ⇒ chọn t1 = 0,8 cm = mm × b1 × 28 Kích thước ghép bụng: × 280 × 480 mm Bản bụng chịu đồng thời lực cắt V = 58, kN mô men M w = 32,8 kN m nên kiểm tra lại bu lông thiết kế theo điều kiện bền bu lông tác dụng: 16 Điều kiện kiểm tra: N bl = N bl2 + N bl2 ≤ [ N ]min b × γ c M V Trong đó: Nbl = 31, kN M N blV = V 58, = = 3,9 kN n 15 [ N ]min b = [ N ]vb ; [ N ]cb  =  f vb × γ b × A × nv ; d × ( ∑ t )min × f cb × γ b  = [32 × 0, × 3,14 × ; × 0,8 × 39,5 × 0,9 ] = 56,9 kN N bl = 31, 22 + 3, 92 = 31, kN ≤ 56,9 × 0,9 = 51, 21 kN ⇒ bu lông hàng N1 = Mf h = 14240 = 237,3 kN 60 Kích thước ghép cánh: từ yêu cầu bố trí bu lơng ta có Chiều dài ghép : l2 = 480 mm Chiều rộng : b2 = b − × 30 = 200 − 60 = 140 mm Bề dày ghép phải thỏa: N1 N 237,3 12, 12, ≤ f γ c ⇒ Agc ≥ = = 12, cm ⇔ t2 ≥ = = 0,9 cm Agc f γ c 21× 0,9 b2 14 ⇒ chọn t2 = cm = 10 mm 30 80 30 30 200 30 Kích thước ghép cánh: 10 ×140 × 480 mm Sơ ta chọn bu lơng để bố trí theo u cầu cấu tạo cho nửa liên kết hình vẽ 140 - thỏa điều kiện kiểm tra ⇒ liên kết bu lông bụng đủ khả chịu lực cắt mơ men Tính liên kết bu lơng cho phần nối cánh: Phân mô men tác dụng lên cánh M f thành cặp ngẫu lực : 45 70 70 45 45 70 20 480 70 45 Đường kính bu lơng từ điều kiện cắt ép mặt: dc = × NM × 237,3 = = 1, cm n × π × f vb × γ b × nv × γ c × π × 32 × 0,9 × 1× 0,9 d e−m = NM 237,3 = = 1, cm n∑ tmin × f cb × γ b × γ c ×1× 39,5 × 0,9 × 0,9 Chọn đường kính bu lơng : d ≥ ( dc ; dem ) ⇒ chọn d = cm = 20 mm 17 18 ... MMax=5,56 kN.m M - Lực cắt mô men tổng hợp tiết diện:  M1 = 0kNm V1 = 114 + 2, 78 117 kN Tiết diện 1-1 : (đầu dầm):   M = 182, + 3, 56 186 kNm V2 = 114 + 1, 668 116 kN Tiết diện 2-2 :   M = 273,... 58 kN Tiết diện 3-3 :   M = 273, + 5,56 V4 = Tiết diện 4-4 : (giữa dầm):  279, kNm 2.2 Kiểm tra khả chịu lực 2.2.1 Kiểm tra độ bền Kiểm tra điều kiện bền uốn: tiết diện ( 4-4 ) σ= M max 27920... Cánh dầm chịu tải tập trung dầm phụ tác dụng tiết diện ( 2-2 ) ( 3-3 ): lên cần phải kiểm tra ứng suất cục vị trí này: o Tại vị trí mặt cắt ( 2-2 ): F = Pdp = 57 kN l z = b + 2(t f + r ) = 200 + × (12
- Xem thêm -

Xem thêm: KCT1 BTL - Dam phu dam chinh, KCT1 BTL - Dam phu dam chinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay