Hướng dẫn sử dụng bản đồ trong học phần quốc phòng an ninh bắn súng AK 3 ĐH BKHN

30 73 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 23:10

1 Xác định toạ độ điểm đồ a Xác định toạ độ địa lý: Xác định toạ độ địa lý điểm vào thang chia độ khung tờ đồ địa hình 210 0036 M 1050 3048 Điểm M: Có trị số vĩ độ 210 0036 trị số kinh độ 1050 3048 b Xác định toạ độ vuông góc (« vu«ng) X’ Kinh tuyÕn trục chuyển dời x0= y = 500 Bắc bán cầu: X=0, Y=500Km Nam bán cầu: X=10.000Km, Y + Tọa độ sơ lợc: Xác định tọa độ vật chuẩn Cách đọc: hai bốn - năm ba b Cách viết: (2453 ) X= 24 24 53 Y= 53 + Tọa độ ô Cách đọc: hai năm - năm haiCách viết: (2552 D) A C B D + Tọa độ ô Cách đọc: hai năm - năm hai n Cách viết: (2552 5) + Tọa độ xác - Trờng hợp sử dơng M ( x y ) X = täa ®é sơ lợc x + x Y = tọa độ sơ lỵc y + ∆y [ 2 y M(xy) - Cách xác định ∆x Tû lÖ 1: 25000 X = 24000m + (2,2cm x 25000) = 24550m Y = 53000m + (1,3cm x 25000) = 53325m [ - Cách đọc, cách viết: (24550 53325) Đo cự ly, khoảng cách Cú th s dng cỏc cụng c sau: - Sử dụng địa bàn -Sử dụng thước mm - Sử dụng thước tỉ lệ thng Định hớng đồ hai địa vật b Xác định điểm đứng Bằng phơng pháp giao hội điểm với địa vật dài thẳng b Xác định điểm đứng Bằng phơng pháp giao hội điểm b Bằng phơng pháp giao hội điểm b Xác định điểm đứng pháp giao hội điểm Bằng phơng 32 Điểm ®øng 87 47,8 c Bỉ sung kÝ hiƯu ®Þa vËt vào đồ Bằng phơng pháp ngắm hớng đo cự ly c Bổ sung kí hiệu địa vật vào đồ Bằng phơng pháp giao hội kết hợp ngắm h ớng đo cự ly 32 87 47,8 phần II: Bản đồ số 1.Khái niệm Bản đồ số hình ảnh thu nhỏ địa hình theo quy luật toán học định với hệ thống kí hiệu quy ớc Bản đồ số thể yếu tố địa hình không thông tin dới dạng đồ hoạ mà thông tin dới dạng số với tông mầu đợc lu giữ thiết bị nhớ Bản số độ cao (dáng đất) Hồ Ea Rbin Hồ Bàu Xanh Hồ Bo Ne Sông Krông nô phần II: Bản đồ số 1.Khái niệm Tính chất: - Thể không gian ba chiều, dạng lập thể X, Y, Z; - Nghiên cứu đánh giá địa hình vừa có tính khái quát cao vừa có tính tû mû, chÝnh x¸c; - Khai th¸c thn tiƯn, nhanh chóng , xác - Có tính động, cấp phát thuận tiện, bảo quản bí mật, truyền tải thông tin nhanh chóng, xác, bí mật - Chỉnh lý, tái dễ dàng, nhanh chóng, có tÝnh tiÕt kiƯm cao Khi cÇn thiÕt cã thĨ in giấy (với nhiều loại tỉ lệ khác nhau) sử dụng nh Dữ liệu để xây dựng đồ số - Các loại đồ giấy, phim ảnh có sẵn - Số liệu đo đạc mặt đất (bằng máy toàn đạc điện tử, GPS đợc lu giữ nhớ) - ảnh hàng không ảnh vệ tinh Thành lập đồ số: Số hóa đồ, số liệu đo đạc, phim ảnh : dùng bàn số hóa digitizer, số hóa phần mềm chuyên dụng (mapping office, FAMIS, CADmap, MicroStation ) đồ TRUYềN THốNG Và đồ Số Bản đồ truyền thống Bản đồ số thể đợc địa biểu diễn địa hình mặt hình dạng lập thể phẳng (ba chiều X,Y, Z) (hai chiều X,Y) 32 47,8 87 Bản đồ động Bản đồ số có khả chuyển động tốc độ chuyển động phơng tiện (máy bay, tàu thuû ) ... MicroStation ) đồ TRUYềN THốNG Và đồ Số Bản đồ truyền thống Bản đồ số thể đợc địa biểu diễn địa hình mặt hình dạng lËp thĨ ph¼ng (ba chiỊu X,Y, Z) (hai chiỊu X,Y) 32 47,8 87 Bản đồ động Bản đồ số có... 47,8 phần II: Bản đồ số 1.Khái niệm Bản đồ số hình ảnh thu nhỏ địa hình theo quy luật toán học định với hệ thống kí hiệu quy ớc Bản đồ số thể yếu tố địa hình không thông tin dới dạng đồ hoạ mà thông... = 530 00m + (1,3cm x 25000) = 533 25m [ - Cách đọc, cách viết: (24550 533 25) Đo cự ly, khoảng cách Cú th s dng cỏc cụng c sau: - Sử dụng địa bàn -S dụng thước mm - Sử dụng thước tỉ lệ thẳng 32
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng bản đồ trong học phần quốc phòng an ninh bắn súng AK 3 ĐH BKHN, Hướng dẫn sử dụng bản đồ trong học phần quốc phòng an ninh bắn súng AK 3 ĐH BKHN, §o cù ly, kho¶ng c¸ch, b. B»ng ph­¬ng ph¸p giao héi 2 ®iÓm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay