Hướng dẫn sử dụng bản đồ trong học phần quốc phòng an ninh bắn súng AK 1 ĐH BKHN

35 91 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 23:10

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Khoa giáo dục quốc phòng - an ninh Bài giảng Sử dụng quõn s Giảng viên thực hiện: Nguyễn Hồng Thanh Sử dụng đồ qn MỤC ĐÍCH Giíi thiƯu cho sinh viên hiểu biết cần thiết cấu tạo, cách sử dụng đồ địa hình số ký hiệu quân thờng thể đồ, sơ đồ làm sở nghiên cứu, học tập sử dụng đồ cần thiết YấU CU - Hiểu đc khái niệm, tác dụng đồ địa hình phục vụ hoạt động quân - Nắm đợc ký hiệu thể nội dung đồ, biết thao tác sử dụng phép đo đồ địa hình - Nắm đợc sở liệu đồ số NI DUNG Phn I: Bản đồ địa hình I.Khái niệm, tác dụng, phân loại II Cấu tạo đồ III Nội dung đồ IV Chắp, ghép, dán gấp, bảo quản đồ V Sử dụng đồ Phần II: Bản đồ số Tài liệu tham khảo  Giáo trình GDQP-AN tập II, NXB Giáo dục 2009 Giáo dục Quốc phòng tập II, NXB KH&KT 2008 Địa hình QS, Cục đồ BTTM 1987 Phần I: Bản đồ địa hình I Khái niệm, tác dụng, phân loại Khái niệm Bản đồ hình ảnh thu nhỏ, khái quát phần bề mặt trái đất lên mặt giấy phẳng theo qui luật tốn học, chi tiết thực địa thu nhỏ, đơn giản hoá ký hiệu, màu sắc, chữ số chữ viết Bản đồ du lịch Hµ Néi Bản đồ địa h×nh Phần I: Bản đồ địa hình I Khái niệm, tác dụng, phân loại Tác dụng Bản đồ địa hình quân tài liệu giúp cho người huy nghiên cứu nắm bắt địa hình cách nhanh chóng, xác mà khơng cần phải thực địa từ lập văn kiện chiến đấu bố trí, điều động đội, vũ khí trang bị kĩ thuật quân thực hành huấn luyện, diễn tập chiến đấu đạt kết cao Phần I: Bản đồ địa hình II Cấu tạo đồ Cơ sở tốn học a Tỉ lệ đồ TØ lƯ b¶n đồ tỉ số dài on thng đồ với độ dµi nằm ngang tương ứng nã trªn thực địa Tû lƯ sè Tû lƯ thíc Tû lƯ ch÷ b Phép chiếu hình u cầu phép chiếu hình - Giữ góc hướng: Góc giao đồ góc giao ngồi th ực đ ịa - Giữ tỉ lệ: Tỉ lệ đoạn thẳng khác đồ không đ ổi - Giữ diện tích: Diện tích đo tính đồ diện tích tương đương đo tính ngồi thực địa * Trong thực tế thỏa mãn ba yêu c ầu c phép chi ếu hình, th ường l yêu c ầu gi ữ góc h ướng làm chủ đạo II Cấu tạo đồ Phép chiếu hình Phép chiếu hỡnh GAUSS (R= 6.378.245m) Phép chiếu hình GAUSS phép chiếu hình giữ góc theo mặt hình trụ ngang, trục Trái đất vuông góc với trục hình trụ tởng t ợng Vòng tiếp xúc Trái đất với hình trụ tởng tợng gọi Kinh tuyến trục Phép chiếu hình GAUSS chia Trái đất làm 60 múi, múi rộng đợc chiếu riêng biệt lên bề mặt hình trụ tởng tợng P 59 E E 60 P’ II Cấu tạo đồ Phép chiếu hỡnh Bổ dọc hình trụ tởng tợng trải phẳng ta đợc 60 múi chiu hình bề mặt trái t mặt giấy phẳng, Vit Nam múi chiếu h×nh 48 49 X59 X60 X01 X02 X03 Kinh tuyến trục Xích đạo Y Mi mỳi chiu hỡnh l mt di ụ vuụng Vit Nam dải ô vuông 18 19 X X59 X X60 X1 Kinh tuyÕn trôc Dải ô vuông 59 Dải ô vuông 60 Dải ụ vuụng Xích đạo Di ụ vuụng Di vng … Bản đồ ViƯt Nam thc hai mói chiÕu h×nh 48 49 tương ứng dải vng 18 19 (lệch 30 đơn vị) Y II Cấu tạo đồ Phép chiếu hình Phép chiếu hình UTM Universal Transvesal MercatorsR = 6.377.304m X •Phép chiếu hình UTM phép chiếu hình giữ góc, mỈt chiÕu hình mặt hình trụ ngang không tiếp xúc với Kinh tuyến trục mà Xgc = km cắt trái ®Êt theo c¸t tun c¸ch Kinh tun trơc 180 km Ygc = 500 km hai phía Đông Tây T 80o v nam n 84o v bc Y 180 km Xgốc = 10.000 km Ygốc = 500 km  Múi chiếu UTM X’ Kinh tuyÕn trục chuyển dời x=0 0 y = 500 Bắc bán cầu: X=0, Y=500Km Nam bán cầu: X=10.000Km, Y=500Km Y Phép chiếu hình UTM Phép chiếu hình GAUSS C¸t tun > 660 km Giữa mỳi 360 km Gia mỳi Đờng đẳng trị Đờng đẳng trị Cát tuyến II Cu to bn Cách chia mảnh, đánh số ghi số hiệu đồ Gauss Tóm tắt chia mảnh, đánh số v ghi số hiệu đồ Gauss T 1: 1.000.000 n 1:10.000 : 1000.000 F-48 36 144 : 200.000 F-48-XXVIII : 500.000 F-48-D : 100.000 F-48-104 : 10.000 F-48-104-C-c-2 : 25.000 F-48-104-C-c : 50.000 F-48-104-C II Cấu tạo đồ C¸ch chia mảnh, đánh số ghi số hiệu đồ Gauss a Bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 + Bản đồ Gauss lấy Kinh- Vĩ tuyến làm biên khung lấy mảnh đồ tỉ lệ 1: 1.000.000 làm sở để chia mảnh ghi số hiệu mảnh ®å cã tØ lƯ lín h¬n Kích thước mảnh đồ tỉ lệ 1:1000.000 độ kinh x v + Đánh số thứ tự múi chiếu hình từ đến 60 Múi số Kinh tuyến 0 180 đến Kinh tuyến 174 ngợc chiều kim đồng hồ từ Đông sang Tây + Từ xích đạo ngc hai cực Trái đất vĩ tuyến chia thành Đai vĩ tuyến, kí hiệu 22 chữ in hoa từ A ,B,C Số hiệu múi đồ 36 40 44 48 Sè hiƯu líi « vu«ng L 32 44 53 54 55 57 60 H G 56 59 52 58 51 12 F 0 50 16 49 28 20 48 24 46 J 47 45 K 24 25 E D C B A 138 - Ghi sè hiÖu: 144 KÝ hiÖu đai + sè hiƯu mói chiÕu h×nh VÝ dơ : Hà Nội: - Khuôn khổ: F- 48 0 kinh tuyến vĩ tuyến Kí hiệu đai đồ b Bản đồ t lệ 1:100.000 - Cách chia mảnh, đánh số: Chia mảnh Bản đồ tỉ lệ 1:1.000.000 thành 144 phần nhau, đánh số từ đến 144 từ trái qua phải, từ xuống dới - Ghi số hiệu: Thêm kí hiệu riêng vào sau số hiệu đồ tỉ lệ 1:1.000.000 F- 48 24 10 11 12 13 25 vÝ dơ m¶nh 104: 37 Hµ Néi 49 F- 48-104 61 73 85 97 - Khu«n khỉ: 109 0 30’ kinh độ ’ 20 vĩ độ 104 121 20 133 102 144 108 c Bản đồ t lệ 1:50.000 Cách chia mảnh, đánh số: Chia mảnh đồ t l 1:100.000 thành phần nhau, kí hiệu A, B, C, D từ trái qua phải, từ xuống dới -Ghi số hiệu: Thêm kí hiệu riêng vào sau số hiệu mảnh đồ t l 1:100.000 F- 48 -104 21 20’ VÝ dơ m¶nh C: A B Sơn Tây F- 48-104-C C - Khuôn khổ: 0 ’ 15’ x 10 D 21 00 105 30 106 00 d Bản đồ t lệ 1:25.000 Cách chia mảnh, đánh số: Chia mảnh đồ t l 1:50.000 thành phần nhau, kí hiệu a, b, c, d từ trái qua phải, tõ trªn xng díi Ghi sè hiƯu: Thªm kÝ hiƯu riêng vào sau số hiệu mảnh đồ t l 1:50.000 F- 48-104 21 20’ vÝ dơ m¶nh c: Thạch Thất F- 48-104-C- c A B - Khuôn khổ: 0 ’ 7’30” x F-48-104-C b a C c D d 21 00’ 105 30 106 00 d Bản đồ t lệ 1:10.000 - Cách chia mảnh, đánh số: Chia mảnh F-48-104-C-c thành phÇn b»ng kÝ hiƯu 1, 2, 3, từ trái qua phải, từ xuống dới -Ghi số hiệu: Thêm kí hiệu riêng vào sau số hiệu mảnh F-48-104-C-c F- 48-104 21 20’ vÝ dơ m¶nh 2: Th¹ch ThÊt A B F- 48 -104-C- c-2 b a - Khu«n khỉ C 0 ’ 3’45” x 30” d c 21 00’ 105 30’ D 106 00’ ... dẹt 18 30 6.377.304 1: 300,20 18 41 6.377.397 1: 299 ,15 18 66 6.378.206 1: 295,00 18 80 6.378.249 1: 293,50 19 10 6.378.388 1: 297,00 19 40 6.378.245 1: 298,30 ellipsoid Qc tÕ (19 71) b¸n trơc dài 6.378 .16 0... Phần I: Bản đồ địa hình I Khái niệm, tác dụng, phân loại Phân loại a Theo tỷ lệ đồ: + Bản đồ địa lý đại cương: Tỉ lệ nhỏ 1/ 1.000.000 + Bản đồ địa hình: Từ tỉ lệ 1/ 1.000.000 đến 1/ 10.000 + Sơ đồ: ... hiệu đồ Gauss Tóm tắt chia mảnh, đánh số v ghi số hiệu đồ Gauss T 1: 1. 000.000 đến 1: 10.000 : 10 00.000 F-48 36 14 4 : 200.000 F-48-XXVIII : 500.000 F-48-D : 10 0.000 F-48 -10 4 : 10 .000 F-48 -10 4-C-c-2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng bản đồ trong học phần quốc phòng an ninh bắn súng AK 1 ĐH BKHN, Hướng dẫn sử dụng bản đồ trong học phần quốc phòng an ninh bắn súng AK 1 ĐH BKHN, Phần I: Bản đồ địa hình I. Khái niệm, tác dụng, phân loại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay